Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢURI

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP”Centrul de Sănătate Drochia „A.


Manziuc”.
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP”Centrul de Sănătate Drochia „A.
Manziuc”.
3. Obiectul achiziţiei Reparatia et.II al cladirii IMSP Centrul de Sanatate
Drochia "A.Manziuc"

Unitatea
Nr.
Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate de Cantitatea
d/o
măsură
1 2 3 4 5
1. Coridor et.2
1 RpCR29A Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
m2 1 008,650
2 RpCO56C Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,
tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. m2 118,480
3 RpVA35A Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra,
zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii m2 162,000
rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm
4 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane,
cutii, rulou, masti, etc.) m2 73,060
5 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura la constructii cu m2 62,080
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
6 CK07B Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau
ferestre (cornare din lemn dea lungul peretilor) m 189,500
7 CN16A1 Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate
pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3
straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea m2 28,350
unui strat mai putin (la prevazuri si baghete sub forma
de cornar)
8 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25
m 381,400
T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
9 CK17F Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de
peste 10 mp din profiluri de mase plastice m2 246,350
10 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la
pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment
M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in m 195,500
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (sub lambriuri
jos la pardosele)
11 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat)
cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi m2 28,420
plane
12 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, m2 28,420
coloanelor si tavanelor
13 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet m2 28,420
existent, executate manual
14 СF59B Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m2 29,300
m: suprafete inclinate fara izolatie
15 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, m2 29,300
1 2 3 4 5
coloanelor si tavanelor
16 СF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m2 28,800
m: tavane fara izolatie
17 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, m2 28,800
coloanelor si tavanelor
18 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet m2 58,100
existent, executate manual
19 CD50C Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m m3 3,600
20 CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate
manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime
medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete
m2 126,500
plane
21 CF51B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 126,500
Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm
(se adauga sau se scade la art. CF50) K-2
22 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, m2 126,500
coloanelor si tavanelor
23 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor pe tencuieli vechi m2 126,500
24 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet m2 126,500
existent, executate manual
25 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 460,000
26 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor pe tencuieli vechi m2 1 008,650
27 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare manuala a
m2 1 008,650
mortarului.(Indreptarea peretilor ghebosi si strimbi)
28 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.
lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (trebue de
m2 336,210
pus neaparat)
29 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
tavanelor pe tencuieli vechi m2 1 008,650
30 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate
manual. cu amestec "TINC" la pereti m2 1 008,650
31 CK26D Montarea coltarelor din aluminiu (la michii si colturi)
m 820,000
2. Iluminat electric
32 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv
tijele si globurile buc 38,000
33 RpCU05A Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti,
la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de buc 6,000
caramida pina la 15 cm grosime
34 RpEC02B Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu
conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC,
elementele de protectie sau canale, in camere cu
buc 38,000
inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri.
35 RpEC08B Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie
tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie
IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in buc 4,000
camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri
administrative, birouri, crese, gradinite
36 RpEE01A Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de
10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau buc 4,000
1 2 3 4 5
etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau
portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din
lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau
aluminiu
37 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din
bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie
impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, buc 4,000
montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri
din lemn sau plastic
38 RpEG16B Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si
fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie buc 2,000
metalica cu 12 monopolari
39 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25
A- simbol 3129 N buc 8,000
40 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi
fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip buc 38,000
CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi

4.Scopul achiziţiei:
Întreţinerea clădirilor instituţiilor sanitare la nivelul cerinţelor standardelor solicitate de
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare a IMSP.
5. Informaţie financiară:
Sursa de finanţare: sursele financiare alocate de APL şi mijloace speciale
6. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor: 2 luni calendaristice.
7. Modul de prezentare a ofertelor:
ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
preţul lucrărilor se indică în lei MD;
oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi
folosite în procesul lucrărilor;
preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de
executare a contractului;
preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul
procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru
dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către
beneficiar;
8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 09.08.2018 ora 14:00
9. Oferta se prezintă pînă la data de 09.08.2018 ora 14:00 pe adresa or. Drochia, bd. N.
Testemiţanu, 4/1 et.III bir. 307 ;
10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de
prezentare a ofertelor.
12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor > la
decizia participantului, pina la data limita de depunere a ofertelor ;
13. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se
vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.
14. Modul de întocmire a ofertelor:
Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu
"originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
15. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ pe tot lotul (obiectul
se considera indivizibil si contractul se incheie pe tot obiectul ) şi corespunderea cerinţelor
stipulate in Caietul de sarcinic si anuntul de participare .
16.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:
experienţa în domeniu nu mai mic de 10 ani /
dotarea tehnică /profesională,
capacitatea tehnico-materială,
prezentarea Recomandaţiilor despre îndeplinirea lucrărilor similare în perioada anilor
2016-2018 vizate de Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate
lucrarile si Beneficiarul lucrarilor .

17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data


aprobării rezultatelor evaluării de către investitor.
18. Condiţiile de contractare:
contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la
data determinării ofertei cîştigătoare;
modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
19. Documentele obligatorii necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
Oferta original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).
Devizurile originale. (formularele 3,5,7) confirmate prin ştampila şi semnătura ofertantului)
Garantia pentru oferta – bancara sau transfer la contul institutiei (la data concursului) , 1% din suma
ofertei f/TVA confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului
Certificate de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat. (copie confirmată
prin ştampila şi semnătura ofertantului).
Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia, datele de contact etc).
Original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).
Asigurarea cu personal de specialitate. original ( confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).
Raport financiar (pe baza datelor din ultimul bilanţ). copie, (confirmată prin ştampila şi semnătura
ofertantului).
Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul Social. copie
(confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului).
Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament. original (confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului).
Avizul Inspecţiei pentru Supravegherea Tehnica. original sau copie (confirmat prin ştampila şi
semnătura ofertantului).
Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, cel puţin un contract avînd valoarea nu mai mică de
75% din valoarea viitorului contract (original , confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului)
Termenul de garantie a lucrarilor – nu mai mic de 24 luni din data semnarii procesului de receptie
finala original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului.
Recomandaţii despre îndeplinirea lucrărilor similare (original) în perioada anilor 2016-2018 vizate de
Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate lucrarile si de beneficiarul lucrarilor .
Graficul de executare a lucrarilor – original, confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului. Din
motivul specificului localului lucrarilor (se vor efectua in institutie medico sanitara publica , cu
aglomeratie de pacienti si lucrul specific al medicilor) preferabil si recomandabil este grafic de
executare a lucrarilor in a II -a jumatate a zilei , pentru respectarea securitatii pacientilor, inclusiv
copiilor. Pentru evitarea cazurilor exceptionale si asigurarea securitatii pacientilor si a personalului
institutiei, obiectul supus reparatiei va fi separat in 4 segmente. Lucrarea va incepe cu reparatia I-lui
segment, pe perioada careia accesul la acest segment va fi blocat. La finisarea reparatiei I-lui segment,
accesul va fi deschis, cu blocarea segmentului II , unde vor fi prelungite lucrarile. In acest mod,
consecutiv, vor fi blocate toate cele IV segmente ale coridorului, pe perioada lucrarilor, pentru
asigurarea securitatii pacientilor si evitarea cazurilor exceptionale.
Lucrarile zgomotoase si complicate vor fi efectuate in a II-a jumatate a zilei .
Cistigatorul la concurs va depune , odata cu semnarea contractului, Garanţia de bună execuţie a
contractului: - garantie bancara sau transfer la cont - suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecat si va reprezenta 10%. original, confirmată prin ştampila
şi semnătura ofertantului
DECLARAŢIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere original
confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului
Imputernicire - original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului
Scrisoare de inaintare - original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

20. Relaţii de contact: 0 252 2-27-88 Buga Diana.


Investitorul
(autoritatea contractantă) /E. LOPATENCO/__________________________
(semnătura)
L.Ş,
Executor: Buga Diana Tel. 252 2-27-88

Anexat pentru conduita : MODELE DE FORMULARE

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR


_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)

Nr. Grupa de Anul … Anul (n)


d/o obiecte/denumirea Luna. ora
obiectului 1 2 3 … N
1. Organizare de şantier
2. Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

3. Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

… Obiect …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________

Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
DECLARAŢIE
de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________


(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din
03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________
(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect
_________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de
________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data
solicitată;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;
d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor
de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
DECLARAŢIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________
Numărul procedurii: __________________
Către: __________________

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea


operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau
rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia
respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau
rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare,
constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei
licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi
adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii,
companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în
achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii
contractante.

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele __________________________________________________________
2. Codul fiscal ________________________________________________________________
3. Adresa sediului central _______________________________________________________
4. Telefon ___________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________
(numărul, data înregistrării)
___________________________________________________________________________
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________
_____________________________________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licenţa (certificat)___________________________________________________________
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
____________________________________________________________________________
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________
___________________________________________________________________________
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuală la


Nr. Cifra de afaceri anuală
Anul 31 decembrie, echivalent
d/o la 31 decembrie, mii lei
dolari SUA
1.
2
3
Media anuală:

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

IMPUTERNICIRE
[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat
documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate
cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care
împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească
va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat
documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi
reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor]

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Numele în clar: ___________________________________________________


Semnătura: _________________________________________________________
În calitate de: ____________________________________________________

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru şi în numele


__________________________
(denumire/nume operator economic)

Data completării:______________________
OFERTANT
_______________________________________
(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Către_________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare,


apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr.________ din_________________(ziua, luna, anul)
privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ____________________________
_____________________________________________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii____________________________________________________________________
(denumirea, numele ofertantului)
_____________________________________________________________________________
Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul__________________________________________________________________
(tipul, seria/numărul, emitentul)
_____________________________________________________________________________
privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd:


a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________


2. Numărul şi data contractului___________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara______________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului ) _____________________ ______________________
b) finală
(la data finalizării contractului) ______________________ ______________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:____________________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată ________________________________________________________________
b) efectiv realizată ____________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul
__________________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în
contracte
__________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului

Denumirea principalelor utilaje,


Nr. echipamente, mijloace de transport, baze
Unitatea
d/o de producţie (ateliere, depozite, spaţii de Asigurate de
de
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant Asigurate la terţi sau
măsură
ca necesare pentru executarea lucrării, din dotare din alte
(bucăţi şi
rezultate în baza tehnologiilor pe care el surse
seturi)
urmează să le adopte
0 1 2 3 4
1.
2.
3.
.

Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Numărul
Numărul şi certificatului de
Vechimea în munca denumirea lucrărilor atestare
Nr.
Funcţia Studii de specialitate în specialitate (ani) similare executate în Data eliberării
d/o
calitate de conducător

1 2 3 4
Diriginţi de
şantier
Maiştri
Specialişti
……………
……………
…………….

Semnat: _____________________________
Nume: ________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ____________________________
Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
FORMULAR GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

BANCA
__________________________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE


Către_____________________________________________________________________________
_
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări__________________________________,


(denumirea contractului)
încheiat între____________________________________________________,în calitate de
Antreprenor, şi ___________________________________________________, în calitate de
Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la
concurenţa sumei de ______________________________________________________,
reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa
cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel
cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în
termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii
contractante sau a Antreprenorului.
Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ______________________
În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei
sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va
obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca___________________________________
în ziua_______luna____anul______

_____________________________
(semnătura autorizată)

S-ar putea să vă placă și