Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ORDIN Nr. 90
din 09.03.2010
cu privire la blanchetele speciale de strictă
evidenţă pe care se întocmesc actele notariale
Publicat : 16.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 36 art Nr : 140
Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 742 din 9 martie 2010
Ministrul justiţiei
Alexandru TĂNASE
___________________

În temeiul art.4 alin. (2) şi (3) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la
notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art.1209), cu modificările
şi completările ulterioare,
O R D O N:
1. Se aprobă modelul blanchetei speciale de strictă evidenţă pe care se întocmesc actele
notariale, conform anexei.
2. Blanchetele speciale de strictă evidenţă vor fi imprimate pe hîrtie de formatul A4 cu
densitatea de 90g/m.p., cu următoarele semne de protecţie:
a) filigran;
b) fire vizibile;
c) fire invizibile (vizibile în raze ultraviolete);
d) plasă ghiloşată;
e) microtext;
f) serie şi număr.
3. Persoanele care desfăşoară activitate notarială vor înregistra la Ministerul Justiţiei
blanchetele speciale de strictă evidenţă pe care se întocmesc actele notariale.
4. În caz de sustragere, deteriorare sau distrugere a blanchetei speciale de strictă evidenţă,
persoanele care desfăşoară activitate notarială vor informa despre aceasta Ministerul Justiţiei
lunar pînă la data de 10 a lunii următoare, cu indicarea numărului şi seriei blanchetei speciale de
strictă evidenţă sustrasă, distrusă sau deteriorată.
5. Blanchetele speciale de strictă evidenţă deteriorate se supun nimicirii anual, pînă la 1
februarie, sau în termen de 15 zile de la data încetării activităţii notarului. Nimicirea blanchetelor
speciale de strictă evidenţă se va efectua de către o comisie specială, creată în acest scop de către
notar sau autoritatea în care este angajată persoana care desfăşoară activitate notarială. În actul
de nimicire se va indica data nimicirii, componenţa comisiei, seria şi numărul blanchetelor
speciale de strictă evidenţă supuse nimicirii, cauza deteriorării acestora, modul de nimicire.
6. Blanchetele speciale de strictă evidenţă pe care se întocmesc actele notariale, aprobate
anterior adoptării prezentului ordin, vor fi utilizate pînă la epuizarea deplină a acestora.

MINISTRUL JUSTIŢIEI Alexandru TĂNASE

Nr. 90. Chişinău, 9 martie 2010.

anexa

S-ar putea să vă placă și