Sunteți pe pagina 1din 5

Simulare test pentru autoevaluare 3

Încercuiți răspunsul corect pentru următoarele întrebări


Întrebarea nr. 1: Care este diferența dintre insolvență și faliment?

a) Insolvența – insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide
și exigibile, falimentul – încetarea existenței unei societăți comerciale.
b) Insolvența – lipsa solvabilității financiare pe termen lung, falimentul – lipsa banilor pentru
plata creanțelor.
c) Insolvența – încetarea existenței unei societăți comerciale, falimentul - insuficiența
fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile

Întrebarea nr. 2: Ce conțin situațiile financiare pentru firmele mijlocii și mari?

a) Bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor
de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale.
b) Raportul intern privind facturile încasate de la furnizori.
c) Situația vânzărilor.

Întrebarea nr. 3: Care sunt cele mai importante documente de evidență contabilă?

a) Factura, chitanța, bon fiscal, bon consum, nota de intrare recepție, borderou de achiziție,
dispoziție de plată, dispoziție de încasare, ordin de plată, ordin de deplasare.
b) Bilanț, balanță, cont de profit și pierdere, rapoarte de audit intern financiar.
c) Raportul vânzărilor și încasărilor preconizate dintr-o întreprindere.

Întrebarea nr. 4: Care sunt tipurile de asigurări sociale?

a) De stat (publice) și guvernamentale.


b) Publice și private,
c) Asigurări sociale și asistență socială.

Întrebarea nr. 5: Care sunt tipurile de proprietate intelectuală.

a) Proprietatea colectivă, proprietatea individuală și mixtă.


b) Brevete, mărcile înregistrate și drepturile de autor.
c) Patentele, proprietatea intelectuală și drepturile conexe.

Întrebarea nr. 6: Ce este fluxul tehnologic?

a) Succesiune logică de operațiuni prin care se prelucrează materia primă în vederea obținerii
unui produs.
b) Succesiune logică de operațiuni financiar bancare prin care se cumpără materie primă
pentru prelucrare.
c) Operațiuni principale de execuție a activităților.
Întrebarea nr. 7: Care sunt principalele tipuri de finanțări?

a) Ajutoare de stat, ajutoare private și ajutoare sociale.


b) Întreprinderile financiare non-bancare, asociațiile profesionale, fonduri guvernamentale.
c) Fonduri structurale, granturi și subvenții, credite și leasing, fonduri de investiții, strângere
de fonduri (fundraising)

Întrebarea nr. 8: Care sunt cei mai importanți indicatori financiari ai întreprinderilor?

a) indicatori de lichiditate, de solvabilitate, de rentabilitate.


b) indicatori de profit, solvabilitate și faliment.
c) indicatori macroeconomici și microeconomici.

Întrebarea nr. 9: Care sunt principalele tipuri de garanție?

Principalele tipuri de garanție:

a) de bună execuție, legală și marca CE.


b) comercială (voluntară), legală de conformitate, legală pentru viciile ascunse,
c) de calitate, de conformitate și de oportunitate.

Întrebarea nr. 10: Care este ciclul de viață al produselor? (conform SR EN ISO
14040:2002)

a) proiectare – vânzare – desfacere - service


b) concept – fezabilitate – proiectare/dezvoltare – producție – retragere treptată din uz.
c) proiectare – producție - reutilizare.

Întrebarea nr. 11: Care sunt drepturile fundamentale ale consumatorului?

Dreptul la:
a) asigurarea unei slujbe stabile, salarizare, sporuri.
b) la viață, muncă și familie.
c) siguranță, informare, alegere, de a fi auzit, la despăgubire.

Întrebarea nr. 12: Ce este benchmarking-ul?

a) Un proces în care o companie identifică o altă arie de soluții pentru dezvoltare, cercetează
cele mai bune practici ale altor firme și implementează noile procese pentru a îmbunătăți
propria lor calitate și productivitate.
b) Un proces prin care se compară prețurile companiilor.
c) Un proces prin care se compară companiile care au însumate mai mult de 50% din cota de
piață.
Întrebarea nr. 13: Care este cea mai importantă reprezentare grafică a funcțiilor,
departamentelor și serviciilor din cadrul unei întreprinderi?

a) Organigrama.
b) Harta proceselor.
c) Statul de plată a salariilor.

Întrebarea nr. 14: Care este cea mai importantă reprezentare grafică a proceselor dintr-
o întreprindere?

a) Harta proceselor.
b) Organigrama.
c) Regulamentul de Ordine Interioară.

Întrebarea nr. 15: Indiferent de profesia lor de bază, întreprinzătorii sunt înclinați în
mod natural, către activități de tipul:

a) supervizare, coordonare, managementul afacerilor, managementul proiectelor.


b) control, audit și managementul financiar al întreprinderii.
c) activități contabile, resurse umane și aprovizionare.
d) leadership, achiziții de companii noi și dezvoltare noi piețe.

Întrebarea nr. 16: Care este diferența între Logo, Siglă și Emblemă?

a) Logo = concept de imagine atașat siglei, Siglă = abreviere de cuvinte (ex. A.S.E.),
Emblemă= simbol cu o anumită semnificație (logo și siglă)
b) Logo = motto firmă, Siglă = emblema grafică a companiei, Emblemă= simbol tip scut.
c) Logo= frază scurtă ce reprezintă firma, Siglă = desen grafic, Emblemă=simbol grafic

Întrebarea nr. 17: Care sunt cele mai întâlnite tipuri de organizare a afacerii?

a) Societate în comandită pe acțiuni (S.C.A.), Societate în comandă simplă (S.C.S).


b) Persoană fizică autorizată (P.F.A.), Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.).
c) Societatea cooperativă, Societatea Culturală.

Întrebarea nr. 18: Identificați cel puțin 3 (trei) aptitudini și competențe cheie din
recomandarea Consiliului European și Parlamentului European cu privire la
competențele cheie pentru învățarea de-a lungul vieții:

Aptitudini și competențe:

a) Lingvistice (limba maternă și limbi străine), matematice, științifice.


b) Lingvistice, fizice și cercetare-dezvoltare produse noi.
c) Legislative, organizatorice și leadership.
d) Antreprenoriale, interculturale și anti-fraudă.
Evaluare răspunsuri:

Nr.
Răspuns corect
crt.
1. atest 3 Curs ziua 11, slide nr. 39
2. a Curs ziua 10, slide nr. 18
3. a Curs ziua 10, slide nr. 3
4. b Curs ziua 9, slide nr. 21
5. b Curs ziua 8, slide nr. 44
6. a Curs ziua 8, slide nr. 4
7. c Curs ziua 7, slide nr. 36
8. a Curs ziua 6, slide nr. 47
9. b Curs ziua 4, slide nr. 5
10. b Curs ziua 3, slide nr. 52
11. c Curs ziua 3, slide nr. 19
12. a Curs ziua 2, slide nr. 11
13. a Curs ziua 2, slide nr. 6
14. a Curs ziua 2, slide nr. 5
15. a Curs ziua 1, slide nr. 6
16. a Curs ziua 1, slide nr. 58
17. b Curs ziua 1, slide nr. 40
18. a Curs ziua 1, slide nr. 25