Sunteți pe pagina 1din 5

Simulare test pentru autoevaluare 5

Încercuiți răspunsul corect pentru următoarele întrebări


Întrebarea nr. 1: Care este definiția antreprenorului?

a) Antreprenorii sunt acele persoane (proprietari de afaceri) care încearcă să genereze valoare
prin crearea sau dezvoltarea de activități economice, identificând și exploatând noi produse,
procese și noi piețe.
b) Antreprenorii sunt acele entități juridice (acționari, părți interesate) care încearcă să
genereze valoare prin crearea și dezvoltarea activităților proprii, identificând și exploatând noi
produse, procese și noi piețe.
c) Antreprenorii sunt acele persoane fizice autorizate (conform certificatului de înregistrare de
la Registrul Comerțului) care încearcă să genereze valoare prin crearea sau dezvoltarea de
activități economice, identificând și exploatând noi produse, procese și noi piețe.

Întrebarea nr. 2: Ce reprezintă competența profesională?

Competența profesională reprezintă:

a) gradul în care antreprenorul aplică, transferă și combină competențele și deprinderile din


standardul ocupațional.
b) capacitatea de aplica, respecta, implementa și crea sarcini, competențe și responsabilități
enunțate în fișa postului.
c) capacitatea de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii
de muncă diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupațional.

Întrebarea nr. 3: Identificați cel puțin 3 (trei) aptitudini și competențe cheie din
recomandarea Consiliului European și Parlamentului European cu privire la
competențele cheie pentru învățarea de-a lungul vieții:

Aptitudini și competențe:

a) Lingvistice (limba maternă și limbi străine), matematice, științifice.


b) Lingvistice, fizice și cercetare-dezvoltare produse noi.
c) Legislative, organizatorice și leadership.
d) Antreprenoriale, interculturale și anti-fraudă.

Întrebarea nr. 4: Care sunt cele mai întâlnite tipuri de organizare a afacerii?

a) Societate în comandită pe acțiuni (S.C.A.), Societate în comandă simplă (S.C.S).


b) Persoană fizică autorizată (P.F.A.), Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.).
c) Societatea cooperativă, Societatea Culturală.
Întrebarea nr. 5: Care este diferența între Logo, Siglă și Emblemă?

a) Logo = concept de imagine atașat siglei, Siglă = abreviere de cuvinte (ex. A.S.E.),
Emblemă= simbol cu o anumită semnificație (logo și siglă)
b) Logo = motto firmă, Siglă = emblema grafică a companiei, Emblemă= simbol tip scut.
c) Logo= frază scurtă ce reprezintă firma, Siglă = desen grafic, Emblemă=simbol grafic

Întrebarea nr. 6: Care este ciclul de viață al produselor? (conform SR EN ISO


14040:2002)

a) proiectare – vânzare – desfacere - service


b) concept – fezabilitate – proiectare/dezvoltare – producție – retragere treptată din uz.
c) proiectare – producție - reutilizare.

Întrebarea nr. 7: Care sunt principalele tipuri de garanție?

Principalele tipuri de garanție:

a) de bună execuție, legală și marca CE.


b) comercială (voluntară), legală de conformitate, legală pentru viciile ascunse,
c) de calitate, de conformitate și de oportunitate.

Întrebarea nr. 8: Care sunt cei mai importanți indicatori financiari ai întreprinderilor?

a) indicatori de lichiditate, de solvabilitate, de rentabilitate.


b) indicatori de profit, solvabilitate și faliment.
c) indicatori macroeconomici și microeconomici.

Întrebarea nr. 9: Care sunt principalele tipuri de finanțări?

a) Ajutoare de stat, ajutoare private și ajutoare sociale.


b) Întreprinderile financiare non-bancare, asociațiile profesionale, fonduri guvernamentale.
c) Fonduri structurale, granturi și subvenții, credite și leasing, fonduri de investiții, strângere
de fonduri (fundraising)

Întrebarea nr. 10: Ce este fluxul tehnologic?

a) Succesiune logică de operațiuni prin care se prelucrează materia primă în vederea obținerii
unui produs.
b) Succesiune logică de operațiuni financiar bancare prin care se cumpără materie primă
pentru prelucrare.
c) Operațiuni principale de execuție a activităților.
Întrebarea nr. 11: Cum se face recepția calitativă și cantitativă a mărfurilor?

a) Recepția calitativă și cantitativă a mărfurilor se face în momentul plății mărfurilor.


b) Recepția calitativă și cantitativă a mărfurilor se face în momentul livrării mărfurilor.
c) Recepția calitativă și cantitativă a mărfurilor se face în momentul semnării contractului.

Întrebarea nr. 12: Care sunt tipurile de transport de mărfuri?

a) transport feroviar, rutier, naval, aerian, neconvenționale (conducte, rețele de transport de


înaltă și joasă tensiune, etc.), combinate (cale auto-feroviară, auto-naval, etc.)
b) Transport agabaritic, transport special de mărfuri, transport de mărfuri periculoase.
c)Transport rutier, feroviar și subteran.

Întrebarea nr. 13: Ce este planul de afaceri?

Planul de afaceri este:

a) un document construit pentru a determina exclusiv gradul de solvabilitate al întreprinderii


b) un document utilizat numai pentru credite nerambursabile.
c) documentul construit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi într-o
anumită perioadă de timp.

Întrebarea nr. 14: Care este utilitatea internă și externă a planului de afaceri?

a) Utilitatea internă: ca instrument de lucru al managerilor. Utilitatea externă: pentru obținerea


unei finanțări sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o altă firmă.
b) Utilitatea internă: pentru a determina numai gradul de profitabilitate al afacerii celelalte
informații fiind relatate în studiul de fezabilitate. Utilitatea externă: pentru controalele
specifice.
c) Utilitatea internă: ca instrument de lucru al angajaților. Utilitatea externă: ca instrument de
lucru pentru garda financiară.

Întrebarea nr. 15: Care sunt cele patru funcții ale planului de afaceri?

a) 1. de cristalizare și dezvoltare a ideilor, 2. de realizare a unei evaluări retrospective a


performanțelor reale, 3. de evaluare a unei noi idei de afacere, 4. de a obține o finanțare.
b) Nu există funcții ale planului de afaceri.
c) 1. de informare a partenerilor cu privire la profitabilitatea afacerii, 2. de informare a
furnizorilor privind gradul de solvabilitate al firmei, 3. de evaluare a angajaților. 4. de
informare publică.
Întrebarea nr. 16: Indiferent de profesia lor de bază, întreprinzătorii sunt înclinați în
mod natural, către activități de tipul:

a) supervizare, coordonare, managementul afacerilor, managementul proiectelor.


b) control, audit și managementul financiar al întreprinderii.
c) activități contabile, resurse umane și aprovizionare.
d) leadership, achiziții de companii noi și dezvoltare noi piețe.

Întrebarea nr. 17: Care sunt tipurile de asigurări sociale?

a) De stat (publice) și guvernamentale.


b) Publice și private,
c) Asigurări sociale și asistență socială.

Întrebarea nr. 18: Ce reprezintă creditul?

a) Creditul reprezintă un împrumut în natură acordat creditorului de către debitor.


b) Grantul reprezintă suma de bani acordată de către finanțator drept finanțare nerambursabilă
pentru îndeplinirea unui scop predefinit.
c) Creditul reprezintă relația bănească între o persoană fizică sau juridică, numită creditor care
acordă unei alte persoane, numită debitor, un împrumut în bani în general cu o dobândă
stabilită.
Evaluare răspunsuri:

Nr.
Răspuns corect
crt.
1. a test 5 Curs ziua 1, slide nr. 5
2. c Curs ziua 1, slide nr. 13
3. a Curs ziua 1, slide nr. 25
4. b Curs ziua 1, slide nr. 40
5. a Curs ziua 1, slide nr. 58
6. b Curs ziua 3, slide nr. 52
7. b Curs ziua 4, slide nr. 5
8. a Curs ziua 6, slide nr. 47
9. c Curs ziua 7, slide nr. 36
10. a Curs ziua 8, slide nr. 4
11. b Curs ziua 12, slide nr. 6
12. a Curs ziua 12, slide nr. 20
13. c Curs ziua 12, slide nr. 30
14. a Curs ziua 12, slide nr. 30
15. a Curs ziua 12, slide nr. 34
16. a Curs ziua 1, slide nr. 6
17. b Curs ziua 9, slide nr. 21
18. c Curs ziua 6, slide nr. 47