Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 26.04.2007
Profesor: Porojan Ionela
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a B
Subiectul lecţiei: Prepoziţia
Tipul lecţiei: Însuşirea ( dobândirea) de noi cunoştinţe
Obiective operaţionale:
a) cognitive: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească prepoziţia;
O2: să identifice prepoziţiile din exprimarea orală şi scrisă;
O3: să nu le confunde cu alte părţi de vorbire neflexibile ( ex. cu adverbul);
O4: să clasifice prepoziţiile după structură, după regimul cazual şi după
provenienţă),
O5: să dea exemple de diferite feluri de prepoziţii;
b) afective:
O6: să participe cu plăcere şi interes la desfăşurarea lecţiei;
O7: să observe importanţa utilizării prepoziţiei în exprimarea scrisă şi orală.

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, observaţia, explicaţia,
analiza gramaticală, lucrul cu manualul, jocul didactic.
b) Forme de organizare a învăţării: activitatea frontală, alternativ cu
activitatea independentă individuală;
c) Mijloace de învăţământ: texte lingvistice, testul de evaluare formativă,
planşă cu texte.

1
d) Bibliografie: Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Ed,
ALL; Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în
şcoală, Ed. Polirom, 1999.
Hadrian Soare, Gheorghe Soare, Limba şi literatura română clasele V- VIII,
(Îndrumător pentru manualele alternative), Editura Carminis.

e) Resurse: capacităţile receptive ale elevilor, timp 50 minute.

2
Scenariul didactic

Organizarea clasei pentru lecţie: se stabileşte ordinea în clasă; asigurarea cu


cele necesare desfăşurării lecţiei.

I. Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior:


-controlul caietului de teme ( cu observaţii şi aprecieri, după caz);
- verificarea modului în care elevii au alcătuit tema dată ora trecută.

II. Captarea atenţiei elevilor pentru activitatea ce urmează:


Se scrie pe tablă un text din care lipsesc prepoziţiile , pe care elevii îl vor citi
şi vor observa că este lipsit de sens: ...Deasupra ... caselor ...de la... munte zburau
păsările vesele ce pluteau ...asemenea...unor roiuri ...de...fluturi.

III. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale:


Profesorul anunţă studierea prepoziţiei, accentuând importanţa acesteia în
exprimarea orală şi scrisă, urmând ca la sfârşitul lecţiei elevii să fie capabili să
definească prepoziţia, să identifice prepoziţiile, numind felul acestora după structură,
după regimul cazual sau după provenienţă, să nu le confunde cu adverbele.

IV. Conducerea învăţării şi dobândirea de noi cunoştinţe:


Urmează completarea textului din care lipsesc prepoziţiile, realizând apoi
analiza morfo-sintactică a cuvintelor pe care acestea le însoţesc, după care se dă
definiţia prepoziţiei: Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă care leagă atributele
şi complementele de cuvintele pe care le determină.
Se precizează că prepoziţia nu are funcţie sintactică şi se analizează împreună
cu partea de vorbire pe care o însoţeşte.
Comparând prepoziţiile din text, se face clasificarea lor :
-după structură: simple ( de, la, cu, pe, în, sub) şi compuse ( de la, pentru, de pe la)

3
-după regimul cazual: cu Ac, cu G( înaintea, înapoia, deasupra, dedesubtul, dinaintea,
dinapoia), cu D( asemenea, aidoma, conform, contrar, graţie, mulţumită, datorită,
potrivită).
-după provenienţă: din substantive, din adverbe, din participii.
Se face deosebirea între prepoziţie şi propoziţie, specificând că sunt paronime,
dar şi faptul că trebuie evitată confundarea prepoziţiei cu adverbul:
Mergem înainte.-adverb
A plecat înaintea fetei. –prepoziţie.

V. Asigurarea feedback-ului:
Are loc pe parcursul conducerii învăţării, întărirea făcându-se treptat, prin
aprecieri verbale.

VI. Evaluarea formativă:


După jocul didactic ,,Acvariul”, se dă, ca activitate independentă individuală,
testul de evaluare.

VII. Asigurarea retenţiei şi a transferului:


Temă pentru acasă: din manual-exerciţiul 1, pagina 181

4
Nume şi prenume: ....................... Data:.26,04,2007
Clasa:........a VI-a B..
Test de evaluare

1.Completaţi spaţiile punctate cu prepoziţiile corespunzătoare:


,,............văzduh cumplita iarnă cerne norii .......... zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate............cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc .............aer.............un roi.............flturi albi,
Răspândind fiori.............gheaţă.................ai ţării umeri albi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!


..............o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede .........................nori.
(Iarna-de Vasile Alecsandri)
(10*3p-30p)

2. Prepoziţiile ,,înaintea, înapoia, dedesubtul, deasupra, împrejurul” sunt provenite


din:
a) adverbe; a) genitiv
b) substantive; şi cer cazul: b) dativ
c) participii. c) acuzativ. (2*15p-30p)

3. Prepoziţiile ,,graţie, mulţumită” provin din............................................şi cer


cazul..................................................
(2*15p-30p)
Se acordă 10p din oficiu

SUCCES!