Sunteți pe pagina 1din 4

1/8/2018 185/2017 poprire asiguratorie - ROLII

ACASĂ (HTTP://ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://ROLII.RO/CAUTARE) » 185/2017

185/2017
11-01-2017

Poprire asiguratorie
Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Cod ECLI    ECLI:RO:JDS1B:2017:001.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI
Sentința civilă Nr. 185/2017
Ședința publică de la 11 Ianuarie 2017
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE D___ P______ P_______
Grefier I____ B____
 
Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesioniștii privind pe debitoarea C_______ I____ SRL P___ A____________ S______ S______ D______ și
C_______ I____ SRL P___ A____________ J_______ P______ SPRL, pe terțul poprit P______ Y C_______ I_______________ S.L.U. S_______
- S________ BUCUREȘTI și pe creditorii DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI și DIRECȚIA G_______
R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIE SECTOR 1 A FINANȚELOR P______, având ca obiect
poprire asiguratorie menținere poprire
La apelul nominal făcut în ședința publică, la ordine, au răspuns debitoarea C_______ I____ SRL P___ A____________ S______ S______
D______, personal, și prin avocat, și C_______ I____ SRL P___ A____________ J_______ P______ SPRL, prin asociat coordonator R____
G_______ și terțul poprit P______ Y C_______ I_______________ S.L.U. S_______ - S________ BUCUREȘTI, prin avocat, lipsind creditorii
DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI și DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______
BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIE SECTOR 1 A FINANȚELOR P______.
      Procedura legal îndeplinită.
         S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,
Instanța procedează la legitimarea asociatului coordonator R____ G_______, care se identifică cu carte de identitate, având CNP
xxxxxxxxxxxxx, după care,
Terțul poprit, prin avocat, arată că nu mai poate susține suspendarea, ci doar lipsa de obiect, sens în care depune concluzii scrise pentru
instanță și pentru părți. Totodată, acesta învederează că cererea de menținere a popririi se impuse a fi respinsă ca fiind rămasă fără obiect
întrucât potrivit disp. art. 233 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, față de P______ Y C_______ I_______________ S.L.U.
S_______ - S________ BUCUREȘTI a încetat de drept măsura popririi instituite de către ADMINISTRAȚIA SECTOR 1 A FINANȚELOR P______.
Terțul poprit, prin avocat, arată că la data de 14 decembrie 2016, Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre prin care a dispus
deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei C_______ I____ SRL, astfel încât a intervenit încetarea de drept a executării silite
demarate de către ADMINISTRAȚIA SECTOR 1 A FINANȚELOR P______ împotriva debitorului poprit.
Avocatul debitoarei arată că pe rol există un nou dosar, xxxxx/3/2016, întrucât prima acțiune a fost anulată ca netimbrată.
Instanța pune în discuție aplicabilitatea în prezenta cauză a disp.art. 75 ultima teză din Legea 85/2014.
Avocatul debitoarei, având cuvântul, arată că în prezenta cauză nu se aplică disp.art. 75 ultima teză din Legea 85/2014, că societatea debitoare
se află în procedura insolvenței și că doar C_______ I____ SRL are calitatea de a invoca acest temei de drept. Totodată, acesta arată că cel
mai mare creditor al său este ANAF și că ar putea invoca disp. art. 75 alin. 1 lit.) b din Legea 85/2014, învederând că terțul poprit are dublă
calitate: terț garant și codebitor.
Administratorul special S______ D______, având cuvântul, arată că este vorba de un alt raport juridic, care ia naștere în momentul înființării
popririi.
Avocatul debitoarei arată că terțul a plătit o valoare mai mică, dar că au facturat la o valoare mai mare.
Mai arată că deține o creanță care face parte din activul patrimonial al firmei aflate în insolvență.
Administratorul judiciar P______ SPRL, prin asociat coordonator R____ G_______, având cuvântul, arată că este aplicabil acest articol în
prezenta cauză și că se suspendă toate măsurile de executare silită împotriva debitoarei C_______ I____ SRL.
Terțul poprit, prin avocat, având cuvântul, arată că este de acord cu aplicabilitatea în prezenta cauză a disp.art. 75 ultima teză din Legea
85/2014, că debitoarea a schimbat un text de lege, în sensul că a înlocuit noțiunea de „terți garanți” cu „terți popriți”. Totodată, arată că
P______ Y C_______ I_______________ S.L.U. S_______ - S________ BUCUREȘTI nu are nici calitatea de terț garant, nici de codebitor și că
în momentul în care ANAF  a instituit societatea terță în calitate de terț poprit a rezultat că există o datorie  a societății P______ Y C_______
I_______________ S.L.U. S_______ - S________ BUCUREȘTI către debitoarea C_______ I____ SRL.

http://rolii.ro/hotarari/598529d1e49009c41a00029e 1/4
1/8/2018 185/2017 poprire asiguratorie - ROLII
Terțul poprit, prin avocat, învederează că a dovedit că nu datorează nimic societății debitoare, aspect confirmat de  actele din întâmpinare și
că există o lipsă de obiect a prezentei cereri, că în principal se aplică acest text de lege, astfel încât încetează  executarea silită împotriva
debitoarei, precum și a terților popriți. Totodată, acesta arată că P______ Y C_______ I_______________ S.L.U. S_______ - S________
BUCUREȘTI trebuie să plătească mai mult pentru un transport al cărui drum valorează mai puțin.
Terțul poprit, prin avocat, învederează că disp. art. 75 din Legea 85/2014 prevalează asupra oricărei alte susțineri, iar în procedura fiscală se
arată că efectul asupra societății terțe este de încetare a executării silite prin poprire.
Avocatul debitoarei  arată că a dobândit calitatea de debitor la ANAF și că dacă societatea terță nu datorează  nimic societății contestatoare,
atunci de ce C_______ I____ SRL are o datorie.
Instanța reține cauza în pronunțare asupra aplicabilității în prezenta cauză a disp.art. 75 ultima teză din Legea 85/2014.
     
INSTANȚA
P___ cererea înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXXXX debitoarea C_______ I____ SRL P___ A____________ S______ S______ D______ a
chemat în judecată pe terțul poprit P______ Y C_______ I_______________ S.L.U. S_______ - S________ BUCUREȘTI și pe creditorii
DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI și DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______
BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIE SECTOR 1 A FINANȚELOR P______ solicitând instanței să dispună menținerea popririi
înființate la terțul poprit prin adresa nr. xxxxxx/27.04.2016 în dosarul de executare nr. xxxxxxx până la concurența sumei de 34.614.070 lei.
În motivare, debitoarea arată că odată cu emiterea facturii CLM104/08.04.2015 s-au născut în sarcina sa obligații fiscale către bugetul
Ministerului finanțelor P______ în valoare de 34.614.070 lei reprezentând TVA aferent și impozit pe profit, astfel că, după expirarea
termenului de plată s-a început executarea silită. Neefectuându-se nici o plată de către debitorul poprit, în baza art. 149 din OG 92/2003
organul fiscal a înființat poprirea la terțul poprit sucursala P______ care are o datorie față de C_______-debitor poprit de xxxxxxxxxxx,91 lei.
După înființarea popririi prin adresa nr. xxxxxx/27.04.2016 emisă de ANAF terțul poprit a comunicat organului fiscal că apreciază nelegală și
netemeinică înființarea popririi, precizând că nu are sume de plată către C_______-debitor poprit.
În drept, invocă art. 236 și art. 237 din Legea nr. 207/2015.
În dovedire a depus înscrisuri.
Terțul poprit P______ Y C_______ I_______________ S.L.U. S_______ - S________ BUCUREȘTI a formulat întâmpinare –fila 110 prin care a
solicitat respingerea cererii de menținere a popririi.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
P___ adresa nr. xxxxxx/27.04.2016 (fila 10 vol.1) emisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția R________ a Finanțelor
P______ București – Administrația Sector 1 a Finanțelor P______  debitoarea C_______ I____ SRL a fost înștiințată despre măsura înființării
popririi asupra sumelor datorate acesteia de către terțul poprit P______ Y C_______ I_______________ S.L. S_______ - S________
BUCUREȘTI în vederea recuperării creanței fiscale de 34.614.070 lei.
După declanșarea executării silite și după înființarea popririi, împotriva debitoarei C_______ I____ SRL a fost deschisă procedura
insolvenței. Astfel, prin încheierea din 30.05.2016 pronunțată de Tribunalul București –Secția a VII-a civilă în dosarul xxxxx/3/2016, rămasă
definitivă prin decizia civilă 2073/14.12.2016 pronunțată de Curtea de Apel București a fost dispusă deschiderea procedurii insolvenței, în
temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014.
Raportat la această situație de fapt, instanța constată aplicabilitatea prevederilor art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014:
(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru
realizarea creanțelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței, prin
depunerea cererilor de admitere a creanțelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desființării hotărârii de deschidere a
procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condițiile art. 178. În cazul în care hotărârea
de deschidere a procedurii este desființată sau, după caz, revocată, acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra
averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a
procedurii, atât acțiunea judiciară sau extrajudiciară, cât și executările silite suspendate încetează. 
(2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1): 
   a) căile de atac promovate de debitor împotriva acțiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii și nici
acțiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; 
   b) acțiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor și/sau terților garanți. 
   c) procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federațiilor sportive care funcționează potrivit Legii educației
fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect denunțarea unilaterală a contractelor individuale de
muncă sau convențiilor civile ale sportivilor și sancțiuni sportive aplicabile în această situație sau orice alte litigii având ca obiect dreptul
sportivului de a participa la competiție. 
Pentru constatarea aplicabilității art. 75 alin.1 teza finală din Legea nr. 85/2014 instanța reține îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiții:
1. existența unei hotărâri definitive de deschidere a procedurii insolvenței
2. existența unei acțiuni judiciare care să fie introdusă în vederea realizării creanțelor asupra averii debitorului
Prima condiție este îndeplinită deoarece deschiderea procedurii insolvenței a avut loc prin încheierea din 30.05.2016, aceasta fiind executorie
–fila 148 vol.2. Deschiderea procedurii insolvenței a avut loc după declanșarea executării silite și după înființarea popririi și anterior
formulării cererii de menținere a popririi. Soluția a rămas definitivă la 14.12.2016 și oricum calea de atac formulată de C_______ I____ SRL
viza numai desemnarea administratorului judiciar și nu deschiderea procedurii insolvenței, cererea de deschidere fiind introdusă chiar de
societate, aspecte invocate de altfel și de terțul poprit –fila 153 vol.2 și fila 159 vol.2.
A doua condiție este îndeplinită, iar analiza acesteia pornește de la rolul și scopul deschiderii procedurii insolvenței în temeiul Legii nr.
85/2014 și de la consecințele juridice care decurg din aplicarea procedurii validării popririi.

http://rolii.ro/hotarari/598529d1e49009c41a00029e 2/4
1/8/2018 185/2017 poprire asiguratorie - ROLII
În acest sens, instanța reține că potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2014 scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru
acoperirea pasivului debitorului, atingerea scopului fiind guvernată de mai multe principii, printre care asigurarea unui tratament egal al
creditorilor de același rang (art.4 pct.4) și recunoașterea drepturilor existente ale creditorilor și respectarea ordinii de prioritate a creanțelor,
având la bază un set de reguli clar determinate și uniform aplicabile (art.4 pct.6).
Ca o consecință firească, în vederea atingerii acestor deziderate, art. 75 din lege a impus în mod imperativ regula suspendării/încetării drept
a acțiunilor care vizează realizarea creanțelor asupra averii debitorului.
În acest sens, art. 5 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 definește averea debitorului ca fiind totalitatea bunurilor și drepturilor sale patrimoniale,
inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenței, care pot face obiectul executării silite potrivit Codului de procedură civilă. De altfel,
în cadrul dezbaterilor, administratorul special S______ D______ nu a contestat acest aspect, arătând că deține o creanță care face parte din
activul patrimonial al firmei aflate în insolvență.
Legea specială nu neagă drepturile creditorilor asupra averii debitorului, și nici nu ar putea să o facă, numai că valorificarea acestora nu se
poate face decât pe calea procedurilor speciale cu respectarea ordinii de prioritate a creanțelor, tocmai de aceea art. 75 arată că valorificarea
drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererilor de admitere a creanțelor.
Aceeași soluție este prevăzută și la art. 265 alin.5 din codul de procedură fiscală 2015: „În vederea recuperării creanțelor fiscale de la debitorii
care se află în stare de insolvență potrivit Legii nr. 85/2014, organul fiscal solicită înscrierea la masa credală a impozitelor, taxelor,
contribuțiilor sociale existente în evidența creanțelor fiscale la data declarării insolvenței.” De altfel, în prezenta cauză creanța creditorului
DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI a fost înscrisă de către administratorul judiciar în tabelul preliminar
de creanțe, la ordinea de preferință prev. de art. 159 pct.1 (fila 128 vol.2), astfel că realizarea acestei creanțe este supusă regulilor speciale din
materia insolvenței.
Așadar, sunt supuse suspendării sau încetării, după caz, orice acțiuni introduse în afara cadrului procesual impus de legea insolvenței și care
tind la realizarea creanțelor asupra averii debitorului, adică la diminuarea activului patrimonial al debitorului și la favorizarea unuia dintre
creditorii debitorului intrat în insolvență.
Referitor la consecințele juridice care decurg din aplicarea procedurii validării popririi, instanța reține că această procedură are un dublu rol:
pe de o parte confirmă/menține/validează legalitatea unui act de executare a patrimoniului debitorului aflat în insolvență (în cadrul căreia
instanța analizează strict regulile prevăzute pentru înființarea popririi din materia executării silite), iar pe de altă parte confirmă existența
unui drept de creanță aflat în patrimoniul debitorului împotriva terțului poprit (în cadrul căreia instanța verifică îndeplinirea condițiilor
răspunderii civile, întocmai ca în cazul unei acțiuni în pretenții).
În măsura în care toate condițiile sunt îndeplinite, se produce efectul specific din materia menținerii/validării popririi:
Art. 237 alin.3 din codul de procedură fiscală prevede că pe baza hotărârii de menținere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de
executare silită poate începe executarea silită a terțului poprit, în condițiile prezentului cod.
În mod similar, art. 792(1) din codul de procedură civilă prevede că hotărârea de validare rămasă definitivă are efectul unei cesiuni de creanță
și constituie titlu executoriu împotriva terțului poprit, până la concurența sumelor pentru care s-a făcut validarea.
P___ această „cesiune de creanță” activul patrimonial al debitorului aflat în insolvență se diminuează, deoarece dreptul de creanță împotriva
terțului poprit iese din patrimoniul debitorului insolvabil și intră în patrimoniul creditorului.
Așadar, prin executarea hotărârii de validare de către creditorul debitorului aflat în insolvență se eludează regulile imperative prevăzute de
Legea nr. 85/2014, deoarece are două efecte: diminuarea patrimoniului debitorului și valorificarea creanței creditorului printr-o procedură
paralelă insolvenței, contrar art. 75 teza a doua din Legea nr. 85/2014.
Din această perspectivă nu prezintă relevanță dacă cererea de menținere a popririi este introdusă de creditor sau chiar de debitor, din
moment ce efectele sunt aceleași.
Referitor la argumentele debitorului privind inaplicabilitatea art. 75 din Legea nr. 85/2014 depuse prin răspunsul la întâmpinare de la fila 119
vol.2, în sensul că se poate suspenda numai dacă terțul ar fi în insolvență, instanța le consideră neîntemeiate. Astfel, debitorul afirmă în mod
eronat că nu sunt supuse suspendării/încetării acțiunile îndreptate împotriva codebitorilor și/sau terților popriți, textul de lege făcând
referire, în realitate la garanți. De asemenea, acțiunea de menținere a popririi nu este o simplă acțiune în pretenții introdusă împotriva
terțului - debitor al debitorului insolvabil, deoarece ea confirmă, în plus o măsură de executare silită și are și efectul unei cesiuni de creanță
care diminuează activul persoanei juridice aflate în insolvență, prin alte proceduri decât cele permise, contrar Legii nr. 85/2014. De menționat
că debitorul aflat în insolvență poate introduce o astfel de acțiune în pretenții, (chiar debitorul a făcut referire la dosarul xxxxx/3/2016)
soluționarea acesteia putând avea ca efect recunoașterea creanței în patrimoniul celui aflat în insolvență și posibilitatea valorificării
creanței de către toți creditorii prin procedura specială a insolvenței, pe când, în virtutea efectelor relative, procedura validării popririi
permite numai creditorului din respectiva procedură de executare să își valorifice drepturile, contrar art. 75 teza a doua din Legea nr. 85/2014,
creând-se astfel și o discriminare pozitivă în favoarea creditorului popritor și în dauna creditorilor din procedura colectivă a insolvenței. În
acest sens, art. 792 alin. (4) NCPC prevede că „în cazul în care creanța debitorului poprit este garantată cu ipotecă, după ce hotărârea de
validare a devenit definitivă, se va intabula în cartea funciară strămutarea dreptului de ipotecă în favoarea tuturor creditorilor care au obținut
validarea”.
Pentru aceste considerente, reținând că cele două efecte ale prezentei acțiuni, diminuarea averii debitorului prin cesiune și favorizarea unui
creditor prin primirea a unui element din activul patrimoniului debitorului cu toate garanțiile ce îl însoțesc, împiedică introducerea și
continuarea unei acțiuni de menținere a popririi, în temeiul art. 75 alin. 1 teza finală din Legea 85/2014, instanța va constata încetată acțiunea
civilă.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
 

http://rolii.ro/hotarari/598529d1e49009c41a00029e 3/4
1/8/2018 185/2017 poprire asiguratorie - ROLII
În temeiul art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014, constată încetată acțiunea civilă privind pe debitoarea C_______ I____ SRL P___ A____________
S______ S______ , cu sediul în sector 1, București, ______________________ și C_______ I____ SRL P___ A____________ J_______ P______
SPRL,cu sediul în București, ___________________________.46,sector1,pe terțul poprit P______ Y C_______ I_______________ S.L.
S_______ - S________ BUCUREȘTI , cu sediul în sector 1, București, Calea Floreasca, nr. 169, ______________. 2, _____________ și pe
creditorii DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI, cu sediul în sector 2, București, ______________________ și
DIRECȚIA G_______ R________ A FINANȚELOR P______ BUCUREȘTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIE SECTOR 1 A FINANȚELOR
P______, cu sediul în sector 1, București, ___________________________. 9-13.
Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică azi, 11.01.2017.
 
PREȘEDINTEGREFIER
P_______ D___ P______        B____ I____
 
 
 
 
 
P.D.P./B.I./09.05.2017/7ex
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru
Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

http://rolii.ro/hotarari/598529d1e49009c41a00029e 4/4

S-ar putea să vă placă și