Sunteți pe pagina 1din 73

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
( )( ) ( ) (
1. 1 + i + i − 1 1 + i − i − 1 = 1 + i + i 2 − 1 − i + 1 =
) 3p
=1+ i − 2 − i +1 = 0 2p
2. f (1) = 0 2p
f ( f (1) ) = f ( 0 ) = 1 3p
3. x2 − 5x + 7 = 3 ⇒ x 2 − 5x + 4 = 0 2p
x = 1 sau x = 4 , care convin 3p
4. Mulțimea numerelor naturale pare de două cifre are 45 de elemente, deci sunt 45 de cazuri
1p
posibile
În mulțimea numerelor naturale pare de două cifre sunt 9 numere divizibile cu 5 , deci sunt
2p
9 cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 9 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 45 5
5. x A + xC = 6 , xB + xD = 6 ⇒ x A + xC = xB + xD 2p
y A + yC = 6 , yB + yD = 6 ⇒ y A + yC = yB + yD ⇒ segmentele AC și BD au același mijloc,
3p
deci ABCD este paralelogram
6.  π π
Cum x ∈  0,  și tg x = 1 , obținem x = 2p
 2 4
π π 2 3 2 4 2
sin+ 3cos = + = =2 2 3p
4 4 2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 5  1 5
X (1) =   ⇒ det ( X (1) ) = = 1 ⋅1 − 1 ⋅ 5 = 3p
1 1  1 1
= 1 − 5 = −4 2p
b)  − a 5   a 5   0 10 
X ( −a ) + X ( a ) =  + = = 3p
 1 −a   1 a   2 0 
 −2018 5   2018 5 
= +  = X ( −2018 ) + X ( 2018 ) , pentru orice număr real a 2p
 1 −2018   1 2018 
c)  ab + 5 5 ( a + b )   a + b 10 
 =  3p
 a+b ab + 5   2 a + b
Cum a + b = 2 și ab = −3 , obținem perechile ( −1,3) și ( 3, −1) 2p
2.a) f = X 3 − 2 X 2 − X + 2 ⇒ f ( 2 ) = 23 − 2 ⋅ 22 − 2 + 2 = 3p
=8−8−2+ 2 = 0 2p
b) f ( −1) = 0 ⇒ m = 2 , deci f = X − 2 X − X + 2
3 2
3p
Restul împărțirii lui f la X 2 − 3 X + 2 este 0 , deci f se divide cu X 2 − 3 X + 2 2p
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 5
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) x1 + x2 + x3 = 2 , x1 x2 + x1x3 + x2 x3 = −1 , x1 x2 x3 = − m 3p
x12 + +
x22 x32 6
=6⇔ = 6 , deci m = −1 2p
x1 x2 x3 −m
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1 ⋅ ( x + 1) − x ⋅ 1 1 ⋅ ( x + 2 ) − ( x + 1) ⋅ 1 1 ⋅ ( x + 3) − ( x + 2 ) ⋅ 1
f ′( x) = + + = 3p
( x + 1)2 ( x + 2 )2 ( x + 3)2
x +1− x x + 2 − x −1 x +3− x − 2 1 1 1
= + + = + + , x ∈ ( −1, +∞ ) 2p
( x + 1) 2
( x + 2) 2
( x + 3) 2
( x + 1) 2
( x + 2) 2
( x + 3)2
b)  x x +1 x + 2 
lim f ( x ) = lim  + + =3 3p
x → +∞ x → +∞  x + 1 x + 2 x+3
Dreapta de ecuație y = 3 este asimptotă orizontală spre +∞ la graficul funcţiei f 2p
c) f ′ ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( −1, +∞ ) ⇒ f este crescătoare pe ( −1, +∞ ) 2p
f este continuă pe ( −1, +∞ ) , lim f ( x ) = −∞ și lim f ( x ) = 3 , deci Im f = ( −∞,3)
x →−1 x →+∞ 3p
x >−1
2.a) 2 2

∫ ( f ( x ) − ln x ) dx = ∫ ( 3x + 2 x + 1) dx = ( x + x + x )
2
2 3 2
= 3p
1 1 1
= ( 8 + 4 + 2 ) − (1 + 1 + 1) = 11 2p
b) e
f ( x) 
e
1 ln x   3x 2  e e ln x
∫ dx = ∫  3 x + 2 + +  dx =  + 2 x + ln x  + ∫

dx = 3p
1
1
x x x   2 1 1 x
3e2 + 4e − 5 1 2 e 3e 2 + 4e − 4
= + ln x = 2p
2 2 1 2
c) a a
( ) ( ) 1 + (x ln x − x) 1 = a3 + a2 + a ln a − 2
a a
A = ∫ f ( x) dx = ∫ 3 x2 + 2 x + 1 + ln x dx = x3 + x2 + x 3p
1 1

a 3 + a 2 + a ln a − 2 = a 3 + a 2 + a − 2 ⇒ ln a = 1 , deci a = e 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 5


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătați că 1 + i + ( i − 1)(1 + i ) − ( i − 1) = 0 , unde i 2 = −1 .
5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 2 x + 1 . Calculați ( f f )(1) .

5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log 2 x − 5 x + 7 = log 2 3 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale pare de două cifre,
acesta să fie divizibil cu 5 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,3) , B ( −2,1) , C ( 4,3) și D ( 8,5 ) .
Demonstrați că patrulaterul ABCD este paralelogram.
 π
5p 6. Arătați că sin x + 3cos x = 2 2 , știind că tg x = 1 și x ∈  0,  .
 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
a 5
1. Se consideră matricea X ( a ) =   , unde a este număr real.
1 a
5p a) Arătați că det ( X (1) ) = −4 .
5p b) Demonstrați că X ( − a ) + X ( a ) = X ( −2018 ) + X ( 2018 ) , pentru orice număr real a .
5p c) Determinaţi perechile de numere reale ( a, b ) pentru care X ( a ) X ( b ) = X ( a ) + X ( b ) .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 2 X 2 − X + m , unde m este număr real.
5p a) Pentru m = 2 , arătați că f ( 2 ) = 0 .
5p b) Arătați că, dacă polinomul f se divide cu X + 1 , atunci polinomul f se divide cu X 2 − 3 X + 2 .
x1 x x
5p c) Determinați numărul real nenul m , știind că + 2 + 3 = 6 , unde x1 , x2 și x3 sunt
x2 x3 x3 x1 x1x2
rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x x +1 x + 2
1. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = + + .
x +1 x + 2 x + 3
1 1 1
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = + + , x ∈ ( −1, +∞ ) .
( x + 1) 2
( x + 2) 2
( x + 3)2
5p b) Determinaţi ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Determinați imaginea funcției f .
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = 3 x 2 + 2 x + 1 + ln x .
2
5p a) Arătați că ∫ ( f ( x ) − ln x ) dx = 11 .
1
e
f ( x) 3e2 + 4e − 4
5p b) Arătați că
∫ x
dx =
2
.
1
5p c) Determinați numărul real a , a > 1 , știind că suprafața plană delimitată de graficul funcției f , axa
Ox și dreptele de ecuații x = 1 și x = a are aria egală cu a 3 + a 2 + a − 2 .
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b1b3 = b22 2p
b1b2b3 = b23 = 43 = 64 3p
2. f (1) = 0 2p
g ( f (1) ) = g ( 0 ) = 2018 3p
3. 2
52 x = 5 x ⇔ x 2 − 2 x = 0 3p
x = 0 sau x = 2 2p
4. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri
1p
posibile
În mulțimea numerelor naturale de două cifre sunt 10 numere care au cifra zecilor egală cu
2p
9 , deci sunt 10 cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 10 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 90 9
5. a −1
md = 2 2p
a
a −1
Dreapta d este paralelă cu axa Ox ⇔ 2 = 0 , deci a = 1 3p
a
6. 1  π 2
Cum sin x = și x ∈  0,  , obținem cos x = 2p
5  2 5
sin 2 x + cos 2 x 5
tg x + ctg x = = 3p
sin x cos x 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 3 1  3 1
A (1) =   ⇒ det ( A (1) ) = = 3 ⋅ ( −2 ) − 1 ⋅ 1 = 3p
 1 −2  1 −2
= −6 − 1 = −7 2p
b) y+2 y   x + 2 x   xy + 2 x − yx − 2 y xy − yx 
xA ( y ) − yA ( x ) = x   − y = = 2p
 1 −2   1 −2   x− y −2 x + 2 y 
 2( x − y) 0  2 0 
=  = ( x − y)  = ( x − y ) A ( 0 ) , pentru orice numere reale x și y 3p
 x− y −2 ( x − y )   1 −2 
c) aA ( −1) − ( −1) A ( a ) = ( a + 1) A ( 0 ) ⇒ ( aA ( −1) + A ( a ) ) A ( 0 ) = ( a + 1) A ( 0 ) A ( 0 ) = 4 ( a + 1) I 2 3p
4 ( a + 1) = a 2 + 7 ⇔ a = 1 sau a = 3 2p
2.a) f = 4 X 3 − 6 X + 2 ⇒ f (1) = 4 ⋅ 13 − 6 ⋅ 1 + 2 = 3p
= 4−6+2=0 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) Restul împărțirii polinomului f la X 2 + X + 1 este egal cu −6 X + m + 4 3p
Cum pentru orice număr real m restul este nenul, polinomul f nu se divide cu X 2 + X + 1 2p
c) 3 m 1 1 1 x x + x2 x3 + x3 x1 6
x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = − , x1 x2 x3 = − ⇒ + + = 1 2 = 3p
2 4 x1 x2 x3 x1x2 x3 m
2
6 4
  = − și, cum m este număr real nenul, obținem m = −9 2p
m m
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1
⋅ x − ln x
 1 
f '( x ) = 0 − x 2 −− 2  = 3p
x  x 
1 − ln x − 1 ln x
=− = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x2 x
b) f (1) = 0 , f ' (1) = 0 2p
Ecuația tangentei este y − f (1) = f ' (1)( x − 1) , adică y = 0 3p
c) f ' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( 0,1] ⇒ f este descrescătoare pe ( 0,1] și f ' ( x ) ≥ 0 , pentru orice
2p
x ∈ [1, +∞ ) ⇒ f este crescătoare pe [1, +∞ )

f ( x ) ≥ f (1) ⇒ f ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) , deci f ( x ) ≥ 0 ⇒ 1 − ln xx − 1


x
≥0,
3p
ln x 1
deci ≤1− , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ )
2 x x
2.a) 2 2  3x 4 2
∫( ) ( ) ∫
x + 1 f x dx = ( 3 x 3
+ 3 x 2
+)1 dx =  + x3 + x  =
 3p
0 0  4 0
= 12 + 8 + 2 = 22 2p
b) 1 1 1
 1  x3
∫  f ( x ) −  e dx = ∫ 3 x 2 x3
e dx = e x3
= 3p
0
x +1 0 0
= e −1 2p
c)
π 1 π π
1 1
1 1
g ( x) = ⇒ V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ dx = − = − +π = 3p
0 ( x + 1)
x +1 0
2 x + 1 0 2 2
π π
= ⇔n=2 2p
n 2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a1 + a3 7 + 15
a2 = = = 3p
2 2
= 11 2p
2. 3n + 2 < 8 ⇔ n < 2 2p
Cum n este număr natural, obținem n = 0 sau n = 1 3p
( )
3. x 2 − 1 = x + 1 2 ⇒ 2 x + 2 = 0 3p
x = −1 , care convine 2p
4. 5!
C53 = = 3p
3! ⋅ 2!
= 10 2p
5. 1
md1 = , md 2 = m − 3 2p
2
1
d1 și d 2 sunt perpendiculare ⇔ md1 ⋅ md 2 = −1 ⇔ ( m − 3) = −1 ⇔ m = 1 3p
2
6. 1
⇒ ( sin x + cos x ) = sin 2 x + 2sin x cos x + cos 2 x = 1 + sin 2 x =
2
sin 2 x = 3p
2
1 3
=1+ = 2p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  3 1 3 1
X ( 3,1) =   ⇒ det ( X ( 3,1) ) = = 3 ⋅ 3 − 9 ⋅1 = 3p
 9 3 9 3
=9−9 =0 2p
b)  a b  c d   ac + 9bd ad + bc 
X ( a , b ) X ( c, d ) =   = = 3p
 9b a  9d c   9bc + 9ad 9bd + ac 
 ac + 9bd ad + bc 
=  = X ( ac + 9bd , ad + bc ) , pentru orice numere reale a , b , c și d 2p
 9 ( ad + bc ) ac + 9bd 
c) det ( X ( m, n ) ) = m 2 − 9n 2 2p
Cum m și n sunt numere întregi, ( m − 3n )( m + 3n ) = 1 ⇒ m − 3n = m + 3n = −1 sau
3p
m − 3n = m + 3n = 1 și obținem ( −1,0 ) sau (1,0 )
2.a) f = 2 X 3 − 4 X 2 − 7 X + 9 ⇒ f (1) = 2 ⋅ 13 − 4 ⋅ 12 − 7 ⋅ 1 + 9 = 2p
= 2−4−7+9=0 3p
b)
( ) ( )
f − 2 = 0 ⇔ 2 ⋅ −2 2 − 4 ⋅ 2 − 7 ⋅ − 2 + m = 0 ( ) 3p
m =8−3 2 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) x1 + x2 = 1 și x1 + x2 + x3 = 2 ⇒ x3 = 1 3p
f (1) = 0 ⇒ m = 9 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
f ′ ( x ) = ( x − 1) ' e x + ( x − 1) e x ' = 2p

= e x + ( x − 1) e x = xe x , x ∈ ℝ 3p
b)  x −1  x −1 1
lim f ( x ) = lim  − x + 1 = 1 , deoarece lim − x = lim =0 3p
x → −∞ x → −∞  e  x → −∞ e x → −∞ −e − x
Dreapta de ecuație y = 1 este asimptotă orizontală spre −∞ la graficul funcției f 2p
c) f ' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) ⇒ f este crescătoare pe [ 0, +∞ ) și, cum f ( 0 ) = 0 ,
3p
obținem f ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ )
1
1 1  n
f   ≥ 0 , pentru orice număr natural n , n ≥ 2 , deci  − 1 e n + 1 ≥ 0 ⇒ n e ≤ 2p
 
n  n  n −1
2.a)  x3 2
3 3 3
∫ ( )
f x x − 2 dx = ∫ ( )  3 − x  2 =
x x − 2 dx = 3p
2 2  
8 4
=9−9− +4 = 2p
3 3
b) 1 1 1
g ( x ) = xe x ⇒ V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ xe x dx = π ( x − 1) e x = 3p
0 0 0
= 0 − π ⋅ ( −1) ⋅ e0 = π 2p
c) x x
1 t 2 x x2 − 9
∫ f (t ) ⋅ dt = ∫ t dt = = 3p
3
t−2 3
2 3 2
x
1
∫ f (t ) ⋅ t −2
dt
x2 − 9 1 2p
lim 3
= lim =
x →+∞ x2 x →+∞ 2 x2 2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați produsul primilor trei termeni ai progresiei geometrice ( bn )n≥1 , ştiind că b2 = 4 .
5p 2. Se consideră funcțiile f , g : ℝ → ℝ , f ( x ) = ( x − 1)2 și g ( x ) = 2018 − x . Calculați g ( f (1) ) .
2
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 25 x = 5 x .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă cifra zecilor egală cu 9 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreapta d de ecuație ( a − 1) x − a 2 y − a 2 = 0 , unde a este
număr real nenul. Determinați numărul real nenul a , știind că dreapta d este paralelă cu axa Ox .
5 1  π
5p 6. Arătaţi că tg x + ctg x = , știind că sin x = și x ∈  0,  .
2 5  2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0 x+2 x 
1. Se consideră matricele I 2 =   și A ( x ) =   , unde x este număr real.
0 1  1 −2 
5p a) Arătați că det ( A (1) ) = −7 .
5p b) Demonstrați că xA ( y ) − yA ( x ) = ( x − y ) A ( 0 ) , pentru orice numere reale x și y .

(
5p c) Determinați numerele reale a , știind că ( aA ( −1) + A ( a ) ) A ( 0 ) = a + 7 I 2 .
2
)
2. Se consideră polinomul f = 4 X 3 − 6 X + m , unde m este număr real.
5p a) Pentru m = 2 , arătați că f (1) = 0 .
5p b) Demonstrați că, oricare ar fi numărul real m , polinomul f nu se divide cu polinomul X 2 + X + 1 .
2
5p c) Determinați numărul real nenul m , știind că  1 + 1 + 1  = 1 ⋅ 1 ⋅ 1 , unde x1 , x2 și x3 sunt
 x1 x2 x3  x1 x2 x3
rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = 1 − ln x − 1 .
x x
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) .
ln x
x
5p b) Determina ț i ecua ţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 , situat pe graficul
funcției f .

, pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
ln x 1
5p c) Demonstrați că ≤1−
2 x x
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = 3 x 2 +
1
.
x +1
2
5p a) Arătați că ∫ ( x + 1) f ( x ) dx = 22 .
0
1
 1  x3
5p b) Calculați ∫  f ( x ) −  e dx .
0
 x + 1 
5p c) Determinați numărul natural nenul n , știind că volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei
Ox a graficului funcției g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) − 3 x 2 este egal cu π .
n
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi al doilea termen al progresiei aritmetice ( an )n≥1 , știind că a1 = 7 și a3 = 15 .
5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x + 2 . Determinaţi numerele naturale n , pentru care
f (n) < 8 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 − 1 = x + 1 .
5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu trei elemente ale mulțimii {0, 1, 2, 3, 4} .
x
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreptele d1 : y = + 2 și d 2 : y = ( m − 3) x + 1 , unde m este
2
număr real. Determinați numărul real m , pentru care dreptele d1 și d 2 sunt perpendiculare.
1 3
, atunci ( sin x + cos x ) = .
2
5p 6. Arătaţi că, dacă sin 2 x =
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 a b
1. Se consideră matricea X ( a, b ) =   , unde a și b sunt numere reale.
 9b a 
5p a) Arătați că det ( X ( 3,1) ) = 0 .
5p b) Demonstrați că X ( a, b ) X ( c, d ) = X ( ac + 9bd , ad + bc ) , pentru orice numere reale a , b , c și d .
5p c) Determinați perechile de numere întregi ( m, n ) pentru care det ( X ( m, n ) ) = 1 .
2. Se consideră polinomul f = 2 X 3 − 4 X 2 − 7 X + m , unde m este număr real.
5p a) Pentru m = 9 , arătați că f (1) = 0 .
5p b) Determinați numărul real m pentru care polinomul f este divizibil cu X + 2 .
5p c) Determinați numărul real m , știind că suma a două rădăcini ale polinomului f este egală cu 1.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = ( x − 1) e x + 1 .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = xe x , x ∈ ℝ .
5p b) Determinați ecuația asimptotei orizontale spre −∞ la graficul funcției f .
n
5p c) Demonstrați că n e ≤ , pentru orice număr natural n , n ≥ 2 .
n −1
2. Se consideră funcția f : [ 2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x x − 2 .
3
4
5p a) Arătați că ∫ f ( x) x − 2 dx =
3
.
2
5p b) Arătați că volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcției
f ( x + 2)
g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = ⋅ e x este egal cu π .
x+2
x
1
∫ f (t ) ⋅ t−2
dt
5p c) Calculați lim 3
.
x →+∞ x2
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi raţia progresiei geometrice  bn n1 cu termeni reali, ştiind că b2  1 şi b5  8 .

5p 2. Calculaţi  f f  0  pentru funcţia f :  , f  x   x2  2 x  7 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2log5  x  3  log5  x  1 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea A  1,2,3,...,50 , acesta
să fie număr divizibil cu 11.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii v  2i   a  1 j şi u  i  2 j sunt coliniari.
 
5p 6. Rezolvaţi în mulţimea  0,  ecuaţia 2sin x  1  0 .
 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0 1 0
1. Se consideră matricele A    şi B   0 5  .
 0 4   
5p a) Arătaţi că A  B  B  A .
5p b) Verificaţi dacă det  A  B   det A  det B .
 a 0
5p c) Determinaţi numărul matricelor X    pentru care X  A , unde a şi b sunt numere reale.
2
 0 b 
2. Se consideră x1 , x2 , x3 rădăcinile complexe ale polinomului f  X 3  X  a , unde a este număr
real.
5p a) Pentru a  2 , arătaţi că f 1  0 .
5p b) Determinaţi numărul real a , ştiind că  2  x1  2  x2   2  x3   2 .
5p c) Pentru a  0 , determinaţi un polinom de grad trei, având coeficienţii reali, care are rădăcinile
1 1 1
, şi .
x1 x2 x3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f :  0,    , f ( x)  ln( x  1)  ln x .
5p a) Calculaţi f ( x) , x   0,   .
5p b) Arătaţi că funcţia f este descrescătoare.

5p c) Calculaţi xlim

xf ( x) .

x
2. Se consideră funcţia f :  2,    , f  x  .
x2
1
5p a) Calculaţi  ( x  2) f ( x)dx .
0
2014
5p b) Arătaţi că   f  x   ( x  2) f '( x)  dx  1 .
2013
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
x
g : 1,2  , g ( x)  .
f  x

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 2 + 3i . Calculați z .
2

5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie cu axa Ox a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,


f ( x ) = x2 − 6x + 9 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log9 x + 5 = 1 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie divizibil cu 13.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −2,0 ) , B ( 2,0 ) şi C ( 0,3) . Calculaţi aria
triunghiului ABC .
π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = cos x + sin , unde x este număr real. Calculați E   .
x
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2a + 1 1 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 1− a 2
5p a) Calculaţi det ( A (1) ) .
5p b) Determinaţi numărul real a ştiind că det ( A ( a ) ) = 1 .
5p c) Determinaţi inversa matricei A ( 0 ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x y = 2 xy − 3 x − 3 y + 6 .
5p a) Calculați 1 2 .
5p b) Arătaţi că x y = 2  x − 3 
 y −  + pentru orice numere reale x și y .
3 3
 2  2 2
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x x = 2 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
−x
1. Se consideră funcţia f : ( −∞, 2 ) → ℝ , f ( x ) =
e
.
x−2
5p a) Calculaţi lim f ( x ) .
x →1

(1 − x ) e− x , x ∈ ( −∞, 2 ) .
5p b) Arătaţi că f ′( x) =
( x − 2 )2
1
5p c) Arătaţi că f ( x ) ≤ − pentru orice x ∈ ( −∞, 2 ) .
e
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) =
ln x
.
x +1
2
5p a) Arătaţi că ∫ ( x + 1) f ( x ) dx = 2ln 2 − 1 .
1
e
5p b) Arătaţi că ∫ ( f ( x ) + ( x + 1) f ' ( x ) ) dx = 1 .
1
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
g : [ 2,3] → ℝ , g ( x) =
ln x
.
f ( x)
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 1 − i . Arătați că z 2 + 2i = 0 .
5p 2. Calculați ( g  f )( 0 ) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 2017 și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x − 2017 .
2
−3 x
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x = 3x −4 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {1, 2, 3,… , 100} , acesta să fie
pătrat perfect.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul A ( 0,1) . Determinaţi ecuaţia dreptei d , care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta de ecuaţie y = x − 10 .
π
5p 6. Determinaţi aria triunghiului ABC , ştiind că AB = 6 , AC = 4 și A = .
6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 m − 1 −1 
1. Se consideră matricea A ( m ) =   , unde m este număr real.
 2 m − 2
5p a) Calculați det ( A ( 0 ) ) .
5p b) Demonstrați că A (1 + m ) + A (1 − m ) = 2 A (1) , pentru orice număr real m .
5p c) Demonstrați că matricea A ( m ) este inversabilă, pentru orice număr real m .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y = −3 xy + 9 x + 9 y − 24 .
5p a) Arătați că x ∗ y = −3 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y .
5p b) Demonstrați că legea de compoziție „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Determinați numărul real x , pentru care ( x ∗ x ) ∗ x = 12 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x3 − 3ln x .

5p a) Arătaţi că f ' ( x ) =
(
3 ( x − 1) x 2 + x + 1 ) , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x
5p b) Determinați ecuația asimptotei verticale la graficul funcţiei f .
5p c) Demonstraţi că f ( x ) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
2x + 3
2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2
.
x + 3x + 3
2

∫(x )
+ 3 x + 3 f ( x ) dx .
2
5p a) Calculați
1
5p b) Arătați că suprafața plană delimitată de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații x = 0 și
x = 3 are aria egală cu ln 7 .
0
5p c) Demonstrați că ∫ f ′ ( x ) f ( x ) dx = 0 .
−1

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numerele complexe z1 = 3 + 2i ș i z 2 = 3 − 2i . Ar ătaț i că numă rul z1 + z 2 este real.
5p 2. Determinaţi numărul real m , știind că punctul M ( 2, m ) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,
f ( x ) = x2 − 3 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 33 x−5 = 3−2 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea A = {1, 2, 3,…, 20} , acesta să fie
multiplu de 5.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,5 ) , B (1,3) și C ( m,1) , unde m este număr
real. Determinați numărul real m , știind că punctul C aparține dreptei AB .
π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = cos + sin x , unde x este număr real. Arătați că E   = 3 .
x
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x x + 1 1 
1. Se consideră matricea A ( x ) =  2 x 1 , unde x este număr real.
3 0 1

5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Determinați numărul real x , pentru care A ( x ) + A ( x + 2 ) = 2 A ( 2 ) .
5p c) În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( n, n + 1) , N ( 2, n ) și P ( 3,0 ) . Determinați
numărul natural n , știind că punctele M , N și P sunt coliniare.
2. Se consideră polinomul f = X 3 + aX 2 + X − 1 , unde a este număr real.
5p a) Arătați că f (1) − f ( −1) = 4 , pentru orice număr real a .
5p b) Pentru a = 2 , calculați câtul și restul împărțirii polinomului f la polinomul X 2 + X + 1 .
5p c) Determinați numărul real a pentru care x1 + x2 + x3 + x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = x1 x2 x3 − 1 , unde x1 , x2
și x3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcția f : (1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x − x + 1 .
2

x −1
x ( x − 2)
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x ∈ (1, +∞ ) .
( x − 1)2
5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 2 , situat pe graficul
funcției f .
f ( x)
5p c) Demonstrați că lim = 0.
x →+∞ e x +1
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = e x + 2 x .
1
5p a) Arătați că ∫ ( f ( x ) − 2 x ) dx = e − 1 .
0
5p b) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcţiei
g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) − e x .
a
2a3
5p c) Determinaţi numărul real a , știind că ∫ x f ( x ) dx = 1 + 3
.
0
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați al treilea termen al progresiei aritmetice ( an )n≥1 , ştiind că a1 = 4 și a2 = 7 .
5p 2. Se consideră x1 și x2 soluțiile ecuației x 2 − 4 x + 1 = 0 . Arătați că 4 x1 x2 − ( x1 + x2 ) = 0 .
1
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x+1 =
.
8
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie multiplu de 15 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 0,1) , B (1,1) și C ( 3, a ) , unde a este număr
real. Determinați numărul real a , știind că punctele A , B și C sunt coliniare.
3
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 4 3 , AC = 4 și sin C = . Calculați sin B .
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 0 x 
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
 x 0 
5p a) Arătați că det ( A (1) ) = −1 .
1 0
5p b) Demonstrați că A ( x ) A ( y ) = xyI 2 , pentru orice numere reale x și y , unde I 2 =  .
0 1
a
5p c) Determinați numărul real a , știind că A 3 A 3
a +1
( ) ( ) (
A 3a + 2 = A ( 27 ) . )
2. Se consideră polinomul f = X 3 + mX 2 + 2 X − 4 , unde m este număr real.
5p a) Pentru m = 1 , arătați că f (1) = 0 .
5p b) Arătați că, dacă polinomul f se divide cu X + 2 , atunci restul împărțirii lui f la X + 3 este egal
cu −1 .
1 1 1 1
5p c) Determinați numărul real m , știind că + + + x1 + x2 + x3 = , unde x1 , x2 și x3 sunt
x1 x2 x3 2
rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x + 2017
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = .
ex
− ( x + 2016 )
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x∈ℝ .
ex
5p b) Determinați ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstrați că funcția f este convexă pe [ −2015, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 .
x +1
1
1 4
5p a) Arătați că ∫ f ( x ) dx = 3 .
0
π
5p b) Determinați primitiva F a funcţiei f , știind că F (1) = + 1.
4
n
1
5p c) Determinați numărul natural n , știind că ∫ x f ( x ) dx = 2 ln 5 .
0

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2016


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Calculați rația progresiei geometrice ( bn )n≥1 , știind că b3 = 5 şi b4 = 10 .


5p 2. Determinați valoarea maximă a funcției f : [1,5] → ℝ , f ( x ) = x − 3 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 + 12 = x + 2 .
5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu două elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 3, 4 ) şi B (1,0 ) . Determinaţi ecuația dreptei
AB .
π
5p 6. Calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , în care AB = 6 şi C = .
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 + x −x 
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
 2x 1 − 2x 
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Demonstrați că A ( x ) A ( y ) = A ( x + y − xy ) , pentru orice numere reale x și y .
5p c) Determinați numerele reale x , x ≠ 1 , pentru care matricea A ( x ) este egală cu inversa ei.
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 .
5p a) Arătați că x y = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y .
5p b) Arătați că 1 2 3 4 = 3 .
5p c) Determinați numerele reale x , pentru care x x x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x − ln x .
x −1
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x
5p b) Demonstrați că funcţia f este convexă pe intervalul ( 0,+∞ ) .

5p c) Demonstrați că ln x ≤ x − 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .


1
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = .
x +1
2

∫(x )
+ 1 f ( x ) dx = 1 .
2
5p a) Arătaţi că
0

π
1

∫ x f ( x ) dx = 1 − 4 .
2
5p b) Demonstrați că
0
n +1
5p c) Determinaţi numerele naturale n , ştiind că ∫ 2 x f ( x ) dx = ln 2 .
n

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați al doilea termen al progresiei geometrice ( bn )n≥1 , ştiind că b1 = 4 și rația q = 2 .
5p 2. Determinați coordonatele vârfului parabolei asociate funcției f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 x .
2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( 2 x + 1) = log3 5 .


5p 4. Determinați numărul submulțimilor cu două elemente ale mulțimii {0, 1, 2, 3, 4} .
5p 5. Determinați numărul real m , știind că punctul M (1,0 ) aparține dreptei de ecuație y = mx − 2 .
π
5p 6. Calculați lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , în care AB = 2 și C = .
4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2− a 1 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 1 2 − a
5p a) Arătați că det ( A ( 2 ) ) = −1 .
5p b) Demonstrați că A ( a ) + A ( − a ) = 2 A ( 0 ) , pentru orice număr real a .
5p c) Determinați numărul real x , știind că A ( x ) A ( x ) = 2 A (1) .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 4 X 2 + mX + 4 , unde m este număr real.
5p a) Arătați că f ( −1) + f (1) = 0 , pentru orice număr real m .
5p b) Pentru m = −1 , arătați că polinomul f se divide cu polinomul X 2 − 1 .
1 1 1 
5p c) Determinați numărul real m , știind că x12 + x22 + x32 − 4  + +  = 0 , unde x1 , x2 și x3 sunt
 x1 x2 x3 
rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x − x +1
2
1. Se consideră funcţia f : (1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x −1
x ( x − 2)
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ (1, +∞ ) .
( x − 1)2
5p b) Determinați ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 2 , situat pe graficul
funcției f .
7
5p c) Demonstraţi că f ( e ) < .
2
ex
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x2
2

∫ x f ( x ) dx = e ( e − 1) .
2
5p a) Arătați că
1
5p b) Demonstrați că orice primitivă a funcţiei f este convexă pe intervalul [ 2, +∞ ) .
5p c) Demonstrați că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
x = 1 și x = 2 are aria mai mică sau egală cu e ( e − 1) .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Determinați primul termen al progresiei geometrice ( bn )n≥1 , știind că b5 = 48 și b8 = 384 .

5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 7 x + 6 . Determinați distanța dintre punctele de


intersecție a graficului funcției f cu axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x = 16 ⋅ 2 x .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr natural n din mulțimea {1, 2, 3, 4, 5} , acesta să

verifice egalitatea n 2 − 5n + 6 = 0 .
     
5p 5. Determinați numărul real a , știind că vectorii u = ( a + 1) i + ( a − 1) j și v = 6i + 2 j sunt coliniari.

5p 6. Arătați că ( 2sin x + cos x ) + ( sin x + 2cos x ) − 4sin 2 x = 5 , pentru orice număr real x .
2 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1 2  0 x
1. Se consideră matricele A =   și B =   , unde x și y sunt numere reale.
4 1  y 0
5p a) Arătați că det ( 2 A ) = −28 .
1 0
5p b) Determinați numerele reale x și y , știind că A + 2 B = I 2 , unde I 2 =  .
0 1
5p c) Dacă AB = BA , arătați că det B ≤ 0 .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x  y = 3 xy + 3 x + 3 y + 2 .
5p a) Arătați că ( −1)  1 = −1 .
5p b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x  x = x .
5p c) Determinați perechile ( a , b ) de numerele întregi, știind că a  b = 8 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = ( x − 2 ) e x .

5p a) Arătați că f ' ( x ) = ( x − 1) e , x ∈ ℝ .
x

5p b) Determinați ecuația asimptotei orizontale spre −∞ la graficul funcției f .


5p c) Demonstrați că f ' ( x ) ≥ −1 , pentru orice număr real x .
2 x2 + 1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
2
 1
5p a) Arătați că ∫  f ( x ) −  dx = 3 .
1
x

5p b) Demonstrați că funcția F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = x + ln x + 2016 este o primitivă a funcţiei f .


2

5p c) Arătați că volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcției
g : [1, 2] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) este mai mic decât 14π .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 (1 + i ) = 2 + 2i 3p
x = 2∈ℝ 2p
2. f ( 2) = 0 3p
f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ ... ⋅ f ( 5 ) = 0 2p
3. x2 + 1 = x 2 + 2 x + 1 2p
Rezultă x = 0 , care verifică ecuaţia 3p
4. Numerele de două cifre având produsul cifrelor egal cu 5 sunt 15 şi 51 ⇒ 2 cazuri favorabile 2p
Numărul numerelor naturale de două cifre este 90 ⇒ 90 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 1
p= = 2p
nr. cazuri posibile 45
5. AC = AB + BC = 4i + 3 j 3p
AC = 42 + 32 = 5 2p
6. π  π π
E   = sin + cos 2p
 
3 3 6
3 3
= + = 3 3p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2
det A = = 1⋅ 5 − 2 ⋅ 3 = 3p
3 5
= 5 − 6 = −1 2p
b)  1 2   1 2   7 12 
A2 =  ⋅ =  2p
 3 5   3 5   18 31
 7 12   6 12   1 0 
A2 − 6 A =  − =  = I2 3p
 18 31  18 30   0 1 
c)  1 2   1 0   −5 2  −5 2
B=  − 6  0 1  =  3 −1 ⇒ det B = 3 −1 = −1 2p
 3 5     
 1 2 
B −1 =   3p
3 5
2.a) 2 ∗ 2 = 22 + 22 + 4 = 2p
= 12 3p
b) x 2 + x 2 + 4 = 12 ⇔ 2 x 2 + 4 = 12 2p
x = −2 sau x = 2 3p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) 1 ∗ 1 ∗ ⋯ ∗ 1 = 8 ⋅ 12 + 4 ⋅ ( 8 − 1) = 36 3p
1 de 8 ori

1 ∗1 ∗⋯ ∗1 = 6 ∈ ℤ 2p
1 de 8 ori

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
( ) (x ) ( )
' '
f '( x ) = ex 2
− 6x + 9 + e x x2 − 6x + 9 = 3p

( ) (
= e x x 2 − 6 x + 9 + e x ( 2 x − 6 ) = e x x 2 − 4 x + 3 , pentru orice x ∈ ℝ ) 2p
b)
(
f '' ( x ) = e x x 2 − 2 x − 1 ) 2p

( ) (
f ( x ) + f '' ( x ) = e x 2 x 2 − 8 x + 8 = 2 f ' ( x ) + e x , pentru orice x ∈ ℝ ) 3p

c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x = 1 sau x = 3 2p
f ' ( x ) > 0 pentru x ∈ ( −∞,1) , f ' ( x ) < 0 pentru x ∈ (1,3) și f ' ( x ) > 0 pentru x ∈ ( 3, +∞ ) 2p
Punctele de extrem sunt x1 = 1 şi x2 = 3 1p
2.a) 1 1
x ( x + 1) 1

∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ x +1
dx = ∫ xdx = 2p
0 0 0
2
x 1 1
= = 3p
2 0 2
b) 1 1 1
x3 x4
1

∫ x f ( x ) dx + ∫ x f ( x ) dx = ∫ dx + ∫ dx =
2 3

0 0 0
x +1 0
x +1 2p
1
x3 ( x + 1) 1
x4 1 1
=∫ dx = ∫ x3dx = = 3p
0
x +1 0
4 0 4
c) 1
1 
2 1 2
 x  2
V = π ∫ h 2 ( x ) dx = π ∫   dx = π ∫ 1 − +  dx = 3p
 x + 1   x + 1 ( x + 1)2 
1 0 0 
2p
 1 1 3 
= π  x − 2ln ( x + 1) −  0 = π  − 2ln 2 
 x +1 2 

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z 2 = 22 + 2 ⋅ 2 ⋅ 3i + ( 3i ) =
2
3p
= −5 + 12i 2p
2. f ( x ) = 0 ⇒ ( x − 3) = 0
2
3p
x = 3 şi y = 0 2p
3. x2 + 5 = 9 ⇒ x 2 − 4 = 0 3p
x1 = −2 și x2 = 2 , care verifică ecuația 2p
4. Sunt 7 numere de două cifre divizibile cu 13, deci sunt 7 cazuri favorabile 2p
Sunt 90 de numere de două cifre, deci sunt 90 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 7
p= = 2p
nr. cazuri posibile 90
5. AB = 4 , CO = 3 și CO este înălțime 3p
4⋅3
A∆ABC = =6 2p
2
6. π  π π
E   = cos + sin = 3p
2 2 4
2 2
=0+ = 2p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 3 1
det ( A (1) ) = = 3 ⋅ 2 − 1⋅ 0 = 3p
0 2
=6 2p
b) 2a + 1 1
det ( A ( a ) ) = = 5a + 1 3p
1− a 2
5a + 1 = 1 ⇒ a = 0 2p
c) 1 1 
A(0) =   ; det ( A ( 0 ) ) = 1 2p
1 2 
2 −1
( A ( 0 ) )−1 =  −1  3p
 1
2.a) 1 2 = 2 ⋅1 ⋅ 2 − 3 ⋅1 − 3 ⋅ 2 + 6 = 3p
=1 2p
b)  3 3 9 3
x y = 2  xy − x − y + +  = 2p
 2 2 4 4
  3 3 3  3  3  3 3
= 2  x  y −  −  y −   + = 2  x −  y −  + pentru orice numere reale x și y 3p
  2 2 2  2  2  2 2

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) 2 2
 3 3  3 1
2 x −  + = 2 ⇒  x −  = 3p
 2 2  2 4
x1 = 1 și x2 = 2 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) e− x e −1
lim f ( x ) = lim = = 3p
x →1 x →1 x − 2 1 − 2
1
=− 2p
e
b)
f ′( x) =
( e ) ⋅ ( x − 2) − e
−x ' −x
⋅ ( x − 2)
'

=
−e − x ⋅ ( x − 2 ) − e − x
3p
( x − 2 )2 ( x − 2 )2
−e − x ⋅ ( x − 1) (1 − x ) e− x
= = , x ∈ ( −∞, 2 ) 2p
( x − 2 )2 ( x − 2 )2
c) f ' (1) = 0 , f ' ( x ) > 0 pentru orice x ∈ ( −∞,1) şi f ' ( x ) < 0 pentru orice x ∈ (1,2 ) 3p
1
f ( x ) ≤ f (1) ⇒ f ( x ) ≤ −
pentru orice x ∈ ( −∞, 2 ) 2p
e
2.a) 2 2
2 2
∫( ) ( ) ∫
x + 1 f x dx = ln x dx = x ln x
1
− ∫ 1 dx = 3p
1 1 1
2
= 2ln 2 − x = 2ln 2 − 1 2p
1
b) e e

∫( )
f ( x ) + ( x + 1) ⋅ f ' ( x ) dx = ∫ ( ( x + 1) ⋅ f ( x ) ) dx =
'
3p
1 1
e
= ( x + 1) f ( x ) = ln e = 1 2p
1
c) 3 3
V = π ⋅ ∫ g 2 ( x ) dx = π ⋅ ∫ ( x + 1) dx =
2
2p
2 2

=π ⋅
( x + 1)3 3 37π
= 3p
3 2 3

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b  b q3  q3  8 3p
5 2
q2 2p
2. f  0  7 2p
f f  0  f  7   70 3p
3.
 x  32  x  1  x2  7 x  10  0 2p
x1  2 nu verifică ecuaţia şi x2  5 verifică ecuaţia 3p
4. Numerele divizibile cu 11 din mulţimea A sunt 11, 22, 33 şi 44  4 cazuri favorabile
Numărul elementelor mulţimii A este 50  50 de cazuri posibile 2p
nr. cazuri favorabile 2 1p
p 
nr. cazuri posibile 25
2p
5. 2 a 1
 3p
1 2
a3 2p
6. 1
sin x  2p
2

x 3p
6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 
A B    2p
 0 20 
1 0
B A   A B  B  A 3p
0 20 
b) 2 0
A B    det  A  B   18 2p
0 9
det A  det B  4  5  9  det  A  B   det A  det B 3p
c)  a2 0
X2   2p
0 b2 
 a2 0   1 0   a2  1
    a  1, b  2  sunt 4 matrice X care verifică cerinţele 3p
0 b2   0 4  b2  4
2.a) f  X 3  X  2  f 1  13  1  2  3p
220 2p
b)  2  x1  2  x2   2  x3   f  2 3p
f  2  10  a  a  8 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) x1  x2  x3  0 , x1x2  x2 x3  x3 x1  1 , x1x2 x3  a 1p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   ,      0,    3p
x1 x2 x3 a x1 x2 x2 x3 x3 x1 x1 x2 x3 a
Un polinom este g  aX 3  X 2  1 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ( x)   ln( x  1)  '  ln x  '  2p
1 1
  , pentru orice x   0,   3p
x 1 x
b) 1
f  x   , pentru orice x   0,   2p
x  x  1
3p
f   x   0 , pentru orice x   0,    f este descrescătoare
c) ln  x  1  ln x
lim xf ( x)  lim 
x  x 1
2p
x
1 1

 lim x  1 x  1 3p
x  1
 2
x
2.a) 1 1

 ( x  2) f ( x)dx   xdx  2p
0 0
x2 1 1 3p
 
2 0 2
b) 2
f ' x    f  x   ( x  2) f '( x)  1 pentru orice x   2,   3p
 x  2 2
2014
2014
 1  dx  x
2013
1 2p
2013
c) 2 2
V    g 2  x  dx     x  2  dx 
2 3p
1 1


 x  2 3
2 37
 2p
3 1 3

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z1 + z2 = ( 3 + 2i ) + ( 3 − 2i ) = 2p
= 6 , care este număr real 3p
2. f ( 2) = m ⇔ 4 − 3 = m 3p
m =1 2p
3. 33 x −5 = 3−2 ⇔ 3 x − 5 = −2 3p
x =1 2p
4. Mulțimea A are 20 de elemente, deci sunt 20 de cazuri posibile 2p
În mulțimea A , multiplii de 5 sunt numerele 5 , 10 , 15 și 20 , deci sunt 4 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 4 1
p= = = 1p
nr. cazuri posibile 20 5
5. Ecuația dreptei AB este y = 2 x + 1 3p
C ∈ AB ⇔ 1 = 2m + 1 ⇔ m = 0 2p
6. π  π π
E   = cos + sin = 2p
3 6 3
3 3
= + = 3 3p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  0 1 1 0 1 1
 
A ( 0 ) =  2 0 1 ⇒ det ( A ( 0 ) ) = 2 0 1= 2p
 3 0 1 3 0 1
 
= 0 + 0 + 3 − 0 − 0 − 2 =1 3p
b)  x x + 1 1  x + 2 x + 3 1  2 x + 2 2 x + 4 2 
     
A( x ) + A( x + 2) =  2 x 1 +  2 x + 2 1 =  4 2x + 2 2  2p
3 0 1  3 0 1  6 0 2 

 4 6 2
 
2 A ( 2 ) =  4 4 2  , deci x = 1 3p
6 0 2
 
c) n n +1 1
Punctele M ( n, n + 1) , N ( 2, n ) și P ( 3,0 ) sunt coliniare ⇔ 2 n 1 =0 2p
3 0 1
n 2 − 2n + 1 = 0 , deci n = 1 3p
2.a) f (1) = 1 + a ⋅ 1 + 1 − 1 = a + 1
3 2
2p
f ( −1) = ( −1) + a ⋅ ( −1) + ( −1) − 1 = a − 3 ⇒ f (1) − f ( −1) = a + 1 − a + 3 = 4 , pentru orice
3 2
3p
număr real a

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) f = X 3 + 2 X 2 + X − 1 , câtul este X + 1 3p
Restul este − X − 2 2p
c) x1 + x2 + x3 = − a , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = 1 , x1 x2 x3 = 1 3p
x1 + x2 + x3 + x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = x1 x2 x3 − 1 ⇔ − a + 1 = 1 − 1 , deci a = 1 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
f ′( x) =
( 2 x − 1)( x − 1) − x2 − x + 1 ⋅1(=
) 3p
( x − 1)2
x2 − 2 x x ( x − 2)
= = , x ∈ (1, +∞ ) 2p
( x − 1)2 ( x − 1)2
b) f ( 2) = 3 , f '( 2) = 0 2p
Ecuația tangentei este y − f ( 2 ) = f ' ( 2 )( x − 2 ) , adică y = 3 3p
c) f ( x) x2 − x + 1  x2 − x + 1 x 
= lim = lim  ⋅ =
( )
lim
x →+∞  x ( x − 1) e x + 1 
x →+∞ ( x − 1) e x + 1
2p
x →+∞ e x +1  
x2 − x + 1 x 1
= 1 ⋅ 0 = 0 , deoarece lim = 1 şi lim x = lim x = 0 3p
x →+∞ x ( x − 1) x →+∞ e + 1 x →+∞ e

2.a) 1 1 1
( )
1
∫ ( f ( x ) − 2 x ) dx = ∫ e + 2 x − 2 x dx = ∫ e dx = e =
x x x
3p
0 0 0 0
= e1 − e0 = e − 1 2p
b) 1 1
g ( x ) = 2 x ⇒ V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ 4 x 2 dx = 3p
0 0

x3 1 4π
= 4π ⋅ = 2p
3 0 3
c) a a
( )
a x3 a 2a3
∫ x f ( x ) dx = ∫ x e + 2 x dx = ( x − 1) e + 2⋅ = ( a − 1) ea + 1 +
x x
3p
0 0 0 3 0 3

2a3 2a3
( a − 1) ea + 1 + =1+ ⇔ ( a − 1) e a = 0 ⇔ a = 1 2p
3 3

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. r = a2 − a1 = 3 3p
a3 = 10 2p
2. x1 + x2 = 4 , x1 x2 = 1 2p
4 x1 x2 − ( x1 + x2 ) = 4 ⋅ 1 − 4 = 0 3p
3. 22 x +1 = 2−3 ⇔ 2 x + 1 = −3 3p
x = −2 2p
4. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri
2p
posibile
În mulțimea numerelor naturale de două cifre, multiplii de 15 sunt numerele 15 , 30 , 45 ,
2p
60 , 75 și 90 , deci sunt 6 cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 6 1
p= = = 1p
nr. cazuri posibile 90 15
5. a −1
m AB = 0 , m AC = 2p
3
a −1
m AB = m AC ⇔ = 0 ⇔ a =1 3p
3
6. 3
4⋅
AB AC 2 = 3p
= ⇒ sin B =
sin C sin B 4 3
1
= 2p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 1 0 1
A (1) =   ⇒ det ( A (1) ) = = 2p
1 0 1 0
= 0 − 1 = −1 3p
b)  0 x  0 y   xy 0 
A( x ) A( y ) =   = = 3p
 x 0  y 0   0 xy 
1 0
= xy   = xyI 2 , pentru orice numere reale x și y 2p
0 1
c)
( ) ( ) ( ) ( )
A 3a A 3a +1 A 3a + 2 = A 33a +3 3p

A ( 33a +3 ) = A ( 27 ) ⇒ 33a +3 = 33 , de unde obținem a = 0 2p


2.a) f = X 3 + X 2 + 2 X − 4 ⇒ f (1) = 13 + 12 + 2 ⋅ 1 − 4 = 3p
=1+1+ 2 − 4 = 0 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) f ( −2 ) = 0 ⇒ m = 4 , deci f = X 3 + 4 X 2 + 2 X − 4 3p
f ( −3) = −27 + 36 − 6 − 4 = −1 2p
c) x1 + x2 + x3 = − m , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 2 , x1 x2 x3 = 4 3p
1 1 1 x x + x2 x3 + x3 x1 1
+ + + x1 + x2 + x3 = 1 2 + ( x1 + x2 + x3 ) = − m , deci m = 0 2p
x1 x2 x3 x1 x2 x3 2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
( x + 2017 ) ' e x − ( x + 2017 ) ( e x ) '
f '( x ) = = 3p
( )
2
ex

e x (1 − x − 2017 ) − ( x + 2016 )
= = , x∈ℝ
(e ) x 2 ex
2p

b) f ( 0 ) = 2017 , f ' ( 0 ) = −2016 2p


Ecuația tangentei este y − f ( 0 ) = f ' ( 0 )( x − 0 ) , adică y = −2016 x + 2017 3p
c) x + 2015
f '' ( x ) = , x∈ℝ 2p
ex
f '' ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈ [ −2015, +∞ ) , deci f este convexă pe [ −2015, +∞ ) 3p
2.a) 1  1
∫ ( x + 1) dx =  3 + x  0 =
3
2 x
3p
0  
1 4
= +1 = 2p
3 3
b) F : ℝ → ℝ , F ( x ) = arctg x + c , unde c ∈ ℝ 2p
π
F (1) = + c ⇒ c = 1 , deci F ( x ) = arctg x + 1 3p
4
c) n n
( ) ( )
x 1 n 1
∫ x f ( x ) dx = ∫ = + = ln n 2 + 1
2
dx ln x 1 3p
0 x +1
2 2
0 0 2
1
2
( 1
)
ln n 2 + 1 = ln 5 , deci n 2 + 1 = 5 , de unde obținem n = 2
2
2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE $OTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• $u se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. $ota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z 2 + 2i = (1 − i ) + 2i = 1 − 2i + i 2 + 2i =
2
2p
= 1−1 = 0 3p
2. f ( 0 ) = 2017 2p
( g  f )( 0 ) = g ( f ( 0 ) ) = g ( 2017 ) = 0 3p
3. x2 − 3x = x − 4 ⇔ x2 − 4 x + 4 = 0 3p
x=2 2p
4. Mulțimea M are 100 de elemente, deci sunt 100 de cazuri posibile 1p
În mulțimea M sunt 10 pătrate perfecte, deci sunt 10 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 10 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 100 10
5. Panta unei perpendiculare pe dreapta d este egală cu −1 2p
Ecuația dreptei care trece prin punctul A și este perpendiculară pe dreapta d este y = − x + 1 3p
6. π 1
6 ⋅ 4 ⋅ sin 6⋅4⋅
6 = 2= 3p
A ∆ABC =
2 2
=6 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  −1 −1  −1 −1
A(0) =   ⇒ det ( A ( 0 ) ) = = 2p
 2 −2  2 −2
= 2 − ( −2 ) = 4 3p
b) 1 + m − 1 −1  1 − m − 1 −1   0 −2 
A (1 + m ) + A (1 − m ) =  + = = 3p
 2 1+ m − 2  2 1 − m − 2   4 −2 
 0 −1
= 2  = 2 A (1) , pentru orice număr real m 2p
 2 −1
c) m − 1 −1
det ( A ( m ) ) = = m 2 − 3m + 4 2p
2 m−2
Pentru orice număr real m , m 2 − 3m + 4 ≠ 0 , deci matricea A ( m ) este inversabilă 3p
2.a) x ∗ y = −3xy + 9 x + 9 y − 27 + 3 = 2p
= −3 x ( y − 3) + 9 ( y − 3) + 3 = −3 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y 3p
b) ( x ∗ y ) ∗ z = ( −3 ( x − 3)( y − 3) + 3) ∗ z = 9 ( x − 3)( y − 3)( z − 3) + 3 2p
x ∗ ( y ∗ z ) = x ∗ ( −3 ( y − 3)( z − 3) + 3) = 9 ( x − 3)( y − 3)( z − 3) + 3 = ( x ∗ y ) ∗ z , pentru orice
3p
numere reale x , y și z , deci legea de compoziție „ ∗ ” este asociativă
Probă scrisă la matematică M_șt-nat Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c)
( x ∗ x ) ∗ x = 9 ( x − 3)3 + 3 2p
9 ( x − 3) + 3 = 12 ⇔ ( x − 3) = 1 ⇔ x = 4
3 3
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) 3 3 x3 − 3
f ′ ( x ) = 3x 2 − = = 3p
x x

=
(
3 x3 − 1 ) = 3( x − 1) ( x 2
+ x +1 ) , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x x
b)
x →0 x →0
(
lim f ( x ) = lim x3 − 3ln x = +∞ ) 2p
x >0 x >0
Dreapta de ecuație x = 0 este asimptotă verticală la graficul funcției f 3p
c) f ′( x) = 0 ⇔ x = 1 1p
x ∈ ( 0,1] ⇒ f ′ ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe ( 0,1] 1p
x ∈ [1, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) ≥ 0 , deci f este crescătoare pe [1, +∞ ) 1p
Cum f (1) = 1 , obținem f ( x ) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2.a) 2 2 2
∫( )
x 2 + 3 x + 3 f ( x ) dx = ∫ ( 2 x + 3) dx = x 2 + 3x ( )1= 3p
1 1
= 10 − 4 = 6 2p
b) 3 3 3
2x + 3
A = ∫ f ( x ) dx = ∫
x 2 + 3x + 3
(
dx = ln x 2 + 3 x + 3 )0= 3p
0 0
= ln 21 − ln 3 = ln 7 2p
c) 0 0
1 2
∫ f ′ ( x ) f ( x ) dx = f ( x) = 3p
−1
2 −1

=
2
(
1 2 1
)
f ( 0 ) − f 2 ( −1) = (1 − 1) = 0
2
2p

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2016


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b4 10
q= = = 3p
b3 5
=2 2p
2. x ≤5⇒ x −3≤ 2 2p
f ( x ) ≤ 2 , deci valoarea maximă a funcției este 2 3p
3. x 2 + 12 = ( x + 2 ) ⇒ 4 x − 8 = 0
2
3p
x = 2 , care verifică ecuația 2p
4. 7!
C72 = = 3p
2! ⋅ 5!
= 21 2p
5. y − 0 x −1
= 3p
4 − 0 3 −1
y = 2x − 2 2p
6. AB 6
= 2R ⇒ R = =
sin C 3 3p
2⋅
2
=2 3 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 1 0
A(0) =   ⇒ det ( A ( 0 ) ) = = 2p
0 1 0 1
=1− 0 =1 3p
b) 1 + x − x  1 + y − y   1 + x + y − xy − y − x + xy 
A( x ) A( y ) =   = = 3p
 2 x 1 − 2 x  2 y 1 − 2 y   2 x + 2 y − 2 xy 1 − 2 y − 2 x + 2 xy 
 1 + ( x + y − xy ) − ( x + y − xy ) 
=  = A ( x + y − xy ) , pentru orice numere reale x și y 2p
 2 ( x + y − xy ) 1 − 2 ( x + y − xy ) 
c)
( )
A ( x ) A ( x ) = I 2 și, cum I 2 = A ( 0 ) , obținem A x + x − x 2 = A ( 0 ) 3p

2 x − x 2 = 0 ⇔ x = 0 sau x = 2 2p
2.a) x y = 2 xy − 6 x − 6 y + 18 + 3 = 2p
= 2 x ( y − 3) − 6 ( y − 3) + 3 = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y 3p
b) 1 2 3 4 = ( (1 2 ) 3) 4 = 3p
=3 4=3 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) x x = 2 ( x − 3) + 3 , x x x = 4 ( x − 3) + 3
2 3
2p
5 7
4 ( x − 3) + 3 = x ⇔ x =
3
sau x = 3 sau x = 3p
2 2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ' ( x ) = x '− ( ln x ) ' = 2p
1 x −1
=1− = , x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
x x
b) 1
f '' ( x ) = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x
f '' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ f este convexă pe intervalul ( 0,+∞ ) 3p
c) f '( x ) = 0 ⇔ x = 1 1p
x ∈ ( 0,1] ⇒ f ′ ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe ( 0,1] 1p
x ∈ [1, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) ≥ 0 , deci f este crescătoare pe [1, +∞ ) 1p
Cum f (1) = 1 , obținem f ( x ) ≥ 1 , deci ln x ≤ x − 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2.a) 1 1 1

∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ ( x + 1) ⋅ x 2 + 1 dx = ∫1dx = x 0 =
1 1
2 2
3p
0 0 0
=1− 0 =1 2p
b) 1 1
x 2
1
1 1

∫ x f ( x ) dx = ∫ x 2 + 1 dx = ∫1dx − ∫ x 2 + 1 dx =
2
2p
0 0 0 0
1 1 π
= x − arctg x = 1 − arctg1 = 1 − 3p
0 0 4
c) n +1 n +1 n +1 ( n + 1)2 + 1
∫ 2 x f ( x ) dx = ∫ x2 + 1
2x
(
dx = ln x + 12
) n
= ln
n2 + 1
3p
n n

ln
( n + 1) + 1
2
= ln 2 ⇔ n 2 − 2n = 0 ⇔ n = 0 sau n=2 2p
n2 + 1

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b2 = b1 ⋅ q = 4 ⋅ 2 = 3p
=8 2p
2. xV = 1 2p
yV = −1 3p
3. 2x + 1 = 5 ⇒ 2x = 4 3p
x = 2 , care verifică ecuația 2p
4. 5!
C52 = = 3p
2! ⋅ 3!
= 10 2p
5. 0 = m ⋅1 − 2 3p
m=2 2p
6. AB 2
= 2R ⇒ R = =
sin C 2 3p
2⋅
2
=1 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 1 0 1
A( 2) =   ⇒ det ( A ( 2 ) ) = = 2p
1 0 1 0
= 0 − 1 = −1 3p
b) 2− a 1  2+ a 1   4 2
A ( a ) + A ( −a ) =  + = = 3p
 1 2 − a  1 2 + a   2 4
2 1
= 2  = 2 A ( 0 ) , pentru orice număr real a 2p
 1 2
c)  x2 − 4 x + 5 4 − 2x   2 2
A( x ) A( x ) =   , 2 A (1) =   3p
 4 − 2x x 2 − 4 x + 5   2 2

 x 2 − 4 x + 5 = 2
 , de unde obținem x = 1 2p
 4 − 2 x = 2
2.a) f ( −1) = ( −1) − 4 ⋅ ( −1) + m ⋅ ( −1) + 4 = −m − 1
3 2
2p
f (1) = 13 − 4 ⋅12 + m ⋅1 + 4 = m + 1 ⇒ f ( −1) + f (1) = −m − 1 + m + 1 = 0 , pentru orice număr
3p
real m
b) m = −1 ⇒ f ( −1) = f (1) = 0 3p
X − 1 divide f și X + 1 divide f , deci polinomul f se divide cu polinomul X 2 − 1 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) x1 + x2 + x3 = 4 , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = m ⇒ x12 + x22 + x32 = 16 − 2m 3p
4 ( x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ) 4m
Cum x1 x2 x3 = −4 și x12 + x22 + x32 − = 16 − 2m − = 16 − m , obținem
x1 x2 x3 −4 2p
m = 16
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( 2 x − 1)( x − 1) − ( x 2 − x + 1)
f '( x ) = = 3p
( x − 1) 2

x2 − 2 x x ( x − 2)
= = , x ∈ (1, +∞ ) 2p
( x − 1) ( x − 1)2
2

b) f ( 2) = 3 , f '( 2) = 0 2p
Ecuația tangentei este y − f ( 2 ) = f ' ( 2 )( x − 2 ) , adică y = 3 3p
c) f ' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( 2, +∞ ) ⇒ f este strict crescătoare pe ( 2, +∞ ) 2p
7
Cum 2 < e < 3 şi f ( 3) = , obținem f ( e ) <
7
3p
2 2
2.a) 2 2 2
∫ x 2
f ( x ) dx = ∫ e x
dx = e x
= 3p
1 1 1
= e2 − e = e ( e − 1) 2p
b) F este o primitivă a funcţiei f ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p

F '' ( x ) =
e x
( x − 2 ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 2, +∞ ) , deci funcția F este convexă pe [ 2, +∞ ) 3p
x3
c) 2 2
ex
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ dx 2p
1 1 x2
2
1 ex
Cum x ≥ 1 ⇒ x 2 ≥ 1 ⇒ ≤ 1 , obţinem ≤ e x , deci A ≤ ∫ e x dx , adică A ≤ e ( e − 1) 3p
x2 x2 1

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b1 ⋅ q 4 = 48 și b1 ⋅ q 7 = 384 ⇒ q = 2 3p
b1 = 3 2p
2. f ( x ) = 0 ⇔ x − 7 x + 6 = 0 ⇔ x1 = 1 și x2 = 6 , deci graficul funcției f intersectează axa
2
3p
Ox în punctele (1,0 ) și ( 6,0 )
Distanța dintre punctele de intersecție a graficului funcției f cu axa Ox este egală cu 5 2p
3.
(2 )
5 x
= 24 ⋅ 2 x ⇔ 5 x = 4 + x 3p
x =1 2p
4. Mulțimea {1, 2, 3, 4, 5} are 5 elemente, deci sunt 5 cazuri posibile 1p
În mulțimea {1, 2, 3, 4, 5} sunt 2 numere care verifică egalitatea, deci sunt 2 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 2
p= = 2p
nr. cazuri posibile 5
5. a +1 a −1
= ⇔ 2a + 2 = 6a − 6 3p
6 2
a=2 2p
6.
( 2sin x + cos x ) = 4sin 2 x + 4sin x cos x + cos2 x
2
2p

( sin x + 2cos x )2 = sin 2 x + 4sin x cos x + 4cos2 x ⇒ ( 2sin x + cos x )2 + ( sin x + 2cos x )2 −
3p
( )
− 4sin 2 x = 5 sin 2 x + cos 2 x + 8sin x cos x − 4 ⋅ 2sin x cos x = 5 , pentru orice număr real x

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a)  2 4 2 4
2A =   , det ( 2 A ) = = 3p
8 2 8 2
= 2 ⋅ 2 − 4 ⋅ 8 = 4 − 32 = −28 2p
b)  1 2   0 2x   1 2 + 2x 
A + 2B =  + =  2p
 4 1  2y 0   4 + 2y 1 
 1 2 + 2x   1 0 
 =  ⇒ x = −1 și y = −2 3p
4 + 2y 1  0 1
c)  2y x   4x x 
AB =   , BA =   2p
 y 4x   y 2y 
0 x
AB = BA ⇔ y = 2 x , deci det B = = −2 x 2 ≤ 0 , pentru orice număr real x 3p
2x 0

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) ( −1)  1 = 3 ⋅ ( −1) ⋅1 + 3 ⋅ ( −1) + 3 ⋅1 + 2 = 3p
= −3 − 3 + 3 + 2 = −1 2p
b) 3x 2 + 3x + 3x + 2 = x ⇔ 3x 2 + 5 x + 2 = 0 3p
2
x1 = − și x2 = −1 2p
3
c) 3ab + 3a + 3b + 3 − 1 = 8 ⇔ ( a + 1)( b + 1) = 3 3p
Cum a și b sunt numere întregi, obținem ( −4, − 2 ) , ( −2, − 4 ) , ( 0, 2 ) și ( 2,0 ) 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
f '( x ) = ( x − 2) ' ex + ( x − 2) e x ' = 2p

= e x + ( x − 2 ) e x = ( x − 1) e x , x ∈ ℝ 3p
b) x−2
lim f ( x ) = lim ( x − 2 ) e x = lim =0 3p
x →−∞ x →−∞ e− x x →−∞
Dreapta de ecuație y = 0 este asimptotă orizontală spre −∞ la graficul funcţiei f 2p
c) f '' ( x ) = xe , f '' ( x ) = 0 ⇔ x = 0
x
2p
f '' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( −∞,0] ⇒ f ' este descrescătoare pe ( −∞,0] 1p
f '' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) ⇒ f ' este crescătoare pe [ 0, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) ≥ f ' ( 0 ) = −1 ,
2p
pentru orice număr real x
2.a) 2 2
 1 2
∫  f ( x ) −  dx = ∫ 2 x dx = x 2 = 3p
1
x 1
1
= 4 −1 = 3 2p
b)
( ) 1
F ′ ( x ) = x 2 + ln x + 2016 ' = 2 x + =
x
2p

2 x2 + 1
= = f ( x ) , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) , deci F este o primitivă a funcției f 3p
x
c) 2 2
2 x2 + 1 
2 2
 1 
V = π ∫ g ( x ) dx = π ∫ 
2
dx = π ∫  4 x 2 + 4 + 2  dx =
 x 
2p
1 1  1 x 
 4 x3 1  2 83π
=π  + 4x −  = < 14π 3p
 3 x  1 6

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2016


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 01
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
( )
2
5+2 =9+4 5 3p

9+4 5 −4 5 =9 2p
2. f ( m) = 4 ⇒ m + 2 = 4 3p
m=2 2p
3. x 2 + 9 = 25 ⇒ x 2 − 16 = 0 2p
x = −4 sau x = 4 , care verifică ecuația 3p
4. Mulțimea M are 9 elemente, deci sunt 9 cazuri posibile 1p
În mulțimea M sunt 4 numere divizibile cu 2, deci sunt 4 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 4
p= = 2p
nr. cazuri posibile 9
5. a − 1 −3
= 3p
2 −6
a=2 2p
6.  π 3
Cum x ∈  0,  , obținem sin x = 2p
 2 2
3 1 3
sin 2 x = 2sin x cos x = 2 ⋅ ⋅ = 3p
2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 0 1 0
A ( 0) =   ⇒ det ( A ( 0 ) ) = = 2p
0 1  0 1
= 1 ⋅1 − 0 ⋅ 0 = 1 3p
b) 1 + 3x 2 x  1 + 3 y 2 y   1 + 3 x + 3 y − 3 xy 2 x + 2 y − 2 xy 
A( x ) A( y ) =   = = 3p
 −6 x 1 − 4 x  −6 y 1 − 4 y   −6 x − 6 y + 6 xy 1 − 4 x − 4 y + 4 xy 
 1 + 3 ( x + y − xy ) 2 ( x + y − xy ) 
=  = A ( x + y − xy ) , pentru orice numere reale x și y 2p
 −6 ( x + y − xy ) 1 − 4 ( x + y − xy ) 
c)
( )
A 2 x + 2 x − 2 x ⋅ 2 x = A (1) ⇔ 2 x + 2 x − 2 x ⋅ 2 x = 1 3p

( 2x − 1)
2
=0⇔ x=0 2p
2.a) f ( −1) = ( −1) − ( −1) + a ⋅ ( −1) + 2 = − a
3 2
2p
f (1) = 13 − 12 + a ⋅ 1 + 2 = a + 2 ⇒ f ( −1) + f (1) = − a + a + 2 = 2 , pentru orice număr real a 3p
b) Restul împărțirii polinomului f la polinomul X − 2 X + 2 este aX 2
3p
Polinomul f este divizibil cu polinomul X − 2 X + 2 ⇔ a = 0
2
2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 01


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) x1 + x2 + x3 = 1 , x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 = a ⇒ x12 + x22 + x32 = 1 − 2a 3p

( )
x13 + x23 + x33 = x12 + x22 + x32 − a ( x1 + x2 + x3 ) − 6 = 1 − 2a − a − 6 = −3a − 5 1p

x13 + x23 + x33 + 3 ( x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 ) = −3a − 5 + 3a = −5 , pentru orice număr real a 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
( 2 x + 2 )( x − 3) − ( x 2 + 2 x − 11)
f '( x ) = = 3p
( x − 3) 2
x 2 − 6 x + 5 ( x − 1)( x − 5 )
= = , x ∈ ( 3, +∞ ) 2p
( x − 3)2 ( x − 3)2
b) f ( x) x 2 + 2 x − 11
lim = lim =1 2p
x → +∞ x x → +∞ x ( x − 3 )

x 2 + 2 x − 11 − x 2 + 3x 5 x − 11
lim
x → +∞
( f ( x ) − x ) = lim
x → +∞ x−3
= lim
x → +∞ x − 3
= 5 , deci dreapta de ecuație
3p
y = x + 5 este asimptotă oblică spre +∞ la graficul funcției f
c) f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( 3,5 ) ⇒ f este strict descrescătoare pe ( 3,5 ) 3p
Cum 3 < π < 4 şi f ( 4 ) = 13 , obținem f (π ) > 13 2p
2.a) 1
1
1

∫ e x f ( x ) dx = ∫ ( 3x + 1) dx = 2p
0 0
 3x 2 1 3 5
= + x  = +1 = 3p
 2 
 0 2 2
b)
( )
F ′ ( x ) = ( 3 x + m ) ' e x + ( 3x + m ) e x ' = 3e x + ( 3 x + m ) e x = ( 3 x + m + 3) e x 3p

F ′ ( x ) = f ( x ) ⇔ ( 3 x + m + 3) e x = ( 3 x + 1) e x , pentru orice număr real x , deci m = −2 2p


c) a a
∫ ( 3x + 1) e dx = ( 3x − 2 ) e = ( 3a − 2 ) e a + 2
x x
2p
0
0

( 3a − 2 ) ea + 2 = 3a ⇔ ( 3a − 2 ) ( ea − 1) = 0
2
și, cum a este număr real nenul, obținem a = 3p
3

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 01


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2016


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 01
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
2
5p 1. Arătați că 5+2 −4 5 =9.

5p 2. Determinați numărul real m , știind că punctul M ( m, 4 ) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,


f ( x) = x + 2 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 4 x + 9 = log 4 25 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} , acesta să
fie divizibil cu 2.
5p 5. Determinaţi numărul real a , pentru care vectorii u = ( a − 1) i − 3 j și v = 2i − 6 j sunt coliniari.
 π 1 3
5p 6. Dacă x ∈  0,  şi cos x = , arătaţi că sin 2 x = .
 2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 + 3x 2x 
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
 −6 x 1 − 4 x 
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Demonstrați că A ( x ) A ( y ) = A ( x + y − xy ) , pentru orice numere reale x și y .
5p c) Determinați numărul real x , știind că A 2 A 2 = A (1) .
x x
( ) ( )
2. Se consideră polinomul f = X 3 − X 2 + aX + 2 , unde a este număr real.
5p a) Arătați că f ( −1) + f (1) = 2 , pentru orice număr real a .
5p b) Determinați numărul real a , pentru care polinomul f este divizibil cu polinomul X 2 − 2 X + 2 .
5p c) Demonstrați că x13 + x23 + x33 + 3x1 x2 + 3 x2 x3 + 3x1 x3 = −5 , pentru orice număr real a , unde x1 , x2
și x3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x + 2 x − 11
2
1. Se consideră funcţia f : ( 3, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x−3
( x − 1)( x − 5 ) , x ∈ ( 3, +∞ ) .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) =
( x − 3)2
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcției f .
5p c) Demonstrați că f (π ) > 13 .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = ( 3x + 1) e x .
1
1 5
5p a) Arătaţi că ∫ e x f ( x ) dx = 2 .
0
5p b) Determinați numărul real m , pentru care funcţia F : ℝ → ℝ , F ( x ) = ( 3x + m ) e x este o primitivă a
funcției f .
a
5p c) Determinați numărul real nenul a , știind că ∫ f ( x ) dx = 3a .
0

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 01


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 1 − i . Arătați că z 2 = −2i .
5p 2. Calculați ( g f )( 0 ) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 2016 și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x − 2016 .
−3 x
= 3x −4 .
2
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {1, 2, 3,… , 100} , acesta să fie
pătrat perfect.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul A ( 0,1) . Determinaţi ecuaţia dreptei d , care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie y = 3 x − 2016 .
π
5p 6. Determinaţi aria triunghiului ABC , ştiind că AB = 6 , AC = 4 și A = .
6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 m − 1 −1 
1. Se consideră matricea A ( m ) =   , unde m este număr real.
 2 m − 2
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 4 .
5p b) Demonstrați că A (1 + m ) + A (1 − m ) = 2 A (1) , pentru orice număr real m .
5p c) Demonstrați că matricea A ( m ) este inversabilă, pentru orice număr real m .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y = −3 xy + 9 x + 9 y − 24 .
5p a) Arătați că x ∗ y = −3 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y .
5p b) Demonstrați că legea de compoziție „ ∗ ” este asociativă.
5p c) Determinați numărul real x , pentru care ( x ∗ x ) ∗ x = 12 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x3 − 3ln x .

5p a) Arătaţi că f ' ( x ) =
(
3 x3 − 1 ) , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x
5p b) Determinați ecuația asimptotei verticale la graficul funcţiei f .
5p c) Demonstraţi că f ( x ) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
2x + 3
2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = .
x + 3x + 3
2

∫(x )
+ 3 x + 3 f ( x ) dx = 6 .
2
5p a) Arătați că
1
5p b) Arătați că suprafața plană delimitată de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații x = 0 și
x = 3 are aria egală cu ln 7 .
0
5p c) Demonstrați că ∫ f ′ ( x ) f ( x ) dx = 0 .
−1

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 8


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numerele complexe z1 = 3 + i și z2 = 3 − i . Arătați că numărul z1 z2 este real.
5p 2. Determinaţi numărul real a , știind că punctul A (1, 1) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,
f ( x) = x + a .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x3 + 2 x − 4 = x .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea A = {1, 2, 3,..., 80} , acesta să fie divizibil
cu 7.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele O ( 0, 0 ) , A (1, 2 ) și B ( 2, a ) . Determinați numărul
real a , știind că punctele O , A și B sunt coliniare.
x π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = cos + sin x , unde x este număr real. Arătați că E   = 3 .
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2 x
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
 x 2
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 4 .
5p b) Determinaţi numărul real a , știind că A (1) + A ( 3) = a A ( 2 ) .
1 0
5p c) Arătați că A ( x ) A ( y ) = 2 A ( x + y ) + xyI 2 , pentru orice numere reale x și y , unde I 2 =  .
0 1
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y = 3 xy + 6 x + 6 y + 10 .
5p a) Arătați că 2 ∗ (−2) = −2 .
5p b) Arătați că x ∗ y = 3( x + 2)( y + 2) − 2 , pentru orice numere reale x și y .
5p c) Rezolvați în mulţimea numerelor reale ecuația x ∗ x ∗ x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = ( x + 1) e x .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = ( x + 2 ) e x , x ∈ ℝ .
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Arătați că funcția f este convexă pe intervalul [ −3, +∞ ) .
x3 + 3 x
2. Se consideră funcţia f : R → ℝ , f ( x ) = .
x2 + 1
1

∫ (x )
+ 1 f ( x ) dx = 0 .
2
5p a) Arătați că
−1
1
1
5p b) Arătați că ∫ f ( x ) dx = 2 + ln 2 .
0
5p c) Determinaţi numărul real m , m > 0 , știind că suprafața plană delimitată de graficul funcției
g : ℝ → ℝ , g ( x ) = f ( x) − x , axa Ox și dreptele de ecuații x = 0 și x = m , are aria egală cu ln 2 .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați al doilea termen al progresiei aritmetice ( an )n≥1 , știind că a1 = 1 și rația r = 2 .
5p 2. Determinaţi numărul real m , știind că punctul A ( m,0 ) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,
f ( x) = x + 1 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + 4 = log 2 8 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {1, 2,3,4,5,6,7,8} , acesta să fie
divizibil cu 3.
5p 5. Determinaţi numărul real a , știind că vectorii u = ( a + 1) i + 4 j și v = i + 2 j sunt coliniari.
3 1  π
5p 6. Arătați că sin 2 x = , știind că sin x = și x ∈  0,  .
2 2  2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 a 3
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 a −1 2 
5p a) Arătați că A ( 2014 ) + A ( 2016 ) = 2 A ( 2015 ) .
5p b) Determinați numărul real a pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația det ( A ( 2 ) + xA ( 3) ) = 0 .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = − xy − x − y − 2 .
5p a) Arătați că ( −1) ∗ 1 = −1 .
5p b) Arătaţi că x ∗ y = − ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x + 2 ) ∗ ( 2 x − 3) = 5 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 4 − 8 x 2 + 16 .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = 4 x ( x − 2 )( x + 2 ) , x ∈ ℝ .
f ( x ) − x4
5p b) Calculați lim .
x2 + 1
x → +∞
5p c) Determinaţi coordonatele punctelor situate pe graficul funcției f , în care tangenta la graficul
funcției f este paralelă cu axa Ox .
x+2
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
2
7
5p a) Arătați că ∫ x f ( x ) dx = 2 .
1
5p b) Demonstrați că funcția F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = x + 2 ln x + 2015 este o primitivă a funcției f .
5p c) Arătați că suprafața plană delimitată de graficul funcţiei g : ( 0, +∞ ) → ℝ , g ( x ) = ( f ( x ) − 1) ln x ,
axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 și x = e are aria egală cu 1.

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 1


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z 2 = (1 − i ) = 1 − 2i + i 2 =
2
2p
= 1 − 2i − 1 = −2i 3p
2. f ( 0 ) = 2016 2p
(g f )( 0 ) = g ( f ( 0 ) ) = g ( 2016 ) = 0 3p
3. x2 − 3x = x − 4 ⇔ x2 − 4 x + 4 = 0 3p
x=2 2p
4. Mulțimea M are 100 de elemente, deci sunt 100 de cazuri posibile 1p
În mulțimea M sunt 10 pătrate perfecte, deci sunt 10 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 10 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 100 10
5. Panta unei drepte paralele cu dreapta d este egală cu 3 2p
Ecuația dreptei care trece prin punctul A și este paralelă cu dreapta d este y = 3x + 1 3p
6. π 1
6 ⋅ 4 ⋅ sin 6⋅4⋅
6 = 2= 3p
A ∆ABC =
2 2
=6 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  −1 −1  −1 −1
A(0) =   ⇒ det ( A ( 0 ) ) = = 2p
 2 −2  2 −2
= 2 − ( −2 ) = 4 3p
b) 1 + m − 1 −1  1 − m − 1 −1   0 −2 
A (1 + m ) + A (1 − m ) =  + = = 3p
 2 1+ m − 2  2 1 − m − 2   4 −2 
 0 −1
= 2  = 2 A (1) , pentru orice număr real m 2p
 2 −1
c) m − 1 −1
det ( A ( m ) ) = = m 2 − 3m + 4 2p
2 m−2
Pentru orice număr real m , m 2 − 3m + 4 ≠ 0 , deci matricea A ( m ) este inversabilă 3p
2.a) x ∗ y = −3xy + 9 x + 9 y − 27 + 3 = 2p
= −3 x ( y − 3) + 9 ( y − 3) + 3 = −3 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y 3p
b) ( x ∗ y ) ∗ z = ( −3 ( x − 3)( y − 3) + 3) ∗ z = 9 ( x − 3)( y − 3)( z − 3) + 3 2p
x ∗ ( y ∗ z ) = x ∗ ( −3 ( y − 3)( z − 3) + 3) = 9 ( x − 3)( y − 3)( z − 3) + 3 = ( x ∗ y ) ∗ z , pentru orice
3p
numere reale x , y și z , deci legea de compoziție „ ∗ ” este asociativă

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 8


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c)
( x ∗ x ) ∗ x = 9 ( x − 3)3 + 3 2p
9 ( x − 3) + 3 = 12 ⇔ ( x − 3) = 1 ⇔ x = 4
3 3
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) 3
f ′ ( x ) = 3x 2 − = 3p
x

=
3 x3 − 3 3 x − 1
=
3
( )
, x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x x
b)
x →0 x →0
(
lim f ( x ) = lim x3 − 3ln x = +∞ ) 2p
x >0 x >0
Dreapta de ecuație x = 0 este asimptotă verticală la graficul funcției f 3p
c) f ′( x) = 0 ⇔ x = 1 1p
x ∈ ( 0,1] ⇒ f ′ ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe ( 0,1] 1p
x ∈ [1, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) ≥ 0 , deci f este crescătoare pe [1, +∞ ) 1p
Cum f (1) = 1 , obținem f ( x ) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2.a) 2 2

∫( ) ( )1=
2
x 2 + 3 x + 3 f ( x ) dx = ∫ ( 2 x + 3) dx = x 2 + 3x 3p
1 1
= 10 − 4 = 6 2p
b) 3 3
( )0=
2x + 3 3
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ dx = ln x 2 + 3 x + 3 3p
0 0 x 2 + 3x + 3
= ln 21 − ln 3 = ln 7 2p
c) 0 0
1 2
∫ f ′ ( x ) f ( x ) dx = 2 f ( x ) −1 = 3p
−1

=
2
(
1 2 1
)
f ( 0 ) − f 2 ( −1) = (1 − 1) = 0
2
2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 8


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z1 z2 = ( 3 + i )( 3 − i ) = 9 − i 2 = 3p
= 10 , care este număr real 2p
2. f (1) = 1 ⇔ 1 + a = 1 3p
a=0 2p
3. x3 + 2 x − 4 = x3 ⇔ 2 x − 4 = 0 3p
x=2 2p
4. Mulțimea A are 80 de elemente, deci sunt 80 de cazuri posibile 1p
În mulțimea A sunt 11 numere divizibile cu 7, deci sunt 11 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 11
p= = 2p
nr. cazuri posibile 80
5. a
mOA = 2 și mOB = 2p
2
mOA = mOB ⇔ a = 4 3p
6. π  π π
E   = cos + sin = 2p
3 6 3
3 3
= + = 3 3p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 0 2 0
A(0) =   ⇒ det ( A ( 0 ) ) = = 2⋅2 − 0⋅0 = 3p
0 2 0 2
= 4−0= 4 2p
b) 2 1  2 3  2 2
A (1) =   , A ( 3) =   , A ( 2) =   3p
 1 2  3 2  2 2
 4 4  2 2
  = a ⇔a=2 2p
 4 4  2 2
c)  4 + xy 2 x + 2 y 
A( x ) A( y ) =   2p
 2 x + 2 y 4 + xy 
 2 x + y   xy 0   4 + xy 2 ( x + y ) 
2 A ( x + y ) + xyI 2 = 2  + =  = A ( x ) A ( y ) , pentru
x+ y 2  0 xy   2 ( x + y ) 4 + xy  3p
orice numere reale x și y

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) 2 ∗ ( −2 ) = 3 ⋅ 2 ⋅ ( −2 ) + 6 ⋅ 2 + 6 ⋅ ( −2 ) + 10 = 3p
= −12 + 12 − 12 + 10 = −2 2p
b) x ∗ y = 3 xy + 6 x + 6 y + 12 − 2 = 2p
= 3 x ( y + 2 ) + 6 ( y + 2 ) − 2 = 3 ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 , pentru orice numere reale x și y 3p
c) x ∗ x ∗ x = 9 ( x + 2) − 2
3
2p
7 5
9 ( x + 2 ) − 2 = x ⇔ x1 = − , x2 = −2 , x3 = −
3
3p
3 3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
f ' ( x ) = ( x + 1) '⋅ e x + ( x + 1) ⋅ e x ' = 2p

= e x + ( x + 1) e x = ( x + 2 ) e x , x ∈ ℝ 3p
b) f ( 0) = 1 , f '( 0) = 2 2p
Ecuaţia tangentei este y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) ⇒ y = 2 x + 1 3p
c) f '' ( x ) = ( x + 3) e x , x ∈ ℝ 2p
f '' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ −3, +∞ ) , deci f este convexă pe intervalul [ −3, +∞ ) 3p
2.a) 1 1
 
∫ ( x + 1) ⋅ x2 + 1 dx = ∫ ( x + 3x ) dx =  4 + 3 ⋅ 2  −1 =
2 x + 3x 3
3 x x 1 4 2
3p
−1 −1  
1 3 1 3
= + − +  = 0 2p
 4 2  4 2
b) 1
x3 + 3 x
1
 2x 
∫ x +1
2
dx = ∫  x + 2
 x + 1
 dx =

2p
0 0
 x2 1
=
 2 (
+ ln x 2 + 1 )  0 = 12 + ln 2 3p
 
c) m m
A = ∫ g ( x ) dx = ∫
2x
x +1
2 (
dx = ln x 2 + 1 ) m0 = ln ( m2 + 1) 3p
0 0

( )
ln m 2 + 1 = ln 2 ⇔ m 2 + 1 = 2 și, cum m > 0 , obținem m = 1 2p

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a2 = a1 + r = 1 + 2 = 3p
=3 2p
2. f ( m) = 0 ⇔ m + 1 = 0 3p
m = −1 2p
3. x2 + 4 = 8 ⇔ x 2 = 4 2p
x1 = −2 şi x2 = 2 , care verifică ecuația 3p
4. Mulțimea M are 8 elemente, deci sunt 8 cazuri posibile 1p
În mulțimea M sunt 2 numere divizibile cu 3, deci sunt 2 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 2 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 8 4
5. a + 1 4
= 3p
1 2
a =1 2p
6.  π 3
Cum x ∈  0,  , obținem cos x = 2p
 2 2
1 3 3
sin 2 x = 2sin x cos x = 2 ⋅ ⋅ = 3p
2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  2014 3   2016 3   2015 3 
A ( 2014 ) =   , A ( 2016 ) =   , A ( 2015 ) =   3p
 2013 2   2015 2   2014 2 
 4030 6   2015 3 
A ( 2014 ) + A ( 2016 ) =   = 2  = 2 A ( 2015 ) 2p
 4028 4   2014 2 
b) a 3
det ( A ( a ) ) = = 3− a 3p
a −1 2
3− a = 0 ⇔ a = 3 2p
c)  2 3  3 3   2 + 3x 3 + 3x 
A ( 2 ) + xA ( 3) =   + x =  ⇒ det ( A ( 2 ) + xA ( 3) ) = x + 1 3p
1 2  2 2  1 + 2x 2 + 2x 
x + 1 = 0 ⇔ x = −1 2p
2.a) ( −1) ∗ 1 = − ( −1) ⋅1 − ( −1) − 1 − 2 = 3p
= 1 + 1 − 1 − 2 = −1 2p
b) x ∗ y = − xy − x − y − 1 − 1 = 2p
= − x ( y + 1) − ( y + 1) − 1 = − ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x și y 3p

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 1


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) ( x + 2 ) ∗ ( 2 x − 3) = − ( x + 3)( 2 x − 2 ) − 1 2p
x2 + 2 x = 0 ⇔ x1 = −2 și x2 = 0 3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f ' ( x ) = 4 x3 − 16 x = 3p

( )
= 4 x x 2 − 4 = 4 x ( x − 2 )( x + 2 ) , x ∈ ℝ 2p
b) f ( x ) − x4 −8 x 2 + 16
lim = lim = 2p
x → +∞ x2 + 1 x → +∞ x2 + 1
= −8 3p
c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x ( x − 2 )( x + 2 ) = 0 2p
Coordonatele punctelor sunt x1 = −2 , y1 = 0 ; x2 = 0 , y2 = 16 și x3 = 2 , y3 = 0 3p
2.a) 2 2  x2 2
∫ x f ( x ) dx = ∫ ( x + 2 ) dx = 
 2
+ 2 x  = 3p
1 1  1
5 7
=6− = 2p
2 2
b) 2
F ' ( x ) = ( x + 2ln x + 2015 ) ' = 1 + = 3p
x
x+2
= = f ( x ) , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) , deci F este o primitivă a funcției f 2p
x
c) e e
2 e
A = ∫ g ( x ) dx = ∫ ln x dx = ln 2 x = 3p
1 1
x 1
= ln e − ln 2 1 = 1
2 2p

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 1


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
(1 + i )2 = 1 + 2i + i 2 = 2i 3p
z 2 − 2i = 2i − 2i = 0 2p
2. f ( 3) = 0 2p
(g f )( 3) = g ( f ( 3) ) = g ( 0 ) = 2015 3p
3. x 2 − 5 x = 3 − 3x ⇔ x 2 − 2 x − 3 = 0 3p
x1 = −1 și x2 = 3 2p
4. 5!
C54 = = 3p
4! ⋅ 1!
=5 2p
5. Panta dreptei d este egală cu 2 2p
Ecuația dreptei d este y = 2 x + 4 3p
6. 12 ⋅ 3 ⋅ sin 30° 6 ⋅ 3
A ∆MNP = = = 3p
2 2
=9 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 0
 ⇒ det ( A ( 0 ) ) =
1 0
A(0) =  = 2p
0 1 0 1
= 1 ⋅1 − 0 ⋅ 0 = 1 3p
b) 1 −a
det ( A ( a ) ) = = 1 − a2 3p
−a 1
1 − a 2 = 0 ⇔ a1 = −1 și a2 = 1 2p
c)  1 + ab −b − a   1 −a − b   ab 0 
A( a ) A(b) =   , A(a + b) =   , abI 2 =   3p
 − a − b ab + 1   −a − b 1   0 ab 
 1 + ab − a − b 
A ( a + b ) + abI 2 =   = A ( a ) A ( b ) , pentru orice numere reale a și b 2p
 − a − b 1 + ab 
2.a) f ( 0 ) = 03 − m ⋅ 0 + 2 = 3p
=0−0+2= 2 2p
b) Restul este ( 3 − m ) X 3p
3−m = 0 ⇔ m = 3 2p
c) x1 + x2 + x3 = 0 2p
x13 + x23 + x33 = m ( x1 + x2 + x3 ) − 6 = m ⋅ 0 − 6 = −6 3p

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 8


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ( x ) − f ( 0)
lim = f '( 0) 2p
x →0 x
f ( x) − f (0)
f ' ( x ) = e x − 1 și f ' ( 0 ) = 0 ⇒ lim =0 3p
x →0 x
b) ex ≤ 1 ⇔ x ≤ 0 2p
f ' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( −∞,0] , deci f este descrescătoare pe intervalul ( −∞,0] 3p
c) f ' ( 0 ) = 0 și f ' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) , deci f este crescătoare pe intervalul [ 0,+∞ ) 2p
Cum f este descrescătoare pe intervalul ( −∞,0] , obţinem f ( x ) ≥ f ( 0 ) ⇒ e x ≥ x + 1 , pentru
3p
orice număr real x
2.a) 1 1 1

∫ ( f ( x ) + 2 x − 5) dx = ∫ ( x )
− 2 x + 5 + 2 x − 5 dx = ∫ x 2 dx =
2
2p
0 0 0

x3 1 1
= = 3p
3 0 3
b) 2
f '( x )
∫ f ( x ) dx = ln ( x )0=
2
2
− 2x + 5 3p
0
= ln 5 − ln 5 = 0 2p
c) f ( x ) = ( x − 1) + 4 ≥ 4 , pentru orice număr real x
2
2p
2015 2015
1 1 1 2015 1
∫ f ( x)
dx ≤ ∫ dx = x
4
=
4 2014 4
3p
2014 2014

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 8


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 1 + i . Arătați că z − 2i = 0 . 2

5p 2. Calculați ( g f )( 3) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 3 și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x + 2015 .


−5 x
= 53−3 x .
2
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x
5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu patru elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul A ( 0, 4 ) . Determinaţi ecuaţia dreptei d care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie y = 2 x + 7 .
5p 6. Determinaţi aria triunghiului MNP , ştiind că MN = 12 , MP = 3 și m(∢M ) = 30° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 −a 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 −a 1 
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = 1 .
5p b) Determinați numerele reale a , pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .
1 0
5p c) Arătați că A ( a ) A ( b ) = A ( a + b ) + abI 2 , pentru orice numere reale a și b , unde I 2 =  .
0 1
2. Se consideră polinomul f = X 3 − mX + 2 , unde m este număr real.
5p a) Arătați că f ( 0 ) = 2 .
5p b) Determinați numărul real m , știind că restul împărțirii lui f la polinomul g = X 2 + X − 2 este
egal cu 0 .
5p c) Demonstrați că x13 + x23 + x33 = −6 , pentru orice număr real m , unde x1 , x2 şi x3 sunt rădăcinile
polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = e − x − 1 . x

f ( x ) − f ( 0)
5p a) Arătați că lim =0.
x →0 x
5p b) Arătați că funcția f este descrescătoare pe intervalul ( −∞,0] .
5p c) Demonstrați că e x ≥ x + 1 , pentru orice număr real x .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 2 x + 5 .
1

∫ ( f ( x ) + 2 x − 5) dx = 3 .
1
5p a) Arătați că
0
2
f '( x)
5p b) Calculaţi ∫ f ( x ) dx .
0
2015
1 1
5p c) Arătați că ∫ f ( x)
dx ≤ .
4
2014

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 8


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați ( 2 − 3i )( 2 + 3i ) , unde i 2 = −1 .
5p 2. Calculați f ( f ( 3) ) , unde f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1 .

5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log3 x + 17 = log3 81 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie divizibil cu 5.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1, a ) , B ( 3, 2 ) și C ( 2,1) . Determinați numărul real
a pentru care punctele A , B și C sunt coliniare.
x x  π  1+ 2
5p 6. Se consideră E ( x ) = sin + cos , unde x este număr real. Arătați că E   = .
3 2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 2a 
1. Se consideră matricea A ( a ) =   , unde a este număr real.
 2a 4 
5p a) Arătați că A (1) + A ( −1) = 2 A ( 0 ) .
5p b) Determinați numerele reale a pentru care det ( A(a ) ) = 0 .
5p c) Rezolvaţi în mulțimea M2 ( ℝ ) ecuaţia A ( 2 ) ⋅ X = A ( 8 ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21 .
5p a) Arătați că ( −3 ) 3 = 3 .
5p b) Arătați că x y = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Calculați 1 2 3 … 2015 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3e x + x 2 .
f ( x) − f (0)
5p a) Arătați că lim =3.
x →0
x
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Arătaţi ca funcţia f este convexă pe ℝ .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x + .
x
3
 1
5p a) Arătați că ∫  f ( x ) −  dx = 4 .
1
x
2
 1 x
5p b) Arătați că ∫  f ( x ) −  e dx = e .
2

1
x
5p c) Determinaţi numărul real a , a > 1 , ştiind că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f , axa
Ox şi dreptele de ecuaţii x = 1 și x = a , are aria egală cu 4 + ln a .
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. ( 2 − 3i )( 2 + 3i ) = 4 − 9i 2 = 3p
= 13 2p
2. f ( 3) = 5 2p
f ( f ( 3) ) = f ( 5 ) = 9 3p
3. x 2 + 17 = 81 ⇔ x 2 = 64 2p
x1 = −8 și x2 = 8 , care verifică ecuația 3p
4. Sunt 90 numere naturale de două cifre, deci sunt 90 de cazuri posibile 1p
Sunt 18 numere naturale de două cifre, divizibile cu 5, deci sunt 18 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 18 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 90 5
5. 2−a
m AB = și mBC = 1 2p
2
m AB = mBC ⇔ a = 0 3p
6. π  π π
E   = sin + cos = 2p
2 6 4
1 2 1+ 2
= + = 3p
2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2  1 −2  1 0
A (1) =   , A ( −1) =   , A(0) =   3p
2 4  −2 4  0 4
 2 0 1 0
A (1) + A ( −1) =   = 2  = 2 A(0) 2p
0 8 0 4
b)
det ( A ( a ) ) =
1 2a
= 4 − 4a 2 3p
2a 4
4 − 4a 2 = 0 ⇔ a1 = −1 şi a2 = 1 2p
c)  1 1 

1 4 −1  3 3 
A( 2) =   , det ( A ( 2 ) ) = − 12 ≠ 0 ⇒ ( A ( 2 ) ) =   3p
 4 4  1 −1 
 
 3 12 
 1 1 
 −
3   1 16   5 −4 
X = ( A ( 2 ) ) ⋅ A (8) ⇒ X = 
−1 3
 ⇒ X =  2p
 1 − 1  16 4   −1 5 
 
 3 12 
Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 5
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) ( −3) 3 = 2 ⋅ ( −3) ⋅ 3 − 6 ⋅ ( −3) − 6 ⋅ 3 + 21 = 3p
= −18 + 18 − 18 + 21 = 3 2p
b) x y = 2 xy − 6 x − 6 y + 18 + 3 = 2p
= 2 x ( y − 3) − 6 ( y − 3) + 3 = 2 ( x − 3)( y − 3) + 3 , pentru orice numere reale x și y 3p
c) x 3 = 3 și 3 y = 3 , pentru x și y numere reale 2p
1 2 3 … 2015 = 1 ( 2 3 … 8 ) 3 ( 10 11 … )
2015 =

( )
3p
=3 10 11 … 2015 = 3

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f ( x ) − f ( 0)
lim = f '( 0) 2p
x →0 x
f ( x) − f (0)
f ' ( x ) = 3e x + 2 x și f ' ( 0 ) = 3 ⇒ lim =3 3p
x →0 x
b) f ( 0) = 3 , f '( 0) = 3 2p
Ecuaţia tangentei este y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) ⇒ y = 3x + 3 3p
c) f '' ( x ) = 3e x + 2 , x ∈ ℝ 2p
f '' ( x ) > 0 , pentru orice număr real x , deci f este convexă pe ℝ 3p
2.a) 3 3
 1 1 3
∫  f ( x ) −  dx = ∫ x dx = x 2 = 3p
1
x 1
2 1
1
= ( 9 − 1) = 4 2p
2
b) 2 2 2
 1 x x 2
∫  f ( x ) −  e dx = ∫ xe x
dx = xe − ∫ e dx =
x
3p
1
x  1
1 1
2 2
= 2e 2 − e − e x =e 2p
1
c) a a  x2 a a2 − 1
 1
A = ∫ f ( x ) dx = ∫  x +  dx =  + ln x  = + ln a 3p
1
1
x  2 1 2
a2 − 1
+ ln a = 4 + ln a ⇔ a 2 = 9 și cum a > 1 , obținem a = 3 2p
2

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 5


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a1 + a2 + a3 = 3 + ( 3 + 2 ) + ( 3 + 2 ⋅ 2 ) = 3p
= 15 2p
2. b
− = −1 2p
2a
∆ 12
− = − = −3 3p
4a 4
3. x 2 − 4 x + 4 = 0 3p
x = 2 care verifică ecuația 2p
4. Numărul submulțimilor cu 3 elemente ale unei mulțimi cu 5 elemente este egal cu C5 =
3
3p
= 10 2p
5. M ( −2,3) 2p
AM = 4 3p
6. 2 2
cos a = 3p
3
ctg a = 2 2 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 3
det ( A ( 3) ) = = 2 ⋅ 3 − 1⋅ 3 = 3p
1 3
=3 2p
b)  2 −2015   2 2015 
A ( −2015 ) =   , A ( 2015 ) =   2p
1 3  1 3 
 4 0  2 0
A ( −2015 ) + A ( 2015 ) =   = 2⋅  = 2 A( 0) 3p
 2 6  1 3
c) 2 x
det ( A ( x ) ) = =6− x 2p
1 3
x 2 + x − 6 = 0 ⇔ x1 = −3 și x2 = 2 3p
2.a)
() 3
f 0ɵ = 0ɵ + a ⋅ 0ɵ = 2p

= 0ɵ 3p
b)
()
f 3ɵ = 2ɵ + a ⋅ 3ɵ 2p

2ɵ + a ⋅ 3ɵ = 3ɵ ⇒ a = 2ɵ 3p
c) 1ɵ + a = 3ɵ + a ⋅ 2ɵ ⇒ a = 3ɵ 2p

() () () ()
f 3ɵ = 1ɵ și f 4ɵ = 1ɵ ⇒ f 3ɵ = f 4ɵ 3p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( x + ln x )' ⋅ x − ( x + ln x ) ⋅ x '
f ′( x) = = 2p
x2
 1
1 + x  ⋅ x − x − ln x 1 − ln x
=  3p
= , x ∈ ( 0, +∞ )
x2 x2
b) y − f (1) = f ' (1)( x − 1) 2p
f (1) = 1 , f ' (1) = 1 , deci ecuaţia tangentei este y = x 3p
c) f ′( x) = 0 ⇔ x = e 1p
f ' ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈ ( 0, e ] ⇒ f este crescătoare pe ( 0,e] 2p
f ' ( x ) ≤ 0 pentru orice x ∈ [ e, +∞ ) ⇒ f este descrescătoare pe [ e, +∞ ) 2p
2.a) 1 1 1
 1   1 1 
∫  f ( x ) − x + 1  dx = ∫  x + x + 1 − x + 1  dx = ∫ x dx = 3p
0 0 0

x2 1 1
= = 2p
2 0 2
b) 1 1 1
 2 x   2 1 
∫ x f ( x ) dx = ∫  x + x + 1  dx = ∫  x + 1 − x + 1  dx = 2p
0 0 0
 x3 1 4
=  + x − ln ( x + 1)  = − ln 2 3p
 3 
 0 3
c) 1 1  x2 1 1
 1 
A = ∫ f ( x ) dx = ∫  x +  dx =  + ln ( x + 1)  = + ln 2 3p
0 0
x +1  2 0 2
1
2
1
( )
+ ln 2 = + ln n 2 + n ⇒ n = −2 nu este număr natural şi n = 1
2
2p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. r = a4 − a3 = 8 − 6 = 3p
=2 2p
2. ∆
Valoarea minimă a funcției este − = 2p
4a
36
=− = −9 3p
4
3. x 2 + 3 = ( x + 1) ⇔ 3 = 2 x + 1
2
3p
x = 1 , care verifică ecuația 2p
4. 7!
C72 = = 3p
2! ⋅ 5!
= 21 2p
5. y −1 x − 2
= 3p
3 −1 0 − 2
y = −x + 3 2p
6. AB 8
= 2R ⇒ R = =
sin C 1 3p
2⋅
2
=8 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2
det A = = 1⋅ 4 − 2 ⋅ 3 = 3p
3 4
= 4 − 6 = −2 2p
b)  x +1 2
B ( x ) + I2 =   ⇒ det ( B ( x ) + I 2 ) = 7 x + 1 3p
 3 7
7x +1 = 8 ⇔ x = 1 2p
c)  x + 6 14 
A ⋅ B ( x) =   2p
 3x + 12 30 
 x + 6 2x + 8
B ( x) ⋅ A =   2p
 21 30 
 x + 6 14   x + 6 2 x + 8 
 = ⇔ x=3 1p
 3x + 12 30   21 30 
2.a) ( −7 ) ∗ 7 = ( −7 ) ⋅ 7 − 7 ⋅ ( −7 ) − 7 ⋅ 7 + 56 = 3p
= −49 + 49 − 49 + 56 = 7 2p
b) x ∗ y = xy − 7 x − 7 y + 49 + 7 = 2p
= x ( y − 7 ) − 7 ( y − 7 ) + 7 = ( x − 7 )( y − 7 ) + 7 , pentru orice numere reale x și y 3p
Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 9
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) x ∗ 7 = 7 și 7 ∗ y = 7 , pentru x și y numere reale 2p
1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ⋯ ∗ 2015 = (1 ∗ 2 ∗ ⋯ ∗ 6 ) ∗ 7 ∗ ( 8 ∗ 9 ∗ ⋯ ∗ 2015 ) = 7 ∗ ( 8 ∗ 9 ∗ ⋯ ∗ 2015 ) = 7 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ( x ) − f (1)
lim = f ' (1) 2p
x →1 x −1
1 f ( x ) − f (1)
f '( x ) = e x − + 1 și f ' (1) = e ⇒ lim =e 3p
x x →1 x −1
b) f (1) = e + 1 , f ' (1) = e 2p
Ecuaţia tangentei este y − f (1) = f ' (1)( x − 1) ⇒ y = ex + 1 3p
c) 1
f '' ( x ) = e x + , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x2
f ′′ ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) , deci f este convexă pe intervalul ( 0, +∞ ) 3p
2.a) 1
1
1  x2 1
∫ f ( x) ∫
dx = ( x + 1) dx =  + x  = 3p
0 0  2 0
1 3
= +1 = 2p
2 2
b) 1 1
x2
1  x2 1
 1 
∫ x f ( x ) dx = ∫ dx = ∫  x − 1 + = − x + ln ( x + 1)  =
2
 dx 
  3p
0 0
x +1 0
x +1  2 0
1 1
= − 1 + ln 2 = − + ln 2 2p
2 2
c) 1 1
1 −1 1
V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ dx = π ⋅ = 3p
0 0 ( x + 1) 2 x +1 0
 1  π
= π  − + 1 = 2p
 2  2

Probă scrisă la matematică M_șt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice ( an )n ≥1 , ştiind că a1 = 3 și raţia r = 2 .

5p 2. Determinați coordonatele vârfului parabolei asociate funcției f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 2 x − 2 .


2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x2 − 4x + 5 = 1 .


5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu trei elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,3) , B ( −2,1) şi C ( −2,5 ) . Determinaţi

lungimea vectorului AM , știind că M este mijlocul segmentului BC .
1  π
5p 6. Calculați ctg a , ştiind că sin a = și a ∈  0,  .
3  2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2 x
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
1 3
5p a) Calculaţi det ( A ( 3) ) .
5p b) Arătați că A ( −2015 ) + A ( 2015 ) = 2 A ( 0 ) .
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care det ( A ( x ) ) = x 2 .

2. În ℤ 5 [ X ] se consideră polinomul f = X 3 + aX , unde ℤ 5 = 0,


ɵ 1,
ɵ 2,
ɵ 3,
{
ɵ 4ɵ și a ∈ℤ .
5 }
5p a) Calculaţi f 0ɵ . ()
5p b) Determinaţi a ∈ ℤ 5 , știind că f 3ɵ = 3ɵ . ()
() ( )
5p c) Arătaţi că, dacă f 1ɵ = f 2ɵ , atunci f 3ɵ = f 4ɵ . () ()
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x + ln x
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
1 − ln x
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Determinaţi intervalele de monotonie ale funcţiei f .
1
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x + .
x +1
1
 1 
5p a) Calculați ∫  f ( x ) −  dx .
0  x + 1 
1
4
5p b) Arătaţi că ∫ x f ( x ) dx = 3 − ln 2 .
0
5p c) Determinaţi numărul natural nenul n , ştiind că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f ,
1
axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 , x = 1 , are aria egală cu + ln n 2 + n .
2
( )
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Calculați rația progresiei aritmetice ( an )n≥1 , știind că a3 = 6 şi a4 = 8 .


5p 2. Determinați valoarea minimă a funcției f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 9 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x2 + 3 = x + 1 .


5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu două elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,1) şi B ( 0,3) . Determinaţi ecuația dreptei AB .
π
5p 6. Calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC în care AB = 8 şi C = .
6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2  x 2
1. Se consideră matricele A =   şi B ( x ) =   , unde x este număr real.
3 4  3 6
5p a) Arătați că det A = −2 .
1 0
5p b) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația det ( B ( x ) + I 2 ) = 8 , unde I 2 =  .
0 1
5p c) Determinaţi numărul real x pentru care A ⋅ B ( x ) = B ( x ) ⋅ A .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y = xy − 7 x − 7 y + 56 .
5p a) Arătați că ( −7 ) ∗ 7 = 7 .
5p b) Arătați că x ∗ y = ( x − 7 )( y − 7 ) + 7 , pentru orice numere reale x și y .
5p c) Calculați 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ⋯ ∗ 2015 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = e x − ln x + x .
f ( x ) − f (1)
5p a) Arătați că lim =e.
x −1
x →1
5p b) Determinaţi ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 1 , situat pe graficul
funcţiei f .
5p c) Arătați că funcţia f este convexă pe intervalul ( 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x +1
1
1 3
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 2 .
0
1
1
∫ x f ( x ) dx = − 2 + ln 2 .
2
5p b) Arătați că
0
5p c) Determinaţi volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcţiei g : [ 0,1] → ℝ ,
g ( x) = f ( x) .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z = 3 + 2 − 2i = 3p
= 5 − 2i , deci partea reală a numărului z este egală cu 5 2p
2. x1 + x2 = 3 , x1 x2 = 10 3p
x1 + x2 + 2 x1 x2 = 3 + 2 ⋅ 10 = 23 2p
3. x 2 + x + 1 = 1 ⇒ x 2 + x = 0 3p
x1 = −1 și x2 = 0 care verifică ecuația 2p
4. Cifra unit ăț ilor poate fi aleas ă în 2 moduri 2p
Cum cifrele sunt distincte, cifra zecilor poate fi aleasă în 2 moduri, iar cifra sutelor poate fi
2p
aleasă într-un singur mod
Se pot forma 2 ⋅ 2 ⋅ 1 = 4 numere 1p
5. a − 1 = 2 3p
a=3 2p
6. π
A= 2p
2
5
R= 3p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 1
det ( A ( 2 ) ) = = 2 ⋅ 2 − 1 ⋅1 = 3p
1 2
=3 2p
b)  x 1  − x 1   − x + 1 0 
2
A( x ) ⋅ A( − x) =    =   3p
 1 x  1 − x   0 − x 2 + 1
 − x2 + 1 0  1 0
 = ⇔ x=0 2p
 − x 2 + 1  0 1 
 0
c)  n ( n + 1) 
  
n
 1 + 2 + ... + n n
A (1) + A ( 2 ) + ⋯ + A ( n ) = 
2
=  2p
 n 1 + 2 + ... + n   n ( n + 1) 
 n 
 2 
n ( n + 1)
n ( n + 1) n ( n + 1) n 2 ( n − 1)( n + 3)
n
2
= ⋅ − n⋅n = pentru orice număr natural
n ( n + 1) 2 2 4 3p
n
2
nenul n
2.a) 2 ∗ 4 = 4 ( 2 + 4 − 3) − 2 ⋅ 4 = 3p
= 12 − 8 = 4 2p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 1


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) x ∗ y = 4 x + 4 y − 12 − xy = 4 − xy + 4 x + 4 y − 16 = 2p
= 4 − x ( y − 4 ) + 4 ( y − 4 ) = 4 − ( x − 4 )( y − 4 ) pentru orice numere reale x şi y 3p
c) x ∗ x = 4 − ( x − 4) ⇒ x ∗ x ∗ x = 4 + ( x − 4)
2 3
2p

( x − 4 )3 = x − 4 ⇒ x = 3 sau x = 4 sau x = 5 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) lim f ( x ) = lim ( x ln x − x + 1) = 2p
x →e x →e
= e ln e − e + 1 = 1 3p
b) 1
f ′ ( x ) = ( x ln x − x + 1) = ln x + x ⋅
'
−1 = 3p
x
= ln x + 1 − 1 = ln x , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
c) f ' (1) = 0 , f ' ( x ) < 0 pentru x ∈ ( 0,1) şi f ' ( x ) > 0 pentru x ∈ (1, +∞ ) 3p
f ( x ) ≥ f (1) ⇒ f ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2.a) 2014 2014

∫ ( x + 3)( x + 5) f ( x ) dx = ∫ 1dx = 2p
0 0

=x 2014
0 = 2014 3p
b) 1 1

∫ f ( x ) ⋅ f ′( x)dx =
1 2
2
f ( x)
−1
=
2
(
1 2
)
f (1) − f 2 ( −1) = 3p
−1

1 1 1  1
=  − =− 2p
2  576 64  144
c) 1 x + 3 a 1 5 ( a + 3)
a a
1
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ dx = ln = ln
0 0 ( x + 4 ) 2
− 1 2 x + 5 0 2 3( a + 5) 3p

5 ( a + 3) 10
= ⇒ a =1
3 ( a + 5) 9 2p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 1


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z 2 = ( 2 + i ) = 4 + 4i + i 2 =
2
3p
= 3 + 4i 2p
2. f ( m ) = 1 2p
m − 3 =1⇔ m = 4 3p
3. x − 3 = 9 3p
x = 12 care verifică ecuația 2p
4. Num ărul submulțimilor cu un număr impar de elemente ale unei mulțimi cu 4 elemente este
3p
egal cu C41 + C43 =
=8 2p
5. MB = MA + AB 2p
MC = MD + DC ⇒ MB + MC = 2 AB 3p
6. cos C = sin B , sin C = cos B 2p
sin B ⋅ cos C + sin C ⋅ cos B = sin 2 B + cos 2 B = 1 3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 2014
det A = = 0 ⋅ ( −1) − 1 ⋅ 2014 = 3p
1 −1
= −2014 2p
b)  0 2014  0 2014   2014 −2014 
A⋅ A =   =  3p
 1 −1  1 −1   −1 2015 
 0 2014   2014 −2014   2014 0 
A + A⋅ A =  + =  = 2014 I 2 2p
 1 −1   −1 2015   0 2014 
c) 1 1 2014 
A−1 =  0 
3p
2014 1
1 2014 
X = 2014 A−1 =   2p
1 0 
2.a) f ( 0 ) = 03 − 6 ⋅ 0 2 + m ⋅ 0 − 6 = 2p
= −6 3p
b) x1 + x2 + x3 = 6 , x1 x2 x3 = 6 2p
1 1 1 x +x +x 6
+ + = 1 2 3 = =1 3p
x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 6
c) f are rădăcinile x1 = k − 1 , x2 = k și x3 = k + 1 unde k ∈ ℤ ⇒ x1 + x2 + x3 = 3k ⇒ k = 2 2p
x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = 1 ⋅ 2 + 1 ⋅ 3 + 2 ⋅ 3 ⇒ m = 11 3p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 5


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( ) ( )=
'
x' x2 + 1 − x x2 + 1
f ′( x) = 2p
( x + 1)
2
2

=
1 − x2
=
(1 − x )(1 + x ) , x∈ℝ 3p
( x + 1) ( x + 1)
2 2
2 2

b) y − f (1) = f ' (1)( x − 1) 2p


1 1
f (1) = , f ' (1) = 0 , deci ecuaţia tangentei este y = 3p
2 2
c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x = 1 sau x = −1 2p

f ' ( x ) < 0 pentru x ∈ ( −∞, −1) , f ' ( x ) > 0 pentru x ∈ ( −1,1) , f ' ( x ) < 0 pentru x ∈ (1, +∞ ) 2p
Punctele de extrem sunt x = −1 și x = 1 1p
2.a) 1 1
 1 1  1
∫  f ( x ) − x + 2 − x + 3  dx = ∫ x + 1 dx = 2p
0 0
1
= ln ( x + 1) = ln 2 3p
0
b) 1 1 1
F este o primitivă a lui f ⇒ F ′′ ( x ) = f ′ ( x ) = − − − 2p
( x + 1) ( x + 2 ) ( x + 3) 2
2 2

F ′′ ( x ) < 0 pentru orice x ∈ ( −1, +∞ ) , deci F este concavă pe ( −1, +∞ ) 3p


c) n n
 1 1  n
 dx = ln ( ( x + 1)( x + 2 )( x + 3) ) =
1
A = ∫ f ( x ) dx = ∫  + + 2p
0 0
x +1 x + 2 x + 3  0

= ln
( n + 1)( n + 2 )( n + 3) 1p
6
n ≥ 1 ⇒ ( n + 1)( n + 2 )( n + 3) ≥ 24 ⇒ A ≥ ln 4 pentru orice număr natural nenul n 2p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 5


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_şt-nat
Varianta 1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi partea reală a numărului complex z = 3 + 2 (1 − i ) .
5p 2. Arătați că x1 + x2 + 2 x1 x2 = 23 ştiind că x1 și x2 sunt soluțiile ecuației x − 3 x + 10 = 0 .
2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 + x + 1 = 1 .


5p 4. Determinați câte numere naturale impare de trei cifre distincte se pot forma cu elementele mulțimii
{1, 2, 3} .
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care dreptele de ecuații y = ( a − 1) x + 1 și y = 2 x − 3 sunt
paralele.
5p 6. Determinați raza cercului circumscris triunghiului ABC în care AB = 3 , AC = 4 și BC = 5 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x 1
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
1 x
5p a) Calculați det ( A ( 2 ) ) .
1 0
5p b) Determinaţi numărul real x pentru care A ( x ) ⋅ A ( − x ) = I 2 , unde I 2 =  .
0 1
n 2 ( n − 1)( n + 3)
5p c) Arătați că det ( A (1) + A ( 2 ) + ⋯ + A ( n ) ) = pentru orice număr natural nenul n .
4
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = 4 ( x + y − 3) − xy .
5p a) Calculaţi 2 ∗ 4 .
5p b) Arătaţi că x ∗ y = 4 − ( x − 4 )( y − 4 ) pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația x ∗ x ∗ x = x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcția f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x ln x − x + 1 .
5p a) Arătați că lim f ( x ) = 1 .
x →e
5p b) Arătați că f ′ ( x ) = ln x , x ∈ ( 0, +∞ ) .
5p c) Arătați că f ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcția f : ( −3, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x + 8 x + 15
2

2014
5p a) Arătați că ∫ ( x + 3)( x + 5) f ( x ) dx = 2014 .
0
1
1
5p b) Arătați că ∫ f ( x ) ⋅ f ′ ( x ) dx = − 144 .
−1
5p c) Determinați numărul real a , a > 0 ştiind că suprafaţa plană delimitată de graficul funcției f , axa
1 10
Ox și dreptele de ecuații x = 0 și x = a , are aria egală cu ln .
2 9

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 1


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c) – 2 iulie 2014
Matematică M_şt-nat
Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consideră numărul complex z = 2 + i . Calculați z 2 .
5p 2. Determinaţi numărul real m știind că punctul M ( m,1) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,
f ( x) = x − 3 .
5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log 3 ( x − 3) = 2 .
5p 4. Determinaţi numărul submulțimilor cu număr impar de elemente ale mulțimii A = {1, 2, 3, 4} .
5p 5. În dreptunghiul ABCD se notează cu M mijlocul laturii AD . Arătaţi că MB + MC = 2 AB .
5p 6. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A . Arătați că sin B ⋅ cos C + sin C ⋅ cos B = 1 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 0 2014  1 0
1. Se consideră matricele A =   și I 2 =  .
 1 −1  0 1
5p a) Calculați det A .
5p b) Arătați că A + A ⋅ A = 2014 I 2 .
5p c) Rezolvaţi în M2 (ℝ ) ecuaţia matriceală A ⋅ X = 2014 I 2 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 6 X 2 + mX − 6 , unde m este număr real.
5p a) Calculați f ( 0 ) .
1 1 1
5p b) Arătaţi că + + = 1 ştiind că x1 , x2 şi x3 sunt rădăcinile polinomului f .
x1 x2 x1 x3 x2 x3
5p c) Determinaţi numărul real m știind că rădăcinile polinomului f sunt trei numere întregi
consecutive.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x +1
2

(1 − x )(1 + x ) ,
5p a) Arătaţi că f ′ ( x ) = x∈ℝ .
( x + 1)
2
2

5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul


funcţiei f .
5p c) Determinați punctele de extrem ale funcției f .
1 1 1
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = + + .
x +1 x + 2 x + 3
1
 1 1 
5p a) Arătaţi că ∫  f ( x ) − −  dx = ln 2 .
0  x + 2 x + 3 
5p b) Arătaţi că orice primitivă a funcţiei f este concavă pe intervalul ( −1, +∞ ) .
5p c) Arătaţi că suprafaţa plană delimitată de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații x = 0 și
x = n , are aria mai mare sau egală cu ln 4 , pentru orice număr natural nenul n .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 5


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 + 10
x+2= 3p
2
x=4 2p
2. ∆ = 44 2p

Valoarea minimă a funcției f este egală cu − = −11 3p
4a
3.x2 − 2 x − 8 = 0 3p
x1 = −2 și x2 = 4 , care verifică ecuația 2p
4. Sunt 45 de numere pare de două cifre, deci sunt 45 de cazuri favorabile 2p
Sunt 90 de numere de două cifre, deci sunt 90 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 45 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 90 2
5. u = −v ⇔ a − 2 = −3 3p
a = −1 2p
6. 16 + 25 − 36
cos A = = 3p
2⋅ 4⋅5
1
= 2p
8
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 0 1
det B = 0 1 0 = 0 + 0 + 0 − 1 − 0 − 0 = 3p
1 0 0
= −1 2p
b) 0 1 0
 
AB =  1 0 1 2p
0 1 0 

0 1 0
 
BA =  1 0 1  ⇒ AB = BA 3p
0 1 0 

c) 0 x 1
det ( B + xA ) = x 1 x = 2 x 2 − 1 3p
1 x 0
2 x 2 − 1 = 1 ⇔ x1 = −1 și x2 = 1 2p
2.a) 4 ∗ 5 = 4 ⋅ 5 − 4(4 + 5 − 5) = 3p
=4 2p
Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 7
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) x ∗ y = xy − 4 x − 4 y + 16 + 4 = 2p
= x ( y − 4) − 4 ( y − 4) + 4 = ( x − 4)( y − 4) + 4 pentru orice numere reale x și y 3p
c) x ∗ 4 = 4 ∗ x = 4 pentru orice număr real x 2p
1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ... ∗ 2014 = (1 ∗ 2 ∗ 3) ∗ 4 ∗ (5 ∗ ... ∗ 2014) = 4 ∗ (5 ∗ ... ∗ 2014) = 4 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) x2 − 3
lim f ( x ) = lim 2 = 2p
x →+∞ x →+∞ x + 3
=1 3p
b)
( )( ) ( )( )
' '
x2 − 3 ⋅ x2 + 3 − x2 − 3 ⋅ x2 + 3
f ′( x) = = 2p
( )
2
x2 + 3

=
(
2 x x2 + 3 − 2x x2 − 3 ) ( )= 12 x
, x∈ℝ 3p
( ) ( )
2 2
x2 + 3 x2 + 3
c)
f ''( x) =
(
36 1 − x 2 ) , x∈ℝ
3p
(x )
3
2
+3
f '' ( x ) > 0 pentru orice x ∈ ( −1,1) ⇒ f este convexă pe intervalul ( −1,1) 2p
2.a) e
1 2 e
∫ f ( x ) ⋅ f ' ( x ) dx = 2 f ( x ) 1 = 3p
1

=
1 2
2
(
f ( e ) − f 2 (1) =
1
2
) 2p
b) e e  4 '
x x4 e e x4 1
∫ x 3
f ( x ) dx = ∫ 4 
  ln x dx = ln x − ∫ ⋅ dx = 2p
1 1   4 1 1
4 x
e4 x 4 e 3e4 + 1
= − = 3p
4 16 1 16
c) e e e
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ ln x dx = ( x ln x − x ) = 3p
1 1 1
= ( e ln e − e ) − ( ln1 − 1) = 1 2p

Probă scrisă la matematică M_st-nat Varianta 7


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați numărul real x pentru care numerele 2, x + 2 și 10 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 2. Determinați valoarea minimă a funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 x − 10 .
2

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x − 2 x = 3 .


2
( )
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta
să fie par.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii u = ( a − 2 ) i − 2 j şi v = 3i + 2 j sunt opuşi.
5p 6. Calculaţi cosinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 4 , AC = 5 şi BC = 6 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

 0 1 0 0 0 1
   
1. Se consideră matricele A = 1 0 1 şi B =  0 1 0  .
 
 0 1 0 1 0 0
   
5p a) Calculaţi det B .
5p b) Arătați că AB = BA .
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care det ( B + xA ) = 1 .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y = xy − 4 ( x + y − 5) .
5p a) Calculați 4 ∗ 5 .
5p b) Arătați că x ∗ y = ( x − 4)( y − 4) + 4 pentru orice numere reale x și y .
5p c) Calculați 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ ⋯ ∗ 2014 .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

x2 − 3
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x2 + 3
5p a) Calculaţi lim f ( x ) .
x →+∞
12 x
5p b) Arătaţi că f ′( x) = , x∈ℝ .
(x )
2
2
+3

5p c) Arătaţi că funcția f este convexă pe intervalul ( −1,1) .


2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x .
e
1
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) ⋅ f ' ( x ) dx = 2 .
1
e
3e4 + 1
∫ x f ( x ) dx =
3
5p b) Arătaţi că .
1
16
5p c) Determinaţi aria suprafaţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
x = 1 şi x = e .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 7


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul x = 2 (1 + i ) − 2i este real.
5p 2. Calculaţi f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ ... ⋅ f ( 5 ) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 + 1 = x + 1 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, produsul cifrelor acestuia să fie egal cu 5.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 2i + 2 j şi BC = 2i + j . Calculați lungimea
vectorului AC .
x π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = sin x + cos , unde x este număr real. Calculați E   .
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2
1. Se consideră matricea A =  .
3 5
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Arătaţi că A2 − 6 A = I 2 .
5p c) Determinaţi inversa matricei B = A − 6 I 2 .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = x 2 + y 2 + 4 .
5p a) Calculaţi 2 ∗ 2 .
5p b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x = 12 .
5p c) Arătaţi că numărul 1 ∗ 1 ∗ ⋯ ∗ 1 este întreg.
1 de 8 ori

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

(
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x x 2 − 6 x + 9 . )
( )
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = e x − 4 x + 3 , pentru orice x ∈ ℝ .
x 2

5p b) Verificaţi dacă f ( x ) + f '' ( x ) = 2 ( f ' ( x ) + e ) , pentru orice x ∈ ℝ .


x

5p c) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .


x
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x +1
1
5p a) Calculaţi ∫ ( x + 1) f ( x ) dx .
0
1 1
1
∫ x f ( x ) dx + ∫ x f ( x ) dx =
2 3
5p b) Arătaţi că .
0 0
4
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
h : [ 0,1] → ℝ , h ( x ) = f ( x ) .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 10
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a1 = a3 − 2r = 10 − 6 = 3p
=4 2p
2. f (1) = 3 ⇔ 1 − m + 2m = 3 3p
m=2 2p
3. 1
4 x = ⇔ 4 x = 4−1 3p
4
x = −1 2p
4. Cifra unităților se poate alege în 2 moduri 2p
Pentru fiecare alegere a cifrei unităților, cifra zecilor se poate alege în câte 3 moduri, deci se
3p
pot forma 3 ⋅ 2 = 6 numere
5. xM = 3 și yM = 3 , unde M este mijlocul segmentului AB 2p
m AB = −1 ⇒ mmediatoare = 1 , deci ecuația mediatoarei segmentului AB este y = x 3p
6. BC = 10 2p
R=5 3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 1 1 1
A ( −2 ) =   ⇒ det ( A ( −2 ) ) = = 2p
 5 1 5 1
= 1 − 5 = −4 3p
b)  1 2 x + 5   1 −2 x + 5   2 10 
A( x) + A( −x) =  + =  3p
5 1  5 1  10 2 
 2 10 
A ( 2017 ) + A ( −2017 ) =   = A ( x ) + A ( − x ) , pentru orice număr real x 2p
 10 2 
c)  p   1 5  p   p + 5q 
A(0)   =    =   3p
 q   5 1  q   5 p + q 
 p + 5q   6 
  =   ⇔ p = q =1 2p
5p + q  6
2.a) x y = xy + 6 x + 6 y + 36 − 6 = 2p
= x ( y + 6 ) + 6 ( y + 6 ) − 6 = ( x + 6 )( y + 6 ) − 6 , pentru orice numere reale x și y 3p
b) x ( −5) = ( x + 6 ) ⋅ ( −5 + 6 ) − 6 = x 2p
( −5) x = ( −5 + 6 ) ⋅ ( x + 6 ) − 6 = x = x ( −5) , pentru orice număr real x 3p
c) ( x + 6 )( −2017 + 6 ) − 6 = ( 2017 + 6 )( −6 + 6 ) − 6 2p
x + 6 = 0 ⇔ x = −6 3p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 10


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)  2 ' '
f ' ( x ) =   + ( ln x ) = 2p
x
2 1 x−2
= − 2 + = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
x x x
b) f (1) = 2 , f ' (1) = −1 2p
Ecuaţia tangentei este y − f (1) = f ' (1)( x − 1) , adică y = − x + 3 3p
c) f ′( x) = 0 ⇔ x = 2 1p
x ∈ ( 0, 2] ⇒ f ′ ( x ) ≤ 0 , deci f este descrescătoare pe ( 0, 2] 1p
x ∈ [ 2, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) ≥ 0 , deci f este crescătoare pe [ 2, +∞ ) 1p
2
f ( x ) ≥ f ( 2 ) pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) și, cum f ( 2 ) = 1 + ln 2 , obținem + ln x ≥ 1 + ln 2 ,
x 2p
pentru orice x ∈ ( 0, +∞ )
2.a) 2 2 2  x3 2
∫ 2 x f ( x ) dx = ∫ 2 x ⋅
x2 + 2
2x
( )
dx = ∫ x 2 + 2 dx =  + 2 x  =
 3  3p
1 1 1  1
8  1  13
=  + 4 −  + 2 = 2p
3  3  3
b) x2
F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = + ln x + c , unde c ∈ ℝ 3p
4
3 x2 3
F (1) = 1 ⇒ c = , deci F ( x ) = + ln x + 2p
4 4 4
c) n n
( )1=
n n
2 ∫ ( f ( x ) + x f ' ( x ) ) dx = 2 ∫ ( x f ( x ) ) ' dx = 2 ( x f ( x ) ) = x2 + 2 3p
1 1 1

( )
= n 2 + 2 − (1 + 2 ) = n 2 − 1 , pentru orice număr natural n , n ≥ 2 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 10


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 10
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați primul termen al progresiei aritmetice ( an )n≥1 , știind că a3 = 10 și rația r = 3 .
5p 2. Determinaţi numărul real m , știind că punctul A (1,3) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,
f ( x ) = x 2 − mx + 2m .
1 1
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 + = .
x
4 2
5p 4. Determinaţi câte numere naturale pare, de două cifre distincte, au cifrele elemente ale mulțimii
{1, 2, 3, 4} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 4, 2 ) şi B ( 2, 4 ) . Determinaţi ecuația mediatoarei
segmentului AB .
5p 6. Calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului dreptunghic ABC care are catetele AB = 8
și AC = 6 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 2x + 5 
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
5 1 
5p a) Arătați că det ( A ( −2 ) ) = −4 .
5p b) Demonstrați că A ( x ) + A ( − x ) = A ( 2017 ) + A ( −2017 ) , pentru orice număr real x .
 p  6
5p c) Determinați numerele reale p și q , pentru care A ( 0 )   =   .
 q  6
2. Pe mulţimea numerelor reale se definește legea de compoziție x y = xy + 6 x + 6 y + 30 .
5p a) Arătați că x y = ( x + 6 )( y + 6 ) − 6 , pentru orice numere reale x și y .
5p b) Arătați că e = −5 este elementul neutru al legii de compoziție „ ”.
5p c) Determinați numărul real x pentru care x ( −2017 ) = 2017 ( −6 ) .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = + ln x .
x
x−2
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 , situat pe graficul
funcţiei f .
2
5p c) Demonstrați că + ln x ≥ 1 + ln 2 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
x
x2 + 2
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
2x
2
13
5p a) Arătaţi că ∫ 2 x f ( x ) dx = .
1
3
5p b) Determinați primitiva F a funcției f , pentru care F (1) = 1 .
n
5p c) Demonstrați că 2 ∫ ( f ( x ) + x f ' ( x ) ) dx = n − 1 , pentru orice număr natural n , n ≥ 2 .
2

1
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 10
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1