Sunteți pe pagina 1din 13

CULTURĂ CIVICĂ

1 oră/săptămână
Anul şcolar 2017-2018
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
1.2 Identificarea unor forme de libertate
1.3 Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate
1.4 Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă
1.5 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în
analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
2.1 Analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice
2.2 Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi
2.3 Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea legilor
2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte
2.6 Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea
2.7 Compararea formelor de proprietate specific economiei de piaţă
2.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
3.1 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice
3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa
legii
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
4.1 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale
4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept
4.3 Manifestarea respectului faţă de proprietate
4.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii
5.1 Participarea civică în situaţii în care este nevoie de acţiune socială
5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate

Planificarea anuală
An şcolar 2017-2018
Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a
Cadru didactic:Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore/an: 34

PERIOADA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NUMĂR DE ORE OBSERVAŢII


INTRODUCERE 4 Probă scrisă
Semestrul I 11 septembrie AUTORITATEA 5 Probă scrisă
2017 – 3 februarie 2018 LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA 4 Probă scrisă
DREPTATEA ŞI EGALITATEA 5 Probă scrisă
Total ore: 18 18

Semestrul II 12 februarie DREPTATEA ŞI EGALITATEA 4 Probă scrisă


2017 – 8 iunie 2018 PROPRIETATEA 6 Probă scrisă
PATRIOTISMUL 6 Probă scrisă

Excursii tematice
(26-30 martie 2018) Săptămâna Drumeții
7/Săptămâna 25 Vizite
Ieșiri în teren
Total ore: 16 16
Total ore an şcolar: 34 34
Total săptămâni an şcolar: 35 Semestrul I – 18 săptămâni + Semestrul al II-lea – 16 săptămâni + Şcoala Altfel – 1 săptămâni = 35

Planificare calendaristică pe semestrul I


An şcolar 2017-2018
Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om şi societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore/semestru: 18
Nr. Unitatea de Conţinuturi asociate Nr.
crt. învăţare Competenţe specifice ore Săptămâna Observaţii
1. Recapitulare 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
2. Test de evaluare conceptelor cu conţinut civic în diferite
iniţială contexte
3. Societatea 2.1 Analizarea unor concepte şi valori Probă
1. INTRODUCERE democratică şi specific societăţii democratice 4 S1-S4 scrisă
valorile ei 5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea
4. Principiile responsabilităţii pentru consecinţele
democraţiei acţiunilor realizate
1. Autoritate şi 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
ierarhie conceptelor cu conţinut civic în diferite
context
2. Raporturi între 2.1 Analizarea unor concepte şi valori
cetăţeni şi autorităţi specific societăţii democratice
2.2 Explicarea principalelor tipuri de
3. Autoritatea şi raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi
2. AUTORITATEA regimurile politice 5.1 Participarea civică în situaţii în care este 5 S5-S9 Probă
nevoie de acţiune socială scrisă
4. Autoritatea în 4.1 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea
spaţiul privat şi în unor probleme ale grupurilor din care face
spaţiul public parte şi ale comunităţii locale
3.1 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de
5. Test de evaluare lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în
sumativă diferite situaţii civice

Nr. Unitatea de Conţinuturi asociate Nr.


crt. învăţare Competenţe specifice ore Săptămâna Observaţii
1. Libertatea. Tipuri 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
de libertate conceptelor cu conţinut civic în diferite
context
LIBERTATEA ŞI 2. Libertatea şi 1.2 Identificarea unor forme de libertate Probă
3. RESPONSABILITA- respectarea legilor 2.3 Explicarea raportului dintre libertate şi 4 S10-S13 scrisă
TEA respectarea legilor
3. Limitele libertăţii 5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea
responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor
4. Test de evaluare realizate
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
1. Dreptatea şi conceptelor cu conţinut civic în diferite
nedreptatea contexte
1.3 Identificarea unor forme de dreptate şi de
2. Forme şi situaţii egalitate
de manifestare a 2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de
DREPTATEA ŞI nedreptăţii manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
4. EGALITATEA 2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între 5 S14-S18 Probă
3. Tipuri de dreptate dreptate şi egalitate în diferite contexte scrisă
2.6 Explicarea modului în care acţionează
4. Test de evaluare justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea
3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor
5. Sinteză şi situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de
evaluare semestrială nerespectare a egalităţii de şanse sau a
egalităţii în faţa legii

Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea


An şcolar 2017-2018

Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om şi societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore/semestru: 16

Nr. Unitatea de Nr.


crt. învăţare Conţinuturi Competenţe specifice ore Săptămâna Observaţii
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor
1. Justiţia ca instituţie de cu conţinut civic în diferite contexte
apărare şi de înfăptuire a 2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de
dreptăţii manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între
2. Dreptatea, egalitatea şi dreptate şi egalitate în diferite contexte
1. DREPTATEA ŞI inegalitatea 2.6 Explicarea modului în care acţionează
EGALITATEA justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea 4 S1-S4 Probă
3. Rolul statului în 3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii scrisă
realizarea egalităţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare
a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii
4. Test de evaluare
1. Formele proprietăţii şi 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor
evoluţia lor cu conţinut civic în diferite contexte
1.4 Identificarea formelor de proprietate
2. Dreptul la proprietate existente în cadrul economiei de piaţă
2. PROPRIETATEA 2.7 Compararea formelor de proprietate specific 4 S5-S8
3. Proprietatea privată şi economiei de piaţă
economia de piaţă 4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu
4. Problema prorietăţii în responsabilităţile asociate acestui drept
România 4.3 Manifestarea respectului faţă de proprietate
Programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” - Săptămână
„Şcoala Altfel: Să dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale 26-30
3. știi mai multe, să olimpiadelor şcolare S7 martie 2018
fii mai bun”

Nr. Unitatea de Nr.


crt. învăţare Conţinuturi Competenţe specifice ore Săptămâna Observaţii
6. Recapitulare 4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu
4. PROPRIETATEA 7. Test de evaluare responsabilităţile asociate acestui drept 2 S10-S11 Probă
sumativă 4.3 Manifestarea respectului faţă de proprietate scrisă
1. Ce este patriotismul şi 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor
cum se manifestă? cu conţinut civic în diferite contexte
2. Alteări ale 1.5 Identificarea formelor de manifestare a
patriotismului patriotismului
3. Patriotismul şi
5. PATRIOTISMUL integrarea europeană 2.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile 6 S12-S17 Probă
4. Recapitulare finală – 1 integrării europene scrisă
ore
5. Test de evaluare finală 4.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei
6. Evaluare şi sinteză persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri
finală de comunitate

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I


An şcolar 2017-2018
Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Introducere

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii


S1
Recapitulare Probă orală
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S2
inițială termenilor civici în texte diferite.-fişe de evaluare. Probă scrisă
Societatea -activitate individuală;
democratică și 1.1. -analizarea unor concepte şi valori -activitate în grup; Observarea S3
valorile ei specifice societăţii democratice. -activitate frontală; sistematică
2.1. -participarea cetăţenească cu -dicţionare; S4
Principiile asumarea responsabilităţii pentru -culegeri de texte; Probă orală
democrației 5.2. consecinţele acţiunilor realizate. -dezbaterea.

Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Autoritatea

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii


1.1. -utilizarea corectă şi adecvată a -activitate individuală;
Autoritate și conceptelor cu conţinut civic în diferite -activitate în grup; Observarea S5
ierarhie 2.1. contexte. -activitate frontal; sistematică
Raporturi între -explicarea principalelor tipuri de -dicţionare; Verificarea
cetățeni și 2.2. raporturi existente între cetăţeni şi -culegeri de texte; temei pentru S6
autorități autorităţi. -fişe de lucru; acasă
5.1. -ilustrații;
Autoritatea și -analizarea unor concepte şi valori
regimurile specifice societăţii democratice și -descrierea; Probă orală S7
3.1.
politice totalitare. -comparația;
Autoritatea în 4.1. -manifestarea iniţiativei în rezolvarea -problematizarea;
spațiul privat și unor probleme ale grupurilor din care -metoda ciorchinelui; Observarea S8
în spațiul public face parte şi ale comunităţii locale. -diagrama venn. sistematică
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S9
sumativă termenilor civici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă

Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Libertatea și responsabilitatea

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii


-exerciţii care solicită exprimarea -activitate individuală;
Libertatea. Tipuri părerilor, a convingerilor, sentimentelor -activitate în grup; Probă orală S10
de libertate 1.1. personale. -activitate frontal;
-activitate de negociere, de luare a -dicţionare;
Libertatea și 1.2. deciziei prin consens sau compromis -culegeri de texte;
respectarea de alegere a liderului; -fişe de lucru; Observarea S11
legilor 2.3. -simularea unei situaţii conflictuale şi -ilustrații; sistematică
rezolvarea conflictului. -descrierea;
5.2. -participarea cetăţenească cu -comparația;
Limitele libertății asumarea responsabilităţii pentru -metoda ciorchinelui; Probă orală S12
consecinţele acţiunilor realizate. -diagrama venn.
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S13
sumativă termenilor civici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă

Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Dreptatea și egalitatea

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii


-exerciţii care solicită exprimarea -activitate individuală;
părerilor, a convingerilor, sentimentelor -activitate în grup;
Dreptatea și 1.1 personale. -activitate frontal; Verificarea S14
nedreptatea -dicţionare; temei pentru
1.3 - exerciţii pentru identificarea -culegeri de texte; acasă
termenilor civici în texte diferite. -fişe de lucru;
-ilustrații;
Forme și situații - exerciţii pentru identificarea -descrierea; S15
2.4
de manifestare a termenilor civici în texte diferite. -comparația; Probă
nedreptății 2.5 -problematizarea; practică
-metoda ciorchinelui;
-simularea unei situaţii conflictuale şi -diagrama venn;
rezolvarea conflictului. -analiza;
Tipuri de 3.2 -sinteza; S16
dreptate - exerciţii pentru identificarea -studiul de caz; Probă orală
2.6 termenilor civici în texte diferite. -brainstormingul.
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S17
finală termenilor civici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă
Evaluare și - exerciţii pentru identificarea -activitate frontală; S18
sinteză finală termenilor civici în contexte diferite. -activitate individuală. Probă orală

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea


An şcolar 2017-2018
Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Dreptatea și egalitatea

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii

-exerciţii care solicită exprimarea -activitate individuală; Verificarea


părerilor, a convingerilor, sentimentelor -activitate în grup; temei pentru
Justiția ca personale. -activitate frontal; acasă
instituție de 1.1 -dicţionare;
apărare și de -simularea unei situaţii conflictuale şi -culegeri de texte; Probă orală S1
înfăptuire a 1.3 rezolvarea conflictului. -fişe de lucru;
dreptății -ilustrații;
2.4
-participarea cetăţenească și cu -descrierea; Observarea
2.5 asumarea de responsabilităţii pentru -comparația; sistematică
consecinţele acţiunilor realizate. -problematizarea;
Dreptatea, 3.2 -activitate de negociere, de luare a -metoda ciorchinelui;
egalitatea și deciziei prin consens sau compromise -diagrama venn; Probă S2
inegalitatea 2.6 de alegere a liderului. -analiza; practică
Rolul statului în -exerciţii care solicită exprimarea -sinteza;
realizarea părerilor, a convingerilor, sentimentelor -studiul de caz; Observarea S3
egalității personale. -brainstormingul. sistemaică

Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S4


sumativă termenilor civici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă

Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Proprietatea

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii


Formele -activitate individuală; Verificarea
proprietății și -identificarea formelor de proprietate -activitate în grup; temei pentru S5
evoluția lor 1.1 existente în cadrul economiei de piaţă. -activitate frontal; acasă
-corelarea dreptului de proprietate cu -dicţionare;
Dreptul la 1.4 responsabilităţile asociate acestui -culegeri de texte; Probă orală S6
proprietate drept.
2.7
Proprietatea -identificarea formelor de proprietate -fişe de lucru;
privată și 4.3 existente în cadrul economiei de piaţă; -ilustrații; Observarea S8
economia de -compararea formelor de proprietate -descrierea; sistematică
piață 4.2 specifice economiei de piaţă. -comparația;
Problema -problematizarea;
prorietății în - exerciţii pentru identificarea -metoda ciorchinelui; Probă S9
România termenilor civici în texte diferite. -diagrama venn. practică
„Şcoala Altfel: Să Programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” - Săptămână dedicată
știi mai multe, să activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare S7
fii mai bun”

Recapitulare - exerciţii pentru identificarea -activitate frontală; Probă orală S10


termenilor civici în texte diferite. -jocul de rol.
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S11
sumativă termenilor civici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă

Unitatea şcolară: Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Chirea Iulia Marlena Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Patriotismul

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Săptămâna Observaţii


-identificarea formelor de manifestare a -activitate individuală;
Ce este patriotismului; -activitate în grup;
patriotismul și 1.1 -argumentarea complexităţii identităţii -activitate frontal; Probă orală S12
cum se unei persoane pe baza apartenenţei la -dicţionare;
manifestă? 1.5 diferite tipuri de comunitate. -culegeri de texte;
Alterări ale -alcătuirea de liste de cuvinte,căutarea -fişe de lucru; Observarea S13
2.8 -ilustrații;
patriotismului explicaţiilor în dicţionare. sistematică
-caracterizarea patriotismului în -descrierea;
4.4
Patriotismul și condiţiile integrării europene; -comparația;
integrarea -argumentarea complexităţii identităţii -problematizarea; Probă S14
europeană unei persoane pe baza apartenenţei la -metoda ciorchinelui; practică
diferite tipuri de comunitate. -diagrama venn.

Recapitulare -activitate frontală; Probă orală S15


finală -jocul de rol.

Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea -activitate individuală; S16


finală termenilor civici în texte diferite. -fişe de evaluare. Probă scrisă

Evaluare și - exerciţii pentru identificarea -activitate frontală; Probă orală S17


sinteză finală termenilor civici în contexte diferite. -activitate individuală.