Sunteți pe pagina 1din 23

E 1.

2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI


AFERENT SUBMĂSURII 6.5 - SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicatie


(verificare realizată de către expertul de la nivel judetean/ regional)

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):

F 0 6 5 0

Tip Codificare Codificare Codificare Licitaţie de Cod Cod Număr de ordine


Cerere Măsură Sub-Măsură de rezervă proiecte regiune Judeţ de înregistrare în
Finanţare Registru

Denumirea solicitantului:………………………………...............................................................................
CNP/Codul unic de inregistrare:……………………………….....................................................................
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………........................................
Adresa exploataţiei agricole transferate:.........................................................................................
……………………………………………………………….......................................................................................
Domiciliu/ Adresa sediului social:.....................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................
Statutul solicitantului: PF PFA II IF SC

Datele personale ale reprezentantului legal


Numele:……………………………………………………………………....................................................................
Prenumele:…………...……………………………………………………..................................................................
CNP: ……................................................
Funcţia reprezentantului legal:…………………………............................................................................

Secțiunea I

A – Verificarea condițiilor de eligibilitate a cererii de finanțare

B – Verificarea criteriilor de selecție a cererii de finanțare


A.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE A CERERII DE
Documente verificate
FINANȚARE
NU E
1.Verificarea eligibilității solicitantului DA NU
CAZUL
1.1 Cererea de Finanţare se află în sistem (a fost depusă/   
contractată)
1.2 Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site a Cererii de   
Finanţare, iar Cererea de Finanţare este completată şi
semnată de către acesta

1.3 Solicitantul este o persoană fizică sau juridică română   

1.4 Solicitantul acţionează în nume propriu   

1.5 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii   


Cererii de Finanţare
1.6 Solicitantul are în derulare un proiect în sectorul agricol   
din PNDR 2007-2013 (Măsura 112, 411-112 „Instalarea
tinerilor fermieri” şi/ sau Măsura 141, 411-141 „Sprijinirea
fermelor agricole de semisubzistenta”)
1.7 Solicitantul are în derulare un proiect în sectorul agricol   
din PNDR 2014-2020 (Submăsurile 4.1 "Investiţii în exploataţii
agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2
”Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor
agricole”, 4.2a ”Investiţii în procesarea/marketingul
produselor din sectorul pomicol”, 6.1 „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici”, Măsurile 9 ”Înfiinţarea de grupuri
şi organizaţii de producători în agricultură şi silvicultură”, 16
”Cooperare” sau 19 aferente măsurilor/ submăsurilor
menţionate anterior)
  
1.8.Solicitantul a completat în Cererea de finanţare valoarea Valoarea în
primită de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii euro primită
fermieri din Pilonul I, conform Anexei nr 7.1/ 7.2 la Ghidul de la APIA în
solicitantului/ Adeverinţei de la APIA (în cazul în care cadrul
solicitantul a primit sprijin de la APIA în cadrul Schemei Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I şi nu se simplificate
regăseşte în Anexa nr 7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului) pentru micii
fermieri din
Pilonul I
(maxim 1.250
euro)
Valoarea
totală maximă
în euro în
cadrul SM 6.5
(maxim 1.500
euro*nr ani
până la
31.12.2020)
1.9 Solicitantul nu are sancţiuni multianuale în cadrul   
schemelor derulate de APIA
2.0 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine în mod   
necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi
completările ulterioare
2.1 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în   
Secţiunea E - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului
din Cererea de finanţare prin semnarea şi datarea acestei
secţiuni.
2.2.Solicitantul a depus toate documentele menţionate în   
Secţiunea D – Lista documentelor anexate la Cererea de
finanţare şi în conformitate cu termenele prevăzute în Ghidul
solicitantului

Observaţii:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

NU E
2.Verificarea conditiilor de eligibilitate DA NU
CAZUL
EG1 Solicitantul a aplicat cel puţin un an schema simplificată   
pentru micii fermieri din Pilonul I
EG2 Solicitantul deţine/a deţinut în proprietate terenurile/   
terenurile si animalele care vor fi transferate/sunt transferate
către alt fermier
EG3 Solicitantul a transferat/ se angajează să transfere   
definitiv către alt fermier intreaga sa exploataţie şi drepturile
de plată corespunzătoare
EG4 Contractul de transfer definitiv al terenului (în cazul   
contractului de arendă) este încheiat pe durata minimă de 20
de ani

Observaţii:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.Verificarea indicatorilor de monitorizare

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE

Masura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor


Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri

<40
Persoane fizice; Bărbaţi
>=40
1. Tipul Solicitanţi înfiinţaţi în baza OUG 44/
<40
beneficiarului 2008 Femei
>=40
Pesoane juridice
Zonă normală
Zonă montană
2. Tipul de zonă
Zonă constrângeri specifice
Zonă constrângeri semnificative

Observaţii:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

NU E
4. Verificarea domeniilor de intervenție DA NU
CAZUL
DI principal - 2A - „Îmbunătăţirea performanţei economice a 
tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi
modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii
participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a
diversificării activităţilor agricole”

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA CERERII DE


DA NU
FINANȚARE

Dacă toate condiţiile de eligibilitate aplicate solicitantului/


exploataţiei au fost îndeplinite, cererea de finanţare este
eligibilă

Observaţii: (Se detaliază pentru fiecare condiţie de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul
neeligibilităţii, dacă este cazul)
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Aprobat: Director OJFIR/ CRFIR/ DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

Avizat: Șef Serviciu SAFPD-OJFIR/ SAFPD-CRFIR/ SIFFM- DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

Verificat: Expert 2 SAFPD-OJFIR/ SAFPD-CRFIR/ SIFFM- DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

Întocmit de: Expert 1 SAFPD-OJFIR/ SAFPD-CRFIR/ SIFFM- DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..
Punctaj selectie
B.VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A CERERII DE FINANȚARE stabilit de
OJFIR/CRFIR
P1. PRINCIPIUL DIMENSIUNII EXPLOATAȚIEI TRANSFERATE, PRIN
PRIORITIZAREA CELOR MAI MICI EXPLOATAȚII (MAX. 30P)

CS1.1 Dimensiunea exploataţiei care face obiectul transferului este între 1


şi 3 ha – 30p
CS1.2. Dimensiunea exploataţiei care face obiectul transferului este de
peste 3 ha şi până la 4 ha – 28p
P2. PRINCIPIUL COMASĂRII EXPLOATAȚIILOR (MAX. 60P)
În cadrul acestui principiu (valabil inclusiv pentru arendă), se pot cumula
punctajele de la fiecare criteriu, astfel încât solicitantul ar putea atinge
până la 60 de puncte, dacă îndeplineşte cele 3 criterii.

CS2.1 Exploataţia care face obiectul transferului se preia de către un vecin


şi se comasează în exploataţia agricolă a acestuia – 20p

CS 2.2 Exploataţia care face obiectul transferului se preia de un beneficiar


al sprijinului financiar nerambursabil care are în implemetare sau
monitorizare un proiect pe submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri” sau de către un beneficiar care are în implementare sau
monitorizare un proiect pe submăsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici”şi va fi comasată în exploataţia agricolă a acestuia – 20p

CS 2.3 Exploataţia care face obiectul transferului se preia de către un


membru care face parte dintr-un grup de producători în sectorul agricol, în
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa 37/2005, cu modificările
şi completările ulterioare sau dintr-o cooperativă agricolă de tipul celor
prevăzute la art. 6 din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările
ulterioare – 20p
P3 PRINCIPIUL POTENȚIALULUI AGRICOL AL ZONEI CARE VIZEAZĂ ZONELE
CU POTENȚIAL DETERMINATE ÎN BAZA STUDIILOR DE SPECIALITATE
(MAX. 5P)

CS 3.1Exploataţia care face obiectul transferului se află într-o zonă cu


potenţial ridicat – 5p

CS 3.2 Exploataţia care face obiectul transferului se află într-o zonă cu


potenţial mediu – 3p
P4 PRINCIPIUL DREPTULUI REAL DE PROPRIETATE (MAX. 5P)

CS 4 Solicitantul a transferat/ va transfera întreaga exploataţie către alt


fermier prin contract de vânzare-cumpărare – 5p
TOTAL
Punctajul minim pentru această Submăsură este stabilit prin nota de lansare şi anunţul de
lansareşi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare.

Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului
Cererii de finanțare.
Observaţii:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Concluzia finală asupra verificării

Cererea de Finanţare nr......................................este:

 NECONFORMĂ
 ELIGIBILĂ cu scorul de ......... puncte
 NEELIGIBILĂ

Observaţii:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Aprobat de: Director OJFIR/ CRFIR/ DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila DATA………..

Avizat: Șef Serviciu SAFPD-OJFIR/ SAFPD-CRFIR/ SIFFM- DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

Verificat: Expert 2 SAFPD-OJFIR/ SAFPD-CRFIR/ SIFFM- DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..

Întocmit de: Expert 1 SAFPD-OJFIR/ SAFPD-CRFIR/ SIFFM- DPDIF


Nume/Prenume …………………… Semnătura DATA………..
FIȘA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI
Schema pentru micii fermieri

SECTIUNEA I
A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):

F 0 6 5 0

Tip Codificare Codificare Codificare Licitaţie de Cod Cod Număr de ordine


Cerere Măsură Sub-Măsură de rezervă proiecte regiune Judeţ de înregistrare în
Finanţare Registru

1.Verificarea eligibilității solicitantului

OBIECTUL ANALIZEI/ VERIFICARII MODALITATE DE VERIFICARE

1.1 Cererea de Finanţare se află Expertul verifică dacă Cererea de finanţare se află în sistem,
în sistem (a fost depusă/ respectiv dacă aceasta a mai fost depusă în cadrul unei
contractată) sesiuni/ contractată.
Verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de
finanţare E2.2, după rubrica ”CUI”/ ”Solicitant”.
Expertul va bifa:
-în cazul în care cererea de finanţare nu figurează cu statut
completat în Registrul electronic al cererilor de finanţare
(Cerere de finanţare nouă), expertul bifează căsuţa ”NU” şi
Cererea de finanţare poate fi verificată în continuare.
-în cazul în care cererea de finanţare figurează cu statut
completat în Registrul electronic al cererilor de finanţare E2.2,
conform prevederilor ROF de selecţie aprobat prin ordin al
MADR în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare,
expertul bifează căsuţa ”DA”.

În cazul în care statusul este ”Neconform”, solicitantul poate să


redepună o singură data cererea de finanţare în cadrul
aceleiaşi sesiuni anuale.

Dacă solicitantul apare deja în sistem cu o cerere de finanţare


neretrasă, cererea de finanţare aflată în curs de verificare, este
neadmisă.
1.2 Solicitantul a utilizat ultima Expertul verifică îndeplinirea condiţiei, astfel:
variantă de pe site a Cererii de -în cazul în care solicitantul a utilizat forma corectă a Cererii de
Finanţare, iar Cererea de finanţare şi aceasta este completată şi semnată de către
Finanţare este completată şi solictant, expertul bifează căsuţa ”DA” şi Cererea de finanţare
semnată de către acesta poate fi verificată în continuare, fiind indeplinită această
condiţie.
-în cazul în care expertul constată omisiuni privind bifarea
anumitor rubrici din Cererea de finanţare şi/ sau aceasta nu
este completată şi/ sau semnată de către solicitant, iar
expertul constată că aceste omisiuni sunt cauzate de anumite
erori de formă sau erori materiale, acestea se solicită prin
Formularul E3.4 - Fişa de solicitare a informatiilor
suplimentare
-în cazul în care expertul constată că solicitantul nu a utilizat
forma corectă a Cererii de finanţare şi/ sau aceasta nu este
completată şi/ sau semnată de către solicitant în mod
deliberat sau în cazul neprezentării documentelor solicitate
prin Formularul E3.4, expertul bifează căsuţa ”NU” şi Cererea
de finanţare este neeligibilă.
1.3 Solicitantul este o persoană Expertul verifică informaţiile în baza de date online RECOM a
fizică sau juridică română Oficiului Registrului Comerţului/ CI/ BI, astfel:
-în cazul în care din certificat/ CI/ BI rezultă că solicitantul este
o persoană fizică sau juridică română, expertul bifează căsuţa
”DA” şi Cererea de finanţare poate fi verificată în continuare,
fiind indeplinită această condiţie.
-în cazul în care din certificat/ CI/ BI nu rezultă că solicitantul
este o persoană fizică sau juridică română, expertul bifează
căsuţa ”NU” şi Cererea de finanţare este neeligibilă
Expertul va face Print-screen, va printa şi anexa la Formularul
E1.2, extrasul din baza de date RECOM.
1.4 Solicitantul acţionează în Expertul verifică dacă Cererea de finanţare şi documentele
nume propriu anexate acesteia sunt aferente solicitantului care accesează
Submăsura 6.5, astfel:
-în cazul în care rezultă că documentele sunt aferente
solicitantului, expertul bifează căsuţa ”DA” şi această condiţie
este îndeplinită, Cererea de finanţare putând fi verificată în
continuare.
-în cazul în care rezultă că documentele nu sunt aferente
solicitantului, expertul bifează căsuţa ”NU” şi Cererea de
finanţare este neeligibilă
1.5 Solicitantul are cel puţin 18 Expertul verifică copia actului de identitate al solicitantului/
ani împliniţi la data depunerii reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ administrator),
Cererii de Finanţare astfel:
-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal are
cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare,
expertul bifează căsuţa ”DA”, această condiţie este îndeplinită
şi Cererea de finanţare va fi verificată in continuare
-în cazul în care rezultă că solicitantul/ reprezentantul legal nu
are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de
Finanţare, expertul bifează căsuţa ”NU” şi Cererea de finanţare
este neeligibilă
1.6 Solicitantul are în derulare un Expertul verifică în C1.13 - Registrul electronic privind situaţia
proiect în sectorul agricol din Contractului de Finanţare/ Deciziei de Finantare, precum şi în
PNDR 2007-2013 (Măsura 112, baza de date AFIR (SPCDR), dacă solicitantul are în derulare un
411-112 „Instalarea tinerilor proiect în sectorul agricol din PNDR 2007-2013 (Măsura 112,
fermieri” şi/ sau Măsura 141, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” şi/ sau Măsura 141,
411-141 „Sprijinirea fermelor 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă”),
agricole de semisubzistenţă”) astfel:
-solicitantul nu are în derulare un proiect prin Măsurile 112,
411-112, 141 şi 411-141, caz în care expertul bifează căsuţa
”NU” şi condiţia este îndeplinită, iar Cererea de finanţare este
verificată în continuare
- solicitantul are în derulare un proiect prin Măsurile 112, 411-
112, 141 şi 411-141, caz în care expertul bifează căsuţa ”DA” şi
Cererea de finanţare este neeligibilă.

În toate cazurile, expertul va face Print-screen, va printa şi


anexa la Formularul E1.2, extrasul din C1.13 - Registrul
electronic privind situaţia Contractului de Finanţare/ Deciziei
de Finantare, precum şi extrasul din baza de date AFIR
(SPCDR).
1.7 Solicitantul are în derulare un Expertul verifică în C1.13 - Registrul electronic privind situaţia
proiect în sectorul agricol din Contractului de Finanţare/Deciziei de Finanţare, dacă
PNDR 2014-2020 (Submăsurile solicitantul are în derulare un proiect pe Submăsura 4.1
4.1 "Investiţii în exploataţii "Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii
agricole", 4.1a „Investiţii în pomicole”, 4.2 ”Investiţii pentru procesarea/marketingul
exploataţii pomicole”, 4.2 produselor agricole”, 4.2a ”Investiţii în procesarea/marketingul
”Investiţii pentru produselor din sectorul pomicol”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea
procesarea/marketingul tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
produselor agricole”, 4.2a mici”, Măsurile 9 ”Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii de
”Investiţii în producători în agricultură şi silvicultură”, 16 ”Cooperare” sau
procesarea/marketingul 19 aferente măsurilor/ submăsurilor menţionate anterior) din
produselor din sectorul pomicol”, PNDR 2014-2020, astfel:
6.1 „Sprijin pentru instalarea -Solicitantul nu are în derulare un proiect pe submăsura 4.1/
tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin 4.1a/ 4.2/ 4.2a/ 6.1/ 6.3/ 9/ 16/ 19 din PNDR 2014-2020, caz
pentru dezvoltarea fermelor în care expertul bifează căsuţa ”NU” şi condiţia de eligibilitate
mici”, Măsurile 9 ”Înfiinţarea de este îndeplinita iar Cererea de finanţare este verificată în
grupuri şi organizaţii de continuare.
producători în agricultură şi - Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1/
silvicultură”, 16 ”Cooperare” sau 4.1a/ 4.2/ 4.2a/ 6.1/ 6.3/ 9/ 16/ 19 din PNDR 2014-2020, caz
19 aferente măsurilor/ în care expertul bifează căsuţa ”DA” şi Cererea de finanţare
submăsurilor menţionate este neeligibilă
anterior)
În toate cazurile, expertul va face Print-screen, va printa şi
anexa la Formularul E1.2, extrasul din C1.13 - Registrul
electronic privind situaţia Contractului de Finanţare/ Deciziei
de Finanţare
1.8.Solicitantul a completat în Expertul verifică dacă solicitantul a completat în Secţiunea C1
Secţiunea C1 din Cererea de din Cererea de finanţare valoarea primită de la APIA in ultimul
finanţare valoarea primită de la an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din
APIA în cadrul Schemei Pilonul I, conform Anexei nr 7.1/ 7.2 (în funcţie de ultimul an
simplificate pentru micii fermieri în care solicitantul a primit sprijin în cadrul Schemei
din Pilonul I, conform Anexei nr simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) la Ghidul
7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului/ solicitantului/ Adeverinţei de la APIA (în cazul în care
Adeverinţei de la APIA (în cazul în solicitantul a primit sprijin de la APIA în cadrul Schemei
care solicitantul a primit sprijin simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I şi nu se regăseşte
de la APIA în cadrul Schemei în Anexa nr 7.1/ 7.2 (în funcţie de ultimul an în care solicitantul
simplificate pentru micii fermieri a primit sprijin în cadrul Schemei simplificate pentru micii
din Pilonul I şi nu se regăseşte în fermieri din Pilonul I) la Ghidul solicitantului/ suma din Anexa
Anexa nr 7.1/ 7.2 la Ghidul nr 7.1/ 7.2 (în funcţie de ultimul an în care solicitantul a primit
solicitantului) sprijin în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din
Pilonul I) este eronată), astfel:
-în cazul în care rezultă că solicitantul a completat valoarea
corectă, expertul bifează căsuţa ”DA”, această condiţie este
îndeplinită şi Cererea de finanţare va fi verificată în continuare.
-în cazul în care rezultă că solicitantul nu a completat valoarea
aferenta ultimului an conform Anexei nr 7.2 la Ghidul
solicitantului, expertul solicită clarificări prin Formularul E3.4 -
Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare în vederea
prezentării Secţiunii C1 din Cererea de finanţare rectificate
conform Anexei nr 7.2 la Ghidul solicitantului/ Adeverinţei de
la APIA; în cazul în care solicitantul nu prezintă clarificările/
documentele la informaţiile suplimentare solicitate, expertul
bifează căsuţa ”NU” şi Cererea de finanţare este neeligibilă.
-în cazul în care rezultă că solicitantul a completat o valoare
mai mare decât cea menţionată în Anexa nr 7.1/ 7.2 (în funcţie
de ultimul an în care solicitantul a primit sprijin în cadrul
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) la
Ghidul solicitantului, expertul preia valoarea din Anexa nr 7.1/
7.2 (în funcţie de ultimul an în care solicitantul a primit sprijin
în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul
I) la Ghidul solicitantului/ Adeverinţa APIA, bifează căsuţa ”DA”
şi Cererea de finanţare va fi verificată în continuare;
-în cazul în care rezultă că solicitantul a completat o valoare
mai mică decât cea menţionată în Anexa nr 7.1/ 7.2 (în funcţie
de ultimul an în care solicitantul a primit sprijin în cadrul
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) la
Ghidul solicitantului, expertul solicită clarificări prin
Formularul E3.4 - Fişa de solicitare a informatiilor suplimentare
în vederea prezentării Secţiunii C1 din Cererea de finanţare
rectificate conform Anexei nr 7.1/ 7.2 (în funcţie de ultimul an
în care solicitantul a primit sprijin în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) la Ghidul
solicitantului/ Adeverinţei de la APIA; în cazul în care
solicitantul nu prezintă clarificările/ documentele la
informaţiile suplimentare solicitate, expertul bifează căsuţa
”NU” şi Cererea de finanţare este neeligibilă.
Expertul va menţiona:
-valoarea în euro primită de la APIA în ultimul an în cadrul
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I,
conform Anexei nr 7.1/ 7.2 (în funcţie de ultimul an în care
solicitantul a primit sprijin în cadrul Schemei simplificate
pentru micii fermieri din Pilonul I) la Ghidul solicitantului/
Adeverinţei de la APIA/ informaţiilor suplimentare
- valoarea totală maximă în euro în cadrul SM 6.5 pe care
solicitantul ar trebuie să o primească până la 31.12.2020:
a)în cazul în care la Cererea de finanţare solicitantul a ataşat
documentele în baza cărora acesta a transferat definitiv
exploataţia (contract de vânzare-cumpărare/ act de donaţie/
contract de arendă):
=valoarea în euro primită de la APIA în ultimul an în cadrul
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maxim
1.250 Euro)*120%*nr de ani începând cu anul realizării
transferului exploatataţiei conform contractului de vânzare-
cumpărare/ actului de donaţie/ contractului de arendă şi până
la data de 31.12.2020
b)în cazul în care la Cererea de finanţare solicitantul a ataşat
documentele în baza cărora acesta se angajează să transfere
definitiv exploataţia (antecontract de vânzare/ contract de
arendă cu clauză rezolutorie):
=valoarea în euro primită de la APIA în ultimul an în cadrul
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maxim
1.250 Euro)*120%*nr de ani începând cu anul depunerii
Cererii de finanţare şi până la data de 31.12.2020
Prin sintagma ”ultimul an” se înţelege ultimul an în care
solicitantul a depus la APIA Cererea unică de plată şi a încasat
spriinul pentru cererea respectivă în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I înainte de a
transfera exploataţia.
1.9 Solicitantul nu are sancţiuni Expertul verifică în IACS dacă solicitantul este înregistrat cu
multianuale în cadrul schemelor sancţiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA,
derulate de APIA astfel:
-în cazul în care rezultă că solicitantul nu este înregistrat cu
sancţiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA,
expertul bifează căsuţa ”DA”, această condiţie este îndeplinită
şi Cererea de finanţare va fi verificată în continuare.
-în cazul în care rezultă că solicitantul este înregistrat cu
sancţiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA,
expertul bifează căsuţa ”NU” şi Cererea de finanţare este
neeligibilă.

Expertul va face Print-screen, va printa şi anexa la Formularul


E1.2, extrasul din baza de date IACS
2.0 Solicitantul a creat condiţii Expertul trebuie să verifice că solicitantul nu a creat condiţii
pentru a obţine în mod necuvenit artificiale pentru obţinerea ajutorului, precum:
un avantaj, în sensul prevederilor -transferul integral al exploataţiei agricole de la solicitant catre
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. un asociat/ acţionar al solicitantului/ de la solicitant către o
1306/2013, cu modificările şi persoană juridică la care solicitantul este acţionar/ asociat
completările ulterioare? astfel:
-solicitantul nu a creat condiţii artificiale pentru obţinerea
ajutorului, caz în care expertul bifează căsuţa ”NU” şi Cererea
de finanţare este eligibilă
-solicitantul a creat condiţii artificiale pentru obţinerea
ajutorului, caz în care expertul bifează căsuţa ”DA” şi Cererea
de finanţare este neeligibila.
Expertul va face Print-screen, va printa şi anexa la Formularul E1.2,
extrasele din baza de date RECOM.
2.1 Solicitantul şi-a însuşit în Expertul verifică în Cererea de finanţare dacă Secţiunea E -
totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere este semnată şi datată,
Secţiunea E - Declaraţia pe astfel:
proprie raspundere din Cererea -solicitantul a semnat şi datat Secţiunea E, caz în care expertul
de finanţare prin semnarea şi bifează căsuţa ”DA” şi Cererea de finanţare se va verifica în
datarea acestei secţiuni. continuare.
-solicitantul nu a semnat şi datat Secţiunea E, caz în care
expertul solicită clarificări prin Formularul E3.4 - Fişa de
solicitare a informaţiilor suplimentare; în cazul în care
solicitantul nu prezintă Secţiunea E – Declaraţia pe propria
răspundere semnată şi/ sau datată, expertul bifează căsuţa
”NU” şi Cererea de finanţare este neeligibilă
2.2 Solicitantul a depus toate Expertul verifică dacă la Cererea de finanţare, solicitantul a
documentele menţionate în depus toate documentele menţionate în Secţiunea D, astfel:
Secţiunea D – Lista documentelor -solicitantul a depus toate documentele menţionate în
anexate la Cererea de finanţare şi Secţiunea D a Cererii de finanţare şi acestea au fost emise în
în conformitate cu termenele termen, caz în care expertul bifează căsuţa ”DA” şi Cererea de
prevăzute în Ghidul solicitantului finanţare este verificată în continuare.
-solicitantul a depus toate documentele menţionate în
Secţiunea D a Cererii de finanţare şi acestea/ o parte nu au
fost emise în termen, caz în care expertul solicită clarificări
prin Formularul E3.4 - Fişa de solicitare a informatiilor
suplimentare; în cazul în care solicitantul nu prezintă
clarificările/ documentele la informaţiile suplimentare
solicitate, expertul bifează căsuţa ”NU” şi Cererea de finanţare
este neeligibilă.
-solicitantul nu a depus toate documentele menţionate în
Secţiunea D a Cererii de finanţare, indiferent dacă cele
existente au fost emise sau nu în termen, caz în care expertul
bifează căsuţa ”NU” şi Cererea de finanţare este neeligibilă.

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate

EG1 Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I

DOCUMENTE DE PREZENTAT DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE


Expertul verifică în IACS, astfel:
-dacă solicitantul a aplicat după anul 2015
Schema simplificată pentru micii fermieri din
Pilonul I.
-dacă solicitantul a beneficiat de sprijin după
anul 2015, cel puţin un an în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I

Expertul va face Print-screen, va printa şi anexa


la Formularul E1.2, extrasul din IACS.

Sunt eligibili doar solicitanţii care deţin în


proprietate exploataţii vegetale/ mixte.

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “modalitate de


verificare”, expertul constată că solicitantul îndeplineşte condiţia de eligibilitate privind aplicarea a
cel puţin un an schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, după anul 2015, va bifa
căsuţa “DA”, iar în caz contrar va bifa căsuţa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă, dar
continuându-se verificarea.
EG2 Solicitantul deține/a deținut în proprietate terenurile/ terenurile si animalele care vor fi
transferate/transferate către alt fermier

DOCUMENTE DE PREZENTAT DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE


Documentele care atestă solicitantului dreptul Expertul verifică în documentele prezentate de
de proprietate asupra terenurilor (care au făcut solicitant, precum şi în Registrul Unic de
obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate Identificare al APIA/ IACS/ Registrul
pentru micii fermieri din Pilonul I) din cadrul Exploataţiilor ANSVSA, dacă:
exploataţiei agricole transferate/ care urmează -terenurile/ terenurile şi animalele care au făcut
să fie transferate în vederea accesării acestei obiectul sprijinului în cadrul Schemei
Submăsuri: simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I
-contractul de vânzare - cumpărare autentificat (exploataţia agricolă ce urmează a fi transferată/
de notar; care a fost transferată) sunt deţinute în
şi/sau proprietate şi sunt înregistrate în IACS/ Registrul
-actul de donaţie autentificat de notar; Exploataţiilor ANSVSA (înainte de realizarea
şi/sau transferului).
-hotarârea judecatorească definitivă şi -suprafaţa transferată/ care urmează a fi
irevocabilă cu punere în posesie; transferată nu mai devreme de 1 decembrie
şi/sau 2015 este cel puţin egală cu cea pentru care
-certificatul de moştenitor autentificat de notar; solicitantul a primit sprijin în ultimul an în cadrul
şi/sau Schemei simplificate pentru micii fermieri din
-alte documente care demonstrează terţilor Pilonul I după anul 2015
dreptul de proprietate conform prevederilor -suprafaţa/ suprafaţa şi animalele pentru care
legislaţiei în vigoare, cum ar fi: solicitantul a primit sprijin conform Cererii unice
 decizia/ dispoziţia de restituire în natură a de plată aferente ultimului an în cadrul Schemei
terenului, emisă conform prevederilor Legii nr simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I
10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile corespund cu cele menţionate în IACS/ Registrul
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie Exploataţiilor ANSVSA.
1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi
completările ulterioare, încă neconsolidată ca În toate cazurile, expertul va face Print-screen,
titlu de proprietate, act administrativ de putere va printa şi anexa la Formularul E1.2, extrasele
care atestă restituirea proprietăţii conform din registrele verificate.
legislaţiei în vigoare;
 titlul de proprietate eliberat conform Înainte de depunerea Cererii de finanţare,
prevederilor Legii nr 18/ 1991 a fondului funciar, solicitantul trebuie să achiziţioneze partea din
cu modificările şi completările ulterioare. exploataţie deţinută în arendă (terenurile sau
terenurile sau animalele care au facut obiectul
sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru
micii fermieri din pilonul I) în vederea deţinerii
în totalitate în proprietate a exploataţiei
agricole (care a facut obiectul sprijinului în
cadrul Schemei simplificate pentru micii
fermieri din pilonul I) ce urmează a fi
transferată.

Datele din Cererea de finanţare trebuie să


corespundă cu cele menţionate în Registrul Unic
de Identificare de la APIA/ IACS, Registrul
Exploataţiilor de la ANSVSA. În cazul în care
acestea nu corespund, iar în urma solicitării de
informaţii suplimentare, solicitantul nu depune
documentele justificative (ex. formular de
mişcare pentru animale etc.), atunci cererea de
finanţare va fi declarată neeligibila.

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “modalitate de


verificare”, expertul constată că solicitantul îndeplineşte condiţia de eligibilitate privind deţinerea
în proprietate a exploataţiei ce urmează a fi transferată, va bifa căsuţa “DA”, iar în caz contrar va
bifa căsuţa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă, dar continuându-se verificarea.

EG3 Solicitantul a transferat/ se angajează să transfere definitiv către alt fermier intreaga sa
exploatație şi drepturile de plată corespunzătoare

DOCUMENTE DE PREZENTAT DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE


Cererea de finanţare A. Expertul verifică în Cererea de finanţare şi în
documentele prezentate de solicitant dacă:
I. În cazul în care, la data depunerii Cererii de I. în cazul în care, la data depunerii Cererii de
finanţare, solicitantul nu are transferată finanţare, solicitantul nu are transferată
exploatația agricolă (cel putin terenurile sau exploataţia agricolă din documente
terenurile şi animalele care au făcut obiectul (antecontract de vânzare, cu clauză rezolutorie
sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru privind vânzarea exploataţiei/ contract de
micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată arendă, cu clauză rezolutorie privind arendarea
corespunzătoare: terenurilor din cadrul exploataţiei) rezultă ca va
Antecontractul de vânzare, cu clauză rezolutorie transfera exploataţia agricolă (cel putin
privind vânzarea terenurilor/ terenurilor şi terenurile sau terenurile şi animalele care au
animalelor din cadrul exploataţiei, în cazul în care făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei
Cererea de finanţare aferentă Submăsurii 6.5 a simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi
fost selectată; drepturile de plată corespunzătoare
şi/sau II. în cazul în care, la data depunerii Cererii de
- Contractul de arendă, cu clauză rezolutorie finanţare, solicitantul are transferată exploataţia
privind arendarea terenurilor din cadrul agricolă din documente (contract de vânzare-
exploataţiei pe o perioadă de minim 20 de ani, în cumpărare/ act de donaţie/ contract de arendă)
cazul în care Cererea de finanţare aferentă rezultă ca a transferat exploataţia agricolă şi
Submăsurii 6.5 a fost selectată. drepturile de plată corespunzătoare în baza
căreia a beneficiat de Schema simplificată
II. În cazul în care, la data depunerii Cererii de pentru micii fermieri din Pilonul I, (cel putin
finanţare solicitantul are transferată exploatația terenurile sau terenurile şi animalele care au
agricolă (cel putin terenurile sau terenurile şi făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei
animalele care au făcut obiectul sprijinului în simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I).
cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri
din Pilonul I) şi drepturile de plată În cazul în care din documentele prezentate de
corespunzătoare: solicitant rezultă că acestea au fost încheiate
- Contractul de vânzare-cumpărare a terenurilor/ între solicitant şi un alt fermier faţă de cel
terenurilor şi animalelor din cadrul exploataţiei, menţionat în secţiunea A7 din cererea de
autentificat la notar; finanţare, expertul solicită clarificări prin
şi/sau formularul E3.4 – Fişa de solicitare a
-Actul de donaţie autentificat la notar; informaţiilor suplimentare.
şi/sau
- Contractul de arendă a terenurilor din cadrul B.Expertul verifică dacă datele din documentele
exploataţiei încheiat pe o perioadă de minim 20 de transfer a exploataţiei agricole (cel putin
de ani, începând cu data intrării în vigoare a terenurile sau terenurile şi animalele care au
contractului de arendă, dar nu mai devreme de 1 făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei
decembrie 2015. simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I)
(antecontract de vânzare/ contract de vânzare-
cumpărare/ act de donaţie/ contract de arendă)
corespund cu cele menţionate în IACS/ Registrul
Exploataţiilor de la ANSVSA (înainte de
realizarea transferului), precum şi în baza
documentelor justificative prezentate de
solicitant la Cererea de finanţare. În cazul în
care există diferenţe, expertul solicită clarificări
prin formularul E3.4 – Fişa de solicitare a
informaţiilor suplimentare.

C. În cazul în care la data depunerii Cererii de


finanţare, solicitantul are transferată exploataţia
agricolă şi drepturile de plată corespunzătoare
către un alt fermier, pentru verificarea statutului
de ”fermier” expertul verifică în IACS:
-dacă solicitantul are înregistrată la APIA
Cererea pentru transfer de exploataţie către un
fermier APIA (în cazul în care solicitantul a
realizat transferul ulterior datei de depunere a
Cererii unice de plată aferente campaniei
respective); în cazul în care expertul nu
regăseşte în IACS Cererea pentru transfer de
exploataţie, acesta va solicita informaţii
suplimentare privind prezentarea de către
solicitant a copiei Cererii pentru transfer de
exploataţie cu numărul de înregistrare de la
APIA.
-dacă fermierul care a preluat exploataţia este
înregistrat la APIA (are codul RO APIA).

În cazul în care la data depunerii Cererii de


finanţare, solicitantul şi-a luat angajamentul că
va transfera exploataţia agricolă şi drepturile de
plată corespunzătoare către un alt fermier,
pentru verificarea statutului de ”fermier”
expertul verifică în IACS dacă fermierul care va
prelua exploataţia este înregistrat la APIA (are
codul RO APIA).
În cazul în care din verificarea în IACS/
documentaţia existentă/ prezentată ca
informaţii suplimentare rezultă că exploataţia
nu a fost transferată/ nu va fi transferată către
un fermier, Cererea de finanţare este
”neeligibilă”.

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “modalitate de


verificare”, expertul constată că solicitantul îndeplineşte condiţia de eligibilitate privind
angajamentul transferului definitiv către alt fermier a intregii exploataţii şi drepturile de plată
corespunzătoare, va bifa căsuţa “DA”, iar în caz contrar va bifa căsuţa “NU”, cererea fiind
declarată neeligibilă , dar continuându-se verificarea.

EG4 Contractul de transfer definitiv al terenului (în cazul contractului de arendă) este
încheiat pe durata minimă de 20 de ani

DOCUMENTE PREZENTATE DE SOLICITANT MODALITATE DE VERIFICARE


Cererea de finanţare Expertul verifică:
-dacă Contractul de arendă este încheiat pe o
Contractul de arendă încheiat pe o perioadă perioadă de minim 20 de ani, începând cu data
de minim 20 de ani intrării în vigoare a contractului de arendă, dar nu
mai devreme de 1 decembrie 2015. Dacă apar
neconcordanţe în ceea ce priveşte perioada de
valabilitate a contractului de arendă, expertul
solicită clarificări prin Formularul E3.4 - Fişa de
solicitare a informaţiilor suplimentare
-dacă Contractul de arendă a fost încheiat între
solicitant şi un alt fermier fată de cel menţionat în
secţiunea A7 din Cererea de finanţare. Dacă apar
neconcordanţe în ceea ce priveşte numele
fermierului care va prelua/ a preluat exploataţia
agricolă, expertul solicită clarificări prin Formularul
E3.4 - Fişa de solicitare a informatiilor
suplimentare

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “modalitate de


verificare”, expertul constată că solicitantul îndeplineşte condiţia de eligibilitate, va bifa căsuţa
“DA”, iar în caz contrar va bifa căsuţa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă, continuându-se
verificarea.

3.Verificarea indicatorilor de monitorizare

Expertul verifica dacă Indicatorii de monitorizare, specifici sub-măsurii 6.5 prevăzuţi în


Cererea de finanţare au fost corect completaţi de către solicitant, iar în cazul în care aceştia
nu sunt corecţi va menţiona indicatorii corecţi în Formularul E 1.2

Încadrarea în tipul de zonă (normală/ montană/ cu constrângeri specifice/ cu constrângeri


semnificative) menţionat la punctul 2 se va face în funcţie de localizarea suprafeţei
majoritare (peste 50% din suprafaţa exploataţiei) a exploataţiei (Ex: pentru o exploataţie
pentru care 50,01% din suprafaţă se află într-un UAT din zona montană şi 49,99% din
suprafaţă se află într-un UAT din zona normală, exploataţia se încadrează în zona montană).

4.Verificarea domeniilor de intervenție

Expertul va completa faptul că cererea de finanţare se incadrează în domeniul de intervenţie


principal 2A.

B. Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecție

S1. Principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mici exploatații

Expertul va acorda punctaj în funcţie de dimensiunea exploataţiei care face obiectul


transferului, conform IACS.

S2. Principiul comasării exploatațiilor

Expertul va acorda punctaj în functie de tipul fermierului care preia integral exploataţia
agricolă (care a făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri
din Pilonul I).

Expertul verifică dacă:


-din documentele în baza cărora solicitantul se angajează să transfere definitiv/ de transfer
definitiv a terenurilor agricole din cadrul exploataţiei agricole (cel putin terenurile sau
terenurile şi animalele care au făcut obiectul sprijinului in ultimul an în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) prezentate în Cererea de finanţare rezultă că
fermierul care a preluat/ va prelua integral exploataţia agricolă (cel putin terenurile sau
terenurile şi animalele care au făcut obiectul sprijinului in ultimul an în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) este un vecin (reprezentând
proprietarul/arendaşul (persoana fizică sau juridică) terenului agricol care are hotar comun cu
terenul agricol aparţinând solicitantului SM 6.5), caz în care se acordă 20 puncte; În cazul în
care în documentele în baza cărora transferă definitiv/ se angajează să transfere definitiv
exploataţia agricolă (terenurile agricole care au făcut obiectul sprijinului in ultimul an în cadrul
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) nu sunt menţionaţi vecinii, iar
solicitantul nu a ataşat alte documente legale care dovedesc calitatea de vecin (ex: hărţi
cadastrale, etc) (este suficient ca cesionarul să fie un vecin al oricări părţi din exploataţie)
expertul va solicita informaţii suplimentare pentru transmiterea unor documente în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru dovedirea calităţii de vecin a
cesionarului, în vederea acordării corecte a punctajului.
-fermierul care a preluat/ va prelua integral exploataţia agricolă care face obiectul transferului
(cel putin terenurile sau terenurile şi animalele care au făcut obiectul sprijinului in ultimul an
în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) este un beneficiar al
sprijinului financiar nerambursabil care are în implemetare sau monitorizare un proiect pe
submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau de către un beneficiar care are
în implementare sau monitorizare un proiect pe submăsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici” şi va fi comasată în exploataţia agricolă a acestuia, conform C1.13 - Registrul
electronic privind situaţia Contractului de Finanţare/ Deciziei de Finantare, caz în care se
acordă 20 puncte.
-din Adeverinţa emisă de către grupul de producători în sectorul agricol/ cooperativa agricolă
ataşată la Cererea de finanţare rezultă că fermierul care a preluat/ va prelua integral
exploataţia agricolă care face obiectul transferului (cel putin terenurile sau terenurile şi
animalele care au făcut obiectul sprijinului în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru
micii fermieri din Pilonul I) este un membru care face parte dintr-un grup de producători în
sectorul agricol, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa 37/2005, cu modificările şi
completările ulterioare sau dintr-o cooperativă agricolă de tipul celor prevăzute la art. 6 din
Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care se acordă 20 puncte.

La acest principiu se pot acorda maximum 60 puncte, numai dacă fermierul care a preluat/ va
prelua integral exploataţia agricolă care face obiectul transferului (cel putin terenurile sau
terenurile şi animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru
micii fermieri din Pilonul I) îndeplineşte cumulativ toate cele 3 condiţii.

S3. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în
baza studiilor de specialitate

Expertul va acorda punctaj in functie de tipul potenţialului agricol al zonei în care se află
exploataţia agricolă transferată/ ce urmează a fi transferată (cel putin terenurile sau terenurile
şi animalele care au făcut obiectul sprijinului în ultimul an în cadrul Schemei simplificate
pentru micii fermieri din Pilonul I).

Încadrarea în zona de potenţial (ridicat sau mediu) se va face ţinând cont de nota de bonitare a
terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înfiinţată raportat la
total exploataţie (exprimată în ha – acest principiu se aplică doar pentru terenuri/partea din
exploataţie formată din terenuri), în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea
potenţialului de producţie agricolă” din Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului.
Se va ţine cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a Studiului,
din Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare şi potenţial
(ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea rosu - pentru care nu se
acordă punctaj).
In cazul in care cultura stabilită(pe bază de hectare) ca fiind dominantă nu este in foaia de
lucru ”Vegetal„ din Anexa nr. 4 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru
„Asimilări culturi” pentru încadrarea pe potenţial.

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi
capacitatea de producţie a solului din exploataţia solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA
poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile
existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr. 4
la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA judeţean privind nota de bonitare a terenurilor agricole
va fi însoţit de avizul ICPA.

Dacă exploataţia este prevăzută cu sistem de irigaţii, atunci se va încadra în potentialul agricol
conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 4 la
Ghidul solicitantului.

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu
potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţiile pomicole aflate în zonele cu nota de favorabilitate potenţată între 2,5 şi
3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de
favorabilitate potenţată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat,
conform Anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului. În cadrul acestei sub-măsuri se are în vedere
numai nota de favorabilitate potenţată, indiferent dacă există sau nu instalaţii de irigaţii în
exploataţie.
Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu
Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate
şi identificate în Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr.
732/2005, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din
zonele cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţiile viticole de soiuri de struguri de masă (sau struguri care nu sunt destinaţi
sectorului vinicol) încadrarea în potenţialul agricol se realizează conform Anexei nr. 4 privind
potenţialul agricol, secţiunea dedicată strugurilor de masă - anexele sunt ataşate la Ghidul
solicitantului.

În cazul speciilor de plante care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului menţionate


anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest
principiu de selecţie.

S4. Principiul dreptului real de proprietate

Expertul va acorda punctaj dacă la depunerea Cererii de finanţare a prezentat un ante-contract


de vânzare-cumpărare (în cazul în care la data depunerii Cererii de finanţare solicitantul nu are
transferată exploataţia agricolă (cel putin terenurile sau terenurile şi animalele care au făcut
obiectul sprijinului în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul
I)) sau contract de vânzare-cumpărare (în cazul în care la data depunerii Cererii de finanţare
solicitantul are transferată exploataţia agricolă (cel putin terenurile sau terenurile şi animalele
care au făcut obiectul sprijinului în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii
fermieri din Pilonul I)).

DECIZIA REFERITOARE LA VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Dupa verificarea cererii de finantare, aceasta poate fi declarată


 NECONFORMĂ, în cazul în care punctajul rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât
pragul de calitate/ minim;
 ELIGIBILĂ, în cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate pentru Cererea de
finanţare şi va avea stabilit un punctaj;
 NEELIGIBILĂ, în cazul în care nu este îndeplinit cel puţin un criteriu de eligibilitate pentru Cererea
de finanţare.

Pentru oricare din concluziile menţionate mai sus, expertul trebuie să justifice în Fişa de verificare
motivaţia privind decizia luată.

Expertul care întocmeste Fişa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife
(„√”) în una din căsuţele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică
acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste
bifa expertului.

S-ar putea să vă placă și