Sunteți pe pagina 1din 7

Tema lucrării trebuie să fie legată de una dintre materiile/domeniile studiate în cadrul

planului de învăţământ.
 Prima pagina si pagina de titlu
Atat prima pagina cât şi pagina de titlu vor cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:
 MECS + denumirea Şcolii Postliceale;
 calificarea;
 proiect de absolvire;
 numele şi prenumele candidatului;
 numele prenumele coordonatorului lucrării; gradul didactic obţinut sau profesia;
 oraşul;
 anul susţinerii;

Pe pagina de titlu se va mentiona titlul complet si subtitlul proiectului, daca este cazul.

 Cuprinsul lucrării - va indica corect ce se afla scris pe fiecare pagina!!


Ex. Definiţie ...........................................................................................pag 5;
 Argumentul: va avea maxim 2-2,5 pagini, iar continutul lui va reprezenta motivarea
științifică si personală pentru care candidatul a ales tema proiectului precum si o sinteza a in
relatie directa cu utilitatea pentru calificarea respectiva.
 Partea teoretică: va fi structurata astfel incat sa puna in valoare cunoștintele teoretice ale
candidatului si competentele specifice dobândite si perspectiva personala a candidatului in
abordarea temei.
 Partea practică: va dovedi aplicabilitatea competentelor specifice in solutionarea
problemelor identificate la cele 3 studii de caz, precum si utilitatea practic - aplicativa a
solutiilor gasite de candidat în cazuri similare.
 Partea finală va cuprinde:
 Concluzii asupra lucrării;
 Bibliografia utilizată;
Page 1 of 7
 Anexe: desene, schite, fotografii, descrierea experimentelor, prelucrari de date, statistici;

TOTAL: maxim 60 pagini ( între 40-60 pagini);

INSTRUCTIUNI DE FORMATARE

Pagina standard este de dimensiune A4, iar oglinda paginii ce urmează a fi acoperită
cu textul rezultă din lăsarea unor margini de dimensiuni bine delimitate astfel:
 Marginile in parţile de sus şi jos: 2 cm;
 Marginea din dreapta: 2 cm;
 Marginea din stanga: 2,5 - 3 cm;
 Lucrarea va fi imprimată la un rând şi jumătate, Font size 12, respectând alineate şi
paragrafe, format normal/justify, font Times New Roman;
 Capitolele încep totdeauna pe o pagină nouă, titlul se scrie cu litere mari Font size 14;
 Titlul subcapitolului, scris cu litere mici, bold, Font size 12;
 Între titlul unui capitol şi titlul primului subcapitol va exista un spaţiu liber de 2 rânduri;
 Semnele de punctuaţie(".", ",", "?", "!" etc.) se pun imediat după cuvânt fara spatiu liber;
 După semnele de punctuaţie (".", ",", "?", "!" etc.) se lasă un spaţiu (space) liber;
 figurile/tabelele vor avea numar de ordine de ex. Fig. 1, Fig. 2.........n, si denumirea
figurii, de ex. Fig. 1 Structura anatomica a plamanului;
 figurile/tabelele se insera in text imediat ce au fost mentionate în text, ele nu trebuie sa
aibă o dimensiune mai mare de jumatate de pagina asezate central. Cele mai mari
figuri/tabelele, vor fi puse ca anexa la sfarsitul lucrarii, menționând în text (vezi Anexa
1)
 Tastatura trebuie setată pe limba română pentru a putea scrie textul cu diacritice.
 Numerotarea paginilor se face în centrul partii de jos, cu cifre arabe, drepte, fără punct,
paranteză sau linie oblică.
 Se numerotează toate paginile, chiar dacă numărul nu este printat pe primele 2 pagini.
 Anexele, notele, lista bibliografică se numerotează în continuarea paginilor de text,
avându-se în vedere ca fiecare din acestea să înceapă pe o pagina nouă.

Page 2 of 7
 Nu vor avea un număr imprimat (dar se vor lua în calcul la numerotarea celorlalte
pagini):
pagina de titlu;
cuprinsul;
argumentul;
Cand se abreviază un termen, trebuie ca mai intâi să apară forma sa completă şi în paranteză
abrevierea, din acel punct putând fi folosită doar abrevierea. De exemplu, "Hemoragia Digestiva
Superioară (HDS)";
Citatele mai ample, de peste 40 de cuvinte pot fi dactilografiate la un singur rînd, plasate ca un
alineat.
 Bibliografia va apărea pe ultima pagină înainte de ANEXE şi se va organiza pe tipuri de
surse în următoarea ordine: carti, cursuri, monografii, reviste de specialitate, acte
normative, site-uri etc. Fiecare secţiune va fi organizată în ordinea alfabetica a numelui
autorului.

 Anexe
Cuprind:
- orice materiale relevante pentru proiectul de certificare, dar a căror includere în corpul
lucrării îngreunează parcurgerea lucrării sau creează sincope de percepere a acesteia.
- lista tabelelor
- lista figurilor
- lista abrevieri
MENŢIUNI
- a se respecta toate instrucţiunile, în caz contrar elevii putând fi eliminaţi de la susţinerea
proiectului;
- răspunzător de lucrare este coordonatorul, care are obligaţia de a revizui toate lucrările
inainte de predarea lor.

Page 3 of 7
MODEL STUDIU DE CAZ

STUDIUL DE CAZ

● Nume.

● Vȃrsta:

● Data prezentării:

● Motivele prezentării:

● Examen clinic general:

- Ȋnǎlțime:

- Greutate:

● Diagnostic:

● Examen obiectiv:

● Anamneza:

● Examen radiologic:

● Tratament medicamentos:

Plan de recuperare:

● Electroterapie:

● Kinetoterapie:

● Masaj:

● Terapie ocupaţională:

● Recomandări:

Page 4 of 7
« Model de cuprins 1»

CUPRINS

Argument

Cap. I Notiuni de anatomie si fiziologie a umarului

Cap. II Biomecanica articulara si bilant muscular

Cap. III Traumatismele umarului

Cap. IV Tratamentul recuperator pentru umarul posttraumatic

Cap. V Studii de caz

Cap. VI Concluzii

Bibliografie

Anexe

« Model de cuprins 2 »

CUPRINS

Argument

CAP. I Notiuni de anatomie si fiziologie - sistemul nervos

CAP. II Accidentul vascular cerebral

CAP. III Tratamentul recuperator BFKT in AVC

CAP. IV Studii de caz

CAP. V Concluzii

Page 5 of 7
Bibliografie

Anexe

« Model de cuprins 3 »

CUPRINS

Argument

Cap. I Notiuni de anatomie si fiziologie (coloana vertebrala)

Cap. II Biomecanica articulara si bilant muscular (coloana vertebrala)

Cap. III Cifoza

Cap. IV Tratamentul recuperator in cifoza

Cap. V Studii de caz

Cap. VI Concluzii

Bibliografie

Anexe

Prima pagina ↓

Page 6 of 7
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„CAROL DAVILA”

PROIECT DE ABSOLVIRE
DOMENIUL:
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚA PEDAGOGICĂ
CALIFICARE PROFESIONALĂ:
ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI
RECUPERARE

COORDONATOR
PROF.

CANDIDAT

BUCUREȘTI
IULIE
2018

Page 7 of 7

S-ar putea să vă placă și