Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învăţământ: Şc. Nr.

4 Moreni
Comisia Metodica: Om- Societate
An scolar 2009/2010
Responsabil comisie metodică: Prof. Dr. Bugiulescu Marian

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE A PROFESORILOR


CE PREDAU DISCIPLINE UMANISTE

OBIECTIVE OB. SPECIF. DIRECTII DE RESPONSABILIT TERME OBSERVA


GENERALE 1 ACTIUNE ATI N TII
0 MASURI 3
2 4 5
1.CRESTEREA 1.1. Cresterea 1.1.1. Proiectarea - membrii comisiei Septembr
REALA A nivelului de riguroasa, in ie .2009
PREGATIRII cunostinte, conformitate cu cerintele ● membrii
ELEVILOR deprinderi is Programei si specificul comisiei
competente in clasei
domeniul 1.1.2. Predarea acestor
disciplinelor discipline intr-o maniera
umaniste. activa si interactiva,
menita sa dezvolte
competentele elevilor - toti membrii
1.1.3. Elaborarea testelor permane
1.2. Crestera de evaluare a - director nt
atractivitatii cunostintelor din ciclul - membrii comisiei
acestor discipline, primar - membrii comisiei
incat elevii sa le 1.1.4. Sustinera evaluarii Septembr ● expozi
invete cu placere. initiale la clasele aV-VIII ie .2009 tii de carte
Pentru atingerea a si interpretarea ● prezen
acestui scop orice rezultatelor. Anexarea - tari de
mijloc e posibil. acestora la dosarul permane carte
intocmit in acest scop. nt ● recitar
i
1.2.1. Lectiile se vor ● aniver
desfasura in conformitate sari
cu acest obiectiv, ● come
abordand metodologia morari
adecvata. ● articol
1.2.2. Se vor atrage elevii e poezii
spre aceste discipline, ● etc.
propunandu-li-se
acestora subiecte
atractive pentru
optionale.
1.2.3. Se va realiza
pregatirea
suplimentarapentru elevii
ce participa la
olimpiadele scolare.
1.2.4. Vor fi atrasi elevii
spre biblioteca scolara
prin actuni desfasurate de
aceasta, cum ar fi
prezentari de carte,
aniversari, comemorari
etc.
1.2.5. Atragerea unor
elevi talentati pentru
realizarea unor
spectacole (teatru,
muzica, recitari, dans
etc.)

0 1 2 3 4 5
1.3. Pregatirea 1.3.1. Discutarea in - toti -
zilnica pentru comisie a unor membrii permane ● planifi
lectii a probleme de didactica nt cari model,
profesorilor moderna. planuri
● Atragerea toti modfel,
elevilor spre lectura membrii, proiectul
● Se va avea in unei
vedere permanent unitati de
modalitatile de invatare
evaluare ale ● referat
elevilor
Toate Noiembr
● Pentru aria cadrele ie
curriculara « Om si programele pe
Societate » se va discipline
avea in vedere Prof.
cunoasterea Bugiules Noiembr ● referat
valorilor cu Marin ie e
fundamentale ale Prof.
moralei, formarea Spătaru febroarie
unor atitudini Amalia
constructive fata de
mediul inconjurator, Decembr
stimularea Prof. ie
curiozitatii pentru Stancu
studiul istoriei si Alexandr
geografiei. u
● Referat pe aceste martie
teme : Moralitatea Prof.
în scoala Neagu
romanească, Lidia
● Referat istorie
● Lectii
demonstrative :
● Lectie de
geografie

● Lectie de religie

2.1.1. Discutii cu lunar


colegii, calificati si Discutii
2. CRESTEREA CALITATII necalificati a criteriilor toti
EVALUARII 2.1.Intelegerea de notare, a rolului profesorii Lunar
rolului educativ al notei. Nu se
educational al va folosi nota pentru a teste/bareme
notei. pedepsi elevul La o de corectare
indisciplinat. data
2.1.2. Se vor stabili toti stabilita
teste de evaluare a profesorii discutii pe
cunostintelor care se Cand e baza
aplica la fiecare clasa, cazul comparatiei
2.2. Cresterea cu o ritmicitate lunara
obiectivitatii (eventual bilunara). Se
evaluarii. vor aplica bareme clar si
precis stabilite de Rezultatele
notare. toti obtinute
colegii
3.1. Cresterea 2.2.1. Profesorii vor Grile,
eficientei compara propriile note portofolii,
activitatii de cu cele obtinute de elevi proiecte, etc.
3. perfectionare la concursuri (evaluari
CONTIUNUAPERFECTIONARE la nivelul nationale, olimpiade) si profesorii
A PROFESORILOR comisiei vor lua masuri de
indreptare acolo unde Discutii,
sunt discrepante. referate
2.2.2. Se va simula
examenul de evaluare
nationala prin teste
asemanatoare cu cele
ale Comisiei Nationale
de Evaluare.
Fiecare profesor va avea
propriul set de teste.
2.2.3. Se vor folosi si
modalitati alternative de
evaluare (grila,
portofolii, proiecte, etc.)

3.1.1. Lunar, in ultima


vineri, se vor instrui
membrii comisiei pentru
a discuta problemele
ivite in activitatea
didactica.
3.1.2. Membrii
comosiei metodice vor
efectua interasistente la
profesorii cu experienta
de cate ori orarul le
permite.

3
3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme Anual Discutii,
legate de proiectarea unitatilor de asistente
invatare, de evaluare (de examenul Toti la ore
national de evaluare), etc. profeso
rii
3.2. Dezbateri 3.2.2. Participarea cadrelor didactice la Lunar
pe teme de perfectionarile realizate la nivel Dezbateri
pregatire judetean si national : - consfatuiri
profesionala ● comisii metodice
continua. examene de definitivat, gradul II,
gradul I si perfectionari.
Cand
este Examene
4.1.1. In cadrul lectiilor lor profesorii Toti cazul
din comosia noastra metodica vor profeso
insista asupra valentelor educative ale rii
lectiilor cultivand elevilor dragostea de
4.1. Exploatarea patrie, mandria nationala, respectul
resurselor pentru valorile traditionale, cunoasterea
4. REALIZAREA UNEI educative ale si respectarea insemnelor statale,
EDUCATII COMPLETE lectiilor de cunoasterea zilelor cu semnificatie Permane
PRIN OBIECTELE religie, istorie, deosebita. nt
NOASTRE geografie.
-Lectie demonstrative, Toti
membri
5. PASTRAREA TRADIT. 5.1. Serbari si i
FOCLOR. LOCALE spectacole
PRIN MODALTI. Serbari,
SPECIFICE ARIEI 5.1.1. Profesorii de istorie alcatui recitari,
NOASTRE programul yilelor dedicate piese de
CURRICULARE holocaustului, zilei naţionale, unirii teatru
principatelor Române, zilei eroilor.
Profesorii de religie vor alcatui
programul unor serbari scolare.
5.1.2. Pregatirea unor scenete
6. CULTIV. DRAGOSTEI 6.1. Atragerea 6.1.1. Programe atractive ale bibliotecii Anual Carti
DE LECTURA copiilor la 6.1.2. Imbogatirea permanenta a
biblioteca. volumelor din bibliotecile scolre,
atragerea unor fonduri extrabugetare
pentru dotarea cu carti

COMISIA
METODICA OM
SI SOCIETATE
Responsabil comisie metodică: Prof. Dr. Bugiulescu Marian
Unitatea de învăţământ: Şc. Nr. 4 Moreni
Comisia Metodica: Om- Societate
An scolar 2009/2010

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I


2009/2010
Nr. crt. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN

1. Analiza activităţii Comisiei Metodice Toţi membrii


în anul precedent. Octombrie

2. Întocmirea planificarilor anuale, semestriale,


proiectarea activităţilor de învăţare, Toţi membrii
planuri de lecţie, schiţe de plan.

3. ● Referat : Tema « Moralitatea în şcoala Prof. Bugiulescu Marin Noembrie


● romanească»
Prof. Stancu Alexandru Decembrie
4. Lectie demonstrativă la geografie
Prof. Neagu Lidia
5. Pregătirea serbării de Crăciun
Toţi membrii Februarie
6. Analiza activităţii comisiei metodice pe
semestrul I

SEMESTRUL al II- lea


Nr. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN
crt.

1. Întocmirea planificarilor anuale,semestriale, Toti membrii Permanent


\proiectarea activităţilor de învăţare, planuri
de lecţie, schite de plan.
Prof. Spătaru Amalia Februarie
2. Referat la istorie

3. Participarea cadrelor didactice la cercurile Toţi membrii Martie


pedagogice

4. Lecţie demonstrativă la religie Prof. Neagu Lidia Martie

5. Analiza activitîţii comisiei metodice în anul


scolar 2007-2008 Toţi membrii Iunie

Responsabil comisie metodică: Prof. Dr. Bugiulescu Marian


Nr. Profesor Specialita Studii, cursuri, perfecţionari Vechi Grad
Crt. te me didactic
1. Spătaru - Istorie Facultatea de Istorie, Univ. Bucureşti, 1998 10 Gradul II.
Amalia Masterat Istoria Secolului al XX-lea 1999
Perfecţionare:
DeCeDE 2008;
2. Stancu - Facultatea de Istorie-Geografie – Valahia Tgv. 5 Definitivat.
Alexandru geografie -2005
Masterat Unitatea Istoriei Europene – Valahia
2006
Perfecţionare:
DeCeDE 2008;
3. Neagu - religie Facultatea de Teologie Ortodoxă, Filologie 6 Gradul II.
Lidia Clasică, Bucureşti, Teologie Litere Valahia
Tgv.2008
4. Bugiulescu - religie Facultatea de Teologie Ortodoxă- Valahia 5 Definitivat.
Marin Tgv.- 2004 2006

Masterat:
- Pastorală si Misiune- Facultatea de Teologie
Ortodoxă- Valahia Tgv.- 2005
-Administratie Publică - Facultatea de Ştiinte
Juridice- Valahia Tgv.- 2006
-Politici şi management în educatie -
Facultatea de Ştiinte ale Educatiei- Valahia
Tgv.- 2007

Doctorat Teologie, Univ. Ovidius Constanta-


2009
TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2009/201
TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA MEMBRILOR COMOSIEI LA
ACTIVITATILE DIN 2009/2010

Nr. NUMELE SI ACTIVITATI IN ACTIV. Semnatu


Crt. PRENUMELE SCOALA JUDETE ra
NE
Sem. I Sem.II
1. Bugiulescu Marin Referat
2. Stancu Alexandru Lectie demonstrativă
3. Spătaru Amalia Referat
4. Neagu Lidia Lectie
demonstrativă