Sunteți pe pagina 1din 5

1/21/2018 261/2016 contestatie la executare - ROLII

ACASĂ (HTTP://ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://ROLII.RO/CAUTARE) » 261/2016

261/2016
21-03-2016

Contestatie la executare
Tribunalul BRAILA

Document finalizat
Cod ECLI    ECLI:RO:TBBRL:2016:020.xxxxxx
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX                                               Codul operatorului de date personale:4481
 
ROMÂNIA
TRIBUNALUL B_____
SECȚIA I CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 261
Ședința publică din 21.03.2016
Completul constituit din:
Președinte: P______ B___
Judecător: A______ A___ B_______
Grefier: A____ Ș_______ S____
 
Pe rol soluționarea apelului declarat de apelanta _________________., cu sediul în B_____, __________________, județul B_____,
JXXXXXXXXXXX, reprezentată prin administrator special R____ M_____, sub viza administratorului judiciar BDO Business Restructuring
S.P.R.L., cu sediul ales în București, sector 3, ___________________________, Victory Business Center, __________________________ civile
nr. 7049/08.10.2015 pronunțată de Judecătoria B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriul cu intimata Agenția Națională de
A___________ F______ - Direcția G_______ Regională a Finanțelor Publice G_____ - Administrația Județeană a Finanțelor Publice B_____,
cu sediul în B_____, ______________________, județul B_____, având ca obiect contestație la executare-suspendare executare.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 07.03.2016, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, când instanța în temeiul art. 396 Cod procedură civilă a dispus amânarea inițială a pronunțării la data de
14.03.2016 și amânarea ulterioară a pronunțării la data de 21.03.2016.
 
TRIBUNALUL
 
Deliberând asupra apelului de față constată următoarele:
Prin sentinta civilă nr. 7049/08.10.2015 pronuntată de Judecătoria B_____ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost respinsă contestația la
executare formulată de contestatoarea _____________ prin administrator judiciar Cabinet practician de insolvență V________ P___ în
contradictoriu cu intimata Agenția Națională de A___________ F______ Direcția G_______ Regională a Finanțelor Publice G_____ –
Administrația Județeană a Finanțelor Publice B_____. A fost respinsă cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a pronunta această hotarare instanta a retinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B_____ la data de 23.02.2015 sub nr.
XXXXXXXXXXXXX, contestatoarea _____________, în contradictoriu cu intimata AJFP B_____, a formulat contestație la executare împotriva
somației nr. 8330/29.01.2015 și a titlului executoriu nr. 8245 /29.01.2015 solicitând anularea ca nelegale a somației nr.8330/29.01.2015 și a
titlului executoriu nr. 8245/29.01.2015 pentru suma totală de 1.573.571 lei. Totodată a solicitat suspendarea executării silite până la
soluționarea definitivă a contestației la executare, cu plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea contestației a arătat în esență că suma supusă executării nu putea face obiectul executării silite având în vedere că era
constituită din obligații fiscale  nerestante, respectiv obligații pentru care era eșalonată plata conform graficului de plată aprobat prin
Decizia nr. xxxxxx/05.12.2014, obligații cu termen de plată prelungit cu 30 de zile în baza OUG 29/2011, penalități în cazul eșalonării la plată
care nu erau scadente, accesorii pentru care avea promovată cerere de eșalonare la plată nesoluționată la momentul emiteri somației.
În drept au fost invocate prevederile art. 172 - 173 din OG 92/2003 si ale Codului procedură civilă.
În dovedire au fost depuse înscrisuri.
Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației ca nefondată.
În motivare a arătat că actele de executare contestate au fost întocmite cu respectarea dispozițiilor legii speciale in materie, respectiv OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala si normele de aplicare. Motivele invocate in contestația la executare sunt nefondate in raport de
actele din dosar si dispozițiile legale incidente in materie, întreaga procedura de executare silita s-a realizat cu respectarea dispozițiilor O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, care este lege speciala in materie si se aplica cu prioritate in cauza, fata de dispozițiile
dreptului comun.

http://rolii.ro/hotarari/588782dde490091819004754 1/5
1/21/2018 261/2016 contestatie la executare - ROLII
A arătat că s-a pornit executarea silită împotriva contestatoarei pentru suma de 1.573.571 lei reprezentând creanțe fiscale stabilite prin titluri
de creanță constând în Declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate și decizii de calcul accesorii calculate la contribuțiile, impozitele și taxele declarate care au devenit definitive nefiind
contestate.
Contestația la executare a creanțelor bugetare este limitata, prin art. 172 din O.G. nr. 92/2003 modificata, numai la controlul legalității actelor
de executare, deoarece împotriva titlului de creanța prin care s-au stabilit impozite si taxe, debitoarea are posibilitatea sa formuleze cai de
atac, potrivit dispozițiilor art. 205 - 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
In considerente, instanța a reținut că împotriva contestatoarei a fost pornită executarea silită pentru suma de 1.573.571 lei, în baza titlului
executoriu nr. 8245/29.01.2015, care a avut la bază declarațiile fiscale privind obligațiile de plată  a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit
și evidența nominală a persoanelor asigurate și decizii de calcul accesorii calculate la contribuțiile, impozitele și taxele declarate.
Instanța a reținut că suma de 1.573.571 lei pentru care s-a început executarea silită și au fost emise somația nr. 8330/29.01.2015 și titlul
executoriu  nr. 8245/29.01.2015, nu era cuprinsă în graficul de eșalonare aprobat prin Decizia xxxxxx/29.11.2013, astfel cum rezultă din situația
privind obligațiile de plată conform Somației nr. 8330/29.01.2015, față de graficul de eșalonare aprobat prin decizia nr. xxxxxx/29.11.2013.
De asemenea instanța a reținut că prin Decizia nr. xxxxxx/13.03.2015, s-a respins ca neîntemeiată contestația formulată de _____________
împotriva Deciziei de constatare a pierderii  valabilității eșalonării  la plată a obligațiilor fiscale nr. xxxxxx /26.01.2015 și implicit a Deciziei de
pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere, nr. xxxxxx/26.01.2015 emise de DGRFP G_____, AJFP B_____. 
Pentru aceste considerente instanța a reținut că executarea silită a fost pornită, în mod legal având la bază titluri de creanță ce privesc
sumele de 1573.571 lei, în consecință a respins contestația la executare formulată de contestatoare.
Având în vedere dispozițiile art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă a fost respinsă și cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de
judecată.
Impotriva acestei sentinte a formulat apel, in termen legal, contestatoarea, B_____ SRL solicitand să se admită apelul, sa se anuleze
hotărârea atacata cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond cu efectuarea procedurii legale de citare a contestatoarei B_____
S.R.L. Societate in insolventa, prin Administratorul Judiciar desemnat BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.
În motivare a arătat in esență că instanța de fond in mod greșit a reținut ca suma pentru care s-a inceput executarea silita nu era cuprinsa in
graficul de eșalonare. Suma contestata era cuprinsa in graficul de eșalonare la plata aprobat la data de 29.01.2015. Suma supusa executării de
1.573.571,00 lei este constituita din următoarele obligații fiscale nerestante la momentul emiterii: 1. Obligațiile aferente lunii septembrie 2014
care erau cuprinse in eșalonarea la plata si care trebuiau achitate conform graficului de plata aprobat prin decizia de eșalonare astfel cum a
fost modificata prin Decizia nr xxxxxx/05.12.2014. Pentru aceste obligații la data de 21.11.2014 societatea B_____ SRL a formulat Cererea de
modificare a Deciziei de eșalonare nr xxxxxx/09.10.2014 inregistrata la AFP B_____ sub nr xxxxxx/21.11.2014, prin care a solicitat modificarea
eșalonării la plata prin includerea in aceasta a obligațiilor aferente lunii septembrie 2014, conform art. 101 din OUG 29/2011, motivat de faptul
ca, datorita lipsei de lichidități, se găsea in imposibilitatea achitării acestor debite. Ca răspuns la cererea sa a primit in data de 05.12.2014,
Decizia de modificare a eșalonării la plata nr xxxxxx/05.12.2014 potrivit căreia s-a stabilit plata sumelor datorate in rate pana la data de
16.03.2015 prin includerea obligațiilor aferente lunii septembrie 2014. Din Cererea de modificare nr xxxxxx/21.11.2014 si din Decizia de
modificare a eșalonării la plata nr xxxxxx/05.12.2014, rezulta fără echivoc faptul ca obligațiile aferente lunii septembrie 2014 erau incluse in
esalonarea la plată. F___ de aceste aspecte solicită sa se constate ca instanța de fond in mod greșit a reținut ca suma pentru care s-a inceput
executarea silita nu era cuprinsa in graficul de eșalonare. 2. Obligații aferente lunii noiembrie 2014 cu termen de plata prelungit cu 30 de zile
de la termenul legal in baza dispozițiilor OUG 29/2011, nescadente la data de 29.01.2015. 3. Obligații aferente lunii decembrie 2014 scadente la
data de 25.02.2015, a căror termen de plata era prelungit cu 30 de zile de la termenul legal in baza dispozițiilor OUG 29/2011 si care nu era
scadente la data emiterii Somației, nescadente la data de 29.01.2015. 4. Penalități in cazul eșalonării la plata care nu erau scadente, având in
vedere faptul ca acestea erau cuprinse in graficul de eșalonare la plata aprobat prin Decizia de eșalonare. 5. Accesorii pentru care societatea
la momentul emiterii Somației avea promovata cerere de eșalonare la plata nesolutionata.
Pentru toate aceste sume menționate la punctele 2-5 anterioare, instanța de fond nu a analizat si nu a motivat respingerea contestației cu
toate ca acestea erau nescadente la data emiterii titlurilor contestate.
Instanța de fond in mod greșit a reținut ca prin decizia xxxxxx/13.03.2015 s-a respins ca neintemeiata contestația formulata de către
_____________ împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plata a obligațiilor fiscale nr xxxxxx/26.010.2015si
implicit a Deciziei de pierdere a valabilității amânării la plata a penalităților de întârziere nr xxxxxx/26.01.2015
In ceea ce privește cea de-a doua motivare solicită să se constate faptul ca prin emiterea unei Decizii de respingere a contestației
administrative nu a fost soluționata in mod definitiv si irevocabil contestația formulata de B_____ SRL. In realitate reținerea instanței este
greșita motivat de faptul că a formulat contestație impotriva Deciziei xxxxxx/13.03.2015 ce face obiectul unui nou dosar respectiv dosarul nr
XXXXXXXXXXXXX aflat in procedura preliminară si care nu are stabilit un termen de judecata.
Dosarul nr XXXXXXXXXXXXX are ca obiect contestatie impotriva 1. deciziei nr.  xxxxxx /13.03.2015 privind soluționarea contestației nr.
550/06.02.2015 înregistrata la AJFP sub nr. xxxxx din 09.02.2015 formulata de către _____________ împotriva deciziei nr xxxxxx/26.01.2015
de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plata a obligațiilor fiscale, și împotriva deciziilor emise ca urmare a Deciziei nr
xxxxxx/26.01.2015 de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plata a obligațiilor fiscale, respectiv: Deciziei nr xxxxxx/26.01.2015 de
pierdere a valabilității amânării la plata a penalităților de întârziere - privind pierdere a valabilității amânării la plata a penalităților de
întârziere; Deciziei nr xxxxxx/26.01.2015 referitoare la obligațiile de plata accesorii reprezentând penalități-privind calculul penalităților in
cuantum de 121.959 lei; Deciziei nr xxxxxx/26.01.2015 referitoare la obligațiile de plata accesorii- privind calculul accesoriilor in cuantum de
15.904 lei,documente emise de Administrația Finanțelor Publice B_____, cu sediul in ______________________ B_____,
2. deciziei nr. 261/16.03.2015 privind soluționarea contestației formulata de ________________ înregistrata de DGRFP G_____ sub nr
5943,669/16.02.2015.
Motivația instanței de fond nu este conforma realității ca nu a fost soluționata si cu atat mai puțin nu s-a respins ca neintemeiata contestația
formulata de către _____________ impotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plata a obligațiilor fiscale nr
xxxxxx/26.010.2015 si implicit a Deciziei de pierdere a valabilității amânării la plata a penalităților de intarziere nr xxxxxx/26.01.2015.
Instanța de fond nu a analizat toate documentele depuse in probatoriu si toate cererile cu care a fost investita motivat de faptul ca in
sentința apelata nu se menționează faptul ca la Dosarul XXXXXXXXXXXXX a fost conexata si contestația ce a făcut obiectul Dosarului nr
XXXXXXXXXXXXX.
http://rolii.ro/hotarari/588782dde490091819004754 2/5
1/21/2018 261/2016 contestatie la executare - ROLII
Prin încheierea din 20.05.2015 pronuntata de către judecătoria B_____ in dosarul nr XXXXXXXXXXXXX s-a dispus conexarea dosarului nr
XXXXXXXXXXXXX la dosarul nr.  XXXXXXXXXXXXX. Dosarul nr XXXXXXXXXXXXX avea ca obiect: "contestatie la executare formulata
impotriva Somației 9/XXXXXXXXX/xxxxx si a Titlului executoriu emis in data de 11.02.2015, emise de AJFP B_____, prin care a inceput
executarea silita in temeiul Titlului executoriu emis pentru suma totala de 1.552.957 lei. Având in vedere faptul ca nu au fost supuse judecații
si aceste acte contestate ce au făcut obiectul dosarului nr XXXXXXXXXXXXX considera ca instanța de fond nu a analizat toate documentele
depuse in probatoriu si nu s-a pronunțat asupra tuturor cererilor cu care a fost investita.
Pe fondul cauzei solicita admiterea cererilor astfel cum au fost formulate, pentru următoarele motive:
La data de 26.11.2013 societatea B_____ SRL a formulat Cererea de acordare a eșalonării la plata nr 5719/26.11.2013 inregistrata la AFP B_____
sub nr xxxxxx/26.11.2013, prin care a solicitat eșalonarea la plata a sumei de 1.780.315 lei reprezentând obligații fiscale exigibile la data de
26.11.2013. Ca răspuns a primit in data de 29.11.2015 decizia de eșalonare la plata nr xxxxxx/29.11.2013 prin care s-a dispus: „Se acorda
eșalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a obligațiilor fiscale exigibile existente in sold la data eliberării certificatului de atestare fiscala, in
suma de xxxxxxx lei". In conformitate cu graficul de eșalonare stabilit, B_____ SRL, respectandu-si obligațiile de plata conform Deciziei de
aprobare a eșalonării la plata, a achitat sumele datorate.
2. La data de 04.08.2014 societatea B_____ SRL a formulat Cererea de menținere a eșalonării la plata nr 3434/04.08.2014 inregistrata la AFP
B_____ sub nr xxxxxx/04.08.2014, prin care a solicitat menținerea eșalonării la plata a obligațiilor fiscale aprobata, conform art. 13 alin 5 din
OUG 29/2011, motivat de faptul ca, datorita lipsei de lichidități, la data de 25.07.2014 a fost in imposibilitatea achitării contribuțiilor cu termen
de plata 25.07.2014. Ca răspuns a primit in data de 10.10.2014, Decizia de menținere a eșalonării la plata nr xxxxxx/09.10.2014, prin care s-au
dispus: „Se menține valabilitatea eșalonării la plata acordata prin Decizia de eșalonare nr xxxxxx din 29.11.2013 pe o perioada de 5 luni a
obligațiilor fiscale exigibile existente in sold la data eliberării certificatului de atestare fiscala, in suma totala de xxxxxx lei". Conform
graficului de eșalonare anexat acestei decizii de menținere, suma de xxxxxx lei trebuia achitata in rate lunare, pana la data de 16.03.2015.
Ca urmare a emiterii cererii de menținere, prin efectul legii la data de 04.08.2014 a fost stabilit un nou termen de plata pentru obligațiile
fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării - în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, in
baza dispozițiilor art. 15 alin (6) care prevăd ca "Pentru menținerea valabilității eșalonării, contribuabilul are obligația să achite obligațiile
fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării, cu excepția celor care au făcut obiectul eșalonării a cărei
valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. Prevederile art. 10 sunt aplicabile în mod corespunzător".
Astfel, obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării, in cuantum de 1.473.030 lei au devenit
scadente la data de 08.01.2015.
La data de 05.12.2014 Decizia de eșalonare la plata a fost modificata prin Decizia nr xxxxxx/05.12.2014 prin includerea in eșalonare a
obligațiilor aferente lunii septembrie 2014, potrivit căreia s-a stabilit plata sumelor datorate in 5 rate lunare, începând cu data de 17.11.2014,
ultima rata fiind in data de 16.03.2015.
La data de 07.01.2015, ca urmare a lipsei de lichidități, societatea B_____ SRL a formulat Cererea de nr 6306/07.01.2015 inregistrata la AFP
B_____ sub nr xxxxxx/08.01.2015, prin care a solicitat includerea sumei de 1.473.030 lei, cu termen de plata 08.01.2015, in eșalonarea la plata
dispusa prin Decizia nr xxxxxx/29.1 f.2013 astfel cum a fost modificata prin ultima-decizie nr xxxxxx/05.12.2014. Ca răspuns a primit in data
de 20.01.2015, Decizia de respingere cererii de modificare a deciziei de esalonare nr xxxxxx/15.01.2015. Decizia de respingere a cererii de
modificare a deciziei de esalonare nr xxxxxx/15.01.2015 a fost contestata in temeiul dispozițiilor art. 205 din Codul de procedura Fiscala la
data de 04.02.20 1 5, prin contestația nr 526/04.02.2015 înregistrata la AJFP B_____ sub nr xxxxxx/05.02.2015, până in prezent aceasta
contestație administrativa nefiind soluționata.
Ca urmare a respingerii cererii de includere a sumei de 1.473.030 lei cu scadenta la 08.01.2015, in eșalonarea la plata aprobata, societatea
B_____ SRL a formulat la data de 21.01.2015, cererea nr 245/21.01.2015 prin care a solicitat eșalonarea la plata a acestei sume de 1.473.030 lei.
Ca răspuns a primit in data de 06.02.2015, Decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plata nr xxxxxx/04.02.2015.
Decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plata nr xxxxxx /04.02.2015 a fost contestata, in temeiul dispozițiilor art. 205 din
Codul de procedura Fiscala, la data de 17.02.2015, prin contestația nr 571/17.02.2015 înregistrata la AJFP B_____ sub nr xxxxxx/18.02.2015,
pâna in prezent aceasta contestație administrativa nefiind soluționata.
F___ de cele prezentate anterior, solicită să se constate faptul ca Somația nr 8330/29.01.2015 si Titlul executoriu nr 8245/29.01.2015 de
executare silita a sumei de 1.573.571,00 lei, au fost emise in mod nelegal, cu încălcarea dispozițiilor legale in vigoare, având in vedere
următoarele aspecte:
Suma de 1.573.571,00 lei aferenta somație si titlului executoriu contestat, a fost deja cuprinsa in graficul de esalonare aprobat prin Decizia de
esalonare nr xxxxxx/29.11.2013 si nu putea face obiectul unei executări silite, deoarece in aceasta sunt incluse: Obligațiile aferente lunii
septembrie 2014 care erau cuprinse in eșalonarea la plata si care trebuiau achitate conform graficului de plata aprobat prin decizia de
esalonare astfel cum a fost modificata prin Decizia nr xxxxxx/05.12.2014; Obligații aferente lunii noiembrie 2014 cu termen de plata prelungit
cu 30 de zile de la termenul legal in baza dispozițiilor OUG 29/2011; Obligații aferente lunii decembrie 2014 scadente la data de 25.02.2015, a
căror termen de plata era prelungit cu 30 de zile de la termenul legal in baza dispozițiilor OUG 29/2011 si care nu era scadente la data emiterii
Somației; Penalități in cazul eșalonării la plata care nu erau scadente, având in vedere faptul ca acestea erau cuprinse in graficul de
esalonare la plata aprobat prin Decizia de esalonare; Accesorii pentru care societatea la momentul emiterii Somației avea promovata cerere
de esalonare la plata nesolutionata.
Sumele executate erau cuprinse in graficul de esalonare aprobat prin Decizia de esalonare nr xxxxxx/29.11.2013, in vigoare la momentul
emiterii acestor titluri executorii si nu puteau face obiectul unei executări silite.
F___ de cele menționate solicită să se constate faptul ca AJFP BRA.I__ a solicitat in mod nelegal si abuziv a inceput executarea silita asupra
unor sume care făceau obiecul Deciziei de aprobare a eșalonării la plata nr xxxxxx/29.11.2013, care potrivit OUG 29/2011 nu puteau fi supuse
executării silit, fapt pentru care solicita admiterea contestației formulata si pe cale de consecința anularea ca nelegale a Somației nr
8330/29.01.2015 si a Titlului executoriu nr 8245/29.01.2015 si a tuturor actelor de executare silita a sumei de 1.573.
In drept, au fost invocate prevederilor art. 480 C__, art. 115 din Legea 85/2014.
Intimata Administratia Judeteană a Finantelor Publice B_____ nu a depus intampinare.
Analizând actele și lucrările dosarului Tribunalul reține următoarele:

http://rolii.ro/hotarari/588782dde490091819004754 3/5
1/21/2018 261/2016 contestatie la executare - ROLII
Cererea apelantei de anulare a sentintei si de trimitere a cauzei spre rejudecare la prima instanță cu efectuarea procedurii legale de citare a
contestatoarei B_____ S.R.L. Societate in insolventa, prin Administratorul Judiciar desemnat BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. este
nefondată.
Astfel, deși contestatoarea a adus la cunostință instanței schimbarea administratorului judiciar Cabinet in Insolvență V________ P___ cu
BDO Bussines Restructuring SPRL (f. 172), tribunalul retine ca potrivit incheierii nr. 37/17.04.2015 (f. 134), prin deschiderea procedurii generale
de insolvență nu s-a ridicat debitoarei contestatoare dreptul de administrare, aceasta desfășurându-și activitatea in conditiile art. 87 din
legea nr. 85/2014, sub supravegherea administratorului judiciar.
În consecință, gresita consemnare a administratorului judiciar in dispozitivul sentintei apelate, in conditiile retinute mai sus, nu poate
conduce la anularea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru acest motiv.
Pe fond, tribunalul retine că prin decizia de esalonare la plată nr. xxxxxx/29.11.2013 (f. 205) emisă de intimata Administratia Județeană a
Finanțelor Publice B_____ s-a acordat contestatoarei apelante o esalonare la plată pe o perioadă de 12 luni a obligatiilor fiscale exigibile,
existente in sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, in sumă totală de 1.778.597 lei.
Prin decizia nr. xxxxxx/9.10.2014 (nedepusa la dosar) s-a modificat decizia de esalonare la plată nr. xxxxxx/29.11.2013.
La data de 5.12.2014, decizia de esalonare la plată a fost modificată prin decizia nr. xxxxxx/5.12.2014 (nedepusa la dosar).
La data de 7.01.2015 contestatoarea a formulat cerere de includere a sumei de 1.473.030 lei in esalonarea la plată dispusă prin decizia de
esalonare la plată nr. xxxxxx/29.11.2013, modificată prin ultima decizie nr. xxxxxx/5.12.2014.
Prin decizia nr. xxxxxx/15.01.2015 (f. 200) intimata a respins cererea de modificare a deciziei de esalonare. Impotriva acestei decizii,
comunicată debitoarei  contestatoare la 20.01.2015, s-a formulat contestatie, respinsă de intimată prin decizia nr. xxxxxx/4.03.2015 (f.184).
Impotriva acestei decizii a fost formulată contestatie in cotencios administrativ ce face obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX in prezent
suspendat pana la solutionarea dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX avand ca obiect contestatia impotriva deciziei nr. xxxxxx/04.03.2015 prin
care s-a respins de către ANAF contestația împotriva Deciziei nr. xxxxxx/15.01.2015 de respingerea a cererii de modificare a deciziei de
eșalonare.
Prin decizia nr. xxxxxx/26.01.2015 intimata a constatat pierderea valabilității esalonării la plată a obligatiilor fiscale. Această decizie a fost
urmată de 1. decizia nr. xxxxxx/26.01.2015 (f. 197) emisă de intimată prin care s-a constatat pierderea valabilității, incepand cu 08.01.2015, a
amânării de plată, aprobată prin Decizia de amanare la plată a penalităților de intarziere nr. xxxxxx/5.12.2014; 2. decizia nr. xxxxxx/26.01.2015
(f. 197) emisă de intimată prin care s-a constatat pierderea valabilității amânării la obligațiile de plată accesorii reprezentand penalități –
privind calculul penalităților in cuantum de 121.959 lei; 3. decizia nr. xxxxxx/26.01.2015 emisă de intimată referitoare la obligatiile de plată
acesorii – privind calculul accesoriilor in cuantum de xxxxx lei.
Impotriva deciziilor nr. xxxxxx/26.01.2015, nr. xxxxxx/26.01.2015 și nr. xxxxxx/26.01.2015 debitoarea contestatoare a formulat contestatie, iar
prin decizia nr. xxxxxx/13.03.2015 (f. 178) contestatia a fost respinsă de intimată.
Urmare a emiterii deciziilor nr. xxxxxx/15.01.2015 și nr. xxxxxx/26.01.2015 intimata a emis actele de executare ce fac obiectul prezentului
dosar – somatia nr. 9/XXXXXXXXX/xxxxx si titlul executoriu nr. 8245/29.01.2015 (f. 29-46), pentru suma de 1.573.571 lei, aferente titlurilor de
creanță mentionate in cuprinsul titlului executoriu, avand scadenta cuprinsa intre octombrie 2014 și 25 ianuarie 2015.
Potrivit sustinerilor apelantei, aceasta a formulat la data de 21.01.2015, cererea nr 245/21.01.2015 prin care a solicitat eșalonarea la plata a
sume de 1.473.030 lei. Ca răspuns a primit in data de 06.02.2015, Decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plata nr
xxxxxx/04.02.2015. Decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plata nr xxxxxx /04.02.2015 a fost contestata, in temeiul
dispozițiilor art. 205 din Codul de procedura Fiscala, la data de 17.02.2015, prin contestația nr 571/17.02.2015 înregistrata la AJFP B_____ sub
nr xxxxxx/18.02.2015.
Contrar celor sustinute in motivele de apel, tribunalul retine că in mod corect prima instanță a retinut că suma de xxxxxxx lei pentru care s-
au emis actele de executare nu a fost cuprinsă in graficul de esalonare aferent deciziei de esalonare nr. xxxxxx/2013, aceasta fiind modificata
succesiv in anul 2014, iar titlurile de creanță mentionate in actele de executare sunt emise in perioada 08.10.2014 – 26.01.2015.
În drept, se retine că potrivit art. 125 alin. 1 din OUG nr. 92/2003 (in forma in vigoare la 29.01.2015)- „La cererea temeinic justificată a
contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligațiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât și în
timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, în condițiile legii”.
Potrivit art. 101 din OUG nr. 29/2011 (in forma in vigoare la 15.01.2015) - „(1) Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată
poate fi modificată la cererea contribuabilului prin includerea în eșalonare a următoarelor obligații fiscale cuprinse în certificatul de atestare
fiscală emis de organul fiscal competent: (…), (7) În situația în care cererea de modificare a deciziei de eșalonare se respinge, contribuabilul
are obligația să plătească sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.
Avand in vedere considerentele de fapt si de drept de mai sus tribunalul retine că prin emiterea de către intimată a deciziei nr.
xxxxxx/15.01.2015 de respingere a cererii de modificare a deciziei de esalonare la plată, contestatoarea a pierdut termenul de plată plată
prevăzut in cuprinsul acesteia, obligatiile devenind scadente, nemaifiind aplicabile dispozitiile privind scadența de plată din ultima decizie
de esalonare la plată, fiind incidente in cauză dispozitiile art. 101 alin. 7 din OUG nr. 25/2011.
În consecință, chiar dacă prima instanță nu a analizat scadența obligatiilor de plată, tribunalul retine că acestea deveneau scadente in
termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei nr. xxxxxx/15.01.2015, respectiv, la 20.02.2015, insă actele de executare contestate, somația nr.
8330/29.01.2015 (avand consemnat și nr. 9/XXXXXXXXX/xxxxx) (f. 20) și titlul executoriu nr. 8245 /29.01.2015 (f. 21 si urm) pentru suma totală
de 1.573.571 lei, au fost emise, in mod nelegal, anterior acestui termen.
De asemenea, în mod corect prima instanță a retinut că prin decizia nr. xxxxxx/13.03.2015 s-a respins contestatia formulată impotriva
deciziei de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale fiind lipsit de relevanță pe fondul solutionării
contestatiei la executare imprejurarea că aceasta a formulat contestatie si in contencios administrativ, obligatiile fiind scadente conform
celor retinute mai sus de către tribunal.
Este fondată in parte sustinerea apelantei potrivit căreia „instanța de fond nu a analizat toate documentele depuse in probatoriu si toate
cererile cu care a fost investita motivat de faptul ca in sentința apelata nu se menționează faptul ca la Dosarul XXXXXXXXXXXXX a fost
conexata si contestația ce a făcut obiectul Dosarului nr XXXXXXXXXXXXX”.

http://rolii.ro/hotarari/588782dde490091819004754 4/5
1/21/2018 261/2016 contestatie la executare - ROLII
In realitate, prin încheierea din 20.05.2015 pronuntata de către judecătoria B_____ in dosarul nr XXXXXXXXXXXXX s-a admis exceptia de
litispendență si s-a dispus inaintarea dosarului nr XXXXXXXXXXXXX la prima instanță învestită cu soluționarea dosarului nr. 
XXXXXXXXXXXXX, motivat de imprejurarea că cele doua dosare au aceleasi parti si obiect si se contestă aceleasi acte de executare.
Însă, dosarul nr XXXXXXXXXXXXX avea ca obiect: "contestatie la executare formulata impotriva Somației 9/XXXXXXXXX/xxxxx si a Titlului
executoriu emis in data de 11.02.2015 (in realitate nr. 8245/29.01.2015 f.12), emise de AJFP B_____, prin care a inceput executarea silita in
temeiul Titlului executoriu emis pentru suma totala de 1.552.957 lei.
În consecință tribunalul retine ca la data de 29.01.2015 intimata a emis doua somații cu acelasi numar si doua titluri executorii cu acelasi
numar, dar care privesc sume diferite, 1.573.571 lei – in somatia si titlul executoriu contestate in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX si respectiv
1.552.957 lei in somatia si titlul executoriu contestate în  dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.
Astfel, având in vedere faptul ca actele de executare au fost emise anterior implinirii termenului prevăzut de art. 101 alin. 7 din OUG nr.
29/2011, deci anterior scadentei prevăzute de textul de lege mentionat, vazand si imprejurarea ca acte de executare purtand acelasi număr
contin sume diferite, constatând fondat apelul formulat, in baza art. 480 alin. 2 C.pr.civ., tribunalul il va admite, va schimba in parte sentința
apelată si, in rejudecare va admite contestatiile la executare conexe si va anula actele de executare: somatia nr. 8330/29.01.2015 (avand
consemnat și nr. 9/XXXXXXXXX/xxxxx) (f. 20) și titlul executoriu nr. 8245 /29.01.2015 pentru suma totală de 1.573.571 lei; somația nr
9/XXXXXXXXX/xxxxx si titlul executoriu nr. 8245/29.01.2015, emise de AJFP B_____, pentru suma totala de 1.552.957 lei.
Va fi mentinută solutia referitoare la cheltuielile de judecată, neexistand dovada efectuarăă acestora la dosar.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELEL LEGII
DECIDE
 
Admite apelul formulat de apelanta _________________., cu sediul în B_____, __________________, județul B_____, JXXXXXXXXXXX,
reprezentată prin administrator special R____ M_____, sub viza administratorului judiciar BDO Business Restructuring S.P.R.L., cu sediul
ales în București, sector 3, ___________________________, Victory Business Center, __________________________ civile nr.
7049/08.10.2015 pronunțată de Judecătoria B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriul cu intimata Agenția Națională de
A___________ F______ - Direcția G_______ Regională a Finanțelor Publice G_____ - Administrația Județeană a Finanțelor Publice B_____,
cu sediul în B_____, ______________________, județul B_____.
Schimbă in parte sentința apelată si in rejudecare:
Admite contestațiile la executare conexe.
Anulează următoarele acte de executare: somația nr. 8330/29.01.2015 (având consemnat și nr. 9/XXXXXXXXX/xxxxx) (f. 20) și titlul executoriu
nr. 8245 /29.01.2015 pentru suma totală de 1.573.571 lei; somația nr 9/XXXXXXXXX/xxxxx si titlul executoriu nr. 8245/29.01.2015, emise de
A.J.F.P. B_____, pentru suma totala de 1.552.957 lei.
Menține celelalte dispoziții.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 21.03.2016.
 
      Președinte,      Judecător,                        Grefier,
              P______ B___                     A______ A___ B_______             A____ Ș_______ S____
 
 

 
 
 

 
 
 
Tehnored. B.A.A./21.03.2016
S.A.S./4 ex.
Jud. fond C_________ M.

 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru
Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

http://rolii.ro/hotarari/588782dde490091819004754 5/5

S-ar putea să vă placă și