Sunteți pe pagina 1din 5

-DENUMIRE PROIECT-

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

1. Introducere

Stabilirea modului de alcătuire al structurii rutiere pentru drumurile care fac obiectul
contractului ” DENUMIRE PROIECT “
s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere
suple şi semirigide, PD 177 – 2001.

Metoda analitică de dimensionare se bazează pe stabilirea unei alcătuiri a structurii rutiere şi pe


verificarea stării de solicitare a acesteia, sub acţiunea traficului de calcul, astfel încât să fie
îndeplinite concomitent următoarele criterii:

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase;


- tensiunea de întindere admisibilă la baza straturilor din agregate naturale stabilizate cu
lianţi hidraulici sau puzzolanici, în cazul structurilor rutiere semirigide;
- deformaţia specifică de compresiune admisbilă la nivelul patului drumului.

Dimensionarea structurii rutiere comportă următoarele etape :

1. stabilirea traficului de calcul ;


2. stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului ;
3. alegerea unei alcătuiri a structurii rutiere ;
4. analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard ;
5. stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier
6. verificarea la acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ.

2. Stabilirea traficului de calcul

Structurile rutiere au fost dimensionate astfel incat sa poata prelua traficul usor estimat pentru
circulatia interioara.
Verificarea dimensiunii structurii rutiere s-a făcut pentru un trafic de calcul de 1 m.o.s.
(intensitatea medie zilnica anuala in osii standard de 115 kN – 1 m.o.s. =1x10 6o.s.115 rezultata
conform estimarilor privind traficul usor).
Astfel:

n
 p  p kF 
N c  365 10 6  p p  c rt    n ki  kR  f ek 
k 1  2 
în care:
Nc - traficul de calcul;
365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an;
pp - perioada de perspectivă, în ani;

1
crt - coeficientul de repartiţie transversală, pe benzi de circulaţie şi anume:
- pentru drumuri cu două şi trei benzi de circulaţie crt = 0,50;
- pentru drumuri cu patru sau mai multe benzi de circulaţie crt = 0,45.
nki - intensitatea medie zilnică anuală a vehiculelor din grupa k, conform
rezultatelor recensământului de circulaţie;
pkR - coeficientul de evoluţie al vehiculelor din grupa k, corespunzător
anului de dare în exploatare a drumului, anul R, stabilit prin
interpolare;
pkF - coeficientul de evoluţie al vehiculelor din grupa k, corespunzător
sfârşitului perioadei de perspectivă luată în consideraţie, anul F,
stabilit prin interpolare;
fek - coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa k în osii standard
de 115 kN.

Nc = 1.0 m.o.s.

3. Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului

Studiile geotehnice efectuate în această zonă au stabilit următoarele:

 pământul de fundare al acesteia este constituit din argilă prăfoasă cafeniu galbuie, tip P5
 regimul hidrologic este FAVORABIL, tip 1
 tipul climateric al zonei este I. (DIN STUDIUL GEOTEHNIC)

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este de


Ep= 80 Mpa si µp=0,42 pentru teren P5.

4. Alegerea modului de alcătuire al structurii rutiere pentru drumurile din incinta

Pentru drumurile din incinta se va realiza urmatoarea structura rutiera:

4 cm beton asfaltic BA16


5 cm beton asfaltic în strat de legătură BAD25
20 cm piatra sparta sort 0/63
20 cm balast natural sort 0-63
7cm nisip

5. Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard

Structura rutieră supusă analizei este caracterizată prin grosimea fiecărui strat rutier şi prin
caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere şi ale pământului de
fundare.

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor sunt prezentate în


tabelul 1.

2
Tabelul 1
E
Denumirea materialelor din strat µ
MPa
Beton asfaltic în strat de uzură 3600 0,35
Beton asfaltic în strat de bază 5000 0,35
Piatra sparta amestec optimal sort 500 0,27
0/63
Balast natural sort 0-63 400 0,27
Patul drumului 80 0,42

Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei comportă calculul deformaţiilor specifice şi al


tensiunilor în punctele critice ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de stare de
solicitare maximă.

Calculele s-au efectuat cu programul CALDEROM 2000. Au fost stabilite următoarele


componente ale deformaţiei efortului specific:

 deformaţia specifică orizontală de întindere (r) la baza straturilor bituminoase, în


microdeformaţii;
 tensiunea orizontală de întindere (t) la baza stratului din piatra sparta ;
 deformaţia specifică verticală de compresiune (z) la nivelul patului drumului, în
microdeformaţii.

Rezultatele calculului sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2
Componenta deformatiei
Valoarea
specifice
r, microdeformatii 162
t, in MPa 0,094
z, microdeformatii 462

6. Stabilirea comportării sub trafic a structurii rutiere

Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor
deformaţiilor specifice şi tensiunilor calculate conform punctului 5, cu cele admisibile, stabilite
pe baza proprietăţilor de comportare ale materialelor.

Se consideră că un sistem rutier poate prelua solicitările traficului, corespunzătoare perioadei


de perspectivă luată în considerare, dacă sunt respectate concomitent toate criteriile de
dimensionare prevăzute la punctul 1.

Modul de verificare a criteriilor de dimensionare este prezentat în tabelul 3.

3
1. Grosimea necesara a straturilor bituminoase este cea pentru care se respecta urmatoarea
conditie:
RDO<RDOadm

in care:
RDO rezultat din CALDEROM
RDOadm are urmatoarele valori:
- max 0.80 pentru autostrazi si drumuri expres
- max 0.85 pentru drumuri europene
- max 0.90 pentru drumuri nationale principale si strazi
- max 0.95 pentru drumuri nationale secundare
- max 1.00 pentru drumuri judetene si comunale

2. Criteriul tensiunii de intindere admisibila la baza stratului/straturilor din agregate naturale


stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici este respectat daca este indeplinita conditia:
σr < σradm
in care:
σr - tensiunea orizontala de intindere la baza stratului/straturilor din agregate naturale stabilizate
cu liani hidraulici sau puzzolanici in MPa (rezultat din CALDEROM).
σradm - tensiunea de intindere admisibila in MPa

σradm=Rt x (0.60-0.056 x logNc) = Rt x 0.6 = 0.35*0.6=0.21

3. Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare este


respectat, daca este indeplinita conditia:
 z <  zadm

z - deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare, in


microdeformatii (rezultat din CALDEROM)
zadm - deformatie specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare in
microdeformatii calculata astfel:

zadm=600*Nc^-0.28 microdeformatii=600*1^-0.28=600 microdeformatii

Tabelul 3
Criteri de dimensionare Conditia de Verificarea
admisibilitate criteriilor
1.Criteriul deformaţiei specifice la întindere la RDO<RDOadm 0,162<0,95
baza mixturii asfaltice
2.Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la σr < σradm 0,094<0.21
baza pietrei sparte
3.Deformaţia specifică verticală admisibilă la z < zadm 462<600
nivelul patului drumului

Ca urmare, structura rutiera propusa verifică criteriile de dimensionare şi asigură preluarea


traficului de calcul în perioada de perspectivă proiectată.

7. Verificarea rezistenţei complexului rutier la acţiunea fenomenului de îngheţ - dezgheţ


conform STAS 1709/1 – 90

4
Se consideră că o structură rutieră este rezistentă la îngheţ – dezgheţ dacă gradul de asigurare la
pătrunderea îngheţului în complexul rutier “K” este mai mare sau egal cu o valoare stabilită în
funcţie de tipul climateric al zonei, tipul structurii rutiere, tipul de pământ şi gradul de
sensibilitate la îngheţ a acestuia (0,40).

Conditia:
K > 0.40 , unde
K = He/Zcr
in care:

He grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere, cm


Zcr adancimea de îngheţ în complexul rutier, cm

Zcr = Z + Z

unde:
Z adancimea de îngheţ în pământul de fundare (de 90 cm, conform studiilor geotehnice);
Z spor al adancimii de îngheţ determinat de capacitatea de transmitere a căldurii în
straturile sistemului rutier.

Rezultatele acestui calcul sunt prezentate in tabelul 4.

Tabelul 4
Parametri de calcul Valoare parametru
He 43,0
Zcr = Z + Z 90+13,0 =103,00
K 0,42
Criteriul de verificare K  0,40 Verifică

Ca urmare, structura rutieră propusă este rezistentă la acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ.

Intocmit,

Ing. ........

S-ar putea să vă placă și