Sunteți pe pagina 1din 11

Clasa a III-a

Elevii trebuie orientaţi să opereze în studiul


gramaticii “ nu numai cu conţinutul noţional al
cuvântului, ci şi cu cuvântul privit din punctul de vedere
al structurilor morfologice şi al raporturilor în care se afă
cu celelalte cuvinte din propoziţie”
( C.G. Chiosa,
1964)
Data : 25 noiembrie 2009
Clasa : a III-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Unitatea de învăţare : Rolul cuvintelor în comunicare
Subiectul : Substantivul
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare
Durata : 50 minute

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

3.6. să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate;


4.1. să respecte regulile de despărţire în silabe, ortografia şi punctuaţia într-un
text propriu.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să identifice substantivele comune şi proprii în enunţurile date;


O2 – să indice prin săgeţi numărul fiecărui substantive;
O3 – să treacă substantivele de la numărul plural la numărul singular;
O4 – să analizeze gramatical substantivele indicate pe textele suport;
O5 – să despartă corect în silabe substantivele date în fişa de evaluare;
O6 - să manifeste interes pentru ora de limba română.
RESURSE:
 PROCEDURALE- exerciţiul, explicaţia, observaţia, problematizarea,
conversaţia, ciorchinele, recenzia prin rotaţie,
turul de galerie
 MATERIALE – postere, fişe de lucru, fişe de evaluare , markere
 FORME DE ORGANIZARE- individual, pe grupe de 5 elevi, frontal

MODALITĂŢI DE EVALUARE
- observarea sistematică a elevilor;
- temă de lucru în clasă;
- evaluarea continuă orală şi scrisă.

BIBLIOGRAFIE:
 Chiosa C. G., “Metodica predării limbii şi literaturii române”,
E.D.P.,Bucureşti, 1964;
 Şerdean Ioan, “Didactica limbii şi literaturii române”, Ed. Corint,
Bucureşti, 2003;
 V.Pârâială,D.D. Pârâială, Limba română, Auxiliar al manualelor
alternative pentru clasa a III-a, ed. Euristica, 2005;
 D. Berechet, Maria Gardin, colecţia Foarte Bine, clasa a III-a, ed. Paralela
45, 2008;
 Programe şcolare( aprobate prin Ordinul M.E.C.)

Organizarea clasei:
- elevii îşi pregătesc cele necesare desfăşurării optime a lectiei;
- pregătirea posterelor şi a fişelor de lucru.
Desfăşurarea lecţiei Resurse
1.Icebreaking (7 min.) Poster, marker,
Se realizează un “ciorchine” pe tema Substantivul, cu Conversaţia,
noţiunile teoretice învăţate de elevi. Ciorchinele

2.Anunţarea subiectului şi a obiectivelor


operaţionale
(2 min.)
Astăzi vom lucra mai multe exerciţii în care veţi recunoaşte
substantivele comune şi proprii, veţi trece unele substantive
de la numărul plural la nr. singular, veţi lucra în grupe şi va
trebui să colaboraţi şi să rezolvaţi cât mai repede şi bine
sarcinile de lucru.
3. Dirijarea consolidării şi sistematizării Recenzia prin
cunoştinţelor rotaţie,
(35 min.) problematizarea,
conversaţia,
a) Se scriu câteva sarcini pe postere numerotate care vor fi exerciţiul
afişate pe pereţii clasei.
Fiecare grup de 5 elevi primeşte o fişă cu câte o sarcină . Se Postere, fişe de
grupează în jurul posterului cu sarcina respectivă, discută 4-5 lucru
minute şi îşi scriu răspunsul pe poster.
La semnalul doamnei învăţătoare grupul se mută la un nou
poster, în ordinea numărătorii, şi citesc sarcina, observă cum
au rezolvat grupul iniţial şi fac corecturi dacă este cazul.
Se continuă până se ajunge de unde au pornit grupele.
Posterele/fişele – anexele 1,2,3,4,5
Exercitiul,
b) fiecare grupă va primi câte un poster pe care vor avea ca observaţia,
sarcină: problematizarea,
 Selectaţi substantivele conform tabeluluiprezentat: Turul de galerie
“Irina puse mănunchiul jos şi vru să se aplece la rădăcina
spicelor să secere mai departe, dar se opri. Îşi duse mâna la Lucru pe grupe
frunte, ca şi când ar fi voit să alunge vreo gânganie…”
( M.Preda, Prima lecţie) Postere, markere
SUBSTANTIVE
NR. SINGULAR NR. PLURAL
La final după ce au rezolvat se vor afişa posterele şi se va
discuta pe baza lor.

4. Evaluarea cunoştinţelor ( 5 min.) Exerciţiul


Fişe de evaluare
Se vor distribui fişe de evaluare elevilor pe care le vor individual
rezolva individual în timpul menţionat. ( anexa 6)
5. Concluzii şi aprecieri (1 min.)
Voi face aprecieri asupra modului cum au lucrat şi se vor
acorda câteva calificative .
Anexa 1
(fişa 1)

 Subliniază substantivele comune cu o linie şi substantivele proprii


cu două linii:

“ Nicolae Teodoroiu îi răspunse :


- Moartea lui Ionuţ m-a umplut de durere. Ni
l-au răpit vrăjmaşii. De-o fi să pier şi eu,
Cătălino, să-mi iei tu arma şi să te avânţi în
luptă. ”

(P.D.Popescu, “Steaua Cătălinei”)


Anexa 2
(fişa 2 )

 Caută în coloană substantive cu sens asemănător:

a) În livadă (…………….) au înflorit păstorul


merii.
b) Ciobanul (………….. ) îşi poartă grădină
turma la munte.
c) Am găsit cartea pe etajera ( …….) compunerea
din dormitor.
d) Mi-a citit lucrarea (………..) despre raftul
mama sa.
Anexa 3.
(fişa 3)

 Indică prin săgeţi numărul fiecărui substantive:

ardei
roiuri
singul rai
ar
poezie
vers
spate
peşti
valuri
plural
Anexa 4
( fişa 4)

 Găseşte forma de singular pentru substantivele de


mai jos:

crengi tone
benzi miei
pui toane
văi peri

Anexa 5
(fişa 5)

 Analizează substantivele subliniate:

“ Bolta şi-a cernit năframa


Ca o mamă întristată,
Floarea – soarelui pe câmpuri
Pleacă fruntea-ngândurată.”
( O. Goga- “Sara”)

Numele …………………………. 25.11.2009


Fişa de evaluare

 Desparte corect în silabe substantivele date:


ploaie-………….. cheie- …………..
foaie- ………….. coaste- …………
carte-…………… iepure- ………….
miei-………. …. bomboană-………….
umbrelă-………….. acordeon- ………….

Numele …………………………. 25.11.2009


Fişa de evaluare

 Desparte corect în silabe substantivele date:


ploaie-………….. cheie- …………..
foaie- ………….. coaste- …………
carte-…………… iepure- ………….
miei-………. …. bomboană-………….
umbrelă-………….. acordeon- ………….

Numele …………………………. 25.11.2009


Fişa de evaluare

 Desparte corect în silabe substantivele date:


ploaie-………….. cheie- …………..
foaie- ………….. coaste- …………
carte-…………… iepure- ………….
miei-………. …. bomboană-………….
umbrelă-………….. acordeon- ………….