Sunteți pe pagina 1din 1

Model de anunț de intenţie - achiziție de produse

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot
obţine, după caz, informaţii suplimentare: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a
cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată: ...........................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul/codurile CVP: .....
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire: ..................................................
5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru: ................................................................
......................................................................................................................................................................................
6. Alte informaţii: ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Semnătura reprezentantului legal/ştampila