Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

PARLAMENTUL
LEGE Nr. 279
din 14.12.2007
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54 art Nr : 157
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr.126-130, art.627), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se completează cu propoziţia: “Prezenta lege nu se referă la activitatea de
întreprinzător din domeniul financiar (bancar şi nebancar).”
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
“Articolul 3. Reglementarea activităţii de întreprinzător
În sensul prezentei legi, reglementare a activităţii de întreprinzător semnifică stabilirea
drepturilor, obligaţiilor, cerinţelor şi interdicţiilor pentru întreprinzători pe toată durata activităţii
(de la iniţierea pînă la lichidarea afacerii), precum şi reglementarea relaţiilor dintre autorităţile
administraţiei publice, alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control şi
întreprinzători.”
3. Articolul 10:
la alineatul (1), cuvîntul “autorizaţie” se înlocuieşte cu textul “autorizare, în cazul în care
legea prevede acest lucru”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Autorizarea este o acţiune prin care autoritatea administraţiei publice sau instituţia
abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control îi permite solicitantului să iniţieze
şi/sau să desfăşoare o afacere, eliberîndu-i un act cu caracter permisiv, sub formă de licenţă -
pentru genurile de activitate prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii
de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie 2001 şi/sau sub formă de autorizaţie - pentru
confirmarea unor cerinţe tehnice, unor norme separate sub un anumit aspect, stabilite de lege.”
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
“(3) Noţiunea de autorizaţie include: autorizaţiile, permisele, certificatele, avizele, aprobările,
coordonările, brevetele, atestatele de calificare emise de autorităţile administraţiei publice sau de
instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control.”
4. Articolul 17:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
“(1) În sensul prezentei legi, suspendarea (limitarea) activităţii de întreprinzător semnifică
sistarea temporară a valabilităţii şi/sau retragerea licenţei/autorizaţiei pentru activitatea de
întreprinzător, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activităţi la nivel de
întreprindere sau de unitate funcţională autorizată a acesteia.”
alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: “Decizia autorităţii privind suspendarea
(limitarea) activităţii de întreprinzător se aplică pînă la adoptarea de către instanţa de judecată a
hotărîrii definitive şi irevocabile.”
5. În textul articolelor 11, 15, 16, 17 şi 18, sintagma “autoritatea administraţiei publice” se
înlocuieşte cu sintagma “autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege
cu funcţii de reglementare şi de control”.
6. În textul articolelor 11 şi 18, cuvîntul “autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvintele
“licenţa/autorizaţia”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU


Nr.279-XVI. Chişinău, 14 decembrie 2007.

S-ar putea să vă placă și