Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „DUMITRU STĂNILOAE”

ADMITERE - STUDII DE MASTER7


sesiunea iulie 2016
În anul universitar 2016-2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi,
se vor organiza cursuri de MASTER, cu durata de 4 (patru) semestre, pentru următoarele direcţii de
specializare8:
1. Teoria şi practica formării religioase
2. Familia creștină contemporană
3. Misiune și slujire pastorală
4. Comunicare și consiliere psihologică și spirituală
5. Artă sacră în patrimoniul cultural

Număr de locuri pe specializări: SE VA AFIŞA DUPA APROBAREA UNIVERSITĂŢII

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru MASTER absolvenţii cu diplomă de licenţă.

Datele de desfăşurare
a concursului de admitere pentru MASTER - sesiunea iulie 2016
 18-23 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor
 24-27 iulie 2016 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

TAXE
Taxa de înscriere la concursul de admitere (se achita la oficiile BRD în contul :
RO68BRDE240SV89534452400, cod: 28):
250 RON9
Taxa de şcolarizare (pentru studii postuniversitare de MASTER):
3000 RON/an universitar 2016-2017.

7
Aceste date sunt şi pe site-ul : www.teologie.uaic.ro
8
Dacă vor fi candidaţi, locurile cu taxă se pot suplimenta. În cazul în care o direcţie de specializare nu
întruneşte numărul de cursanţi necesari demarării activităţii didactice, candidaţii vor fi redistribuiţi cu
locurile ocupate – buget sau taxă, la o altă direcţie de specializare, conform opţiunilor exprimate.
9
Pentru fiecare din dosarele suplimentare depuse, cadidaţii vor achita 50% din taxa de înscriere.
MASTER
sesiunea iulie 2016

Pentru toate direcţiile de specializare admiterea va consta în


CONCURS DE DOSARE,

media de admitere fiind, în proporţie de 100%, media generală la


examenul de licenţă.

DEPARTAJAREA candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere se face în


funcţie de media generală ECTS a anilor de studii de licenţă.
ACTELE
necesare pentru înscriere la concursul de admitere – studii de MASTER
sesiunea iulie 2016

 dosar plic;
 certificatul de naştere (copie legalizată);
 buletin/carte de identitate (copie);
 certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în
copie legalizată (dacă este cazul);
 fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele
în original şi copie;
 foaia matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la studiile de licenţă;
 certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie);
 binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul
(apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul
se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective10 (se obţine
personal);
 recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul.
Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii
de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.
 adeverinţă medicală tip.
 adeverinţă că este apt din punct de vedere psihologic (candidaţii din
Arhiepiscopia Iaşilor pot obţine această adeverinţă numai de la cabinetul ATEST,
Bld. Ştefan cel Mare, nr. 8, etj. 2, cam. 14 – http://www.atest.ro);
 4 fotografii color tip C.I.;
 chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere ;
 absolvenţii altor programme de master vor depune la dosar adeverinţă de la
facultatea la care au fost masteranzi în care se va menţiona numărul
semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat
de bursă (studiu sau socială).

10 În vederea obţinerii binecuvântării preoţii şi monahii vor îndeplini condiţiile impuse de


Centrele Eparhiale de care aparţin.