Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII şi INOVĂRII

GRUPUL ŞCOLAR GRIGORE MOISIL


420141, BISTRIŢA, Str. Rodnei, nr. 23, tel. (0263)233259
1 E-mail: grigoremoisilbn@yahoo.com; fax. (0263)234923

9
7
4
-
2
0 Curriculum în dezvoltare locală pentru clasa a IX-a liceu tehnologic

0
PEREŢI DESPĂRŢITORI DIN RIGIPS
4

Catedra tehnică : Construcţii

Autori: prof.ing. Rusu Aurora


prof. ing. Gyarmati Leontina
prof. ing. Andriţoiu Dorin

An şcolar 2009-2010
1. ARGUMENT

Curriculum-ul pentru modulul CDL Pereţi despărţitori din RIGIPS se adresează elevilor
din clasa a IX-a ciclul inferior al liceului tehnologic, domeniul construcţii, având alocate 90 de ore
în stagiul de pregătire practică (3 săptămâni a câte 30ore).
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele
esenţiale pentru includerea acestui curriculum. Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a
dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.
Având în vedere că pentru clasa a IX-a liceu tehnologic curriculumul are la bază
Standardele de Pregătire Profesională şi este construit pe structura unităţilor de competenţa pentru
abilităţi cheie şi de competenţă tehnica şi profesională, curriculumul în dezvoltare locală vizează,
alături de celelalte discipline din trunchiul comun, atingerea de către elev a acestor competenţe, în
totalitatea lor.
În modulul instruire practică comasată se va pune un accent deosebit pe realizarea
competenţelor cheie Rezolvarea de probleme şi Organizarea locului de muncă. Pe parcursul
instruirii practice se vor exersa şi alte competenţe cheie sau tehnice, realizate în cadrul modulelor
de specialitate din curriculumul diferenţiat, funcţie de cerinţele locului de muncă.
În cadrul instruirii practice comasate, cele două unităţi de competenţă aferente vor fi
realizate conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate din SPP şi vor fi evaluate
corespunzător probelor de evaluare din acesta.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele aspecte:
- dobândirea şi adâncirea competenţelor de bază care sunt importante pe piaţa muncii :
competentele cheie alături de competenţele personale şi sociale: comunicarea, lucrul în echipă,
gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial;
-lărgirea domeniului ocupaţional prin dobândirea unor competenţe suplimentare faţă de cele
propuse prin curriculumul diferenţiat necesare formării abilităţilor practice specifice viitorului loc
de muncă , ţinând cont de calificarea care va fi dobândită la sfârşitul studiilor liceale.
-dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii;
-promovarea valorilor democratice care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni
responsabili ai unei societăţi deschise.
Programa a fost elaborată de un colectiv de cadre didactice de la Grupul Şcolar Grigore
Moisil Bistriţa, catedra Construcţii.

2
Propunerea a pornit de la constatarea că dobândirea abilităţilor practice necesită un număr
mare de ore şi că acest modul poate constitui o modalitate eficientă de corelare a conţinuturilor
modulelor din cultura de specialitate.
2. STRUCTURA
 Unităţi de competenţe cheie:
A. Rezolvarea de probleme
B. Organizarea locului de muncă
 Unitatea de competenţe tehnice specializate:
C. Executarea pereţilor din RIGIPS

Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare


A.1.Identifică problemele simple Elevii învaţă să găsească informaţii în
documentaţia tehnică şi în standarde.

Elevii recunosc în desenele oferite datele


necesare executării lucrărilor specifice
..
Identifică materialele specifice lucrărilor.

Identifică IMC-urile necesare verificării


calităţii lucrărilor.
A.2. Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a Elevii aleg în mod adecvat SDV-urile
unei probleme simple necesare executării lucrărilor din RIGIPS
A.3. Verifică rezultatele obţinute în urma Utilizează IMC-urile necesare verificării
aplicării planului de rezolvare a unei probleme calităţii lucrărilor realizate.
simple
Elevii identifica particularităţile locului de
B.1 Identifică particularităţile locului de muncă din atelierul de construcţii
muncă
Efectuează vizite de studiu la agenţii
conomici.

B.2. Identifică mijloacele de muncă necesare Elevii aleg correct SDV - urile pe baza
fişelor tehnologice ale lucrărilor de
executat.

3
Aleg materialele necesare.

Aleg utilajele şi echipamentele de lucru

B.3. Aprovizionează cu mijloacele de muncă Elevii pregătesc locul de muncă cu


necesare pe locul de muncă materialele şi SDV-urile necesare în
conformitate cu prevederile fişei
tehnologice.

Verifica starea utilajelor şi echipamentelor


de lucru la începutul activităţii.

B.4.Asigură curăţenia la finalul programului Elevii realizeză degajarea locului de muncă


de lucru în vederea curăţeniei şi se asigură de
recuperarea materialelor refolosibile.

Depozitează deşeurile rezultate din


activităţile zilnice în locuri special
amenajate.

Utilizează sculele şi uneltele adecvate


scopului propus cu respectarea condiţiilor
de igienă şi siguranţă.
C.1.Pune în operă materialele specifice Elevii determină necesarul de materiale.
executării pereţilor despărţitoridin RIGIPS.
Prelucrează plăcile din RIGIPS

Pregătesc profilurile metalice.

Pregătesc materialele termo şi


fonoizolatoare.

4
C.2. Execută pereţi despărţitori din RIGIPS Elevii trasează pereţii din RIGIPS

Montează profilurile metalice

Panotează prima faţă a peretelui cu plăci


din RIGIPS

Fixează materialul izolator dintre feţele


peretelui

Panotează cea de a doua faţă a peretelui

Prelucrează rosturile dintre plăci

3. CONŢINUTURI

1. Documentaţia tehnică specifică


 Planuri de execuţie
 Fişe tehnologice
 Standarde
2. Stabilirea tehnologiei de execuţie a pereţilor despărţitori:
 Succesiunea operaţiilor;
 Descrierea tehnologică a operaţiilor;
3. Materiale specifice
 Plăci RIGIPS
 Profiluri metalice.
 Materiale izolatoare
 Materiale de prelucrare a rosturilor dintre plăci
4. SDV-uri utilizate: ferăstrău, cutter, maşină de găurit, ciocan, cancioc,
mistrie, şpaclu, gletieră, ruletă, boloboc, dreptar, echer, fir cu pb

5
5. Organizarea locului de muncă
 Organizarea ergonomică a locului de muncă (microclimatul din
atelier :ventilaţie, iluminare, temperatură; reducerea efortului:
succesiunea mişcărilor, dozarea efortului;
 Mijloace de muncă specifice locului de muncă: echipamente,
instalaţii, SDV-uri;
 Materiale şi metode de efectuare a curăţeniei la locul de muncă

4. MODALITĂŢI DE EVALUARE
Metode de evaluare: observarea sistematică, exerciţii practice, portofoliu.
Instrumente de evaluare:
 fişe de observaţie,
 fişe de lucru
 portofoliul
 miniproiectul

5. MIJLOACE/DOTĂRI NECESARE PENTRU PARCURGEREA CDL-ULUI PROPUS;


ALTE OBSERVAŢII /SUGESTII METODOLOGICE PENTRU O CÂT MAI COMPLETĂ
DOBÂNDIRE A COMPETENŢELOR SPECIFICE IDENTIFICATE.
 Manuale
 Standarde
 Cataloage
 Pliante
 Planşe didactice
 Desene de executie
 Documentaţie tehnică adecvată
 SDV-urile şi IMC-urile din dotarea atelierului

6. BIBLIOGRAFIE

 Davidescu I, Roşoga C- Utilajul tehnologic şi lucrările de finisaj în construcţii, Editura


Didactică şi Pedagogică , Bucureşti 1981
 Dumbravă D şi colectivul-Economia şi organizarea producţiei în construcţii montaj, Editura
Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1994
 Sârbu V-desen de construcţii şi instalaţii- Editura Didactică şi Pedagogică , 1Bucureşti 1988

6
 Colecţia revistei Casa mea
 Internet www.edu.ro, www.didactic.ro, www.construcţii.ro
 Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text în vigoare din 22 decembrie 2005;
 Legea 319/2006 - Legea securitatii şi sănătăţii în muncă

7
8