Sunteți pe pagina 1din 5

Simulare test pentru autoevaluare 2

Încercuiți răspunsul corect pentru următoarele întrebări:


Întrebarea nr. 1: Care este definiția antreprenorului?

a) Antreprenorii sunt acele persoane (proprietari de afaceri) care încearcă să genereze valoare
prin crearea sau dezvoltarea de activități economice, identificând și exploatând noi produse,
procese și noi piețe.
b) Antreprenorii sunt acele entități juridice (acționari, părți interesate) care încearcă să
genereze valoare prin crearea și dezvoltarea activităților proprii, identificând și exploatând noi
produse, procese și noi piețe.
c) Antreprenorii sunt acele persoane fizice autorizate (conform certificatului de înregistrare de
la Registrul Comerțului) care încearcă să genereze valoare prin crearea sau dezvoltarea de
activități economice, identificând și exploatând noi produse, procese și noi piețe.

Întrebarea nr. 2: Ce reprezintă competența profesională?

Competența profesională reprezintă:

a) gradul în care antreprenorul aplică, transferă și combină competențele și deprinderile din


standardul ocupațional.
b) capacitatea de aplica, respecta, implementa și crea sarcini, competențe și responsabilități
enunțate în fișa postului.
c) capacitatea de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii
de muncă diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupațional.

Întrebarea nr. 3: Identificați cel puțin 3 (trei) aptitudini și competențe cheie din
recomandarea Consiliului European și Parlamentului European cu privire la
competențele cheie pentru învățarea de-a lungul vieții:

Aptitudini și competențe:

a) Lingvistice (limba maternă și limbi străine), matematice, științifice.


b) Lingvistice, fizice și cercetare-dezvoltare produse noi.
c) Legislative, organizatorice și leadership.
d) Antreprenoriale, interculturale și anti-fraudă.

Întrebarea nr. 4: Care sunt cele mai întâlnite tipuri de organizare a afacerii?

a) Societate în comandită pe acțiuni (S.C.A.), Societate în comandă simplă (S.C.S).


b) Persoană fizică autorizată (P.F.A.), Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.).
c) Societatea cooperativă, Societatea Culturală.
Întrebarea nr. 5: Care este diferența între Logo, Siglă și Emblemă?

a) Logo = concept de imagine atașat siglei, Siglă = abreviere de cuvinte (ex. A.S.E.),
Emblemă= simbol cu o anumită semnificație (logo și siglă)
b) Logo = motto firmă, Siglă = emblema grafică a companiei, Emblemă= simbol tip scut.
c) Logo= frază scurtă ce reprezintă firma, Siglă = desen grafic, Emblemă=simbol grafic

Întrebarea nr. 6: Indiferent de profesia lor de bază, întreprinzătorii sunt înclinați în mod
natural, către activități de tipul:

a) supervizare, coordonare, managementul afacerilor, managementul proiectelor.


b) control, audit și managementul financiar al întreprinderii.
c) activități contabile, resurse umane și aprovizionare.
d) leadership, achiziții de companii noi și dezvoltare noi piețe.

Întrebarea nr. 7: Care este cea mai importantă reprezentare grafică a proceselor dintr-o
întreprindere?

a) Harta proceselor.
b) Organigrama.
c) Regulamentul de Ordine Interioară.

Întrebarea nr. 8: Care este cea mai importantă reprezentare grafică a funcțiilor,
departamentelor și serviciilor din cadrul unei întreprinderi?

a) Organigrama.
b) Harta proceselor.
c) Statul de plată a salariilor.

Întrebarea nr. 9: Ce este benchmarking-ul?

a) Un proces în care o companie identifică o altă arie de soluții pentru dezvoltare, cercetează
cele mai bune practici ale altor firme și implementează noile procese pentru a îmbunătăți
propria lor calitate și productivitate.
b) Un proces prin care se compară prețurile companiilor.
c) Un proces prin care se compară companiile care au însumate mai mult de 50% din cota de
piață.

Întrebarea nr. 10: Care sunt drepturile fundamentale ale consumatorului?

Dreptul la:
a) asigurarea unei slujbe stabile, salarizare, sporuri.
b) la viață, muncă și familie.
c) siguranță, informare, alegere, de a fi auzit, la despăgubire.
Întrebarea nr. 11: Care este ciclul de viață al produselor? (conform SR EN ISO
14040:2002)

a) proiectare – vânzare – desfacere - service


b) concept – fezabilitate – proiectare/dezvoltare – producție – retragere treptată din uz.
c) proiectare – producție - reutilizare.

Întrebarea nr. 12: Care sunt principalele tipuri de garanție?

Principalele tipuri de garanție:

a) de bună execuție, legală și marca CE.


b) comercială (voluntară), legală de conformitate, legală pentru viciile ascunse,
c) de calitate, de conformitate și de oportunitate.

Întrebarea nr. 13: Care sunt cei mai importanți indicatori financiari ai întreprinderilor?

a) indicatori de lichiditate, de solvabilitate, de rentabilitate.


b) indicatori de profit, solvabilitate și faliment.
c) indicatori macroeconomici și microeconomici.

Întrebarea nr. 14: Care sunt principalele tipuri de finanțări?

a) Ajutoare de stat, ajutoare private și ajutoare sociale.


b) Întreprinderile financiare non-bancare, asociațiile profesionale, fonduri guvernamentale.
c) Fonduri structurale, granturi și subvenții, credite și leasing, fonduri de investiții, strângere
de fonduri (fundraising)

Întrebarea nr. 15: Ce este fluxul tehnologic?

a) Succesiune logică de operațiuni prin care se prelucrează materia primă în vederea obținerii
unui produs.
b) Succesiune logică de operațiuni financiar bancare prin care se cumpără materie primă
pentru prelucrare.
c) Operațiuni principale de execuție a activităților.

Întrebarea nr. 16: Ce reprezintă creditul?

a) Creditul reprezintă un împrumut în natură acordat creditorului de către debitor.


b) Grantul reprezintă suma de bani acordată de către finanțator drept finanțare nerambursabilă
pentru îndeplinirea unui scop predefinit.
c) Creditul reprezintă relația bănească între o persoană fizică sau juridică, numită creditor care
acordă unei alte persoane, numită debitor, un împrumut în bani în general cu o dobândă
stabilită.
Întrebarea nr. 17: Ce reprezintă grantul?

a) Grantul reprezintă suma de bani acordată de către finanțator drept finanțare rambursabilă
pentru îndeplinirea unui scop predefinit.
b) Grantul reprezintă suma de bani acordată de către finanțator drept finanțare nerambursabilă
pentru îndeplinirea unui scop predefinit.
c) Grantul reprezintă suma de bani acordată de către finanțator drept finanțare pe credit pentru
îndeplinirea unui scop predefinit.

Întrebarea nr. 18: Ce sunt creditele de investiții?

a) Credite folosite pentru finanțarea activității de investiții (realizare de noi capacități,


dezvoltare / menținerea la parametrii optimi a capacităților de producție existente,
modernizarea / retehnologizarea capacităților de producție, a utilajelor, mașinilor, instalațiilor,
clădirilor existente.
b) Credite folosite pentru finanțarea activităților curente (salarii, taxe și impozite),
c) Credite folosite pentru finanțarea achizițiilor de firme noi.
Evaluare răspunsuri:

Nr.
Răspuns corect
crt.
1. a test 2 Curs ziua 1, slide nr. 5
2. c Curs ziua 1, slide nr. 13
3. a Curs ziua 1, slide nr. 25
4. b Curs ziua 1, slide nr. 40
5. a Curs ziua 1, slide nr. 58
6. a Curs ziua 1, slide nr. 6
7. a Curs ziua 2, slide nr. 5
8. a Curs ziua 2, slide nr. 6
9. a Curs ziua 2, slide nr. 11
10. c Curs ziua 3, slide nr. 19
11. b Curs ziua 3, slide nr. 52
12. b Curs ziua 4, slide nr. 5
13. a Curs ziua 6, slide nr. 47
14. c Curs ziua 7, slide nr. 36
15. a Curs ziua 8, slide nr. 4
16. c Curs ziua 6, slide nr. 47
17. b Curs ziua 6, slide nr. 45
18. a Curs ziua 6, slide nr. 42