Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR


Ingineria și managementul producerii
materialelor metalice

Analiza economico-financiară a firmei


1.Analiza managementului si resurselor umane

Întreaga forţă a unei întreprinderi este dependenă de resursele sale umane,


materiale, financiare şi informaţionale, deci de potenţialul sau intern. Analiza
economico-financiara are mijloacele necesare de a arata în orice moment
posibilităţile intreprinderii, de a reflecta orice problema în eficienţa activitatilor
desfăşurate şi de a sugera managementului masurile concrete ce se impun într-o
situatie data. Potenţialul intern al unei intreprinderi este compus din cele trei
mari categorii de resurse: umane, materiale, financiare. Cea de-a 3-a categorie
face obiectul unei analize separate, în timp ce primele doua, se studiază de
obicei împreuna, corelate, aceasta dacă, ţinem cont de legatura organică dintre
ele, pe de o parte şi între ele şi total intreprindere, pe de altă parte.
Structura personalului corespunde indeplinirii funcțiilor de bază ale
intreprinderii( manageriala, productivă și economică). În elaborarea actualei
structuri s-au avut în vedere particularitățile tehnice și economice ale
intreprinderii.
Conform tabelului de mai jos, se constata ca ponderea cea mai mare o
detin salariatii de sex masculin. In ceea ce priveste structura salariatilor dupa
studii constatam ca 14,70% au studii superioare, restul medii si profesionele. Un
atuu il reprezinta ponderea ridicata, circa 73%, a personalului cu varsta pana in
40 de ani, fapt ce asigura, in corelare cu o politica salariala corespunzatoare, cu
o stabilitate viitoare buna a personalului.
Structura personalului la data de 31. 12. 2016

Denumire Nr. Sexul Studii Categorie varsta


B F Sup. medii profesionale Pana- 30- 40- Peste
departament sal. 30 40 50 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Director 1 1 - 1 - - - - 1 -
2 Secretariat 1 - 1 - 1 - 1 - - -
3 contabilitate 3 1 2 2 1 - 2 - 1 -
4 Proiectare 3 3 - 3 - - 2 - 1 -
5 Productie 54 54 - 2 45 7 15 25 9 5
6 Aprovizionare 3 3 - 1 1 - - 1 1 -
7 Intretinere 3 3 - - 1 2 - 3 - -

Total 68 65 3 10 49 9 20 30 13 5
Sistemul de conducere este de tip mecanicist de linie cu o organigrama pe
3 nivele ierarhice. Pe termen mediu și lung, o dată cu extinderea producției
firma își propune să selectioneze și să angajeze noi salariați. O prioritate pe
termen scurt, o reprezintă angajarea unui specialist pe probleme de calitate. În
ceea ce priveste mobilitatea personalului, aceasta este scazută, firma funcționând
în actuala componență de 4 ani. Salariații cu o singură exceptie ( salariile s-au
primit cu o întarziere de 4 zile ca urmare a faptului că un client a întarziat cu
plata) și-au primit la timp drepturile bănești. Pe parcursul desfășurării activității
firmei nu s-au înregistrat conflicte de munca.

2.Analiza economico – financiară

Scopul analizei economico-financiar este acela de a analiza starea de


sanatate financiara a intreprinderii , precum si capacitatea acesteia de a obtine
profit.

2.1Analiza potențialului financiar

Pentru caracterizarea echilibrului economico-financiar al SC Hoeganaes


Corporation Europe Buzău am utilizat datele din bilantul contabil și contul de profit
și pierdere.

Analiza potentialului financiar

Nr.crt. Indicatori 2013 2014 2015 2016 Valori


optime
1 Rai % 62,69 35,82 70,30 62,94 Difera in
functie de
ramura
2 Raft % 95,52 100 100 100 >50%
3 Lg % 132,73 174,96 265,44 268,83 Cca200%
4 Lc % 57,65 141,26 249,72 251,13 80%|-100%
5 Sg % 64,07 377,96 893,82 725,57 >200
6 Raim % 109,8 177,17 126,32 136,96 >100
7 Eic rotatii 13 1,44 0,55 0,52 2-3 rotatii
8 Rs rotatii 6,25 11,72 31,30 21,39 crescatoare
9 Rrc zile 43,84 120 172,24 233,76 descrescatoare
Legenda:
Rai- rata activelor imobilizate(active imobilizate/active totale)
Raft – rata autonomiei financiare la termen(capital propriu/capital permanent)
Lg - lichiditatea generala(active curente/datorii curente)
Lc – lichiditatea curenta (active curente-stocuri/datorii curente)
Sg – solvabilitatea generala (active totale/datorii totale)
Raim – ponderea activelor imobilizate in capital permanent
Eic – rotatia activelor totale ( cifra de afaceri/active totale)
Rs – rotatia stocului (cifra de afaceri/stocuri)
Rrc – rotatia creantelor( cifra de afaceri/creante)
Analiza și interpretarea indicatorilor de mai sus scoate în evidență
următoarele aspecte :
· Ponderea activelor imobilizate în total active cu o excepție (anul
2014) se înscrie în parametrii în care firma își desfășoară activitatea ( în
ramură peste 60%)
· Rata autonomiei financiare la termen depășește 50%, valoarea
optimă stabilită convențional
· Lichiditatea generală a firmei s-a îmbunătățit în ultimii 2 ani,
situându-se peste nivelul minim de 200%. Același lucru s-a petrecut și
cu lichiditatea curentă.
· Solvabilitatea generală în ultimii 3 ani de analiza a crescut
substanțial, ajungând la 893% în 2015.
· Rata de acoperire a activelor imobilizate din capitalul propriu în toți
acesti ani s-a situat peste nivelul minim admis de 100%.
· Vitaza de rotație a activelor totale a scăzut, ceea ce scoate în
evidență faptul ca au crescut mai repede activele decat cifra de afaceri.
· Viteza de rotație a stocurilor a avut o evoluție oscilantă, în primii
trei ani crescând până la 31 de rotații după care a scăzut la 21 de rotații.
2.2 Analiza rentabilității

Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienţei, care exprimă


capacitatea întreprinderii de a câştiga profit. Rentabilitatea se determină ca
raportul dintre efectele economice şi financiare obţinute de întreprindere şi
eforturile depuse pentru obţinerea acestora. Formula de bază a calculului
rentabilităţii este:
În practica economică, rentabilitatea poate căpăta diferite forme, după
cum se schimbă părţile componente ale formulei de bază. În calitate de efect
economic şi financiar, la calculul rentabilităţii, se utilizează profitul, dividende
etc, iar în calitate de efort - costul vânzărilor, activele totale, capitalul propriu,
capitalul permanent al întreprinderii şi altele.

Analiza profitabilității am efectuat-o pe baza indicatorilor din contul de


profit și pierdere și a bilanțului contabil.

INDICATORII RENTABILITATII

Nr DENUMIREA SITUATIA LA DATA DE:


INDICATORILOR
Crt. euro
2013 2014 2015 2016
0 1 2 3 4 5
1 Venituri totale 193737,9 277382,8 620113,5 725656,5
2 Cheltuieli totale 191317,7 250647,5 509428,7 563948,5
3. Cifra de afaceri 190454,7 273527,8 577707,8 634402,2
4 Profit brut 2420,2 26735,3 110684,8 161708
5 Profit net 1815,2 20051,5 83013,6 121281
6 Capital propriu 100578,4 120293 932243,4 1047979
7 Capital social 99420,9 99420,9 849732,6 849732,6
8 Capital permanent 105555,6 120293 9322434 1047979
9 Activul total 146114,3 189520,7 1049680,8 1215500,4
10 Rre 2,29 22,22 11,87 15,43
11 Rrf 1,8 16,66 8,9 11,57
12 Rrc 0,95 7,33 14,36 19,11
13 Rci 1,24 10,58 7,9 9,9
14 Rresc 0,09 7,99 16,29 21,5

Legenda:
Rre – rata rentabilității economice(profit brut/capital permanent)
Rrf – rata rentabilității financiare(profit net/ capital propriu)
Rrc – rata rentabilității comerciale(profit net/cifra de afaceri)
Rci – rentabilitatea activului(profit net/activ total)
Rresc – rentabilitatea costurilor(profit net/cost total)
Pe ansamblu, analiza rentabilității scoate în evidență următorul aspect: o
evoluție sinuoasă a ratelor cu tendințe de ameliorare, astfel:
· Rata rentabilității economice a fost foarte scăzuta în primul an de
analiză, după care are loc o creștere de cca.20%, pentru ca ulterior, să
coboare până la 11,87% în anul 2015. Această evoluție sinuoasă
evidențiază pe de o parte un randament diferit al capitalului , iar pe de
altă parte o creștere mai rapidă a acestuia comparativ cu creșterea
profitului.
· Rata rentabilității financiare are aceeași evoluție ca și rata
rentabilității economice, întărind afirmațiile precedente.
· În ceea ce privește rata rentabilității comerciale, aceasta crește de la
un an la altul, aspect pozitiv.
· O evoluție pozitivă o are și rate rentabilității comerciale, care a
atins un nivel de 19,11% în anul 2016, situându-se peste nivelul mediu
al ramurii.
· Rata rentabilității capitalului investit, are o evoluție sinuoasă, ce
reliefeaza o utilizare necorespunzatoare a resurselor.
· Referitor la eficiența cheltuielilor, constatăm o creștere a acesteia în
fiecare an de analiză.
Bibliografie

1.Suport curs Analiza economico-financiară a firmei” Mariana Ciurdaș

2. http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html

3.

S-ar putea să vă placă și