Sunteți pe pagina 1din 21

REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII - STUDIU DE CAZ

REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII - STUDIU DE CAZ

CUPRINS
Introducere
Prezentarea organizatiei
Scop
Domeniul de aplicare
Abrevieri
Date de intrare/documente de referinta
Obiective
Valabilitate
Descrierea sumara a produsului
Responsabilitatile managementului
Controlul documentelor si inregistrarilor
Planificarea calitatii
Aprovizionare/Procurare
Controlul proceselor de executie/serviciilor
Inspectii si incercari
Stadiul inspectiilor si incercarilor
Controlul dispozitivelor de masurare
Controlul produsului neconform
Actiuni corective si preventive
Manipulare , depozitare, ambalare, conservare si livrare
Audituri interne
Structura PCCVI
Concluzii
INTRODUCERE
Managementul calitatii este o strategie organizationala fundamentata pe ideea
ca performanta in atingerea unei calitati superioare este realizata doar prin
implicarea cu perseverenta a intregii organizatii in procese de imbunatatire
permanenta. Obiectivul este cresterea eficientei si eficacitatii in satisfacerea
clientilor. Conceptul de management al calitatii totale (Total Quality
Management - TQM) a fost propus de Dr. Edwards Deming in 1940 dar utilizarea
lui a inceput in 1985 odata cu preluarea de catre americani a unor principii de
lucru din industria japoneza:
 Concentrarea pe procesele de imbunatatire permanenta, astfel incat
procesele sa fie vizibile, repetabile si masurabile (Kaizen)
 Concentrarea pe analizarea si eliminarea efectelor nedorite ale proceselor
de productie (Atarimae Hinshitsu)
 Examinarea modului prin care utilizatorii folosesc produsele in scopul
imbunatatirii produsului (Kansei)
 Extinderea preocuparilor manageriale dincolo de produs (Miryokuteki
Hinshisu)
Elementele definitorii din Managementul Calitatii Totale sunt: “imbunatatire
permanenta” si “la nivelul intregii organizatii” iar toate procesele implicate
accentueaza bucla de feed-back. De exemplu: sunt firme in care angajatii sunt
remunerati suplimentar doar pe baza numarului de imbunatatiri aduse sau
altele in care angajatii trebuie sa aduca cel putin o idee de imbunatatire pe
saptamana. Exista si programe in care managerii sunt obligati sa felicite
angajatii pentru abilitatea cu care au identificat o problema si beau impreuna o
cana de ceai in timp ce problema este analizata in detaliu.
Exista atat teoreticieni cat si practicieni care aseamana principiile TQM cu cele
ale standardelor de calitate ISO 9000. Intre ele insa exista o diferenta majora cel
putin la nivel de proces: TQM este orientata catre oameni, care sunt provocati
permanent sa gaseasca solutii pe cand ISO 9000 este orientata spre proceduri
detaliate, scrise si verificate frecvent. TQM are nevoie de oameni inovativi si
flexibili, ISO 9000 isi doreste oameni rigurosi si disciplinati.
PREZENTAREA ORGANIZATIEI
UTI si-a propus si a reusit o abordare de piata care sa acopere complet domeniul
securitatii si al sectoarelor de activitate conexe.
Prin cele patru divizii specializate ale sale (Sisteme de Securitate si Militare,
Tehnologia Informatiei si Comunicatii, Instalatii si Constructii, Mentenanta si
Administrare), UTI furnizeaza solutii la cheie pentru toata gama de obiective
civile si industriale, proiectate in functie de specificul obiectivului si de cerintele
exprese ale clientului.
In anul 2006, cifra de afaceri a Grupului UTI s-a situat pe o cota ascendenta,
atingand valoarea de 120 miloane EUR. Cresterea continua a cifrei de afaceri si
largirea si diversificarea pietelor s-au reflectat si in evolutia numarului de
angajati, care a ajuns, la sfarsitul anului 2006 la 2.700 de persoane.

SCOP
Sistemul de Management al Calitatii implementat in cadrul UTI International
SRL, prevede ca la lucrarile de importanta deosebita sa se intocmeasca Planul
Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 “Sisteme de Management al
Calitatii-Cerinte”, SR ISO 10005 :1999 “Ghid pentru Planurile Calitatii”, Legea
10/1995 – “Legea calitatii in constructii”
Prin elaborarea planului calitatii pentru investitia “Sisteme si instalatii electrice
de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si
iluminat parcaj auto.”
se stabileste modul de lucru si conditiile necesare aplicabile pentru realizarea
calitatii specificate prin contract.
De asemenea, se asigura desfasurarea activitatii de antrepriza, in concordanta
cu documentatia de proiectare aplicabila, desene, specificatii, instructiuni de
lucru, fise tehnologice, fise de control, manualul managementului calitatii,
proceduri generale de sistem si operationale (de procurare, tehnice, de testare),
standarde, normative, legi.
DOMENIUL DE APLICARE
Se aplica in relatiile de colaborare cu beneficiarul si subcontractantii in faza de
executie, pentru categoria de lucrari din caietul de sarcini.
ABREVIERI
In prezentul document se folosesc urmatoarele prescurtari:
3.1 AQ - Asigurarea calitatii
3.2 CQ - Controlul Calitatii/Control Calitate
3.3 DTP - Documentatie Tehnica de Proiectare
3.4 P.G-m - PROCEDURA GENERALA - proces de management
3.5 P.G-i - PROCEDURA GENERALA- proces de masurare, analiza
si imbunatatire
3.6 PO-o - PROCEDURA OPERATIONALA – proces operational
3.7 P.TH-o - PROCEDURA TEHNICA - proces operational
3.8 PC - Planul Calitatii
3.9 PCCVI - Planul de Control, Calitate, Verificari si Incercari
3.10 PV - Proces Verbal
3.11 RQ - Responsabil Calitate
3.12 RN - Raport de Neconformitate
DATE DE INTRARE/DOCUMENTE DE REFERINTA
La intocmirea prezentului plan al calitatii s-a tinut cont de urmatoarele
documente, date si informatii de referinta:
Caiet de sarcini
SR EN ISO 9001:2001 - “Sisteme de Management al Calitatii-Cerinte”
SR ISO 10005 :1999 - Managementul calitatii. Ghid pentru elaborarea planului
calitatii
Legea 10 /1995 - Legea calitatii in constructii
Lege 307/2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor
Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca
I7/2003 - Normativ pentru executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000Vca si 1500Vcc
I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri
C56- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
C300 - Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii
P118-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia
la actiunea focului.
OBIECTIVE
Obiectivul principal este satisfacerea deplina a exigentelor clientului si
respectarea stricta a conditiilor partii tehnice.
Obiectivele referitoare la calitate sunt axate pe realizarea conditiilor esentiale in
activitatea de prestari servicii aplicabile, si cu respectarea cerintelor de baza
impuse prin documentele de referinta si anume:
-furnizarea bunurilor si serviciilor necesare in vederea mentinerii in cadrul
investitiei “Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape
uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.” a conditiilor de
functionare stabilite prin contract;
-mentinerea disponibilitatii bunurilor in exploatare si intretinere;
-crearea unui mediu sigur de operare prin cresterea sigurantei in functionare a
sistemelor tehnice prezentate in caietul de sarcini;
-minimizarea intervalelor de nefunctionare a acestora;
-reducerea costurilor de operare si intretinere prin optimizari in activitatea de
personal si in functionarea sistemelor echipamentelor;
-cresterea fiabilitatii echipamentelor;
-siguranta la foc;
-igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
-cresterea sigurantei si securitatii muncii;
VALABILITATE
Planul de calitate este valabil daca sunt respectate conditiile de incepere, si
daca, prin aplicarea corecta a procedurilor de executie, mentenanta, service, se
urmareste derularea completa a tehnologiei de executie specifica fiecarei
lucrari.
DESCRIEREA SUMARA A PRODUSULUI
Investitia “Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate,
iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.”, implica realizarea
urmatoarelor activitati:
- Instalatii electrice de balizaj
- Instalatii electrice iluminat platforme
- Instalatii electrice parcare auto
- Instalatii electrice statie pompe ape uzate

RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI
Personalul societatii cu responsabilitati pentru activitatile cerute de sistemul
calitatii specificat de contract, este urmatorul :
Director General UTI International SRL
Aproba Planul Calitatii
Asigura structura organizatorica necesara derularii contractului si conditiile
necesare pentru aplicarea planului calitatii in toate sectoarele de activitate
Numeste prin decizie personal de conducere si control a lucrarilor;
Analizeaza periodic derularea contractului si asigura conditile necesare pentru
solutionarea noilor probleme ce apar in derularea contractului ;
Ia decizia de oprire a lucrarilor, la sesizarea Directorului Managementului
Calitatatii si Mediului si ia masuri de intrare in normalitate.
Director de proiect
Conduce si raspunde de realizarea lucrarii in ansamblul ei , cu toate aspectele
legate de ofertare, parteneri , termene, activitati, resurse, costuri , etc.
Asigura respectarea Planului calitatii;
Participa la negocierea contractului;
Ia masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor utilizate;
Propune Directorului General UTI International SRL structura organizatorica
necesara lucrarilor ;
Urmareste atenuarea dificultatilor legate de armonizarea retelei organizatorice
aferente lucrarilor , cu structura organizatorica a firmei ;
Intocmeste graficele interne de derulare a contractului, stabilind termenele de
executie aferente realizarii lucrarilor;
Raspunde de asigurarea resurselor umane ( calificate,instruite sau autorizate,
dupa caz ) si a celor financiare necesare, conform termenelor stabilite ;
Coordoneaza si raspunde de activitatea personalului implicat in realizarea
lucrarilor ;
Raspunde de respectarea disciplinei contractuale si financiare ;
Asigura intocmirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
Ia masuri pentru asigurarea integritatii patrimoniului folosit la realizarea
lucrarilor , adoptand masuri necesare ( preventive si corective );
Raspunde de functionarea sistemului calitatii in activitatile pe care le conduce
Responsabil Tehnic cu Executia
Raspunde de buna executie a lucrarii conform contract si proiect
Raspunde de respectarea tehnologiei de lucru si a termenelor contractuale.
Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru
fiecare lucrare.
Anunta seful de proiect cand sunt de facut modificari la proiect.
Coordoneaza activitatile de executie;
Participa la intocmirea programelor de executie si detalierea acestora;
urmareste si raspunde de realizarea lor;
Asigura interfata cu beneficiarul pe probleme de executie , conform contract;
Stabileste impreuna cu controlorul calitatii din santier, prioritatile de inspectii si
incercari si urmareste realizarea lor ;
Stabileste masuri de utilizare eficienta a mijloacelor de productie si a fortei de
munca, pentru incadrarea in costurile programate ;
Solicita asistenta tehnica la montaj si la punerea in functiune din partea
proiectantului, precum si din partea furnizorilor de echipamente, daca este
cazul.
Asigura conditiile si participa la receptia si predarea lucrarilor.
Anunta terminarea lucrarilor pentru a fi convocata comisia de receptie/predare.
Urmareste rezolvarea problemelor ridicate de comisia de predare/primire a
lucrarilor
Actualizeaza programul de executie in functie de evolutia realizarilor din santier,
tinand seama de prevederile contractuale;
Identifica eventualele lucrari suplimentare aparute in timpul executiei si le
transmite directorului de proiect ;
Participa la sedintele de analiza si raporteaza stadiul derularii lucrarilor de
executie, propunand masuri de respectare a programului;
Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de
control abilitate, interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare
si urmareste realizarea lor la termen
Sef santier (lucrare)
Urmareste si coordoneaza activitatea din cadrul santierului pe care il conduce
Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru
fiecare lucrare.
Urmareste si verifica pe timpul executiei lucrarii respectarea riguroasa a
proiectului.
Isi insuseste si respecta toate prevederile planului calitatii, urmarind realizarea
tuturor operatiilor de executie si control necesare finalizarii lucrarii contractate
(incepand cu receptia materialelor aprovizionate si terminand cu receptia finala
a lucrarii);
Asigura conform planului calitatii - PCCVI:
conditiile de incepere a lucrarilor
programarea si preluarea fronturilor de lucru
trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente/materiale
programarea , receptionarea si montarea echipamentelor / materialelor
programarea fortei de munca
programarea si realizarea stadiilor fizice
decontarea lucrarilor realizate ( atasamente, situatii de lucrari )
Urmareste includerea in planul calitatii a tuturor materialelor (echipamente,
materiale de montaj etc.) prevazute in Documentatia Tehnica de Proiectare;
Raspunde de introducerea in opera numai a materialelor specificate in proiect si
certificate calitativ
Prezinta spre avizare PCCVI responsabilului CQ si responsabilului AQ;
Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de
control abilitate, interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare
si urmareste realizarea lor la termen

Director Managementul Calitatatii si Mediului


Verifica Planul Calitatii
Verifica corectitudinea inregistrarilor operatiilor de executie si control, conform
documentatiei tehnice de executie;
Avizeaza PCCVI ;
Asigura interfata cu beneficiarul pe probleme de calitate si efectueaza revizia PC
numai la solicitarea acestuia;
Solicita prezenta beneficiarului (a reprezentantului AQ) la operatiile de
inspectie/control, asa cum au fost solicitate de acesta in PC;
Propune Directorului General UTI International SRL, oprirea lucrarii, cand
constata abateri de la cerintele de calitate sau la sesizarea controlorului calitate
.
Responsabil Calitate / Controlor Calitate
Intocmeste Planul Calitatii
Verifica pe parcursul derularii lucrarii modul de respectare si certificare a
cerintelor de calitate in conformitate cu PC aprobat;
Asigura controlul calitatii lucrarilor si inregistrarile aferente ;
Participa la predarea lucrarilor si urmarirea solutionarii observatiilor , prin
confirmarea executiei lor ;
Urmareste aplicarea Planului Calitatii si raporteaza saptamanal directorului de
proiect si directorului managementului calitatatii si mediului stadiul de
realizarea PCCVI;
Analizeaza si certifica operatiile de control calitate, verificari si incercari incluse
in planul calitatii;
Participa si avizeaza efectuarea inregistrarilor de catre subcontractanti.
Este subordonat ierarhic Directorului de proiect si metodologic Directorului
Managementului calitatii si mediului;
Prin activitatile depuse, la toate nivelele de conducere si de executie, se
urmareste in final un control eficace si eficient al calitatii lucrarilor executate cat
si atestarea pe faze a acesteia prin intocmirea documentelor de calitate
specifice proiectarii (cum rezulta din procedurile de sistem si operationale).

Urmare a controalelor efectuate in cadrul societatii se organizeaza audituri


interne prin care se urmareste de fiecare data sa se scoata in evidenta aspectele
de noncalitate,cat si cauzele generatoare acestora.Controalele efectuate curent
si in fazele stabilite prin PCCVI sunt urmate de RN-uri prin care sunt puse in
evidenta aspectele de noncalitate cat si cauzele respective; RN-urile sunt
aprobate de conducere si rezolvate de personalul de executie;

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR


Controlul documentelor si inregistrarilor asigura:
Documentele, in editia valabila, sa fie disponibile in toate entitatile participante
la realizarea investitiei: “Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie
pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.”
Toate documentele care si-au pierdut valabilitatea sau se dovedesc a fi
neconforme, sunt retrase la timp si inlocuite cu actualizari valabile, in toate
punctele (din interior sau din exterior) unde acestea au fost repartizate
controlat .
Inregistrarile calitatii sunt tinute intr-un sistem unitar pentru identificarea
depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminare a acestora .
Controlul documentelor se efectueaza conform procedurii generale “Controlul
documentelor” cod: P.G-m-01-00
Controlul inregistrarilor se efectueaza conform procedurii generale “Controlul
inregistrarilor” cod : P.G-m-02-00
PLANIFICAREA CALITATII
Cerintele de calitate stabilite prin caietele de sarcini aferente lucrarii sunt
preluate prin proiectele tehnice si de executie ce se vor realiza conform
procedurilor tehnice si instructiunilor pe proiectare
Pentru realizarea calitatii proiectate se vor prevedea si asigura:
-resursele materiale necesare lucrarii in ordinea de montaj stabilita prin grafice
si programe, certificate calitative
-receptia calitativa a resurselor materiale inainte de montaj, respectand
intructiunile tehnice de lucru
-frontul de lucru necesar pentru executia instalatiilor
-instruirea personalului de executie si control, cu prevederile documentatiei de
executie, caietele de sarcini, Planul calitatii lucrarii.
Elaborarea Planului calitatii se face in conformitate cu procedura PO-o-04-00
APROVIZIONARE/PROCURARE
 Activitatea de aprovizionare/procurare se desfasoara in conformitate cu
procedura operationala “Procurare“ cod: P.O - o - 05 – 00, precum si cu
clauzele contractuale
 Procurarea la termen de la furnizorii stabiliti contractual a
echipamentelor si materialelor se face conform specificatiilor primite de
la gr. Tehnica (proiectare/inginerie) si in baza comenzii interne de
procurare emisa de Responsabilul Logistic avizata si aprobata conform
procedurii interne UTI;
 Echipamentele si materialele prevazute in proiecte vor fi insotite de
documentele legale de certificare a calitatii acestora conform legii calitatii
in constructii si a reglementarilor de aplicare;
 La terminarea executiei lucrarilor, subcontractantul principal va preda
beneficiarului toate documentele privind certificarea calitatii produselor
 In cazul identificarii unor produse neconforme, acestea se vor trata
conform procedurii “Controlul produsului neconform“ cod: P.G-i-04-00
 Receptia cantitativa si calitativa a echipamentelor/materialelor
aprovizionate se face la primirea si livrarea lor catre santierul de
executie; pe documentul de receptie se vor inscrie datele de
identificarea a produselor;
 Se vor respecta prevederilor procedurilor si instructiunilor sistemului
calitatii aplicabile in activitatile de procurare (din tara si din import)
CONTROLUL PROCESELOR DE EXECUTIE/SERVICIILOR
 Activitatea de control a proceselor de executie se desfasoara in
conformitate cu procedura operationala PO-o-06-00
 Pentru executarea sistemelor /subsistemelor/lucrarilor din cadrul
“Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate,
iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.” se vor intocmi
programe de lucru pe baza graficului de executie a lucrarii in cadrul
proiectului. Inceperea executiei se va face dupa preluarea frontului de
lucru, conform Procedurii operationale.
 Coordonatorul de executie va stabili cu reprezentantul beneficiarului
optiunile acestora si modul de participare la inspectiile calitative si
probele de laborator prevazute in PCCVI –ul instalatiilor respective.
 La efectuarea unui stadiu fizic prevazut in PCCVI pentru inspectie, se va
confirma realizarea acestuia prin semnatura si printr-un document
(proces verbal), conform prevederilor procedurale respectand Procedura
operationala.
 Prin controlul efectuat sub aspect calitativ coordonatorul executiei/seful
de santier lucrarii participa permanent la toate etapele de executie
stabilite prin PCCVI si semneaza toate documentele de calitate in
conformitate cu prezentul plan.
 Din parcurgerea PCCVI-urilor se urmaresc in mod concret activitatile
privind:
stabilirea conditiilor de incepere a lucrarilor
predarea – primirea forntului de lucru
trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente / materiale/
tablouri
verificarea calitativa a echipamentelor /materialelor inainte de a fi montate
verificarea calitativa a executiei lucrarilor de instalatii electrice de curenti slabi
 Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar furnizorul
asigura verificarea conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile
specificate.
 Activitatile de control efectuate asupra produselor / serviciilor vor fi
efectuate conform planului calitatii, procedurilor generale de sistem
precum si a procedurilor operationale aplicabile.
 La predarea finala a produselor/serviciilor, societatea efectueaza toate
activitatile de control, inspectii si incercarile finale specifice tipului de
activitate, in conformitate cu procedurile documentate.
 Toate inregistrarile referitoare la verificarile efectuate asupra unui
produs/serviciu, precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si
arhivate conform procedurii operationale cod : P.O - o - 06 - 00 - “
Controlul productiei/serviciilor“.
INSPECTII SI INCERCARI
Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar UTI asigura
verificarea
conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate .
Inspectiile si incercarile efectuate asupra produselor / serviciilor vor fi
efectuate conform PC si PCCVI .
Prin procedura sunt fixate inspectii si incercari in:
-momentul inceperii unei lucrari;
-pe parcursul executiei;
-in partea finala a executiei.
In PCCVI-ul specific fiecarui sistem sunt mentionate:
-activitatile in derularea logica a executiei;
-prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent;
-personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si calitatea acesteia;
-trimiteri la prevederile din Procedura operationala, normativele specifice
lucrarilor, proiectelor elaborate de proiectant cat si la caietele de sarcini
specifice prin care sunt stabilite criteriile de referinta care trebuie respectate in
procesul de derulare a controlului calitatii;
Dupa derularea fiecarei activitati mentionate in PCCVI, personalul responsabil
cu controlul (CQ, RTE, diriginte, proiectant) intocmeste un document de
atestare calitativa a activitatii desfasurate; documentul codificat este mentionat
in ultima coloana din PCCVI,
La predarea finala a produselor / serviciilor , UTI efectueaza toate
inspectiile si incercarile finale specifice tipului de activitate, in conformitate cu
procedurile documentate .
Toate inregistrarile referitoare la verificarile efectuate asupra unui
produs / serviciu , precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate
in cadrul Planului calitatii.
Documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI
In derularea executiei lucrarilor, prin efectuarea controalelor inspectiilor,
verificarilor, incercarilor, se constata prin documentele intocmite:
-calitatea materialelor si a montarii acestora;
-comportarea lucrarilor verificate in urma efectuarii incercarilor si probelor
efectuate; -parametri tehnici obtinuti prin incercari, probe si verificari;
-confirmarea faptului ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu prevederile
din proiecte, proceduri, caiete de sarcini, normative oficiale.
Astfel de constatari se fac de personalul de executie si control din santier, cat si
de personalul autoritatilor de reglementare in domeniu (Inspectia in Constructii;
Organele PSI); constatari finale prin receptia preliminara si de punere in
functiune a lucrarilor realizate;
La controalele si inspectiile curente sau aleatorii cat si cele cu participarea
autoritatilor de reglementare pot sa apara aspecte de noncalitate care sunt
indepartate prin masuri de eliminarea cauzelor cat si de remediere sau de
inlocuire a partilor din lucrari care prezinta defecte.
STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR
In derularea lucrarilor contractate inspectiile si incercarile trebuie realizate in
conformitate cu planificarile din PCCVI
Se urmareste prin aceasta sa stabileasca pentru un anumit moment care
reprezinta stadiul executiei si ce documente de inspectie si incercari au fost
intocmite, care este stadiul de remediere al neconformitatilor si care sunt
modalitatile de rezolvare a acestora.
CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE
In cadrul UTI International SRL, in efectuarea probelor si incercarilor pe masura
derularii lucrarilor se folosesc DMM proprii, iar pentru anumite operatiuni de
incercare specifice se comanda unor laboratoare autorizate, efectuarea
incercarilor si masuratorilor (Laboratoare PRAM, etc.).
In toate cazurile aparatele DMM sunt verificate metrologic (etalonate)
prezentand sigiliu si certificate de verificare cu mentionarea datei de expirare a
verificarii; aceste operatiuni sunt efectuate de unitati metrologice agreate.
Pentru DMM proprii in cadrul societatii activitatea se deruleaza in conformitate
cu prevederile din procedura “Controlul dispozitivelor de masurare si
monitorizare” cod PO-s-01-00

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM


Se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem “Controlul
produsului neconform” cod PG-i-04-00 si are drept scop eliminarea
neconformitatilor constatate prin actiuni de inlaturare a acestora.
Responsabilul CQ prin RN – formular cod F-PG-i-04-01 intocmit, stabileste:
-tipul de neconformitate si efectul
-locul (lucrarea,produsul) unde a fost constatata neconformitatea
-cauzele care au generat neconformitatea
-efectul neconformitatilor asupra lucrarilor in final
-categoria de neconformitate:
-datorita unei executii necorespunzatoare a lucrarilor
-datorita furnizorilor de materiale
-datorita unei SDV-istici necorespunzatoare
-masuri privind tratarea neconformitatilor
masuri privind interzicerea utilizarii unor materiale (produse) in activitatea de
derulare a lucrarilor de C+M si dupa caz sistarea continuarii lucrarilor;
-efectuarea de receptii la materialele primite;
-etichetarea produselor care prezinta neconformitati, separarea acestora de
cele corespunzatoare calitativ;
Prin intocmirea formularului se parcurg toate etapele mentionate mai sus.
Urmarirea realizarii remedierilor se face de catre Responsabilul CQ.

ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE


Activitatea de actiuni corective se deruleaza in conformitate cu prevederile din
procedurile generale de sistem “Actiuni corective si Actiuni preventive” cod
P.G-i-05-00 si P.G-i-06-00
Coroborat cu actiunea de depistare a neconformitatilor de orice natura, in
situatia in care acestea nu sunt rezolvate prin RN-uri, se intocmesc Rapoarte de
actiuni corective si preventive Formular cod : F-PG-i-05-01
Pentru prevenirea neconformitatilor este necesar sa se analizeze cauzele
urmarind RN-urile din care rezulta situatii si neconformitatile cu caracter
repetabil.
Prin grija Directorului Managementului Calitatatii si Mediului pe baza
programului anual de AUDIT se fac analize in sensul aratat mai sus si se trag
concluziile care se impun.
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE
Se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem
“Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare” cod PO-o-09-00,
urmarindu-se in mod special asigurarea unui control eficient al miscarii
materialelor din cadrul societatii, atat in depozitul central cat si pe santiere la
montaj.
Seful depozitului urmareste ca echipamentele / materiale ce vor fi puse in
opera sa nu-si modifice calitatile specificate de furnizori prin certificatele de
calitate, prin actiunile de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si
livrare ;
Pe santier coordonatorul tehnic cu executia / seful de santier urmareste ca la
punerea in opera a materialelor sa nu apara modificari calitative ale acestora.
In aceasta actiune atat prin activitatile directe din depozit si din santiere cat si
prin controalele si documentele de control: Proces verbal de receptie calitativa
si cantitativa produse, incheiate in timpul receptiei materialelor
AUDITURILE INTERNE
Se deruleaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem “Audituri
interne ale calitatii” cod PG-i-03-00, si se urmareste de catre Directorul
Managementului Calitatii si Mediului din societate.
Pentru activitatea de executie pentru care este intocmit PC-ul se organizeaza
audit-uri in scopul de analizare a neconformitatilor si de eliminare a acestora cat
si a cauzelor ce le-au generat.
Se folosesc formularele:
F-PG-i-03-02 Planificarea anuala a auditurilor interne
F-PG-i-03-01 Chestionar de audit intern.
F-PG-i-03-03 Raport de audit intern
F-PG-i-05-01 Raport de actiuni corective si preventive
F-PG-i-03-04 Plan de audit
F-PO-m-02-01 Plan de masuri
STRUCTURA PCCVI
Planul Calitatii intocmit pentru investitia: “Sisteme si instalatii electrice de
balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat
parcaj auto.” asigura controlul activitatilor de aprovizionare, de executie -
montaj, PIF, pentru sistemele descrise la punctul 7.
Dupa aprobarea PC de catre Directorul general UTI International SRL, acesta va
fi prezentat beneficiarului pentru analiza, avizare si stabilirea operatiilor de
inspectie/control, la care acesta doreste sa participe (conform clauzelor
contractuale); operatiile respective sunt marcate de beneficiar ca puncte de
stationare si de oprire in cadrul PCCVI
UrsuleanuViorica

Muntean C.
Dimulescu I.
Constantin Nicoleta

Laura. Crisan

Asigurarea Calitatii

Extern

Contabilitate

Intern

CONCLUZII
Aplicarea prezentului plan al calitatii este obligatoriu pentru toti executantii de
proiecte, lucrari, servicii care participa la realizarea investitiei “Sisteme si
instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma
aeroportuara si iluminat parcaj auto.” Actualizarea/modificarea planului calitatii
se va face de catre UTI International SRL, Directia Managementul Calitatii si
Mediului, ori de cate ori va fi nevoie pentru imbunatatirea sistemului; in acest
sens propunerile se primesc la Directia Managementul Calitatii si Mediului – UTI
International SRL;