Sunteți pe pagina 1din 6

Adăug

garea dee efecte d


de anim
maţie
Pentru a face prrezentarea mai plăcu ută, puteţi adauga ddiferite aniimaţii texttului,
obiectellor, imaginilor existennte într-un diapozitiv . Trebuie m
mai întâi săă fim în m
modul
de vizuaalizare a prezentărilorr Normal View
V (meniuul View/Noormal).

Puteţi adăuga
a anim apozitiv dacă se selecctează obiectul
maţie unuii obiect diintr-un diap
respectiv
v şi se aleg
ge una dintrre cazurile:

1. Se
S apelează funcţia Cu ustom Anim
mation din m
meniul Slidde Show.
2. Se
S dă click dreapta
d şi se
s alege opţiunea Cusstom Animaation.
3. Se
S alege oppţiunea Cusstom Anim mation din llista Panouului de Acctivităţi desschis
(T
Task Panee se poatee prelua la l nevoie din meniuul View sau cu taastele
CTRL+F1).
C

Apelareaa acestei funcţii va v duce la deschidderea


ferestrei Custom Aniimation din care
c se aleg efectele pee care
doriţi săs le apliicaţi diferittelor obieccte din c adrul
diapozitivvului.
În lista de opţiun ni a opţiu unii Add
Effect găsiţi urm
mătoarele
elementee: Entrance (intrare), Em mphasis
(accent), Exit (ieşire)), Motion Paaths (căi
de mişcaare), care conţin
c la rân
ndul lor
diverse opţiuni
o de efecte de animaţie
a
specifice clasei din care fac parte.
p În
figura ataaşată alăturaat avem un exemplu
e
concludeent:

După allegerea un nei forme de


d animaţie asupra oobiectului selectat, see poate selecta
poziţia de
d start a obiectului
o (on
( click, with
w previoous, after pprevious), sse poate seelecta
direcţia efectului (in,
( out), diiverse prop
prietăţi ce sse pot acordda tipului dde obiect ddar şi
viteza de
d execuţie a acestuia (very slow, slow, meddium, fast, very fast).

După ce au fost efectuate toate acesste operaţiii se poatee activa buutonul Playy din
fereastraa Custom animation
a pentru
p a viiziona efectele de aniimaţie datee obiectelorr din
diapozittivul curentt; în plus, se
s poate acttiva şi butoonul Slide SShow din feereastra Custom
Animatiion pentru a viziona pe întreg ecranul tooate efectelle de anim maţie dar şşi de
f făcute anterior assupra slide--urilor) dinn toate slidee-urile reallizate
tranziţiee (dacă au fost
în prezeentare.
Schim
mbarea efectelor
e r de aniimaţie p
preselecttate
Efectelee de anima aţie selecta ate pentru obiectele d dintr-un sllide (diapoozitiv) pot ffi
modificcate în funccţie de scop pul urmărit al prezentăării dar şi dde dorinţelee subiectivee sau
obiectiv
ve ale utilizatorului (CCriterii de ap
preciere a llucrărilor ppot fi respectarea temeei,
originalitatea, clariitatea, armoonia cromaatică şi origginalitatea)..

Astfel, modificare
m ea poate co
onsta în:

1. Modificarea
M a unui efectt
2. Ştergerea
Ş un
nui efect
3. Adăugarea
A mai
m multorr efecte asu upra aceluiaaşi obiect
4. Reordonarea
R a efectelor obiectelor în cadrul uunui slide

osoft Office 2003, mo


În Micro odificarea unui
u efect dde
animaţiee se face prrin:

1. exxecuţia unu ui click pe numărul associat efecttului


reespectiv dinn dreptul obiectului
2. exxecuţia buttonului clicck pe buton nul Changee de unde
puteţi selectta apoi, dinn fiecare cattegorie, pe cele nou
dorite
d
3. vizionarea
v rapidă
r a efeectului dorit folosind
butonul Playy sau, dacăă este bifatăă
opţiunea Au utoPreview,, efectul do orit se va veedea
raapid, instanntaneu, fără activareaa butonului Play.

De asem
menea, şterg
gerea unui efect de an
nimaţie asoociat unui oobiect dintrr-un slide see
poate faace astfel:

1. seelectaţi efeectul care see va şterge (click pe nnumărul asoociat efectuului respecttiv)
2. exxecutaţi un n click pe butonul
b move şi veţii observa aapoi dispariiţia sa din listă
Rem
cât şi ca num măr asociatt obiectuluii (atenţie: sse şterge efe
fectul obiecctului dar nuu şi
obiectul din n slide)

Adăugarrea mai mu
ultor efecte asupra aceeluiaşi obieect se face pprin:

1. seelecţia obieectului resp


pectiv (caree urmează ssă primeasccă un alt effect)
2. alegerea opţţiunii Add efect
e şi a tu
uturor particcularităţiloor aduse la aadăugarea uunui
efect de animmaţie nou
3. see pot repetaa paşii anteeriori pentruu oricate effecte doreşşte să-i dea utilizatorul
obiectului reespectiv; op pţiunea AutoPreview trebuie biffată în acestt caz cu atâât
mai
m mult cu u cât utilizatorul îşi do oreşte mai mmulte astfell de animaţţii .

Reordon
narea efecteelor obiecteelor în cadrrul unui sliide se face astfel:

maţie (penttru care doriţi să-i schhimbaţi num


1. seelectaţi efeectul de anim mărul de
ordine)
2. seelectaţi unaa dintre săg
geţile de tip
p Re-Order (săgeată înn sus, săgeaată în jos) şşi
activaţi-o dee câte ori esste necesarr pentru a-i da efectuluui de animaaţie număruul de
ordine dorit (ordinea executării an nimaţiei afflată în listaa de animaţţii din cadruul
sllide-ului cuurent).

Adăugarea de efecte de
d tranzziţie a diiapozitivvelor
Tranziţiia constă înn modul în n care se face
f trecereea de la unn diapozitivv la următtorul,
adică modul
m în care
c un diiapozitiv este
e îndepăărtat de ppe ecran şi este încărcat
diapozittivul următtor. Pentru fiecare diaapozitiv see poate stabbili o anim maţie care vva fi
asociatăă diapozitiv
vului atuncci când aceesta este affişat pe ecrran. De aseemenea, peentru
fiecare diapozitiv
d se stabileştte modul în n care este îndepărtatt de pe ecraan (la clickk sau
automatt, după un anumit intterval de timp) şi vitteza cu carre se desfăăşoară anim maţia
asociatăă. Tranziţieii i se poate asocia şi un
u sunet. Fiiecare diappozitiv poatte avea trannziţie
proprie sau se aso ociază o sin ngură tranzziţie tuturoor diapozitiivelor (în aacest caz sse va
apăsa buutonul App ply to All Slides).
S Meeniul Slide SShow -> Sllide Tranzition -> se aalege
animaţiaa, viteza, sunetul,
s moodul de treecere de laa un diapozzitiv la altuul (la clickk sau
automatt după un an numit intev val de timp
p).

Pentru a adăugaa tranziţiii la o expunere


e de diapozzitive proocedaţi asstfel:
Selectaţţi modul de
d vizualizaare Slide Sorter
S Slide Sorter (în
făcâând clic pee icoana S
partea din
d stânga joos a ecranu
ului).

Din moodul de vizzualizare Slide


S Sorterr (Sortare diapozitivve), faceţi clic / seleectaţi
diapozittivul pee care doriţi să se aplice tranziţiee diapozzitiv.
Din meeniul Slide Show (Exxpunere diiapozitive), selectaţi Slide Trannsition. Glisaţi
pentru a afişa pano
oul Slide Trransition, în
n partea drreaptă a ecrranului.

În secţiu
unea Applyy to selected d slides sellectaţi tranzziţia pe
care o doriţţi din listă.
Faceţi clic
c pe buttonul Redare (Play) pentru p a vvedea o
previzuaalizare sauu pentru a vedea acţiu unea reală, faceţi
clic pe bu
utonul Slidee Show.
În secţiu
unea Modiffy transitio on - Speed d, selectaţi cât de
repede doriţi să aibă loc tranziţia:
t Lent,
L Meddiu sau
opţiuneaa Fast (Slow, Medium m or Fast).
În secţiu
unea Modiffy transitio on - Sound d, puteţi allege un
sunet la tranziţia unuii diappozitiv.
Pentru a aplica tranziţiile la toate diapozitiveele din
prezentaare, faceţi clic pe Ap pply to All Slides (see aplică
pentru to
oate diapozzitivele).

http://w
www.msoffiice-tutoriall-training.com/slide-trransitions.hhtml

http://www.pagelu
ucy.com/tuto
orials/ga5ffx/ga5transsitionaleffects.html