Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a
Data 2.03.2011
Profesor: Gabor Adrian
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
0 0 0
Subiectul: Functii trigonometrice.Tabelul valorilor trigonometrice pentru unghiurile de 30 , 45 si 60
Tipul lectiei: De asimilare de noi cunostinte
Competenţe generale

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

Competenţe specifice

1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată
2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia
3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
4. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice
5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic
6. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-problemă date

Obiective operaţionale:

Pe parcursul activităţii didactice elevii vor fi capabili:

O 1 : Să utilizeze corect noţiunile de trigonometrie.

O 2 :Să aplice corect teoremele triunghiului dreptunghic.


O3: Să asimileze tabelul valorilor trigonometrice pentru anumite unghiuri

Strategie didactică:

Metode si procedee didactice: exerciţiul, observarea, învăţarea prin descoperire.


Material didactic: manual editura Radical, culegere Mate 2000+9/10, planşă
Tipuri de activitate: conversaţia frontală şi muncă individuală.

ETAPELE CONTINUTURILE LECTIEI METODE SI PROCEDEE


LECTII DIDACTICE
(timp) Creez condiţiile organizatorice şi psihologice necesare desfăşurării optime a procesului instructiv Conversaţia
I. Moment educativ.
organizatoric Verific prezenţa, ţinuta, aspectul sălii de clasă precum şi predispoziţia psihocomportamentală a
(1 min) elevilor pentru lecţie.
Trec apoi la verificarea selectivă a temei de casă. Dacă sunt neclarităţi la temă dau explicaţii
II.Captarea In cadrul lectiei de astazi vom invata despre : Functiile trigonometrice sin. cos. tg. Ctg Conversaţia
atenţiei si Se va enunta definitiile acestor functii astfel:
anuntarea
temei noi
(1 min)
E1: Sin unghi = E2: cos unghi=
Conversaţia frontală şi
individuală.

E3: Tg unghi= E4: ctg unghi=

Se va construi un triunghi dreptunghic ABC, m(<A)=90 si vom scrie aceste rapoarte pentru unhiurile
B si C astfel:
AC AB
sin  B  sin  C 
BC BC Conversaţia
AB AC Observaţia
cos  B  cos  C 
BC BC
AC AB
tg  B  tg  C 
AB AC
AB AC
ctg  B  ctg  C 
AC AB
Pentru a face o aplicatie vom recapitula şi teoremele importante din triunghiul dreptunghic:
III. Dirijarea
invatarii Teorema înălţimii: h2= proiecţia catetei 1 *proiecţia catetei 2
(40 min) Teorema catetei: catetă2= ipotenuză* proiecţia catetei
Teorema lui Pitagora: catetă2+ catetă2= ipotenuză2
Teorema unghiului de 30 0: cateta care se opune unghiului de 300=ipotenuza/2

Aplicatie . Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(<A)=90. stiind ca AB=5 cm si AC=12 cm.
Determinati:
BC, sinB, sinC, cosB, cosC,tgB,tg.C,ctg B,ctgC Conversaţia
Tabel cu valori pentru sin, cos, tg, ctg Demonstraţia
Învăţarea prin descoperire
P: Vom stabili valorile trigonometrice pt. 3 unghiuri: 300,450,600, valori care ne vor fi utile în Brainstorming
rezolvarea de probleme, când vom cunoaste doar o lungime a laturii si unghiurile.Pentru aceasta vom
construi un tabel cu aceste valori

Vom construe un triunghi echilateral de laura l si o mediatoare a uneia dintre laturi. Se formeaza un
l l 3
l; ;
triunghi dreptunghic cu unghiurile de 30 si 60 de grade cu laurile : 2 2 ,:Aplicand definitiile de
mai sus gasim valorile pentru unghiurile de 30 si 60 de grade.
Pentru unghiul de 45 de grade vom construe un patrat de latura l si construim diagonala acestuia si
aplicand teorema lui Pitagira gasim ca diagonala este de l 2 . Asadar construind diagonala obtinem
un triunghi dreptunghic isoscel cu lungimea laturilor l ,l 2 si unghiurile de 45 de grade. Aplicand
definitiile functiilor trigonometrice obtinem si valorile pentru 45 de grade.Datele obtinute se trec in
tabelul de pe tabla
Conversaţia
30 0 45 0 60 0
Demonstraţia
sin 1 2 3 Învăţarea prin descoperire
2 2 2
Brainstorming
cos 3 2 1
2 2 2
tg 3 1 3
3
ctg 3 1 3
3 Conversaţia
Fixarea noilor cunoştinţe se realizează cu ajutorul unor exerciţii propuse de către profesor.
1. Folosind tabelul de valori particulare arătaţi că sin2 α + cos2 α = 1 pentru următoarele valori ale
unghiului α : a) α = 300, b) α = 450, c) α = 600.
printr-o prezentare orală cu toată clasa se trec în revistă noţiunile învăţate ;

Profesorul face aprecieri privind întreaga activitate;


V. Evaluarea Conversaţia
activitatii In funcţie de contribuţia elevilor la bunul mers al actului didactic, cei care s- au evidenţiat vor fi
recompensaţi prin note.
(1 min)

manual, pag. 203, ex. 1, 2, 3 şi 4.


Tema
pentru acasa
(1 min)