Sunteți pe pagina 1din 3

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE


DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

BIOLOGIE clasa a VII-a


Anul scolar şcolar

1. Argument

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competentele/obiectivele


generale ale predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a
elevilor, înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor
învăţate în viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile
elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul
înconjurător, la organizarea generală a plantelor si a animalelor, cu accent pe aspectele
ecologice, în vederea formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de
vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor plante si animale din
diferite medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează
observarea directă şi înţelegerea unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi
mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor
necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai
adecvate acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog
al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2. Beneficiari

Nr Numele elevului Clasa Tipul de handicap


1
2

3. Competente/obiective şi activităţi de învăţare


1. Receptarea informatiilor despre lumea vie

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 exerciţii de observare a formei, mărimii, culorii, alcătuirii unei plante si a unui animal;
 exerciţii de observare a părţilor componente ;
 exerciţii de identificare a rolului părţilor componente.
 exerciţii de observare şi descriere a plantelor si animalelor din diverse medii (observaţii
în natură, imagini, filme);
 exerciţii de clasificare a plantelor si animalelor după diferite criterii (mediu de viaţă,
înfăţişare, mod de hrănire etc.);
 exerciţii de identificare a unor asemănări şi deosebiri între diferite plante si animale);
 exerciţii de comparare a plantelor si a animalelor din diferite medii, după criterii date,
evidenţiind utilitatea lor;
 exerciţii – joc de recunoaştere a unor caracteristici de adaptare a unor plante si animale la
mediile de viaţă.
2. Explorarea sistemelor biologice. Utilizarea si construirea de
modele si algoritmi in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 exerciţii de realizare a unor algoritmi de lucru pentru diferite tipuri de activităţi;
 exerciţii de observare a factorilor de mediu care influenţează viaţa animalelor;
 experienţe simple pentru evidenţierea caracteristicilor animalelor
determinate/legate de mediul de viaţă.

3. Comunicarea orala si scrisa , utilizând corect terminologia


specifics biologiei.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 exerciţii de utilizare a desenului pentru înregistrarea unor observaţii;
 exerciţii de realizare a unor scheme ale desfăşurării unor procese (creşterea
plasntelor,animalelor, fiziologice etc.);
 experimente, interviuri, simulări, jocuri – concurs, dezbateri, comentarii pentru
descoperirea de relaţii, fenomene, procese;
 rubrica: „Ştiaţi că…”;
 prezentare de portofolii tematice.
 activităţi practice de utilizare a unor surse diverse de informare: albume, atlase,
reviste, filme documentare, internet, dicţionare etc.;
 realizarea de portofolii pe teme date (categorii de plante,animale etc.);
 utilizarea de soft educaţional.

4. Transferarea si integrarea cunostintelor si a metodelor de lucru


specifice biologiei in contexte noi.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 exerciţii de elaborare a unor reguli/norme pentru creşterea plantelor şi îngrijirea
animalelor;
 dezbateri, jocuri de rol şi simulări, analiza unor cazuri reale.
 povestiri despre viaţa plantelor si a animalelor;
 activităţi practice de aplicare a regulilor de protejare a plantelor, animalelor şi a
mediului lor de viaţă;
 rebusuri simple şi concursuri tematice sau de desene.

4. Strategii didactice

METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează


un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea
sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul,
dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul
AeL, activităţi practice; interviu, simulări, învăţământul diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul
Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”.
MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de
învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în
materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe, dischete, casete
video, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate
fixe şi proaspete, terariul, acvariul din laborator, etc.;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul
Ael, portofoliul, etc.

5. Competenţe de învăţare

La sfârşitul studierii disciplinei, elevii vor dovedi următoarele achiziţii şi deprinderi:

COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE
C1. Descrie o planta, un animal sau un organism uman pe baza înfăţişării sale şi a
caracteristicilor de viaţă.

C2. Precizează stadiile de dezvoltare a unei plante , a unui animal (cu/fără sprijin), pe
baza observaţiilor asupra celor din laborator.

C3. Utilizează diverse surse de informare despre mediu (albume, atlas, planşe, reviste,
filme documentare etc.).
C4. Realizează observaţii/experienţe simple, respectând paşii unui algoritm de lucru.

C5. Realizează activităţi practice de îngrijire a plantelor si animalelor din laborator.


C6. Manifestă comportamente adecvate respectând reguli de protecţia mediului, a
plantelor si a animalelor în diferite contexte (curtea şcolii, parc, pădure etc.).

6. Bibliografie

1. Programa de biologie, clasele V-VIII, învăţământ obişnuit.


2. Manuale şcolare.

S-ar putea să vă placă și