Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE INCHIRIERE

Nr. .........../.......................

Incheiat astazi ..................................intre:


1. ................................................................, cu sediul in Vaslui, str...............................................,
nr.............., tel. .............................. cod fiscal ........................., reprezentată prin
Director ..................................... in calitate de LOCATOR, si
2. Asociatia Euro Training Braila, cu sediul in Braila, str. Soarelui, nr.5, bl.A62, sc.1, ap. 1,
tel. 0756611201, cod fiscal 29138355, reprezentata prin Boza Florin, avand functia de director,
in calitate de LOCATAR, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
Art. 1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea spatiului din ………………….…………………….,
in suprafata totala de ………mp.
1.2. Activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in spatiul inchiriat consta in pregatire teoretica in ocupatia
„CONTABIL.”, pentru care se desfasoara un program de specializare.
1.3. Locatorul se obliga sa detina toate autorizatiile si avizele legale de functionare.

Art. 2. Durata inchirierii


2.1. Contractul intra in vigoare de la data de ………………………..
2.2. Spatiul inchiriat va fi pus la dispozitia locatarului la data inceperii cursului de specializare, cu durata
de 40 ore, in urma semnarii actului aditional la prezentul contract .

Art. 3. Valoarea chiriei


3.1. Valoarea chiriei se va stabili la data semnarii actului aditional la prezentul contract.

.................................. Asociatia Euro Training Braila


Director, Director,
..................................... Boza Florin