Sunteți pe pagina 1din 9

DIDACTICA ARIEI CURRICULARE

OPŢIONAL PROPUS:
PROPUNĂTOR –
TIPUL OPTIONALULUI: la nivelul mai multor arii curriculare – Limbă şi
comunicare, Arte, Tehnologii, Consiliere si orientare
NR.DE ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră/săptămână
CLASA: a II a – 23 elevi
AN SCOLAR: 2017/2018
ARGUMENT

Informarea elevilor cu noţiuni din domeniul artelor dramatice şi


iniţierea treptată în procesul de creaţie teatrală, clasică şi păpuşărească, au
drept urmare educarea anumitor capacităţi: exprimarea verbala si
nonverbala, in fata unui public, percepţia artistică, analiza estetică şi
creativitatea artistică, recunoasterea emotiilor si gestionarea lor.
Am considerat teatrul de animaţie, un mijloc de educaţie si
divertisment pentru copii. Prin teatru se stimulează şi se dezvoltă imaginaţia
elevilor, exprimarea liberă, inteligenta emotionala, pregătindu-i să-şi
formeze obişnuinţa de a lua o anumită atitudine faţă de ceea ce se întâmplă
în jurul lor.
Esenţa artei teatrale, dorinţa de comunicare prin exerciţiul dramatic,
constituie o formă ideală de dezvoltare a capacităţii de comunicare orală, de
antrenare a elevului în susţinerea unor examene orale, de adaptare a cestuia
la atmosfera specifică unor astfel de situaţii.Teatrul este un mijloc de
antrenament, de lucru în echipă.
Am ales disciplina opţională “In lumea marionetelor”, pentru a pune
un accent deosebit pe dezvoltarea personalităţii elevului emotionala, fizica,
creativa, sociala, aceasta avand ca scop sa creeze o lume in care elevul sa se
simta sigur sa se deschida si sa exploreze.
Competente generale

 Dezvoltarea abilitatilor de exprimare verbala si nonverbala


 Dezvoltarea capacității de exprimare a emotiilor verbal si nonverbale
 Participarea activa la planificarea, organizarea activitatilor colective
 Realizarea unor personaje din materiale conventionale si nonconventionale,
intr-un mod creativ

Limba si comunicare
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi
încredere în sine

Arte vizuale si abilitati practice


2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi
formei
2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Dezvoltare personala
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
Competente specifice Continuturi
1. – să pronunţe corect, clar şi expresiv
enunţuri memorate sau formulate de ei care
să redea o anumită stare sufletească
2. – să exprime prin mers şi mimică starea
sufletească a personajului
3. – să cunoască tipurile de păpuşi şi
materialele necesare confecţionării lor
4. – să folosească cunoştinţele însuşite la
orele de educaţie plastică şi abilităţi în
confecţionarea decorurilor şi a păpuşilor
5. – să cunoască tehnica de animare a unor
păpuşi de diverse tipuri şi să-şi coreleze
mişcarea corpului cu mişcarea păpuşii
6. – să-şi sprijine colegii de echipă în
timpul repetiţiilor şi spectacolelor
7. – să manifeste răbdare şi respect faţă de
parteneri în timpul repetiţiilor şi
spectacolelor

LISTA DE CONŢINUTURI

1. Ce este teatrul? Ce este păpuşa? - 2


ore
- jocuri de creativitate ( animarea
obiectelor din mediul clasei sau
de uz cotidian: căciuli, fulare,
linguri de lemn)
- cunoaşterea unor păpuşi specifice teatrului de păpuşi
2. Comunicăm cu spectatorii - 4 ore
- comunicarea orală
- formularea mesajului
- dialogul
- construirea de dialoguri în situaţii concrete
3. Masca - 2 ore
- prezentare generală
- tipuri de măşti
- tehnici de confecţionare
- tehnici de animare
4. Personajul, păpuşa - 4 ore
- modalităţi de prezentare a unui personaj, păpuşă
- înfăţişarea
- autoprezentarea
- textul
- atitudinea celorlalte personaje
- modalităţi de autoprezentare
- mersul
- vocea
- comportamentul
5. Confecţionarea păpuşilor - 5 ore
- prezentarea păpuşilor
- alegerea materialelor necesare
- confecţionarea păpuşilor după model
6. Mânuirea păpuşilor - 6 ore
- mers, aplecări, întoarceri
- improvizaţii
7. Drumul de la idee la spectacol - 12 ore
- aplicaţii pe scenarii create de elevi sau pe texte selectate
- prezentarea spectacolelor în faţa elevilor din alte clase şi în faţa
părinţilor

Activităţi de învăţare

- frământări de limbă
- folosirea controlului respiraţiei
- transmiterea mesajului cu
ajutorul gesturilor
- pantomimă
- improvizaţie
- interpretare de texte indicate sau
la alegere în funcţie de o temă dată
(veselă, ironică, tristă)
- joc de rol
- cunoaşterea tipurilor de păpuşi
- clasificarea materialelor folosite în confecţionere
- confecţionarea păpuşilor şi decorurilor folosind tehnicile învăţate
- improvizarea unei scene în funcţie de tema spectacolului
- exersarea mersului, aplecărilor, întoarcerilor, mânuind păpuşa
- mânuirea papuşii după paravan
- pregătirea în echipă a scenelor necesare în piesa
- învăţarea în grup a rolurilor pentru susţinerea colegilor în spectacole
- repetiţii în pregătirea unor spectacole
- activităţi de culise
- conştientizarea necesităţii atenţiei, a stăpânirii de sine în timpul
spectacolului

Modalităţi de evaluare

- probe orale (vizând capacitatea de a reţine şi de a expune un


rol din piesă )
- probe practice (vizând capacitatea de a executa desene pentru
schiţe de costum, de a executa păpuşi, costume şi recuzită
necesare unui spectacol, precum şi îndemânarea de a mânui
păpuşile)
- portofoliul (schiţe costume, schiţe decoruri, fotografii repetiţii
şi spectacole)
- spectacolul

Bibliografie

- Curriculum naţional – programe şcolare pentru învăţământul


primar, Bucureşti, 1998
- Discipline opţionale la clasele I-IV – modele orientative,
Editura Polirom
- Programe şcolare pentru învăţământul primar- discipline
opţionale, Editura As