Sunteți pe pagina 1din 44

Structura fişier XML pentru declaratia unica

pentru an = 2018

Conform OPANAF nr. 888/2018

(universalCode=D212_A1.0.0 ,declaratie:v2) -- 16.05.2018


universalCode = D212_A1.0.1 -- 23.05.2018
Nr. crt. Obs. Elemente/ Denumire câmp Tip şi Cmp.
atribute lungime oblig Formule şi restricţii Erori
câmp atoriu
1. <d212>
2. ERR - luna raportare
necompletata
luna_r Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna =12 ERR - luna de raporta
are are valoare
incorecta
3. ERR - an raportare
necompletat
an_r Perioada de raportare - An N(4) DA an = 2018 ERR - anul de raporta
are are valoare
incorecta
4. d_rec= (0,1)
daca rectif1 || rectif2 = 1
d_rec Bifa - Declaratie rectifcativa N(1) DA
atunci d_rec = 1
altfel d_rec = 0
5. ERR – camp
totalPlata_A = oblimpoz_total_datorat
totalPlata_A Suma de control N(15) DA necompletat
totalPlata_A >=0
- valoare incorecta
A. DATE DE IDENTIFICARE A
CONTRIBUABILULUI
6. DA nume_c trebuie sa aibe mai mult de ERR – camp
nume_c Nume C(75)
doua caractere necompletat
7. Doar caractere alfabetice sau semnul ERR – camp
initiala_c Initiala C(1)
- (minus) necompletat
8. DA prenume_c trebuie sa aibe mai mult de ERR – camp
prenume_c Prenume C(75)
doua caractere necompletat
9. adresa_c trebuie sa aibe mai mult de un ERR – camp
adresa_c Adresa C(200) DA
caracter necompletat

1
10. telefon_c Telefon C(15) Validare format nr.telefon valid in Ro ERR - valoare invalida
11. email_c Email C(200) Validare format adresa de email ERR- valoare invalida
12. Cod numeric personal/Număr de identificare ERR – camp
cif N(13) DA Validare format CNP valid
fiscală din Romania necompletat/ invalid
13. nerezident = (0,1)
nerezident Bifa -Nerezident N(1) DA 0 -NU
1 - DA
14. daca nerezident = 1
stat_rezident ERR – camp
Statul de rezidenta C(2) atunciStat_rezidenta <> null
a necompletat/ invalid
Nomenclator tari
15. daca nerezident = 1
ERR – camp
cif_str CIF din strainatate C(50) atunciCif_str <> null
necompletat
16. cont_bancar Cont bancar (IBAN) C(24) Validare format IBAN ERR – valoare invalida
17. D. DATE DE IDENTIFICARE A
IMPUTERNICITULUI/ CURATORULUI
18. den_i trebuie sa aibe mai mult de doua
den_i Nume, prenume / Denumire C(60)
caractere
19. cif_i Cod de identificare fiscală N(13) Vaidare format CNP, NIF sau CUI ERR – camp invalid
20. adresa_i trebuie sa aibe mai mult de un
adresa_i Adresa C(200)
caracter
21. telefon_i Telefon C(15) Validare format nr.telefon valid in Ro ERR - Valoare invalida
22. fax_i Fax C(15) Validare format nr.telefon valid in Ro ERR - Valoare invalida
23. email_i Email C(200) Validare format adresa de email ERR - valoare invalida
24. ERR - camp
rectif1 Se rectifica doar capitolele cap11, cap12, cap13 N(1) DA 0- Nu 1- DA necompletat/ valoare
invalida
25. ERR - camp
Se rectifica doar capitolele cap21, cap22, cap23,
rectif2 N(1) DA 0- Nu 1- DA necompletat/ valoare
d212_oblig, produse
invalida
26. </d212>
27. Date privind veniturile realizate din
<cap11> Romania in anul 2017
0 - n aparitii (A+B)
28. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
29.
Daca cap11.count > 0 (daca cap11 ERR - camp
Bifa - Venit scutit conform conventiei de
scutire N(1) DA exista) necompletat/ valoare
evitare a dublei impuneri
Atunci scutire <> null invalida
scutire = (0,1)

2
0 - NU; 1- DA

30. Daca cap11.count > 0 (daca cap11


exista)
Bifa - Optiunea privind regularizarea in Atunci reg <> null ERR - camp
reg Romania a impozitului pe venit, potrivit N(1) DA necompletat/ valoare
art.116^2 din L.571/ 2003 privind Codul fiscal reg = (0,1) invalida
0 - NU; 1- DA

31. Daca cap11.count > 0 (daca cap11


Constrang
exista)
erea 2 de
Atunci categ_venit<> null
la A1.0.2
ERR – categ_venit
Nomenclator Categorie Venit 11
categ_venit Categoria de venit N(4) DA neselectata sau in afara
listei de valori
2. Daca Categ_venit == 1003 atunci
categ_venit trebuie sa aiba o singura
apartie in <cap11>

32. Daca categ_venit =


(1001,1002,1003,1004,1005,1006,1009
,1010,1011) atunci det_ven_net <> null
altfel det_ven_net = null

Lista de valori:
1= Sistem real
2 = Cote forfetare de cheltuieli
3 = Norma de venit

Daca categ_venit = (1001, 1002, 1004,


ERR – det_ven_netin
det_ven_net Determinarea venitului net N(1) 1006,1009,1010, 1011 ) atunci
afara listei de valori
det_ven_net <> 2

Daca categ_venit = (1002, 1003, 1004,


1005, 1006, 1009, 1010, 1011) atunci
det_ven_net <>3

3
33. Daca categ_venit = (1001,1002,1003
,1009,1010,1011) atunci forma_org<>
null altfel forma_org = null

Lista de valori:
1 = Individual
2 = Asociere fara personalitate juridica ERR – forma_org in
forma_org Forma de organizare N(1)
3 = Entităţi supuse regimului afara listei de valori
transparenţei fiscale
4 = Modificarea modalităţii/formei de
exercitare a activităţii

Daca categ_venit = (1003, 1009, 1010,


1011) atunci forma_org <> (3,4)
34. Daca categ_venit = (1001, 1002, 1003,
1009, 1010, 1011) atunci ERR – caen in afara
Modificat
caen Obiectul principal de activitate (CAEN) C(4) caen <> null listei de valori din
A1.0.1
nomenclator
Nomenclator CAEN
35. descriere_sediu Sediul/ Datele de identificare ale bunului
C(250)
_bun pentru care se cedează folosinţa
36. Documentul de autorizare/ Contractul de
asociere
37.
nr_doc_autoriz Nr. C(15)
38. data_doc_autori
Data D(10)
z
39. (in PDF)
ERR – data_I nu se
zz.ll.aaaa incadreaza in anul
data_incep < data_sf raportarii
data_incep Data începerii activităţii (zz/ll/aaaa) D(10)
anul din data_incep < = an_r -1 (in SP)
ERR – data_I > anul
raportarii
40. ERR – data_P nu se
zz.ll.aaaa incadreaza in anul
data_sf> data_incep raportarii
data_sf Data încetării activităţii (zz/ll/aaaa) D(10)
anul din data_sf < = an_r -1 ERR – data_P<data_I

41. nr_zile_scutite Numar zile de scutire pers. cu handicap care N(3) Daca categ_venit <>(1001,1002,1003, ERR- numarul de zile de

4
realiz.ven.scutite de imp.pe venit 1009, 1010, 1011) scutire nu poate fi mai
Atunci nr_zile_scutite = null mare decat 365 / 366
ERR – pentru categoriile
Daca an_r = an-1 obisnuit atunci de venit
nr_zile_scutite <= 365 (1001,1002,1003, 1009,
1010, 1011) numar zile
Daca an_r = an-1 bisect atunci de scutire nu trebuie
nr_zile_scutite <= 366 completat
42. Organizator jocuri de noroc
43. ERR – cif_orgJN invalid
cif_orgJN CIF C(13)
44. den_orgJN Denumire C(200)
45. B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
46. 1.venit_brut >= 0

2.daca det_ven_net = 1 &&categ_venit


=(1001,1002,1003,1004,1005,1006,100
9,1010,1011) && forma_org = (2 || 3 )
atunci venit_brut = 0
Modificat in ERR – completare
venit_brut 1.Venit brut N(15) DA
A1.0.5 eronata venit_brut
3.daca det_ven_net = 3 atunci
venit_brut = 0

4.daca categ_venit = 1012 atunci


venit_brut = 0

47. 1.chelt_deduc>= 0

2.daca det_ven_net = 1 &&categ_venit


=(1001,1002,1003,1004,1005,1006,100
9,1010,1011) && forma_org = (2 || 3 )
atunci chelt_deduc = 0

Modificat in chelt_deduc 2.Cheltuieli deductibile, exclusiv contributii 3.daca det_ven_net = 3 atunci ERR – completare
N(15) DA
A1.0.5 sociale obligatorii chelt_deduc = 0 eronata chelt

4.daca det_ven_net = 2 && categ_venit


= (1003, 1005) atunci chelt_deduc =
0,4 * venit_brut

5.daca categ_venit = (1012, 1013)


atunci chelt_deduc = 0

5
48. N(15) 1.venit_net_anual>= 0
2.
Daca (categ_venit in
(1001,1002,1003,1004,1005,1006,1009
,1010,1011) si det_ven_net =1 si
(forma_org=2 || forma_org = 3)) atunci
venit_net annual se introduce

Altfel:

Daca venit_brut> chelt_deduc atunci


venit_net_anual = venit_brut -
Constrang chelt_deduc;
erea 4.
incepand Atfel: ERR – completare
venit_net_anual 3.Venit net (rd.1-rd.2), din care: DA
cu A.1.0.1 venit_net_anual = 0; eronata venit_net
Modificat in
A1.0.6 3.daca categ_venit = (1012, 1013)
atunci venit_net_anual = 0

4. Daca venit_net_anual > 0 atunci


pierdere == 0

venit_net_anual si pierdere nu pot fi in


acelasi timp > 0

49. N(15) 1.venit_net_Rsursa>= 0


ERR – completare
venit_net_Rsurs 3.1Venit net aferent activităţilor cu regim de
DA 2.daca daca det_ven_net <> eronata
a reţinere la sursă a impozitului 3&&forma_org = <> 1&& categ_venit venit_net_Rsursa
<>1003atunci venit_net_Rsursa = 0
50. Constrang N(15) 1.castig>= 0
erea 2 si 3
ERR – completare
modificata castig 4.Câştig net anual DA 2. Daca (categ_venit <>1012 si
eronata castig
incepand categ_venit<>1001) sau
cu A1.0.1 (categ_venit=1001 si det_ven_net<>3)

6
si castig > 0 atunci eroare

3.castig si pierdere nu pot fi simultan >


0

51. N(15) 1. pierdere>= 0

2. daca venit_brut < chelt_deduc atunci


pierdere = chelt_deduc - venit_brut
altfel pierdere = 0
3.Daca (categ_venit in
(1001,1002,1003 ,1009,1010,1011) si
forma_org<>(2 && 3) si det_ven_net=1
) atunci se aplica 2.
Constrang
4.Daca [((categ_venit in
erea 5.
(1001,1002,1003,1009,1010,1011) si
modificata
forma_org<> (2 &&3) si det_ven_net
incepand
not in (1,3) ))
cu A.1.0.1
sau
Constrang 5. Pierdere fiscală anuală (rd.2-rd.1) / ERR – completare
pierdere DA (categ_venit in (1004,1005,1006) si
erea 7. Pierdere netă anuală eronata pierdere
forma_org<>(2 &&3)si det_ven_net=1)]
incepand
atunci se aplica 2.
cu A.1.0.1
5. daca categ_venit = (1013) atunci
Modificat in
pierdere = 0
A1.0.5
6. Daca pierdere > 0 atunci
venit_net_anual == 0

venit_net_anual si pierdere nu pot fi in


acelasi timp > 0

52. </cap11>

7
Capitolul 1. Sectiunea 2. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
53. <cap12> 0-n aparitii
54. Daca cap12.count > 0 (daca cap12 exista)
Atunci bifa_bursa <> null
ERR – avem
bifa_bursa = (0,1) bifa_bursa=1 si
0 - NU, 1 - DA suma_bursa sau
bifa_bursa 1 Bursa privata N(1) DA
contract_bursa sau
-daca bifa_bursa =1 atunci trebuie ca doc_plata_bursa
suma_bursa <> null si contract_bursa <> null necompletat
si
doc_plata_bursa <> null
55. suma_bursa Suma plătită (lei) N(15) .
56. contract_bursa Contract nr. / data ((zz/ll/aaaa)) C(150)
57. Documente de plată nr./data
doc_plata_bursa C(150)
(zz/ll/aaaa)
58. Daca cap12.count > 0 (daca cap12 exista)
ERR – avem
Atunci bifa_entitate <> null
bifa_entitate=1 si
den_entitate sau
2. Sustinerea unei entitati
bifa_entitate N(1) DA cif_entitate sau
nonprofit/ unitati de cult bifa_entitate = (0,1)
cont_entitate
0 -NU, 1- DA
necompletat
Daca bifa_entitate = 1 atunci den_entitate<>
null, cif_entitate<> null, cont_entitate <> null
59. suma_ entitate Suma (lei) N(15)
60. Denumire entitate nonprofit/unitate
den_entitate C(250)
de cult
61. cif_entitate Cod de identificare fiscală N(10) ERR – cif entitate invalid
62. ERR – cont bancar
cont_entitate Cont bancar (IBAN) C(24) Validare format IBAN
entitate invalid
63. </cap12>

Capitolul 1. Sectiunea 3.DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE ÎN ANUL 2017
64. <cap13> 0-n aparitii (A+B)
65. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
66. ERR - camp necopletat/
str_stat_realiz_v Statul in care s-a realizat venitul C(2) DA Nomenclator tari
valoarea incorecta

8
67. ERR – categ_venit
str_categ_venit Categoria de venit N(4) DA Nomenclator Categorie Venituri 13 neselectata sau in afara
listei de valori
68.
ERR – str_data_incepnu
zz.ll.aaaa
3. Data începerii activităţii se incadreaza in anul
str_data_incep D(10) str_data_incep < str_data_sf
(zz/ll/aaaa) raportarii/ format
incorect
anul din str_data_incep < = an_r -1
69. ERR – str_data_sfnu se
incadreaza in anul
zz.ll.aaaa
4. Data încetării activităţii raportarii/ format incore t
str_data_sf D(10) str_data_sf > str_data_incep
(zz/ll/aaaa)
anul din str_data_sf > = an_r -1
ERR – str_data_sf<=
str_data_incep
70. B. VENIT NET / CÂŞTIG NET
ANUAL
71. str_venit_brut >= 0
daca str_categ_venit <> (2001, 2002, 2003,
str_venit_brut 1. Venit brut N(15) DA 2004, 2009, 2010, 2011) str_venit_brut = 0 ERR – vbrut

72. str_chelt_deduc >= 0

daca str_categ_venit <> (2001, 2002, 2003,


str_chelt_deduc 2. Cheltuieli deductibile N(15) DA
2004, 2009, 2010, 2011) str_chelt_deduc = 0

73. ERR –nu puteti avea


str_venit_net_anual >= 0
3. Venit net (rd.1-2>=0)/ Castig net pierdere si venit in
str_venit_net_anual N(15) DA daca str_pierdere_anuala > 0 atunci
anual acelasi timp
str_venit_net_anual = 0
74. str_pierdere_anuala >=0
daca str_categ_venit <> (2001, 2002, 2003,
ERR- valoare incorecta
2004, 2009, 2010, 2011, 2012)
ERR –nu puteti avea
4. Pierdere fiscală (rd.2-1)/ str_pierdere_anuala = 0
str_pierdere_anuala N(15) DA pierdere si venit in
Pierdere neta anuala
acelasi timp
daca str_venit_net_anual > 0 atunci
str_pierdere_anuala = 0

75. 5. Impozit pe venit plătit în ERR –nu puteti avea


str_impozit_platit N(15) DA str_impozit_platit >=0
străinătate pierdere si impozit in

9
acelasi timp

76. 6.Impozit pe veniturile din salarii,


ERR –nu puteti avea
reţinut de angajatorul rezident în
Daca str_categ_venit <>2016 atunci impozit din salarii decat
str_impozit_retinut România, pentru activitatea N(15) DA
str_impozit_retinut = 0 la str_categ_venit =
desfăşurată în străinătate
2016
77. </cap13>

Capitolul 2. Sectiunea 1.Subsectiunea 1.Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real

78. <cap21> 0-n aparitii (A+B)


79. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
80. ERR – categ_venit
Lista de valori
estr_categ_venit 1. Categoria de venit N(4) DA neselectata sau in afara
Nomenclator Categorie Venit 21
listei de valori
81. Lista de valori
estr_det_ven_net = (1,2)
1 = Sistem real
2 = Cote forfetare de cheltuieli
ERR – den_venit in
estr_det_ven_net 2. Determinarea venitului net N(1) DA
afara listei de valori
Daca estr_categ_venit =
(1001,1002,1004,1006,1009,1010,1011)
Atunciestr_det_ven_net =1

82. Lista de valori


estr _forma_org = (1,2,3,4)

1 = Individual
2 = Asociere fara personalitate juridica ERR – forma_org
estr _forma_org 3.Forma de organizare N(1) 3 = Entităţi supuse regimului transparenţei neselectata sau in afara
fiscale listei de valori
4 = Modificarea modalităţii/formei de
exercitare a activităţii

Daca estr_categ_venit = (1001,1002, 1003,

1
1009, 1010, 1011) atunci estr _forma_org <>
null

Daca estr_categ_venit= (1003,1009, 1010,


1011) atunci estr _forma_org <>(3,4)

83. Modif Lista de valori Nomenclator CAEN


ERR – cod CAEN
icat Daca estr_categ_venit =
estr_caen 4.Cod CAEN C(4) neselecat/ cod CAEN
A1.0. (1001,1002,1003,1009,1010,1011)
invalid
1 Atunci estr_caen <> null
84. 5.Sediul-Adresa (localitatea, Daca estr_categ_venit =
estr_descriere_sediu_bun judet,Strada, Numar, Bloc, Scara, C(200) (1001,1002,1005,1006,1009,1010,1011)
Etaj,Ap,Cod postal) Atunci estr_descriere_sediu_bun <> null
6.Documentul de autorizare/
contractul de asociere
85. Daca estr_categ_venit = (1001,1002,1005) ERR- Nr.doc
estr_nr_doc_autoriz Nr. doc. N(15)
Atunci estr_nr_doc_autoriz <> null necompletat
86. Daca estr_categ_venit = (1001,1002,1005)
estr_data_doc_autoriz Data doc. D(10)
Atunci estr_data_doc_autoriz <> null
87. ERR – format incorect/
anul din
estr_data_incep<= anul
zz.ll.aaaa
Data începerii activităţii raportarii/ data
estr_data_incep D(10) Anul din estr_data_incep < = an_r
(zz.ll.aaaa) inveperoii activitatii nu
estr_data_incep <estr_data_sf
poaet fi mai mare decat
data incetarii activitatii

88. ERR – format incorect/


anul din data_
estr_data_sf>= anul
raportarii/ data incetarii
zz.ll.aaaa
activitatii nu poate fi mai
estr_data_sf Data încetării activităţii (zz.ll.aaaa) D(10) Anul din estr_data_sf > = an_r
mica decat data
estr_data_sf >estr_data_incep
inceperii activitatii

89. Numar zile de scutire pers. cu Daca estr_categ_venit = (1004,1005,1006) ERR- numarul de zile de
estr_nr_zile_scutite handicap care realiz.ven.scutite de N(3) Atunci estr_nr_zile_scutite = null scutire nu poaet fi mai
imp.pe venit mare decat 365 / 366

1
Daca an_r = an obisnuit atunci ERR – pentru categoriile
estr_nr_zile_scutite <= 365 de venit
(1004,1005,1006)
Daca an_r = an bisect atunci numar zile de scutire nu
estr_nr_zile_scutite <= 366 trebuie completat
90. B.DATE PRIVIND VENITUL
91. estr_venit_brut 1.Venit brut N(15) DA estr_venit_brut>= 0 ERR- camp necompletat
92. DA estr_chelt_deduc>= 0
ERR- camp
daca estr_categ_venit = (1003, 1005) si
estr_chelt_deduc 2.Cheltuieli deductibile N(15) necompletat/valoare
estr_det_ven_net = 2 atunci
incorecta
estr_chelt_deduc = 40/100 * estr_venit_brut
93. Modif N(15) DA
1.estr_venit_net>= 0
const
2.daca (estr_det_ven_net ==1 && estr
rang
_forma_org == 2) ERR- camp
erea
estr_venit_net 3.Venit net anul (rd.1 – rd.2) atunci estr_venit_net se introduce necompletat/ valoare
2 de
Alfel se calculeaza incorecta
la
estr_venit_net = estr_venit_brut -
A1.0.
estr_chelt_deduc
2
94. N(15) DA estr_venit_impozit>= 0
daca estr_nr_zile_scutite <> null
atunci estr_venit_impozit = estr_venit_net - ERR- camp necompletat
estr_venit_impozit 3.1.Venit Impozabil estr_venit_net *( estr_nr_zile_scutite/ zileAn) ATT - Valoare diferita de
unde zileAn = 365 ptr an_r – an obisnuit sau cea calculata
zileAn = 366 ptr an_r an bisect
estr_venit_impozit <= estr_venit_net
95. N(15) DA estr_impozit_venit>= 0
ERR- camp
estr_impozit_venit = 10/100 *
estr_impozit_venit 4.Impozit pe venit (rd.3.1 x 10 %) necompletat/ valoare
estr_venit_impozit
incorecta
96. </cap21>

Capitolul 2. Sectiunea 1. Subsectiunea 2 - Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit

97. <cap22> 0-n aparitii (A+B)


98. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
99. Lista de valori ERR – categ_venit
estn_categ_venit 1. Categoria de venit N(4) DA
estn_categ_venit = (1001, 1004, 1006) neselectata sau in afara

1
listei de valori
Activități de producție, comerț, prestări
servicii = 1001
Cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic =
1006
Cedarea folosinţei bunurilor calificată în
categoria venituri din activităţi independente
= 1004
100. ERR – nr_camere
necompletat pt.
Daca estn_categ_venit = 1006 atunci
categ_venit=1006/
estn_nr_camere Numar camere N(3) estn_nr_camere <> null
valoare incorecta
1=< estn_nr_camere <= 5

101. Lista de valori


estn_forma_org =(1,2) ERR – forma_org
estn_forma_org 2.Forma de organizare N(1) DA 1 = Individual neselectata sau in afara
2 = Asociere fara personalitate juridica listei de valori

102. Lista de valori Nomenclator CAEN ERR – camp


estn_caen Cod CAEN C(4) Daca estn_categ_venit = 1001 atunci necompletat/ cod CAEN
estn_caen <> null invalid
103. 4. Sediul -Adresa (localitatea,
ERR – camp
estn_descriere_sediu_bun judet,Strada, Numar, Bloc, Scara, C(250) DA
necompletat
Etaj,Ap,Cod postal)
5.Documentul de autorizare/
contractul de asociere
104. Daca estn_categ_venit = 1001 atunci ERR – camp
estn_nr_doc_autoriz Nr. doc. N(15)
estn_nr_doc_autoriz <> null necompletat
105. zz.ll.aaaa ERR – camp
estn_data_doc_autoriz Data doc. D(10) Daca estn_categ_venit = 1001 atunci necompletat/ format
estn_data_doc_autoriz <> null invalid
106. ERR – Format incorect,
anul din
zz.ll.aaaa estn_data_incep> anul
6.Data începerii activităţii estn _data_incep <estn _data_sf raportarii/ estn
estn_data_incep D(10)
(zz.ll.aaaa) anul din estn _data_incep < = an_r _data_incep >estn
_data_sf

107. estn_data_sf 7.Data încetării activităţii D(10) zz.ll.aaaa ERR – Format incorect,

1
(zz.ll.aaaa) estn _data_sf >estn _data_incep anul din estn_data_sf<
anul din estn _data_sf > = an_r anul raportarii/ estn
_data_sf <estn
_data_incep

108. Daca estn_categ_venit = (1004, 1006) atunci


ERR- numarul de zile de
estn_nr_zile_scutite = null
scutire nu poaet fi mai
8. Numar zile de scutire pers. cu mare decat 365 / 366
Daca an_r = an obisnuit atunci estn
estn_nr_zile_scutite handicap care realiz.ven.scutite de N(3) ERR – pentru categoriile
_nr_zile_scutite <= 365
imp.pe venit de venit (1004, 1006)
numar zile de scutire nu
Daca an_r = an bisect atunci estn
trebuie completat
_nr_zile_scutite <= 366
109. B.DATE PRIVIND VENITUL
110. estn_norma_venit 1.Norma de venit N(15) DA estn_norma_venit >= 0 ERR- camp necompletat
111. 2.Norma ajustata conform Codului
estn_ajustare N(15) DA estn_ajustare >= 0 ERR- camp necompletat
Fiscal
112. estn_venit_net_anual 3.Venit net anual estimat N(15) DA estn_venit_net_anual >= 0 ERR- camp necompletat
113. estn_venit_impozit >= 0
daca estn_nr_zile_scutite <> null
atunci estn _venit_impozit = estn _venit_net -
ERR- camp necompletat
estn _venit_net *(estn_nr_zile_scutite/
estn_venit_impozit 3.1.Venit impozabil N(15) DA ATT - Valoare diferita de
zileAn)
cea calculata
unde zileAn = 365 ptr an_r – an obisnuit sau
zileAn = 366 ptr an_r an bisect
estn _venit_impozit <= estn _venit_net
114. 4.Impozit anual estimat estn_impozit >= 0 ERR- camp necompletat
estn_impozit N(15) DA
(rd.3.1*10%) estn_impozit = 10/100 * estn_venit_impozit sau calculat gresit
115. </cap22>

Capitolul 2. Sectiunea 1. Subsectiunea 3 - Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit
116. <cap23> 0-n aparitii (A+B+produse)
117. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
118. estan_forma_org= (1,2)
ERR – camp '1.Forma
estan_forma_org 1.Forma de organizare N(1) DA 1 = Individual
de organizare'
2 = Asociere fara personalitate juridica

1
119. 2.Contractul de asociere
120. ERR – campul '3.Numar
Daca estan_forma_org = 2 atunci contract' necompletat
estan_nr_contr - nr. C(15)
estan_nr_contr <> null pentru '1.Forma de
organizare'=2.asociere
121. ERR – campul '3.Data
zz.ll.aaaa
contract' necompletat
estan_data_contr - data D(10) Daca estan_forma_org = 2 atunci
pentru '1.Forma de
estan_data_contr <> null
organizare'=2.asociere
122. Daca an_r = an obisnuit atunci nr_zile_scutite
ERR- numarul de zile de
<= 365
Nr. de zile scutite de la plata scutire nu poate fi mai
estan_zile_scutire N(3)
impozitului pe venit mare decat 365 / 366
Daca an_r = an bisect atunci nr_zile_scutite
<= 366
123. Listat de valori ERR - camp 'Judet
estan_judet_activ Judet activitate C(2) DA
Nomenclator Judete activitate' necompletat
124. ERR - camp 'Localitate
estan_loc_activ Localitate activitate C(30) DA
activitate' necompletata
125. ERR - camp ' Optiune
privind incadrarea in
Optiune privind incadrarea in estan_incadrare_neimpoz = (0, 1)
estan_incadrare_neimpoz N(1) DA limitele veniturilor
limitele veniturilor neimpozabile 0 = NU, 1 = DA
neimpozabile'
necompletat
126. ERR – pentru forma de
organizaer = 1 trebuie
Daca estan_forma_org = 1 atunci <produse>
<produse> 0-20 aparitii sa se declare date in
trebuie sa existe (1 – 20 aparitii)
tabelul cu produse
vegetale/ animale
127. ERR – camp ' Cod
Cod produse vegetale/
codp
animale
N(3) DA Nomenclator vegetale/ animale produse vegetale/
animale' necompletat
128. ERR – camp '2.Total
2.Total suprafata (ha)/
suprafata (ha)/ Nr. total
nr_unit_total Nr. total capete animale/ familii N(15.2) DA nr_unit_total> 0
capete animale/ familii
de albine
de albine' necompletat
129. 3.Total suprafata (ha)/
Nr. total capete animale/ familii ERR – camp
nr_unit_neimpoz N(15.2) DA nr_unit_neimpoz> 0
de albine necompletat
neimpozabile
130. 4.Total suprafata (ha)/ nr_unit_impoz>0 ERR – camp calculat
nr_unit_impoz N(15.2) DA
Nr. total capete animale/ familii nr_unit_impoz = nr_unit_total - gresit

1
de albine nr_unit_neimpoz
impozabile
131. ERR – camp '5.Norma
norma_agr 5.Norma de venit N(15.2) DA norma_agr>0
de venit' necompletat
132. norma_agr_redusa> 0
norma_agr_redusa 6.Norma de venit redusa N(15.2) norma_agr_redusa< = norma_agr ERR – valoare incorecta

133. venit_impozabil>0
daca norma_agr_redusa<> null atunci
venit_impozabil = norma_agr_redusa * ERR – camp calculat
venit_impozabil 7.Venit impozabil N(15) DA
nr_unit_impoz gresit
ALTFEL
venit_impozabil = norma_agr * nr_unit_impoz
134. </produse>
135. </cap23>
136. <d212_oblig>
137. Total venit estimat pentru
cas_total_ven_estim N(15) cas_total_ven_estim> 0
incadrarea ca platitor de CAS
138. Venit anul ales pentru plata CAS
cas_ven_ales N(15) cas_ven_ales> 0
(>= 22.800 lei)
139. oblcas_datorat> 0
oblcas_datorat CAS datorat (25 %) N(15) oblcas_datorat = 25/100 * cas_ven_ales

140. Bifa - obtin venituri peste plafonul cas_bifa_plafon = 1 = obtin venituri peste
minim/ obtin venituri sub plafonul plafonul minim
cas_bifa_plafon N(1)
minim si optez pentru plata CAS cas_bifa_plafon = 2 = obtin venituri sub
plafonul minim si optez pentru plata CAS
141. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE ESTIMATE PENTRU
ANUL 2018(CASS)
142.
cass_total_ven_estim> =0
Daca cass_bifa_plafon = 3 atunci
cass_total_ven_estim = 0
Total venit estimat pentru
cass_total_ven_estim N(15)
incadrarea ca platitor de CASS

1
143. Daca cass_bifa_plafon = 3 atunci
oblcass_datorat CAS estimata N(15) oblcass_datorat = 10/100*6*salariul minim
(1900) = 1.140 ptr an_r = 2018
144. cass_bifa_plafon = (1,2,3)
A.Obtin venituri peste plafonul 1 = Obtin venituri peste plafonul minim
minim 2 = Obtin venituri sub plafonul minim și optez
cass_bifa_plafon B.Obtin venituri sub plafonul N(1) pentru plata CASS
minim și optez pentru plata CASS 3 = Sunt persoana fără venituri și optez
C.Sunt persoana fără venituri și pentru plata CASS
optez pentru plata CASS
145. Sumarul obligatiilor fiscale
datorate
146. C.1. Obligații privind
impozitul pe venitul estimat
147. Daca cap21 || cap22 || cap23 exista atunci
oblimpoz_total_datorat Total impozit pe venit datorat N(15)
oblimpoz_total_datorat> 0
148. Bonificație dacă impozitul se oblimpoz_bonif> 0
oblimpoz_bonif plătește integral până la N(15) oblimpoz_bonif =
15.12.2018 , inclusiv 5/100*oblimpoz_total_datorat
149. oblimpoz_deplata> 0
Impozit pe venit de plată până
oblimpoz_deplata N(15) oblimpoz_deplata =oblimpoz_total_datorat -
la 15.12.2018 oblimpoz_bonif
150. C.2.Obligații privind CAS
N(15)
estimată
151.
Bonificație dacă CAS se
Daca oblcas_datorat<> null atunci
oblcas_bonif plătește integral până la N(15)
oblcas_bonif = 5/100* oblcas_datorat
15.12.2018 , inclusiv
152. CAS de plată până la oblcas_deplata = oblcas_datorat -
oblcas_deplata N(15)
15.12.2018 oblcas_bonif
153. C.3.Obligații privind CASS
estimată
154. Bonificație dacă CASS se
Daca oblcass_datorat<> null atunci
oblcass_bonif plătește integral până la N(15)
oblcass_bonif = 5/100* oblcass_datorat
15.12.2018 , inclusiv
155. CASS de plată până la oblcass_deplata = oblcass_datorat -
oblcass_deplata N(15)
15.12.2018 oblcass_bonif
156. estan_tot_ven_impoz TOTAL VENIT IMPOZABIL N(15) Daca cap23 exista estan_tot_ven_impoz> 0
157. estan_tot_impozit_anual TOTAL IMPOZIT ANUAL N(15) Daca cap23 existaestan_tot_impozit_anual>

1
0
158. </d212_oblig>
159. </d212>

Nomenclator Categorie Venit 11


semnificatie valoare
1.Activități de producție, comerț, prestări servicii 1001
2.Profesii liberale 1002
3.Drepturi de proprietate intelectuală 1003
4.Cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi 1004
independente
5.Cedarea folosinţei bunurilor, sub 5 contracte de închiriere 1005
6.Cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic 1006
7.Activităţi agricole 1009
8.Silvicultură 1010
9.Piscicultură 1011
10.Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, 1012
precum și transferul aurului financiar
11.Jocuri de noroc 1013
12.Alte surse 1014

Nomenclator Categorie Venit 13


semnificatie valoare
1.Activitati de productie, comert, prestari servicii 2001
2.Profesii liberale 2002

1
3.Drepturi de proprietate intelectuală 2003
4.Cedarea folosinţei bunurilor 2004
5.Activităţi agricole 2009
6.Silvicultură 2010
7.Piscicultură 2011
8.Transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instr. financiare, 2012
incl. instr. fin. derivate, precum si din transf. aurului financiar
9.Remuneratii/ indemnizatii ale membrilor consiliului de 2015
administratie/administratori/ cenzori si alte venituri similare
10.Salarii plătite din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate 2016
11.Premii 2025
12.Jocuri de noroc 2013
13.Alte venituri 2014
14.Dobânzi 2017
15.Dividende 2018
16.Alte venituri din investitii 2019
17.Pensii 2020
18.Transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în perioada 2021
01.01 - 31.01.2017, dobândite într-un termen de până la 3 ani, inclusiv
19.Transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în perioada 2022
01.01 - 31.01.2017, dobândite într-un termen mai mare de 3 ani
20.Transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal în perioada 2023
01.01 - 31.01.2017, cu titlu de moştenire
21.Transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal începând cu 2024
01.02.2017 , cu titlu de moştenire
22. Transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal începând cu 2026
01.02.2017

(incepand cu A1.0.2)

Nomenclator Categorie Venit 21


semnificatie valoare
1.Activități de producție, comerț, prestări servicii 1001

1
2.Profesii liberale 1002
3.Drepturi de proprietate intelectuală 1003
4.Cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi 1004
independente
5.Cedarea folosinţei bunurilor, sub 5 contracte de închiriere 1005
6.Cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic 1006
7.Activităţi agricole 1009
8.Silvicultură 1010
9.Piscicultură 1011
Nomenclator produse VEGETALE
semnificatie valoare Plafon neimpozabil
1.Cereale 101 <= 2
2.Plante oleaginoase 102 <= 2
3.Cartof 103 <= 2
4.Sfecla de zahar 104 <= 2
5.Tutun 105 <= 1
6.Hamei pe rod 106 <= 2
7.Legume in camp 107 <= 0.5
8.Legume in spatii protejate 108 <= 0.2
9.Leguminoase pentru boabe 109 <= 1.5
10.Pomi pe rod 110 <= 1.5
11.Vie pe rod 111 <= 1
12.Arbusti fructiferi 112 <= 1
13.Flori si plante ornamentale 113 <= 0.3

Nomenclator ANIMALE
semnificatie valoare
1.Vaci 201 <= 2
2.Bivolite 202 <= 2
3.Oi 203 <= 50
4.Capre 204 <= 25
5.Porci pentru ingrasat 205 <= 6
6.Albine 206 <= 75
7.Pasari de curte 207 <= 100

2
Nomenclator CAEN

0111--Cult.cereale (excl.orez),pl.leguminoase si oleaginoase


0112--Cult.orez
0113--Cult.legume si pepeni, radacinoase si tuberculi
0114--Cult.trestie de zahar
0115--Cult.tutun
0116--Cult.plante pt.fibre textile
0119--Cult.alte plante nepermanente
0121--Cult.struguri
0122--Cult.fructe tropicale si subtropicale
0123--Cult.fructe citrice
0124--Cult.fructe semintoase si samburoase
0125--Cult.arbusti fructiferi, capsuni, nuciferi si alti pomi fructiferi
0126--Cult.fructe oleaginoase
0127--Cult.plante pt.prep.bauturilor
0128--Cult.condim., plante aromatice, med.si plante de uz farmaceutic
0129--Cult.alte plante permanente
0130--Cult.plante pt.inmultire
0141--Crest.bovine de lapte
0142--Crest.alte bovine
0143--Crest.cai si a alte cabaline
0144--Crest.camile si a camelide
0145--Crest.ovine si caprine
0146--Crest.porcine
0147--Crest.pasari
0149--Crest.alte animale
0150--Activ.in ferme mixte (cultura veget.combinata cu crest.animalelor)
0161--Activ.aux.pt.prod.vegetala
0162--Activ.aux.pt.cresterea animalelor
0163--Activ.dupa recoltare
0164--Preg.semintelor
0170--Vanatoare,capturare cu capcane a vanatului si servicii anexe vanatorii
0210--Silvicult.si alte activ.forestiere
0220--Exploatare forestiera
0230--Colectare prod.forestiere nelemnoase din flora spontana
0240--Activ.de servicii anexe silviculturii
0311--Pescuitul maritim
0312--Pescuitul in ape dulci
0321--Acvacultura maritima

2
0322--Acvacultura in ape dulci
0510--Extr.carbunel sup.(PCS=>23865 kJ/kg)
0520--Extr.carbune inf.(PCS<23865 kJ/kg)
0610--Extr.petrol brut
0620--Extr.gaze naturale
0710--Extr.minereuri feroase
0721--Extr.minereuri de uraniu si toriu
0729--Extr.alte minereuri metalifere neferoase
0811--Extr.piatra ornamentala,piatra pt.constructii,piatra calcaroasa,ghips,creta,ardezie
0812--Extr.pietris si nisip,argila si caolin
0891--Extr.minerale pt.ind.chimica si ingras.naturale
0892--Extr.turbei
0893--Extr.sare
0899--Alte activ.extr.n.c.a.
0910--Activ.de serv.anexe pt.extr.petrol brut si gaze naturale
0990--Activ.de serv.anexe pt.extr.minerale
1011--Prelucr.si conserv.carnii
1012--Prelucr.si conserv.carnii de pasare
1013--Fabric.prod.din carne (incl.din carne de pasare)
1020--Prelucr.si conserv.peste,crustacee,moluste
1031--Prelucr.si conserv.cartofilor
1032--Fabric.sucuri de fructe si legume
1039--Prelucr.si conserv.fructe si legume
1041--Fabric.uleiuri si grasimi
1042--Fabric.margarina si alte prod.comestibile similare
1051--Fabric.prod.lactate si branzeturi
1052--Fabric.inghetata
1061--Fabric.prod.de morarit
1062--Fabric.amidon si prod.din amidon
1071--Fabric.paine,prajituri si prod.proaspete de patiserie
1072--Fabric.biscuiti si piscoturi,prajituri si prod.conservate de patiserie
1073--Fabric.macaroane,taitei,cuscus si alte prod.fainoase similare
1081--Fabric.zahar
1082--Fabric.prod.din cacao, ciocolata si prod.zaharoase
1083--Prelucr.ceai si cafea
1084--Fabric.condim.si ingrediente
1085--Fabric.mancaruri preparate
1086--Fabric.prep.alim.omogenizate si alim.dietetice
1089--Fabric.alte prod.alim.n.c.a.
1091--Fabric.prep.pt.hrana animalelor de ferma

2
1092--Fabric.prep.pt.hrana animalelor de companie
1101--Distilarea,rafinarea si mixarea baut.alcoolice
1102--Fabric.vinuri din struguri
1103--Fabric.cidru si alte vinuri din fructe
1104--Fabric.alte bauturi nedistilate, obt.prin fermentare
1105--Fabric.bere
1106--Fabric.malt
1107--Prod.de bauturi racorit.nealcoolice,ape minerale si alte ape imbuteliate
1200--Fabric.prod.din tutun
1310--Preg.fibrelor si filarea fibrelor textile
1320--Prod.de tesaturi
1330--Finisarea mat.textile
1391--Fabric.de metraje prin tricotare/crosetare
1392--Fabric.de art.conf.din textile (except.imbracam.si lenjeria de corp)
1393--Fabric.de covoare si mochete
1394--Fabric.de odgoane,franghii,sfori si plase
1395--Fabric.de textile netesute si art.din acestea (except.confectii de imbracaminte)
1396--Fabric.de art.tehnice si ind.din textile
1399--Fabric.alte art.textile n.c.a.
1411--Fabric.art.de imbracaminte din piele
1412--Fabric.art.de imbracaminte pt.lucru
1413--Fabric.alte art.de imbracaminte (excl.lenjeria de corp)
1414--Fabric.art.de lenjerie de corp
1419--Fabric.alte art.de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420--Fabric.art.din blana
1431--Fabric.prin tricotare/crosetare a ciorapilor si art.de galanterie
1439--Fabric.prin tricotare/crosetare a altor art.de imbracaminte
1511--Tabacirea si finisarea pieilor; prep.si vopsirea blanurilor
1512--Fabric.art.de voiaj si marochinarie si a art.de harnasament
1520--Fabric.incaltaminte
1610--Taierea si rindeluirea lemnului
1621--Fabric.furnire si panouri de lemn
1622--Fabric.parchet asamblat in panouri
1623--Fabric.alte elem.de dulgherie si tamplarie pt.constructii
1624--Fabric.ambalaje din lemn
1629--Fabric.alte prod.din lemn; fabric.art.din pluta, paie si din alte mat.vegetale impletite
1711--Fabric.celuloza
1712--Fabric.hartie si carton
1721--Fabric.hartie si carton ondulat si ambalaje din hartie si carton
1722--Fabric.prod.de uz gosp.si sanitar,din hartie sau carton

2
1723--Fabric.art.de papetarie
1724--Fabric.tapet
1729--Fabric.alte art.din hartie si carton n.c.a.
1811--Tiparire ziare
1812--Alte activ.de tiparire n.c.a.
1813--Serv.pregatitoare pt.pretiparire
1814--Legatorie si serv.conexe
1820--Reprod.inregistrari
1910--Fabric.prod.de cocserie
1920--Fabric.prod.obt.din prelucr.titeiului
2011--Fabric.gaze ind.
2012--Fabric.coloranti si a pigmenti
2013--Fabric.alte prod.chimice anorganice, de baza
2014--Fabric.alte prod.chimice organice, de baza
2015--Fabric.ingrasam.si prod.azotoase
2016--Fabric.mat.plastice in forme primare
2017--Fabric.cauciuc sintetic in forme primare
2020--Fabric.pesticide si a alte prod.agrochimice
2030--Fabric.vopsele,lacuri,cerneala tipografica si masticuri
2041--Fabric.sapunuri,detergenti si prod.de intret.
2042--Fabric.parfumuri si prod.cosmetice (de toaleta)
2051--Fabric.explozivi
2052--Fabric.cleiuri
2053--Fabric.uleiuri esentiale
2059--Fabric.alte prod.chimice n.c.a.
2060--Fabric.fibre sintetice si artificiale
2110--Fabric.prod.farmaceutice de baza
2120--Fabric.preparate farmaceutice
2211--Fabric.anvelope si camere de aer; resapare si refacere anvelope
2219--Fabric.alte prod.din cauciuc
2221--Fabric.placi,folii,tuburi si profile din mat.plastic
2222--Fabric.art.de ambalaj din mat.plastic
2223--Fabric.art.din mat.plastic pt.constructii
2229--Fabric.altor prod.din mat.plastic
2311--Fabric.sticla plata
2312--Prelucr.si fasonarea sticlei plate
2313--Fabric.art.din sticla
2314--Fabric.fibre din sticla
2319--Fabric.sticlarie tehnica
2320--Fabric.prod.refractare

2
2331--Fabric.placi si dale din ceramica
2332--Fabric.caramizi,tigle si alte prod.pt.constructii,din argila arsa
2341--Fabric.art.ceramice pt.uz gospod.si ornamental
2342--Fabric.obiecte sanitare din ceramica
2343--Fabric.izolatori si piese izolante din ceramica
2344--Fabric.alte prod.tehnice din ceramica
2349--Fabric.alte prod.ceramice n.c.a.
2351--Fabric.ciment
2352--Fabric.var si ipsos
2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii
2362--Fabric.prod.din ipsos pt.constructii
2363--Fabric.beton
2364--Fabric.mortar
2365--Fabric.prod.din azbociment
2369--Fabric.alte art.din beton,ciment si ipsos
2370--Taiere, fasonare si finisare piatra
2391--Fabric.de prod.abrazive
2399--Fabric.altor prod.din minerale nemetalice, n.c.a.
2410--Prod.de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2420--Prod.de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pt.acestea, din otel
2431--Tragere la rece a barelor
2432--Laminare la rece benzilor inguste
2433--Prod.de profile obt.la rece
2434--Trefilare fire la rece
2441--Prod.metale pretioase
2442--Metalurgia aluminiului
2443--Prod.plumb,zinc si cositor
2444--Metalurgia cuprului
2445--Prod.alte metale neferoase
2446--Prelucr.combustibili nucleari
2451--Turnare fonta
2452--Turnare otel
2453--Turnare metale neferoase usoare
2454--Turnare alte metale neferoase
2511--Fabric.de constructii metalice si parti compon.ale structurilor metalice
2512--Fabric.de usi si ferestre din metal
2521--Prod.de radiatoare si cazane pt.incalzire centrala
2529--Prod.de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530--Prod.generatoare de aburi (except.cazane pt.incalzire centrala)
2540--Fabric.armament si munitie

2
2550--Fabric.prod.metalice obt.prin deformare plastica; metalurgie pulberi
2561--Tratare si acoperire metale
2562--Operatiuni de mecanica generala
2571--Fabric.prod.de taiat
2572--Fabric.art.de feronerie
2573--Fabric.unelte
2591--Fabric.recipienti,containere si alte prod.similare din otel
2592--Fabric.ambalajele usoare din metal
2593--Fabric.art.din fire metalice; fabric.lanturi si arcuri
2594--Fabric.suruburi,buloane si alte art.filetate; fabric.nituri si saibe
2599--Fabric.alte art.din metal n.c.a.
2611--Fabric.subansambluri electronice (module)
2612--Fabric.alte compon.electronice
2620--Fabric.calculatoare si echipam.periferice
2630--Fabric.echipam.de comunicatii
2640--Fabric.prod.electronice de larg consum
2651--Fabric.de instrum.si disp.pt.masura,verificare,control,navigatie
2652--Prod.de ceasuri
2660--Fabric.echipam.pt.radiologie,electrodiagnostic si electroterapie
2670--Fabric.instrum.optice si echipam.fotografice
2680--Fabric.suporti magnetici si optici destinati inregistrarilor
2711--Fabric.motoare,generatoare si transformatoare electrice
2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii
2720--Fabric.acumulatori si baterii
2731--Fabric.cabluri cu fibra optica
2732--Fabric.alte fire si cabluri electrice si electronice
2733--Fabric.disp.de conexiune pt.fire si cabluri electrice si electronice
2740--Fabric.echipam.electrice de iluminat
2751--Fabric.aparate electrocasnice
2752--Fabric.echipam.casnice neelectrice
2790--Fabric.alte echipam.electrice
2811--Fabric.motoare si turbine (except.celor pt.avioane, autovehicule si motociclete)
2812--Fabric.motoare hidraulice
2813--Fabric.pompe si compresoare
2814--Fabric.art.de robinetarie
2815--Fabric.lagare,angrenaje,cutii de viteza si elem.mecanice de transmisie
2821--Fabric.cuptoare,furnale si arzatoare
2822--Fabric.echipam.de ridicat si manipulat
2823--Fabric.masini si echipam.de birou (excl.fabric.calculatoare si echipam.periferice)
2824--Fabric.masini-unelte portabile actionate electric

2
2825--Fabric.ehipam.de ventilatie si frigorifice, excl.echipamentele de uz casnic
2829--Fabric.alte masini si utilaje de utiliz.gen.n.c.a.
2830--Fabric.masini si utilaje pt.agric.si exploa.forestiera
2841--Fabric.utilaje si a masini-unelte pt.prelucr.metalului
2849--Fabric.alte masini-unelte n.c.a.
2891--Fabric.utilaje pt.metalurgie
2892--Fabric.utilaje pt.extractie si constructii
2893--Fabric.utilaje pt.prelucr.prod.alimentare, bauturi si tutun
2894--Fabric.utilaje pt.ind.textila,imbracamint si pielarie
2895--Fabric.utilaje pt.ind.hartiei si cartonului
2896--Fabric.utilaje pt.prelucr.mase plastice si a cauciuc
2899--Fabric.alte masini si utilaje specifice n.c.a.
2910--Fabric.autovehicule de transport rutier
2920--Prod.de caroserii pt.autovehicule; fabric.de remorci si semiremorci
2931--Fabric.de echipam.electrice si electronice pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule
2932--Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule
3011--Constr.de nave si structuri plutitoare
3012--Constr.de ambarcatiuni sportive si de agrement
3020--Fabric.mat.rulant
3030--Fabric.aeronave si nave spatiale
3040--Fabric.vehicule militare de lupta
3091--Fabric.motociclete
3092--Fabric.biciclete si vehic.pt.invalizi
3099--Fabric.alte mijl.de transp.n.c.a.
3101--Fabric.mobila pt.birouri si magazine
3102--Fabric.mobila pt.bucatarii
3103--Fabric.saltele si somiere
3109--Fabric.mobila n.c.a.
3211--Baterea monedelor
3212--Fabric.bijuterii si art.similare din metale si pietre pretioase
3213--Fabric.imitatii de bijuterii si art.similare
3220--Fabric.instrumentelor muzicale
3230--Fabric.art.pt.sport
3240--Fabric.jocuri si jucarii
3250--Prod.de disp.,aparate si instrum.medicale stomatologice
3291--Fabric.maturi si perii
3299--Fabric.alte prod.manufacturiere n.c.a.
3311--Reparare art.fabricate din metal
3312--Reparare masini
3313--Reparare echipam.electronice si optice

2
3314--Reparare echipam.electrice
3315--Reparare si intret.nave si barci
3316--Reparare si intret.aeronave si nave spatiale
3317--Reparare si intret.alte echipam.de transport n.c.a.
3319--Reparare alte echipam.
3320--Instalare masini si echipam.ind.
3511--Prod.de energ.electrica
3512--Transp.energ.electrice
3513--Distrib.energ.electrice
3514--Comercializ.energ.electrice
3521--Prod.gazelor
3522--Distrib.combustibili gazosi, prin conducte
3523--Comercializ.combustibili gazosi, prin conducte
3530--Furniz.de abur si aer conditionat
3600--Captare,tratare si distrib.apa
3700--Colect.si epurarea apelor uzate
3811--Colect.deseuri nepericuloase
3812--Colect.deseuri periculoase
3821--Tratare si eliminare deseuri nepericuloase
3822--Tratare si eliminare deseuri periculoase
3831--Demontare(dezasamblare) masini si echipam.scoase din uz pt.recup.mat.
3832--Recup.mat.reciclabile sortate
3900--Activ.si servicii de decontaminare
4110--Dezv.(promovare) imobiliara
4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale
4211--Lucr.de constr.drumuri si autostrazi
4212--Lucr.de constr.cai ferate de supraf.si subterane
4213--Costr.de poduri si tuneluri
4221--Lucr.de constr.proiecte utilitare pt.fluide
4222--Lucr.de constr.proiecte utilitare pt.electricit.si telecomunic.
4291--Constr.hidrotehnice
4299--Lucr.de constructii alte proiecte ingineresti n.c.a
4311--Lucr.de demolare constructii
4312--Lucr.de preg.a terenului
4313--Lucr.de foraj si sondaj pt.constructii
4321--Lucr.de instalatii electrice
4322--Lucr.de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329--Alte lucr.de instalatii pt.constructii
4331--Lucr.de ipsoserie
4332--Lucr.de tamplarie si dulgherie

2
4333--Lucr.de pardosire si placare pereti
4334--Lucr.de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339--Alte lucrari de finisare
4391--Lucr.de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399--Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4511--Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519--Comert cu alte autovehicule
4520--Intret.si reparare autovehicule
4531--Comert cu rid.de piese si accesorii pt.autovehicule
4532--Comert cu amanuntul de piese si accesorii pt.autovehicule
4540--Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intret.si reparare motociclete
4611--Intermed.in comertul cu mat.prime agr.,animale vii,mat.prime textile si cu semifabr.
4612--Intermed.in comertul cu combustib.,minereuri,metale si prod.chimice pt.industrie
4613--Intermed.in comertul cu mat.lemnos si mat.de constructii
4614--Intermed.in comertul cu masini,echipam.ind., nave si avioane
4615--Intermed.in comertul cu mobila, art.de menaj si de fierarie
4616--Intermed.in comertul cu textile, confectii din blana,incalt.si art.din piele
4617--Intermed.in comertul cu prod.alim.,bauturi si tutun
4618--Intermed.in comertul specializat in vanz.prod.cu car.specific, n.c.a.
4619--Intermed.in comertul cu prod.diverse
4621--Comert cu rid.al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622--Comert cu rid.al florilor si al plantelor
4623--Comert cu rid.al animalelor vii
4624--Comert cu rid.al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4631--Comert cu rid.al fructelor si legumelor
4632--Comert cu rid.al carnii si prod.din carne
4633--Comert cu rid.al prod.lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634--Comert cu rid.al bauturilor
4635--Comert cu rid.al prod.din tutun
4636--Comert cu rid.al zaharului, ciocolatei si prod.zaharoase
4637--Comert cu rid.cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638--Comert cu rid.specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639--Comert cu rid.nespecializat de prod.alimentare, bauturi si tutun
4641--Comert cu rid.prod.textile
4642--Comert cu rid.imbracaminte si incaltaminte
4643--Comert cu rid.ap.electrice de uz gospodaresc,ap.de radio si televizoare
4644--Comert cu rid.prod.din ceramica, sticlarie, si prod.de intretinere
4645--Comert cu rid.prod.cosmetice si de parfumerie
4646--Comert cu rid.prod.farmaceutice
4647--Comert cu rid.mobila,covoare si a art.de iluminat

2
4648--Comert cu rid.ceasuri si bijuterii
4649--Comert cu rid.alte bunuri de uz gospodaresc
4651--Comert cu rid.calculatoare, echipam.perif.si software
4652--Comert cu rid.compon.si echipam.electronice si de telecomunic.
4661--Comert cu rid.masini agric., echipam.si furnituri
4662--Comert cu rid.masini-unelte
4663--Comert cu rid.masini pt.ind.miniera si constructii
4664--Comert cu rid.masini pt.ind.textila si masini de cusut si de tricotat
4665--Comert cu rid.mobila de birou
4666--Comert cu rid.alte masini si echipam.de birou
4669--Comert cu rid.alte masini si echipam.
4671--Comert cu rid.combustibli solizi,lichizi,gazosi si prod.derivate
4672--Comert cu rid.metale si minereuri metalice
4673--Comert cu rid.mat.lemnos si mat.de constructii si echipam.sanitare
4674--Comert cu rid.echipam.si furnituri de fierarie pt.instalatii sanitare si de incalzire
4675--Comert cu rid.prod.chimice
4676--Comert cu rid.alte prod.intermed.
4677--Comert cu rid.deseuri si resturi
4690--Comert cu rid.nespecializat
4711--Comert cu aman.in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de prod.alim.,
bauturi si tutun
4719--Comert cu aman.in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de prod.nealim.
4721--Comert cu aman.fructe si legume proaspete,in magazine specializ.
4722--Comert cu aman.carne si prod.din carne,in magazine specializ.
4723--Comert cu aman.peste,crustacee si moluste,in magazine specializ.
4724--Comert cu aman.paine,prod.de patiserie si prod.zaharoase,in magazine specializ.
4725--Comert cu aman.bauturi,in magazine specializ.
4726--Comert cu aman.prod.din tutun, in magazine specializ.
4729--Comert cu aman.alte prod.alimentare,in magazine specializ.
4730--Comert cu aman.carburanti pt.autovehicule in magazine specializ.
4741--Comert cu aman.calculatoare,unit.periferice si software in magazine specializ.
4742--Comert cu aman.echipam.pt.telecomunicatii in magazine specializ.
4743--Comert cu aman.echipam.audio/ video in magazine specializ.
4751--Comert cu aman.textile,in magazine specializate
4752--Comert cu aman.art.de fierarie,art.din sticla si art.pt.vopsit,in magazine specializ.
4753--Comert cu aman.covoare,carpete,tapete si alte acoperitoare de podea,in magazine
specializ.
4754--Comert cu aman.articole si aparate electrocasnice,in magazine specializ.
4759--Comert cu aman.mobila,art.de iluminat si art.de uz casnic n.c.a.,in magazine specializ.
4761--Comert cu aman.carti,in magazine specializ.

3
4762--Comert cu aman.ziare si art.de papetarie,in magazine specializ.
4763--Comert cu aman.discuri si benzi magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video,in magazine
specializ.
4764--Comert cu aman.echipam.sportive,in magazine specializ.
4765--Comert cu aman.jocuri si jucarii,in magazine specializ.
4771--Comert cu aman.imbracaminte,in magazine specializ.
4772--Comert cu aman.incaltaminte si art.din piele,in magazine specializ.
4773--Comert cu aman.prod.farmaceutice,in magazine specializ.
4774--Comert cu aman.art.medicale si ortopedice,in magazine specializ.
4775--Comert cu aman.prod.cosmetice si de parfumerie,in magazine specializ.
4776--Comert cu aman.flori,plante si seminte; animale de companie si hrana lor,in magazine
specializ.
4777--Comert cu aman.ceasuri si bijuterii,in magazine specializ.
4778--Comert cu aman.alte bunuri noi,in magazine specializ.
4779--Comert cu aman.bunuri de ocazie vandute prin magazine
4781--Comert cu aman.prod.alim.,bauturi si prod.din tutun,in standuri, chioscuri si piete
4782--Comert cu aman.textile,imbracaminte si incaltaminte,in standuri, chioscuri si piete
4789--Comert cu aman.alte produse,in standuri,chioscuri si piete
4791--Comert cu aman.prin case de comenzi sau prin Internet
4799--Comert cu aman.efectuat in afara magazinelor,stand.,chiosc.si pietelor
4910--Transp.interurb.de calatori pe calea ferata
4920--Transp.de marfa pe calea ferata
4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932--Transp.cu taxiuri
4939--Alte transp.terestre de calatori n.c.a
4941--Transp.rutiere de marfuri
4942--Serv.de mutare
4950--Transp.prin conducte
5010--Transp.maritime si costiere de pasageri
5020--Transp.maritime si costiere de marfa
5030--Transp.de pasageri pe cai navigabile interioare
5040--Transp.de marfa pe cai navigabile interioare
5110--Transp.aeriene de pasageri
5121--Transp.aeriene de marfa
5122--Transp.spatiale
5210--Depozitari
5221--Activ.de serv.anexe pt.transp.terestre
5222--Activ.de serv.anexe transporturilor pe apa
5223--Activ.de serv.anexe transp.aeriene
5224--Manipulari

3
5229--Alte activ.anexe transporturilor
5310--Activ.postale (cu oblig.serviciului universal)
5320--Alte activ.postale si de curier
5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare
5520--Facilit.de cazare pt.vacante si perioade de scurta durata
5530--Parcuri pt.rulote,campinguri si tabere
5590--Alte serv.de cazare
5610--Restaurante
5621--Activ.de alimentatie (catering) pt.evenimente
5629--Alte activ.de alimentatie n.c.a.
5630--Baruri si alte activ.de servire a bauturilor
5811--Activ.de edit.carti
5812--Activ.de edit.de ghiduri,compendii,liste de adrese si similare
5813--Activ.de edit.ziare
5814--Activ.de edit.reviste si periodice
5819--Alte activ.de editare
5821--Activ.de editare jocuride calculator
5829--Activ.de editare alte prod.software
5911--Activ.de prod.cinematografica,video si de programe de televiziune
5912--Activ.de post-prod.cinematografica,video si de programe de televiziune
5913--Activ.de distrib.filme cinematografice, video si a programe de televiziune
5914--Proiectia de filme cinematografice
5920--Activ.de realiz.inregistrari audio si activ.de editare muzicala
6010--Activ.de difuzare a programe de radio
6020--Activ.de difuzare a programe de televiziune
6110--Activ.de telecomunic.prin retele cu cablu
6120--Activ.de telecomunic.prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130--Activ.de telecomunic.prin satelit
6190--Alte activ.de telecomunic.
6201--Activ.de realiz.soft la comanda (software orientat client)
6202--Activ.de consultanta in tehnol.informatiei
6203--Activ.de management (gestiune si exploatare) a mijl.de calcul
6209--Alte activ.de servicii priv.tehnol.informatiei
6311--Prelucr.date,administr.pagini web si activ.conexe
6312--Activ.portaluri web
6391--Activ.agentii de stiri
6399--Alte activ.de serv.informationale n.c.a.
6411--Activ.ale bancii centrale (nationale)
6419--Alte activ.de intermed.monetare
6420--Activ.holdinguri

3
6430--Fonduri mutuale si alte entit.financiare similare
6491--Leasing financiar
6492--Alte activ.de creditare
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.
6511--Activ.de asig.de viata
6512--Alte activ.de asig.(except.asig.de viata)
6520--Activ.de reasig.
6530--Activ.fond.de pensii (except.cele din sist.public de asig.soc.)
6611--Administr.piete financiare
6612--Activ.de intermed.a tranz.financiare
6619--Activ.aux.intermedierilor financ.,excl.activ.de asig.si fd.de pensii
6621--Activ.de eval.a riscului de asig.si a pagubelor
6622--Activ.agenti si brokeri de asig.
6629--Alte activ.aux.de asig.si fonduri de pensii
6630--Activ.de administr.a fondurilor
6810--Cumpararea si vanz.de bunuri imob.proprii
6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate
6831--Agentii imob.
6832--Administr.imob.pe baza de comision sau contract
6910--Activ.juridice
6920--Activ.de contabilit.si audit financiar; consultanta in dom.fiscal
7010--Activ.directii(centrale),birouri admin.centralizate
7021--Activ.de consultanta in dom.rel.publice si al comunic.
7022--Activ.de consultanta pt.afaceri si management
7111--Activ.de arhitectura
7112--Activ.de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120--Activ.de testari si analize tehnice
7211--Cercet.-dezv.in biotehnologie
7219--Cercet.-dezv in alte stiinte naturale si inginerie
7220--Cercet.-dezv in stiinte sociale si umaniste
7311--Activ.ale agentiilor de publicitate
7312--Serv.de reprezentare media
7320--Activ.de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410--Activ.de design specializat
7420--Activ.fotografice
7430--Activ.de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490--Alte activ.profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7500--Activ.veterinare
7711--Activ.inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712--Activ.inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

3
7721--Activ.inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7722--Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri,DVD-uri)
7729--Activ.inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7731--Activ.inchiriere si leasing cu masini si echipam.agricole
7732--Activ.inchiriere si leasing cu masini si echipam.pt.constructii
7733--Activ.inchiriere si leasing cu masini si echipam.de birou (inclusiv calculatoare)
7734--Activ.inchiriere si leasing cu echipam.de transport pe apa
7735--Activ.inchiriere si leasing cu echipam.de transport aerian
7739--Activ.inchiriere si leasing cu alte masini, echipam.si bunuri tangibile n.c.a.
7740--Leasing cu bunuri intangibile (excl.financiare)
7810--Activ.agentii de plasare a fortei de munca
7820--Activ.de contractare,pe baze temporare a personalului
7830--Serv.de furniz.si management a fortei de munca
7911--Activ.agentii turistice
7912--Activ.tur-operatori
7990--Alte serv.de rezervare si asistenta turistica
8010--Activ.de prot.si garda
8020--Activ.de serv.priv.sist.de securizare
8030--Activ.de investig.
8110--Activ.de serv.suport combinate
8121--Activ.gen.de curatenie a cladirilor
8122--Activ.specializ.de curatenie
8129--Alte activ.de curatenie
8130--Activ.de intret.peisagistica
8211--Activ.combinate de secretariat
8219--Activ.de fotocopiere,de preg.a doc.si alte activ.specializa.de secretariat
8220--Activ.ale centrelor de intermed.telefonica (call center)
8230--Activ.de organiz.expozitii,targuri si congrese
8291--Activ.agentii de colectare si birouri(oficii) de rap.a creditului
8292--Activ.de ambalare
8299--Alte activ.de serv.suport pt.intreprinderi n.c.a.
8411--Servicii de admin.publica gen.
8412--Reglem.activit.org.care prest.serv.in dom.ingrij.san.,invatam.,cultura si alte
activ.soc.,excl.prot.soc.
8413--Reglem.si eficientiz.activit.ec.
8421--Activ.de afaceri ext.
8422--Activ.de aparare nat.
8423--Activ.de justitie
8424--Activ.de ordine publica si de prot.civila
8425--Activ.de lupta imp.incendiilor si de prev.a acestora

3
8430--Activ.de prot.soc.obligatorie
8510--Invat.prescolar
8520--Invat.primar
8531--Invat.secundar general
8532--Invat.secundar,tehnic sau prof.
8541--Invat.superior non-univ.
8542--Invat.superior univ.
8551--Invat.in dom.sportiv si recreational
8552--Invat.in dom.cultural (limbi straine,muzica,teatru,dans,arte plastice,etc.)
8553--Scoli de conducere (pilotaj)
8559--Alte forme de invat.n.c.a.
8560--Activ.de serv.suport pt.invatamant
8610--Activ.de asist.spitaliceasca
8621--Activ.de asist.med.gen.
8622--Activ.de asist.med.specializata
8623--Activ.de asist.stomatologica
8690--Alte activ.ref.la san.umana
8710--Activ.centre de ingrij.medicala
8720--Activ.centre de recup.psihica si de dezintoxicare,excl.spitale
8730--Activ.camine de batrani si camine pt.pers.afl.in incap.de a se ingriji singure
8790--Alte activit.de asist.soc.,cu cazare n.c.a.
8810--Activ.de asist.soc.,fara cazare,pt.batrani si pt.pers.afl.in incap.de a se ingriji singure
8891--Activ.de ingrij.zilnica pt.copii
8899--Alte activ.de asist.soc., fara cazare, n.c.a.
9001--Activ.de interpret.artistica (spectacole)
9002--Activ.suport pt.interpret.artistica(spectacole)
9003--Activ.de creatie artistica
9004--Activ.de gest.a salilor de spectacole
9101--Activ.biblioteci si arhive
9102--Activ.muzee
9103--Gest.monumente,cladiri istorice si alte ob.de interes turistic
9104--Activ.gradini zoologice,botanice si rezervatii naturale
9200--Activ.de jocuri de noroc si pariuri
9311--Activ.baze sportive
9312--Activ.cluburi sportive
9313--Activ.centre de fitness
9319--Alte activ.sportive
9321--Balciuri si parcuri de distractii
9329--Alte activ.recreative si distractive n.c.a.
9411--Activ.ale org.ec.si patronale

3
9412--Activ.ale org.profesionale
9420--Activ.sindicate sal.
9491--Activ.ale org.religioase
9492--Activ.ale org.politice
9499--Activ.altor org.n.c.a.
9511--Reparare calculatoare si a echipamente perif.
9512--Reparare echipam.de comunicatii
9521--Reparare ap.electronice de uz casnic
9522--Reparare disp.de uz gospodaresc si echipam.pt.casa si gradina
9523--Reparare incalt.si art.din piele
9524--Reparare mobila si furnituri casnice
9525--Reparare ceasuri si bijuterii
9529--Reparare art.de uz personal si gosp.n.c.a.
9601--Spalare si curatare (uscata) art.textile si prod.din blana
9602--Coafura si alte activ.de infrumusetare
9603--Activ.de pompe funebre si similare
9604--Activ.de intret.corporala
9609--Alte activ.de servicii n.c.a.
9700--Activ.ale gospod.private in calit.de angajator de personal casnic
9810--Activ.ale gospod.private de prod.de bunuri destinate consumului propriu
9820--Activ.ale gospod.private de prod.de servicii pt.scopuri proprii
9900--Activ.ale organizatiilor si organismelor extraterit.

Nomenclator Tari (se utilizeaza codificarea alpha-2)


ISO 3166-1 alpha-2 - Numele oficial al țării valoarea (ISO 3166-1-numeric)
AF--Afganistan 004
AX--Insulele Aland 248
AL--Albania 008
DZ--Algeria 012
AS--Samoa americana 016
AD--Andorra 020
AO--Angola 024
AI--Anguilla 660
AQ--Antarctica 010

3
AG--Antigua si Barbuda 028
AR--Argentina 032
AM--Armenia 051
AW--Aruba 533
AU--Australia 036
AT--Austria 040
AZ--Azerbaijan 031
BS--Bahamas 044
BH--Bahrain 048
BD--Bangladesh 050
BB--Barbados 052
BY--Belarus 112
BE--Belgia 056
BZ--Belize 084
BJ--Benin 204
BM--Bermuda 060
BT--Bhutan 064
BO--Bolivia, Statul plurinational 068
BQ--Bonaire, Sint Eustatius si Saba 535
BA--Bosnia si Herzegovina 070
BW--Botswana 072
BV--Insula Bouvet 074
BR--Brazilia 076
IO--Teritoriul Britanic din Oceanul Indian 086
BN--Brunei Darussalam 096
BG--Bulgaria 100
BF--Burkina Faso 854
BI--Burundi 108
KH--Cambodia 116
CM--Camerun 120
CA--Canada 124

3
CV--Republica Capului Verde 132
KY--Insulele Cayman 136
CF--Republica Centrafricana 140
TD--Ciad 148
CL--Chile 152
CN--China 156
CX--Insula Craciunului 162
CC--Insulele Cocos (Keeling) 166
CO--Columbia 170
KM--Comore 174
CG--Congo 178
CD--Congo, Republica democrata 180
CK--Insulele Cook 184
CR--Costa Rica 188
CI--Coasta de Fildes 384
HR--Croatia 191
CU--Cuba 192
CW--Curaçao 531
CY--Cipru 196
CZ--Cehia, Republica 203
DK--Danemarca 208
DJ--Djibouti 262
DM--Dominica 212
DO--Republica Dominicana 214
EC--Ecuador 218
EG--Egipt 818
SV--El Salvador 222
GQ--Guineea Ecuatoriala 226
ER--Eritrea 232
EE--Estonia 233
ET--Etiopia 231

3
FK--Insulele Falkland (Malvine) 238
FO--Insulele Feroe 234
FJ--Fiji 242
FI--Finlanda 246
FR--Franta 250
GF--Guiana Franceza 254
PF--Polinezia franceza 258
TF--Teritoriile australe si antarctice franceze 260
GA--Gabon 266
GM--Gambia 270
GE--Georgia 268
DE--Germania 276
GH--Ghana 288
GI--Gibraltar 292
GR EL--Grecia (modif. cu A1.0.2) 300
GL--Groenlanda 304
GD--Grenada 308
GP--Guadelupa 312
GU--Guam 316
GT--Guatemala 320
GG--Guernsey 831
GN--Guineea 324
GW--Guineea-Bissau 624
GY--Guyana 328
HT--Haiti 332
HM--Insula Heard si Insulele McDonald 334
VA-- Vatican(Statul Cetatii Vaticanului) 336
HN--Honduras 340
HK--Hong Kong 344
HU--Ungaria 348
IS--Islanda 352

3
IN--India 356
ID--Indonezia 360
IR--Iran, Republica islamica 364
IQ--Irak 368
IE--Irlanda, Republica 372
IM--Insula Man 833
IL--Israel 376
IT--Italia 380
JM--Jamaica 388
JP--Japonia 392
JE--Jersey, Insula 832
JO--Iordania 400
KZ--Kazahstan 398
KE--Kenya 404
KI--Kiribati 296
KP--Coreea, Republica populara democrata (Coreea de Nord) 408
KR--Coreea, Republica (Coreea de Sud) 410
KW--Kuweit 414
KG--Kargazstan, Republica (Kirghizstan) 417
LA--Laos, Republica populara democrata 418
LV--Letonia 428
LB--Liban 422
LS--Lesotho 426
LR--Liberia 430
LY--Libia 434
LI--Liechtenstein 438
LT--Lituania 440
LU--Luxemburg 442
MO--Macao 446
MK--Macedonia, fosta Republica iugoslava 807
MG--Madagascar 450

4
MW--Malawi 454
MY--Malaysia 458
MV--Maldive 462
ML--Mali 466
MT--Malta 470
MH--Insulele Marshall 584
MQ--Martinica 474
MR--Mauritania 478
MU--Mauritius 480
YT--Mayotte 175
MX--Mexic 484
FM--Micronesia, Statele federale 583
MD--Moldova, Republica 498
MC--Monaco 492
MN--Mongolia 496
ME--Muntenegru 499
MS--Montserrat 500
MA--Maroc 504
MZ--Mozambic 508
MM--Myanmar 104
NA--Namibia 516
NR--Nauru 520
NP--Nepal 524
NL--Tarile de Jos (Olanda) 528
NC--Noua Caledonie 540
NZ--Noua Zeelanda 554
NI--Nicaragua 558
NE--Niger 562
NG--Nigeria 566
NU--Niue 570
NF--Insula Norfolk 574

4
MP--Insulele Mariane de Nord 580
NO--Norvegia 578
OM--Oman 512
PK--Pakistan 586
PW--Palau 585
PS--Teritoriile Palestiniene, Ocupate 275
PA--Panama 591
PG--Papua Noua Guinee 598
PY--Paraguay 600
PE--Peru 604
PH--Filipine 608
PN--Pitcairn 612
PL--Polonia 616
PT--Portugalia 620
PR--Puerto Rico 630
QA--Qatar 634
RE--Reunion 638
RU--Rusia, Federatia 643
RW--Rwanda 646
BL--Saint Barthélemy 652
SH--Sfanta Elena, Ascension si Tristan da Cunha 654
KN--Sfantul Kitts si Nevis 659
LC--Sfanta Lucia 662
MF--Sfantul Martin (Regiunea de peste mari franceza) 663
PM--Saint Pierre si Miquelon 666
VC--Sfantul Vincentiu si Grenadinele 670
WS--Samoa 882
SM--San Marino 674
ST--Sao Tome si Principe 678
SA--Arabia Saudita 682
SN--Senegal 686

4
RS--Serbia 688
SC--Seychelles 690
SL--Sierra Leone 694
SG--Singapore 702
SX--Sint Maarten (Teritoriul olandez) 534
SK--Slovacia 703
SI--Slovenia 705
SB--Insulele Solomon 090
SO--Somalia 706
ZA--Africa de Sud 710
GS--Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud 239
SS--Sudanul de Sud,Republica 728
ES--Spania 724
LK--Sri Lanka 144
SD--Sudan 729
SR--Suriname 740
SJ--Svalbard si Jan Mayen 744
SZ--Swaziland 748
SE--Suedia 752
CH--Elvetia 756
SY--Siria, Republica araba 760
TW--Taiwan, Provincia chineza 158
TJ--Tajikistan 762
TZ--Tanzania, Republica unita 834
TH--Thailanda 764
TL--Timorul de Est 626
TG--Togo 768
TK--Tokelau 772
TO--Tonga 776
TT--Trinidad si Tobago 780
TN--Tunisia 788

4
TR--Turcia 792
TM--Turkmenistan 795
TC--Insulele Turks si Caicos 796
TV--Tuvalu 798
UG--Uganda 800
UA--Ucraina 804
AE--Emiratele Arabe Unite 784
GB--Regatul Unit 826
US--Statele Unite, ale Americii 840
UM--United States Minor Outlying Islands 581
UY--Uruguay 858
UZ--Uzbekistan 860
VU--Vanuatu 548
VE--Venezuela, Republica Bolivariana 862
VN--Vietnam 704
VG--Insulele Virgine Britanice 092
VI--Insulele Virgine Americane 850
WF--Wallis si Futuna 876
EH--Sahara Occidentala 732
YE--Yemen 887
ZM--Zambia 894
ZW--Zimbabwe 716
XK--Kosovo (incepand cu A1.0.4) 991