Sunteți pe pagina 1din 4

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului

TEMA ACTIVITĂȚII : ,,Scufita Rosie”

MIJLOC DE REALIZARE: Repovestire

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare şi verificare

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la


conţinutul povestirii desprinzând mesajul educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii copiii vor putea:
O 1: - să identifice personajele din povestire;
O2: -să redea dialogul dintre personaje, interpretând rolul acestora;
O3: -să caracterizeze personajele făcând diferenţa dintre personajele pozitive şi
cele negative;
O4: -să se exprime corect din punct de vedere grammatical;

METODE ŞI PROCEDEE: povestirea copiilor, explicaţia, exerciţiul, turnirul întrebărilor,


diagrama Venn.

MATERIAL DIDACTIC: imagini din text, ,clepsidră,clopoţel,buline,tabel de punctaj, coală cu


diagrama Venn, marionetele

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:-,,Programa sctivităţilor instructiv-educative în grădiniţa de


copii” , Editura V&Integral, Bucureşti;
-„Metode interactive de grup” ,Editura Arves,

DURATĂ:30 minute
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICĂ

MOMENT Se aeriseşte sala de grupaă , se


ORGANIZATORIC pregaă teşte materialul necesar
şi se aranjeazaă mobilierul

CAPTAREA Se capteazaă atenţia copiilor -frontal Observarea


ATENŢIEI prin intermediul marionetei -prezentare- comporta-
Scufita Rosie care a venit îîn receptare mentului
vizitaă . -marioneta copiilor

REACTUALIZAREA Se discutaă cu copii referitor la -frontal şi Aprecieri


CUNOŞTINŢELOR poveştile îînvaă ţate enumeraî nd individual privind
titluri şi personaje -conversaţia corectitu-
dinea
raă spunsurilor

ENUNŢAREA TEMEI Se anunţaă titlul temei şi -frontal Observarea


ŞI A OBIECTIVELOR obiectivele îîntr-un mod -prezentare- comporta-
accesibil copiilor receptare mentului
copiilor

DIRIJAREA Se îîmparte colectivul de copii


IÎNVAĂ ŢAĂ RII îîn doua grupe care vor
concura . Se stabileşte la -pe grupuri Observarea
nivelul fiecaă rei grupe cine va fi -explicaţia, comporta-
deşteptul, ceasornicul, conversaţia, mentului
povestitorul, crainicul şi se turnirul copiilor, a
impart copiilor marionetele, îîntrebaă rilor modului îîn
cplepsidre şi clopoţei. Se -coroniţe cu care ei se
stabileste primul grup iniţiale, sprijinaă , a
prezenta povestea paî na îîn clepsidraă , claritaă ţii
momentul caî nd lupul ajunge la clopotei, îîntrbaă rilor şi a
casa bunicutței, iar celalalt buline roşii, modului de
douaă grup restul povestirii. Se tabel de evaluare a
daă timp grupurilor pentru ca punctaj raă spunsurilor
povestitorul saă redea şi acordare a
conţinutul şi grupul saă bulinelor
stabileascaă îîntrebaă rile , pe care
crainicul le va adresa
deşteptului grupului
concurent.
Timpul de raă spuns este dat de
scurgerea nisipului din
clepsidraă , dupaă care
ceasornicul va suna clpoţelul.

OBŢINEREA Folosind diagram Venn voi -pe grupuri Aprecieri


PERFORMANŢEI solicita copii saă denumeascaă -diagramaă , privind
personajele pozitive şi siluete raă spunsurile şi
negative, pe care le vor aseza argument-rile
pe diagrame, iar in intersectia copiilor.
diagramelor saă stabileascaă
asemaă naă ri şi deosebiri îîntre
acestea.

EVALUAREA Se fac aprecieri cu privire la -frontal


comporatamentul copiilor îîn -prezentare-
timpul desfaă şuraă rii receptare
activitaă ţii,la modul îîn care au
colaborat pentru realizarea
obiectivelor