Sunteți pe pagina 1din 3

Tribunalul Valcea

Sectia contencios administrativ si fiscal

Domnule Presedinte,

Subscrisa S.C. CAED TRANS S.R.L., cu sediul in sat Radacinesti, comuna


Berislavesti, nr.269, cod postal 247043, judetul Valcea, formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

în contradictoriu cu
1. Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Valcea - Administratia Finantelor
Publice Valcea, cu sediul în Ramnicu Valcea, str.G-ral Magheru, nr.17, judetul Valcea

pentru ca prin hotărârea ce o veti pronunta


 restituirea sumei achitate cu titlu de taxă de poluare prin chitanta cu seria TS8
nr. 1085419 din 11.01.2012, taxă achitată pentru înmatricularea autovehiculului
Volvo, tip FH62TB/FH12-460, fabricat în anul 2005 (prima înmatriculare la data
de 01.04.2005), având nr. de înmatriculare VL21TOM, nr. de identificare
YV2AP40C55A601428, seria cărtii de identitate J236486
 să obligati pârâta la plata dobânzii fiscale aferente sumei achitate cu titlu de taxă
de poluare, calculată de la data plătii si până la data restituirii efective;

Motive

În fapt, la data de 16.12.2011, am achizitionat autovehiculul marca Volvo, tip


FH62TB/FH12-460, fabricat în anul 2005, înmatriculat în Marea Britanie,
Pentru înmatricularea autoturismului în România am fost nevoit să achit suma de
13301 lei, cu titlu de taxă de poluare, conform deciziei de calcul al taxei de poluare pentru
autovehicule nr.648/10.01.2012, emisa de ANAF – AFP Calimanesti.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 117 alin. (1) lit. d) si art. 124 din
Codul de procedura fiscală.

1
Consider că taxa de poluare a fost stabilită si prelevată în mod ilegal, prin aplicarea
eronată a prevederilor legale stabilite prin OUG 50/2008.
Conform art. 110 TFUE (ex-art. 90 TCE), „nici un stat membru nu aplică, direct sau
indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele
care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare”.
Potrivit hotărârilor CJUE din cauzele C-402/09 (Tatu) si C-263/10 (Nisipeanu),
articolul 110 TFUE (ex-art. 90 TCE) trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat
membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor
înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât
descurajează punerea în circulatie în statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie
cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie
având aceeasi vechime si aceeasi uzură de pe piata natională.
Având în vedere că s-a respins cererea statului român de limitare a efectelor în timp a
hotărârii Curţii, hotărârea Nisipeanu se aplică retroactiv şi lipseste de temei juridic prelevarea
taxei de poluare începând cu data de 1 iulie 2008.
OUG nr. 50/2008 are ca efect faptul că autovehiculele de ocazie importate si
caracterizate printr-o vechime si o uzură importante sunt supuse unei taxe care se poate
apropia de 30 % din valoarea lor de piată, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe
piata natională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de sarcină
fiscală.
Acest tip de reglementare, deşi nu este de natură a demonstra o discriminare directă –
căci norma internă nu se referă la vehiculele de ocazie aduse din străinătate, ci pare a avea o
aplicabilitate generală – prin efectele sale încurajează dobândirea de autovehicule de ocazie,
de provenienţă internă, cu caracteristici echivalente celor în discuţie, prin aceea că, în cazul
acestora din urmă, dobânditorul nu este supus plăţii taxei. Sub acest aspect, spiritul fostului
art. 90 din TCE este înfrânt, căci obiectivul art. 90, în ansamblul său, este asigurarea liberei
circulaţii a mărfurilor între statele membre în condiţii normale de concurenţă, prin eliminarea
oricăror forme de protecţie, care pot decurge din aplicarea de impozite interne
discriminatorii faţă de produsele provenind din alte state membre.
Ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 218/2008, intentia legiuitorului de a influenta
alegerea consumatorilor a devenit evidentă: a fost înlăturată taxa de poluare pentru
autoturismele noi, Euro 4, capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cm 3 (or, este de notorietate
că în România sunt produse autoturisme cu aceste caracteristici) care se înmatriculează pentru
prima dată în Romania în perioada 15.12.2008 - 31.12.2009, astfel încât consumatorii sunt
directionati fie spre un autoturism nou, fie spre un autoturism second-hand deja înmatriculat
în România. Se protejează astfel productia internă, aspect ce reiese explicit din preambulul
O.U.G. nr. 208/2008 si 218/2008, potrivita căruia: „Guvernul României se preocupă de luarea
măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc
de muncă în industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare”.
Nu se poate contesta că reglementarea natională contravine legislatiei europene. Or,
potrivit art. 148 din Constitutia României, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate
față de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea actului de aderare (alin. 2), iar
Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecătoreasca garantează
aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderării si din prevederile alineatului 2
(alin.4).
Prin Decizia în cauza Costa/Enel (1964), CJUE a stabilit că legea care se îndepărtează
de Tratat - un izvor independent de drept - nu ar putea să ducă la anularea lui, dată fiind natura
sa originară si specială, fără a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitara si fără ca baza legală

2
a Comunitătii însăsi să fie pusă la îndoiala. Mai mult, aceeasi decizie a definit relatia dintre
dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre arătând că dreptul comunitar este o
ordine juridică independentă care are prioritate de aplicare chiar si în fata dreptului national
ulterior - or, în spetă, taxa pe poluare a fost introdusa în legislatia internă de-abia în anul 2008.
De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJUE a stabilit că judecătorul national este
obligat să aplice normele comunitare, în mod direct, fără a solicita sau astepta eliminarea pe
cale administrativă sau potrivit unei alte proceduri constitutionale, a normelor interne
contrare.

Pentru aceste motive vă rog să dispuneti restituirea taxei de poluare prelevată


discriminatoriu şi în mod nelegal, prin încălcarea dispoziţiile art. 110 din Tratatul de
Functionare a Uniunii Europene, precum si dobânda fiscală aferentă.
În dovedirea motivelor enuntate, înteleg să mă folosesc de proba cu înscrisuri.

În temeiul art. 242 (2) C. proc. civ., în caz de neprezentare, vă rog să judecati
cauza si în lipsă.

27.11.2012 S.C CAED TRANS S.R.L.,

Domnului Presedinte al Tribunalului Valcea