Sunteți pe pagina 1din 9
BAREM SUBIECTE PROBA SCRISA A 1. Actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de folosinta: My a, sunt lovite de nulitate absoluta b. sunt anulabile ¢. pot fi confirmate pana la termenul stabilit de instanta in acest seop 4. (art. 56 alin, 3 Cod procedura civila) 2. Lipsa capacitafii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocatai: a. _pand la primul termen de judecata in fata instante de fond b. pind la inchiderea dezbaterilor in fata instantei de fond c. in orice stare a procesului ©. (art, 57 alin, 3 Cod procedura civila) 3. Cererea de interventie accesorie poate fi facut a, pand la inchiderea dezbaterilor in fafa primei instantei b. sii instanta de apel, cu. acordul expres al partilor in tot cursul procesului, chiar si in caile extraordinare de atac ©. (art, 63 alin. 2 Cod procedurd civild) sub sancfiunea nulitafii 4. Citatia trebuie sa cupri a, denumirea instanfei si data emiterii_cita b, numarul dosarului si calitatea celui citat ¢. anul, luna, ziua si ora infitisarii ©. (art, 157 alin. 3 Cod proceduré civil nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia 5. in lipsa pi poate fi invocata si de: a, celelalte parti ori din oficiu, ins numai la termenul la care ea s-a produs b. celelalte parti pana la inchiderea dezbaterilor la instanfa respectiva / c. celelalte parti ori din oficiu in orice stare a pricinii a. (art. 160 alin. 3 Cod procedura civild) 6. Dovada de inménare a citatiei trebuie si cuprinda, sub a, numele si prenumele agentului si ale funejionarului de la primarie b. numele, prenumele si functia agentului si, dacd este cazul, ale funefionarului de la primarie c. numele, prenumele si calitatea celui cdruia i s-a ficut comunicarea ©. (art. 164 alin. (3) Cod procedurd civild) 7. Sunt instane cu personalitate juridica: a, judecatoriile, tribunalele si curtile de apel b. tibunalele si tribunalele specializate c. tribunalele si curtile de apel ©. (art. 35, 36, 37 din Legea nr. 304/2004) unde functioneaza, se 8. Tinuta vestimentara a grefierilor, corespunzitoare instan} stabileste prin: a, Ordin al Ministrului Justifiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii b. Hotdrire de guvern c¢. Hotdrare a Consiliului Superior al Magistraturii b. (art. 119 alin, 2 Legea nr. 304/204) 9. Completele specializate ale instanfelor din circumscripjia unei curfi de apel se infiinjeaza: a. prin hotrre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei respective b. prin hotardre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea presedintelui curtii de apel c. prin decizie a presedintelui instantei a. (art, 41 alin. 1 Legea nr. 304/2004) 10. Repar izarea personalului in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate ale ‘Tribunalelor se face de: a. presedintele curtii de apel b._ presedintele instante ¢._ presedintele instanfei, cu avizul colegiului de conducere b. (art, 118 alin. 2 Legea nr. 304/2004) 11. in caz de renuntare la urmarirea penala, condamnare, aménare a aplicarii pedepsei aut renuntare la aplicarea pedepsci, cheltuielile judiciare privind avocatii din oficiu si interpretii desemnati de organele judiciare se suport : a) de catre ineulpat b) de catre partea vatamata c) naman in sarcina statului ispuns ¢ ( Art. 274 al. | CPP) 12. inedilearea dispozitiei legale privind asistarea de catre avocat a suspectului au a inculpatului, precum si a celorlalte parti, atunci cand asistenja este obligatorie, trebuie invocata: a) in cursul judecatii daca incdlcarea a intervenit in procedura camerei preliminare b) in orice stare a procesului indiferent de momentul la care a intervenit incalcarea, cdnd instanta a fost sesizata cu un acord de recunoastere a vinovatiei ©) in orice stare a procesului indiferent de momentul la care a intervenit incalearea, cand instanta a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa inchisorii Raspuns b) Art 281 al. 4 CPP 13. Cererea de anulare sau reducere a amenzii aplicate prin ordonan{a de organul de urmarire penala se solufioneaza de eatre: a) prim procuror prin rezolujie b) judecdtorul de drepturi si libertati prin incheiere ©) judecditorul de camera preliminara prin de Raspuns b) Art 284 al. 4 CPP rs 14, Subiectii procesuali principali sunt: a)inculpatul si partea vatimats Ee inculpatul este minor ulpatul, partea vatdmata si partea responsabila civilmente in cazul in care ©) suspectul si persoana vatamata Raspunsc) Art, 33 al. | CPP 15, Neregularitatea cu privire la citare poate fi luata in considerare in cursul judecdti, doar daca partea lipsi la termenul la care s-a produs neregularitatea o invoea: a) pani la inchiderea dezbaterilor in fata primei instante b) la termenul urmator la care este prezenta sau legal citatd ©) oricdnd, inclusiv in caile de atac Raspuns b) Art. 263 al. 1 CPP 16. Cererea formulata de procuror, in cursul urmatririi penale, prin care se soli judecatorului de drepturi si libertati emiterea unui mandat de aducere, se solutioneaza a) in camera de consiliu, fara citare partilor b) in sedinga secreta, cu citarea inculpatului arestat ¢) in sedin{a publica cu citarea tuturor partilor Raspuns a) Art. 265 al. 6 CPP 17. Constituie sanctiune disciplinar’ care se poate aplica personalului auxiliar de ( \\ specialitate al instanjelor judecatoresti si al parchetelor de pe lénga acestea: a) exeluderea din profesie YY b) amenda de la 1000 la 5000 lei ©) obligarea de a urma cursuri de pregiitire profesionala pe o durata de 6 luni Raspuns a) Art 85 al. 1 lit. f) din Legea nr. 567/2004 18. Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este suspendat din functie: a) cAnd a fost pusi in migcare acfiunea penal impotriva sa prin ordonanta sau rechizitoriu b) cand s-a dispus condamnarea sa pentru o infractiune in legaturd cu serviciul ) cénd s-a dispus amendarea sa pentru savarsirea abaterii judiciare prevazute de art, 283 al. | lit. a) Cod procedura penal Raspuns a) Art. 48 al. 1 lit, a) din Legea nr. 567/2004 al parchetelor de pe 19, Personalul auxiliar de specialitate al instanjelor judecdtoresti langa acestea este format din: grefieri registratori si 2) grefieri, grefieri statisticieni, agenti procedurali, grefieri arhiva specialist IT bjgrefieri, grefieri arhivari, grefieri registratori, dactilografi, aprozi si specialigti IT c)grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialigti IT Raspuns c) Art. 3 al. 2 din Legea nr. 567/2004 judiciar schit 20. Suspeetul sau inculpatul are obligatia de a comunica organului adresei unde locuieste: a) in termen de cel mult 5 zile b) in termen de cel mult 3 zile ) pana Ja ultimul termen in fata instanjei de fond Raspuns b) Art, 259 al. 2 CPP 21, Prin Decizia presedintelui curtii de apel exfi fost numit in functia de grefier la Tribunalul C. incepand cu data de 1.05.2015. Fisa postului, prin care sunt stabilite atributiile dumneavoastra in cadrul instanjei va fi intocmita de: a, Presedintele curtii de apel care v-a numit in functie; b. Presedintele instanfei la care afi fost numit in funeti ¢. Prim-grefierul instantei la care afi fost numit in functie: Ric (art. 42 alin.3 din ROL) 22. Activitatea personalului auxiliar de specialitate din cadrul tribunalelor se desfasoara: a. sub coordonarea si sub controlul presedintelui instantei; b. sub coordonarea si sub controlul primului grefier sau, dupa caz, a grefierului sef al instantei; ¢. sub coordonarea si sub controlul presedintelui de sectie; Ra (art. 45 din ROL) 23. Evidenta si gestionarea titlurilor de valoare si obiectelor ce servesc ca mijloc de proba in cauzele aflate pe rolul sectiei penale a curfii de apel este o atributie a: a. prim-grefierului curtii de apel; b. grefierului delegat la compartimentul de executari penale; grefierului sef al sectiei penale; Rec (art.52 alin.1 it 24. Lucririle de statistic’ judiciara dispuse de Consiliul Superior al Magistratu precum si orice alte situafii statistice solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, presedintele curtii de apel sau de presedintele tribunalului, precum si de Ministerul Justitiei, se efectueaza de citre: prim grefierul curtii de apel sau, dupa caz, a tribunaluluis b. grefierul statistician; ¢. se extrag automat din cadrul programului informatie ECRIS; R: b (art. 60 alin.1 lit. d din ROL) 25. La curtea de apel se tin: a. registrul general de dosare, registrul privind arestarea preventiva in procedura de camera preliminard, mapa ofertelor de concordat: b. opisul alfabetic, registrul de termene al arhivei, registrul privind arestarea preventiva in procedura de camer preliminara si in cursul judecafii. registrul de evidenta a redactirii hotararilor: nu se {in registre, orice informatie putand fi gasita in programul informatie E-STATIS; R: b (art, 83 din ROU — la art. 83 pet. 16 ind.2 se aratd cd mapele de concordat se pastreaza la tribunal) 26. Evidentierea dovezilor de comunicare si data primirii comunicdrilor in aplicatia ECRIS, in cadrul unui dosar inregistrat pe rolul instantei la data de 1.12.2013, este o atributi a. grefierului de sedina; b. grefierului arhivar; €. grefierului registrator: R: a (art, 103 ind.1 alin, 3 din ROW) Ao 27.Fotografierea si inregistrarea audiovideo in sala de sedinja se fac numai cu aprobarea: a, presedintelui completului; b. presedintelui instantei; A ¢. conducatorului biroului de informare si relatii publice; Ra (art. 104 alin.7 din ROI) in referatul cauzei, ce se face oral de grefierul de sedinta dupa strigarea cauzei si apelul parfilor, se prezinta: a. numérul dosarului, numele parjilor care sunt prezente si a aparatorilor acestora; b. obiectul pricinii si stadiul in care se aflé judecata acesteia, comunicd modul in care s-a indeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces si daca s-au realizat celelalte masuri dispuse de instanfa la termenele anterioare; ¢. numarul dosarului, numele partilor care sunt prezente sia aparatorilor acestora precum si eventualele cereri sau inscrisuri depuse la dosar in dimineata sedinteis R: b (art, 104 alin.10 din ROU) 29. in cursul sedintei de judecata grefierul consemneaza in caietul de note: a. numarul dosarului, pozitia acestuia pe lista de sedintd, sustinerile orale din timpul sedintei, depunerile de cereri si acte masurile dispuse de instant’, precum si toate celelalte aspecte din desfiigurarea procesuluis b. numérul dosarului, pozitia acestuia pe lista de sedinta si mentiunile a caror consemnare este dispusa de presedintele completului; c. doar numarul dosarului si pozitia acestuia pe lista de sedinja, intrucdt sedintele de judecata sunt inregistrate; R: a (art.104 alin.15 din ROU) 30. La data de 1.01.2015 a fost abrogat art. 149 alin.2 din ROIS care, Ia lit. d), prevedea ca fiind abatere disciplinara a personalului auxiliar atitudinile ireverentioase in timpul exercitiii atributiilor de serviciu fata de judecatori si procurori, fata de colegi, avocati, experti, martori, justitiabili sau orice alt persoana cu care intra in relafii. La data de 5.01.2015 grefierul B.C., aflat in arhiva, a adresat cuvinte obscene $i jigniri avocatei M.L., care a solicitat un dosar pentru consultare. in urma acestei fapte: : A é a, raspunderea disciplinara a grefierei nu mai poate fi antrenata intrucat fapta nu mai era —// ‘ \ prevazuta ca si abatere disciplinar b. grefiera va putea fi cercetata disciplinar | ntrueat abrogarea textului din ROW nu are nici o influenfa asupra cadrului general al rispunderi disciplinare a grefierilor; ¢. in cauza poate fi antrenata doar o eventual raspundere penala, la plangerea avocatei; R: b ( cadrul general al raspunderii este art. 84 litd din L. (67/2004)