Sunteți pe pagina 1din 23

Anexa 1 – Definițiile indicatorilor de rezultat și de realizare - „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

Tip de indicator (de


Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
4S1 Realizare imediată Tineri NEETs șomeri cu vârsta Acest indicator reprezintă numărul de persoane care au fost
Specific de program cuprinsă între 16-24 ani care sprijinite direct în cadrul operațiunilor finanțate în contextul
beneficiază de sprijin, din care: Obiectivelor Specifice 1.1 și 1.2 și care la data intrării în
 roma operațiunile finanțate din ILMT + FSE îndeplinesc cumulativ
 din zona rurală următoarele condiții:
 au sub 25 de ani
Indicatorul corespunde atât OS  au împlinit 16 ani
1.1, cât şi 1.2  nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program
educațional sau de formare
 au domiciliul sau reședința într-una dintre regiunile de
dezvoltare eligibile (Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru)
 sunt înregistrate în evidența Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă
 sunt profilate în prealabil de către specialiștii din cadrul
Agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă
(NB. Vârsta participantului este calculată la data intrării în
operațiunea finanțată din ILMT+FSE)
EXPLICAŢIILE TERMENILOR
„Şomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
 este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de
minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de
pensionare;
 starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac
aptă pentru prestarea unei munci;
 nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referință
al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței
de muncă, în vigoare;
 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat

1
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
 se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau,
după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de
ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de
lege, în vederea obținerii unui loc de muncă
Sunt asimilați șomerilor și:
 absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de
minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale
 absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap
în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
 „Tânărul NEET” - persoana cu vârsta cuprinsă între 16
ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are
loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu
participă la activități de formare profesională.
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare
“Data intrării în operațiunea finanțată din ILMT + FSE”
reprezintă „data la care persoana a beneficiat prima dată de
sprijinul oferit prin operațiune”.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din orientările Comisiei Europene
”Operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune
sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de
management ale programelor în cauză sau sub
responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea
obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente;
Sursa: Regulament (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire

2
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
a unor dispoziții comune
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
 ”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul
definiției generale a indicatorului
CR01 Rezultat pe termen scurt Participanții șomeri care Acest indicator reprezintă numărul de persoane care
Comun participă la intervenția sprijinită participă la intervenția sprijinită de ILMT+FSE până la
de ILMT până la finalizarea sa, finalizarea sa și care la data intrării în operațiunile finanțate
din care: din YEI îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 roma
 au sub 25 de ani
 din zona rurală
Indicatorul corespunde atât OS  au împlinit 16 ani
1.1, cât şi 1.2  nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program
educațional sau de formare
 au rezidența/ domiciliul într-una dintre regiunile de
dezvoltare eligibile YEI (Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru)
 sunt înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă/SPO și profilate
(NB Vârsta participantului este calculată la data intrării în
operațiunea YEI)
EXPLICAŢIILE TERMENILOR
„Şomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
 este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de
minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de
pensionare;

3
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
 starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac
aptă pentru prestarea unei munci;
 nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referință
al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței
de muncă, în vigoare;
 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
 se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau,
după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de
ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de
lege, în vederea obținerii unui loc de muncă
Sunt asimilați șomerilor și:
 absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de
minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale
 absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap
în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.

4
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
 ”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul
definiției generale a indicatorului.
CR02 Rezultat pe termen scurt Participanții șomeri care primesc Acest indicator reprezintă numărul de persoane care
Comun o ofertă de muncă, de participă la intervenția sprijinită de ILMT+FSE până la
participare la un program de finalizarea sa și care la incetarea calitatii de participant
educație continuă, ucenicie sau primesc o oferta de munca, de participare la un program de
de stagiu, la încetarea calității educație continuă, ucenicie sau de stagiu.
de participant din care:
(NB Vârsta participantului este calculată la data intrării în
 roma
operațiunea YEI).
 din zona rurală
EXPLICAŢIILE TERMENILOR
Indicatorul corespunde atât OS
1.1, cât şi 1.2 „Şomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
 este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de
minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de
pensionare;
 starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac
aptă pentru prestarea unei munci;
 nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referință
al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței
de muncă, în vigoare;
 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
 se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau,
după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de
ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de
lege, în vederea obținerii unui loc de muncă

5
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
Sunt asimilați șomerilor și:
 absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de
minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale
 absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap
în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfășoară o activitate
din care se obține un venit și în care se materializează
raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de
serviciu
Sursa: Legea nr. 76/2002 cu modificările şi completările
ulterioare
"Formarea profesională a adulților", finalizată cu
certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere
națională și/sau certificate de competențe profesionale,
este o activitate de interes general care face parte din
sistemul național de educație și formare profesională.
Formarea profesională a adulților cuprinde formarea
profesională inițială și formarea profesională continuă
organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului
național de învățământ.
Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea
necesară pentru dobândirea competențelor profesionale
minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.
Formarea profesională continuă este ulterioară formării
inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor
profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi
competențe.

6
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
Competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza
activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupațional.
Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală,
nonformală sau informală care, în sensul prevederilor
Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea
profesională a adulților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui
program organizat de un furnizor de formare profesională;
b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor
activități specifice direct la locul de muncă sau
autoinstruirea;
c) prin calea informală se înțelege modalitățile de
formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și
neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale
câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu
profesional.

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin


programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare,
specializare, definite astfel:
a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor
competenţe specifice unei calificări conform standardului
ocupaţional sau de pregătire profesională;
b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă
pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui
ansamblu de competenţe profesionale care permit unei
persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai
multor ocupaţii;
c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă
pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau
completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor
profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare,
respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi

7
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie
ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea
de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice
noi.
Sursa: OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
“Ucenicia” reprezintă formarea profesională realizată la
locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul
de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă
constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.
Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de
nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească
ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se
organizează pentru dobândirea competențelor
corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă
se organizează pentru dobândirea competențelor
corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă
se organizează pentru dobândirea competențelor
corespunzătoare unei calificări de nivel 4.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va
depăși 30 de zile lucrătoare.
Sursa: Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
“Data intrării în operațiunea YEI” reprezintă „data la care
persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin
operațiune”.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din orientările Comisiei Europene

8
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
„Operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune
sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de
management ale programelor în cauză sau sub
responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea
obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente;
Sursa: Regulament (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire
a unor dispoziții comune
“Stagiul“ reprezintă perioada de 6 luni cuprinsă între data
angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu
eliberarea unui certificat/unei adeverințe semnat/semnate
de angajator; stagiul se realizează în baza unui contract de
stagiu, anexă la contractul individual de muncă
Sursa: Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenții de învățământ superior, cu modificările şi
completările ulterioare
“La încetarea calității de participant” se înțelege până la
patru săptămâni de la data ieșirii din operațiune a
participantului.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei
Europene
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
 ”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul
definiției generale a indicatorului

9
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
CR03 Rezultat pe termen scurt Participanții șomeri care Acest indicator reprezintă numărul de persoane care fac
Comun urmează un program de parte din grupul țintă și care urmează un program de
educație/formare, care sunt în formare profesională în vederea obținerii unei calificări sau
curs de a obține o calificare sau care obțin un loc de muncă sau încep o activitate
care au un loc de muncă, inclusiv independentă autorizată la încetarea calității de participant.
ca independenți, la încetarea EXPLICAŢIILE TERMENILOR
calității de participant, din “Participanții care urmează un program de formare
care: profesională” sunt persoanele din grupul țintă care participă
 roma la un program de formare profesională (așa cum sunt
 din zona rurală definite prin OG nr.129/2000 republicată).
„Calificarea”, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea
profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de
competențe profesionale care permit unei persoane să
desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.
Sursa: Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulților, republicată
“Participanții care au un loc de muncă, inclusiv cei care
desfășoară activități independente la încetarea calității de
participant sunt persoanele din grupul țintă care, la
încetarea calității de participant la acțiunile/activitățile
implementate în cadrul unui proiect, se angajează cu
contract individual de muncă sau încep o activitate
independentă autorizată (în conformitate cu definiția de mai
jos).
O persoană se consideră că are un loc de muncă dacă
aceasta a prestat muncă pentru salariu sau profit în
săptămâna de referință.
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfășoară o activitate
din care se obține un venit și în care se materializează
raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de
serviciu
Sursa: Legea nr. 76/2002 cu modificările şi completările
ulterioare
“Persoanele care desfășoară activități independente” într-
o întreprindere, fermă sau cabinet profesional sunt, de

10
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
asemenea, încadrate în muncă dacă se aplică oricare dintre
următoarele situații:
(1) Persoana lucrează în propria întreprindere, cabinet
profesional sau fermă în scopul realizării de profit, chiar
dacă întreprinderea nu reușește să aducă profit.
(2) Persoana petrece timp pentru a conduce o întreprindere,
unui cabinet profesional sau o fermă chiar dacă nu au fost
realizate vânzări, nu au fost prestate servicii profesionale
sau nu s-a produs nimic efectiv (de exemplu un fermier care
întreprinde activități de întreținere a fermei; un arhitect
care petrece timp așteptând clienții la biroul său; un pescar
care își repară barca sau plasele pentru utilizare viitoare; o
persoană care participă la o convenție sau un seminar).
(3) Persoana care este în decurs de deschidere a unei
întreprinderi, ferme sau cabinet profesional; aceasta include
cumpărarea sau instalarea de echipamente și comandarea
consumabilelor în pregătire pentru deschiderea unei noi
întreprinderi. Un membru neplătit al familiei se consideră
încadrat în muncă dacă munca respectivă contribuie direct la
o întreprindere, fermă sau cabinet profesional deținut sau
exploatat de un membru asociat din aceeași gospodărie.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei
Europene
“La încetarea calității de participant” se înțelege o
perioadă de până la patru săptămâni de la data ieșirii din
operațiune a participantului.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei
Europene
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind

11
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana care se
declară ca aparținând minorității rome și care îndeplinește
cumulativ criteriile stabilite în cadrul definiției generale a
indicatorului.
CR04 Rezultat pe termen scurt Participanții șomeri de lungă Acest indicator reprezintă numărul de persoane (someri de
Comun durată care participă la lunga durata) care participă la intervenția sprijinită de
intervenția sprijinită de ILMT ILMT+FSE prin OS 1.1 si 1.2 până la finalizarea sa și care la
până la finalizarea sa, din care: data intrării în operațiunile finanțate din YEI îndeplinesc
 roma cumulativ următoarele condiții:
 din zona rurală  au sub 25 de ani
 au împlinit 16 ani
 nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program
educațional sau de formare
 sunt șomeri pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni
 au rezidența/ domiciliul într-una dintre regiunile de
dezvoltare eligibile YEI (Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru)
 sunt înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă/SPO și profilate
(NB Vârsta participantului este calculată la data intrării în
operațiunea YEI)
EXPLICAŢIILE TERMENILOR
„Şomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
 este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de
minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de
pensionare;
 starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac
aptă pentru prestarea unei munci;

12
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
 nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referință
al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței
de muncă, în vigoare;
 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
 se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau,
după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de
ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de
lege, în vederea obținerii unui loc de muncă
Sunt asimilați șomerilor și:
 absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de
minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale
 absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap
în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
”Şomer de lungă durată” – persoana care este șomer pe o
perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta
de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la
împlinirea vârstei de 25 de ani.
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind

13
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul
definiției generale a indicatorului.
CR05 Rezultat pe termen scurt Participanții șomeri de lungă Acest indicator reprezintă numărul de persoane (someri de
Comun durată care primesc o ofertă de lunga durata) care urmare a sprijinului direct oferit în cadrul
muncă, de participare la un Obiectivelor Specifice 1.1 și 1.2, la încetarea calității de
program de educație continuă, participant primesc o ofertă de muncă, de participare la un
ucenicie sau de stagiu la program de formare continuă, ucenicie sau stagiu și care la
încetarea calității de participant, data intrării în operațiunile finanțate din YEI îndeplinesc
din care: cumulativ următoarele condiții:
 roma
 au sub 25 de ani
 din zona rurală
 au împlinit 16 ani
 nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program
educațional sau de formare
 sunt șomeri pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni
 au rezidența/ domiciliul într-una dintre regiunile de
dezvoltare eligibile YEI (Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru)
 sunt înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă
(NB Vârsta participantului este calculată la data intrării în
operațiunea YEI)
EXPLICAŢIILE TERMENILOR
„Şomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
 este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de
minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de
pensionare;
 starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac

14
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
aptă pentru prestarea unei munci;
 nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau
realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referință
al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței
de muncă, în vigoare;
 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
 se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau,
după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de
ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de
lege, în vederea obținerii unui loc de muncă
Sunt asimilați șomerilor și:
 absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de
minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale
 absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap
în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
”Şomer de lungă durată” – persoana care este șomer pe o
perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta
de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la
împlinirea vârstei de 25 de ani.
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfășoară o activitate
din care se obține un venit și în care se materializează
raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de

15
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
serviciu
Sursa: Legea nr. 76/2002 cu modificările şi completările
ulterioare
"Formarea profesională a adulților", finalizată cu
certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere
națională și/sau certificate de competențe profesionale,
este o activitate de interes general care face parte din
sistemul național de educație și formare profesională.
Formarea profesională a adulților cuprinde formarea
profesională inițială și formarea profesională continuă
organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului
național de învățământ.
Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea
necesară pentru dobândirea competențelor profesionale
minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.
Formarea profesională continuă este ulterioară formării
inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor
profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi
competențe.

Competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza


activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupațional.
Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală,
nonformală sau informală care, în sensul prevederilor
Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea
profesională a adulților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui
program organizat de un furnizor de formare profesională;
b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor
activități specifice direct la locul de muncă sau
autoinstruirea;
c) prin calea informală se înțelege modalitățile de

16
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și
neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale
câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu
profesional.

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin


programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare,
specializare, definite astfel:
a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor
competenţe specifice unei calificări conform standardului
ocupaţional sau de pregătire profesională;
b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă
pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui
ansamblu de competenţe profesionale care permit unei
persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai
multor ocupaţii;
c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă
pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau
completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor
profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare,
respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi
calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie
ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea
de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice
noi.
Sursa: OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
“Ucenicia” reprezintă formarea profesională realizată la
locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul
de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă
constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.
Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de
nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească

17
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se
organizează pentru dobândirea competențelor
corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă
se organizează pentru dobândirea competențelor
corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă
se organizează pentru dobândirea competențelor
corespunzătoare unei calificări de nivel 4.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va
depăși 30 de zile lucrătoare.
Sursa: Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
“Data intrării în operațiunea YEI” reprezintă „data la care
persoana a beneficiat prima dată de sprijinul oferit prin
operațiune”.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din orientările Comisiei Europene
„Operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune
sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de
management ale programelor în cauză sau sub
responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea
obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente;
Sursa: Regulament (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire
a unor dispoziții comune
“Stagiul“ reprezintă perioada de 6 luni cuprinsă între data
angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu
eliberarea unui certificat/unei adeverințe semnat/semnate
de angajator; stagiul se realizează în baza unui contract de
stagiu, anexă la contractul individual de muncă

18
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
Sursa: Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenții de învățământ superior, cu modificările şi
completările ulterioare
“La încetarea calității de participant” se înțelege până la
patru săptămâni de la data ieșirii din operațiune a
participantului.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei
Europene
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
 ”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul
definiției generale a indicatorului.
CR06 Rezultat pe termen scurt Participanții șomeri de lungă Acest indicator reprezintă numărul de persoane (someri de
Comun durată care obțin o calificare, lunga durat ) care fac parte din grupul țintă și care obțin o
sau care au un loc de muncă, calificare, sau care obțin un loc de muncă sau încep o
inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă autorizată la încetarea calității de
activitate independentă, la participant.
încetarea calității de participant, EXPLICAŢIILE TERMENILOR
din care: ”Şomer de lungă durată” – persoana care este șomer pe o
 roma perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta
 din zona rurală de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la
împlinirea vârstei de 25 de ani.
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de
şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu

19
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
modificările şi completările ulterioare
„Calificarea”, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea
profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de
competențe profesionale care permit unei persoane să
desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.
Sursa: Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulților, republicată
“Participanții care au un loc de muncă, inclusiv cei care
desfășoară activități independente la încetarea calității de
participant sunt persoanele din grupul țintă care, la
încetarea calității de participant la acțiunile/activitățile
implementate în cadrul unui proiect, se angajează cu
contract individual de muncă sau încep o activitate
independentă autorizată (în conformitate cu definiția de mai
jos).
O persoană se consideră că are un loc de muncă dacă
aceasta a prestat muncă pentru salariu sau profit în
săptămâna de referință.
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfășoară o activitate
din care se obține un venit și în care se materializează
raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de
serviciu
Sursa: Legea nr. 76/2002 cu modificările şi completările
ulterioare
“Persoanele care desfășoară activități independente” într-
o întreprindere, fermă sau cabinet profesional sunt, de
asemenea, încadrate în muncă dacă se aplică oricare dintre
următoarele situații:
(1) Persoana lucrează în propria întreprindere, cabinet
profesional sau fermă în scopul realizării de profit, chiar
dacă întreprinderea nu reușește să aducă profit.
(2) Persoana petrece timp pentru a conduce o întreprindere,
unui cabinet profesional sau o fermă chiar dacă nu au fost
realizate vânzări, nu au fost prestate servicii profesionale

20
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
sau nu s-a produs nimic efectiv (de exemplu un fermier care
întreprinde activități de întreținere a fermei; un arhitect
care petrece timp așteptând clienții la biroul său; un pescar
care își repară barca sau plasele pentru utilizare viitoare; o
persoană care participă la o convenție sau un seminar).
(3) Persoana care este în decurs de deschidere a unei
întreprinderi, ferme sau cabinet profesional; aceasta include
cumpărarea sau instalarea de echipamente și comandarea
consumabilelor în pregătire pentru deschiderea unei noi
întreprinderi. Un membru neplătit al familiei se consideră
încadrat în muncă dacă munca respectivă contribuie direct la
o întreprindere, fermă sau cabinet profesional deținut sau
exploatat de un membru asociat din aceeași gospodărie.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei
Europene
“La încetarea calității de participant” se înțelege o
perioadă de până la patru săptămâni de la data ieșirii din
operațiune a participantului.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea şi
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei
Europene
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
 ”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul
definiției generale a indicatorului.
CR11 Rezultat pe termen lung Persoanele care, în termen de Acest indicator reprezintă numărul de persoane care, urmare
Comun șase luni de la încetarea calității a sprijinului direct oferit în cadrul Obiectivelor Specifice 1.1

21
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
de participant, obțin un loc de și 1.2, în termen de 6 luni de la încetarea calității de
muncă1, din care: participant obțin un loc de muncă și care la data intrării în
 roma operațiunile finanțate din YEI îndeplinesc cumulativ
 din zona rurală următoarele condiții:
 au sub 25 de ani
 au împlinit 16 ani
 nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun
program educațional sau de formare
 sunt șomeri pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni
 au rezidența/ domiciliul într-una dintre regiunile de
dezvoltare eligibile YEI (Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru)
 sunt înregistrate la Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă
(NB Vârsta participantului este calculată la data intrării în
operațiunea YEI)
EXPLICAŢIILE TERMENILOR
”Loc de muncă” - cadrul în care se desfășoară o activitate
din care se obține un venit și în care se materializează
raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de
serviciu
Sursa: Legea nr. 76/2002 cu modificările și completările
ulterioare
“La încetarea calității de participant” se înțelege până la
patru săptămâni de la data ieșirii din operațiune a
participantului.
Sursa: Anexa D – Orientare practică privind colectarea și
validarea datelor din liniile directoare ale Comisiei Europene
DATELE VOR FI COLECTATE, MONITORIZATE ŞI RAPORTATE
PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII:

1
In categoria tinerilor NEETs care au obtinut un loc de munca, in afara celor care sunt angajați cu contract individual de munca, vor fi inclusi si tinerii NEETs care desfasoara o activitate
independenta autorizata in conditiile legii.

22
Tip de indicator (de
Realizare Imediată/
COD Denumire Indicator Definiția indicatorului
de Rezultat și Specific/
Comun)
 ”Persoane din zona rurală”: care domiciliază în zone
rurale (sat/ comună) conform Legii 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -
Secțiunea IV Rețeaua de localități, Anexa I.
 ”Persoane care aparțin minorității rome”: persoana
care se declară ca aparținând minorității rome și care
îndeplinește cumulativ criteriile stabilite în cadrul definiției
generale a indicatorului.

23

S-ar putea să vă placă și