Sunteți pe pagina 1din 1
‘canalzare este de: 4 ms pentru conducts mmetalce, dn poletien’, poipropiend, PVC, cceramice si din beton armat si de 3 m/s pentru conducte din beton simplu si ‘azbociment. Calculul hidraulic de verificare a vite- zei reale v7 se efectueaza cunoscind debitul de calcul ge (determinat con- form § 33.3.1) cradul de umplere u si pan- ta de montare /a conductei. Gradul de umplere u, maxim admis in functe de natura apel uzae si de dametul conductei orizontale de canalizare, este indicat in tabelul 3.3.13, Pantele de montare a conductelor sunt necesare pentru asiqurarea regimu- lui de curgere cu nivel liber. Pentru rea- lizarea vitezelor minime de autocurdtire este necesard montarea conductelor de ccanalzare cu 0 panta minima, iar cin mo- tive de siguranta in functionare, se reco- ‘mand prevederea, ori de cate ori este posibil, a uncr pante mai mari decat pantele minime, numite pante normale, la care ge realizeaza viteze de curgere mai maxi decdt vtezole mnime de autocuratire ‘si mal mici decat vtezele maxme admise. Pantele normale gi minime de montare, in functee de natura apei si diametrui con- ductei, sunt indicate in tabelul 3.3.14, Dimensionarea unei conducte orizon- {ale de canaiizare esto corect facut, atunci cand, prevazind 0 pant de montare ingicata in tabelul 3.3.14, se asiqura un ‘gad de umplere mal mic decat gradu do tumplere maxim admis (tab, 3.9.19) si se realzeazh o vitezA real de curgere a apel Lzate, in limitele admise confor relatiel 3.19). Pentru calculul hidraulic de dimensio- rare a conductalor arizontale de cana- lizare a apelor uzate menajere, se apli- cA relatile: tune crculard cu dkametrl a, rezuit (fig 3.34 F(a-sina) 2 = @- unghiul la contru (fig. 3.3.4), ‘masurat in radiani; ~r= 2 -raza conductei; ~v- viteza medic de curgere a apel = R= Alp- raza hidraulica egala cu ra- portulinre aria soctiunil curentului de apa ‘Ai perimetrul udat p, unde p = ra. Pen= tru conducte cu sectiunea circular’ de diametru o, la curgerea cu sectiune pind a conductek: A Im (8.3.22) Im (3.3.23) iar la curgerea cu sectiune partial cumpluta ace-sine’ a tm (8.3.24) i= pata hiaul, numeric eg cu panta geometric’ de montare a con- Sete “C= coetisient ce resent Ncrauics (heey TVA say C~ keVF =k cosficient de rugoztate: pentru tu uri din fonta, azbociment, & = 0.10; pentru tuburi din beton, k = 0,12; pentru tuburi din polipropilend, poletilen’ si PVC, k = 0,007. Introduoand relatia 3.3.24 in relatile 3.3.20 $i 3.2.21 se obtine: 7 [ TabeluI3.3-13. Gradul de umplere u, maxim admis in functie de natura apet | uzate gi de diametrul Natura apei uzate [(@=sinajal ae) a Ins} (3.3.25) a=c [SFT ys) 326 intre unghiul @ (ig. 3.3.4) si gradul de umplere u, se poate stabil relatia: (327) In care, inlocuind r= d2 si efectuénd calculele se obtine: usin (33.28) astiol ca, vteza vi debitul g pot fi ex- [prenate si ca functi de gradul de umplere, u daca se inlocuieste «a din relatia 3.3.28 in relatile 3.3.25 si 3.3.26 Debitele g [Vs si vitezele respective v Imm/s}, la curgerea cu sactiune plind tn cconducte din fonta, azbociment, ote! s! gresie, penitu diverse diametre interioare ‘si pante, au valorile redate in tabelul 3.3.18, iar pent conducte din policioruré {de vinil neplastifiats, polipropilen’ si ppolitilona, in tabelul 3.3.16. ‘Analizénd variatile functilor v= (a) si = qa) date prin relatile 3.3.25 si 33.26 ss constati c& sunt Indeplinite conditile nnecesare si suficiente de maximum: By gov oe (33.29) 3a~° Sa <° 4. 3.30 3a” Sa <° Bee) Viteza medie, v,atinge valoarea maxi- mi pentru a = 257°30" Corespunzaitor acestel valor, radul de luctei (STAS 1795) Gradul de umplere v pentru iametrul nominal al conductel _ Ds (rm v=CvAi mis} (9.820) _ 00 [es] 50300 | 5200. a=av m%s| (8.3.21) | Apa went menajerd sl inauaiviad’, | —o.65 | 0¢s | 065 | 070 i U suspensii mai mari de 5 mm in care: Apa uzata industrial cu 0,70 0,70 0,80 0,80 Ge debitul de ape uzate mena~ | “Suspensii mai mici de 5 mm 16, opal ch cable seicaie ‘Apa meteorica si apa uzaté 100 | 100 | 400 | 1,00 /A~ aria seotiunt vanaversale a cu- | MDhcuia convecional cata rent de ap&: pentu o conduct de seo- "Tabelul3.F4, Pantale normale siminime de montare in anctie de natura apel uzate gi iametrul conductel (STAS 1795] Diametul | Apa uzata ADA rat industrial "ApS meteors nominal all menajera | eu suSpensi ‘eu suspensi ‘conventional conducte S| peste 5mm and la 5 mm cust | a ante ante pate | pants On jmm) | rarmate | minime | mminime | normale | minme | normale | minme | normale | minime 30} 0.0360 | 0.0250 0.0500 | 0.0350 | 0.0300 | 0,0250 0.0200 | - = 75. | 0.9260 | 0.0150 0.0400 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0150 | 0,0250 | 0,0200 400 | 0.0200 | 0.0120 0.0300 | 0.0150 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0080 | 0.0200 | 0,0150 125. | 0.0180 | 0.0100 0.0200 | 0.0120 | 0.0100 | 0,000 | 0.0060 | a,0100 | 0.0080 180. | 0.0100 | 0,080 0.0180 | 0.0080 | 0.0070 | 0,060 | 0.0085 | 0,0070 | 0.0060 200 | 0.0080 | o,0070 | | o,0080 | 0070 | o,0060 | 0.0055 | 0.0050 | 0,0060 | 0.0050 250 | 0.0070 | 0.0065 | 0.0070 | 0,085 | 0.0055 | 0.0050 | 0,005 | 0.0055 | o,0045, 300 | 0.0085 | 0,0060 8.0060 | 0000 | 0.050 | 0048 | 0040 |” o,on80 | 0.0080 360 | 0.0060 | 0,0055 0.9085 | 0.0050 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0035 | 0,085. | 0,0035 sah ees Fs Saas as tm | as | [ease a ais