Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

GHID
privind elaborarea şi susţinerea
tezei/proiectului de licenţă

CHIŞINĂU – 2016
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

APROBAT
de Senatul UASM,
proces-verbal nr. 7
din 10 iunie 2016

GHID
privind elaborarea şi susţinerea
tezei/proiectului de licenţă

CHIŞINĂU – 2016

2
Cuprins
1 Dispoziţii generale .............................................................................................................................. 4
2 Elaborarea şi aprobarea tematicii orientative a tezelor/proiectelor de licenţă ................................ 4
3 Selectarea şi aprobarea temelor tezelor/proiectelor de licenţă ......................................................... 4
4 Cerinţele aferente structurii, conţinutului şi volumului tezei/proiectului de licenţă ........................ 5
5 Redactarea tezei/proiectului de licenţă .............................................................................................. 8
6 Recomandări stilistice ........................................................................................................................ 9
7 Exigenţe etice ...................................................................................................................................... 9
8 Admiterea și susţinerea tezei/proiectului de licenţă .......................................................................... 9
9 Drepturile şi obligaţiunile studentului ............................................................................................. 12
10 Atribuţiile conducătorului tezei/proiectului de licenţă ................................................................ 13
11 Dispoziţii finale ............................................................................................................................. 13
ANEXE..................................................................................................................................................... 14
ANEXA A ............................................................................................................................................. 15
ANEXA B ............................................................................................................................................. 16
ANEXA C ............................................................................................................................................. 17
ANEXA D ............................................................................................................................................. 18
ANEXA E ............................................................................................................................................. 20
ANEXA F .............................................................................................................................................. 21
ANEXA G ............................................................................................................................................. 22
ANEXA H ............................................................................................................................................. 23
ANEXA I............................................................................................................................................... 24

3
1 Dispoziţii generale
1.1 Prin prezentul ghid se precizează procedura şi cerinţele metodologice afe-
rente elaborării şi susţinerii tezelor/proiectelor de licenţă în Universitatea Agrară de
Stat din Moldova (în continuare UASM).
1.2 Ghidul este elaborat în baza următoarelor acte normative:
 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Național de Credite de Studiu aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministeru-
lui Educației al Republicii Moldova nr. 4.2 din 22 octombrie 2015;
 Regulamentul-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice
în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei
nr.1-1 din 22.03.2016, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 304 din 22.04.2016;
 Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studi-
ilor superioare de licenţă aprobat prin ordinului Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 29
octombrie 2015.

2 Elaborarea şi aprobarea tematicii orientative a tezelor/proiectelor de


licenţă
2.1 Tematica orientativă a tezelor/proiectelor de licenţă se elaborează de cate-
drele de specialitate, se aprobă de Comisia metodică şi Consiliul facultăţii şi se plasează
pe pagina web a UASM.
2.2 Tematica orientativă a tezelor/proiectelor de licenţă trebuie să satisfacă urmă-
toarele cerinţe:
 să se axeze pe studii aprofundate/interdisciplinare/complementare în do-
meniile aferente programelor de licenţă;
 să se impună prin noutate ştiinţifică;
 să reflecte probleme actuale de cercetare.
2.3 Tematica orientativă a tezelor/proiectelor de licenţă se reactualizează anual şi
se comunică studenţilor cel târziu la finele penultimului an de studiu.

3 Selectarea şi aprobarea temelor tezelor/proiectelor de licenţă


3.1 Studenţii vor selecta tema tezei/proiectului de licenţă şi vor depune o cerere
pe numele şefului catedrei de specialitate de regulă cu doi ani înainte de finalizarea
studiilor, dar nu mai târziu decât la finele penultimului an de studii. În cerere se va
indica denumirea temei, obiectul studiului (o entitate, un grup de entităţi, un departa-
ment, o ramură etc.), precum şi conducătorul solicitat de student, acordul acestuia fiind
confirmat prin semnătură pe cererea respectivă (anexa A). Dacă, în virtutea specificului
cercetării sau particularităţilor temelor, se necesită implicarea a doi conducători, în ce-
rere se vor indica, respectiv, două persoane.
3.2 Temele şi conducătorii solicitaţi de studenţi se analizează şi se aprobă la ca-
tedrele de specialitate. Conducători ai tezelor/proiectelor de licenţă pot fi numite cadre
didactice cu titluri ştiinţifico-didactice sau specialişti practicieni din domeniile aferente
programelor de studii.
3.3 Consiliul facultăţii, în baza deciziilor catedrelor (confirmate prin procese ver-
bale) adoptă decizia privind aprobarea temelor şi conducătorilor tezelor/proiectelor de

4
licenţă până la începutul semestrului I al anului terminal de studii. După aprobare, te-
mele tezelor/proiectelor de licenţă se plasează pe pagina web a UASM. Responsabil de
plasarea temelor tezelor/proiectelor de licenţă pe pagina web este decanul facultăţii.
3.4 Tema aleasă de student se va include în Contractul anual de studii.
3.5 Studentul poate solicita schimbarea temei şi/sau a obiectului studiului, dar nu
mai târziu de prima lună a anului terminal de studii. Pentru schimbarea temei şi/sau a
obiectului studiului, studentul va depune o cerere pe numele şefului catedrei de speci-
alitate în care va indica modificarea solicitată, precizând motivul acesteia (anexa B).
Cererile trebuie să conţină obligatoriu şi avizul favorabil al conducătorului/conducăto-
rilor.
3.6 Cererile privind modificarea temelor şi/sau a obiectului studiului se aprobă
prin modalităţile indicate în punctele 3.2 şi 3.3. Modificările temelor şi/sau obiectelor
studiului se fac obligatoriu şi pe pagina web a UASM.
3.7 Situaţiile de conflict apărute în procesul de aprobare a temelor tezelor/proiec-
telor de licenţă sau a modificărilor acestora vor fi soluţionate de jurii.

4 Cerinţele aferente structurii, conţinutului şi volumului tezei/proiectu-


lui de licenţă
4.1 Prin teza/proiectul de licenţă se evaluează competenţele absolvenţilor de a
efectua cercetări, de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a unor so-
luţii practice specifice domeniului de formare profesională sau de realizare a studiilor
de caz.
4.2 Teza/proiectul de licenţă se realizează în domeniul de formare profesio-
nală/specialitatea de bază.
4.3 Elaborarea şi prezentarea tezei/proiectului de licenţă se face în limba română
sau într-o limbă de circulaţie internaţională. În cazul în care teza/proiectul este elabo-
rată într-o altă limbă decât română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în
limba română.
4.4 Teza/proiectul de licenţă are următoarea structură:
 Foaia de titlu
 Lista abrevierilor (opţional)
 Cuprins
 Introducere
 Conţinutul de bază
 Concluzii şi recomandări
 Bibliografie
 Rezumat (la necesitate)
 Anexe
 Declaraţia pe propria răspundere
4.1.1 Foaia de titlu va conţine următoarele date: denumirea instituţiei; denumi-
rea catedrei responsabile de programul respectiv de licenţă; programul de licenţă; de-
numirea temei tezei/proiectului de licenţă; numele şi prenumele deplin al autorului şi
semnătura acestuia; numele, prenumele, titlul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic ale condu-

5
cătorului/conducătorilor şi semnătura acestuia/acestora; remarca privind admiterea te-
zei/proiectului spre susţinere, semnătura şefului catedrei şi data admiterii; locul şi anul
elaborării tezei/proiectului (anexa C).
4.1.2 Lista abrevierilor se va prezenta opţional şi va conţine toate abrevierile
utilizate în teză/proiect, aranjate în ordine alfabetică cu precizarea conţinutului aces-
tora. Spre exemplu: SRL – societate cu răspundere limitată.
4.1.3 În cuprins se vor indica: introducerea; capitolele şi paragrafele, concluziile
şi recomandările, bibliografia, rezumatul, anexele cu precizarea numărului primei pa-
gini pentru fiecare component.
4.1.4 Introducerea va conţine următoarele:
 Importanţa şi actualitatea temei cercetate;
 Gradul de studiere a acesteia în literatura de specialitate;
 Scopul şi sarcinile tezei/proiectului.
Introducerea se va prezenta pe 1-2 pagini.
4.1.5 Conţinutul de bază al tezei/proiectului va fi sistematizat în 2-5 capitole,
inclusiv un capitol teoretic şi unul-patru capitole cu caracter aplicativ.
Volumul total al tezei/proiectului de licenţă poate varia în limitele 45-60 pagini.
Capitolul 1 va reprezenta o evaluare critică a literaturii de specialitate relevantă
pentru tema cercetată, evidenţiind, după caz, abordările teoretice conceptuale, preve-
derile legislative, normative, metodologice etc. Tot aici se va preciza progresul adus
de cercetările recente în domeniu, se vor descrie experienţele existente, făcând referire,
după caz, atât la cele autohtone, cât şi la cele înregistrate la nivel internaţional.
Prin partea respectivă a lucrării se evaluează următoarele abilităţi ale autorului:
 efectuarea unui studiu calitativ de sinteză prin selectarea şi prezentarea
celor mai relevante surse bibliografice;
 analiza critică a problemei cercetate;
 evidenţierea ipotezelor avansate;
 descrierea experienţelor existente în domeniu;
 formularea şi argumentarea propriului punct de vedere asupra subiectului
investigat.
La finalul capitolului respectiv se vor preciza direcţiile propriei cercetări.
Volumul total al capitolului teoretic trebuie să constituie 10-15 pagini.
Conţinutul capitolelor 2-5 (după caz) poate varia, în funcţie de programul de
licenţă şi metodologia cercetărilor. Astfel, în situaţiile când se apelează la o metodolo-
gie mai complexă de cercetare, se efectuează cercetări experimentale, în capitolul 2 se
va descrie obiectul, metodologia şi condiţiile efectuării cercetărilor, iar în capitolele
următoare se vor prezenta şi analiza rezultatele cercetărilor, se vor interpreta rezultatele
obţinute, evidenţiind relaţiile dintre rezultatele proprii şi cele reflectate în literatura de
specialitate, se vor aborda alte aspecte aferente temei (protecţia naturii, securitatea vi-
tală etc.)
În situaţiile când se urmăreşte obiectivul descrierii oportunităţilor de imple-
mentare a unor idei inovaţionale, de raţionalizare a unor procese tehnologice, econo-
mice etc. existente, în capitolul/capitolele respective se va efectua caracteristica orga-
nizator-economică sau în baza altor parametri a obiectului studiului (entităţii/enti-
tăţilor, departamentului, ramurii etc.) şi se vor elucida aspectele practice aferente temei
tezei (expunerea oportunităţilor de implementare sau raţionalizare a unei tehnologii sau
6
proces tehnologic, unor metode de management, descrierea modalităţii de contabilizare
a unor fapte economice etc.). Studiul practic prezentat în paragrafele respective trebuie
să se bazeze pe informaţii concrete provenite de la obiectul studiului, veridicitatea că-
rora se va confirma prin copii de documente sau alte surse de date anexate la teză. Este
important ca prezentarea şi interpretarea datelor obţinute din propriile cercetări, inves-
tigaţii, studii să se realizeze în acord cu cadrul teoretic expus în primul capitol şi obi-
ectivele preconizate iniţial.
Ideile propuse de autor în capitolul/capitolele aplicative trebuie să aibă ca bază
dovada realizării stagiului de practică de licenţă în unitatea care a servit ca obiect de
studiu, precum şi alte activităţi (opţional) din cele enumerate în continuare:
 activităţi experimentale;
 studiul teoretic detaliat al unei idei inovaţionale;
 stagii practice în întreprinderi sau organizaţii performante, confirmate do-
cumentar;
 participarea în proiecte de cercetare (cu confirmarea respectivă);
 publicarea unui articol ştiinţific (în calitate de singur autor sau coautor) pe
o temă aferentă studiului;
 editarea unei monografii (în calitate de singur autor sau coautor) pe o temă
aferentă studiului;
 deţinerea unui brevet de invenţie în domeniul aferent studiului;
 deţinerea oricărei alte dovezi documentare a activităţii de cercetare în do-
meniul aferent studiului.
O condiţie obligatorie o reprezintă argumentarea oportunităţii de aplicare a
ideii/ideilor propuse de autor la entitatea/entităţile, departamentul, ramura etc. care a
servit ca obiect de studiu, prezentarea costurilor aferente aplicării ideii/ideilor şi esti-
marea efectelor scontate.
Capitolul/capitolele aplicative vor conţine ilustraţii, imagini, tabele, grafice
care vor conferi relevanţă studiului.
Volumul total al capitolului/capitolelor aplicative trebuie să constituie 20-40
pagini.
4.1.6 Concluziile şi recomandările se întocmesc în relaţie logică cu obiectivele
şi rezultatele cercetării şi constau din:
a) concluziile generale ale cercetării;
b) recomandările autorului (după caz).
Pentru concluzii şi recomandări se vor oferi 1-2 pagini.
4.1.7 Bibliografia va cuprinde toate sursele de informare utilizate, prezentate
conform cerinţelor standardului SM ISO 690:2012
(http://www.biblio.uasm.md/2014-10-01-10-09-38/referinţe-citări).
Resursele utilizate se vor aranja în listă după cum urmează: iniţial vor fi enu-
merate actele legislative şi normative, după care, în ordine alfabetică a numelui primu-
lui autor, se vor expune celelalte surse utilizate (anexa D).
Selectarea propriu-zisă a surselor bibliografice şi, respectiv, prezentarea aces-
tora în teză/proiect trebuie să fie racordate la următoarele cerinţe:
- sursele trebuie să fie autentice şi actuale (editate de regulă cu cel mult 10-
15 ani în urmă). Utilizarea unor surse cu anul ediţiei mai îndepărtat se admite de regulă

7
doar pentru a prezenta anumite abordări conceptuale în evoluţia sa sau a expune anu-
mite evenimente din punct de vedere istoric;
- o pondere nu mai mică de 10% din lista totală a surselor bibliografice
trebuie să revină publicaţiilor ştiinţifice în domeniul aferent studiului;
- toate sursele indicate în listă trebuie să se regăsească în citări în conţinutul
tezei;
- numărul total al surselor de informaţie utilizate nu trebuie să fie mai mic
de 20.
4.1.8 Rezumatul oferă informaţii succinte şi, în acelaşi timp, consistente despre
studiu şi trebuie să conţină următoarele:
a) scopul studiului;
b) obiectul studiului;
c) principalele metode de cercetare aplicate;
d) rezultatele de bază ale cercetării;
e) cele mai semnificative recomandări ale autorului.
Volumul rezumatului este de o pagină.
4.1.9 Anexele pot consta din:
- copii ale documentelor sau extraselor din documente care au servit ca
surse de date;
- figuri: diverse poze şi/sau imagini, grafice;
- tabele;
- calcule etc.
La fiecare anexă trebuie să existe referirea respectivă în partea textuală a te-
zei/proiectului.
Volumul total al anexelor nu poate depăşi 1/3 din volumul părţii textuale a te-
zei/proiectului de licenţă.
4.1.10 Declaraţia studentului privind propria răspundere se perfectează manual
conform modelului expus în anexa E şi se prezintă în teză/proiect după anexe.

5 Redactarea tezei/proiectului de licenţă


Pentru a respecta о formă unitară a tuturor tezelor/proiectelor de licenţă, se re-
comandă aplicarea unor tehnici şi reguli generale de redactare, acestea fiind prezentate
în continuare:
 Tipărirea tezei/proiectului se va face pe foi de format A4, doar pe prima pa-
gină. Margini: sus 2,0 cm, jos 2,5 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 1,5 cm;
 Teza/proiectul se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman, 12 pt,
interliniaj 1,5;
 Lucrarea se va coperta într-un singur exemplar;
 Capitolele şi paragrafele se indică cu bold şi se numerotează după cum ur-
mează:
2 OBIECTELE, METODELE ŞI CONDIŢIILE EFECTUĂRII CERCE-
TĂRILOR
2.1 Obiectele cercetării
2.2 Metodele de cercetare
2.3 Condiţiile efectuării cercetărilor
 Fiecare capitol va începe de pe o pagină nouă;
8
 Introducerea, concluziile şi recomandările, bibliografia şi rezumatul nu se
numerotează;
 Tabelele se vor numerota în ordine crescândă. Numărul şi denumirea ta-
belelor se plasează de asupra acestora, aliniat stânga (anexa F). Sub tabel, la necesitate,
se pot preciza sursele datelor şi se pot indica note explicative;
 Figurile se numerotează distinct de tabele, în ordine crescândă. Numărul
şi denumirea acestora se indică dedesubt, centrat (anexa G). Sub denumire, la necesi-
tate, se pot preciza sursele datelor şi se pot indica note explicative;
 Tabelele, imaginile şi reprezentările grafice care depăşesc o pagină de for-
mat A4, se vor indica ca anexe;
 Formulele şi ecuaţiile se indică pe centrul paginii la un rând distanţă de
text, iar numerotarea acestora (în ordine crescândă) se va plasa la sfârşitul rândului în
paranteze rotunde;
 Citările se prezintă după sistemul „nume–dată”. Conform acestui sistem
în citare se indică doar primul autor şi anul de ediţie al publicaţiei. Dacă numele auto-
rului este dat direct în text, anul se indică între paranteze rotunde, în caz contrar atât
numele, cât şi anul se dau în paranteze rotunde. De exemplu: „După cum menţionează
F. Ardelean (2007), solul reprezintă substratul fundamental pentru organismele teres-
tre” sau „Solul reprezintă substratul fundamental pentru organismele terestre (Arde-
lean, F. 2007)”. Pentru citarea unor părţi anumite ale unei resurse de informare, locali-
zarea acestei părţi (de exemplu, paginile) poate fi dată după an între paranteze rotunde.
Dacă două sau mai multe resurse de informare au un autor identic şi acelaşi an
de publicare, diferenţierea între ele se face adăugându-se după an litere mici ale alfa-
betului: a, b, c etc. (exemplu: (Ardelean, F. 2007b)).

6 Recomandări stilistice
Teza/proiectul va fi scrisă în stil impersonal (nu se va utiliza persoana întâia).
Pentru analize post-factum se va utiliza timpul trecut al verbelor. Prezentarea analizelor
la tabele, grafice, imagini etc. se va efectua la timpul prezent.
Informaţia în teză/proiect trebuie să fie expusă elocvent, accesibil, menţinându-
se standardele limbajului ştiinţific. Conţinutul tezei/proiectului trebuie să se impună
prin coerenţă, fapt ce necesită succesiune logică în expunerea unor fapte, raţionamente,
idei.
7 Exigenţe etice
Lucrarea trebuie să reflecte integral aportul personal al autorului. În vederea
excluderii unor potenţiale suspiciuni referitor la plagierea lucrării, este necesar să fie
respectate următoarele condiţii:
1) Toate sursele bibliografice utilizate de autor trebuie să fie menţionate în lista
bibliografică şi citate în text;
2) Este interzisă redarea unor abordări conceptuale, raţionamente, concluzii,
idei preluate din diverse surse ca contribuţie a autorului;
3) Varianta electronică finală a tezelor/proiectelor de licenţă va fi prezentată
obligatoriu la Centrul de calcul al UASM pentru verificare anti-plagiat.

8 Admiterea și susţinerea tezei/proiectului de licenţă


8.1 Procedura de admitere a tezelor/proiectelor de licenţă la susţinere
9
8.1.1 După finalizarea lucrului asupra tezei/proiectului de licenţă, studentul ur-
mează să parcurgă următorii paşi:
1) Să prezinte teza/proiectul final conducătorului/conducătorilor pentru o ul-
timă verificare. Ca urmare a verificării, fie că urmează să fie efectuate anumite rectifi-
cări şi completări, fie că deja poate fi obţinut acceptul conducătorului/ conducătorilor
în vederea efectuării procedurilor ulterioare. În ultimul caz, conducătorul/ conducătorii
vor pune semnătura pe foaia de titlu a tezei/proiectului şi vor prezenta studentului avi-
zul favorabil, perfectat şi semnat în modul stabilit (anexa H);
2) Să prezinte teza/proiectul şefului catedrei de specialitate în variantă copertată
şi electronică. Pe partea interioară a copertei tezei/proiectului se va fixa un plic, în care
vor fi puse avizul conducătorului/ conducătorilor, iar ulterior şi recenzia (anexa I). Şe-
ful catedrei de specialitate va verifica dacă varianta electronică a tezei/proiectului co-
respunde cu cea printată şi va salva teza într-o mapă, de rând cu celelalte teze prezentate
la programul dat în anul respectiv.
8.1.2 Varianta electronică a tezelor/proiectelor de licenţă se transmite de către
şeful catedrei de specialitate la Centrul de calcul al UASM, în vederea procesării în
sistemul „Anti Plagiat”. După procesarea acestora, şeful Centrului de calcul va pre-
zenta coordonatorului Sistemului de Management al Calităţii lista tezelor/proiectelor
procesate cu indicarea nivelului de plagiere constatat. Coordonatorul Sistemului de
Management al Calităţii va examina lista prezentată şi, în funcţie de constatările făcute,
va perfecta şi prezenta şefului catedrei de specialitate lista tezelor/proiectelor neadmise
spre susţinere.
8.1.3 Şeful catedrei de specialitate va semna pe foaia de titlu a tezelor/proiecte-
lor admise spre susţinere şi va transmite tezele/proiectele respective în decanat pentru
înregistrare. După efectuarea de către secretar a procedurii de înregistrare, tezele/pro-
iectele sunt transmise de acesta spre recenzare. Recenzenţii sunt stabiliţi în prealabil
printr-o dispoziţie a decanului. În calitate de recenzenţi pot fi cadre didactice cu titluri
ştiinţifico-didactice sau specialişti practicieni din domeniile aferente programelor de
studii.
8.1.4 După returnarea tezei/proiectului de la recenzare, studentul se va prezenta
la decanat pentru a lua cunoştinţă de conţinutul recenziei.
8.1.5 Tezele/proiectele care au primit recenzii favorabile şi, respectiv, au fost
recomandate spre susţinere de către recenzenţi, vor fi preluate de secretarul Comisiei
pentru examenul de licenţă şi prezentate preşedintelui Comisiei conform orarului
susţinerii. Dacă recenzentul a constatat că teza nu poate fi admisă spre susţinere în
varianta prezentată, aceasta se va returna spre prelucrare, ulterior fiind prezentată re-
petat la recenzie.
8.1.6 În cazul depistării că teza/proiectul este integral sau parţial plagiată, stu-
dentul nu se admite la susţinere. Susţinerea repetată a tezei/proiectului se va permite
studentului doar în altă sesiune a examenului de licenţă. Tezele neadmise spre susţinere
din cauza plagierii nu pot fi susţinute în aceiaşi redacţie.
8.1.7 Situaţiile de conflict apărute în procesul de realizare a procedurii de admi-
tere a tezelor/proiectelor de licenţă la susţinere vor fi soluţionate de jurii.
8.2 Susţinerea tezelor/proiectelor de licenţă
8.2.1 Tezele/proiectele de licenţă se susţin public, în faţa Comisiei pentru exa-
menul de licenţă stabilite prin ordinul rectorului.
10
8.2.2 Cu cel puţin 30 zile până la prima zi de susţinere a tezelor/proiectelor de
licenţă se vor elabora şi aproba orarul susţinerii tezelor/proiectele de licenţă şi progra-
mul de lucru al fiecărei Comisii pentru examenul de licenţă. Orarul susţinerii teze-
lor/proiectele de licenţă se va elabora de decan şi aproba de rector. Programul de lucru
al fiecărei Comisii pentru examenul de licenţă se va întocmi de decan, coordona cu
preşedintele Comisiei respective şi aproba de prim-prorector. Ambele documente se
vor plasa pe pagina web a UASM.
8.2.3 Studenţii admişi spre susţinere vor prezenta Comisiei un raport în care vor
preciza următoarele:
a) scopul şi sarcinile studiului;
b) obiectul/obiectele studiului;
c) principalele metode de cercetare aplicate;
d) rezultatele de bază ale cercetării;
e) cele mai semnificative recomandări ale autorului.
Timpul reglementat pentru prezentarea raportului va fi de 10-15 min.
Este recomandabilă utilizarea aparatelor multimedia, precum şi prezentarea di-
verselor materiale care confirmă veridicitatea rezultatelor obţinute în urma cercetărilor.
8.2.4 În procesul evaluării şi susţinerii, tezele/proiectele de licenţă vor fi apre-
ciate conform următoarelor criterii:
a) calitatea realizării studiului/cercetării propriu-zise;
b) conţinutul şi forma prezentării studiului/cercetării;
c) calitatea susţinerii publice (prezentarea cercetării, utilizarea mijloacelor teh-
nice, nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor dovedite în procesul discuţiilor la subiect).
8.2.5 Nota finală la evaluarea tezei/proiectului se calculează ca medie aritmetică
a notelor atribuite de către membrii Comisiei pentru examenul de licenţă rotunjită până
la întregi. Rezultatele evaluării tezei/proiectului se exprimă prin note de la „10” la „1”,
în conformitate cu sistemul naţional de notare, precum şi scara de notare cu calificative
recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F),
calificativul de promovare fiind nota „5” (echivalent ECTS-E). Obţinerea unei note
mai mici de „5” la teza/proiectul de licenţă este calificată drept nepromovare a exa-
menului de licenţă.
8.2.6 Neprezentarea la susţinerea tezei/proiectului de licenţă este calificată
drept nesusţinerea acesteia. Dacă neprezentarea este justificată, preşedintele Comisiei
pentru examenul de licenţă poate permite susţinerea tezei/proiectului de licenţă în altă
zi, în cadrul orarului de susţinere a examenului de licenţă.
8.2.7 Rezultatul susţinerii tezei/proiectului de licenţă se comunică studenţilor în
aceeaşi zi după şedinţa Comisiei pentru examenul de licenţă.
8.2.8 Studenţii au dreptul să conteste decizia Comisiei pentru examenul de li-
cenţă. Cererile pentru contestaţii se depun în scris, în termen de maximum 24 de ore
de la anunţarea rezultatelor şi se înregistrează de către secretarul Comisiei pentru exa-
menul de licenţă în Registrul de evidenţă a proceselor verbale. Contestaţiile se exami-
nează de către Comisiile pentru examenul de licenţă în ziua imediat următoare de după
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Schimbarea notei contestate cu nota
acordată după examinarea contestaţiei se va face prin creştere sau micşorare, rămânând
definitivă. Monitorizarea procesului de examinare a contestaţiilor se va efectua de o
Comisie de supraveghere a examinării contestaţiilor constituită prin ordinul rectorului
11
din 3 membri: 2 cadre didactice şi un reprezentant al administraţiei UASM. Examina-
rea contestaţiilor se consemnează în procese verbale separate, semnate de către mem-
brii Comisiei pentru examenul de licenţă şi ai Comisiei de supraveghere a examinării
contestaţiilor.
8.2.9 În cazul în care teza/proiectul de licenţă a fost apreciat cu o notă sub „5”,
Comisia pentru examenul de licenţă decide dacă aceeaşi lucrare, după rectificările ne-
cesare, poate fi prezentată la o susţinere repetată sau este necesară schimbarea temei
tezei/proiectului de licenţă, decizia respectivă fiind fixată în procesul verbal.
8.2.10 În cazul în care studentul nu a susţinut teza/proiectul de licenţă în sesiunea
stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în următorii 5
(cinci) ani, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de
UASM. Înscrierea candidaţilor la susţinerea repetată a tezei/proiectului de licenţă se
face în baza cererii personale depuse la UASM cu cel puţin şase luni până la începerea
examenului de licenţă .

9 Drepturile şi obligaţiunile studentului

9.1 Pe parcursul elaborării şi susţinerii tezei/proiectului de licenţă studentul are


următoarele drepturi:
 să selecteze tema tezei/proiectului în funcţie de propriile aspiraţii şi posi-
bilitatea realizării studiului;
 să aibă acces la informaţia aferentă metodologiei de elaborare a tezei/pro-
iectului de licenţă, termenilor de elaborare şi prezentare, orarului susţinerii tezelor/pro-
iectelor, precum şi la alte date informative care prezintă valoare pentru procesul de
elaborare şi prezentare a tezei/proiectului;
 să beneficieze de consultare gratuită de către conducător/conducători con-
form orarului stabilit în prealabil cu persoana/persoanele respective;
 să solicite implicarea juriului în vederea soluţionării unor situaţii de con-
flict;
 să utilizeze resursele disponibile ale UASM (biblioteca, sălile de calcula-
toare, spaţiile de studii etc.);
 să comunice liber şi/sau să publice rezultatele cercetărilor ştiinţifice în ca-
drul UASM şi în afara ei;
 să fie antrenat în cercetări ştiinţifice realizate în cadrul UASM sau în afara
ei;
 să beneficieze de o evaluare corectă şi echitabilă;
 să-şi exercite alte drepturi conform reglementărilor în vigoare.
9.2 Pe parcursul elaborării şi susţinerii tezei/proiectului de licenţă studentul are
următoarele obligaţiuni:
 să depună în termenii stabiliţi cererea privind aprobarea temei tezei/pro-
iectului de licenţă;
 să prezinte spre verificare conducătorului/conducătorilor rezultatele inter-
mediare şi finale ale lucrului asupra tezei/proiectului de licenţă conform graficului sta-
bilit de comun acord cu acesta/aceştia;

12
 să respecte graficul de efectuare în comun cu conducătorul/conducătorii a
unor cercetări comune, experimente etc., dacă un atare există;
 să prezinte în teza/proiectul de licenţă doar rezultatele investigaţiilor pro-
prii; să facă citările de rigoare în textul lucrării; să nu ofere manuscrisul sau varianta
electronică a tezei/proiectului pentru a fi plagiate de o altă persoană;
 să prezinte rezultatele cercetărilor proprii la şedinţa cercului ştiinţific;
 să indice în publicaţiile ştiinţifice aferente tezei/proiectului de licenţă
apartenenţa la UASM;
 să prezinte teza/proiectul în varianta finală conform graficului stabilit de
decan;
 să respecte alte prevederi impuse de regulamentele în vigoare.

10 Atribuţiile conducătorului tezei/proiectului de licenţă

10.1 Conducătorul tezei/proiectului de licenţă are următoarele atribuţii:


 consultarea studentului la etapa selectării temei tezei/proiectului de li-
cenţă;
 ghidarea studentului în determinarea direcţiilor şi aparatului metodologic
al cercetării;
 elaborarea, de comun acord cu studentul, a unui grafic de prezentare a re-
zultatelor intermediare şi finale ale lucrului asupra tezei/proiectului de licenţă şi moni-
torizarea respectării acestuia;
 oferirea gratuită şi necondiţionată a consultaţiilor la fiecare etapă a lucru-
lui asupra tezei/proiectului în limita timpului preconizat pentru activităţi individuale
ghidate de profesor;
 antrenarea studentului în activităţi ştiinţifice proprii, dacă circumstanţele
permit;
 întocmirea avizului la teza/proiectul de licenţă;
 exercitarea altor atribuţii regulamentare.
10.2 Conducătorul nu este în drept să impună studentului anumite subiecte de cer-
cetare, idei sau soluţii aferente temei în derulare.

11 Dispoziţii finale

11.1 Catedrele de specialitate responsabile de programele de licenţă vor elabora


recomandări metodice în care vor concretiza, pentru fiecare program de licenţă, meto-
dologia elaborării tezelor/proiectelor de licenţă în limita prevederilor prezentului ghid.

Modificat prin decizia Senatului UASM (proces-verbal nr.6) din 19 mai 2017

13
ANEXE

14
ANEXA A

Model de cerere privind aprobarea temei tezei/proiectului de licenţă şi a


conducătorului/conducătorilor

Dlui dr., conf. univ. Spataru I.,


şeful catedrei de Fitotehnie

Subsemnatul, Năstase Pavel, student la ciclul I, anul III, programul 613.1


„Agronomie”, prin prezenta solicit aprobarea temei tezei de licenţă în următoarea re-
dacţie: „Evaluarea producţiei soiului de grâu comun de toamnă „Antonovca” în expe-
rienţe profilactoriale” (în baza S.T.E „Paşcani”, r. Criuleni) şi numirea în calitate de
conducător a dlui Petreanu G., dr., conf. univ.

Data Semnătura

„Confirm acordul
de a fi numit în calitate de conducător” Semnătura

15
ANEXA B

Model de cerere privind schimbarea temei tezei/ proiectului de licenţă

Dlui dr., conf. univ. Spataru I.,


şeful catedrei de Fitotehnie

Subsemnatul, Năstase Pavel, student la ciclul I, anul III, programul 613.1


„Agronomie”, prin prezenta solicit aprobarea temei tezei de licenţă într-o nouă redacţie
după cum urmează: „Evaluarea eficienţei biologice a ierbicidelor în vederea omologă-
rii în Republica Moldova” (în baza S.T.E „Paşcani”, r. Criuleni). Argumentez solicita-
rea prin imposibilitatea efectuării cercetărilor în cadrul temei aprobate iniţial („Evalu-
area producţiei soiului de grâu comun de toamnă „Antonovca” în experienţe profilac-
toriale”) din motivul unor schimbări survenite în tehnologiile de producţie aplicate la
întreprindere.

Data Semnătura

„Confirm acordul privind aprobarea temei tezei de licenţă într-o nouă re-
dacţie”
Conducător, dr., conf. univ. ___________________( Petreanu G.)

16
ANEXA C

Model de foaie de titlu

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT


DIN MOLDOVA
(font 18, Bold, centrat, urmat de un rând liber)

Catedra de Fitotehnie
(font 16, Bold, centrat, urmat de un rând liber)

Năstase Pavel
(font 16, Bold, centrat, urmat de un rând liber)

Evaluarea eficienţei biologice a ierbicidelor în ve-


derea omologării în Republica Moldova
(font 20, Bold, centrat, urmat de un rând liber)

Teză de licenţă
(font 16, Bold, centrat, urmat de un rând liber)

Domeniul general de studii 61 „Ştiinţe agricole”


(font 14, Bold, alineat dreapta)
Programul de licenţă 613.1 - Agronomie
(font 14, Bold, alineat dreapta, urmat de un rând liber)

„Se admite spre susţinere” Autor: _____________(semnă-


Şef catedră: tura)
Spataru I., dr. conf. univ. (font 12, urmat de un rând liber)
_____________(semnătura)
Conducător:
______________(data)
(font 12, alineat stânga) Petreanu G., dr., conf. univ.
_____________(semnătura)
(font 12)

Chişinău 2017
(font 14, Bold, centrat)

17
ANEXA D

Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE


Legea Republicii Moldova cu privire la susţinerea şi protecţia micului business:
nr.112-XIII din 20.05.94. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2 din
25.08.1994.
CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII MONOGRAFICE TIPĂRITE
...un autor, doi autori, trei autori
FRECĂUŢEANU, A. Subiecţii economici şi noile reglementări contabile naţionale.
Chişinău: Print-Caro, 2015. 269 p. ISBN 978-9975-56-228-7.
MIHAILESCU, N., RĂDUCAN, M. Analiza activităţii economico-financiare. Bucureşti:
Victor, 2005. 288 p. ISBN 973-8128-66-8.
VÂLCEANU, Gh., ROBU, V., GEORGESCU, N. Analiza economico-financiară. Bucu-
reşti: Editura economică, 2005. 447 p. ISBN 973-709-174-4.
АГАФОНОВА, Н.Н., БОГАЧЕВА, Т.В., ГЛУШКОВА, Л.И. Гражданское право: учеб.
пособие для вузов. Изд. 2-е. Москва: Юрист, 2002. 542 с. ISBN 5-7975-0223-2.
…mai mult de trei autori
STAN, N. et al. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Ceres, 2004. 1182 p. ISBN 973-40-
0594-4.
…fără autori
Production: yearbook. Rome: FAO, 2004. 260 p. ISBN 92-5-005216-2.
CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII MONOGRAFICE ELECTRONICE
GHERCIUC, I. Sisteme de irigare pentru legume şi fructe: recomandări [online]. Chişinău,
2008. [accesat 27 dec. 2011]. Disponibil: http://ftp.moldova.cnfa.org/ REPORTS/Production/ Irriga-
tion_recom_ro.pdf
CONTRIBUŢII ÎN PUBLICAŢII SERIALE TIPĂRITE
… din reviste
DĂSCĂLIŢEI, M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei. 1997,
nr. 9, p. 17. ISSN 0582-5229.
… din lucrări ştiinţifice
MOŢ, T., SĂRĂNDAN, H. et. al. Sindromul ulcerului clasic la cal. In: Lucrări ştiinţifice,
Univ. de Şt. Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi. 2005, vol. 48(7): Medi-
cină Veterinară, pp. 296-305. ISSN 1454-7406.
… din materialele simpozioanelor, conferinţelor
TIMUŞ, A., GHIZDAVU, I. Mortalitatea naturală a larvelor – factor de reglare al nivelului
populaţional al speciei Lyonetia clerckella. In: Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme:
tezele simpoz. intern. şt., 2-4 oct., 2000. Chişinău, 2000, pp. 209-211.
CONTRIBUŢII ÎN PUBLICAŢII SERIALE ELECTRONICE
BOJA, N., BOJA, F., DARAU, A. Influence of the resistence to penetration and shearing
on the execution steps of the holes for planting saplings. In: Research Journal of Agricultural Science,
Univ. of Agricultural Science and Veterinary Medicine of Banat, Timisoara. 2013, vol. 45(3), pp.
30-37 [accesat 12 iunie 2014]. ISSN 2066-1843. Disponibil: http://www.usab-
tm.ro/USAMVBT_Volume-de-lucrari-stiintifice_ro_31.html
TIPURI SPECIALE DE DOCUMENTE (TEZE, AUTOREFERATE, BREVETE DE
INVENŢII, STANDARDE)
... teze, autoreferate

18
SAVA, P.. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: autoref. tz.
doct. în şt. agricole. Chişinău, 2003. 21 p.
... brevete de invenţii
JOSAN, N. Metodă de tratament a colibacteriozei la viţei: Brevet MD nr. 345: CIB
A61D7/00/. Publ. 31.01.1996
... standarde
SM ISO 690:2012. Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibli-
ografice şi citarea resurselor de informare.Chişinău, 2013. 45 p.

19
ANEXA E

Model de declaraţie privind propria răspundere

Declaraţie

Subsemnatul, Năstase Pavel, student la ciclul I, anul III, programul 613.1


„Agronomie”, prin prezenta declar pe propria răspundere că teza de licenţă pe tema:
„Evaluarea eficienţei biologice a ierbicidelor în vederea omologării în Republica Mol-
dova” (în baza S.T.E „Paşcani”, r. Criuleni) a fost elaborată de mine şi nu a mai fost
prezentată niciodată de către mine sau altă persoană în UASM sau altă instituţie de
învăţământ în cadrul vre-unei forme de evaluare.
De asemenea declar că prezenta variantă a tezei corespunde exact cu cea elec-
tronică prezentată la centrul de calcul al UASM pentru verificare contra plagiatului.
Data Semnătura

20
ANEXA F

Model de tabel

Tabelul 2 - Dinamica şi structura veniturilor din vânzarea producţiei agricole obţinute.


S.D.E. „Criuleni”, 2011–2013
Anul
Tipul de produs 2011 2012 2013
mii lei % mii lei % mii lei %
Grâu 531 18,79 537 28,34 549 24,70
Orz 89 3,15 338 17,84 502 22,58
Porumb pentru boabe 332 11,75 335 17,68 16 0,72
Seminţe de floarea soarelui 1874 66,31 684 36,09 1154 51,91
Fructe şi pomuşoare - - 1 0,05 2 0,09
Total 2826 100,00 1895 100,00 2223 100,00
Sursă: Formularele specializate pe activitatea întreprinderii S.D.E. „Criuleni”pe perioada 2011-
2012; raportul statistic 2–VÎNZ. pe anul 2013

21
ANEXA G

Model de figură

90000
81750
80000
71261
70000
60000
50000 Venituri totale din
41157
vânzări, mii lei
40000 33222
27679
30000 24099
20000 Venituri din
vânzarea produselor
10000 finite, mii lei
0
2011 2012 2013

Figura 1 – Dinamica veniturilor totale din vânzări şi a veniturilor din vânzarea produselor finite. ÎM
„Călăraşi-Divin”, 2011-2013
Sursă: situaţiile financiare ale ÎM „Călăraşi-Divin” SA pe perioada 2011-2013

22
ANEXA H

Model de aviz la teza/proiectul de licenţă

AVIZ

la teza/proiectul de licenţă a studentului anului ____, învăţă-


mânt____________________________________________________________________________
programul de licenţă _______________________________________________________________
facultatea _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(numele, prenumele)
TEMA:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Atitudinea manifestată de autor în procesul realizării tezei/proiectului: perseverenţa, intransigenţa în
realizarea obiectivelor, ingeniozitatea, atitudinea creatoare, responsabilitatea, aptitudini diagnostice,
prognostice, intuitive, sugestive etc.:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Decizia privind corespunderea tezei/proiectului cerinţelor în vigoare:


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Conducătorul tezei/proiectului de licenţă:


________________________________
________________________________
Data ___________________

23
ANEXA I

Model de recenzie la teza/proiectul de licenţă

RECENZIE

la teza/proiectul de licenţă a studentului anului ____, învăţământ __________________________


programul de licenţă ____________________________________________
_____________________________ facultatea ______________________________________
________________________________________________________________________________
(numele, prenumele)
TEMA:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Actualitatea temei: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aprecierea tezei/proiectului – structura, volumul, interpretarea datelor acumulate, veridicitatea re-
zultatelor obţinute, concluziile, recomandările, bibliografia, respectarea normelor de perfectare etc.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Valoarea practică a tezei/proiectului:__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Obiecţii:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Concluzii, decizia recenzentului:
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
Recenzent: ________________________________
________________________________
Data _______________

24