Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Politologia obiect de studiu dezvoltare şi se conturează ca Funcţia prospective-


ştiinţăsocio!umană distinctă. materializează funcţiile
Politologia poate fi definită ca
explicative şi cognitive ale st.
obiectul care studiază, Politologia studiază legile
Politic, previziunea constituie
analizează şi descrie sistemul domeniului politic, care se
baza pentru orientarea
politic,fenomenele politice, formulează sub aspectul unor
eficientă a activităţii politice
comportamentul politic, principia generale
implicînd şi legile care Funcţia educativ-civică şi
organizarea unui sistem
guvernează dezvoltarea patriotică.
politic bine articulat şi
politică asocietăţii. Ea studiază
structurat în relaţii, instituţii şi 2.Sistemul politic/Regimul
politicul ca sistem, urmărind
concepţii, prinintermediul politic
aspectele sale raţionale,
căruia societatea îşi va asigura
instituţionale, Politologia studiază sistemul
funcţionalitatea şi progresul.
acţionale,social!psi"ologice, politic ca pe un fenomen
5n absenţa unui sistem politic,
culturale. Politologia ca ştiinţă integru, care prin existenţa sa
societatea este inaptă de a
a apărut şi s-a dezvoltat pe determină toate sferele de bază
funţiona.
măsura evidenţierii tot ma ale activităţii umane. Reflectă
accentuate a politicului în viaţa organizarea şi conducerea diversitatea de interese a
socială şi a dezvoltării democratică a societăţii numai grupurilor, păturilor, claselor,
celorlalte ştiinţe despre un sistem democratic de etniilor din care este compusă
societate. Apariţia ştiinţei şi conducere poate asigura societatea. Sistemul politic are
teoriei politice este datorată prosperitatea cetăţenilor şi modul său de organizare,
filosofilor greci Platon şi progresul social stabil. compoziţia sa internă,
Aristotel, aceştia analizează caracterizată prin natura şi
politica din perspectiva armonizarea intereselor
însuşirile elementelor
cerinţelor generale ale cetăţenilor, grupurilor şi
componente, prin legăturile şi
polisului, în care individul categoriilor sociale.
interacţiunile lor reciproce.
trebuie să se integraze ca Unitatea între Elemente structurale sunt :
cetăţean. responsabilitate şi libertate
*puterea, relaţiile, normele şi
Perioadele de dezvoltare a Unitatea organică între principiile, conştiinţa şi cultura
politologiei sunt: organizarea şi conducerea politica, liderismul, organele
democratică a societăţii puterii.
1.perioada antichităţii-
apariţia elementelor bunăstarea şi prosperitatea
Funcţiile sistemului politic
tuturor cetăţenilor
constituiente ale gîndirii desenează acele capacităţi pe
politice Funcţiile politologiei: care trebuie să le aibă sistemul
politicca funcţionalitate:
2.perioada feudală- dominaţia Cognitivă- cunoaşterea şi
fenomenului religios asupra interpretarea realităţii politice -definirea scopurilor,
celui politic în mod obiectiv sarcinilor, căilor de dezvoltare
a societăţii
3.perioada renaşterii - Normativ-aplicativă- căile,
punerea bazelor politologiei ca mijloacele privind organizarea -organizarea activităţii
ştiinţă politică modern şi conducerea politică cît societăţii în vederea
maieficientă a societăţii îndeplinirii scopurilor şi
4.epoca modernă - se lărgeşte
sarcinilor propuse,
sfera de cuprindere a Axiologică-crearea unor noi
cunoştinţelor politice valori politice care vor crea şi - de distribuire a bunurilor
fundamenta cultura politică materiale şi spiritual
5.perioada contemporană-
politologia cunoaşte o largă
-de elaborare a regulilor şi • islamul fundamentalist autorităţi politice constă în
legilor, care ghidează este astăzi cel mai viguros luarea dedecizii. Acestea se
comportamentul oamenilor şi concurent ideologic al traduc în mod oficial prin legi,
grupurilor sociale în societate, democraţiei. decrete sau reglementări.
-asigurarea securităţii interne • comunismul, căruia îi Elaborând şiaplicând
şi externe şi stabilităţii plăcea să se descrie ca o asemenea hotărâri puterea
orinduirii politice formă de civilizaţie politică îşi manifestă
avansată, superioară capacitatea de a arbitra între
Regimul politic.Tipuri de interese antagoniste şi de a
democraţiei liberale, este
regim politic. asociat, începând cu ultimul coordona multiplele
deceniu al secolului trecut, dimensiuni ale vieţii în
Înţelegerea regimului
cu un înalt grad de înapoiere societate.
politic dintr-un stat este
vitală pentru aprecierea economică şi politică.
Modelul nedemocratic. funcţia organizatorică -
acţiunilor sale şi pentru
elaborarea predicţiilor în Dictatura prezintă înţelesuri constă în capacitatea puterii de
legătură cu actorul diferite, unele termene a stabili formele organizatorice
respectiv, pentru că regimul fiindu-i asociate: autocraţie, celemai adecvate şi de a
politic reprezintă forma absolutism, tiranie, mobiliza grupurile sociale
totalitarism. pentru a acţiona în
concretă de organizare şi
conformitate cu
funcţionare a sistemului
programuladoptat.
politic, îndeosebi modul de 3.Puterea politica
constituire şi de acţiune a funcţia ideologică
organelor de stat în raport Puterea politică constituie un
cu cetăţenii. subsistem al puterii sociale cu propagarea valorilor
Toate regimurile actuale rol determinant în reglarea programatice în scopul
aparţin unuia dintre cele şifuncţionarea vieţii sociale, ea atragerii de noi adepţi.
două modele: democratic reprezentând capacitatea unor
funcţia de control -se
sau nedemocratic. grupuri de oameni de a-şi
Supremaţia modelului impunevoinţa în organizarea şi urmăreşte modul în care linia
democratic este supusă conducerea de ansamblu a stabilită este respectată şi a
permanent unei provocări societăţii. Trăsăturile specifice măsurilor cese impun, conform
materializate (în cel puţin ale puterii politice sunt: legii.
două cazuri) în ideologii cu
asigură organizarea şi funcţia de pregătire a
aspiraţii universale:
• naţionalismul: este crezul conducerea societăţii; specialiştilor -pentru
politic că un grup de oameni organizarea vieţii sociale în
reprezintă o comunitate deţine capacitatea, asigurată conformitate cuvoinţa puterii
naturală care ar trebui să prin forţă, de a coordona politice
trăiască sub un singur celelalte forme ale puterii; 4.Statul-Statul este
sistem politic, în mod forma superioară de
independent faţă de alţii, şi se exercită, de regulă, în
organizare politico-juridică a
care are dreptul să ceară un baza unui sistem legislativ. societăţii, reprezentînd
statut egal în lume alături de principala instituţie a
Pentru realizarea rolului său
alţii. Fascismul, a cărui sistemului politic, prin
în societate puterea politică
temă primordială a fost intermediul căruia se
îndeplineşte mai multe funcţii:
naţionalismul, nu este nici realizează organizarea şi
mort, nici dispărut cu totul. funcţia decizională- conducerea societăţii.
principala activitate a unei
Noţiunea de stat echivalentul latinescului „res organizarea politică a unei
provine de la cuvîntul latin publica” (= cetate, stat) comunităţi în cadrul unei
„statius” care iniţial avea frontiere, ca expresie a
valoarea de „stare de Apariţia statului este legată voinţei cetăţenilor;
repaus”. Expresia „statio” de perioada de trecere de la
apare pentru prima dată în organizarea gentilică spre Ø este o instituţie
lucrarea lui N. Machiavelli orînduirea sclavagistă (în specializată, care asigură
„El Principe” aflat în relaţia jurul mil. 5-4 î.e.n.) funcţionalitatea socială prin
directă cu elaborarea unităţii contribuţii financiare ale
statale. În sec XVII această Principalele trăsături ale cetăţenilor, prin impozite;
noţiune este adoptat în toate statului precum:
limbile. Ø are caracter istoric,
În sens restrîns, Ø este instituţia apariţia sa fiind impusă de
statul, este prezentat ca politică cu cel mai înalt grad nevoile dezvoltării sociale,
forma superioară de de organizare şi structurare. de faptul că o comunitate
organizare a societăţii şi Sub acest aspect, statul are umană, ca sistem social
apare ca un ansamblu de trei componente bine global, nu poate să existe şi
organizaţii publice care conturate şi strict să funcţioneze fără
asigură guvernarea şi organizate: puterea organizarea politică
reprezintă un sistem al legislativă, puterea asigurată prin intermediul
acestor organizaţii, prin executivă şi puterea statului;
intermediul cărora este judecătorească, toate acestea
coordonată societatea. fiind organizate atât la nivel Ø are, de regulă,
Un alt grup de central, cât şi local şi se caracter naţional cel puţin
analişti privesc statul ca o slujeşte de un aparat pentru epocile modernă şi
formă de organizare, specializat, constituit în contemporană, reprezentând
instituţie prin care se diferite instituţii (parlament, organizarea politică a unei
exercită puterea politică în guvern, tribunal, ministere, naţiuni.
limitele unui anumit teritoriu armată, poliţie etc.). Prin Funcţiile statului. Rolul
de către un grup de oameni gradul de organizare şi statului ca principală
organizaţi care îşi impun instituţionalizare, instituţie de organizare şi
voinţa şi interesele asupra diversificat pe orizontală şi conducere politică a
societăţii. verticală, statul asigură societăţii se realizează prin
Drept consecinţă exercitarea, în principal, a anumite funcţii:
noţiunea de stat este puterii politice în societate;
valorificată în două direcţii: Ø legislativă, în care
*statul ca comunitate de Ø constituie o statul, prin organismele sale
oameni, reprezentată şi organizaţie politică a unei specializate, adoptă întreaga
organizată de organele comunităţi umane pe raza legislaţie din societate,
puterii, manifestată pe un unui teritoriu delimitat prin inclusiv constituţia, prin
anumit teritoriu. Statul frontiere stricte. De regulă, care se reglementează
devine chivalent cu „ţara” şi statul reprezintă modul de activitatea din toate sferele
cu poporul organizat d.p.v. organizare politică a vieţii sociale şi prin care
politic. (stat român, rus, naţiunilor în cadrul sunt prevăzute drepturile şi
american) frontierelor respective, sub îndatoririle cetăţenilor.
*statulca organizare politică, forma statelor naţionale; Functiile statului sunt:
ca sistem de instituţii care îşi Ø organizatorică, care
exercită puterea în limitele Ø are caracter suveran, are în vedere transpunerea
unui anumit teritoriu, prin faptul că reprezintă în viaţă a legilor şi altor
decizii adoptate, cât şi Ø culturală, prin care contemporană a acestor
organizarea întregii se asigură condiţii de structuri este preluată în cursul
activităţi pe diferite domenii instruire şi educaţie a sec XVIII-XIX şi îşi fac
de activitate, pentru tuturor cetăţenilor prin apariţia în cadrul
asigurarea desfăşurării instituţii specializate, de Parlamentului, valoarea
normale a vieţii sociale; cercetare ştiinţifică, acestora este negată, în
învăţământ, cultură etc.; vederea menţinerii unităţii
Ø judecătorească, prin politice.
care se supraveghează Ø funcţia de apărare a Evoluţia noţiunii de
aplicarea corectă a legilor şi ordinii sociale şi asigurarea „partid” se află în relaţie
sancţionarea încălcărilor convieţuirii normale care directă cu procesul de
acestora; are o latură preventiv- dezvoltare a
educativă şi alta coercitivă, parlamentarismului.
Ø economică, ce prin care se sancţionează
constă, pe de o parte, în actele antisociale, săvârşite
faptul că statul este de anumite elemente
Scopul partidelor politice este
organizatorul direct al (diversionişti, spioni,
acapararea puterii politice. În
producţiei, al activităţii delapidatori, hoţi, crimă
acest sens derivă două definiţii
economice în cadrul organizată etc.);
ale partidului: partidul ca
proprietăţii de stat, publice
asociaţie în lupta pentru putere
şi, pe de altă parte, asigură Ø ecologică, prin care
şi partidul ca structură ce
întreg cadrul politico- se apără şi se conservă
vizează lupta
organizatoric prin care mediul ambiant, biologic,
parlamentarismului pentru
agenţii economici prin măsuri îndreptate
putere şi influenţarea deciziilor
independenţi să-şi împotriva tuturor surselor politice, aflîndu-se în raport
desfăşoare activitatea, sau agenţilor de poluare; direct cu regimul democratic
vizând armonizarea de stat.
intereselor generale în Ø apărarea ţării, a
vederea unei activităţi independenţei şi Printre cercetătorii
eficiente; suveranităţii statale, a fenomenului partidist se află:
integrităţii teritoriale şi a Moisei Ostrogorschi, Robert
Ø socială, prin care se ordinii de drept; Michels şi Raymond Aron.
asigură condiţiile ca toţi
cetăţenii ţării, independent Ø organizarea 27. Structura:
de poziţia socială, să ducă o colaborării cu statele lumii - Primul nivel –
viaţă decentă prin pe diferite planuri: politic, electorii – nu sînt
organizarea unui sistem de economic, ştiinţific etc.; membri ai partidului,
protecţie socială, asigurări ideologic
sociale, sănătate etc.; Ø apărarea păcii în împărtăşesc aceeaşi
lume, a menţinerii unui poziţie.
Ø administrativă, prin climat de linişte şi - Al doilea nivel –
care se asigură servicii către înţelegere între popoare. simpatizanţii, nu sînt
populaţie pentru 5.Partide politice membri ai partidului,
desfăşurarea normală a însă spre deosebire
tuturor activităţilor precum: Apariţia şi evoluţia: Originea de electori, participă
energie, apă, salubritate, structurilor social-politice la întrunirile de
servicii publice etc.; organizate în cadrul societăţii partid, contribuie
se urmăreşte încă din periodic cu sume de
Antichitate. Valoarea
bani şi sînt implicaţi conducere şi acţinile partidelecu orientare de
ca resurse de acestuia neconforme dreapta, partidele
informaţie. constituţionalităţii. conservatoare,
- Al treilea nivel – - Organizarea şi neoconservatoare,
liberale,neoliberale,
militanţii – conducerea
republicane, etc. În cadrul
contribuie la partidului –
orientării de extrema dreapta
activitatea de partid: menţinerea relaţiilor
suntconsiderate partidele
distribuie presa, între structuri;
fasciste, neofasciste sau cele
participă la electorat, formarea cadrelor
ale noii drepte.
scriu declaraţii etc. pentru activitatea de
Aspiră la ocuparea partid *gruparea partidelor de
poziţiilor de - Teoretico- centru-cuprinde în general
conducere. ideologică: partidele democratcreştine,
- Al 4-lea nivel – Elaborarea, dezvoltarea şi social-creştine şi ecologiste
conducerea – adaptarea propriilor doctrine *gruparea partidelor de
reprezintă membrii la realitatea social-istorică, stânga-este o grupare mai
de partid şi interesele la obiectivele şi sarcinile larga în cadrulcareia se pot
lor, determină urmărite de partid. face diferite nuanţări ca cea de
strategiile şi tacticile  Elaborarea stânga, de centru stânga şi
de acţiune ale programului extremăstânga. În categoria
partidului. Fac parte politic: celor de stânga şi centru stânga
din elita politică. strategiilor şi pot % incluse
planului de partidelesocialiste, social-
27. Funcţiile: acţiune democrate, radicale şi c4iar
- Funcţia politică –  Organizarea unele occidentale. În cele mai
partidele politice şi realizarea multecazuri însa, partidele
aflate la conducere luptei politice comuniste fac parte din cadrul
ocupă una dintre orientate partidelor de extrema stinga
poziţiile esenţiale în împotriva
altor 6.Societatea civila si
luarea deciziilor
formaţiuni şi societatea politica
politice, în
constituirea şi organizaţii Societatea politica si
funcţionarea politice. societatea civila constituie
principalelor - Civică, formativ- categorii de baza ale
instituţii statale: educativă şi politologiei, avand o
Parlament, Guvern şi patriotică – care importanta mare in problemele
în conducerea şi vizează membrii de organizarii si conducerii
organizarea vieţii partid şi democratice a societatii, in
social-politice. Rolul simpatizanţii special, si functionarii ei, in
paridelor aflate în acestuia. general. Raportul dintre
opoziţie este: de a Partidele politice se pot societatea politica si societatea
influenţa puterea, de structura în trei mari grupe civila exprima, in mare
a menţine informată masura, gradul de
*gruparea partidelor de
opinia publică democratizare a societatii si
dreapta-cu diferite nuanţe, de responsabilitatilor cetatenilor
referitor la
dreapta, decentru dreapta sau ei. Socrate, Platon, Aristotel
eventualele
de extrema dreapta. În această
disfuncţii ale aratau ca societatea trebuie sa
categorie sunt incluse fie condusa de o grupare de
partidului aflat la
initiati, de intelepti cu de guvernământ; nivelul ale funcţionalităţii lui, se
competenta profesionala si dezvoltării vieţii materiale şi stabilesc priorităţi de
conduita morala, care sa spirituale din cadrul acţiune, se determină
exercite conducerea politica societăţii respective; gradul utilitatea, sensul activităţilor,
avand consimtamantul şi nivelul organizării vieţii etc. Acestea-s extrem de
cetatenilor. politice, şi îndeosebi al importante în programarea
democratismului ei; acţiunii în elaborarea
tradiţiile, obiceiurile şi strategiei şi tacticii, dar şi
7. Cultura politica normele care reglementează pentru corelarea „din mers”
viaţa socială atât cele a acţiunilor unui actor politic
. Cultura politică este istorice, cât şi cele sau altuia.
un element importat al contemporane, inclusiv,
conştiinţei sociale, care particularităţile dezvoltării
deserveşte sistemul politic, social-istorice a statului şi
asigură calitatea funcţionării societăţii date.
lui. Ea de asemenea Fiind o dimensiune a
determină comportamentul proceselor politice, a
politic a majorităţii sistemului politic, atât sub
cetăţenilor. aspect structural, cât şi
Totodată cultura funcţional, cultura politică
politică nu numai că implică o serie de
deserveşte sistemul politic în dimensiuni proprii:
genere, ea însăşi contribuie Dimensiunea
la modernizarea şi cognitivă, care include
perfecţionarea lui. Cultura cunoştinţele, informaţiile,
politică reflectă procesul datele despre sistemul
formării şi realizării politic, procesele politice şi
potenţialului intelectual al faptele politice;
subiecţilor vieţii sociale Dimensiunea social-
(personalitate, grup social, psihologică, care include
pătură socială, clasă, emoţiile, sentimentele,
societate), în activitatea retrăirile generale vizând
social-politică (iar indirect – existenţa şi funcţionarea
în orice activitate socială), politicului. Acestea pot fi de
scopurile ei, mijloacele, simpatie sau antipatie,
metodele, rezultatele. conlucrare, colaborare,
Cultura politică dezvăluie indiferenţă sau pasivitate;
gradul dezvoltării omului ca Dimensiunea
subiect al transformărilor normativă, care include
sociale, de regulă de ansamblul de reguli, norme,
perfecţionare a lor. care reglementează
Nivelul dezvoltării activitatea şi funcţionalitatea
culturii politice, eficienţa, politicului; Dimensiunea
calitatea şi randamentul axiologică, ce cuprinde
practicii politice nu sunt valorile politice, evoluţia lor
aceleaşi în toate societăţile, permanentă prin care se
ele depind de o serie de evaluează corespunzător
factori cum ar fi: natura unui anumit criteriu ale
regimului politic şi a formei practicii sistemului politic,