Sunteți pe pagina 1din 182

....:: .......

.. .......
.····. .·.
:
.I ..
:·: .......
.- . • .
:: ·.. ·•.....··.
... · .... .
. .
...·
:•

Consiliul General al Municipiului Bucureşti ROMÂN IA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului
" Stabilirea Zonelor unitare de încălzire in vederea eficientizării alimentării cu energie termică a
Municipiului Bucureşti"

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti cât şi raportul de
specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice - Direcţia Servicii Integrate, văzând avizele
Comisiilor de specialitate,
ln conformitate cu prevederile:
Art.6,alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de util itaţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.8,alin.(3) , Iii.a) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ,
republicată .cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.8,alin.2, lit. i) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie
termică , cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003(republicată) privind transparenţa decizională in
administraţia publică ;
ln temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d) şi art. 45, alin.(2) din Legea 215/2001
privind administratia publică locală , republicată , cu modificarile şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


HOTĂREŞTE :

Art. 1. Se aproba studiul " Stabilirea Zonelor unitare de încălzire in vederea eficientizării
alimentarii cu energie termică a Municipiului Bucureşti " prevăzut in anexa care face parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre .
Art. 2. Directiile din cadrul aparatului de speciali1ate al Primarului General al Municipiului Bucureşti ,
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Termoenergetica Bucureşti - Ilfov, Compania Municipală
Energetica Bucureşti şi R.A.D.E.T. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată in şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
din data de

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Marian Orlando CULEA Georgiana ZAMFIR

Bucureşti,
Nr.

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5 Bucureşti. România: tel.: 021305 55 00: www.pmb.ro
~ ATH energ S.R.L.
~~A.TU~ Str Valea Argesulu1 Nr 1, BI M12, ap 4, Sector6, Bucuresti
~~~- Tel I Fax · +4 021 310.32.21 / +4 021 3110061
~ Website. www athenerq ro, e-mail contact@athenergro

Zone unitare de alimentare cu energie


termică

Municipiul Bucureşti

2018

. .
ATH energ S.R.L.
Str Valea Argesulu1 Nr 1, BI M12, ap 4 , Sector 6, Bucurest1
Tel I Fax : +4 021 310.32.21 I +4 021 311 .00.61
W ebsite: www.athenerg.ro; e-mail contact@athenerg.ro

Zone unitare de alimentare cu energie


termică

Municipiul Bucureşti

BENEFICIAR: PMB
ELABORA TOR: SC A TH energ SRL
Contract nr. 25/ 2017

Coordonator:
M.Sc. ing . Cristian Athanasovici

Realizatori:
M.Sc. ing . Cristian Athanasovici
dr. ing . Carmen Coman

2018
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data.
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 04 2018

contract nr 25/ 2017 pag 1

CUPRINS

OBIECTUL LUCRARll 4
CAPITOLUL 1 DA TE GENERALE 4
1 1 Denumirea lucrării 4
1 2 Amplasamentul 4
1 3 Beneficiarul lucrării 4

1 4 Elaboratorul stud1ulu1 4

CAPITOLUL 2 SITUAŢIA EXISTENTĂ A SACET BUCUREŞ TI 5


2 1 Situaţia existentă a SACET Bucureşti 5
2 2 Componenţa SACET 8
2 3 Obiectivele în funcţionarea SACET pe termen lung 14
24 lnvest1ţ11le necesare finalizăm reabilităm SACET 15

CAPITOLUL 3 LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL ENERGIE-MEDIU 16


3 1 Leg1slaţ1a în domeniul energiei . 16
A1 Reglementări cu caracter 1nternaţ1onal . .. .. ...... .. ........ ... .. .. ...... ... .. .. . 16
A2 Reglementări cu caracter naţional 19
3.2 Reglementări in domeniul protecţiei med1ulu1 23
3 3 Programe naţionale . 25
Programul Termoficare 2006-2020 - Căldură şi confort 25
Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice . 26
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritară 7 . 27

CAPITOLUL 4. METODOLOGIA APLICATĂ PENTRU DETERMINAREA ZONELOR UNITARE . ........ 29


4 1 Reglementări legale privind zonele unitare de încălzire 29
4 2 Princ1p1ul de stabilire a zonelor unitare . 31
4 .2 1 Aspecte privind racordarea de case 1nd1v1duale 32

4 2 2 Criten1 pentru analiza zonelor unitare ..... . 37


4 2 .3 Rezultatele obţinute în urma aplicăm criternlor pentru ZU . 40
4.2 4 Harta ş1 nomenclatorul stradal al zonelor unitare 67

CAPITOLUL 5 CONCLUZII 68
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 04 2018

contract nr 2512017 pag 2

ANEXE
Date puse la d1spoz1t1e de beneficiar - format electronic
Anexa A.1- Date economice pentru centralele termice ş1 CT Casa Presei pentru anul 2016
Anexa A2 - Date economice ale SACET pentru anul 2016
Anexa A 3 - Date anuale de operare ale centralelor termice pentru anul 2016
Anexa A 4 - Date anuale de operare ale punctelor termice pentru anul 2016
Anexa A 5 - Date anuale de operare ale s1stemulu1 de transport pentru anul 2016
CD cont1nand urmatoarele date s1 documentat1i
Caietul de sarcini al Serv1c1ulu1 Public de Alimentare cu Energie Termică al Munic1piulu1
Bucureşti cu anexe conţinând date cu privire la sistemele de producere, transport. d1stnbuţ1e

ş1 furnizare a energ1e1 termice


Lista cu punctele termice modernizate
Planuri format pdf pentru sistemele de reţele de transport ş1 d1stribuţ1e ale SACET
Planul de invest1ţ11 pentru reabilitarea SACET

Date cu mărimi calculate de elaboratorul lucrării - format electronic


Anexa A.6 - Exemple cu privire la branşarea la SACET a caselor md1v1duale
Anexa A.7 - Punctajul calculat pentru punctele termice
Anexa A.8 - Nomenclatorul stradal pen tru zona unitară

PIESE DESENATE
Planşa 1 - Zonele unitare de alimentare cu energie termică

Abrevieri (ordine alfabetică)

ace - apă caldă de consum


ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energ1e1
j CET (CCG) - Centrală Electrică de Termoficare sau cen trală de cogenerare
CT - Centrală termică

IEA - Agenţia Internaţională pentru Energie


IMA - Instalaţie mare de ardere
inc. - încălzire

MB - Municipiul Bucureşti

PMB - Primăria Munic1p1ulu1 Bucureşti


I
POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare
PT- Punct termic
tL
RTP - Reţea termică primară (sau de transport)
I
c
RTS - Reţele termice secundare (sau de distribuţie)
"IP:•

]
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 04 2018

contract nr. 25/ 2017 pag 3

SACET - Sistem de alimentare centralizată cu energie termică

SOC - Sistemul de d1stnbuţie a caldum


STOC - Sistemul de transport ş1 distribuţie a călduru (compus din RTP+PT +RTS)
ZU - zona unitară de incălzire

Numerotare tabele. fiqun. ecua/11


Numerotare tabele număr capitol (1 - - - - -n] (ex tabelul 1 1 = tabelul 1 din cap 1)
Numerotare figun număr capitol (a - - - - - z] (ex fig . 1 a= fig .a din cap 1)
Numerotare ecuaţu număr capitol (1 - - - - - n] (ex· ecuaţia 1 1 =ecuaţia 1 din cap 1)

)<-
.„
;_ l"f..1RS? ·~,
•\ "'--.... h
', .I
,,
Zone unitare de alimentare cu energie term ică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 04 2 018

contract nr 2512017 pag 4

OBIECTUL LUCRARll

Elaborarea documentaţier Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie


termică în Municipiul Bucureşti · ·

l CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lucrării

Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie term i că în Munic1puul Bucureşti.

1.2 Amplasamentul

l Domeniul public intravilan al Municipiu lui B uc u reşti.

I 1.3 Beneficiarul

Municipiul Bucureşti
lucrării

Contractant: Autoritatea M unicipa l ă de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP)


Bucureşti.

Str. Regina Elisabeta nr. 41 , Sector 5, Bucu reşti


email:secretariat@amrsp.com .ro
Tel : 021 - 3112063
Fax : 021-3112118

1.4 Elaboratorul studiului

S.C. ATH energ SRL


strada Valea Argeşului nr. 1, bi M12, ap. 4 , sector 6, Bucureşti.
email:contact@athenerg .ro
Tel: 021- 3103221
Fax : 021 - 3110061

„„
1: ! r,,R3? ~,
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
A TH energ S.R.L. Mun1c1p1ul Bucureşti 04 2018

contract nr 25/ 20 17 pag 5

CAPITOLUL 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ A SACET BUCUREŞTI

2.1 Situaţia existentă a SACET Bucureşti

Alimentarea centralizată cu energie termică a MB se realizează prin intermediul a


două sisteme distincte·

l un sistem centralizat, denumit SACET, compus din surse de producere


centra l izată , reţele te rmice primare, ca re asigură transportul căldurii sub formă de apă

fierbinte de la sursele de producere a acesteia la punctele/modulele termice , puncte


J termice/module termice ş1 reţele termice de distribuţie a că l duri i pentru încălzire ş1 ace;
un sistem descentralizat, compus din 46 CT de cartier, fiecare cu reţelele

proprii de distribuţie

Sursele de producere centralizată sunt 6 centra le de cogenerare


l • CET Sud
• CET Progresul
• CET Vest
• CET Grozăveşti

• CET Vest Energo


• CET Griviţa

şi o centrală termică de zo nă : CT Casa Presei.


Fig 2.a prezintă configuraţia actuală a SACET al MB.

/L
)
"'
ţ.:' /,f.~RSP ~
1
\ \\, ·'/,
_~ „..,,...„..,..,,„
- ·'*'n"....-ta

.--
•„
~

.......

Pag 6
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
ATH energ S.R.L. Munrc1p1ul Bucureşti 04 2018

contract nr 25/ 2017 pag 7

Din punct de vedere juridic, ansamblul SACET ş1 sistemul descentralizat compus din
46 CT cuprinde 3 categorii de proprietari:
centralele de cogenerare Sud, Vest, Progresul, Grozăveşti se află în
proprietatea Ministerului Energiei prin SC Electrocentrale Bucureşti SA,
centralele de cogenerare CET Griviţa şi Vest Energo se află în proprietatea şi

l operarea unor agenţi economici privaţi ;

centralele termice de cartier (în număr de 46) împreună cu centrala termică de


zonă Casa Presei şi sistemul de transport şi distribuţie a căldurii (compus din reţeaua
)
termică de transport sau primară , module termice, puncte termice. şi reţele termice de
distri buţie) se află în proprietatea MB fiind operate de către regia locală RADET Bucureşti

Fig . 2 b prezintă structura SACET al Municipiului Bucureşti , d.p.d.v jund1c.

Proprietar: MB ~
surse pentru producerea
~------,,
~- Operator: RAOET Bucureşti
consuma ton

căldum

RTP
CCG Sud
CCG Vest
CCG Progresul
CCG Grozăveşti I
·- · -·- ·?·
I
Proprietar: Ministerul ~·-·-·-·-j I
Energ1e1 I
SC Electrocentrale
Bucuresh ~ · -· - · - · - · - ·-·- ·-· - · -· - .J"Mfl:
}
~ · - ·-·-·-· - · - · - · - · -·- · - ·1__J1
{] ----~T::_P! ___ 7
CCG Griv1\a
CCG Vest Energo !
L
1
· -·- · - ·71 · - · - · - · -· T I

~ · -·- · - · -~ ~~ . - .- . - . - . ~- - - - - - - - - - - '!
Proprietar: Agen\I
economici priva\1 I I I
Operator: Agen\1
Pr.nnnmirJ nriv::ilt
I

l I
·-r-~ -
i . surse pentru producerea
căldun1
I f
CT Casa Presei

Proprietar: PMB
46 CT

Proprietar: PMB
RTS -CT
--- ------->1
I

,/
/L
Operator: RAOET Operator: RADET ~------ - ---;

J
Fig. 2.b - Structura SACET al Municipiului Bucureşti d p d v 1und1c
legendă- - ·- - · - RTP ; - - - - - - - - RTS :- - - - insta l aţiile interioare ale consumatorilor -
] ,-:.
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 04 2018

contract nr 2512017 pag 8

2.2 Componenţa SACET

2.2.1 Sursele de producere a energiei termice

CET Sud este o centrală de cogenerare , concepută ş1 proiectată iniţial în scopul


alimentării cu energie termică sub formă de abur a consumatorilor industriali şi sub formă

de apă fierbinte pentru SACET al MB


CET Sud a fost realizată începând cu anul 1965 şi a continuat instalarea diverselor
agregate energetice până în anul 1993.
J În prezent, consumul de energie termică din CET Sud este numai sub formă de apă
fierbinte pentru SACET al MB
CET Vest este o centrală de cogenerare concepută şi proiectată de la început pentru
alimentarea cu căldură a consumatorilor urbani branşaţi la SACET.
CET Vest a fost realizată începând cu anul 1972 şi a continuat instalarea diverselor
agregate până în 1974, continuând apoi cu două CAF - în 1997 şi 1998 ş1 cu un agregat
J turbogenerator de tip ciclu combinat gaze-abur.
CET Progresu este o centrală de cogenerare, concepută şi proiectată iniţial în
scopul alimentării cu energie termică sub formă de abur a consumatorilor industriali şi sub
formă de apă fierbinte pentru SACET al MB.
CET Progresu a fost realizată începând cu anul 1987 şi a continuat cu instalarea
agregatelor energetice de bază până în anul 1997, iar în perioada 1999-2002 s-au pus în
funcţiune 3 CAF-un.
În prezent, consumul de energie termică din CET Progresu este numai sub formă de
apă fierbinte pentru SACET al MB
CET Grozaveşti este o cen tra lă de cogenerare, concepută şi proiectată iniţial în
scopul alimentării cu energie termică sub formă de abur a consumatorilor industriali şi sub
formă de apă fierbinte pentru SACET al MB
Configuraţia actuală a centralei s-a dezvoltat începând cu anul 1963 şi a continuat
până în anul 1970, când au fost puse în funcţiune cazanele de apă fierbinte 2. 4, cazanele

J
de abur şi turbinele cu abur.
În prezent, consumul de energie termică din CET Grozăveşti este numai sub formă
,A_
••
] de apă fierbinte pentru SACET al MB.
'„
...
~„ 1 i'~. Rs;;.. ~·
1 ~ ·,
1
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti
04 20 18

contract nr 251201 7 pag 9

CET Vest Energo este o centra l ă de cogenerare con cepută ş1 proiectată de la


început pentru ali mentarea cu că l du ră a consumatorilor urban i branşaţi la SACET.
CET Griviţa este o centrală de cogenera re, co ncepută şi proiectată iniţial în scopul
al imentării cu energie term ică sub formă de abur a consumatorilor industriali şi sub formă

de apă fierbinte pentru SACET al MB.


Configuraţia actuală a centralei s-a dezvoltat etapizat începând cu anul 1965
În prezent, consumul de energie termică din GET Gnviţa este numai sub formă de
apă fierbinte pentru SACET al MB
l
Centrala termică de zon ă Casa Presei este amplasată în zona de nord a
Municipiului Bucureşti. Consumatorii afe renţi aceastei centrale sunt în majoritate
consumatori urbani, alimentati cu căldură pri n puncte termice şi module termice.
CT Casa presei a fost constru ită între anii 1952 - 1953 în zona de nord a
munic1piulu1 Bucureşti , odată cu complexul Casa Scânteii (actual Casa Presei Libere) ln
1995 centrala te rmică de zonă este preluată de RADET ş1 supusă unui program de
reabilitare
În prezent, capacitatea insta lată în cazanele aflate în stare de funcţionare din CT
Casa Presei, pentru producerea apei fierb inţi este este de 70 Gcal/h

2.2.2 Reţeaua termică de transport


)
Conceptual, sistemul de reţe l e term ice primare din municipiul Bucureşti , alimentate
cu că l dură din sursele sistemului (6 CET-uri şi o CT) este de ti p bitubu lar închis, iar din
punctul de vedere al co nfig uraţiei este de tip mixt, buclat-arborescent.
Sistemul de reţele termice primare prezintă un inel magistral principal, care permite
funcţionarea interconectată a tuturor surselor de căldură , şi o sene de inele secundare
rezultate din condiţii de alimenta re sigură a consumatorilor. Această configuraţi e prezi ntă

următoarele aspecte·

• permite alimentarea consumatori lor şi în caz de avarie (cu excepţia zonei dintre J
vanele care izolează defectul), t (_
V'
• pe rmite reduce rea perioadelor de nealimentare cu că ldură în cursul reviziilor
--~~
•„
surselor;
J ~
o>

, / \. Rs;:, 'ff
1 '. " I
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Buc ureşt i 04 2018

contract nr 251201 7 pag 10

• permite o repartiţie optimă a sarcinii între surse, în special în timpul veri i, când
consumul scade foarte mult;
• i nvestiţiile în reţea sunt mai mari decât în cazul unor reţele pur arborescente.
datorită investiţiei mari în inelul magistral care are un diametru mare, practic
constant pe lungimea inelului;

Sub aspectul stări i tehnice a reţelei termice primare, pe baza datelor primite de la
beneficiar (anexa 4T la Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie
)
term ică ). cca. 80% din RTP are o vechime de peste 30 ani

2.2.3 Sistemul d e d i stri b u ţie

Sistemul de distribuţie este compus din


• punctele termice centralizate care alimentează cu căldură consumatorii urbani
şi terţiari (social-administrativi, culturali , etc.) prin intermediul unei reţele de
distribuţie ;

• modulele termice (punctele termice descentralizate) care alimentează cu


căldură consumatorii urbani şi terţiari ;

• reţelele termice secundare sau de distribuţie pentru încălzire şi ace aferente


punctelor termice aflate în exploatarea RADET
)

Reţelele termice secundare au o configuraţie arborescentă , cu diametrele lin


descrescătoare , atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum . Reţeaua
secundară este cu patru conducte şi anume:
• o conductă tur şi o conductă retur de încălzire ;

• o conductă de apă caldă de consum ,


• o conductă de recirculare.
Lungimea totală a reţelelor de distribuţie aferente punctelor termice este cca 741
km traseu.
I
jL
J t
....,..
. 1· ;11 .RSF !

l
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Mumc1p1ul Bucurest1 04 2018

contract nr 2512017 pag 11

2.2.4 Consumatorii deserviţi de SACET

Structura consumatorilor deserviţi de SACET este compusă din 562000


apartamente din blocuri şi cca 5100 instituţii , obiective sociale ş1 agenţi economici
Tabelul 2.1 prezintă caracteristicile globale actuale ale SACET al MB

Caracteristicile globale ale SACET


Tabelul 2.1

~ Vaio~
nr
Mărimea UM
crt
-
>-
1

1
--
2
Re\ele termice de transport - primare (RTP)
--
-
3

km traseu
-
4
493
(987 km
l
sursa anexa ST la Caietul de sarcini al serv1ciulu1 (date pe CD)
conducte)
Reţele termice de d1stribuţ1e aferente PT-lor 741
2 sursa anexa 3D la Caietul de sarcini al serv1c1ulu1 (date pe CD) km traseu (2964 km
,...._,____ __ -- ~nducte)
Puncte termice (PT), total din care
3 buc 708
sursa prelucrarea datelor din anexa 4
31 PT ale RADET care alimentează consumatori urbani buc 592
32 PT ale altor consumatori, alimentate din RTP a SACC buc 116
- 4
Module termice (MT)
buc 267
sursa prelucrarea datelor din anexa 4
5 Centrale termice de zonă (CTZ) buc 46
Nr de locuitori alimentaţi cu căldură din SACET ş1 cele 46 CT cca
6 pers
sursa radet ro 1210000
Nr total de locuinţe branşate la SACET, inclusiv cele 46 CT
7 nr 562000
sursa. ANRE si radei.ro
-
Chenţ1 terţiari · instituţii , agenţi econom1c1 branşaţi la SACET, inclusiv
- -
8 nr 5100
cele 46 CT, sursa. radet ro
9 Cota de piaţă la nivelul MB % 72
10 Structura consumatorilor
-
10 1 - Populaţia % 90
10 2 - Clienţi terţiari % 10

I
~
. ,_

„..

~.R~;:-

.
.;
Zone unitare de alimentare cu energie term ică
Data
A TH energ S.R.L. Munrc1p1ul Bucurest1
l contract nr. 25/ 2017
04 2018
pag 12

2.2.5 Consumul anual de energie termică din SACET

Date anuale cu privire la funcţionarea SACET al Municipiului Bucureşti în anul 2016


Sursa · anexa 5
Tabelul 2.2

1 nr
..._crt
Mărimea UM Obs.

1 2 3 4

1 Căldura intrată în RTP, total din care : Tcal 5024


11 Centralele ELCEN Tcal 4567

12 CET Vest Energo Tcal 166


I- - -

13 GET G riviţa Tcal 145

14 CT Casa Presei Tcal 146

2 Căldura vândută din RTP Tcal 210

3 C ă ldura intrată în PT Tcal 3818


Căldura vândută din RTS, total din
4 Tcal 341 7
care:
Cantitatea totală vândută pentru
4 1 Tcal 2352
încălzire

42 Cantitatea totală vândută pentru a.c.c Tcal 1065


5
-- --
Cantitatea t ota l ă de căldură vândută
- -
Tcal 3627
)
6 Eficienta globa lă a STOC % 68
7 Pierderi totale, din care : % 32
71 ln sistemul de transport (RTP) % 20
ln sistemul de d1stribuţ1e % 8
-7 2

Fig. 2.a prezi ntă diagrama Sankey la nivelul sistemului de transport ş i distribuţie al
SACET, pentru anul 2016 pe baza datelor din tabelul 2 2.

, „'

I l.f"
a • .t. Ry"' ... 1
J ~I
....

I" I
210 Cald ura ' andula dm RT P.
4.2°.• Q' RTP
Ttal
'lo dm 01.RTP

Caldura vanduta
la consumator dm
Caldura mirata R rs. Q\.I~ IS
m PT. Qt Pf Tea I
Uedrocentralc
Caldura intrata Tea! 0
o dm Qt R 1 P
llu.;urcsu 0
o dm Qt RTP
4~67 Tea! m R rP. Q1.RTP 5024 89 . 5~.
90 .~. Teul 100°10 dtn Qt.PT
%

Ptcrdcn caldura
mSDC. dQ. DC
I cui
40 1 "'o dm Q1 .RTP
Ptcrdcn 1..uldura
8~.
tn RT P. dQ RTP
I cal
Cl-T Vnt f ncrgo
10 din Qt.RTP
0
1661cal
~

CT \1U1 Prctc. 990


H I\ Tcal
~
19.8°0

Fig. 2.c - Diagrama Sankey la nivelul sistemului de transport ş1 distribuţie al SACET , pentru anul 2016

pag 13
Zone unitare de alimentare cu energie term ică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1prul Bucureşti 05 201 7

contract nr 25/ 2017 pag 14

Concluzii privind consumul anual de energie termică din SACET:

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul


Bucu reşti acoperă 72% din consum ul de energie termică la nivelul oraşul u i.

Structura consumatori lor deserviţi este compusă din 562000 apartamente din
blocuri şi 5100 cl ienţi terţiari (inst1tuţ1i publice, agenţi economici)

Cantitatea totală de energie term i că intrată în SACET: 5024 Tcal, din care .
• 4567 Tcal (91 %) livrată în RTP , sub formă de apă fierbinte, din
centralele de cogenerare ale Elcen (CET Sud, CET Vest, CET
Progresul, CET Grozăveşti) ,

• 457 Tcal (9%) din celelalte surse res pectiv din CET Griv iţa , CET Vest
Energo şi CT Casa Presei.
Cantitatea totală de energie termică vâ n dută din SACET: 3627 Tcal. din care :
• 21 O Tea I vând ut sub formă de apă fierbinte din RTP;
• 3417 Tcal vândut din SOC sub formă de energie te rmică pentru
încălzire şi ace, din care:
r 2352 Tca l pentru încălzire ;

r 1065 Tcal pentru ace.

2.3 Obiectivele în funcţionarea SACET pe termen lung

Funcţionarea SACET pe termen lung urm ăreşte două obiective principale:


• Funcţionarea SACET la parametrii optimi d.p.d.v tehnic şi economic.
• Menţinerea la SACET a consumatorilor de energie termică

Pentru atingerea acestor obiective, sunt necesare următoarele acţi u n i :

• Redefinirea şi delimitarea zonelor unitare de încălzire în noile condiţii j


• Accesarea fondurilor UE pentru continuarea reabilitării reţelelor /,{__
J
termice de transport prin Programul Operaţional I nfrastructură Mare.____~
• • t
Zone unitare de alimentare cu energie termi c ă
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşt i 05 2017

contract nr 25/ 201 7 pag 15

2.4 Investiţiile necesare finalizării reabilitării SACET

Ţinând seama de investiţiile realizate până în prezent pentru reabilitarea SACET


d.p.d.v al eficienţei şi al încadrării în normele de mediu, Planul de investiţii , denumit Anexa
11 F în CD cu date pus la dispoziţie prezintă valorile investiţiilor necesare pentru finalizarea
investiţiilor programate până în anul 2026.
l
Pe baza aspectelor prezentate mai sus, s-a realizat o analiză SWOT, a se vedea
tabelu12.3.

Analiza SWOT a SACET


Tabelul 2.3

s -- - -
w o T
- extinderea agresivă a
- accesarea unor centralelor de apartament
- vechimea şi ca urmare a unor oferte
fonduri
starea tehnică a
nerambursabile avantajoase ale
- existenta unei RTP şi RTS destinate SACET furnizorilor (pachete de
infrastructuri la (pierderile mari în servicii compuse din
pentru reabilitarea
nivelul RTP şi RTS); centrala de apartament,
RTP prin programul
ansamblului operaţional POIM serviciul de furnizare a
SACET; - lipsa fondurilor gazului, servicii de
2014-2020;
pentru investiţiile mentenanţă şi revizii a
- grad redus de necesare
- branşarea de noi centralei şi instalaţiilor de
debranş a re a reabilitării
consumatori în limita utilizare a gazului)
consumatorilor integrale a
capacit ăţii sursei de concomitent cu
de la SACET. sistemului de
producere şi a menţinerea unui preţ
transport şi s1stemulu1 de transport reglementat la gazul
distribuţie .
şi distribuţie . natural pentru
consumatorii casnici.

) )l
] '/
~
. "'
~G
- ~·€'\I,

1 \ ",
~ • d
'
,,O ,,_
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05.2017

contract nr. 2512017 pag 16

CAPITOLUL 3. LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL ENERGIE-MEDIU

3.1 Legislaţia în domeniul energiei

A.1 Reglementări cu caracter internaţional

Directiva 2012/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind


efic i enţa energetică , de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de
abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

Anterior adoptării noii Directive UE nr 27/2012, politica UE cu privire la eficienţa

energetică şi cogenerarea de înaltă eficienţă avea la bază o serie de reg l ementări ,

adoptate în timp, respectiv·


- Directiva nr. 8/2004 privind promovarea cogeneră rii de înaltă eficienţă pe baza
cererii de energie termică utilă

- Directiva nr. 32/2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi seNicii le


energetice.
Analizând rezultatele din ultimii ani, pri vind consum ul de energie primară , Comisia
Europeană a constatat intensificarea importurilor de energie ale Uniunii, la preţuri din ce în
ce mai mari, iar estimările efectuate pe baza rezultatelor, au arătat că până în anul 2020
UE va realiza doar jumătate din obiectivul de 20% stabilit pentru anul 2020, ca ţintă de
reducere a consum ului de energie primară . Aceasta a condus la concluzia că cele două

directive nu au reuşit să va lorifice pe deplin potenţia l ul de economisire a energiei. Ca


urmare, Consiliul European şi Parlamentul European au solicitat Comisiei să adopte o
nouă strategie în materie de eficienţă energetică pentru a valorifica potenţialu l considerabil
existent.
în anul 2011 , Comisia Europeană a prezentat un plan de eficienţă energetică (PEE)
care stabileşte măsurile de obţinere a viitoarelor economii în ceea ce priveşte

aprovizionarea şi consumul de energie, cuprinzând o serie de politici ş i măsuri referitoare


la:
!
- eficienţa energeti că , reglementând întregul lanţ de producere, transpo rt ş,_.i. -----
J distribuţie a energiei;

~-~ l „i\.RS :: -~
1 ~
~.
~
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 17

- rolul principal al sectorului public în ceea ce priveşte eficienţa energetică ;

- clădirile şi instalaţiile interioare de încălzire ;

- industria şi necesitatea de a autoriza consumatorii finali să-şi gestioneze propriul


consum de energie.
Toate acestea au condus la două premize principale pentru o nouă directivă
- necesitatea adoptării unei abordări integrate a măsurilor pentru valorificarea
întregului potenţial existent de economisire a energiei, care să includă economiile din
sectorul aprovizionării cu energie dar şi din sectorul utilizatorilor finali ;
- consolidarea dispoz1ţi1lor Directivei nr 8/2004 privind promovarea cogenerăru pe
baza cerenr de energie termi că utilă pe piaţa internă a energ1e1 ş1 ale Directivei nr
32/2006
Noua Directivă privind eficienţa energetică , nr. 27 /2012 transformă anumite
elemente cuprinse in PEE în măsuri obligatorii (v art 3 şi 7 ale d1rect1ve1), include într-un
singur document d1spoziţi1le directivelor nr. 8/2004 şi 32/2006 şi modifică următoarele
.J
directive: directiva nr. 30/201 O privind indicarea, prin etichetare ş1 informaţii standard
despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact
energetic, directiva nr. 31/2010 privind performanţa energetică a clădirilor ş1 directiva nr
125/2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.
Conform art. 1 al Directivei, aceasta prevede un cadru comun de măsuri pentru
promovarea eficienţei energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura atingerea
obiectivului principal al Uniunii de 20 % în materie de eficienţă energetică până în 2020 şi

de a deschide calea pentru viitoarea creştere a eficienţei energetice după această dată .

Directiva 27/2012 prevede norme menite să elimine barierele existente pe piaţa

energiei şi să depăşească deficienţele pieţei care împiedică eficienţa în ceea ce priveşte

aprovizionarea şi utilizarea energiei, stabilind obiectivele naţionale indicative în materie de


eficienţă energetică pentru 2020.
Conform definiţiilor din noua directivă (art. 2), „sistem eficient de termoficare ş1

răcire centralizată" înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care /L


utilizează cel puţin 50% energie din surse regenerabi le, 50% căldură reziduală, 75% /

"'
~
.A
- A iY, RS? ~)
l '""'
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr. 251 2017 pag 18

energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinaţie de energie ş i căldură

de tipul celor sus-menţionate .

Conf art. 3, fiecare stat membru trebuie să stabilească un obiectiv naţional în


materie de eficientă energetică bazat fie pe consumul de energie primară , fie pe
consumului final de energie, fie pe economiile de energie primară sau finală fie pe
intensitatea energetică ţinând seama de obiectivele UE.
Conf. art. 7, obiectivul naţional trebuie să se concretizeze într-o schemă de obligaţii

fiecare stat membru trebuie să stabilească o schemă de obligaţii în ceea ce priveşte

eficienţa energetică . Statele membre trebuie să publice anual economiile realizate de


fiecare parte obligată şi economiile totale la nivelul schemei şi să stabilească norme
privind sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare a dispoziţiilor naţionale adoptate.
În ceea ce priveşte promovarea eficie nţei energetice în serviciile de încălzire ş1
răcire, statele membre trebuiau să realizeze şi să notifice CE până la 31 decembrie 2015 o
eva luare a potenţialului de punere în aplicare a cogenerări1 de înaltă eficienţă şi a
sistemelor de alimentare centralizată cu căld ură şi frig. Evaluarea trebuie să includă :

a determinarea cererii de căldură şi frig;


b. prognoza cererii pe următorii 1O ani;
c. harta teritoriului naţiona l în care trebuie preze ntate:
o identificarea zonelor de consu m de căldură şi/sau frig , inclusiv:
• municipalităţi şi conurbaţii cu un raport al suprafeţelor de cel puţin

0.3 (conurbaţie= oraş cu rol de centru, spre care gravitează , din punct de

vedere economic, administrativ ş1 cultural, o serie de oraşe învecinate mai m1c1),

• zone industriale cu un consum anual total de căldură şi frig mai


mare de 20 GWh;
o infrastructura existentă şi cea planificată;
o sursele de producere a căldurii şi frigului.
d. identificarea cererii de căldură şi frig care poate fi asig urată din instalaţii de
cogenerare de înaltă eficienţă , inclusiv prin micro-cogenerare rezidenţială şi prin
sistemele centralizate de alimentare cu căldură şi frig,
e. identificarea potenţialului de cogenerare suplimentar, inclusiv în urma reabilitării ./

J i nstalaţiilor industriale şi de producere existente şi a construirii unora noi;


---
Zone unitare de ahmentare cu energie termi c ă
Data:
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05 2017

con tract nr 25/ 2017 pag 19

f. identificarea potenţialului de eficienţă energetică;

g. strategii, politici şi măsuri care ar putea fi adoptate pentru realizarea potenţialului

de la punctul e) corespunzăto r cererii de la punctul d).


h. potenţialului de la punctul e) corespunzător cererii de la punctul d.

A.2 Reglementări cu caracter naţional

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.


Stabileşte un cadru juridic şi i nstituţional unitar precum şi obiectivele specifice,
competentele , rolul şi instrumentele pentru înfiinţarea , organizarea, gestionarea,
finanţarea , monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de util ităţi publice, inclusiv
serviciile publice de alimentare cu energie termică

Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera servici ilor publice de interes general
şi au următoarele particularităţi :

• au caracter economico-social;
• răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică ;

• au caracter tehnico-edilitar;
• au caracter permanent şi regim de funcţionare co ntinuu;
• regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;
• presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
• aria de acoperire are dimensiuni local e: comunale, orăşeneşti , municipale sau
judeţene;

• sunt înfiinţate , organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale;


• sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă ;

• pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie

I în baza reglementărilor de drept pub lic, fie în baza


• sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul
reglementărilor

plăteşte " ;
de drept privat;

• recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii se face prin preţuri, tarife sau . /(_
J
taxe speciale. I
J
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data.
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 20

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă , în cond1ţ1ile legii,


în tot ceea ce priveşte înfiinţarea , organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul
funcţionării servic11lor de utilităţi publice.
Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul serv1c11lor de
uti lităţi publice, în concordanţă cu Programul de guvernare şi cu obiectivele Planului
naţional de dezvoltare economico-socială a tării

Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

Legea nr. 325/2006 reglementează desfăşurarea act1vităţ1lor specifice serviciilor


publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire şi prepararea apei calde
de consum , respectiv producerea, transportul , distribuţia şi furnizarea energ iei termice în
sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate , în vederea utili zăm
optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului
Obiectivele principale ale acestei legi sunt:
asigurarea continuităţii serviciului pub lic de alimentare cu energie termică ,

b) asigurarea cali tăţii serviciului public de alimentare cu energie termică ;

c) accesibilitatea preţurilor la consumatori ;


d) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică ,

pe termen lung;
e) asigurarea siguranţei în funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie
termică ;

f) evidenţierea transparentă a costurilor în stabilirea preţului energiei termice.


Prevederile legii se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşe l or, municipiilor sau
Judeţelor, indiferent de mărimea acestora .
Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind
1
producerea, transportul , distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea , coordonarea şi responsabilitatea I
('C
autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţ11lor de dezvoltare comunitară ,
Zone unitare de alimentare cu energie term ică
Data.
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05.2017

contract nr 25/ 2017 pag 21

caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălz1ri1 şi preparării apei calde de
consum pentru populaţie , instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici.
În sensul acestei legi, sistemul de alimentare centralizată cu energie term ică , este
alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând din construcţii , i nstalaţii ,

echipamente, dotări specifice şi mijloace de măsurare destinat produceri i, transportului ,

l distribuţiei şi furnizării energiei termice pe teritoriul


a) centrale termice sau centrale electrice de termofica re ;
localităţilor, care cuprinde:

b) reţele de transport;
c) puncte termice/s taţii termice ,
d) reţele de distribuţie ;

e) construcţii şi instalaţii auxiliare;


f) branşamente , până la punctele de delimitare/sepa rare a instalaţiilor,

g) sisteme de măsură , control şi automatizare.

HG nr. 462/ 2006 (cu modificările şi completările ulterioare) pentru aprobarea


Programului Termoficare 2006-2020 - Căldură şi Confort

Programul Termoficare 2006 - 2020, Căldură şi Confort are următoarele obiective de


bază :

• revigorarea soluţiilor de cogenerare , în cond iţiile socio-economice noi şi de


perspectivă ale României;

• promovarea soluţiilor de cogenerare de cea mai îna ltă performanţă tehnică ;

• promovarea soluţiilor de cogenerare în condiţiile reale de eficienţă energetică şi


economică ;

• încercarea, pe baze tehnice , de eficienţă economică bazată pe criteriul final al


facturii energetice minime (căld ură + energie + apă + combustibil) la nivelul
consumatorului , de a demonstra şi stabili domeniile de eficienţă ale sistemelor de /(_
alimentare cu căldură bazate pe cogenerare , faţă de producerea separată a căldurii
/
şi a energiei electrice.
} ''
"'
. . R,...,_.. "' (9 '

,. I (,J. .;:).,"'. .~)


.
l \\ „.
~
.
,C> '

- • ?
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bu c ureşti 05.2017

contract nr. 25/ 2017 pag 22

Legea Energiei Electrice şi a gazelor naturale nr. 123/ 2012


Stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul
energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime
a resurselor primare de energie în condiţii l e de accesibilitate, disponibilitate ş1

suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă , ca litate şi protecţie a mediului.

l Hotărârea de guvern nr. 219/ 2007 privind promovarea cogenerării bazate pe


cererea de energie termică utilă

Stabileşte cad rul legal necesar promovării şi dezvoltării cogenerării de înaltă

eficienţă a energiei term ice şi a energiei electrice, bazată pe cererea de energie termică

utilă şi pe economisi rea energiei primare pe piaţa de energie, în scopul creşterii eficienţei

energetice şi al îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie, ţinând seama de condiţiile

climatice şi economice specifice României.

Legea Eficienţei Energetice nr. 121 / 2014


Legea 121/2014 transpune în legislaţia naţională , Directiva UE nr. 27/2012 privind
eficienţa energetică (prezentată în cap . anterior - A .1)
în ceea ce priveşte alimentarea cen tralizată cu energie termică , cont. art. 14 din
lege, autorităţile publice centrale şi loca le au responsabi litatea promovării a li mentării

eficiente energie şi de asemenea cu promovarea şi dezvoltarea la nivel local şi regional a


sistemelor eficiente de încălzire şi răcire - v. art 14, alin. (1) şi (2) .
Autorităţile locale au ob ligaţia de a analiza potenţialul de utilizare a cogenerării de
înaltă eficienţă şi alimen tă rii centralizate cu energie termică .

Dacă , în urma analizei acestui potenţial rezultă ca beneficiile depăşesc costurile


atunci autorităţile competente trebuie să asigure dezvoltarea infrastructurii necesare
pentru aplicarea sa - v. art. 14, alin. (4).
Realizarea periodică a auditurilor energetice, funcţie de consumu l anual de energie ,
devine obligaţie , iar nerespectarea ei se sancţionează cu amendă contravenţională - vh
articolele 9 şi 18 din lege. / '(___
I

J

<A

#
I •
I'
Rt.::: ' j
.,.,J •
~
... 1
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 23

Cont art 19 din lege, Planul naţional de acţiune în domeniul ef1c1enţei energetice
(P NAEE) trebuie actualizat în termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a leg11 ş1 apoi la
fiecare 3 ani.

Reglementări ale ANRSC

Aceste reglementări sunt publicate, pe site-ul ANRSC (www anrsc.ro) , secţiunea

Leg i slaţie I Culegeri legislative:


Sistemul de reglementări pentru serviciul public de alimentare cu energie termică
produsă centralizat - voi. I, 2009 (culegere)

Leg islaţie primară , secundară , terţiară pentru serviciile publice de alimentare cu


energie termică produsă centralizat - voi. li 2009 (culegere)

Ord. ANRSC nr 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea


consumurilor de energie termică între consumatorii din 1mob1lele de tip
condominiu , în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru
încălzire şi apă caldă de consum .

3.2 Reglementări în domeniul protecţiei mediului

Acordul de la Paris, încheiat în 17-18 decembrie 2015, este un acord global


obligatoriu din punct de vedere juridic privind schimbările climatice şi angajamentele de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2020-2030. Prin acest tratat
s-au stabilit noi ţi nte pentru limitarea încălzirii globale la cel mult 2°C. Acesta reprezintă un
nou acord care va urma Protocolului de la Kyoto care se va încheia în 2020.
Acordul de la Paris, semnat în aprilie 2016, ratificat de UE în octombrie 2016, a
intrat în mod oficial în vigoare pe 4 noiembrie 2016.
1

şi
Intre ţări l e europene care au ajutat la depăşirea pragului se află Germania , Franţa
Slovacia, care au ratificat textul în parlamente. Parlamentul European (PE) l-a aproba1
L
pe 5 octombrie 2016. ~---
j
]
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşt i 05 2017

contract nr. 25/ 2017 pag 24

Principalii trei poluatori sunt Statele Unite , China şi India, care au ratificat Acordul
Spre deosebire de precedentul acord ONU privind încă l zirea globală - Protocolul de la
Kyoto din 1997 -, care a avut nevoie de opt ani pentru a intra în vigoare şi care viza doar
ţările bogate, Acordul de la Paris urmează să fie pus în aplicare rapid .
Totuşi angajamentele pe care şi le-au asumat diverse ţări în vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră sunt deja insuficiente pentru atingerea obiectivului
stabilit prin tratatul de la Paris , care prevede limitarea creşterii nivelului mediu al
temperaturilor mondiale "mult sub 2 grade Celsius faţă de nivelul (din perioada)
preindustrială ".

Potrivit proiecţiilor unor studii ONU , pe baza tendinţei actuale temperaturile medii
mondiale urmează să crească cu 3 grade Celsius sau mai mult până în 2100.

Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie


2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
Conform acestei directive, începând cu anul 2013, se va aplica o nouă schemă de
comercializare a emisiilor de C02 bazată pe principiul "poluatorul plăteşte" . Directiva
prevede ca începând cu anul 2013, toate emisiile de C0 2 pentru producerea energiei
electrice se vor licita.
Se va stabili un plafon la nivel UE. Plafonul UE va suporta o reducere liniara de
1,74% pe an.
Numărul total de certificate licitate de fiecare stat membru va fi compus d in:
J - 88% din numărul total de certificate care vor fi licitate se vor împărţi între statele
membre în funcţie de emisiile la nivelul anului 2005. Pentru România se va lua în
considerare anul 2007, primul an cu emisii verificate;
- 1O % din numărul total de certificate licitate se vor împărţi între statele membre
pentru reducerea emisiilor si adaptarea la schimbările climatice - (pentru
România 53% din 10%);
- 2% din numărul tota l de certificate licitate se vor împărţi între statele membre care I
/;L
au avut emisii în 2005 mai mici cu cel puţin 20% fată de anul de bază stabilit d ....- _
::. e :,

J protocolul de la Kyoto (pentru România 29% din 2 %).


Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucuresh 05 2017

contract nr. 251201 7 pag 25

Se acordă alocare gratuită doar pentru instalaţii pentru încălzire centra l izată şi

răcire ş1 pentru insta laţii pentru încălzi re şi răci re , cu producere de energie termică în
cogenerare de înaltă eficienţă des ti n ată popu l aţiei , şi pentru toate celelalte instalaţii

industriale, dar şi această alocare gratuită este redusă treptat astfel încât să devină 30%
în anul 2020 şi 0% în anul 2027.

3.3 Programe naţionale

Programul Termoficare 2006-2020 - C ă ldură şi confort

Obiectivele acestui program sunt:

- Eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii

serviciului public de alimentare cu energie termică a local ităţi lor prin


reabilitarea s1stemulu1 centralizat de alimentare cu energie termică .

- Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă

eficienţă , pe baza cererii de energie termică utilă , diminuarea


consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea
angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele
regenerabile.

Pentru atingerea acestor obiective, se asigură cofinantarea de până la 70% din


valoarea investiţiilor realizate în cadrul programului de către autorităţile locale, pentru·
1. unitatea/unităţile de producere a căldurii ;

2. reţeaua termică de transport a că ldurii ;

3. punctele termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se


justifică economic;
4. reabilitarea termică a clădirilor (reţeaua interioară a imobilului,
contorizarea individuală şi robinetele termostatice, reabilitarea termică a
-----~
... ~ .!I i' .•

] anvelopei clădirii) .

] >
•„ ,(I ,;
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05.2017

contract nr 25/ 20 17 pag 26

Planul naţiona l de acţiune în domeniul eficienţei energetice

Prin Legea nr. 121 /2014 privind eficienţa energetică s-au transpus prevederile
Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European ş1 a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienţa energetică , de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de
abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.
Art.19 din Legea nr.121 /20 14 stabileşte obligaţia actualizării Planului naţional de
acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) în termen de 120 zile de la intrarea în
vigoare a legii şi apoi la fiecare 3 ani.
Măsurile de economisire a energiei trebuie să se orienteze spre sectoarele cu cel
mai mare potenţial de reducere a consumului final de energie
- Sectorul de alimentare cu energie-transformare, transport şi distribuţie a
energiei. În prezent, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică
reprezintă unul dintre sectoarele cu poten!ial considerabil.
- Sectorul industrial.
- Sectorul rezidenţial şi cel al serviciilor, cu accent pe reabilitarea term ică a
clădirilor de locuit, a clădiri l or guvernamentale şi a celor publice. România are un
patrimoniu important de clădiri realizate preponderent În perioada 1960 - 1990, cu
grad redus de izolare termică, consecintă a faptului că, Înainte de criza energetică

din 1973 nu au existat reglementări privind protec!ia termică a clădirilor şi care nu


mai sunt adecvate scopului pentru care au fost construite. Aceste clădiri au un
potential important de reducere a consumului de energie.
- Sectorul transporturi .
în acest context, reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie
termică şi reabilitarea te rmică a fondului de locuinţe reprezintă două măsuri necesare atât
pe termen mediu (pentru atingerea obiectivelor naţionale referitoare la eficienţa

energetică) cât şi pe termen lung (pentru atingerea obiectivelor Strategiei privind


schimbările climatice şi trecerea la o economie competitivă , cu emisii scăzute de dioxid de /
carbon până în anu l 2050). ţL
I

]
)
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr. 25/ 2017 pag 27

Programul Operaţi onal Infrastructură Mare (POIM) - Axa Pri ori tară 7

POIM, Axa 7 este destinat obţinerii de finanţare nerambursabilă pentru proiecte


integrate de investiţii în sectorul creşterii efic1ente1 energetice la nivelul sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică .

Proiectele integrate conţin următoarele tipun de acţiuni (conform POIM):


• Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de
alimentare cu energie termică , inclusiv a punctelor termice, extinderea reţelei de
transport şr distribuţia va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeaua existentă a
fost reabilitată , rar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea
sistemului.
• Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a
sistemelor de pompare a agentului termic
• Implementarea de Sisteme de Management (măsurare , control şi automatizare a
SACET)
POIM are două obiective specifice:
Obiectivul specific 7 1: destinat unui set de oraşe care programul POS mediu 2007-
2013 au primit finanţări în vederea reabilitării surselor de producere a energiei
termice (Botoşani , Oradea, laşi , Râmnicu Vâlcea , Bacău , Tim işoara , Focşani) ,

urmând ca prin POIM proiectul de reabilitare a SACET să continue cu reţelele de


transport I distribuţie şi punctele termice
Obiectivul specific 7.2 destinat creşterii eficienţei energetice în sistemul centralizat
de furnizare a energiei termice în Mun1c1piul Bucureşti , pentru următoarele tipuri de
proiecte:
• Optimizarea I reabilitarea I extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a
energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de
agent termic vehicu late, în strânsă corelare cu programele de reabilitare
termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică .

• Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport ş1

distribuţie al agentului termic.

j
,:.J'
'
: ... 1'1 r• F?sr-
J „ .
<'
o>

\ ~_, .-
·Ji
' • ;I .
~
Zone unitare de alimentare cu energie term i că
Data.
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 28

• Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte pre1zolate (sau


similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a
pierderilor, în scopul reducerii acestora
• Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a
elementelor constructive .
• Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA)
Pentru Municipiul Bucureşti , bugetul maxim alocat prin POIM este 211 .764.706
euro

I
\
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucurest1 05 2017

contract nr 2512017 pag 29

CAPITOLUL 4. METODOLOGIA APLICATĂ PENTRU DETERMINAREA ZONELOR


UNITARE

4.1 R eglementă ri legale privind zonele unitare de înc ă lzire

în ceea ce priveşte modalitatea de determinare a zonelor unitare, nu există o


metodologie specifică .

Legislaţia în vigoare - Legea 325/2006, „ Legea serviciului public de


al imentare cu energie termică „ - menţionează că zona unitară de înc ă lzire

reprezintă arealul geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în


inter iorul căru i a se poate promova o singură solu ţie tehnic ă de încălzi re (art 5).
În ceea ce priveşte racordarea la SACET, de noi condominii , cont legii 325/2006,
trebuie aplicat principiul „ un condominiu · un sistem de încălzire „ - cont. art 54, alin (3)
Cont. art 250, alin. a) din ord ANRSC nr 91/2007, în interiorul zonelor unitare
alimentate din SACET, aprobate de autoritatea locală , nu se vor aproba debranşări de la
SACET.
Ca urmare, metodologia aleasă trebuie să tină seama pe de o parte de prevederile
legii 325/2006 şi pe de altă parte de principiile politicii energetice şi de caracterist1c1le
particulare ale fiecărui SACET

Pâ nă în prezent, lucrările similare elaborate pentru oraşele din România au


avut drept unic criteriu de stabilire a zonelor unitare de încălzire , rata debranş ă r i lor,

respectiv d inamica acestora, însă acest criteriu nu poate fi aplicat în prezenta


lucrare datorită faptului că la nivelul SACET al MB gradul de debranşare este
nesemnificativ si net inferior majorităţii SACET-lor din alte oraşe din România.

Politicile energetice şi cadrul legal


Din punctul de vedere al principiilor de po li tică energetică , zonele unitare de ;,
încălzire se stabilesc pornind de la următoarele princ1p1r / /L
accesibilitatea populaţiei la încălzire şi apă caldă de consum ;
îmbunătăţirea eficienţei energetice a prod ucerii, transportului şi

energ1e1 termice ,
Zone unitare de alimentare cu energie termic~
Data.
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 2512017 pag 30

impactul redus asupra mediului;


reducerea pericolului de foc I explozii în locuinţe prin promovarea sistemelor de
încălzire fără foc deschis: risc O de explozie.
Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat este unul dintre serviciile
publice de interes local, cont. Legii 51 I 2006 - art. 1, alin. (2).
Din punct de vedere legislativ, zonele unitare, propuse în prezenta lucrare, au în
vedere aplicarea următoarelor principii importante din Legea 325/2006:
utilizarea eficientă a resurselor energetice - art. 3, alin a);
dezvoltarea durabilă a localităţii - art. 3, alin b);
diminuarea impactului asupra mediului - art. 3, alin c) ;
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi utilizarea regenerabile de energ ie-
art. 3, alin d);
asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la
serviciul public de alimentare cu energie - art 3, alin f).
principiul " un condominiu - un sistem de încăl zire " - art. 3, alin. g).

Caracteristicile particulare ale SACET al municipiului Bucureşti

Conform descrierii din cap. 2, caracteristicile particulare ale SACET sunt:


- Sistemul de alimentare centra li zată cu energie term ică (SACET) din
Municipiul Bucureşti acoperă cca . 72% din consumul de energie termică la
nivelul MB.
- Structura consumatorilor deserviţi : 90% - populaţia; 10% - clienţi terţiari.

l
~
~ e

J '' ~

I_ 1 ,„., Rs~ J>\


I "'
,-< ,
l I ~

.„ <l
~
"
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05 201 7

contract nr 2512017 pag 31

4.2 Principiul de stabilire a zonelor unitare

Ţinând seama de particularităţile SACET al MB, stabilirea zonelor unitare are


în vedere următoarele principii generale :

a) pentru toate PT urbane se vor aplica criteriile stabilite în cap. 4.2.2.

b) clienţii branşaţi cu module operate de RADET precum şi clienţi terţiari care


au propriile module/ puncte termice de tip dotaţii sau industrie vor fi
menţinuţi în ZU fără a mai aplica criteriile din cap. 4.2.2 din următoarele

motive:
- pentru consumatorii urbani branşaţi cu module, lungimea
reţelelor de distribuţie este nesemnificativă comparativ cu cea a unui punct
termic. Fiind amplasate la nivel de bloc I scară I casă, lungimea max a
retelelor de distributie aferente modulelor este cca. 272 m , conform datelor
' '
din anexa 30 la caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie
termică . Ca urmare densitatea de consum , în acest caz, nu poate fi comparată
cu cea a unui PT care livrează energia termică prin intermediul RTS cu lungimi
care ajung până la ordinul km .
- clienţii terţiari au un consum relativ constant, iar
operarea/modernizarea PT sau reţelelor interioare le revine în exclusivitate.

Definiţia condominiului conf. legii 325/2006 (actualizată la 1 feb 2014):


Condominiu - imobil, bloc de locuinţe , clădire - proprietate imobiliară din care unele
părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie

decât cea de locuinţă , iar restul , din părţi aflate în proprietate comună . Prin asimilare poate
fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări , din cadrul clădirii de locuit,/
în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. /L
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 32

4.2.1 Aspecte privind racordarea de case individuale

Racordarea de case individuale la SACET este o alegere condiţionată simultan de


posibilitatea tehnică (capacitatea reţelei) şi economică prin faptul că zonele cu case sunt
zone cu densitate mică de consum . Cu toate acestea, racordarea caselor individuale este
o direcţie de dezvoltare suste nabilă a SACET, pentru care, în ţările din UE au existat
numeroase preocupări de a găsi soluţii tehnice şi economice fezabile.
În urma unor stud11 de caz realizate. în literatura de specialitate se întâlnesc unele
critern aplicabile. cum ar fi .
consumul mediu anual al caselor dintr-o anum ită zonă :

densitatea liniară de consum , exprimată în MWh/m traseu


conductă /an:
investiţia specifică pentru reţea

În anexa A .6 s-au prezentat câteva exemple privind racordarea unor zone de case
la alimentarea centralizată cu energie term ică , analizate în studiul IEA " lEA R&D
Programme on "District Heating and Cooling, including the integration of CHP - District
heating distribution in areas with low heat demand density". Concluziile acestui studiu au
arătat că fezabilitatea unui SACET în zone cu densitate redusă de consum este
condiţi onată de un complex de factori , cum ar fi .
condiţiile de piaţă care permit competitivitatea preţului căldurii ;

sistemul de taxe aplicat energiei: taxa pe C02 aplicată la producerea separată a


căldurii cu combustibi l lichid, gaz, energie e lectrică ;

costurile reduse de producere a călduru ,

pierderi relative mici în reţele ;

costuri reduse de operare şi mentenanţă ;

ţinta pentru o valoare redusă a IRR (rata internă de rentabilitate) din partea
proprietarulu i SACET (max. 6%) Conform proiectelor din România , finanţate din
Fonduri Europene (POIM), rata de actualizare este 4%.
Datorită

amortizarea
densităţii reduse de consum , comparativ cu blocurile de
investiţiei devine difici lă . Ca urmare este necesară
locuinţe ,

atingerea unui I
I\_
cost investiţional specific (pe casă) redus ceea ce înseamnă lungimi de traseu
cât mai mici, utilizarea pe cât posibi l a conductelor preizolate tip twin-pi~~
(
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucu reşti
05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 33

(sistem de două conducte în izolaţie comună - v. fig 4.a), eventual izolaţie cu


barieră de difuzie. Conductele twin-pipes necesită spaţiu redus în comparaţie cu
conductele simple şi ca urmare costuri mai mici cu lucrările de construcţii/montaj .
a) b) c)

©
Fig. 4.a - Conducte pre1zolate simple - a) - vs. conducte tip twin-p1pe I
montai orizontal b) sau vertical c)

Parametrii ridicaţi de operare (temperaturile peste 100°C) fac ca valorile


investiţiei în conducte să fie ridicate. De asemenea, funcţionarea cu parametrii
ridicaţi afectează durata de viaţă a conductelor. În acest sens, în prezent, în
lucrarea menţionată , pentru zonele cu densitate redusă de consum se utilizează

staţii de transformare, unde temperatura agentului termic este redusă la cca .


90°c . Din staţiile de transformare până la locurile de consum (modulele
consumatorilor) , se utilizează conducte cu temperaturi de lucru sub 1oo0 c .
Această soluţie poate fi avută în vedere în cadrul lucrărilor de reabilitare a
punctelor termice astfel încât în punctul termic, pe lângă schimbătoarele de
căldură pentru sistemul de distibuţie să fie amplasată şi o staţie de transformare
din care energia termică să fie l ivrată tot printr-o reţea de transport dar cu
temperatură redusă .

gradul redus de încărcare în perioada de vară face ca operarea sistemului să fie


j dificilă . Studiul menţionat, arată în cazurile analizate, că pierderile în reţele ajung
până la 40% din cantitatea livrată , în perioada de vară .

În ceea ce priveşte criteriul referitor la densitatea l iniară de consum , exprimată în


J MWh/m/an traseu conductă , conform studiului IEA " IEA R&D Programme on "District

]
Heating and Cooling, including the integration of CHP - District heating distribution in areas /L-
with low heat demand density", un element important care contribuie la fezabilitatea unu~

proiect de racordare a unor zone cu densităţi reduse de consum este "lăţimea term i ~ , „-_ .

J respectiv lăţimea zonei geografice de case - v. pct b din fig . 4.b. / c \


f,·,· ; :.f?S': "'~
I

~li
T.
>
• ~ o -
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data:
ATH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05.2017

contract nr. 251 2017 pag 34

Ţinând seama de acest criteriu , la racordarea unei noi zone trebuie avută în vedere
posibilitatea racordării consumatorilor aflaţi pe ambele părţi ale reţelei, cât şi cei aflaţi în
adâncimea zonei astfel încât densitatea liniară de consum să fie cât mai mare - v.
exemplul din fig 4.b.
a b

Lungimea de traseu· 137 m


Densitatea liniară de consum: 0.88 MW/m.an
Lăţimea termică : 43 m

Lungimea de traseu: 182 m


Densitatea liniară de consum: 0.66 MW/m.an
Lăţimea termică : 32 m

Fig. 4.b - Densitatea liniară de consum / lăţimea termică

între consumul anual de energie termică şi lungimea reţelei există o relaţie de


dependenţă care condiţionează eficienţa economică a racordării la SACET, definind
practic limita până la care se poate un SACET se poate extinde în zonele cu densitate de
consum red usă, respectiv în zone cu case.
Pentru a atinge o densitate lin iară optimă, este necesar optimizarea traseului
conductelor şi eventual alţi potenţiali consumatori extinzând zona de lăţime termică astfel
încât pe aceeaşi lungime de traseu să existe un consum cât mai mare.
Un alt element important în privinţa racordării la SACET şi introducerii în zonele
unitare de noi consumatori tip case în

zona urbană cât şi concentrarea poluării


reprezintă

a unor noi consumatori de tip case, contribuie atât la reducerea


emisiile poluante. Racordarea la SACET
cantitativă

la nivelul surselor, care în cele mai multe ca.c.J,M--


a poluării în Ic
sunt amplasate în afara zonelor rezidenţiale.

-· c
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data.
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti
05 2017

contract nr 25/2017 pag 35

Tabel ul 4.2 prezi ntă un exem plu de calcul comparativ pentru emisiile poluante
aferente producerii energiei termice, prin diferite tehnologii de producere în surse
individuale şi producere ce ntral izată . Exem plul din ta bel ul 4.2 p rezi ntă cazul unei case din
zona urbană care are un consum anua l de energie termică de 14 Gcal/an (încă lzire şi a pă

ca l dă de consum) . Din tabel ul 4.2 - col. 3 - Se constată că prin racordarea la SACET se


reduce substanţial cantitatea de emisii poluante.
Emisiile poluante la nivelul sursei de producere centralizată sunt net inferioare
producerii separate în surse individuale.

Calcul comparativ privind em isii le poluante


pentru diferite mod ali tă ţi de producere a energ iei t ermice
Tabelul 4.2
Denumirea UM Valoarea
,_ 1 2 3
O. Consumul anual de energie te rmică Gcal/ an 14
·-
MWh/an 16,28
1. Sob ă cu gaz natural, randament max.
60%
- Puterea ca l orică inferioară medie kWh/Nm~ 9,50
- Consumul anual de gaz MWh/an 27,14
- Factorul de emisie pentru C02 tone/MWh 0,22
- Cantitatea anual ă de C0 2 tone/an 5,97
2. C e ntral ă pe gaz, randament max. 70%
pentru un grad de înc ă rcare mediu anual de
60% (90% iarna şi 10% vara)
- Puterea calorică inferioară medie kWh/Nm 3 9,50
- Consumul anual de gaz MWh/an 23,26
- Factorul de emisie pentru C02 tone/MWh 0,22

l - Cantitatea anuală de C02


3. Sob ă cu motorin ă, randament max. 70%
- Puterea calorică inferioară medie
ton e/an

kWh/kg
5,12

11 ,50

] - Consum anual de motorină MWh/an


tone/an
23,26
2,02
-
- Factorul de emisie pentru C02 tone/MWh 0 ,26
- Cantitatea an ual ă de C0 2 to ne/an 6,05
4. Din SACET - cogenera re; bran şare la
J sistem ul de transport
-
- Energia termică produsă la sursă (consum MWh/an 18,09
plus pierderile în RTP de 10%)
J t- - /
- Combustibilul alocat, conf met ANRE MWh/an 20, 10
Ll@_ndament de 90%~ I ord. 15 din 2015
- Factorul de emisie pentru C02 tone/MWh 0,22
- Cantitatea anuală de C02 tone/an 4,42
Zone unitare de alimentare cu energie term ică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 36

Denumirea UM Valoarea
1 2 3
5. Din SACET - cogenerare ; branşare la
sistemul de distributie
- Energia termică produsă la sursă (consum
MWh/an 20 35
plus pierderile în RTP s1 RTS de 20%)
- Combustibilul alocat, conf mel ANRE
MWh/an 22,61
{!"andament de 90%) I ord. 15 din 2015 ,_
- Factorul de emisie pentru C02
-- tone/MWh 0,22
- Cantitatea anuală de C02 tone/an 4,98

Exemplele şi concluziile studiului prezentat, arată că alimentarea centralizată cu


energie termică este o soluţie sustenabilă ţinând seama de faptul că sistemele centralizate
pot integra în mod eficient ş1 sursele regenerabile de energie
Preocuparea pentru viitorul apropiat este de a găsi metode de creştere a gradului
de încărcare prin preluarea unei părţi cât mai mari din consumatoru de energie electri că

sau de gaz pentru în călzire

Mai mult de atât, una dintre concluziile studiului prevede derularea unor studii de
cercetare privind utilizarea apei calde din sistem centralizat pentru maşini de spălat rufe,
vase , uscătoare , care în prezent consumă energie el ectrică pentru încălzirea apei. În
principiu, soluţia considerată presupune integrarea unui schimbător de căldură care să

preia apa caldă din sistemul centra lizat, iar instalaţia electrică a maşinii să rămână ca
back-up.
Asemenea soluţii au fost analizate în cadrul unor teze de doctorat şi dezvoltate în
diferite proiecte pi lot în Olanda şi Suedia, începând cu anii 2000.
O altă soluţie de a mări gradul de încărcare a sistemului în timpul verii este
utilizarea chiller-lor cu absorbţie pentru climatizare, direct la nivelul consumatorului
Această tehnologie este aplicată în prezent pe scară largă în Anglia , Spania, Franţa ,

Germania, Suedia, SUA.


Concluziile studiului IEA. coroborate cu politica şi ţintele UE în domeniul energiei,
fac din SACET o sursă de energie suste nabilă , cu aplicaţie pentru diverse nivele de
temperatură în funcţie de consum încălzire spaţii , apă caldă de consum , climatizare,
câştigând din ··consumatorii " şi „ consumurile·· din alte surse gaz, energie electrică . I

În sensul concluziilor de mai sus, menţionăm faptu l că în legislaţia UE (ex. direct" ,


CE nr. 27 /2012) se utilizează din ce în ce mai mult denumirea de sistem eficie de „
...
• Rsr;, :
/,
l Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05.2017

contract nr. 25/ 2017 pag 37

încălzire-răcire , ceea ce arată că tendinţa de a integra consumul de frig în sistemele de


alimentare ce ntralizată cu energie termică , este din ce în ce mai mare.

l
4.2.2 Criterii pentru analiza zonelor unitare
1
Pentru fiecare PT urban s-a calculat un set de trei criterii şi un punctaj final pentru
acestea . Criteriile şi punctajele sunt prezentate în continuare la pct. 3.

1. Criterii de analiză

Q
o Densitatea de consum , d(C) = ~ , [Gcal/ m traseu RTS]. (4.1)
IRTS

unde :
Oan =O an.inc + Oan.acc - consumul anual de energie termică , în

[Gcal/an] (4.2)
Oan.inc - consumu l anua l de energie termică pentru inc, în [Gcal/an]

Oan.acc - cons umul anual de energie term ică pentru ace, în [Gcal/an]

IRTS - lungimea traseului RTS , în [m]

o Pierderi în RTS , li= Oan.int.PT Oan [%] (4 .3)


Oan. int PT

unde:
Oan.int .PT- cantitatea anua l ă de energie te rmică intrată în PT, în

(Gca l/an]
3400 X IRTS + 256000
o lnvestitia specifică , i = , (lei/PT] (4.4)
0 an
unde: I
3400 - investiţia specifi că pe ntru rea bilitarea RT S, în [lei/m traseu] fl- ·
calculată ca media valorilor rezultate din proiectele prezentate (în anexa 11
.-,....--.
~ ·"
F) astfel:

.c
]

] Zone unitare de alimentare cu energie termică


Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti os 2017
contract nr 25/ 2017 pag 38

• Cartier Crangasi . RTS ş1 racord primar la 8 PT total lungime traseu 2094


m racorduri RTP + 19427 m RTS =21521 m. Valoarea totală a proiectului
75827055 lei Total lungime conducte 81896 m Investiţia specifică

75827055 lei I 81896 m = 926 lei/m conductă , respectiv 3704 /e1/m traseu
RTS
• Ansamblu locuinte cartier Av1at1e1 total lungime traseu 2348 m racorduri
RTP + 19326 m RTS = 21674 m Valoarea totală a pro1ectulu1 66622330
lei. Total lungime conducte 82000 m. lnvest1ţ1a specifică 66622330 lei I
82000 m = 812 le1/m conductă, respectiv 3248 lellm traseu RTS

256000 - invest1ţ1a pentru reabilitarea PT, în [lei/ PT] calculată ca


diferenţa dintre valoarea iniţială ş1 valoarea realizată până în prezent, pe
baza datelor din anexa 11 F, cu date puse la dispoziţie .

• Valoarea totală a proiectului de reabilitare PT 350759730 lei Realizat


197555390 lei. Rămas de realizat 153240340 lei Cons1derand cca 600 PT
rezultă o investiţie specifică rămasă de realizat 153240340/ 600 PT-
256000 le1/PT

Tabelul 4 3 prezintă valorile şi marjele punctajelor pentru fiecare cntenu

Grila de punctaj pentru sistemul de distribuţie


Tabelul 4.3

nr Denumirea criteriului , U.M , Ponderea in


Punctajul
crt simbol punctajul total
1 2 3 4
Pierderile că ld ură, [%],
notaţie LI
-
- ' ~

35
S10%
1 > 10% ŞI S15o/o 25 30%
>15% ŞI S20% 15
>20% ŞI S25%
-- - 5
>25% o
Densitatea de consum,
[Gcal/m traseu], notaţie d_ I - -
-
-
S1 o

2
>1 ŞI S2
>2 ŞI S3
5
10
40%
/1_
>3 Şi S4
>4 ŞI S5
15
20
I
>5 ŞI S6
- ·~ 25
-
>6 ŞI S7 30
>7 şi sa 35

'
J

J
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşt i
] 05.201 7

contract nr 25/ 201 7 pag 39

l
nr. Denumirea criteriului, U.M , Ponderea în
Punctajul
crt simbol punctajul total
1 2 3 4
>8 Ş i S9 40
>9 Şi S10 45
>1 0 50
Investiţia specifică,
[lei/Pn, notaţie i -
-
S800 15
~ 800 ŞI <1OOO 14
~ 1000 şi <1200 13
~1 200 şi <1400 12
~1 400 ŞI <1600 11
I -

~ 1600 ŞI <1800 10
3 ~ 1 8 00 ş i <2000 9 30%
~2 000 şi <2200 8
~ 2200 ŞI <2400 7
~2400 şi <2600 6
~2600 şi <2800 5
~2 800 ŞI <3000 4
~3000 ŞI <3200 3
>-
~32 00 ş i <3400 2
-
~3400 o
Punctai maxim = 35
Punctai minim = 4, 1

Punctajul final este obţinut prin agregarea celor trei criterii în formula de mai jos·

p : 0,3 X fi + 0,4 X d + 0,3 X i (4.5)


• Valoarea maximă a puntajului: Pmax= 35
• Valoarea m i nimă a punctajului: Pmin= 4, 1

Valorile limită ale punctajului final pentru criteriile


sistemului de distributie
Tabelul 4.4
Punctaj maxim
Valoarea
nr.
Denumirea criteriului, U M, simbol coresp. Punctajul Pondere
crt.
punctajului
-
1 2 3 4 5
S10%
Pierderi căldură, (pentru valon mai
2 35 30%
[%] ,Ll man de 10%
ounctaiul scade)
J 3
Densitatea de consum, <?:1 0 50 40%
[Gcal/m traseu , d - (pentru valon mai
-~ -

l
]

l Zone unitare de alimentare cu energie termică


Data ·
ATH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti
05 2017

contract nr. 25/ 2017 pag 40

l
Punctaj maxim
nr. Valoarea
Denumirea criteriului, U M, simbol coresp Punctajul Pondere
crt
punctajului
1 2 3 4 5
m1c1de10. punctaiul
scade)
800

] 4 Investiţia specifică , i (pentru valon mai


man de 800,
punctaiul scade)
15 30%

6 Punctaj maxim - 35
Punctai minim 4,1

4.2.3 Rezultatele obţinute în urma aplicării criteriilor pentru ZU

În aplicării acestor criterii pentru PT din anexa 4, baza de date s-a sortat în ordinea
descrescătoare a punctajului - coloana 7
PT de tip dotaţii sau industrie rămân în ZU fără a mai aplica criteriile stabilite.
Acestea sunt prezentate în tabelul 4.9
Pentru PT-le cărora li s-au aplicat criteriile stabilite, rezultatele obţinute sunt
prezentate în tabelele 4.5.. .4.8 .

Rezultatel e obţinute în urma aplicării criteriilor pentru PT


- prezentate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut -
Tabelul 4.5
Lungime
Pierderi în Densitate
traseu Investiţia
nr. reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt distribuţie [Gcal/m
distri buţie [lei/Gcal]
[%) traseu]
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8
191 U1 AVRIG 1,2 120 10,681 518 35,00 2
126 15 ABC 8,0 68 14,070 509 35,00 2
22 PERLA 8,5 81 14,381 456 35,00 1
40 I GRIVITA 7,0 45 21 ,787 417 35,00 1
477 MFAPANDURI 9,4 250 10,695 414 35,00 5
J 204 M 14 10,0 167 12,35 399 35,00 3

J
206
100
177
51
1 CORNISA
P 10 FOISOR
3 CH .ZANOAGEI
150 GRIVITA
4,0
2,8
10,0
4,9
545
128
415
25
10,96
17,886
13,322
13,761
353
302
302
991
35,00
35,00
35,00
34,70
3
2
2
1 I
L
99 U2 AVRIG 5,5 35 13,369 801 34,70 2 ,......... '
J 189
301
P7 8,4
5,8
90
90
9,195
9,35
679
668
33,00
33,00
·1.
~ ~

1 XA .' 3 (

o>

I "'R. s ~
~
. ~,
..."
Ul\

,
f.
_. „ Q ;
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05201 7

contract nr 2512017 pag. 4 1

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu I nvestiţia
nr reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt d1stnbuţ1e [Gcal/m
d1stnbut1e (le1/Gcal]
[%] traseu]
(m]
1 2 3 4 5 6 7 8
13 CASATA 8,0 94 9,764 627 33,00 1

- 386
255
-SINCAI
G3
- 9,4
8.7
- 573
---
694
-- 9,040
9, 12
- 426
413
- 33,00
33,00
4
3
300 1 CATELU
- 9, 1
- -
624
-- 9,28 410 33,00
-
3
262 s 14 9,9 725 9,16 410 33,00 3
113 ALMO 7,7 551 9,736 397 33,00 2
11 2 VICTORIEI 10,5 224 11 ,490 395 32,00 1
428 1GIURGIU 11 , 1 633 11 359 335 32,00 5
253
...___ 6S 11 ,7 360 12,70 324 32,00 3
- - --- - -
,__401
190
2 GIURGIU
P7A
13,4
13,4
-
37
8
120,5
28,998
86
1221
32,00
31,10 -- 4
2
188 P8 3,8 90 8,775 712 31 ,00 2
56 156 GRIVITA 5,5 192 8,223 576 31,00 1
134 33 MUNCII 9,8 228 8,584 527 31,00 2
20 2 DOROBANTI 4 ,4 254 8,498 519 31,00 1
-
101 C16 MIHAI BRAVU 8,3 510 8,213 475 31 ,00 2
495 PT2/2
-- 8,2
- -
946
- --
8,125
-
452
- 31 ,00
-
6
-
566 3A PLACARE
--·~· - 2,7
-- ---
1002
--
8,139
- 449 31 ,00 6
530 2 UVERTURII 9,5 1450 8,029 445 31 ,00 6
513 PT117 pnm 7,6 827
- 8,467 438 31,00 6
281 2 UNITATll 7,5 719 8,61 436 31,00
- 3
208 1 MUNCII 9,7 1403
- 8,25 434 31 ,00 3
- - -
494
503
PT6/2
PT5/5
- 4,0
8,5
~ - 930
1417
- 8,817
8,819
417
406
-
31 ,00
31 ,00
6
6
53 3 D.GOLESCU 10, 1 203 9,941 469 30,00 1
256 13 12,2 326 9,73 430 30,00 3
431 9FARADO 10,0 647 9,042 420 30,00 5
334 11 FOISOR 14,9 602 9,44 405 30,00 3
27 126 1 MAI 9,5 169 7, 131 689 29,00 1
-
34 MICIURIN 8,7 346 7,245 571 29,00 1
,____
355 5 ZONA li 8,9
f--

735
- 7,090
-
529
-
29,00 4
580 PT 7 GIULESTI 9,6 820 7, 141 520 29,00 6
9,2 800
-- 7, 18 518 29,00 3
285 3 P ILARIAN
316 J2 6.7 779 7,25 514 29,00 3
505 PT8/5 5,3 1214 7,029 514 29,00 6
275
- -
115
2 PAPIU ILARIAN
24 DELFINULU
- -
9,0
9,4
- f--
798
982
- 7,30
7,255
510
505
29,00
29,00
3
2
.
97
524
1O PANTELIMON
PT4/10
9,6
9,9
1873
1090
7,053
7,287
501
499
29,00
29,00
2
6
(L
459
490
5MARGEANULUI
PT7/2
9,3
8, 1
1301
706
7,216
7,595
498
495
29,00
29,00
5 ,,,
6/'
-„I'

288 1X
- 9,4 632 7,73 492 29,00 /3 ...
I
...
v,- ~I
·· ··f?c- ....
"
' ... /)
„• 1C
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 42

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu Investiţia
nr. reţelelede consum ,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punct aj Sector
crt d1stnbuţ1e [Gcal/m
distribuţie (lei/Gcal]
[%] traseu)
(m]
1 2 3 4 5 6 7 8
247 7 PLACARE 7,5 624 7,90 483 29,00 3
509 PT2/7 4,2 1688 7,388 481
- 29,00 6
327 7 VITAN 9,6 802
-
7,86 473
- 29,00 3
-

572
f--

1VETERANI
-- -
9,1 1477
-
7,554 473 29,00
-
6
98 11 PANTELIMON 7,5 1191 7,644 473 29,00 2
·-
568 21NDESIRll 9,6 955 7 768 472 29,00 6
384 2 LINARIEI 6.2 1384 7,856 456 29,00 4
521 PTMAN 16,2 292 1O,161 421 29,00 6
317 15, 1 302 10,65
E6
- - -- - 399 29,00 3
71 10 1 MAI 11 ,4 183 8,734 549 28,~ 1
--- -
421 NORILOR 12,7 185 8,845 541 28,00 4
149 ION MAIORESCU 11 ,3 196 8,796 535 28,00 2
57 B GOLESCU 10,4 315 8,311 507 28,00 1
142 NADA FLORILOR 10,2 465 8,124 486 28,00 2
403 1 OLTENITA P 12,6 494 8, 161 480 28,00 4
539 4 PLACARE 12,8 1188 8,036_ 450 28,00 6
308 9 C IV/2
-- - 11 ,7
- -
995
-
8,14
--
449 28,00 3
>--
167
--
1 CH .ZANOAGEI 10,7 670 8,460
-
447
-
28,00 2
37 A GRAND 4,7 185 6,737 710 27,00 1
252 3 T.SPERANTA 9,5 360 6,66 617 27,00 3
342 1 STOIAN MILITARU 10,0 614 6 ,221 614 27,00 4
374 POSTA 7, 1 809 6 ,136 606 _2 .00 4
- -
201
321
2 BAIA DE ARAMA
6 MARASESTI
-- 9,6
9,8
694
1339
6,23
6,04
605
595
27,00
27,00
3
3
242 15 C5/2 8,1 1654 6,01 591 27,00 3
244 4 PLACARE 9,7 1504 6,05 590 27,00 3
39 J GRIVITA 9,7 496 6,657 588 27,00 1
-
223 7 C4/2 8,0 1784 6,06 585 27,00 3
429 G IURGIU FARADO 9,6 1177 6,331 571 27,00 5
-- - - --
299 5 CATELU 3,7 723 6,58 571 27,00 3
- -
95 8 PANTELIMON 8,9 932 6,483 567 27,00 2
278 9 LABORATOR 9,6 1011 6,45 566 27,00 3
501 PT13/4 7,1 875 6,540 565 27,00 6
16 VERONICA MICLE 9,4 889 6,556 563 27,00 1
430 6FARADO 7,3 1102 6,468 562 27,00 5
f

L
571 4ROSIA MONTANA 9,3 2075 6,327 557 27,00 6
424 B3 9,6 849 6,811 543 27,00 4
542 7 PLACARE 8,3 1445
- 6,613 541 27,00 6
.I
314 1 MARASESTI 5,5 1268 6 ,72 536 27,00 3
551 9PLACARE 9, 1 1240 6,736 535 27,00 6 r

518 PT5/8 9,0 1562 6,733 529 27,00 /6 ~ - "~

272 9,7 1482 6,87 520 27,00 I/ 3


12 DR .TOMIS (.


\
>'
'i?S :, ...~I..
·' /.
.-. l
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data·
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti
05 201 7

contract nr 251 2017 pag 43

Lungime
Pierderi în Densitate
nr. traseu lnvest1ţ1a
reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt d i stribuţie [Gcal/m
distnbuţ1e [lei/Gcal)
[%] traseu)
fml
1 2 3 4 5 6 7 8
283 10LABORATOR 9,2 1528 6,96 512 27,00 3
19 61-63 DOROBANTI 7,8 94 6,264 978 26,70 1
412 1 SERBAN VODA 11 ,6
- 173
- --
7,971 612 26,00
-
4
30 STEFAN CEL
-- - - --
85 10,7 307 7,895 536 26,00 2
MARE
-
389 METALURGIEI 10,5 620 7, 130 535 26,00 4
124 ZIDURI MOSI 11 ,5 365 7,715 532 26,00 2
320 E1 12,8
- 383 7,75 525 26,00
-
3
322 4 MARASESTI 10,5 824 7,08 524 26,00 3
132 16 VERGULUI 11 ,0 756 7, 192 520 26,00 2
- ---- - ~
-
293 6 CATELU 10,4 432 7,72 517 26,00 3
304 1 SULEA 12, 1 807 7,22 515 26,00 3
138 23 BAICULUI 10,9 1038 7,088 515 26,00 2
170 2 CH ZANOAGEI 10,5 888 7,232 510 26 ,00 2
514 PT2/7 prim 11 , 1 1624 7,019 507 26,00 6
230 23 C5/2 10,9 838 7,31 507 26,00 3
- - -- -
13,2 1206
-425
280 DR INSULA
VS SUD 12,4
- - -- -
742
7,16
7,431
504
504
->--
26,00
26,00
3
4
122 4 IANCULUI 10,9 424 7 ,995 501 26,00 2
460 6MARGEANULUI 11 ,6 1181 7,341 493 26,00 5
114 5 LACUL TEI 10,9 1040 7,418 492 26,00 2
515 PT3/7onm 14,7 1298 7,368 488 26,00 6
402 4 TINERETULUI 11 ,5 1314 7,533 477 26,00 4
219 21 C5/ 2 10,0 1170 7,61 475 26,00 3
146 4 MOSILOR 10, 1 943 7,926 463 26,00 2
405 LIVADA NOUA 10,7 1762
- 7,831 453 26,00 4
14 COSMONAUT I 7, 1 243 5,839 763 25,00 1
29 STEFAN CEL
-
84 9, 1 431 5,378 743 25,00 2
MARE
361 5 OLTENITA 9,6 799 5,016 742 25,00 4
562 8,8 784
- -
5,045 739 25,00 6
15APUSULUI
78 2 COLENTINA 9,0 1395 5,033 712 25,00 2
-
341 P5A 7,9 618 5,380 709 25,00 4
-
340 2 STOIAN MILITARU 5,7 1466 5,104 700 25,00 4
364 CURCANI 4,0 3142 5,032 692 25,00 4
497 PT9/4 8,2 2186 5, 118 687 25,00 6
~

366 UIOARA 4,0 3103 5,077 686 25,00 4


- ·-
508
511
PT4/6
PT3/7
6,0
9,5
- 1768
2475
5,209
5,168
681
678
25,00
25,00
6
6 tL
375 2 VIFORNITA 4,0 2041 5,224 675 25,00 4
.
525 PT2/1 O 6,9 1273 5,394 668 25,00 V I-

. ~·F?S':- "~)
109 3 PETRICANI 8,4 1909 5,315 665 25,00 2
- \

•. • :E
~~
)',

c -

Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Municipiul Bu cureşti
os 2017
contract nr. 25/ 201 7 pag 44

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu Investiţ i a
nr. reţelele de consum.
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt dist nbuţ1e [Gcal/m
drstri buţ 1 e [lei/Gcal]
[%] traseu]
fml
1 2 3 4 5 6 7 8
282 3 UNITATll 9,0 1096 5,50 661 25,00 3
221 4X 6,8 1861 5,37 659 25,00 3
331 9 VITAN 9,6
~

902
- 5,71
-
645 25,00 - 3
-
224 8 C4/2
- 6,5 860 5,77
- 640 25,00 3
-

517 PT6/8 9,7 1405 5,601 640 25,00 6


493 PT1 /1 8,9 1949 S,613 629 25,00 6
-
102 OS MIHA I BRAVU 6,4 1542 S,687 627 25,00 2
198 8 C3/2 7,7 989 5,87 623 25,00 3
303 6 C4/2 7, 1 1461 S,77 620 25,00 3
- -~ - -
S77 4 ,0
PT 7 CRIVINA
- 10S7 S,887 619 25,00 6
3SO SABAOANI 8,3 2040 S,891 598 25,00 4
499 PT11 /4 8,2
-
28S2 S,988 583 25,00 6
-
196 3X 1S,1 191 8,81 S38 25,00 3
76 7 CLUCERULUI 8,0 305 5,13S 826 24,70 1
178 201 MIHAI BRAVU 6,7
-
405 5,005 806 24,70 2
48 03 GARA 1O,1 202 6,337 737 24,00 1
I-

52 7 D GOLESCU
-- - 11 ,6
- -
240
-
6,166
-
724 _ 24,00 1
-
-
297 24 A 13,0 34 0 6,38 651 24,00 3
141 JUDETULUI 11 ,2 450 6,098 651 24,00 2
43 2 TURDA 10,4 361 6,561 626 24,00 1
62 D CHIBRIT 11 ,4 720 6,004 625 24,00 1
88 7 MOSILOR 10,8 570 6,162 625 24,00 2
535 5 V IRTUTll 10,3 710
-
6,052 621
- 24,00 6
1-- - - -
91 GALVAN I TEI 11, 1 378 6,568 621 24,00 2
318 F6 11 ,8 599 6,23 614 24,00 3
153 LUNCUSOARA 11 , 1 916 6,026 611 24,00 2
546 13 LINIEI 14,9 820 6,081 610 24,00 6
157 19 PANTELIMON 10,8 11S3 6,002 604 24,00 2
103 011 MIHAI BRAVU 10,6 675 6,270 603 24,00 2
- --650
~

6,316 601 24,00 4


390 5 METALURGIEI 14,0
-
18 3 TITULESCU 13,9 81 1 6,198 600 24,00 1
217 17 C5/2 12,4 618 6,43 S93 24,00 3
498 PT10/4 11,3 1585 6,047 589 24,00 6
269 17 RACARI 12, 1 914 6,26 588 24,00 3
87 1 TEIUL DOAMNEI 11 ,3 1547 6,109 584 24,00 2
176 4 CH.ZANOAGEI 10,7 1384 6, 161 582 24,00 2
- - 24,00
266 11 ,2 1583 6, 12 582 3
125
507
1 VITAN
1 IANCULUI
PT3/6
10,3
10,9
1101
1826
6 ,253
6 , 134
581
577
24,00
24,00
2
6 /
?t
270 15 RACARI 12,6 1233 6,28 575 24,00 3
~

, 16 1/3 COLENTINA 11 , 1 1496 6,237 573 24,00 V ~ f,

236 18 C5/2 14,4 1062 6,37 572 24,00 / 3 r.


....
(:
I ~.
i~ '
'jţ, f?....)
·!'
.
,_..... .""~
I
: ,
. -
,c_ ,,..
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data.
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşt i
05 2017

contract nr 2512017 pag 45

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu lnves t 1ţ1a
nr reţele l e de consum ,
Denumirea PT/SC/MT reţele spec ifică Punctaj Sector
crt distribuţie [Gcal/m
dist ribuţie (lei/Gcal]
(%] traseu]
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8
335 21 FOISOR 12,8 1330 6,32 568 24,00 3
35 61 MAI 11 ,2 895 6,511 566 24,00 1
532 3 UVERTURII 10,5
-- 815 6,594 563 24,00 6
123 2 IANCULUI
-- - 12, 1 1205 6,4 18 563
--
24,00 2
-

209 MY 11 ,8 584 6,84 561 24,00 3


456 9MARGEANULUI 11 ,2 1670 6,373 558 24,00 5
232 12 C5/2 11 ,6 1692 6,37 557 24,00 3
279 M BRAVU VEST 12,0 1126 6,55 554 24,00 3
457 1OMARGEANULUI 12,2 1199 6,646 544 24,00 5
416 4 OLTENIT A Placare 12,0 768
--
6,923
-
539 24,00 4
-
-
12,2
->-
1663 6,598
- 1--

563 3PLACARE 539 24,00 6


243 14 C5/2 11 ,6 745 6,98 536 24,00 3
486 VS.NORD 11 ,9 856 6,901 536 24,00 5
523 PT1/10 10,4 1805 6,632 534 24,00 6
2 STEFAN CEL
154 10,7 933 6,883 534 24,00 2
MARE ·- - -- - - -
1396
506
..___
315
PT2/6
M107
-- -
13,3
11 ,0
-
1105
6,790_
6,89
- -528
-
527
24,00
24,00
6
3
455 7MARGEANULUI 10,6 1099 6,896 527 24,00 5
382 2 TINERETULUI 12, 1 2210 6,678 526 24,00 4
383 3 TINERETULUI 11 , 1 1236 6,862 526 24,00 4
133 13 LACUL TEI 10.4 1162 6,892 525 24,00 2
510 PT1n '--- 12,7 1571 6,959 512 24,00 6
118 10,3 1584
- 6 ,990 510 24,00 2
212 COLENTINA
363 19 DOLHASCA 8,0 571 4,840 795 23,00 4
413 6 B.OLTENITA 4,0 2778 4,462 783 23,00 4
441 1RAHOVA 7,4 1390 4,589 781 23,00 5
496 PT3/2 4,0 1198 4 ,680 772 23,00 6
585 PT 8 CRIVINA 4,0 2641 4 ,690 746 23,00 6
COSMOS
-- - - -
120 9,4 992 4 ,912 745 23,00 2
EXTINDERE
148 3 MOSILOR 8, 1 1153 4 ,924 736 23,00 2
591 PT 4 CRIVINA 4,0 2470 4 ,827 726 23,00 6
379 1 B.OL TENITA 4,0 2835 4,883 715 23,00 4
163 3 SOCULUI 6,5 1821 4,982 711 23,00 2
23,00 3
-
291 U1 15,9 220 7,38 618

A-
151 1 DIMITROV 16,2 426 7,269 550 23,00 2
-
406 2 OLTENITA Placare 15, 1 884 7, 118 518 23,00 4
J 538 S.C.6n 9,8 830 4.000 927 22,70 6
526 7 V IRTUTll 8,2 495 4,302 911 22,70 6 .
/

] 473 8ALEXANDRIA 4,6 750 4,261


4,317
878
87 1
22,70
22,70
5 /
S'
- „ E-

466 1ALEXANDRIA 7,8 7 10


I ·-
I
/' l?s~ "....~I
„ ,„
] „_, ;:I
/,

.- •O '
T.
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
A TH energ S.R.L. Mun1c1p1ul Bucureşti
05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 46

Lungime
P1erden in Densitate
nr traseu lnvest1ţ1a
reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifica Punctaj Sector
crt distribuţie (Gcal/m
distribuţie (le1/Gcal)
[%] traseu]
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8
418 PIEPTANARI 6.5 1371 4 123 870 22,70 4
371 2 ZONA V 40 3359
-
4,005 868 22,70 4
-
>-
516 PT417pnm 9,4
-- --
1938
- --
4 , 119
-
858 22,70
->--
6
590 PT 9 CRIVINA 4,0
- 1949 4 , 161
-
849
- 22,70 6
-
581 PT 10 GIULESTI 8,9 720
-
4.441 846 22,70 6
377 6 VIFORNITA 4,0 2295
- 4 ,161 844 22,70 4
-
- -
404 HUEDIN 3,5 1886 4 ,207 840 22,70 4
213 8 C5/2 9,6 1639
- 4 25 837 22,70 3
-
,__ 12 - f -3 VICTORIEI 8.8 855 4,464 829 22,70 1
465 3RAHOVA 8,7
-
1175
- 4,419
-
819
- --
22,70 5
>-
396 2 8 OLTENITA
-
4,0
--
2978
- 4 ,267
- 817 22,70 4
-
397 3 8 OLTENITA 4,0 1360 4,395 816 22,70 4
398 5 8 OLTENITA 4,0 2747
- 4,326 807 22,70 4
414 7 B OLTENITA 4,0 2769 4,327 807 22,70 4
578 PT 1 GIULESTI 8,2 589 4,775 803 22,70 6
295 ~ 9,7 660 4,72 802 22,70 3
-502 CATELU
PT NEFAM 8,6 460
-
4,941
--
801
- 22,70 6
73
--
91 MAI
---- -
9,9 238 4,198 1066 22,40 1
-
46 PALAZUL MARE 8,2 212 4,327 1065 22,40 1
55 148 GRIVITA 4,4 186 4,547 1051 22,40 1
21 12 GOSTAT 10,2 277 5,582 775 22,00 1
336 15 FOISOR 12,3 277 5,60 772
- 22,00 3
-
105 H1 VICTOR MANU
-
10,8 345
-
5,436 762
- 22,00 2
199 ax 12,2 455
--
5,22
- >---
758
- 22,00 3
-
72 12 1 MAI 14,4 348 5,454 758 22,00 1
449 5P ISPIRESCU .._11 ,6 640 5,028 756
- 22,00 5
-
156 18 PANTELIMON 14,0 743 5,017 746 22,00 2
271 18 KLM 14,6 726 5,03 746 22,00 3
-
75 2 BANU MANTA 10,7 646 5,091 746 22,00 1
- -
172 202 MIHAI BRAVU 14,5 836 5,004 741 22,00 2
·· - - -
182 8 MUNCII 12,6 300 5,798 734 22,00 2
251 5 CALARASI 13,2 353 5,63 733 22,00 3
- - 5,318 730 22,00 5
482 T VLADIMIRESCU 12,4 530
BARBU
- -
185 11 ,0 506 5,354 730 22,00 2
VACARESCU -
392 11 GIURGIU 10,6 696 5,191 726 22,00 4
111
- - 10,8
-- 867 5.094 725
- 22,00 2
- -
42
140
13 PANTELIMON
1 TURDA
4 STEFAN CEL
- -
13,4

10,8
- - --
1070
1106
--
-- 5,028
5,019
724
724
22,00
22,00
>-
1
2 ./
it_
MARE
432
362
3SALAJ
17 DOLHASCA
11 ,9
11 ,4
--
647
1139
--
5,248
5,032
723
720
~
22,00
22,00
~"
14
~

..
I ~
t• _„,
#
• !?"u,-...
"
~

- "'I.
. (; . '
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05.201 7

contract nr 2 5/ 2017 pag 47

Lungime
Pierderi în Densitate
nr traseu Investiţia
reţelele de consum.
Denumirea PT/ SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt distribuţie [Gcal/m
distribuţie [lei/Gcal]
[%] traseu]
[ml
1 2 3 4 5
- 6 7 8
41 2 PREFABRICATE 10,4 375 5.671 720 22,00 1
68 1 TITULESCU 13,5 684 5,249 719 22,00 1
476 1/13SEPTEMBRIE 13,9
- -- - - -
640 5,310 716 22,00 5
J 434 2FERENTARI
-- 12,5
-- 1474
-- 5,011
-
713 22,00
-
5
- ·-
231 13 C5/2 10,7 1747 5,07 699 22,00 3
79 3 COLENTINA 10.6 1050 5 215 699 22,00 2
443 6SEBASTIAN 13 2 582
- 5,498 698 22,00 5
- -
90 4 SOCULUI 11 5 802 5 332 697 22,00 2
478 2/ 13SEPTEMBRIE
197 7 C3/2
- I-
--
-
12.6
11 ,8
- - 940
593
-
5 276
- - - - 696
5 51
-
696
-
-
-
22,00
22,00
5
3
-
462 11 MARGEANULUI 13 3 1117 5 219 695 22,00 5
294 9 CATELU 13,9 666 5,46 693 22,00 3
11 o 4 PANTELIMON 12,6 1691 5 156 689 22,00 2
162 21 PANTELIMON ..__ 10,3 907 5 388 683 22,00 2
436 4SALAJ
- 13,9 702 5,528 681 22,00 5
290 3 CATELU 11 .7 559 5,67 681 22,00 3
- -
433 3FERENTARI
- - ·-
10,6
- 1330 5,334
---
673 22,00 5
246 8 PLACARE
-
14,9 786
- 5,53
-
673
~1-

22,00 3
-
17 9 TITULESCU 13.4 525 5,783 672 22,00 1
- >--
235 6 PLACARE 10,2 2306 5,23 672 22,00 3
475 103A 11 ,6 1486
- 5,322 671 22,00 5
512 PT4n 11 ,7 2163 5,266 668 22,00 6
12,3 1465
-
5,37
- -
265 1 NIC PASCU 666 22,00 3
417 5 BRINCOVEANU
-- 12,9
-
1132
-

5,474 662 22,00 4


- -
63 N CHIBRIT 12,3 634 5 754 661 22,00 1
504 PT7/5 13,9 1450 5,416 660 22,00 6
360 2 OLTEN ITA 11 ,0 823 5,623 660
- 22,00 4
129 3 IANCULUJ 11 ,0 1412
- 5,468 655 22,00 2
-
447 2P ISPIRESCU 11 ,6 1155 5,540 654 22,00 5
144 2 MOSILOR 13,0
-- 547
- ---
5,943 651
- 22,00
-
2
,____
143 1 MOSILOR
-- -
11 ,9
-
1337 5,548 647 22,00
-
2
-
444 ?SEBASTIAN 10,3 1174
- 5,648 641 22,00 5
-
80 4 COLENTINA 10,8 1069 5,718 636 22,00 .,__ 2
11 ,3 2065 5,565 633 22,00 6
-
500 PT12/4
492 PT1/8 11 ,6 1657 5,621 632 22,00 6
323 5 MARASESTI 11 9 1146 5,74 631 22,00 3
89 2 TEIUL DOAMNEI 10 4
- -
1307
- 5,7 18 629
- 22,00 2
-

381 1 TINERETULUI
--12,2 2838
-- 5,588 625 22,00 4 /{_
241 4 C5/1 10, 1 899 5,91 624 22,00 3
319 3 MARASESTI 13, 1 1133
-- 5,82 623 22,00 3 /-
31 3 C3 CAUZASI 14,5 1033 5,87 621 22,00 3/ '
-
292 7 X 11 ,8 9 15 5,93 62 1 22,00 ~
( , .
'~ <~
;
'""
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucuresti 05 2017

contract nr 2512017 pag 48

Lungime
Pierderi în Densitate
nr traseu Investiţia
reţelele de consum.
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt d1stribuţ1e [Gcal/m
distribuţie [le1/Gcal]
[%] tra seu]
[m]
-
1 2 3 4 5 6 7 8
- -
147 5 MOSILOR 10,5 1072 5,862 621 22,00 2
268 2 VITAN 11 7
- - 1677 5,74 619
-3
22,00
522 PT3/10
-- - 11 ,0
-
2364
- 5,689
- -
81 10,2
-- - - 617 22,00 6
5 COLENTINA 1580 5.796 615 22,00 2
->- -
458 2RAHOVA 11 , 1 1136 5,920 612 22,00 5
-
454 8MARGEANULUI 12.8 1206 5 .971 605 22,00 5
-- -
- 519
481
PT3/8
1PANDURI
10 5
12.5
- --
1296
1420
-
5,947
5.922
- 605
605
22,00
22,00
6
5
-
324 2 MARASESTI 11 , 1 128 1 5,97 603 22,00 3
491 PT2/8
-
10,5
_ ,_
1483
- 5,968 599
- -
--- - 22,00- 6
- 1
26 140 1 MAI 10.4 126 5,614 967 21 ,70
-
13,8
- - ---
66 K GRIVITA 176 5,213 931 21 ,70 1
312 7 CALARASI 15,4 753 6,30 594 21 ,00 3

-- 96
333
415
9 PANTELIMON
12 FOISOR
3 OLTENITA Placare
15,4
15,3
16,5
768
1107
944
6,474
6 38
6,851
577
569
536
21 ,00
21,00
21,00
2
3
4
-

-- - - -
,_574 9, 1 1540 3,570 . _ 999 6
467
i-
2VETERANI
VICINA 8,0
·-
2260
-
3,539 993
- _3.0,70
20,70 - 5
592 PT 3 CRIVINA 4,0
-- 2341 3,613 971 20,70 6
373 LUICA 4,0 334 1 3,603 965 20,70 4
40
- -
3565
-
3,603
369 SPIN IS 963 - ~o 4
588 PT 1 CRIVINA 4,0 1852 3,724 950 20,70 6
--- -- - -
376
587
-
4 VIFORNITA
PT 5 CRIVINA
--- 4,0
4,0
2375
2979
-
3,771
3,816
- - 930
914
20,70
-
20,70 - 4
6
222 6X 9,7 1652 3,93 904 20,70 3
367 URZICENI 4 ,0 3951 3,854 899
-
20,70 4
394 1 BIS ZONA 1 9, 1 2636 3,897 897 20,70 4
- 10,0 3524 3,909 888 20,70
c--
549 1 PLACARE 6
4,0 1527
- 3,019 1182
-
365 DEALUL CERNEI
- - -- -
- 20,40 4
-
4,0
372 3 ZONA V
-- -2146
- ~
3,269
- 1077 20,40
- f- -
4
565 11 MARGELELOR 7,9 1640 3,438 1034 20,40 6
3,6 2877 3,444 1013
385 1 OLTENITA NORD
1283
- 20,40
20,10
4
438 4CHIRIGIU 9,0 235 3.498 5
11 ,7 855
- 4 ,625 800 20,00 2
,___159 5 SOCU LUI
117 6 PANTELIMON 11 ,5 1236 4 ,515 799
- 20,00 2
349 5 ZONA 1 10,2 1406 4 ,485 799 20,00 4
445 3DRSARll 12,7 1385 4 ,489
- 799 20,00 5
- ~

531 2POLITEHNICA 13,9 1700 4.463 795


-
20,00 6
-
/1--
- -
- 339

- 564
IZVOR COSBUC
1OARAGONITULUI
11 ,3
10,7 -- 911
1921
4,632
4,461
795
792
20,00
20,00
4
6,.......-
1__ '
.
423 4 LINARIEI 10,3
- -
1002
-
4,635
- 789
-
_ 20,00 /4
I
237 3 PLACARE 13,9 783 4 ,75 785 20,00 3,
~

.
~ .f? S.r:. 1?1)
~.1.
r
;
' I
"""-
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
A TH energ S .R.L. Munic1p1ul Bucurest1 05 2017

contract nr 2512017 pag 49

Lungime
Pierderi în Densitate
nr traseu lnvest1\1a
reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifica Punctaj Sector
crt d1stnbuţ1 e [Gcal/m
d1 slnbuţ1e [lei/Gcal]
[%) traseu]
[m]
-
-- -
352
1

2 ZONA li
2 3
12,9 1770
4 5
4,616
6
768
7
-4
8

479 3/13SEPTEMBRIE 11 ,6
-
1310 4,723 761
- 20,00
_ ,__ 20,00 5
461 6RAHOVA
--
13,4
- --
1866
- --
4 ,662
-
759
- 20,00
-
307
--3 TOMIS
·- 11 ,2
-- 1416
- 4,72 758
- 20,00
5
3
-

245 5 PLACARE 13,4 _ ,_ -2015 4 67 756 20,00 3


- --
439 5CHIRIGIU 11 ,2 815 4,927 754 20,00 5
450
.__ 4DR SARll 11 ,8 1254 4 ,788 753 20,00 5
94 7 PANTELIMON 10, 1 1409 4 ,769 751 20,00
·-
2
119 17/18 PETRICAN 10,4 2145 4 688 751
-
20,00 2
485 2PANDURI 11 ,3
- -
1630 4 ,739 751
- 20,00 5
169 12 o
- 762
- -
ILARIE KENDI 4,984 750 20,00 2
- -
387 6 ZONA 1 10,4 1129 4,851 748 20,00 4
-
12,5
-- -
- 326 1 LABORATOR
- 1647 4,76 747 20,00 3
- 58 STIRBEI VODA 12,2
- 1134 4 ,912 738 20,00 1
160 3 VASELOR 10,8 1676 4 .844 733 20,00 2
378 7 ZONA 1 11 ,8 1206 4 .957 729 20,00 4
249 11 ,0
- -
9 PLACARE ,_ 1916 - 4,99 709
- _ 20,00 3
-
--
- >--
520 PT4/ 8 10,7 2249 4 ,976 706 20,00 6
400 20,3 163 7 .199 690
- 20,00
12 GIURGIU 4
- ,_.
309 10 AMBROZIE 11 4 503 4,16 939 19,70 3
AVIATOR
29 10, 1 545 4 ,171 928 19,70 1
SANATESCU
- I- -
487 TRIBUNAL 12,3 710 4 ,055 927 19,70 5
139 CHIRISTIGIJ 10,3
-
470 4,305
- -
916
- 19,70 2
) 534 4 VIRTUTll 14,2 1040 4 ,029 905 19,70 6
220 5 C3/2 13,6 1257 4,01 898 19,70 3
174 1 COLENTINA 12,0 952
- 4,088 897 19,70 2
448 3P ISPIRESCU 13,2 1308 4,009 897
- 19,70
-
5
-
346 2 ZONA 1 12,6 1503 4,012 890 19,70 4
- 14,6 1625
~

4,030 883
- 19,70
-
569 ?LAVANDEI 6
,___ - - 1578 4,059
- - -
61 2 BUCURESTll NOI 13,8 878 19,70 1
70 2 TITULESCU 10,3
- - 439
-
4,552 875 19,70 1
426 1SALAJ 12,4 1943
- 4,044 873 19,70 5
533 1VIRTUTll
- 11 ,5
-- 1480
- 4,106 870 19,70 6
.__
239 5 C4/2 10,7 1141 4 ,18 867 19,70 3
-
- 155
451
17 PANTELIMON
4P ISPIRESCU
- -
11 ,7
11 ,5
-
799
1327
- 4 ,298
4 ,151
- 866
866
-
19,70
19,70
2
5
-
36 3 TURDA 10,9
-- 739 4 ,346
-
862
- 19,70 1
-
23 71 MAI 11,4
--
- 744 4 ,344 862 19,70 1 jl-
-
152
576
22 PANTELIMON 13,4
10,8
1726
1532
4 , 141
4 ,170
857
855
19,70
-
19,70 6
2
- (
l 351
2VIRTUTll
1 ZONA li 14,8
-- 1710
- 4 ,164 853 19,70 4/
~
~ ~

(. .. „
<
;
;.
)
Zone unrtare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Mun1c1p1ul Bucuresti 05 201 7

contract nr 2512017 pag 50

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu lnvest1ţ1a
nr. reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt distribuţie [Gcal/m
distribuţie [le1/Gcal]
[%] traseu]
fml
1 2 3 4 5 6 7 8
69 11 4 801
-
8 1 MAI 4,382 849 19,70 1
- >- -
202 D 16 12 7 634 4,49 847 19,70 3
-
446 1DRSARll 10,3 941
-~ --
4,356
- - - -> - - -
843 19,70 5
E2 VATRA
-- ~
>- -- - -
106 10,6 574 4,569 842 19,70 2
LUMINOASA -1--

407 1 VACARESTI 13,2 1018 4,352 839 19,70 4


-
112 5 PANTELIMON 13,3 141 2 4 ,271 838 19,70 2 -

442 1P ISPIRESCU 11 ,7 1733 4 232 838 19,70 5


127 213 COLENTINA 10,7 2309
- 4 ,197 837 19,70 2
-
357 2 NITU VASILE 10 9 1707 4 ,259 833 19,70 4
470 4RAHOVA 11 ,4
-
3080 4 ,181
-
833
- 19,70
I-

5
-
194 1 CAREI 10,3 1049 4,37 4 833 19,70 2
354 4 ZONA li 10,5 2358
- 4,225
- 830 19,70 4
25 2 PRIM 1 MAI 10,6
-
692
- 4,554 828 19,70 1
-
226 2 C5/1 11 , 1 2735 4,23 827 19,70 3
325 19 FOISOR 14,7 675
- 4 , 5~ 823 19,70 3
-
3 STEFAN CEL
--- - -
145 11 ,0 1141 4 ,425 819 19,70 2
MARE
302 4 C4/2 10,9 2164
- 4,31 816 19,70 3
-
212 5 C5/2 10,2 936 4,53 811 19,70 3
544 5 DESISULUI 11 ,9 1565 4 ,396 811 19,70
- 6
-
15 1PINTILIE 12,7 612 4,720 809 19,70 1
205 1 C3/1 12,7 1948 4,37 808 19,70 3
559 S.C 819
- - 10,8 1343
-
4,44 5 808 19 ,7~ 6
-
267 16 RACARI 11 ,2 1025
- 4,52
- - 808
-
19,70 3
463 6P ISPIRESCU 13, 1 588 4,762 805 19,70 5
-
437 6SALAJ 13,2 686 4 ,700 803 19,70 5
- 280 5,75 751
26 1 2 CORNU CAPREI 15,4 19,00 3
-
408 D-TRU PETRESCU 18,7 937 5,204 706 19,00 4
·-I - -
254 3 CALARASI 15,9 921 5,26 700 ~00 3
-- -
543 8PLACARE 15,4 1331 5,143 699 19,00 6
- >-
260 1 CALARASI 15,7 752 5,44 687 19,00 3
540 5 PLACARE 19,5 1708 5,824 609 19,00 6
-
130 5 IANCULUI 15, 1 185 5,585 .1 -
857 18,70 2
9 6 AVIATIEI 10,0 1619 2,704 1316 18,10 1
368 1 ZONA IV 3,9 1608 2,745 1296 18,10 4
-
399 4 B OLTENITA ,_ 4,0 5171 2,676 1289 18,10 4
347 3 ZONA 1
- 8,5
--
2388
- ---
2,760 1271 18,10 4
-
"
370
337
1 ZONA V
16 FOISOR
4,0
19,5
1590
87
- 2,834
5, 17
1257
1226
18,10
18,10
4
3
- /'L
545 12 LINIEI 9,2 1640
-
2,908 1223 18,10 6 / -. ~

409 2 OLTENITA NORD 3,5


-~
1772
- 2,902 1222 18,10 ff'
(. ~ ,' .
~'

"~
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data:
ATH energ S.R.L. Mun1c1piul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 51

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu lnvest1ţ1a
nr reţelele de consum,
Denumirea PT/ SC/MT re ţele specifică Punctaj Sector
crt distribuţie [Gcal/m
distribuţie [lei/Gcal]
[%] traseu)
Im]
1 2 3 4 5 6 7 8
393 ALMASUL MARE 4,0 2589 2,866 1221 18,10 4
582 PT J GIULESTI 9,1 1800 2 ,904 1220
- 18,10 6
589
- 4,0
PT 2 CRIVINA 3747 2,883 1203 18,10 6
I-

329 6 VITAN
---
20, 1 458 6,44 615 18,00 3
-
203 C4 7,9 1299 2,29 1573 17,80 3
5 4 AVIATIEI 4,0 2867 2,318 1505 17,80 1
49 10-22 DUCA 8,3 583 2,623 1464 17,80 1
240 3 C5/1 14 ,2 2164 3,53 998 17,70 3
186 7 O-NA GHICA 11 ,7 742 3,782 990 17,70 2
24 10,5
·- - --
1260
- 3,653 17,7~
13 1 MAI
- - - -986- - 1
45 2 1 MAI 13,6 733 3,804 985 17,70 1
528 6 PLACARE 10,5 1440 3,634 984 17,70 6
180 1 COLENT-SOCULUI 10,5 1311 3,668 980 17,70 2
570 8GHIRLANDEI 13,4 2440 3,659 958 17,70 6
187 6 D-NA GHICA 10,5 967 3,833 956 17,70 2
529 1UVERTURll 13,9 1995 3,695 955 17,70 6
422 3 BIS ZONA 1
-- - 14 ,4
--
997
-
3,846
-
951 i - !7,70 4
225 1 C5/ 1
-- 11 ,0 1524 3,76 950
-
17,70 3
-

276 1 TOMIS 10,8 1811 3,74 947 17,70 3


173 2 FUNDENI 11 ,5 1247 3,813 946 17,70 2
128 1 SOCULUI 10,6 1610 3,825 930 17,70 2
184 018 MIHAI BRAVU 10,5 1304 3,884 926 ._ 17,70 2
-
200 5X 10,3 1180 3,93 921 17,70 3
- - -
547 2PLACARE 10,5 1560 3,983 895 17,70 6
32 NICOLAE RACOTA 10,0 1700 3,994 889 17,70 1
-
489 PTMFA 11 ,5 2520 3,998 876 17,70 6
2,077
6 3AVIATIEI 4,0 2534 1686
- 17,50 1
584 PT PRUNARU 13,3 776 3,190 1169 17,40 6
348 4 ZONA 1 12,3 1039 3,155 1156 17,40 4
33 51 MAI 10,4 1212 3,177 1137 17,40 1
359 4 NITU VASILE
- - -- 14,2 2005 3,107 11 35 17,40
-
4
358 3 NITU VASILE 12, 1 2954 3,082 1131 17,40 4
192 8 D-NA GHICA 14,4 655 3,356 1129 17,40 2
214 6 C5/2 13,5 2200 3, 12 1127 17,40 3
330 10 VITAN 14,2 1864 3, 14 1126 17,40 3
82 6 COLENTINA 10,8 926 3,271 11 24 17,40 2
>--- -
13,9 489 3,593 1092 17,40 2
183
171
121
7 MUNCII
3 FUNDENI
71RTA
13, 1
11 ,0
1656
1005
3,271
3,369
1087
1085
17,40
17,40
2
2 ,
/(_
11 ,4 2178 3,301 1066 17,40 2
93
305
14 PANTELIMON
2 SULEA 11 , 1 1316 3,38 1065 17,40 3/ - ~ „
298 S1 - S3 11 ,8 401 3,84 1052 17,40 /J ;\I
( /I~ ""
Zone unitare de alimentare cu energ re term ică
Data :
ATH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti os 2017
contract nr. 25/ 2017 pag 52

Pierderi în Lungime
Densitate
nr. traseu lnvest 1ţ 1a
reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT reţele specifică Punctaj Sector
crt distrrbuţre [Gcal/m
distribuţie (ler/Gcal]
[%] traseu]
[ml
1 2 3 4 5 6 7 8
435 DOINA 12,7 715 3,653 1029 17,40 s
468 2ALEXANDRIA 11 .8 2505 3,411 1027
216 1 O CS/2
-- - 11.4 2161
- -- -- - 17,40 5
-
3,47 1013 17,40 3
215 11 C5/2 14,7
- - 2283 3,47
- 1012
- -
17,40 3
471 SOLD.CROITORU 11 ,8 3120 3,463 1006 17,40 5
356 11 ,7
-
1 NITU VASILE 2248 3,497 1005 17,40 4
164 2 VOINICENI 14,6 2188 3.512 1001 17,40 2
C1 VATRA
107 11 ,4 799 3.027 1229 17,1 0 2
LUMINOASA
28
338
POPI STEANU
14 FOISOR
12,5
13.5
186
792 -- 3,895
3,10
1226
1202
17,10
17,10
1
3
-
-
306 3 SULEA 15,0 793 4,81 773 17,00 3
74 1 BANU MANTA 16,0 582 4,989 770 17,00 1
310 1 AMBROZIE 15,2 2122 4 ,64 759 17,00 3
573 3DREPTATll 18,0 1360 4 ,728 759 17,00 6
207 1 L PATRASCANU 15,3 794 4,95 752 17,00 3
-
567 11NDESIRll
-- - 16,9 1689
-
4 ,793 741 17,00 6
- - -
296 IOR 15,3 1682 4,94 720 17,00 3
135 A4 17,4 450 4 ,249 934 16,70 2
44 4 TURDA 16, 1 944 4 ,092 897 16,70 1
263 2 CALARASI 16,7 1423 4,13 867 16,70 3
218 BA 15,4 619 4,66 818 16,70 3
250
,_...___ S CORNU CAPREI 15, 1 741 4,68 800 16,70 3
- 16,6 262
-
4 ,284
10 2 PINTILIE 1022 16,40 1
193 5 D-NA GHICA 15,3 308 4 ,199 1008 16,40 2
264 3 LABIRINT 17,6 407 4,02 1001 16,40 3
150 O PANEZ 10,7 1837 2 ,541 1393 15,10 2
210 16 CS/2 11, 1 2786 2,53 1380 15,10 3
211 9 CS/2 12,4 2182 2,56 1373 15,10 3
- 13,0 882 2,751 1341 15,10 1
7 BELLER BITOLIA
60 1 BUCURESTll NOI 12,3 946
- 2,775 1323
- 15,10 1
-
166 ALEEA CIRCULUI 14,8 1410 2,723 1315 15,10 2
427 2SALAJ 11 ,4 1675 2,705 1314 15,1 0 s-
83 7 COLENTINA 12, 1 1048 2,806 1299 15,1 0 2
420 8 BRINCOVEANU 13,9 1800 2,742 1292 15,10 4
168 1 FUNDENI 13,4 1292 2,822 1275 15,10 2
13,2
- 1650
- 2,799
-
1270
-
15,10 5
,483
_ 1D.TABEREI
-- - -
579
287
PT G3 GIULESTI
2 STEJARULUI
11 ' 1
14,9
1693
762
2,811
2,97
1263
1259
15,10
15,10
6
3 t~
345 1 ZONA I 14, 1 2540 2,785 1257 15,10 4 , ;

J
3
227
RADU BELLER
10 NEFAMILIST!
13,4
14 ,0
1907
1208
2 .813
2,91
- 1257
1240
15,10
15,10
1 /~
,3
~ f.

r > ~'-'
l •,f?s . . .-.#
"'1 1
':l
'.
I.

~ 1C .,,
J

Zone unitare de alimentare cu energie term ică


Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05.201 7

contract nr 25/ 2017 pag 53

Lungime
P1erden în Densitate
nr traseu lnvest1ţ1a
reţelele de consum,
Denumirea PT/SC/MT re ţele specifică Punctaj Sector
crt distribuţi e [Gcal/m
d i stribuţie [lei/Gcal]
[%] traseu)
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8
67 R GRIVITA 9,7 1149 1,695 2137 14,90 1
64 6 BUC URESTll NOI . - ,7
11 216 2,948 1555 14,80 1
50 12,4
- -
-
92
3-11 DUCA
- - -553
- - 2,504 1543 . 14,80 1
COSMOS VECHI 11 ,4 972 2,481 1476 14,80 2
181 2 COLENT-SOCULUI 10,6 660 2,586 1465 14,80 2
419 6 BRINCOVEANU 15.0 4198 2,416 1433 14,80 4
464 GAROAFEI 14,0 1210 2,571 1405 14,80 5
277 2 TOMI S 18,3 1217 3,69 979 14,70 3
575 6ROSIA MONTANA 17.3 1905 3,640 971 14,70 6
- - -
158 20 PANTELIMON 18,2 817 3,972 935
137
-
1 REPUBLICII
- - - -
17,6 863
. ~

3,970 931
- 14,70 - ---
2
14,70 2
248 ILIOARA 0,0 477 1,69 2336 14,60 3
-
4 1 AVIATIEI 10,7 5709 2,005 1718 14,50 1
2 2 AVIATIEI 12,9 2800 2.101 1662 14,50 1
469 TEIUS 11 ,7 2910 2, 108 1654 14,50 5
10,3 1404 2,226 1610
- 77 RAMURI TEI
·- -
- - 14,50 2
161 19.0 599 3,206 1194 14,40
>-----
P16 MIHAI BRAVU
- 19,3 - - -2-
556 14PAC ll 772 3,188 1170 14,40 6
527 8 VIRTUTl l 16,2 510 3,406 1146 14,40 6
410 2 VACARE STI 18,0 1991 3,106 1136 14,40 4
536 3 VIRTUTll 15,9 1300 3,284 1095 14,40 6
554 12MARATONULUI 17, 1 2235 3,275 1073 -~·40 -
6
259 4 TH SPERANTA 15,4 2341 3,27 1073 14,40 3
-
233 1 PLACARE 16,0 2052 3,42 1031 14,40 3
488 PT RAZOARE 16,2 782 3,619 1030 14,40 6
453 7P.ISPIRESCU 15,4 471 3,856 1023 14,40 5
47 AGARA 16,5 495 3,867 1013 14,40 1
228 4XA 8,5 2164 1,45 2424 14,30 3
59 1O BUCURESTll NOI 16, 1 318 3,315 1269 14,10 1
- 694 3,10 1214
---
229 1 NUFARUL 18,4
- - - -- - - 14,10 3
353 3ZONAll 20,3 1648 4,655 764 14,00 4
38 6ACM 6,8 582 1,297 2959 13,70 1
273 13 TOMI S 21 .7 1216 4 ,06 889 13,70 3
108 HATISULUI 24 ,7 595 4,308 889 13,70 2
31 LOCUINTE STEAUA 4,0 216 1,435 3196 13,40 1
1 FLOREASCA 4,0 135 1,459 3631 12,50 1
-- -- --
328 4 DUDESTI 10,7 670 1,97 1920 12,20 3
1
332 18,0 1389 2,58 1387 12,10 3
583
13 FOISOR
16,9 1661
- 2,628 1352 12,10 6
j{_
PT B GIULESTI V
I

484 2DR.SAR ll 16,7 1124 2,755 1317 12,10 5 -;


274 14 TOMI S 17,2 1920
- 2,90 1220 12,10 V •
195 4 COLENT-SOCULUI 10,4 1207 1,738 2079 11,90 / 2
<
{· ~· / r; !?~,.. ';.I
'. ~
"...... "'
"
\ r

,
, I.
......
• ,1.
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data:
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti
05.2017

contract nr. 25/ 2017 pag 54

Lungime
Pierderi în Densitate
traseu Investiţia
nr reţelelede consum,
Denumirea PT/SC/MT reţe l e specifică Punctaj Sector
crt distribu ţie [Gcal/m
distribuţie [lei/Gcal]
[%] traseu)
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8
8 5AVIATIEI 10, 1 11 14 1,780 2039 11 ,90 1
391 MOLDOVITA 17, 1 1002 2,321 1575 11,80 4
- -- - >--
234 2 PLACARE 17,1 3706 2,35 1474 11 ,80 3
175 MECANICA FINA
·- -
16,4
-
1160
-
2,576 1406 11 ,80 2
179 3 COLENT-SOCULUI 10,2 2726 1,520 2298 11,60 2
65 HRISOVULUI
--
12.0 638 1,715 2216 11 ,60 1
30 SANDU ALDEA I 15,3 210 2,602 1775 11 ,50 1
238 24 C5/2 17.4 719 2,26 1662 11 ,50 3
289 M1 20,0
-- - - - - ..____ 594 2,32 1654 11 ,50 3
380 TUDOR GOCIU 18.4 1557 2,170 1642 11 ,50 4
-- ·- 1449 -- - -
o-
395 PRASILEI 20,6 Î 3,015 1186 11,40 4
86 6 MOSILOR 21 ,5 632 3,557 1070 11 ,40 2
54 146 GRIVITA I 14,7 199 1,869 2507 11 ,30 1
258 1 LABIRINT 23,1 588 3,12 1227 11 ,10_ 3
480 MARINESCU 19,8
-- 165 I
2,409 2056
I 10,90 5
557 2ROSU 9,2 2115 0,568 6204 10,50 6
-- -
343 PLUGARILOR
284 11LABORATOR -1-
15,6
16,9
-
-
2439
2010
!. 1,968
1,63
. 1781
--
2158
9,50
8,90
4
! 3
541 5A PLACARE 17,8 331 1,959 2130 8,90 6
552 11 LINIEI 24,6 1259 2,454 1468 8,80 6
452 3SEBASTIAN I 22,1 794 2,182 1706 8,50 5
561 S.C.14 12,1 141 1 0,485 7390 7,50 6
- 10,2 237 0,661
. 440
_ _ 6CHIRIGIU 6782 7,50 5
-
550 10LINIEI 16,8 1035 1,174 3107 7,40 6
553 LOC.ALCAZ 31,5 305 2,390 1774 7,00 6
555 15PACll 27,2 725 2,139 1755 7,00 6
344 2 SERBAN VODA 24,2 647 1,925 1971 6,20 4
411 9 BRINCOVEANU 22,1 653 _ ,_ 1,822 2082 . 5,90 ,__ 4
- -
257 4 LABIRINT 22,6 674 1,83 2070 5,90 3
- - -
311 2 NIC .PASCU 20,7 1063 1,34 2718 5,00 3
388 6 ZONA li 19,6 1637 0,860 4137 4,50 4
548 LOC.ICPB 33,9 554 1,840 2099 4,40 6
- 1,081
537 S.C.4/5 27,5 1100 3359 2,60 6
286 1 ANEXA 44,1 2066 0,17 20389 0,00 3
558 1ROSU 50,4 1365 0,464 7725 0,00 6
586 PT ZAGANESCU 26,4 398 0,751 5382 0,00 6
-1-
560 S.C.11
- -·- -
36, 1
-966 0 ,942 3890 0,00 6

/
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data:
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05.2017

contract nr 25/ 2017 pag 55

Din tabelul 4 .5 se constată că în urma aplicării criteriilor rezultă următoarele

categorii de PT:
PT care intră în ZU : toate PT din tabelul 4 .5 care nu sunt marcate cu fond
colorat;
PT care nu intră în ZU având punctaj inferior punctajului minim: PT din tabelul
4.5 marcate cu fond galben. Acestea sunt prezentate şi separat în tabelul 4.6.
PT-uri care au realizat un punctaj superior celui minim dar unul dintre criterii se
află în afara limitelor considerate. Acestea sunt PT din tabelul 4.5 marcate cu
fond roz, prezentate şi separat în tabelul 4.7. Ex: PT 2 Rosu are densitatea de
consum O.568 - sub limita inferioară respectiv sub valoarea 1 - a se vedea
punctajul din tabelul 4. 7, rândul 1.
Se constată că la toate PT cu densitatea de consum subunitară , investiţia

specifică depăşeşte limita superioară de 3400 lei/Gcal - a se vedea tabelul 4 .7.


Pentru aceste PT se va efectua o analiză suplimentară care să ţină seama cu
prioritate de structura consumatorilor arondaţi (case, condominii , instituţii

publice) şi soluţiile alternative: fie arondarea consumatorilor la alte PT


învecinate pentru a reduce lungimea reţelelor de distribuţie fie montarea de
module la nivel de consumator.
De asemenea s-au constatat câteva PT-uri pentru care nu s-au putut aplica
criteriile stabilite deoarece este o neconcordantă în datele de intrare. Aceste PT sunt
prezentate în tabelul 4.8.

Puncte termice care nu intră în ZU


Tabelul 4.6
Cantitatea de
Denumirea energie
p· d .•
ier en in
I Lungime
t Densitate Punctaj
PT/SC/MT termica Consum reţelele de rals~u consum,
Investiţia I
intrata in total r
d"ISt n"b U 1e d. ret .b
e ef [Gcal/m
specifică
(le1/Gcal)
Sector
menţiuni PT/SC/MT in [%] 1s [~lu ,1e traseu] Menţiuni
anul2016
1 ANEXA 638 357 44,1 2066 0,17 20389 0,00 3

~ ;(
S.C.4/5 1642 1190 27,5 1100 1,081 3359 2,60 6
0,00
conf. planse
1ROSU 1278 634 50,4 1365 0,464 7725 format fif
alimenteaza .
17 blocuri
~-~
,
6
.
. . -~t<

~"~s;- ;1
: <A

•' !.
. ..
' -...;::
•O
'
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Municipiul Bucureşti 05 2017

contract nr. 25/ 2017 pag 56

~um;rea I
Cantitatea de
Lungime
energie Pierderi în Densitate Punctaj
traseu Investiţia
SC/MT termica Consum reţelele de consum ,
reţele s pe cifică ._ Sector
intrata in total distribuţie [Gcal/m
d istribuţie [lei/Gcal]
menţiuni PT/SC/MT in [%] traseu) Menţiuni
[m]
anul2016
0,00
conf. planse
sc 11 1423 910 36,1 966 0,942 3890 fonnat tif 6
alimenteaza
4 blocuri
0,00
conf. planse
format tif
PT alimenteaza
ZAGANESCU 406 299 26,4 398 0,751 5382 cateva 6
condominii
cu 2-3 nive-
le pe str
Zaganes~ --
-

Puncte termice care necesită o analiză s upl imentară

Tabelul 4.7
- - --- -- --
Cantitatea
de energie
Pierderi
în
Lungime
traseu
Densitate
lnvest1\1a
Punctaj l
Denumirea termica Consum reţelele consum, ,______ - Sector
reţele specifică
PT/SC/MT intrata in total de [Gcal/m
di stribuţie (lei/Gcal)
PT/SC/MT in distribuţie traseu] Menţiuni
[m]
anul2016 [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 10 50
conf. planse
2ROSU 1322 1200 9,2 2115 0,568 6204 format tif 6
alimenteaza
28 blocuri
7,50
conf. planse
6CHIRIGIU 174 157 10,2 237 0,661 6782 fonnat tif 5
alimenteaza
2 blocuri
--- ~- -- - - - - - 7,50
conf. planse
S.C.14 777 684 12, 1 1411 0,485 7390 fonnat tif 6
alimenteaza
6 blocuri
-
15PACll 725 2,139 1755
7,00
conf. planse
format tif 6
/_
2130 1550 27,2 I
,..
alim~
~ -- 1 ';;f_
5 blocu · ·
~ ·- !\
I

I ,
i R"'
.... ,._-- ~I ~

.I

' ""' -- '" '


Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data:
A TH energ S.R.L. Municipiul Bu cureşti
05 201 7

contract nr. 25/ 2017 pag 57

Cantitatea Pierderi
Lungime
de energie în Densitate Punctaj
traseu Investi ţia
Denumirea termica Consum reţel e le consum,
PT/SC/MT intrata in total de
re ţe le
[Gcal/m
specifică r-- - Sector
d i stribu ţie [lei/Gcal)
PT/SC/MT in distri buţie traseu] Menţiuni
[m)
anul 201 6 [%] l
t-
LOC.ALCAZ 1064 729 31,L__ 305 2,390 1774 7,00 6 -
- - ~
- -
4,50
6ZONA li conf. p/anse
1749 1407 19,6 1637 0,860 4137 forma t tif 4
alimenfeaza

LOC.ICPB
-- 1543 - 1019 339 554 1,840 2099
4 blocuri
4,40 6 19
Puncte termice pentru care nu s-au putut aplica criteri ile st abilite
Tabelul 4.8
Pierder i
--
Lungime
- -
în Densitate
traseu Investiţia
nr. Denumirea reţelel e
reţele
consu m.
spe c ifi că Menţ i uni Sector
crt PT/SC/MT de [Gcal/m
di stribuţie [lei/Gcal]
distri bu ţie trase u)
[m)
[%]
1 2 3 4 5 6 7 8
Nu are consum
Conf planşe
472 AMURGULUI o.o 1890 nu e cazul nu e cazul format t1f 5
alimenteaza 20
-- ~
I blocun
Are consum dar nu
165 VILA 71 4,1 o nu e cazul 21 42 e menţionată 2
lungimea reţelelor
Are consum dar nu
e menţionată
64 COLENTINA lungimea re\elelor
131 7,0 o nu e cazul 718 Conf planse
2
format l1f
ahmenteaza 1 bloc
Are consum dar nu
e menţionată
4 PRIM lungimea reţelelor
104
PANT ELIMON
8,7 o nu e cazul 699 Conf planse 2
format l1f ahmen-
teaza 1 bloc
Are consum dar nu
e menţionată
lungimea re\elelor
136 A2 5,5 o nu e cazul 140 Conf planse 2
format t1f
alimenteaza 13
blocun
-- „
Are consum dar nu I
e menţionată
lungimea re\elelor 1 l_
Conf. datelor de
474 SURA 12,5 o nu e cazul 74 operare are con-
5
~
„.
/-
sum dar nu a putut ~

fi identificat pe
planun
t '

(~: At\;Rs.r:. ~l
\ '!'„
~

)._
.r:Ef.
J'.
.
•„ ~ ..-:
-
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S .R.L. Muntc1p1ul Bucureşti 052017

contract nr 25/ 2017 pag 58

Tabelul 4.9 prezin tă modulele termice ş1 PT de tip industrie sau dotaţii care rămân
în Z U conform principiului b) din cap. 4.2.

Puncte termice de tip indus trie sau dota ţ i i

care rămân în ZU

Tabelul 4.9

nr
Denumirea PT/ SC/MT Sector
crt
-
1 2 3
1 4 PREFABRICATE 1
2 Modul A1 1
>- -
3 HOTEL CERNA 1
4 Modul A2 1
,_ 5 Modul A3 1
6 5 PREFABRICATE 1
7
,..__ MODUL BL B3 1
8 MODUL BL G5 1
f--

9 VILA 7 BIS
-- 1
~-

10 MODUL BL.A 13
- -- 1
11 MODUL BLAS 1
12 MODUL BL.B13 1
13 MODUL BL.B9 1
14 MODUL BL.C9 1
15 MODU L BL.D13 1
16 MODUL BL.D3 1
17 MODUL BL.D9 1
18 MODUL BL.E13 1
19 MODUL BL.E3 1
20 MODUL BL.E9 1
21 MODUL BL.F13A 1
22 MODUL BL.F13B 1
23 MODUL BL.F3 1
24 MODU L BL.F4 1
25 MODUL BL.G3 1
26 MODUL BL.H3 1
27 MODUL BL.H4 1
1
28
29
30
MODUL
- - BL.13
MODUL BL.J3
MODUL BL.K3
-- - 1
1
(:__
~
31 MODUL BL.L3 1 I
32 MODUL BL.M3 1
33 MODUL BL.P11 1
~
34 MODUL VILA 1O 1

• • ?
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data:
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti
05 2017

contract nr 25/2017 pag 59

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
1 2 3
35MODUL VILA 11 1
36MODUL VILA 12A 1
37 MODUL VILA 12B 1
38 MODUL VILA 13 1
39
- 40
MODUL VILA 17
MODUL VILA 18-19
-
1
1
41 MODUL VILA 2 1
~
42 MODUL VILA 22 1
43 MODUL VILA 23 1
44 MODUL VILA 24 1
... 45 MODUL VILA 25 1
46 MODUL VILA 26A
~

47 MODUL VILA 26B


- - - -11
48 MODUL VILA 29 1
49 MODUL VILA 3 1
50 MODUL VILA 30 1
51 MODUL VILA 4 1
52 MODUL VILA 5 1
53 MODUL VILA6 1
54 MODUL VILA 7A 1
55 MODUL VILA 7B 1
1
- 56
57
MODUL VILA 8
MODUL VILA 9 1
58 Modul Witting 42 1
59 11 DOROBANTI 1
60 SCOALA 3 N.TITULESCU 1
61 CRESA POPISTEANU 1
62 DTM 1
63 SPITAL ELIAS 1
64 AGRO SEMINTE 1
DEPOZITUL DE
65 1
MEDICAMENTE
- 1
66 7 PREFABRICATE
67 6 PREFABRICATE 1
68 CRESA COSMESTI 1
69 LICEUL 11 CFR 1
70 ISAF 1

- 71 UCECOM
72 SORA
1
1
- --~- -
1
-
73 NEGRUZZI
74 CLUB STEAUA 1
75
,_______ HOTEL ASTORIA 1
76 MUZEUL MILITAR 1
77 HOTEL DUNAREA 1

-.....:..._·. ,
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data:
A TH energ S.R.L. Mun1c1p1ul Bucure~t1
05 201 7

contract nr 251 2017 pag 60

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
·-
1 2 3
78 COMPLEX 1 PAJURA 1
79 17- 19 BUCURESTll NOI 1
80 BL C13 1
81 VILA 27 1
82 VILA 28 1
--
83 BL.C3 1
84 SCOALA POLIGRAFICA 1
85 CRESA JIULUI 1
86 ASAS 1
87 BL.A 12 1
88 ITIB 1 1
89 IPREC 1
90
- - -
O CHIBRIT 1
91 6 STEFAN CEL MARE 2
92 MODUL BL20 2
93 SPIT 23 AUG 2
94 VICTOR MANU 2
95 FED.ROM HOCHEI 2
96 POL.CU PLATA 2 2
97 SC CIMED SA 2
98 SPIT MALAXA 2
CAMIN 1
99 2
ELECTROAPARATAJ
CAMIN 2
100 2
ELECTROAPARATAJ
- -
101 BL 100 PANTELIMON 2
-
102 U.T.C.CAMINE 2
103 LIC I.HASDEU 2
104 SPIT.V.BABES 3
105 SC 1 BABA NOVAC 3
106 SC 1 DUDESTI 3
107 SC 3 DUDESTI 3
-
108 SC 4 CATELU 3
109 SC 3 (3C3/1) 3
110 SC 2 VllSOARA 3
111 SC 4 C3/2 3
112 Modul BI M 9 SC 1+2 3
113 Modul BI M 1o SC 1+2 3
- -
114
115
~

116
Modul BI M 11 sc 1+2
Modul BI M 12 SC 1+2
Modul BI M 35 SC 1-3
3
3
3 /
l
117 Modul BI M 35 SC 5-8 3
--
118 Modul Liceul Cuza 3
119 Modul Gradinita 216 3
Zone unitare de altmentare cu energie termică
Data.
A TH energ S.R.L. Mun1c1p1ul Bucureşti
os 2017
contract nr 2S/ 2017 pag 61

nr
Denumirea PT/SC/ MT Sector
crt
- - -
1 2 3
120 Modul BI M 4A SC 1+2+3
-
3
121 Modul BI M 4B SC 1+2 3
122 Modul BI M SA SC 1+2+3 3
123 Modul BI M SB SC 1+2 3
124 Modul BI M 6A SC 1+2+3 3
-~ -
12S Modul BI M 6B se 1+2
- 126 Modul BI M 7 A SC 1+2+3
3
3
127 Modul BI M 7B SC 1+2 3
128 Modul BI M 8Asc 1+2+3 3
129 Modul BI M 8B se 1+2 3
130 Modul BI M 13 SC 1+2+3 3
-
131 Modul BI M 14 SC 1+2+3 3
- -
132 Modul BI M 1S SC 1+2+3 3
133 Modul BI M 16 SC 1+2+3 3
134 Modul BI M 24 SC 1+2 3
13S Modul BI G 2 SC 1 3
136 Modul BI G 3 SC 1 3
I--
137 Modul BIG 4 sc1
- - 3-
138 Modul BI M 36A SC 1-3 3
139 Modul BI M 36 SC 1-4 3
140 Modul BI M 36 SC S-8 3
141 Modul BI M3 SC. 1+2+3 3
142 Modul BI M3, SC 4+S+6 3
143 ModulBIM4 , sc 1+2+3 3
144 ModulBIM4 , sc4+S+6 3
- -
14S Modul BI MS, SC 1-S 3
146 Modul BI MS BIS, SC 1 3
147 Modul BI M 6 , SC 1+2+3 3
148 Modul Se. Gen 16 3
149 Modul Complex D1ham 3
1SO Modul BI G3, sc 1 3
1S1 _Modul BI G3, SC 2 3
- -
1S2 Modul BI Y1 , sc 1+2 3
1S3 Modul BI Y7, se 1+2+3 3
-
1S4 Modul BI Y7 Bis, sc1+2+3 3
1SS Modul BI M12 SC.1-S 3
l 1S6 Modul BI Y8 SC. 1+2+3 3
1S7 Modul Se Gen 94 3
t- -
158 Modul BI M9 bis SC 1+2+3 3
J 1S9 Modul BI M9 sc 1+2+3 3
160 ModulBIM9 sc4+S+6+7 3
161 Modul BI G 2 SC 1 3
162 Modul BI G 2 sc 2 3
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Murnc1p1ul Bucurest1 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 62

nr
Denumirea PT/ SC/ MT Sector
crt
-
1 2 3
-
163 Modul BI Y2 SC 1+2 3
-
164 Modul BI 51SC1+2 3
165
-
Modul BI 51 sc 3+4 3
166 Modul BI 51A 3
167 Modul BI 51B 3
- -
168 Modul BI 52 SC 1+2 3
169 Modul BI 52 SC 3+4 3
-
170 Modul BI 52 B 3
171 Modul BI 62 SC 1+2+3 3
- -
172 ModulBl63sc1+2+3+4 3
173 Modul BI 54A 3
-
174 Modul BI 55 SC 1+2+3+4 3
- ~

175 Modul BI 55A 3


-
- 176
177
Modul BI 21 se 1+2+3
Modul BI 21 SC 4+ 5+6+7
3
3
178 Modul BI M1A SC 1+2+3 3
>---

- 179 Modul BI M1 B SC 1+2 3

- 180
181
._._
182
Modul BI M2A SC 1+2+3
Modul BI M2B SC 1+2
--
Modul BI M3A SC 1+2+3
-
3
3
3
183 Modul BI M3B SC 1+2 3
>-----
184 Modul BI M25A SC 1+2 3
185 Modul BI M25B SC 1+2+3+4 3
-
186 Modul BI M26 SC 1+2+3 3
187 Modul BI M27 SC 1+2+3 3
- - -
3
- 188 Modul BI M28 SC 1+2+3
3
189 Modul BI 21A
190 Modul BI 23, SC 1+2+3 3
- 191 3
Modul BI 23, SC 4+5+6
192 Modul BI 24, SC 1+2+3+4 3
- 3
193 ModulBl24,sc 5+6+7+8
-
194 Modul Direct1a de Sanatate - 3
-
195 Modul BI 22, sc 1+2+3 3
196 Modul BI 22, SC 4+5+6 3
3
-
197 Modul BI 26, SC 1+2+3
198 Modul BI 27, SC 1+2+3 3
199 ModulBl28sc 1+2+3 3
-

-
200
201
-
Modul BI 37A+B,- sc 1+2+3+4- f--
ModulBl37A+B, sc5+6
-- --
3
3
- IL
- 202
203
Modul BI 25, se 1+2+3
Modul BI 37C
3
3
/

J -
~
204
205
Modul Se Gen 86

-
Modul 53 SC 1+2
- -
3
3
--

Zone unitare de alimentare cu energ ie term ică


Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 63

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
1 2 3
206 Modul 53 se 3+4 3
207 Modul 54 SC 1+2 3
-
208 Modul 54 SC 3+4 3
-
209 Modul G10 3
210 Modul G11 3
-
2 11 Modul G12 3
r--
212 Modul G13 3
213 Modul Cinema Gloria 3
>-- - -
214
,._ Modul Pohchnica Globului 3
-
215 IAGSC 3
- 216 2A METALURGIEI 4
---
217 SALA POLIVALENT 4
218 OBS.ASTRONOMIC
- 4
·-
-- >- -
4
- 219 MODUL COLEGIU O 4
220 Scoala 133
-
221 Centru grij.si aj Nr 1 4
-
222 Scoala 36 4
-
223 __grad1nita 225 4
-
224 scoala 129 4
-
225 Liceu M.Vulcanescu 4
226 Scoala 119 4
227 Grad1nita 62
-- 4
- 228 4
Grad1nita 167
-
229 Scoala 110 4
-
230 Spital Obregia 4
-
231 Grad1nita 207
- -- 4
- - 4
232 Se oala nr. 165
233 4
- 234 Scoala 308 4
Gradinita 4
235 Scoala 99 4

-
236 Gradm1ta 243
- -- ,_. 4
237 Grad1nita 228 -
4
238 PT PROPRIU 1 4
239 PT PROPRIU 2 4
-
240 COMPL OLTENITA 4
241 MOD TOPORASI 5
-
242 NABUCULUI 5
243 MODUL SEBASTIAN 5
t--
- ;,
244 GIOCONDA 5 t-l__
---
I
-~-

245 TURNESCU 5
246 MODUL PAULESCU 5
-
247
- 248 MODUL OD2/1+2+3
MODUL BL. C3
6
6
~ .
- - (.
...
cJl\
r./~s"j ~I
„ I.
-.......... . .c
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
ATH energ S.R.L. Mumc1p1ul Bucureşt i 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 64

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
- -
2
1

249 MODUL P12


-- -1--
3
6
-
I- --
250 MODUL P3 6
251 MODUL P1 6
252 MODUL P2 6
>--- -
253 MODUL P10 6
-
254 MODUL P11
- 6
255 MODUL BL F2 6
-
256 MODUL BL 008 I 6
257 MODUL BL 008 11 6
258 ._____
MODUL BL C4 I 6
259 MODUL BL 001 I 6
--
260 MODUL BL 006 /2 6
261 MODUL BL F3 li 6
262 MODUL BL F1 I 6
-~

263 MODUL BL OS4 6


I-

264 MODUL BL OD5 I 6


-
265 MODUL 1-0D5 6
i-----

266 MODUL BL 007 li 6


-
267 MODUL BL.C2 6
268 MODUL BL 007 I 6
i----

269 MODUL BL C1 6
270 MODUL BL 001 li
,____ 6
271 MODUL 2-0D5 6
272 MODUL BL C4 li
,____ 6
273 MODUL OD1 6
274 MODUL BL F4 I
- 6
-

275 MODUL BL.F7 I 6


-
276 MODUL OD7 6
-
277 MODUL BL 006 /1 6
278 MODUL POLICLINI 6
279 MODUL BL 003 li 6
- -
280 MODUL BL. OS 6 6
-
281 MODUL BL 003 I 6
-
282 MODUL BL OS2 6
283 MODUL E4+E5 6
-
284 MODUL BL.F3 I 6
285 MODUL BL. F4 li 6
286 MODUL BL. F5
287 MODUL BL. OD5 li
-
288 MODUL E9
- ~
6
6
6 I
ll-
--
289 MODUL BL.F1 li 6
290 MODUL BL.F7 li 6
) 291 MODUL BL.E15 6
~

I. / .
I /-_1 f?sr:
] ' .
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S .R.L. Mun1c1p1ul Bucureşti
05.201 7

contract nr. 25/ 2017 pag 65

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
-
1 2 3
292 MODUL BL.G5 6
293 MODUL M3 6
294 MODUL E13+E14 6
295 MODUL BL M17 I 6
296
-- 297
MODUL BL Z12
RADET
6
6
-

298 MODUL2 BL M17 I 6


- 299 MODUL BL E16 6
300 MODUL BL.E17 6
301 MODUL Z9 6
302 MODUL BL.Z14 6
-
303 MODUL BL 2S14 6
304 MODUL BL Z 132A 6
305 MODUL BL 12 6
306 MODUL M2 6
--
307 MODUL BL.Z11 6
308 MODUL BL.Z15 6
309 MODUL LIC MOISIL 6
310 MODUL Z10 6
t--
311 MODUL BL. Z13 6
-
312 MODUL E7+E8 6
313 MODUL za 6
314 MODUL GRADINITA 57 6
315 MODUL BL.G6 6
316 MODUL SC 191 6
-
317 MODUL BL.G13 6
318 MODUL BL.G14 6
319 MODUL BL.Z1328 6
320 MODUL BL. T9 6
321 MODUL SC 164 6
322 MODUL BL.1S14 6
-
323 MODUL BL -G2/8 6
~

324 MODUL BL E19 6


325 MODUL GRD 21 7 6
--
326 MODUL BL G2/3 6
327 MODUL BL G2/4 6
328 MODUL GRAD.272 6
,_329 MODUL BL. T7 6
330 MODUL E10
-- - 6 !{__
331 MODUL BL.Gll/5 6
332 MODUL E11 6
333 MODUL CC6 6
-- --
334 MODUL POLITIA 22 6
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data.
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05.2017

contract nr 2512017 pag 66

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
1 2 3
335 MODUL BL. G2n 6
336 MODUL BL. G2/6 6
337 MODUL Z40 6
338 MODUL BL.Z16 6
339 MODUL BL Z17 6
~
-
340 MODUL BL3S14 6
341 MODUL BL G7 6
-
ELEVATOR P-TA
342 6
MOGHIOROS
MODULCOMPLCOM
343 6
(COMPASULUI)
344 MODUL E12 6
---- -
345 MODUL Z27 6
346 MODUL LICEU ASACHI 6
347 MODUL Z7 6
I-
·-
348 MODUL Z1 6
349 MODULZ2 6
350 MODULZ3 6
351 MODULZ4 6
352 SC1/2 6
353 CINEMAFAV 6
354 CICLOP SA 6
355 SC2/3 6
356 SC3/3 6
357 Modul Complex R1ndunica . 6
358 MODUL OD2/4+5+6+7 6
359 INST. BOTANIC 6
360 LIC . T. VLADIMIRESCU 6
361 BLOC.SO 6
362 SC.GEN .198 6
363 CIRCA 21 POL. 6
364 CRESA ESTACADEI 6
-- --
365 GRADINITA 250 6
----
366 ICECHIM 6
367 SOFTCHIM 6
368 IPROCHIM 6
369 CINEM . GIULESTI 6
370 PT1 STUDENT! 6
371 REGIE 2 6
372
, _ STUDENT! 2 6
373 PRIMARIA SECT.6 6
374 ARTIM SOCOM 6
375 SCOALA 163 6
376 MIN CHIMIEI 6
I
/
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucuresll 05 2017

contract nr. 25/ 2017 pag 67

nr
Denumirea PT/SC/MT Sector
crt
-
1 2 3
377 BELVEDERE 6
378 PT TEATRUL CFR 6
379 CAMIN 303-ANEFS 6
380 LOC ICAB 6
381 PT PLAVAT 6
382 PT PROPRIU/PAUS 6
-
~
383 PT ISCIFA 6

4 .2.4 Harta şi nomenclatorul stradal al zonelor unitare

Anexa A 8 ş1 planşa 1 prezintă zonele unitare de alimentare cu energie termică din


SACET
Anexa A.8 prezintă nomenclatorul strada l cu străzile cuprinse în zonele unitare,
respectiv cu cele aflate în afara zonelor unitare , fiind un document de lucru
Harta din planşa 1 prezintă perimetrul zonelor unitare de alimentare cu energie
termică din SACET
lntrucât în planurile puse la dispoziţie nu s-au putut identifica clădiri l e şi numerele
poştale aferente pentru a delimita explicit zo nele unitare, în anexa A.8 s-a făcut menţiunea

„toate condominii le branşate la SACET„ pentru a respecta principiul de menţinere în


zonele unitare a condominiilor. Acolo unde s-au putut delimita zonele de condominii de
zonele cu case , în anexa A.8 s-au indicat explicit limitele din zona unitară .

Planşa 1 are următoarele particu l arităţi ·

Este realizată prin suprapunerea planului, în format editabil, pus la dispoziţie de


PMB cu cel pus la dispoziţie de AMRSP, din arhiva internă , deoarece s-a
constatat că planul PMB nu conţine toate traseele reţelelor primare fiind în curs
de completare. Din acest motiv s-a utilizat şi un plan mai vechi din arhiva
AMRSP.
De asemenea, planul PMB cuprinde numai numerele poştale ş1 nu conţine

conturu l clădirilor (imobile de locuit, condominii , instituţii , etc). Ca urmare, pentru ,


/(_
trasarea perimetrelor ZU s-au utilizat atât informatiile
'
din planurile în for ... ~ ,, ·
puse la dispoziţie de RADET, cât şi planul PMB "'
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
ATH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucureşti 05 2017

contract nr 25/ 2017 pag 68

CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Definirea unei zone unitare de încălzire presupune atât obligativitatea din partea
consumatorilor arondaţi ei de a utiliza un singur tip de încălzire dar şi din partea
furnizorului de energie termică de a asigura un serviciu de calitate ş1 de a branşa la
SACET consumatorii din zona unitară care nu sunt încă branşaţi sau cei noi care apar în
această zonă , în urma unor proiecte de dezvoltare imobiliară Asigurarea unui serviciu de
calitate presupune în primul rând un nivel redus al pierderilor tehnologice , asigurarea
parametrilor calitativi şi cantitativi solicitaţi de consumatori , asigurarea mentenanţei şi
investiţiilor de reabilitare necesare
Criteriile stabilite în subcap 4 2 2 au un caracter de generalitate (ex. densitatea de
consum , investiţia specifică) . Din această cauză recomandăm o analiză pe baza unor
elemente specifice de natură tehnică şi juridică de bază , cum ar fi:
• statutul juridic al terenului aferent retelelor Acesta nu poate fi
decât domeniul public pentru a nu crea probleme de servitute ş1

pentru a putea interveni în timp util în cazul unei avarii În cazul


unui consumator nou, acesta este punctul de plecare pentru
stabilirea traseului reţelelor. În cazul unui consumator existent,
în cazul în care reţelele care îl deservesc sunt amplasate pe
terenuri private, este necesară stabilirea unui alt traseu
amplasat pe spaţiul public;
• capacitatea disponibilă în retele pentru consumatorii noi În
cazul în care reţelele sau punctul termic nu au capacitate
disponibilă şi sunt deja reabilitate atunci zona respectivă nu
poate fi declarată zonă unitară În cazul în care punctul termic
şi reţelele urmează a fi reabilitate atunci se va avea în vedere
redimensionarea acestora înainte de reabilitare;

• amplasarea consumatorilor: în acest sens se au în vedere


posibilitatea de includere în zona unitară a consumatorilor
/
/(
amplasaţi în zona de centru a oraşului , sau în zone cu clăd,l_ri
„ ~

de patrimoniu unde nu este permisă poluarea cu surs .ocale.


având în vedere condiţiile de mediu existente; "
„, ·~,f?s~ ~
' "
.)
. "
Zone unitare de alimentare cu energie termica
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul B u c ureşti 05 20 17

contract nr 25/ 20 17 pag 69

• institutu publice de interes. dacă PT analizat a li mentează

instituţii publice de interes se va urmări menţinerea acestora în


zona unitară ,

• potenţialul de dezvoltare imobiliară a zonei Dacă în zona


analizată există potenţial de dezvoltare 1mob1liară , se va urmări

posibilitatea de includere a acesteia în zona un itară a SACET


Este cunoscut faptul că majoritatea condomin11lor constru ite în
ult1m11 10-15 ani au fost prevăzute din pro iectare cu centrale
proprii de bloc chiar ş1 în zonele în care se află reţe l e SACET
(RTP sau RTS)
Consumatoru care sunt deja racordaţi la SACET dar pentru care nu sunt
îndeplinite condiţiile tehnice ş1 juridice de mai sus. rămân în continuare branşaţi la SACET
dar nu vor fi incluşi în zona unitară pentru a avea posibilitatea de a-ş1 găsi alte surse de
energie termică

]
l
Zone unitare de alimentare cu energie termică
Data
A TH energ S.R.L. Munic1p1ul Bucurest1 05 2017

contract nr 2512017 pag 70

Anexe
Toate anexele sunt în format electronic

Date puse la d1spoz1t1e de beneficiar - format electronic


Anexa A 1 - Date economice pentru centralele termice s1 CT Casa Presei pentru anul 2016
Anexa A 2 - Date economice ale SACET pentru anul 2016
Anexa A 3 - Date anuale de operare ale centralelor termice pentru anul 2016
Anexa A 4 - Date anuale de operare ale punctelor termice pentru anul 2016
Anexa A 5 - Date anuale de operare ale s1stemulu1 de transport pentru anul 2016
CD continand urmatoarele date s1 documentatu
Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Munic1p1ulu1
Bucureşti cu anexe conţinând date cu pnv1re la sistemele de producere , transport. distribuţie

s1 furnizare a energ1e1 termice


Lista cu punctele termice modernizate.
Planuri format pdf pentru sistemele de reţele de transport ş1 d1stnbulle ale SACET
Planul de invest1 ţ 11 pentru reabilitarea SACET

Date cu m ărimi calculate de elaboratorul lucrării - format electronic


Anexa A 6 - Exemple cu pnv1re la branşarea la SACET a caselor individuale
Anexa A 7 - Puncta1ul calculat pentru punctele termice
Anexa A 8 - Nomenclatorul stradal pentru zona unita ră

1~
I

~
-„
...
•1 Rsc. ~
)
Zone unitare de alimentare cu energie termică Data
ATH energ S.R.L. Mun1c1p1ul Bucureşti
04 2018
----- contract nr 25/ 2017 pag 1

Anexe
Toate anexele sunt în format electronic

Date puse la d1spoz1t1e de beneficiar - format electronic


Anexa A 1 - Date economice pentru centralele termice ş1 CT Casa Presei pentru anul
2016
Anexa A 2 - Date economice ale SACET pentru anul 2016
Anexa A 3 - Date anuale de operare ale centralelor term ice pentru anul 2016
Anexa A 4 - Date anuale de operare ale punctelo r termice pentru anul 2016
Anexa A 5 - Date anuale de operare ale s1stemulu1 de transport pentru anul 2016
CD continand urmatoarele date s1documentatu
Caietul de sarcm1 al Serv1c1ulu1 Public de Alimentare cu Energie Termică al
Munic1p1ulu1 Bucu reşti cu anexe con ţ inând dale cu privire la sistemele de
producere, transport . d1stnbu\1e ş1 furnizare a energiei termice
lista cu punctele termice modernizate
Planuri formal pdf pentru sistemele de reţe l e de transport ş1 d1stnbuţ 1e ale
SACET
Planul de invest1ţ11 pentru reabilitarea SACET

Date cu mănm 1 ca lcu late de elaboratorul lucrăm - format electronic


Anexa A 6 - Exemple cu privire la branşarea la SACCT a caselor individuale
Anexa A 7 - Punctaj ul ca lculat pentru punctele terrrnce
Anexa A 8 - Nomenclatorul stradal pentru zona unit ară

. >

-· I

I"'

'"
A1 DATE ECONOMICE" privind CT de cvartal
. (cuprinde cheltu1el1le act1v1tat1lor de producere s1 furnizare aferente CT de cvartaI s1 C asa Prese1 Lb
1 ere )
CT de cvartal (nu
includ CPL) Casa Presei Libere
1 2 3 4 5

Consumul anual le1/ MWh


Pre\ mediu anual la PCS (puterea calonca superioara) Da ca s-a ut1l1zat si alt lip de
1 de combust1b1I
combustibil. se va ment1ona cantitatea
(gaz natural) MWh 221 278,33 219 473,05
cantitate facturata la PCS SI pretul mediu anual
2 Cheltu1eh anuale cu combustibilul m11 le 1/an 28.982,17 inclusiv accize 22 690,82
3 Cheltu1eh anuale cu C02 mii le i/an
3 .1 - numărul de certificate C02 cumpărate (1 cert1ficat=1 tona C02) -
lei/buc sau
3 .2 - pretul mediu al unui certificat de C02 lei/I
4 Cheltuieli anuale cu personalul m11 le1/an 1796176 1nclus1v viramente 2 506.44
5 Amort1zăn m11 le1/an 1 318.18 312,61
6 Reparatu capitale m11 le1/an
7 Repara\11 curente m11 le1/an 152,89 rep s1 verif metrol contori -
8 Materiale consumabile m11 le1/an 354,87 155,72
9 Cheltu1eh cu energia electnca mii lei/an 2.456,27 inclusiv accize s1 certificate verzi 939,45
10 Pierdere apa rece conahzare ape meteo TMAU m11 le1/an 401 37 167,57
10' Apa ·ece materie pr·ma m11 le1/an - 869,23
11 Diverse total din care mii lei/an 4 909,63 reluan de provizioane de CT 13,98 m11 1 241 ,07
I cheltuieli cu penahtati, prov1z1oane, aiustan m11 le1/an 3.275,62 545.42
12 TOTAL CHELTUIELI ANUALE (suma 2 .. .10) mii lei/an 56.537,14 28.882,91
13 Căldura văndută din CT, total Gcal/ an
127.373,05
din ca re :
13.1 Cantitatea totală vândută pentru incălzire Gcal/ an 101 153 39
13,2 Cantitatea totală văndută pentru a c c Gcal/ an 26 219,66
14 Cantitatea totală de căldură vânduta din CT la populat1e, total Gcall an 118.210 21
din care
14 1 Cantitatea de ca/dură vânduta dm CT la popula{1e pentru incl'Jlz1re Gcal/ an 92 737 01
14 2 Cantitatea de cl'Jldurl'J vândutl'J dm CT la popula{1e pentru a c c Gcal/ an 25 473,20

lel/Gcal 258,60
14 3 Pre/ul cl'Jldum pentru popula(1e (fara TVA)- valoare aprobata (inclusiv subvent1a)
15 Cantitatea total ă de că ldură vândută din CT la agenh econom1c1 total Gcall an 9.16284 12.74494
din care
15 1 Cantitatea de că/durl'J văndutl'J dm CT la agent1 econom1c1 pentru încl'J/z1re GcaV an 8416,38
11 775,99
15 2 Cantitatea de cl'Jldurl'J vândutl'J dm CT la agent1 econom1c1 pentru a c.c Gcal/ an 746.46 968,95
f-'retut catdum pentru agent1 econom1c1 (tara 1 VA) - valoare aprooata (mc1us1v
le1/Gcal 252,17
15 3 subvent1a) 176,40

a c c - apa calda de consum

\.
_\
A2

Nr
DATE ECONOMICE
privind sistemul de transport şi distribu!ie a căldurii din Mun. Bucureşti (RTP+PT+RTSI /
Anul
I
~'f't..-
Obp
crt Mărimea UM 2016
1
1 Căldura intrată
2
în RTP sub formă de apă fierbinte. total
3
Gcal/ an
4
5.024.027,68 , s. I

din care.
11 - CET ale Electrocentrale Bucuresti , total din ca re: Gcal/ an 4 567 623,28
- pentru populat1e (casnic) Gcal/ an 4 199 540,55
- pentru aoenti economici (noncasnic) Gcalf an 368 082 73
- pretul căldum livrate de Electrocentrale Bucuresti (fara
TVA)
casnic le1/Gcal 179,55
noncasn1c le1/Gcal 220,90
1,2 - CET private (fiecare CETÎ
12 1 CET Grivita, total din ca re: Gcall an 144.608,33
- pentru populat1e (casnic) Gcall an 134 449,27
- pentru aoenti economici (noncasnic) Gcal/ an 10 159,06
- pre ul căldurn livrate de CET Griv1ta (fara TVA)
casnic le1/Gcal 178,80
noncasnic le1/Gcal 220, 14
122 CET Vest Enerqo, total din care: Gcal/ an 166.013,00
- pentru populat1e (casnic) Gcal/ an 158 836,99
- pentru aqent1 econom1c1 (noncasnic) Gcal/ an 7.176,01
- pretul căldurii livrate de CET Vest Enerao (fara TVA)
casnic le1/Gcal 177,90
noncasnic le1/Gcal 219,25
1.3 CT Casa Presei, total din care: Gcall an 145.783,07
- oentru oooulat1e (casnic) Gcal/ an 129 263,91
- pentru aaenh economici (noncasmc) Gcall an 16519,16
- pretul călduru livrate de CT Casa Presei (fara TVA)
casnic lei/Gcal
176,40
noncasnic lei/Gcal
2 Cheltuieli cu căldura (energia term ica) cumpărată mii lei/an 891 458,31
3 Cheltuieli cu personalul mii lei/an 141 570,51
4 Amort izări mii le1/an 14 838,04
5 Reparat11 capitale mii lei/an
Total energie electrica utilizata in
MWh/ an
consum energie electrică 51 529.00 procesul tehnologic
Cheltuieli cu energia de 0,406739 valoare care nu contine TVA
6 pret energie electrica lei/ kWh
pompare
total m11 le1/an 20 958,89
7 Reparatii curente m11 le1/an 2 705,93
8 Consum materiale mii lei/an 9 967.05
cantitate m3/ an 223.331 ,00

adaos secundar 4 38 le1/mc de la


încălzire pret Ieri m3 01 01 2016 si 4 13
le1/mc de la
01 .02.2016 Tarifele sunt fara TVA
Apa , ca componentă a.c.c.,
este ach itată de către
9 Apa consumator direct furnizorului
cantitate m3/ an
"Apa Nova" la preţ de apă rece.
apa pentru
RADET încasează doar costul
preparare apă caldă
26 103.407 comoonentel termice.
consum 4 38 ler/mc de la
01 01 2016 SI 4 13 Tarifele sunt la apa rece,fara
pre\ lei/ m3 ler/mc de la TVA. Exista tarif separat pentru
01022016 serviciul de canalizare apa uzata
cheltuieli totale cu apa (aoa de adaos. m11 lei/an 50372,12
10 Diverse, din care: m11 le1/an 192 552,07
cheltuieli cu penalitati, prov1z1oane, aiustan mii lei/an 162 074 ,80
11 TOTAL CHELTUIELI ANUALE (suma 2 „ .. 10) mii lei/a n 1.324.422,92
'~

/
12 Căldura vândută din RTP, total Gcal/ an 210.263,45 Consumatori[ racorda\1 la R~
din care: (module terf1'ce, puncte termice
12.1 Căldura văndută din RTP la populat1e -!
Gcal/ an 29.648,91

Calculat cu pretl.11 de cumpa ra15V


energ ie terrrnca consumatori
Pre\ul căldurii pentru popula\1e (fara TVA) - valoare casnici de la ELCEN - furnizor
le1/Gcal 285,79
aprobata (inclusiv subvenlia) majoritar pretul plat1t de
populat1e este de 137 00 le1/Gcal
fara TVA cf HCGMB 14112011
12 2

12 3 Căldura vândută
din RTP la agen\1 econom1c1 Gcall an 180.614,54
Pre\ul căldum pentru agenti econom1c1 (fara TVA) - valoare
le1/Gcal 212,95
12.4 aprobata HCGMB 142/2011
13 Căldura vândută din RTS , total Gcal/ an 3.418.423,75
din care:
13 1Cantitatea tota lă vândută pentru incalzire Gcal/ an 2 522 582 40
13 2Cantitatea totală vândută pentru a c c Gcalf an 895 841 35
Cantitatea totală de căldură vândută din RTS la populaţie
14 Gcalf an 3.287.776,26
total
dm care
Cantitatea de căldură vândută din RTS la popula\1e pentru
14 1 Gcal/ an 2 407 573 79
încălzire
Cantitatea de căldură vându tă din RTS la popula\1e pentru
14 2 Gcal/ an 880 202,47
ace
calculat cu pretul de cumparar
energie termica consumatori
Preţul căldum pentru popula\1e (fara TVA) - valoare casnici de la ELCEN - furnizor
le1/Gcal 285,79
aprobata (1nclus1v subvenlia) maioritar pretul plat1t de
populat1e este de 137,00 le1/Gcal
faraTVAcf HCGMB 141 /2011
14 3
Cantitatea totală de căldură vănd ută din RTS la agenti
15 Gcal/ an 130.647,49
econom1c1, total
dmcare
Canlllatea de căldură văndută din RTS la agent1 econom1c1
151 Gcal/ an 115 008.61
pentru încălzire
Cantitatea de căldură vândută din RTS la agenll econom1c1
15 2 Gcal/ an 15 638.88
pentru ac c
Pretul calduru pentru agent1 econom1c1 (fara TVA) - valoare
le1/Gcal 252,17
15 3 aorobata HCGMB 142/2011

a c c - apa calda de consum


SECTOR 1
\~~
Cantitatea
energie
de
termica
Cantitatea
energie
de
termica
Cantitatea
energie
de
termica
"
Cantitatea de'apa
_.,./
/
de adaos in
vanduta la vanduta la
nr crt Denumirea PT/SC/MT intrata in circuitu l de
consumatori consumatori
PT/SC/MT in anul incalzire, in anul
pentru incalzire, pentru ace, in
2016 2016
in anul 2016 anul 2016
fGcal/anl [Gcallan) [Gcal/an] [mc/anl
1 2 3 4 5 6
2
FLOREASCA 205, 148 182,234 14,708 12,0
3
2 AVIATIEI 6 753,348 4 407,004 1 476,683 117,0
4
RADU BELLER 6 191,399 4 164,085 1.199,654 72,0
5
1 AVIATIEI 12 813,359 8 984,515 2 463,871 322,0
6
4 AVIATIEI 6 919,534 4 938,096 1 706,977 151 ,0
7
3 AVIATIEI 5 480,702 3 924,154 1.337,853 97,0
8
BELLER BITOLIA 2.790,216 1 883,928 542,445 77,0
9
5AVIATIEI 2.206,158 1 500,716 482,010 59,0
10 6 AVIATIEI 4 863,031 3 452,796 925,120 3 ,0
11 2 PI NTILIE 1 346,013 909,978 212 ,306 27,0
12 2 VICTORIEI 2.876,279 2.015 , 169 558 ,585 56,0
13 3 VICTORIEI 4.184,611 3 300.797 515,537 189,0
14 CASATA 997.742 682,478 235,383 34,0
15 COSMONAUT! 1 527.587 1 092,337 326,524 130,0
16 11 DOROBANTI 434,164 279,232 121 ,549 o.o
17 1PINTILIE 3.309,445 2 193.936 694,505 83,0
18 VERONICA MICLE 6.429,21 4 4.247,830 1.580,058 416,0
19 9 TITULESCU 3.507,571 2 074,796 961 ,243 446,0
20 3 TITULESCU 5 840,432 3 530,895 1 495,594 373,0
21 61 -63 DOROBANTI 638,425 452,781 136,061 o.o
22 2 DOROBANTI 2 257,764 1 465,555 692,933 72,0
23 12 GOSTAT 1 721 ,523 1.188,321 358,025 35,0
24 PERLA 1 273,580 837,515 327 ,374 11 ,0
25 SCOALA 3 N.TITULESCU 1.981 , 165 1.341 ,394 639,771 o.o
26 71 MAI 3 646,658 2.428,067 803,946 73,0
27 13 1 MAI 5 141 ,862 3 267,285 1.335,044 799,0
28 2 PRIM 1 MAI 3.524,159 2.215,622 935,474 110,0
29 140 1 MAI 789,556 520,790 186,617 12,0
30 126 1 MAI 1 330,882 1 070,279 134,829 238,0
31 POPISTEANU 828, 179 493,779 230,622 10,0
32 SANATESCU 2.529,346 1 687,907 585,081 131 ,0
33 SANDU ALDEA 645,272 459,790 86,584 18,0
34 LOCUINTE STEAUA 322,779 248,692 61 ,176 o.o
35 RACOTA 7.546,626 5 195,465 1 595,149 469,0
36 CRESA POPISTEANU 182,819 172,353 10,466 o.o
37 51 MAI 4 299,162 2 789,314 1 061 ,630 174,0
38 MICIURIN 2.745,810 1 964,531 542,094 106,0
39 61 MAI 6 564,794 4 133,190 1 694,067 169,0
40 DTM 984,941 917,261 67,680 o.o
41 SPITAL ELIAS 4.792 ,814 4 396.626 396,188 o.o
42 AGRO SEMI NTE 75,353 62, 139 13,214 o.o
43 DEPOZITUL DE MEDICAMENTE 0 ,000 0,000 O.OOO o.o
44 7 PREFABRICATE 251 ,017 249,047 0 ,000 o.o
45 3 TURDA 3.603,801 2 319,148 892,712 65,0
46 AGRAND 1 308,034 963,363 282,936 32.0
47 6ACM 810,322 0,000 755,1 41 o.o
48 J GRIVITA 3.656,720 2 .332,749 969, 143 115,0
49 l GRIVITA 1.054,489 685,34 3 295,053 3,0
50 2 PREFABRICATE 2.374,751 1 534,859 591 ,756 142,0
51 6 PREFABRICATE 523.887 511 ,918 0 ,000 o.o
52 1 TURDA 6.209,286 3.682,743 1.697,094 184,0
53 2 TURDA 2.643,072 1 755,662 612,678 70,0
54 4 TURDA 4 603,193 2.760,479 1.101,902 129,0
55 21 MAI 3.226,118 1 997,916 790,724 98,0
56 4 PREFABRICATE 702,11 1 651,029 0,000 o.o
57 5 PREFABRICATE 281,072 274,543 0,000 o.o
58 PALAZUL MARE 999,199 723,344 193,958 61,0
59 CRESA COSMESTI 0,000 0,000 0,000 o.o
60 VILA 7 BIS 86,060 79,576 O.OOO o.o
61 LICEUL 11 CFR 881,767 780,349 101,418 o.o
62 ISAF 180,841 180,841 O.OOO o.o
63 UCECOM 492,169 418,017 74,153 o.o
64 A GARA 2.293,620 1 467,279 447,096 152,0
65 D3 GARA 1.424,599 1.039,704 240,299 96,0
66 SORA 686,697 452.588 170,164 12,0
67 10-22 DUCA 1 668,360 1.167,874 361,322 40,0
68 3-11 DUCA 1.579,880 1.065,307 319,217 749,0
69 150 GRIVITA 361,905 265,743 78,276 19,0
70 7 D GOLESCU 1.673,388 1.025,266 454,568 45,0
71 3 D GOLESCU 2.243,836 1.611,225 406,852 49,0
72 146 GRIVITA 436,278 290,655 81,297 00
73 NEGRUZZI 143,311 112,540 25,039 o.o
74 148 GRIVITA 884,616 639,410 206,280 22,0
75 156 GRIVITA 1.670.130 1132,3 19 446,446 23,0
76 B GOLESCU 2.920,327 1 927,725 690,119 332,0
77 HOTEL CERNA 0,000 0,000 O.OOO o.o
78 STIRBEI VODA 6.341 ,992 4 314,385 1 255,409 978,0
79 CLUB STEAUA 250,559 250,559 0,000 o.o
80 HOTEL ASTORIA 0,000 O.OOO O.OOO o.o
81 MUZEUL MILITAR 170,000 170,000 0,000 o.o
82 HOTEL DUNAREA 6,164 6,164 0,000 o.o
83 Modul Wittinc:i 42 187,592 105,032 33,381 o.o
84 COMPLEX 1 PAJURA 0,000 0,000 0,000 o.o
85 MODUL BL.A13 396,644 278,932 95.408 o.o
86 10 BUCURESTll NOI 1.256,017 869,562 184,576 9,0
87 MODUL BL.B13 373,479 221,783 134,788 27,0
88 MODUL BL.B9 774,086 480,903 249,770 o.o
89 MODUL BL.C9 800,471 451 ,775 265,628 o.o
90 MODUL VILA 2 144,698 107,350 17,025 o.o
91 MODUL VILA 10 108,366 82,621 9,382 o.o
92 MODUL VILA4 48,242 32,164 9,117 o.o
93 MODUL VILA 11 116,722 154,799 22,311 o.o
94 1 BUCURESTll NOI 2 993,186 1 684,347 940,710 39,0
95 2 BUCURESTll NOI 7 431 ,509 4 646,322 1.758,272 349,0
96 17-19 BUCURESTll NOI 175,355 146,122 10,647 4,0
97 MODUL BL B3 278,545 157,121 81 ,95 1 o.o
98 MODUL BL E3 282.441 166.262 87,338 o.o
99 MODUL BL G5 682.487 548,005 130,543 o.o
100 BL C 13 381 ,135 318,042 115,649 o.o
101 VILA 27 99,393 75,626 14,691 o.o
102 VILA 28 168,813 131 ,789 28,013 o.o
103 MODUL BL.L3 405,808 285,574 88,176 0,0
104 D CHIBRIT 4 879,288 3.132,789 1 190,330 132,0
105 N CHIBRIT 4 157,940 2 709,462 938,259 128,0
106 MODUL Bl.F4 581 ,274 430,183 122,659 o.o
107 MODUL BL.A5 466,249 272,357 141 ,903 o.o
108 MODUL BL.P11 1.083,144 727,123 302,763 o.o
109 MODUL BL.F3 245,697 198,035 84,827 o.o
110 MODUL VILA 3 46,550 75,147 8,863 o.o
111 MODUL BL.G3 268.157 144.570 86.479 o.o
112 MODUL VILA 12A 70,754 60,018 13.404 o.o
11 3 MODUL VILA 12B 83,319 67,708 13,330 o.o
114 MODUL VILA 13 175,718 132, 119 31 ,685 o.o
11 5 BL.C3 245,452 160,191 75,583 0,0
11 6 MODUL BL.D3 293,862 186,044 89,055 o.o
117
118
MODUL Bl.H4
MODUL VILA 5
505,871
34,749
383,188
19,335
96,152
7,528
'
~ 0,0
\ 0,0
119 MODUL VILA8 62 ,670 40,281 14,780 ' 0,0
120 MODUL VILA 7A 25,345 17,561 5,103 o:o
121 MODUL VILA 7B 69,572 47,519 9,318 o.o
122 6 BUCURESTll NOI 721,032 518,470 118,315 00
123 HRISOVULUI 1.243,388 1 015,185 79.094 157.0
124 MODUL VILA 9 118,878 74,026 25,868 0,0
125 MODUL VILA 25 88,490 48,635 21,457 o.o
126 MODUL Bl.F13A 41 5,285 261 ,600 129,811 o.o
127 MODUL BL.F13B 413,247 251,369 137,769 o.o
128 MODUL BL.E13 41 9,568 270,367 129,757 o.o
129 MODUL BL.M3 511,872 345,113 81 ,726 o.o
130 MODUL BL.K3 324,031 213,908 67,226 0,0
131 MODUL V ILA 23 46,025 40,904 8,557 o.o
132 MODUL VILA 26A 71 ,506 54,505 13,879 o.o
133 MODUL VILA 30 47,325 42,118 2,346 o.o
134 MODUL VILA 29 42,008 26,741 5,995 o.o
135 MODUL VILA 24 237,766 201 ,099 18,043 0,0
136 SCOALA POLIGRAFICA 2 469,395 2 009,283 388,658 o.o
137 MODUL VILA 26B 65,474 43,556 13,183 o.o
138 MODUL BL.13 273,557 175,164 72,902 o.o
139 CRESA JIULUI 356,989 347,278 8,461 o.o
140 MODUL BL.H3 301 ,059 200,808 70,970 o.o
141 ASAS 1 396,486 1 396,979 0,000 o.o
142 BL.A12 386,919 222, 127 145,718 o.o
143 MODUL BL.J3 352,425 212,282 79.369 o.o
144 ITIB 1 449,333 455,846 O.OOO o.o
145 MODUL VILA 22 127,612 109,931 15,682 o.o
146 IPREC 398,332 398,822 0,000 o.o
147 MODUL BL.D9 747,013 394,196 292,669 o.o
148 MODUL BL.D 13 389,313 229,686 96,172 o.o
149 MODUL VILA 17 115,516 63,133 27,979 o.o
150 MODUL VILA 18-19 108,431 76,192 27,902 o.o
151 MODUL BL.E9 701 ,133 389,331 283,757 o.o
152 MODUL VILA6 75,824 56,545 12,888 0,0
153 O CHIBRIT 327,601 241 ,096 76,827 3,0
154 Modul A1 637,312 459,980 131 ,124 o.o
155 Modul A2 537,984 397,836 137,643 o.o
156 Modul A3 592,270 432,270 154,748 o.o
157 K GRIVITA 1.064,553 613,306 304 ,138 72,0
158 R GRIVITA 2.156,527 1.537,998 409,699 192,0
159 1 TITULESCU 4 149,262 2 672,157 917,872 36,0
160 8 1 MAI 3 961,179 2.491,701 1.018,305 354,0
161 2 TITULESCU 2.228 ,864 1.546,576 451 ,721 47,0
162 10 1 MAI 1.804,882 1 194,721 403,564 90,0
163 12 1 MAI 2.216,048 1 419,528 478,303 88,0
164 9 1 MAI 1 108,344 738,738 260,425 54,0
165 1 BANU MANTA 3 457,859 1 943,623 959,740 52,0
166 PT2 BANU MANTA 3.683,039 2.204,760 1 083,715 28,0
167 7 CLUCERULUI 1 702,370 1.070,204 496,113 102,0
TOTAL 264.586,916 178.770,752 59.455,162 10.470,0
SECTOR 2

Cantitatea de
Cantitatea de
Cantitatea de Ca ntlta~a de apa
.
energie termica
energie termica energie termica de ad ,os ÎIJ
vanduta la
nr crt Denumirea PT/SCIMT intrata in vanduta la circuitM de
PT/SC/MT în anul
201 6
consumatori pentru
incalzire, în anul
consumatori pentru incalzire, i~nul
ace, in anul 2016 20 16 -
.
2016
[Gcal/an] [Gcal/anl [Gcal/an] [mc/anl
1 2 3 4 5 6
1 RAMURI T EI 3.485,024 2.475.453 649, 150 607,0
2 6 ST EFAN CEL MARE 1.178,888 884,753 237,592 16,0
3 2 COLENTINA 7.713,565 4.808,774 2.212,817 177,0
4 3 COLENT INA 6.124,028 4 11 6,453 1 359,239 530,0
5 4 COLENTINA 6.855,81 6 4.448,673 1 .663,902 488,0
6 5 COLENTINA 10 202,890 6.622 ,890 2 534,941 870,0
7 6 COLENTINA 3 396,007 2.138,074 890,498 574,0
8 7 COLENTINA 3.344,399 2 060,013 881 ,199 575,0
9 29 STEFAN 2.548,91 7 1.653,566 664, 142 98 ,0

„;
10
11

4
5
16
30 STEFAN
6 MOSILOR
1 TEIUL DOAMNEI
7 MOS ILOR
2 TEIUL DOAMNEI
4 SOCULUI
GALVANI TEI
2.713,601
2.861,894
10.653,767
3.935,722
8.344,598
4.830,989
2791 ,675
1.729,223
1 613,048
6.661,200
2.605,008
5.306,106
3.089,641
1 694,204
694,627
634,721
2.789,91 2
907,249
2 166,778
1 186,958
788 .4 11
37,0
366,0
172,0
26,
136,
169,0
837,0
17 COSMOS VECHI 2.723.357 2.074,832 336,970 1 196,0
18 14 PANTELIMON 8.110,682 4 878,892 2 310,912 101 ,0
19 7 PA NTELIMON 7.475,980 4.615,514 2 104,600 31 4,0
20 8 PANTELIMON 6.633, 180 4 474,073 1 567 ,709 129.0
21 9 PA NTELIMON 5.880,680 3.177,808 1 794,476 494,0
22 10 PANTELIMON 14 611.400 9203,172 4 007,828 384,0
23 11 PANTELIMON 9.840,034 6 168,933 2 934 ,505 244,0
24 U2 AVRIG 495,325 320,330 147,602 8,0
25 P 10 FOISOR 2.355,639 1 529.453 759,958 93,0
26 C16 MIHAI BRAVU 4.567,471 2 975,813 1 212 ,805 100,0
27 05 MIHAI BRAVU 9.370,391 6.680,518 2.088 ,886 447,0
28 D11 MIHAI BRAVU 4.736,331 3 188, 192 1 043,795 132,0
29 4 PRIM PANTELIMON 400,773 193,122 172,946 9,0
30 H1 VICTOR MANU 2 101,772 1 483,401 391 ,911 81,0
31 E2 VATRA LUMINOASA 2 932,1 48 2 126,703 495,839 54,0
32 C1 VATRA LUMINOASA 2.728,590 1 983,815 434 ,977 45,0
33 HATISULUI 3.405,600 1.859,426 703,999 113,0
4 3 PETRICANI 11 082.012 6 530,625 3615,040 733,
35 4 PANTELIMON 9 978.322 6 056,835 2 662,095 1 421,0
36 13 PANTELIMON 4.949,300 2.766,402 1 650,454 258,0
37 5 PANTELIMON 6 953,100 4.299, 125 1 73 1,980 293.0
38 AL.M O 5.814,648 3.685,279 1 679.446 142,0
39 5 LACUL TEI 8 659,066 5 462,772 2 251 ,978 690,0
40 24 DELFINULU 7 862,767 5.175,847 1 948,881 155,0
41 1/3 COLENTINA 10.490,824 6 761,742 2569,023 308,0
42 6 PANTELIMON 6.302,940 3.865,304 1 715,000 205,0
43 2/2 COLENTINA 12.342,594 7.631.452 3.440,615 985,0
44 17/18 PETRICAN 11 219,081 6 942,300 3.11 3,010 490,0
45 COSMOS EXTINDERE 5.378,145 3 296,454 1 .576,558 326,0
46 7 1RTA 3.805,715 2 401.363 984 ,270 315,0
47 4 IANCULU I 3 805.500 236 1,841 1 027,938 403,0
48 2 IANCULU I 8.793,242 5 512,540 2 220,81 5 361 ,0
49 ZIDURI MOSI 3.181,094 1 979,534 836.404 109,0
50 1 IANCULUI 7.671,308 4 621 ,632 2.262.999 605,0
51 15 ABC 1 039.529 679,712 277,040 31 ,0
52 2/3 COLENTINA 10.856.814 6.431,109 3.259,593 670,0
53 1 SOC ULUI 6.887,538 4.395,728 1.763,0 10 179,0
54 3 IANCULUI 8 674,201 5 405,607 2.315,614 358,0
55 5 IANCULUI 1.216,900 725,760 307,430 36,0
56 64 COLENTINA 383,472 21 4,100 142,347 7,0
57 16 VERGULUI 6.106,000 3.696,269 1.741,056 150,0
58 13 LACUL TEI 8.939,379 5.590,053 2.418,862 786,0
59 33 MUNCII 2.170,692 1.499,306 457,787 56,0
60 A4 2.313,988 1.346,758 565,335 379,0
61 A2 1.934,378 1.258,395 568,933 34,0
62 1 REPUBLICII 4.159,820 2.569,862 855,893 184,0
63 23 BAICULUI 8.260,121 5.257,488 2.099,340 836.0
64 CHIRISTIGll 2.254 ,920 1.497,019 526,440 146,0
65 4 STEFAN 6.225,035 3.797,174 1.753,826 64,0
66 JUDETULUI 3.089,972 2.048,040 696, 190 310,0
67 NADA FLORILOR 4.206,162 2.652,429 1.125,422 70,0
68 1 MOSILOR 8.421,120 5.300,408 2117,373 564,0
69 2 MOSILOR 3.738,420 2.304,883 945,932 168,0
70 3 STEFAN 5.673,754 3.467,893 1 580,588 188,0
71 4 MOSILOR 8.315,340 5.272,974 2.201,281 340,0
72 5 MOSILOR 7.021 ,963 4.461 ,886 1.822,497 374,0
73 3 MOSILOR 6.175,721 4.005,392 1 671 ,668 183,0
74 ION MAIORESCU 1.944,062 1.338,877 385,225 143,0
75 OPANEZ 5.225,657 3.449.966 1.217,230 418 ,0
1 DIMITROV 3.696,280 2.221,724 874,828 382,0

•!79
80
22 PANTELIMON
LUNCUSOARA
2 STEFAN
17 PANTELIMON
8.252.488
6.210,823
7.194,044
3.888,860
4.961,821
3.762,917
4.710,627
2.495,239
2.185,402
1 757,223
1 71 1,278
938,506
417,
218,0
473,0
310,0
81 18 PANTELIMON 4.333,540 2 434,376 1.293,480 459,0
82 19 PANTELIMON 7.759,118 4.773,791 2 146, 141 796,0
83 20 PANTELIMON 3.966,306 1.980,708 1 264, 187 938,0
84 5 SOCULUI 4.479,740 2.700,938 1.253, 121 160,0
85 3 VASELOR 9.101 ,166 5.922,546 2.195,877 599,0
86 VICTOR MANU 0,000 0,000 0,000 o.o
87 P16 MIHAI BRAVU 2.371 ,880 1.269,491 651,082 63,0
88 21 PANTELIMON 5.445,434 3.236,436 1 650, 164 319,0
89 3 SOCULUI 9 707,434 6.374,824 2.698,174 560,0
90 2 VOINICENI 9 002,831 5.292,557 2.392,070 870,0
91 VILA 71 124,584 101 ,566 17,948 o.o
92 MODUL BL.20 332,408 260,167 58,944 o.o
93 ALEEA CIRCULUI 4 .508,756 2.906,006 934,057 99,0
94 1 CH.ZANOAGEI 6.344,981 3.954,857 1 713,169 159,0
95 1 FUNDENI 4 212,097 2.719,959 926,066 615,0
96 ILARIE KENDI 4.316,739 2.739,481 1.058,456 242,0
97 2 CH.ZANOAGEI 7.174,712 4.354,396 2 067,747 124,0
98 3 FUNDENI 6.230,061 3.924,496 1 492, 155 282,
99 202 MIHAI BRAVU 4.894.260 3123,442 1 059,641 60,
100 2 FUNDENI 5.374,678 3.512,790 1 241 988 1 239,0
101 1 COLENTINA 4.420,636 2.775,115 1 116 993 54,0
102 MECANICA FINA 3.572,81 4 2.200,831 787 194 3.179,0
103 4 CH.ZANOAGEI 9.545,646 6.384,783 2 141 761 128,0
104 3 CH ZANOAGEI 6.139,665 3.758,443 1.770,166 474,0
105 201 MIHAI BRAVU 2.173,780 1 507,116 519,956 222,0
106 3 COLENT-SOCULUI 4.615.681 3 453,903 690,779 4.537,0
107 1 COLENT-SOCULUI 5.372,323 3.781 .984 1 026,889 426,0
108 2 COLENT-SOCULUI 1 908,177 1.251 ,218 455,609 12,0
109 8 MUNCII 1.990,556 1 296,828 442,541 48,0
110 7 MUNCII 2.041,408 1.275,098 481 ,942 52,0
111 018 MIHAI BRAVU 5.657 ,940 3.844,856 1220,151 383,0
112 BARBU VACARESCU 3.042,053 2.146,536 562,412 36,0
113 SPIT23AUG . 1.545,747 1.103,893 441 ,854 o.o
114 7 D-NA GHICA 3.178,783 2.147,388 658,688 206,0
115 6 D-NA GHICA 4.141 ,926 2.850,361 855,906 230,0
116 P8 821 ,036 548,380 241,399 17,0
117 P7 903,860 552,363 275,151 48,0
118 P 7A 267,835 175,222 56,762 7,0
119 U1 AVRIG 1.296,934 811,030 470,720 12,0
120 FED ROM HOCHEI 0,000 0,000 0,000 o.o
121 POL.CU PLATA 2 55, 186 0,000 55 ,186 o.o
122 S C.CIMED SA O.OOO O.OOO O.OOO / o.o
123 LIC. I HASDEU 80 1,668 752,427 48,636 I
,_ o.o
124 U.T.C CAMINE 2.395,132 1 030,827 1 364,293 o.o
125 SPITMALAXA 371 ,427 137,208 234,219 o.o
126 8 D-NA GHICA 2.568,806 1 662,362 536,112 \ 73,0
127 5 D-NA GHICA 1 526,632 935,849 357,427 83.0
128 1 CAREI 5 116,509 3 122,331 1 465,884 188,0
129 BL 100 PANTELIMON 319,060 319,060 0,000 5,0
130 4 COLENT-SOCULUI 2.341 ,744 1 647,901 449,323 334,0
131 CAMI N 1 ELECTROAPARATAJ 125,380 125,380 0,000 o.o
132 CAMI N 2 ELECTROAPARATAJ 73,492 73.492 0,000 o.o
630.130,800 398.266,538 163.183,928 44.233,0

I
SECTOR 3

Cantitatea de Cantitatea de
Cantitatea de Cant1tatel de apa
energie termica energie termica
energie termica de ad~oş ii'} •
Nr vanduta la vanduta la
Denumirea PT/SC/MT intrata in circuitul qe
Crt consumatori consumatori
PT/SC/MT în anul incalzire, in..anul
pentru incalzire, pentru ace, ln
2016 2016
in anul 2016 anul2016
[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an) [melanj
1 2 3 4 5 6
1 3X 1.980,940 1 253,957 428,739 64,0
2 7 C3/2 3.704 ,020 2 392,152 873,312 101 ,0
3 8 C3/2 6.290,900 4 327,609 1.476,821 865,0
4 8X 2.709,000 1 787,992 589,375 100,0
5 5X 5.166,880 3 168,943 1 464,951 255,0
6 28AIA DE ARAMA 4 784,615 3 271,945 1 052,535 34,0
7 D 16 3 264,130 2.105,027 743,812 79,0
8 C4 3 226,790 2 238,884 732,481 300,0
9 M 14 2 290,180 1 387,836 674,358 49,0
10 1 C3/1 9752,133 5 982,474 2 527,148 186,0
11 1 CORNISA 6 219,090 4 309,150 1.663,591 202,0
12 1 L.PATRASCANU 4 636,260 3 122,708 806,418 303,0
13 1 MUNCII 12 820,020 7 769,308 3808,131 718,0
14 MY 4 529,550 3 066.195 929,437 57,0
15 16 C5/2 7 931,930 5 410,926 1 638,172 547,0
16 9 C5/2 6 381,300 4 046,321 1 545,207 222,0
17 5 C5/2 4 722,000 3 097,390 1141 ,592 142,0
18 8 C5/2 7 705,410 4 751 ,096 2 214,677 106,0
19 6 C5/2 7 941 ,500 4 924,388 1 941 ,376 396,0
20 11 C5/2 9287,613 5 864,592 2 058,602 834,0
21 10 C5/2 8 476,640 5 162,387 2.347,028 720,0
22 17 C5/2 4 538,550 2 609,029 1 366,814 209,0
23 8A 3 409,610 2 066,337 818,824 62,0
24 21 C5/2 9 902,080 5 687,809 3 220,638 190,0
25 5 C3/2 5.836,820 3 885,604 1 160,088 154,0
26 4X 10.723,660 7 045,230 2.951 ,574 447,0
27 6X 7.194,330 4 800,663 1 697 ,064 132,0
28 7 C4/2 11 .739,430 8 350,176 2.454 ,513 280,0
29 8 C4/2 5311 ,360 3 855,230 1.110,888 219,0
30 1 C5/1 6.430,650 4 388,651 1 337 ,339 164,0
31 2 C5/1 13.006,300 9 036,288 2 523 ,385 497,0

·I 32 1O NEFAMILIST! 4.090,590 2 487,575 1.031 ,057 591 ,0


33 4XA 3 431 ,400 2 297,309 843,62 1 85,0
34 1 NUFARUL 2.640,490 1 595,216 559 ,045 245 ,0
35 23 C5/2 6.881 ,720 4 250,087 1 879,130 392 ,0
36 13 C5/2 9 923,440 6 071 ,950 2 791 ,715 490 ,0
37 12 C5/2 12.197,955 7 596,346 3 182,359 713 ,0
38 1 PLACARE 8.354,040 4 736,204 2 282 ,216 566 ,0
39 2 PLACARE 10 522 ,270 6 302,867 2 422 ,034 377 ,0
40 6 PLACARE 13.420,990 8.407,796 3 644,820 867 ,0
41 18 C5/2 7 898,050 4 420,052 2 342 ,340 873,0
42 3 PLACARE 4 317,460 2.415,205 1.302,943 271 ,0
43 24 C5/2 1.966,440 1.284,336 340,815 134,0
44 5 C4/2 5 340,930 3.418,948 1 349,431 739,0
45 3 C5/1 8.889,650 5.357,892 2 273,797 380,0
46 4 C5/1 5 904,860 3 886,883 1 423,031 286 ,0
47 15 C5/2 10 818,120 7 080,596 2.863,927 306 ,0
48 14 C5/2 5.887,560 3 519,729 1 682,74 1 209 ,0
49 4 PLACARE 10 072,761 6 229,446 2 865,925 424,0
50 5 PLACARE 10861 ,590 6 445,432 2.956,948 1.186,0
51 8 PLACARE 5 114,320 2.751 ,620 1.598,875 138,0
52 7 PLACARE 5.326,710 3 542,941 1 384 ,362 504,0
53 ILIOARA 803,945 743,724 60,222 o.o
54 9 PLACARE 10 736,823 6 921 ,456 2 633,485 241 ,0
55 5 CORNU CAPREI 4.082,850 2 733,889 733,581 259 ,0
56 5 CALARASI 2.288,460 1 495,902 491 ,255 48 ,0
57 3 T SPERANTA 2 647,940 1.820,266 577 ,139 so.o
58 6S 5 179,780 3.573,039 999,743 149,0
59 3 CALARASI 5.758,560 3.747,960 1.093,709 219,0
60 G3 6 929,020 4.828,468 1.497,908 217,0
61 13 3.612,860 2.536,685 636,559 117,0
62 4 LABIRINT 1.590,683 948,263 282,189 52,0
63 1 LABIRINT 2.388,220 1.464,006 373,475 107,0
64 4 TH.SPERANTA 9.048,920 6.154,497 1.500,902 642,0
65 1 CALARASI 4.858,005 3.161 ,183 932,300 91 ,0
66 2 CORNU CAPREI 1.901 ,824 1.300, 120 308,883 165,0
67 S14 7.371 ,060 5.087,325 1.554,795 66,0
68 2 CALARASI 7.056,300 4.505,861 1.369,737 732,0
69 3 LABIR INT 1.987,460 1.290,230 347,276 15,0
70 1 NIC.PASCU 8.967 ,220 5.405,787 2.461 ,945 448,0
71 1 VITAN 10.919,420 6.852,560 2.841 ,210 1 451 ,0
72 16 RACARI 5.216,760 3.206,507 1 425,580 430,0
73 2 VITAN 10.892,760 6 956,178 2 .666,182 479,0
74 17 RACARI 6.511 ,060 4.092,235 1.627,923 1 115,0
75 15 RACARI 8.862,300 5 521 ,416 2 220,770 372,0
76 18 KLM 4.277,640 2.477,170 1.174,506 732,0
77 12 DR.TOMIS 11 .276,320 7.185,264 2.996,395 1 105,0
78 13 TOM IS 6.306,380 3.423,438 1 51 4, 156 1 312,0
79 14 TOMIS 6.716,600 4.147,033 1 415,485 736,0
80 2 PAPIU ILARIAN 6.400,120 4.457,704 1.367 ,606 402 ,0
81 1 TOMIS 7.593,800 5.212,721 1 562,225 195 ,0
82 2TOM IS 5.493,680 3.530,532 955,247 383 ,0
83 9 LABORATOR 7 208,692 4.656,553 1 863,553 349,0
84 M BRAVU VEST 8.373,820 5.470,353 1 899,962 358,0
85 DR INSULA 9.947,620 6.151 ,489 2 487,602 255,0
86 2 UNITATll 6.693,380 4.592,141 1 596,885 1 149,0
87 3 UNITATll 6 622,860 4.492,078 1 533,326 191,0
88 10 LABORATOR 11 724,380 7 692,382 2.947,589 1 089,0
89 11 LABORATOR 3.953,420 2.303,321 982,355 87,0
90 3 P.ILARIAN 6 327,020 4.435 ,338 1 307,702 316,0
91 1 ANEXA 638,464 347 ,711 9,369 542,0
92 2 STEJARULUI 2.656, 110 1.781 ,951 479 ,374 144,0
93 1X 5.394,780 3.367 ,429 1 518,465 246,0
94 M1 1.719, 140 1.023,377 352 ,576 17,0
95 3 CATELU 3.590 ,500 2.267,469 901 ,558 136,0
96 U1 1.930,700 1 204, 152 419,447 159,0
97 7X 6.149,860 3.820,140 1 603,536 266,0
98 6 CATELU 3.724 ,660 2.422,824 914,355 83,0
99 9 CATELU 4.229,350 2.623,329 1016,177 214,0
100 2 CATELU 3451 ,180 2.275,990 840,309 186,0
101 IOR 9 799,370 5 872,263 2 428,962 292,0
102 24A 2 491 ,076 1 573,499 594,286 40,0
103 S1 -S3 1 744,940 1.092,299 446,881 106,0
104 5 CATELU 4.938,811 3.458,291 1.297,902 57,0
105 1 CATELU 6371 ,174 4 100,304 1 692,247 148,0
106 1 XA 893,024 636,600 204,872 12,0
107 SPITV BABES 2 974 409 1 987,981 986,428 0,0
108 SC 1 BABA NOVAC 0,000 0,000 0,000 o.o
109 SC 1 DUDESTI 0,000 0,000 0,000 o.o
110 SC 3 DUDESTI 0,000 0,000 0,000 o.o
111 SC 4 CATELU 0,000 0,000 0,000 0,0
112 SC 3 (3C3/1) 0,000 0,000 0,000 0,0
113 SC 2VllSOARA 0,000 0,000 0,000 0,0
114 SC 4 C3/2 0,000 0,000 0,000 0,0
115 Modul BI M 9 sc 1+2 302,393 196, 121 69,557 0,0
116 Modul BI M 10 SC 1+2 273,566 214,054 38,915 0,0
117 Modul BI M 11 SC 1+2 202,151 120,916 63,107 0,0
118 Modul BI M 12SC1+2 277,221 222,589 50,666 o.o
119 Modul BI M 35 SC 1-3 768,935 406,784 306,384 o.o
120 Modul BI M 35 SC 5-8 829,367 454,863 306,087 0,0
121 Modul Liceul Cuza 449,324 439,890 9,435 0,0
122 Modul Gradinita 216 225,466 196,824 28,642 0,0
123 Modul BI M 4A SC 1 +2+3 497 ,025 403, 151 76,901 0,0
191 Modul BI M28 SC 1+2+3 410,530 283,840 90,498 o.o
192 Modul BI 21 A 347,239 240,748 91 ,263 o.o
193 ModulBl23, sc1+2+3 643,594 369,250 223,453 0,0
194 Modul BI 23, SC 4+5+6 651 ,184 369,009 249,813 o.o
195 Modul BI 24, SC 1+2+3+4 1.102,382 736,454 330, 128 o.o
196 ModulBl24, SC 5+6+7+8 916,889 572,984 298,420 0,0
197 Modul Direct1a de Sanatate 130,058 119,317 10,741 0,0
198 Modul BI 22, SC 1+2+3 368,794 236,749 76,721 o.o
199 Modul BI 22, SC 4+5+6 342,340 242,288 78,372 o.o
200 Modul BI 26, SC 1+2+3 692,223 382,734 221,659 o.o
201 Modul BI 27, SC 1+2+3 647,146 398,988 197,390 0,0
202 Modul BI 28 SC 1+2+3 1 081 ,562 854,651 210,717 o.o
203 ModulBl37A+B, sc1+2+3+4 912,7 17 598, 173 242,697 o.o
204 Modul BI 37A+B , SC 5+6 464,374 267,837 154,708 o.o
205 Modul BI 25, SC 1+2+3 794,382 507,512 237,824 o.o
206 Modul BI 37C 401,091 284,574 114,879 o.o
207 Modul Se Gen 86 276,636 248,927 0,000 o.o
208 Modul 53 sc.1+2 527,429 365,457 11 9,635 o.o
209 Modul 53 sc.3+4 603,780 417,444 143,302 o.o
210 Modul 54 sc.1+2 396 546 240,938 134,943 o.o
211 Modul 54 sc.3+4 384 ,566 196,467 126,652 o.o
212 Modul G10 424,731 270,479 125,276 o.o
213 Modul G11 451 ,121 298,506 134,569 o.o
214 Modul G12 754 ,142 615,002 127,804 00 (
215 Modul G13 537,861 372,120 120,796 o.o
216 Modul Cinema Gloria 0,000 0,000 0,000 o.o
217 Modul Policlinica Globului 82,569 82,569 0,000 o.o
218 4 C4/2 10 475,030 7 052,765 2 277,120 573,0
219 6 C4/2 9 067,840 6.536,604 1 887,043 296,0
220 1 SULEA 6 634,040 4.295,493 1 533,351 295,0
221 2 SULEA 4 996,600 3 164,663 1 278,669 127,0
222 3 SULEA 4 492,640 2 947,769 869,067 162 o
223 3 TOMIS 7.534,360 4.879 ,398 1.810,197 629,0
224 9 C IV/2 9.172,371 5.702 ,052 2.394,592 160,0
225 10AMBROZIE 2 .365 OOO 1 502 ,239 592,566 138.0
226 1 AMBROZIE 11 603,980 6.844,752 2.998, 118 129,0
227 2 NIC PASCU 1 794,820 1.070,524 353,578 152,0
228 IAGSC 1 222,858 663,241 221 ,588 87 ,0
7 CALARASI 5 607 ,200 3.833,861 909,648 152.0
230 C3 CAUZASI 7 096,720 4 964,691 1.099,860 133,0
231 1 MARASESTI 9 020,540 6 710,952 1.815 ,93 1 248,0
232 M1 07 8 553,560 6 093,959 1 519 ,588 636,0
233 J2 6 054,400 4 636,453 1 011 ,585 148,0
234 E6 3 789,160 2 478,847 738,877 78,0
235 F6 4 232,920 3 052,529 682 ,035 233,0
236 3 MARASESTI 7 586,060 4.763,825 1 826,475 795 ,0
237 E1 3 404,785 2 159,352 808,265 111 ,0
238 6 MARASESTI 8.962,040 6.165.821 1 917,909 514 ,0
239 4 MARASESTI 6 514,500 4 518,453 1 312,979 705,0
240 5 MARASESTI 7 463,080 4.826 ,23 1 1 750,673 463,0
241 2 MARASESTI 8610,049 5.942 ,632 1 709,737 318,0
242 19 FOISOR 3 633,500 2.385,834 714,757 736,0
243 1 LABORATOR 8 960,452 5.919,625 1 923 ,588 425,0
244 7VITAN 6.971 ,160 4 795,420 1 504,61 4 850,0
245 4 DUDESTI 1 478,175 951 564 368,562 88,0
246 6VITAN 3 689,400 2.199,355 749,610 380 o
247 10 V ITAN 6.830,120 4.642,315 1.215,97 1 243,0
248 9 VITAN 5.696,640 3.849, 112 1.298,921 351 ,0
249 13 FOISOR 4.377,490 2.797,465 792,069 780,0
250 12 FOISOR 8 334,260 5 350,615 1 712,478 731 ,0
251 11 FOISOR 6 .677,900 4.509,034 1.175,376 295,0
252 21 FOISOR 9 643,026 6 .274 ,855 2.134,387 476,0
253 15 FOISOR 1 769,966 1 201,176 351 ,150 133,0
254 16 FOISOR 558,742 355,911 94,007 14,0
255 14 FOISOR 2 833,893 1 853,716 598,987 245 ,0
TOTAL STS3 937.570,430 607.762,787 221 749,581 50.211 ,0
124 Modul BI M 4B SC 1+2 294,791 188,667 48,280 o.o
12S Modul BI M SA SC 1+2+3 S97,296 476,187 98,676 OJJ

~
126 Modul BI M SB SC 1+2 257,0 11 200,328 50,327 '
O,D'
127 Modul BI M 6A SC 1+2+3 S59,688 445,617 99,339 I o.o
128 Modul BI M 6B SC 1+2 344,860 259,875 52,821 \ a.o
129 Modul BI M 7A SC 1+2+3 570,8S1 445,669 103,183 ,·u,o
130 Modul BI M 7B SC 1+2 384,093 294,258 67, 123 0,0 -•
131 Modul BI M 8A SC 1+2+3 462,492 343,587 112,772 o.o
132 Modul BI M 8B SC 1+2 173,300 11 0,828 55,960 0 ,0
133 Modul BI M 13 SC 1+2+3 298,609 188,873 90,170 o.o
134 Modul BI M 14 SC 1+2+3 568,899 466,524 94 ,958 0,0
135 Modul BI M 1S SC 1+2+3 4S8,088 339,406 106,128 0,0
136 Modul BI M 16 SC 1+2+3 370,067 236,154 98 ,117 0,0
137 Modul BI M 24 SC 1+2 2S1 ,S41 171,742 64 ,799 o.o
138 Modul BI G 2 SC 1 501 ,698 347,S36 75 ,691 o.o
139 Modul BI G 3 SC 1 503,148 40S,393 77,629 o.o
140 Modul BI G 4 sc1 264,011 14S,997 73,891 o.o
141 Modul BI M 36A SC 1-3 840,903 610,135 197.132 o.o
142 Modul BI M 36 SC 1-4 883,504 481,385 320,247 o.o
143 Modul BI M 36 SC 5-8 847 ,71 1 420,041 354,0S3 o.o
144 Modul BI M3 SC . 1+2+3 46S,299 340,698 96,819 o.o
145 Modul BI M3 , se 4+S+6 549,033 406,763 103,639 o.o
146 Modul BI M4 , SC 1+2+3 371 ,830 250,457 82,546 o.o

- 147
148
149
150
1S1
152
153
Modul BI M4 , SC 4+5+6
Modul BI MS, SC 1-5
Modul BI M5 BIS, SC 1
Modul BI M 6, SC 1+2+3
Modul Se. Gen 16
Modul Complex Oiham
Modul BI G3 , SC 1
396,193
831 ,689
246,639
46S,277
284,44S
42,845
487,869
276,153
617,51 4
182,690
348,489
282,071
42,845
357,106
93 ,233
153,673
56 ,S02
98 ,178
0,000
0,000
71 ,767
o.o
o.o
o.o
o.o
0,0
o.o
o.o
154 Modul BI G3, SC 2 419,990 329,067 79,249 o.o
15S Modul BI Y1 . SC 1+2 1 233,403 846,196 349,317 o.o
156 Modul BI Y7, se 1+2+3 279,813 189,398 77,856 o.o
1S7 Modul BI Y7 Bis, sc1+2+3 485,539 328,804 100,672 o.o
158 Modul BI M12 SC 1-S 658,201 458,406 140,971 o.o
159 Modul BI Y8 SC 1+2+3 380,1S4 253,494 87,066 o.o
160 Modul Se Gen 94 107,724 103,S49 4,175 o.o
161 Modul BI M9 bis SC 1+2+3 466,275 306,857 127,297 o.o
162 Modul BI M9 SC 1+2+3 304,836 220,80S 53,305 o.o
163 Modul BI M9 SC 4+5+6+7 406,694 301 ,849 6S,219 o.o
164 Modul BI G 2 SC 1 437 ,780 276,072 136,0S7 o.o
16S Modul BI G 2 SC 2 474 ,883 269,935 162,443 o.o
166 Modul BI Y2 SC 1+2 1 306,718 937,386 298,471 o.o
e 167
168
169
Modul BI S1 SC 1+2
Modul BI 51 SC 3+4
Modul BI 51A
344,757
373,971
211 ,018
214,630
222,508
128,260
121 ,914
139,191
70,701
0 ,0
0 ,0
0 ,0
170 Modul BI 51B 281 ,676 199,907 71 ,59S o.o
171 Modul BI 52 SC 1+2 691 ,067 5S4,029 127,297 o.o
172 Modul BI 52 SC 3+4 689,823 5S9,714 117,080 o.o
173 Modul BI 52 B 300,7S9 219,902 63,494 o.o
174 Modul BI 62 SC 1+2+3 886,170 631 ,S84 193,526 o.o
17S Modul BI 63 SC 1+2+3+4 3.540,978 2.060,302 1 361 ,844 o.o
176 Modul BI S4A 258,361 187,910 S6,287 o.o
177 Modul BI 55 SC 1+2+3+4 888,027 586,640 247,216 o.o
178 Modul BI 55A 311 ,243 178,390 113,972 o.o
179 Modul 81 21 SC 1+2+3 972,213 687,364 252 ,089 o.o
180 Modul BI 21 SC 4+ S+6+7 633,012 393 ,536 183,627 0 ,0
181 Modul BI M1A SC 1+2+3 388, 138 264 ,734 107,878 0 ,0
182 Modul BI M1 B SC 1+2 237,386 161 ,34S SS,160 o.o
183 Modul BI M2A SC 1+2+3 443,992 280,013 116,384 0 ,0
184 Modul BI M2B SC 1+2 2S2,900 163,555 62,728 o.o
185 Modul BI M3A SC 1+2+3 320,298 206,572 95,383 o.o
186 Modul BI M3B SC. 1+2 24S,169 159,0S7 62,562 o.o
187 Modul BI M2SA SC 1+2 329,698 216,032 9S,623 o.o
188 Modul BI M25B SC 1+2+3+4 S18,546 352,695 132,431 o.o
189 Modul BI M26 SC. 1+2+3 413,247 319,430 76 ,987 o.o
190 Modul BI M27 SC 1+2+3 621 ,135 493,158 110,868 o.o
-

SECTOR 4 l„ r
\
Cantitateade Cantitatea de Cantitatea de C t't t ~d
. energie termica energie termica d an 1 a ed e apa
energie 1ermica vanduta la vanduta la ~ . a aos m
nr crt Denumirea PT/SC/MT mirata in . . circuitul de
. consumatori consumatori
PT/sc/MT in anu 1 . . . mea 1zire, in anul
pen 1ru mea 1we, in pentru ace, in anul
2016 2016
anul 2016 2016
[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [mc/anl
6
1 IZVOR COSBUC 4.758,752 3.503,443 715,885 119,0
2 2 STOIAN M. 7.929,974 5.584.622 1 897.212 250,0
3 P5A 3611 ,148 2.775,527 549,039 177,0
4 1 STOIAN M 4 242,509 2.980,471 839,344 375,0
5 PLUGARILOR 5 688,766 3 715,349 1 083,849 353,0
6 2 SERBAN VODA 1.644,001 973,640 272,153 40,0
7 1 ZONA I 8.232,178 5.234,899 1.837,775 431 ,0
8 2 ZONA 1 6 902,446 4 398,984 1.631 ,260 354,0
9 3 ZONA 1 7.205,080 4 930,000 1 659,734 688,0
10 4 ZONA 1 3 736,640 2 439,668 838,346 58,0
11 5 ZONA 1 7.019,664 4 513,799 1 791 ,963 191 ,0
12 SABAOANI 13 107.260 8 578,653 3.439,327 1 007,0
13 1 ZONA li 8 353,352 5 434,604 1 685,423 115.0
14 2 ZONA li 9 382,442 6 104,200 2 066,047 300,0
15 3 ZONA li 9 619,702 5 774.937 1 896,478 219,0
16 4ZONAll 11134,902 7716,992 2246,192 227,0
17 5 ZONA li 5 720,995 3 873,159 1.337 ,683 138,0
18 1 NITU VASILE 8 899,538 6 160,878 1 699,943 947,0
19 2 NITU VASILE 8 157.444 5 675,745 1 594,857 529,0
20 3 NITU VASILE 10.358,370 6 980,279 2.124,539 962,0
21 4 NITU VASILE 7.257,368 4 981.426 1 247,563 840,0
22 2 OLTENITA 5 201 ,051 3 414,560 1 213,116 501 ,0
23 5 OLTENITA 4 431 ,356 3 063,121 944,943 658,0
24 17 DOLHASCA 6.468,232 4 279,187 1 452,618 337,0
25 19 DOLHASCA 3.002,484 2.078,622 684,994 192,0
26 CURCANI 16 469.414 11 .066,913 4.743,722 272,0
27 DEALUL CERNE! 4 802,441 3.275,024 1 335,309 189,0
28 UIOARA 16 409,093 11 226,337 4 526,403 415,0
29 URZICENI 15 860,928 10.858,017 4 368,483 250 O
30 1 ZONA IV 4 591 ,347 3.298,841 1 115,675 184,0
~1--~3~1~4S~P~l~N_IS.;......,...,...-~~~~~-+~~-1_3~3~8~1~,5~8~0+-~~~9~3~8~1,~39~9:+-~~-3~4~64='"',8~9~8+-~~~---.,.2~1~2,'0 "="'
W 32 1 ZONA V 4 693,027 3.331 ,342 1 173,967 143,0
„ 1--~3~3~42~Z~O~N~A~V...,.-~~~~~-+~~-1~4~0~1~2~,7~4~8+-~~7
9.~27
73~,~46~3:+-~~~4~.1~7~9~,7~8~4+-~~~-::2~96='-=t0
W 34 3 ZONA V 7.306,575 5.360,166 1.654,165 277,0
35 LUICA 12 533,739 8.739,239 3.298,567 221 ,0
36 POSTA 5 343,937 3 569,035 1 394,768 333.0
37 2 VIFORNITA 11 105,470 8 075.865 2 585.377 478,0
38 4 VIFORNITA 9 329,276 6.622,847 2 333,268 260,0
39 6 VIFORNITA 9 948,090 6.646,194 2.903,963 218,0
40 7 ZONA 1 6 777 ,840 4.355,424 1.622,824 225,0
41 1 B.OLTENITA 14418,915 10.346,556 3495,603 111 ,0
42 TUDOR GOCIU 4 141 ,504 2.501 ,537 877,701 189.0
43 1 TINERETULUI 18 060,761 11 694,089 4.165,828 614 ,0
44 2 TINERETULUI 16 795,497 11 062,379 3.695,731 545,0
45 3 TINERETULUI 9 536,250 6 543,990 1 936,956 364,0
46 2 LINARIEI 11 585,490 8.563,072 2 308,981 411 ,0
47 1 OLTENITA NORD 10 279.541 7 628,573 2 280,106 136,0
48 SINCAI 5 718,803 4 022,499 1 157,201 557 .O
49 6 ZONA 1 6112,459 3 963,547 1 513,134 218,0
50 6 ZONA li 1.749,309 1.048,903 358,397 141 ,0
51 METALURGIEI 4.938,696 3.055,699 1 365,122 92,0
52 5 METALURGIEI 4.772,751 3 174,534 930,708 659.0
53 MOLDOVITA 2.804,761 1.742,773 582,373 190,0
54 11 GIURGIU 4.039,334 2.832,513 780,479 404,0
55 ALMASUL MARE 7.727,958 5.597,310 1.821 ,557 170.0
56 1 BIS ZONA 1 11 .307,710 7.600,099 2.673,676 1 288,0
57 PRASILEI 5.502,538 3.126,639 1.242.333 500,0
58 2 B OLTENITA 13.236,869 9.078,553 3.628,834 231 ,0
59 3 B.OLTENITA 6.226,675 4.382,510 1.595,103 166,0
60 5 B.OLTENITA 12.379,071 8.807,860 3.076,052 208,0
61 4 B.OLTEN ITA 14.416,394 10.539,417 3.300,317 298,0
62 12GIURGIU 1.471 ,787 821 ,315 352,076 31 ,0
63 2 GIURGIU 5.146,943 3.394,006 1.065,699 464,0
64 4 TINERETULUI 11 .179,1 78 7.634,039 2.264,460 691,0
65 1 OLTENITA P 4.61 4,898 2.992,479 1.039 ,215 109,0
66 HUEDIN 8.218,949 5.922,365 2.012,913 234,0
67 LIVADA NOUA 15.443,698 10.443,931 3.353,865 1.030,0
68 2 OLTENITA P 7.407,614 4.716,443 1.575,934 850,0
69 1 VACARESTI 5.105,502 3.486,299 943,845 55,0
70 D-TRU PETRESCU 5.997,296 3.576,541 1.299,515 599,0
71 2 OLTENITA NORD 5.328,041 3.969,476 1 172, 104 51 ,0
72 2 VACARESTI 7.537,126 4.731 ,324 1 452,444 611 ,0
73 9 BRINCOVEANU 1.526,999 951 ,453 238,001 12,0
74 1 SERBAN VODA 1.560,787 1.045,146 333,912 41 ,0
75 6 B.OLTENITA 12.911 .082 9.227,906 3 166,722 387,0
76 7 B.OL TENITA 12.482,110 8 825,346 3 157,476 658,0
77 3 OLTENITA P 7.745 ,564 4.980,749 1 486,233 845,0
78 4 OLTENITA P 6.039,142 4.058,950 1 258,081 235,0
79 5 BRINCOVEANU 7 109,723 4 820,970 1 375,083 559,0
80 PIEPTANARI 6 043,581 4.354, 180 1 298,629 483,0
81 6 BRINCOVEANU 11 .927,340 7 815,324 2.325,938 700,0
82 8 BRINCOVEANU 5.734,141 3 936,256 999,022 217,0
83 NORILOR 1.874,293 1 326,090 310,222 60,0
84 3 BIS ZONA 1 4.481.546 3.015,740 818.67 1 142.0
85 2A METALURGIEI 267,334 125,319 135,738 6,0
86 4 LINARIEI 5.178,578 3.668,932 975,406 119,0
87 PT PROPRIU 1 381,350 259,761 85,558 0,0
88 PT PROPRIU 2 1 110,604 762,708 252,780 0,0
89 B3 6.396,877 5.010,918 771 ,380 148,0
90 COMPL.OLTENITA 257,665 251,663 6,002 o.o
91 VS SUD 6 297,354 4 524,524 989,386 225,0
92 SALA POLIVALENT 622,382 622,382 0,000 o.o
93 OBS.ASTRONOMIC 149.382 149.382 0,000 o.o
e 94
95
96
MODUL COLEGIU O
Scoala 133
Centru grij si aj.Nr.1
475,907
292,933
313,943
468,003
257,602
253,473
7,903
35,33 1
60,470
o.o
o.o
o.o
97 Scoala 36 291,001 274,316 16,685 o.o
98 jgradin1ta 225 190,834 129,486 61,348 o.o
99 scoala 129 347,766 325,285 22,481 o.o
100 Liceu M.Vulcanescu 532,962 521,480 11,482 o.o
101 Scoala 119 280,523 239,236 41 ,288 o.o
102 Grad1mta 62 130,651 108,043 22.608 o.o
103 Grad1nita 167 184,040 135,983 48,057 o.o
104 Scoala 110 343,828 31 1,961 31,868 0,0
105 Spital Obregia 213,478 186,107 27,371 o.o
106 Gradimta 207 247 ,806 215,199 32,608 o.o
107 Scoala nr 165 336,535 300,841 35,694 o.o
108 Scoala 308 169,609 145,11 5 24,495 o.o
109 Gradinita 4 152,143 120,503 31,641 o.o
110 Scoala 99 329,458 31 1,935 17,523 o.o
111 Gradinita 243 199,847 193,577 6,269 0,0
112 Gradinita 228 192,594 100,798 91,797 o.o
TOTAL STS4 693.157,163 473.580,777 157.380,867 31 .035,0
SECTOR 4

Cantitatea de
Cantitatea de Cantitatea de .
Cantitatea Ele apa /
energie termica energie termica /
energie termica de adaos în
vanduta la vanduta la
nr crt Denumirea PT/SC/MT intrata ln circuitul de
consumatori consumatori
PT/SC/MT in anul incalzire, in anul
pentru incalzire, in pentru ace, in anul
2016 2016
anul 2016 2016
[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/anl (melanj
1 2 3 4 5 6
1 IZVOR COSBUC 4.758,752 3.503,443 715,885 119,0
2 2 STOIAN M 7.929,974 5 584,622 1.897,212 250,0
3 P5A 3.611 ,148 2 775,527 549,039 177,0
4 1 STOIAN M. 4 242,509 2.980,471 839,344 375,0
5 PLUGARILOR 5 688,766 3 715,349 1.083,849 353,0
6 2 SERBAN VODA 1 644,001 973,640 272,153 40,0
7 1 ZONA I 8.232,178 5 234,899 1 837,775 431 ,0
8 2 ZONA 1 6.902,446 4 398,984 1 631 ,260 354,0
9 3 ZONA 1 7 205,080 4 930,000 1.659,734 688,0
10 4 ZONA 1 3 736,640 2439,668 838,346 58,0
11 5 ZONA 1 7 019,664 4.513,799 1 791 ,963 191 ,0
12 SABAOANI 13.107,260 8 578,653 3 439,327 1 007,0
13 1 ZONA li 8.353,352 5 434 ,604 1.685,423 115,0
14 2 ZONA li 9.382,442 6.104,200 2.066,047 300,0
15 3 ZONA li 9.619,702 5 774 ,937 1 896,478 219,0
16 4 ZONA li 11 134,902 7 716,992 2.246,192 227,0
17 5ZONA11 5.720,995 3.873, 159 1.337,683 138,0
18 1 NITU VASILE 8.899,538 6.160,878 1 699,943 947,0
19 2 NITU VASILE 8.157,444 5 675,745 1 594,857 529,0
20 3 NITU VASILE 10.358,370 6 980,279 2.124,539 962,0
21 4 NITU VASILE 7 257,368 4 981,426 1 247,563 840,0
22 2 OLTENITA 5.201 ,051 3 414 ,560 1.213,116 501 ,0
23 5 OLTENITA 4.431 ,356 3 063,121 944 ,943 658,0
24 17 DOLHASCA 6.468,232 4279,187 1 452 ,618 337,0
25 19 DOLHASCA 3 002,484 2.078,622 684,994 192,0
26 CURCANI 16.469,414 11 066,913 4 743,722 272,0
27 DEALUL CERNEI 4.802,441 3 275,024 1 335,309 189,0
28 Ul OARA 16.409,093 11 226,337 4.526,403 415,0
29 URZICENI 15.860,928 10 858,017 4 368,483 250,0
30 1 ZONA IV 4 591 ,347 3 298,841 1 115,675 184,0
31 SPINIS 13.381 ,580 9.381 ,399 3.464,898 212,0
32 1 ZONA V 4 .693,027 3.331,342 1 173,967 143,0

e 33
34
35
2 ZONA V
3 ZONA V
LUICA
14 012,748
7 306,575
12 533,739
9 273,463
5 360,166
8 739,239
4.179,784
1.654,165
3.298,567
296,0
277,0
221 ,0
36 POSTA 5 343,937 3 569,035 1 394,768 333,0
37 2 VIFORNITA 11 105,470 8 075,865 2.585,377 478,0
38 4 VIFORNITA 9 329,276 6 622,847 2.333,268 260,0
39 6 VIFORNITA 9.948,090 6.646,194 2.903,963 218,0
40 7 ZONA 1 6.777,840 4.355,424 1 622,824 225,0
41 1 B OLTENITA 14 418,915 10.346,556 3.495,603 111 ,0
42 TUDOR GOCIU 4 141 ,504 2 501,537 877,701 189,0
43 1 TINERETULUI 18 060,761 11 694.089 4.165,828 614,0
44 2 TINERETULUI 16.795,497 11 .062,379 3.695,731 545,0
45 3 TINERETULUI 9.536,250 6.543,990 1.936,956 364,0
46 2 LINARIEI 11 .585,490 8.563,072 2.308,981 411 ,0
47 1 OLTENITA NORD 10.279,541 7 628,573 2280,106 136,0
48 SINCAI 5.718,803 4.022,499 1 157,201 557,0
49 6ZONA1 6.112,459 3 963,547 1 513,134 218,0
50 6ZONA li 1 749,309 1 048,903 358,397 141 ,0
51 METALURGIEI 4.938,696 3.055.699 1.365,122 92,0
52 5 METALURGIEI 4.772,751 3174,534 930,708 659,0
53 MOLDOVITA 2.804,761 1.742,773 582,373 190,0
54 11 GIURGIU 4.039,334 2.832,513 780,479 404,0
55 ALMASUL MARE 7.727,958 5.597,310 1.821 ,557 170,0
56 1 BIS ZONA 1 11 .307,710 7.600,099 2.673,676 1.288,0
57 PRASILEI 5.502,538 3.126,639 1.242,333 500,0
58 2 B OLTENITA 13.236,869 9.078,553 3.628,834 231 ,0
59 3 B.OLTENITA 6.226,675 4 382,510 1 595, 103 166,0
60 5 B OLTENITA 12.379,071 8.807,860 3.076,052 208,0
61 4 B.OLTEN ITA 14.416,394 10.539,417 3.300,317 298,0
62 12 GIURGIU 1.471 ,787 821 ,315 352,076 31 ,0
63 2 GIURGIU 5.146,943 3.394,006 1.065,699 464,0
64 4 TINERETULUI 11 179,178 7.634,039 2.264,460 691 ,0
65 1 OLTENITA P 4.614,898 2.992,479 1.039,215 109.0
66 HUEDIN 8.218,949 5.922,365 2.012,913 234,0
67 LIVADA NOUA 15.443,698 10 443,931 3.353,865 1 030,0
68 2 OLTENITA P 7.407,614 4.716,443 1.575,934 850,0
69 1 VACARESTI 5105,502 3.486,299 943,845 55,0
70 D-TRU PETRESCU 5.997,296 3.576,541 1.299,515 599,0
71 2 OLTENITA NORD 5.328,041 3.969,476 1 172.104 51,0
72 2VACARESTI 7.537,126 4.731 ,324 1 452,444 611 .0
73 9 BRINCOVEANU 1.526,999 951,453 238,001 12,0
74 1 SERBAN VODA 1.560,787 1.045.146 333,912 41 ,0
75 6 B.OLTENITA 12.911 ,082 9 227,906 3.166,722 387,0
76 7 B.OLTENITA 12.482,110 8.825,346 3 157,476 658,0
77 3 OLTENITA P 7.745,564 4.980,749 1.486,233 845,0
78 4 OLTENITA P 6.039,142 4.058,950 1.258,081 235,0
79 5 BRINCOVEANU 7109,723 4.820,970 1.375,083 559,0
80 PIEPTANARI 6.043,581 4.354,180 1.298,629 483.0
81 6 BRINCOVEANU 11 .927,340 7.815,324 2.325,938 700,0
82 8 BRINCOVEANU 5.734,141 3 936,256 999,022 217,0
83 NORILOR 1.874,293 1.326,090 310,222 60,0
84 3 BIS ZONA 1 4 481 ,546 3.015,740 818,671 142,0
85 2A METALURGIEI 267,334 125,319 135,738 6.0
86 4 LINARIEI 5 178,578 3.668,932 975,406 119,0
87 PT PROPRIU 1 381 ,350 259,761 85,558 o.o
88 PT PROPRIU 2 1 110,604 762,708 252,780 o.o
89 B3 6 396,877 5.010,918 771 ,380 148,0
90 COMPL OLTENITA 257,665 251 ,663 6,002 o.o
91 VS SUD 6.297,354 4.524,524 989,386 225,0
92 SALA POLIVALENT 622,382 622,382 0,000 o.o
93 OBS.ASTRONOMIC 149,382 149,382 0,000 o.o
94 MODUL COLEG IU O 475,907 468,003 7,903 o.o
95 Scoala 133 292,933 257,602 35,331 o.o
96 Centru grij.si aj.Nr 1 313,943 253,473 60,470 o.o
97 Scoala 36 291,001 274,316 16,685 o.o
98 gradirnta 225 190,834 129,486 61 ,348 o.o
99 scoala 129 347,766 325,285 22,481 o.o
100 Liceu M Vulcanescu 532,962 521 ,480 11 ,482 0,0
101 Scoala 119 280,523 239,236 41,288 o.o
102 Gradintla 62 130,651 108,043 22,608 o.o
103 Grad1ntla 167 184,040 135,983 48.057 o.o
104 Scoala 110 343,828 311 ,961 31 ,868 o.o
105 Spital Obregia 213,478 186,107 27,371 0,0
106 Gradinita 207 247.806 215,199 32,608 0,0
107 Scoala nr.165 336,535 300.841 35,694 o.o
108 Scoala 308 169,609 145,115 24,495 0,0
109 Gradinita 4 152,143 120,503 31,641 o.o
110 Scoala 99 329,458 311 ,935 17,523 o.o
111 Gradinita 243 199,847 193,577 6,269 o.o
112 Gradinita 228 192,594 100,798 91 ,797 o.o
TOTAL STS4 693.157,163 473.580,777 157.380,867 31 .035,0
SECTOR 5

Cantitatea de
energie termica
Cantitatea de
energie termica
Cantitatea de
energie termica
,--~
Cantitatea' de apa
de ados ii')
vanduta la vanduta la
nr. crt Denumirea PT/SC/MT intrata in circu1ful de
consumatori consumatori
PT/SC/MT in anul incalzire, ~ anul
pentru incalzire, in pentru ace, in anul
2016
anul2016 2016
2016 :.::;//
[Gcal/an] [Gcal/an] [Gcal/an] [melanj
1 2 3 4 5 6
1 1SALAJ 8 971,160 2.255,321 5.602,448 321 ,0
2 2SALAJ 5.113,320 1.060,553 3 469,617 145,0
3 1GIURGIU 8.087,440 1.984,047 5.206,329 576 ,0
4 GIURGIU FARADO 8.239,400 2 158,726 5 292,348 255 ,0
5 6FARADO 7 689 ,260 1 684,342 5 443,447 302,0
6 9FARADO 6.500,310 1 376,334 4 473,687 349,0
7 3SALAJ 3 855,550 835,950 2 559,588 193,0
8 3FERENTARI 7 931,430 1 907,899 5.186,445 406,0
9 2FERENTARI 8 439,950 1 807,181 5 579,137 277,0
10 DOINA 2 990,480 619,694 1 991 ,848 177,0
11 4SALAJ 4 507,432 1.042,319 2 838,591 285,0
12 6SALAJ 3 714,082 793,986 2 430,251 227,0
13 4CHIRIGIU 903,000 167,349 654 ,671 10,0
14 5CHIRIGIU 4.524.230 938 ,598 3077 ,114 160,0
15 6CHIRIGIU 174,260 37 ,943 118,620 13,0
16 MOD.TOPORASI 422 ,180 102,998 279,108 135,0
17 1RAHOVA 6.889,374 1 872 ,519 4 505,542 248,0
18 1P ISPIRESCU 8 301 ,990 1811,722 5 521,499 316 ,0
19 6SEBASTIAN 3 684,240 710,687 2 488,861 77 ,0
20 7SEBASTIAN 7 396,160 1 592,789 5038,116 292 ,0
21 3DR.SARll 7 122,060 1 307,013 4 910,321 316,0
22 1DR SARll 4 570,260 1 001,525 3 097,875 320,0
23 2P ISPIRESCU 7 235,250 1 520,653 4 877,888 232,0
24 3P ISPIRESCU 6 041 ,050 1 318,195 3 925,007 326,0
25 5P ISPIRESCU 3641 ,910 665,402 2 552,682 136,0

-
26 4DR SARll 6 809,190 1 485,766 4 518,070 429,0
27 4P ISPIRESCU 6 225,680 1 350,014 4 157,977 110,0
28 3SEBASTIAN 2.224,930 512,239 1 219,933 40,0
29 7P.ISPIRESCU 2.146,990 520,448 1 295,640 23,0
30 NABUCULUI 489 ,810 17,263 462,377 0,0
31 MODUL SEBASTIAN 104,690 4,880 99,817 o.o
32 8MARGEANULUI 8 258 ,110 2 063,966 5136,711 275 ,0
33 7MARGEANULUI 8.473,670 2 001 ,301 5 576,902 243 ,0
34 9MARGEANULUI 11 978,410 3 038,024 7 604,223 359,0
35 1OMARGEANULUI 9 074 ,000 2 436,312 5 532,203 365 ,0
36 2RAHOVA 7.562,840 2.284,522 4.440,453 515,0
37 5MARGEANULUI 10 354,060 2 499,602 6 888,479 407,0
38 6MARGEANULUI 9 808,180 2.452,641 6 217,471 232,0
39 6RAHOVA 10 043,080 2.225,710 6 473,285 612 ,0
40 11 MARGEANULUI 6 721 ,220 1 519,792 4 309,486 246,0
41 6P ISPIRESCU 3 22 1,930 667,648 2 132,549 90 ,0
42 GAROAFEI 3.615,630 641 ,745 2.469,161 151 ,0
43 3RAHOVA 5 683,830 1 338 ,798 3 853,115 232,0
44 1ALEXANDRIA 3 323,200 992 ,618 2 072,476 228,0
45 VICINA 8 696.350 2 408,299 5 589,426 428,0
46 2ALEXANDRIA 9 684,970 2 440 ,204 6 103,992 471 ,0
47 TEIUS 6 945,890 1.538,101 4 596,908 717,0
48 4RAHOVA 14.537,600 3 283,378 9 593 ,182 1 003,0
49 SOLD CROITORU 12.249,750 2 447,534 8.356,345 699,0
50 AMURGULU I 0,000 0,000 0,000 o.o
51 8ALEXANDRIA 3.351,420 800,753 2.395,044 314,0
52 SURA 3.938 ,789 776, 162 2.671 ,756 73,0
53 103A 8.948,490 1180,177 6.728,448 190,0
54 1/13SEPTEMBRIE 3.947,486 736,896 2.661,724 153,0
55 MFAPANDURI 2.952,091 496,422 2.177,421 83,0
56 2/13SEPTEMBRI E 5.675,613 1 184,556 3.775 ,262 248 ,0
57 3/13SEPTEMBRIE 7.002,378 1 308,007 4.879,140 332 ,0
58 MARINESCU 495,842 47,651 349,791 18,0
59 GIOCONDA 1 120,782 194,274 880,760 49,0
60 1PANDURI 9.615,644 1.994 ,993 6.414,480 326,0
61 T.VLADIMIRESCU 3.215,598 595,054 2.223,320 227,0
62 10 TABEREI 5.322,058 960,254 3.657,465 81 ,0
63 2DR.SARll 3.716,362 600,696 2.496,143 88,0
64 2PANDURI 8.710,422 1.800,740 5.924 ,215 191 ,0
65 VS.NORD 6.702,311 1 211, 156 4.696,035 273,0
66 TRIBUNAL 3 282,851 490,502 2.388,848 163,0
67 TURNESCU 36,963 8,691 22,362 o.o
68 MODUL PAULESCU 21 1,485 60,105 151 ,380 o.o
383.426,373 85.191 ,636 254.314 ,814 16.778,0
SECTOR 6
'-_\
tt /~
a:~ :ea~aos i~
Cantitatea de t.;anrnatea de 1canma1ea ae C t d
energie termica energie termica energie termica
nr crt Denumirea PT/SC/MT 'ntrata
1 .in vanduta . la vanduta la . ·hir
circu1 de
PT/SC/MT . consumatori consumatori . .
in . .
pentru incalzire, pentru ace, in
mea1zire_ 1n anul /
anul 2016 Iin :in111 ?n1 A :in1 11
[Gcal/an] [Gcal/an]
?n1 A
[Gcal/an]
20 16
[melanj
-
1 2 3 4 5 6
1 PT RAZOARE 3 378,940 2 587 ,583 242,415 73,0
2 PTMFA 11 390,492 8 194,220 1 881 ,477 679,0
3 SC1/2 0,000 0,000 0,000 0,0
4 PT7/2 5 834 ,073 4 036,917 1 325,319 145,0
5 PT2/ 8 9 888 ,623 6 869,896 1 980,362 745 ,0
6 PT1 /8 10 536,090 7 057,958 2 256,559 1 406,0
7 PT1/1 12 009 ,1 97 8 262,891 2 677,723 853,0
8 PT6/2 8 541 ,120 6 051 ,360 2.148,115 621 ,0
9 CINEMAFAV 89,591 89,591 0,000 0,0
10 PT2/2 8 368,929 6 163,532 1 523,100 752,0
11 PT3/2 5 840,631 4 191 ,450 1 414,874 238,0
12 CICLOP SA 218,225 199,529 18,696 o.o
13 ELEVATOR P-TA MOGHIOROS 56,658 56,658 0,000 o.o
14 SC2/ 3 0,000 0,000 0,000 o.o
15 SC3/ 3 0,000 0,000 0,000 o.o
16 PT9/4 12 181,780 8 154,062 3 034,646 1 013,0
17 PT10/4 10 804,623 7 172,591 2.412,681 762 ,0
18 PT11 /4 18 606,100 12 877,374 4.200,909 994,0
19 PT12/4 12 957,308 8.415,531 3.075,546 1 213,0
20 PT13/4 6 158,460 4516,213 1.206,368 267, 0
21 PT NEFAM 2 486,842 1 440,725 832,085 419,0
22 MODUL SC 191 418,657 416,094 2,563 0,0
23 MODUL BL.1S14 493,907 351 ,688 131 ,055 o.o
24 MODUL BL. F4 li 238,259 166,479 61 ,886 o.o
25 MODUL BL F4 I 387,456 259 ,737 104,421 o.o
26 MODUL BL G2n 367,337 273,575 80,737 o.o
27 MODUL BL G2/8 367,005 269,730 86,017 0,0
28 MODUL BL.C4 I 409,509 281,457 80,035 0,0
29 MODUL BLC4 li 343,966 246,153 70,067 0,0
30 MODUL BL F5 332,760 241 ,984 64,860 0,0
31 MODUL BL M17 I 434,834 266,591 89,397 o.o
32 MODUL2 BL. M17 I 357,873 273,583 70,210 o.o
e 33
34
35
MODUL BL. OS 6
MODUL BL OD7 I
MODUL BL OD7 li
961 ,514
850,170
886,987
702,648
606,496
638,487
220,940
180,832
200,197
o.o
0,0
o.o
36 MODUL BL G13 306,261 211 ,268 82,999 0,0
37 MODUL BLG14 363,811 267,494 81 ,339 0,0
38 MODUL BLC2 271 ,507 177,857 55,069 o.o
39 MODUL BL C1 447,454 291 ,695 93,509 o.o
40 MODUL BL F7 I 491 ,266 370,439 96,587 0,0
41 MODUL BL F7 li 310,956 248 ,313 49,601 0,0
42 MODUL BL.F3 I 264,209 212,867 41 ,284 0,0
43 MODUL BL G2/6 447,690 264,536 83,437 0,0
44 MODUL BL.OS4 865,204 607,900 241 ,608 o.o
45 MODUL BLF3 li 490,164 374,281 95,606 o.o
46 MODUL BL.003 I 737,557 555,405 152,548 o.o
47 MODUL BL Gll/5 230,576 133,541 79,971 0,0
48 MODUL BL Z11 418,142 281 ,917 123,763 0,0
49 MODUL BL. Z12 294,258 159,642 110,837 o.o
50 MODUL BL. Z13 321 ,167 210.433 100,190 0,0
51 MODUL Z40 369 ,241 266,179 88,283 o.o
52 MODUL BL.OD8 I 873 ,168 574,582 269,541 o.o
53 MODUL BL OD8 li 914 ,111 582,254 268,734 o.o
54 MODULCOMPLCOM(COMPAS 110,226 110,226 0,000 0,0
55 MODUL BL.OD3 li 824 ,107 569,552 215,358 0,0
56 MODUL BL. C3 354 ,972 184,702 107,337 o.o
57 MODUL BL.Z14 263,473 171 ,768 83,034 o.o
58 MODUL BLZ15 520,311 391 ,137 101 ,035 0,0
59 MODUL BL Z16 233,877 146,114 79,842 0,0
60 MODUL BLZ17 305,726 195,650 98,367 o.o
61 MODUL BL. E19 509,507 363,187 95,210 o.o
62 MODUL BL. OD5 I 924,053 688,284 190,929 0,0
63 MODUL BL. OD5 li 918,884 680,621 193,926 0,0
64 MODUL BL2S14 544,610 382,898 135,106 o.o
65 MODUL BL 3S14 562,223 248,970 182,974 0,0
66 MODUL BL F1 I 351 ,439 216,617 92,386 o.o
67 MODUL BL.F1 li 224,819 163,073 45 ,014 0,0
68 MODUL BL.E15 279,139 163,864 97,310 0,0
69 MODUL BL. E16 246,842 146,940 85,355 0,0
70 MODUL BL.E17 250,200 148,359 78,699 0,0
71 MODUL BL.G5 672,135 439,460 226,300 0,0
72 MODUL BL.G6 529,309 519,990 0,000 0,0
73 MODUL BL.G7 674,798 407,391 245,630 0,0
74 MODUL GRD.217 318,389 293,011 25,379 0,0
75 MODUL BL F2 487,457 370,789 85,004 0,0
76 MODUL BL.OD1 I 630,123 345,273 246,874 o.o
77 MODUL BL OD1 li 574,661 327,626 197,379 0,0
78 MODUL BL.OS2 640,863 383,293 192,545 0,0
79 MODU L BL.Z132A 397,824 265,508 86,998 0,0
80 MODUL BL.Z1328 487,376 359,342 108,360
. o.o
81 MODUL BL.G2/3 311 ,546 223, 138 77,065 o.o
82 MODUL BL.G2/4 285,288 185,115 92,158 o.o
83 MODUL LIC.MOISIL 532,684 532,684 0,000 0,0
84 MODUL GRAD.272 233,404 213,563 19,841 0,0
85 MODUL BL 12 294,711 173,537 100,980 0,0
86 MODUL BL. T7 596,840 459,773 111 026 o.o
87 MODUL BL T9 664 ,888 475,150 157,1 64 0,0
88 MODUL BL. OD6 S 669,080 486,751 150,1 11 0,0
89 MODUL BL. OD6 /2 666,294 486,330 156,898 0,0
90 MODULZ8 421 ,355 289,406 77,873 0,0
91 MODULZ7 579,640 449,926 109,444 0,0
92 MODULZ9 362,920 247,405 79,206 0,0
93 MODUL Z10 459,240 328,907 112,901 0,0
94 MODUL E9 359,480 269,120 75,732 0,0
95 MODUL E10 540,993 408,725 100,070 0,0
96 MODUL E11 476,789 379,492 77,873 o.o
97 MODUL E12 468,700 368,099 80,694 o.o
98 MODUL Z27 405,060 275,965 105,221 o.o
99 MODUL CC6 601 ,140 403,623 146,364 o.o
100 MODUL E7+E8 791 ,200 616,706 156,496 0,0
101 MODUL E13+E14 995,071 785 ,060 173,746 0,0
102 MODUL 1-005 631 ,240 408 ,122 152,646 o.o
103 MODUL 2-0D5 609,740 427 ,672 155,221 o.o
104 MODUL P10 1 025,120 781 ,721 205,490 o.o
105 MODUL P11 670,800 438,058 205, 150 0,0
106 MODUL P12 663,851 441 ,361 200,292 0,0
107 MOUL POLITIA 22 136,155 128,670 7,482 o.o
108 MODUL SC.164 351,138 346 ,666 4,472 o.o
109 MODUL LICEU ASACHI 277,780 277 ,780 0,000 o.o
11 o MODUL OD7 915,040 693 ,633 162,871 0,0
111 MODUL M2 538,709 375 ,596 151,412 0,0
112 MODUL M3 581 ,016 408,036 162,041 o.o
113 MODUL GRAD INITA 57 401 ,930 381 ,846 20,084 o.o
114 MODUL POLICLINI 202,014 163,065 38,949 o.o
115 MODUL Z1 480,767 372,070 86,740 0,0
116 MODUL Z2 409,100 316,170 78,587 0,0
11 7 MODUL Z3 431,048 338,917 74,760 o.o
118 MODUL OD1 856 ,390 666,973 150,210 o.o
119 Modul Complex Rmdunica 69,710 69,710 0,000 o.o
120 MODUL 002/1 +2+3 678,540 468,406 159,032 o.o
121 MODUL OD2/4+5+6+7 1 079,004 797,022 213,931 o.o
122 MODUL P1 1 228,637 986,334 191 ,574 o.o
123 MODUL P2 926,632 669,682 202,804 o.o
124 MODUL P3 1.157,991 903,688 210,955 o.o
125 MODUL Z4 432,604 307,785 112,686 ..0..0
126 MODUL E4+E5 817,116 598,494 173,493 o.o
127 PT5/5 13.657,660 9.198,959 3.297,179 I 1 883,0
128 PTI/5 9.124,600 5.821,606 2 032,200 I
129 PT8/5 9.009,360 5.876,007 2.657,029
610.0 ,.
I 5A01El
130 PT2/6 10.927, 160 6.842,233 2 636,359 \ 1.040,0
131 PT3/6 12.577,500 8.242,883 2.957,935 '\. ~95 , 0
132 PT4/6 9 802,280 6.816,139 2.393,330 2 018..Q · /

133 PT2/7 13.012,660 9.225,972 3 244,360 1 984,0


134 RADET 221 ,020 209,479 11 ,541 0,0
135 PT1 /7 12.517,300 8.180,743 2 752 ,082 1 052,0
136 PT3/7 14.140,120 9051 ,127 3.739,070 960,0
137 PT4/7 12.906,020 8.278,806 3.112,560 1 391 ,0
138 PT1 /7 prim 7.581,095 5.060,728 1 941 ,619 268,0
139 PT2/7 prim 12.826,900 8.669,127 2.728,937 364 ,0
140 PT3/7prim 11 .214,233 7 237,331 2 326,650 303,0
141 PT4/7prim 8.808,884 5 975,742 2 006,735 1 378,0
142 PT6/8 8.715,240 5.560,373 2.309,540 2 370,0
143 PT5/8 11 .562,525 8.133,800 2.383,651 623,0


144 PT3/8 8 608,423 5.566,057 2.140,618 2 077,0
145 PT4/8 12 533,640 8.510,515 2 679,905 878,0
146 PTMAN 3 538 ,927 2.245,855 721 ,295 45,0
147 PT3/10 15.111,470 9.479,012 3.970,950 1 172,0
148 PT1 /10 13 359,701 8 817,093 3 152,803 1 760,0
149 PT4/10 8 816,568 5.574,855 2 367,793 570,0
150 PT2/10 7.374 ,360 4 722,469 2.143,898 700,0
151 7 VIRTUTll 2.318,784 1 636,419 492,985 66,0
152 8 VIRTUTll 2.072,636 1 330,487 406,485 215,0
153 LOC .ICAB 125,078 72,120 17,895 o.o
154 6 PLACARE 5 844,443 4 339,992 893,270 403,0
155 1UVERTURll 8.557 ,999 5 878,230 1 492 ,796 341 ,0
156 2 UVERTURII 12 860,440 8 461 ,538 3 181 ,012 1 245,0
157 2POLITEHNICA 8814,122 5 765,545 1 822,159 1 626,0
158 3 UVERTURII 6 001 ,534 3 972,657 1 401,495 484,0
159 1VIRTUTll 6 868,367 4 683,626 1 392,849 1 326,0
160 4 VIRTUTll 4.883,144 3 333,406 857,018 671 ,0
161 5 VIRTUTll 4.790,025 3.211 ,010 1 086,127 178,0
162 3 VIRTUTll 5.077,564 3.282,786 986,738 317,0
163 INST BOTAN IC 424,247 424,247 0,000 o.o
164 LIC T. VLADIMIRESCU 391,558 391 ,558 0,000 o.o
165 s c 4/5 1641 ,740 0,000 1.189,614 o.o
s c 617 3 682,365 2 559,078 761 109 o.o
e 166
167
168
4 PLACARE
5 PLACARE
10.952,100
12.352,423
6 952,178
7 523,854
2 595,137
2 424,200
2.866,0
1.420,0
169 SA PLACARE 788 ,659 364,546 283,955 743 ,0
170 7 PLACARE 10.426 ,499 7.015,385 2 540,694 815 ,0
171 8PLACARE 8.093 ,460 4.921 ,517 1 923,261 759 ,0
172 5 DESISULUI 7.812 ,240 5.272,347 1 608.170 732 ,0
173 12 LINIEI 5.252,690 3 761,340 1 007,960 361 ,0
174 13 LINIEI 5.861 ,406 3.635,759 1 350,558 328,0
175 2PLACARE 6.939,775 4.773,395 1 439,644 513,0
176 LOC .ICPB 1.543,257 731 ,191 288,289 379,0
177 1 PLACARE 15.302 ,840 9 869 ,543 3 907,425 536 .0
178 10LINIEI 1.460,597 873,803 341 ,387 170,0
179 9PLACARE 9.188,1 83 6.012,935 2.339,936 450,0
180 11 LINIEI 4.098,760 2 335,559 753,855 425,0
181 LOC.ALCAZ 1.063,983 655,796 73,005 191 o
182 12MARATONULUI 8 824,460 5 559,759 1 758,804 572,0
183 15PACll 2 130,220 1 200,260 350,209 191 ,0
184 14PACll 3 051 ,280 1 924,905 536,467 128,0
185 2ROSU 1 322,181 1 010,089 190,319 134,0
186 1ROSU 1.277,960 518,685 115, 190 37 ,0
187 BLOC 50 448,868 289,568 159,300 0,0
188 s c 8/9 6.689,757 4 591 .989 1 377,418 o.o
189 s c 11 1 423,165 0,000 910,049 o.o
190 s c 14 777,494 0,000 683,804 o.o
191 15APUSULUI 4.337,219 2.915,414 1.040.238 120.0
192 3PLACARE 12.489,780 7 763,179 3 208,744 1 066,0
193 10ARAGONITULUI 9.600,368 7.464,177 1 105,612 667,0
194 11 MARGELELOR 6.119,760 4.643,523 994,561 923,0
195 3A PLACARE 8.382,420 5.975,012 2.180,397 373,0
196 11NDESIRll 9.740,360 6.210,259 1 884,966 906,0
197 21NDESIRll 8.207,805 5.297,412 2.121 ,162 313,0
198 PT PROPRIU/PAUS 564,280 410,848 122,043 o.o
199 SC.GEN 198 397,148 397,148 0,000 o.o
200 ?LAVANDEI 7.670,340 4.938,202 1.611,312 557,0
201 8GHIRLANDEI 10.311 ,706 7.185,173 1.742,892 1 286,0
202 4ROSIA MONTANA 14.481,973 10.455,474 2.672,674 1 406,0
203 1VETERANI 12.277,633 8.562,204 2 595,404 833,0
204 3DREPTATll 7.845,053 4.705,233 1 725,313 581 ,0
205 2VETERANI 6.046,997 4.133,746 1.363 ,362 946,0
206 6ROSIA MONTANA 8.388,440 5.368,122 1.565,255 449,0
207 2VIRTUTll 7.165,095 4.849,810 1.539,105 534,0
208 CIRCA 21 POL. 145,379 145,379 0,000 o.o
209 CRESA ESTACADEI 0,000 0,000 0,000 o.o
210 GRADINITA 250 628,252 628,252 0,000 0,0
211 P T 7 CRIVINA 6.482,038 4.528,122 1.694,634 320,0
212 PT 1 GIULESTI 3.063,320 2.086,103 726,246 152,0
213 PT G3 GIULESTI 5.352,640 3 634,290 1 125,371 152,0
214 PT 7 GIULESTI 6.477,520 4.493,770 1 361,486 365,0

e 215
216
217
PT 1O GIULESTI
PT J GIULESTI
PT B GIULESTI
3.511 ,380
5.749,100
5.255,460
2.541,301
3.838,967
3 455,445
656,162
1 388,138
910,338
78,0
201 ,0
635,0
218 PT PRUNARU 2.854 ,277 1 680,190 795 ,351 66,0
219 PT.ISCIFA 86,895 65,102 21,481 0,0
220 P T 8 CRIVINA 12.902,322 8.457,300 3.928,519 503,0
221 PT ZAGANESCU 406,184 255,000 44,015 67,0
222 PT 5 CRIVINA 11 .839,525 7.939,094 3 427,527 568,0
223 PT 1 CRIVINA 7 185,293 4.577,319 2 320,395 634,0
224 PT2 CRIVINA 11 251 ,485 7.756,875 3.045,041 761 ,0
225 PT 9 CRIVINA 8 450,612 5.734,371 2.375,148 293,0
226 PT 4 CRIVINA 12 422,592 8.488,212 3 435,383 351 ,0
227 ICECHIM 963,028 963,028 0,000 0,0
228 SOFTCHIM 224,460 224,460 0,000 o.o
229 CAMIN 303-ANEFS 239,080 135,450 13,588 0,0
230 IPROCHIM 127,710 127,710 0,000 o.o
231 CINEM. GIULESTI 0,000 0,000 0,000 0,0
232 PT1 STUDENT! 4 507,465 3.201 ,256 1 306,209 o.o
233 REGIE 2 4 528,330 3.510,864 1.017,466 o.o
234 STUDENT! 2 3.761,404 2.336,836 1 424,568 o.o
235 PRI MARIA SECT 6 369,886 355,782 14,104 0,0
236 ARTIM SOCOM 148,694 148,694 0,000 o.o
237 SCOALA 163 357,502 357,502 0,000 0,0
238 MIN CHIMIEI 1 587,560 1 557,288 30,272 0,0
239 BELVEDERE 0,000 O.OOO 0,000 o.o
240 PLAVAT 299,108 196,570 100,697 0,0
241 PT TEATRUL CFR 1.650,770 0,000 0,000 o.o
242 PT 3 CRIVINA 8.810,208 5.822,987 2.634,813 685,0
908.790,197 608.585,440 208.285,702 70.604,0
ale operare CT-un .l

Cantitatea de energie term1 wanhtatea de energie termica Cantitatea de energie Canttt d etnergie
produsa tn CT pentru 1ncalztre. produsa in CT pentru ace . 1n termica vanduta la termica van u 8 la Cantitatea de apa de
nr crt Denumirea CT 1n anul 2016 (a se vedea nota anul 2016 (a se vedea nota de populat1e pentru consumatori casnici adaos tn circuitul de
pentru ace. 1n anul incalzire. in anul 2016
de mai JOS) mai JOS} incalz1re, 1n anul 2016
2016
IGcallanl IGcaUanl IGcaUanl IGcaUanl lmc/anl
') 6
18A 1399.10 549.52 1358.37 366.96 122
2 AMZEI 2222 61 609 .85 2045,54 433.29 322
3 BACIULUI 3947 15 1490.65 3895,60 1245,90 341
4 BANEASA 1 6684 .25 2267 68 6596.79 1944 .34 349
5 BANEASA2 5166.36 1882 42 4811 91 1695.95 210
6 BANEASAAGR 2737 40 770.73 2572.39 569 76 107
7 BARBUVAC 200.52 97 71 193 41 82 15 23
8 BUC NOI 13 852.87 OOO 827 62 0.00 78
9 BUCUR 14 218.62 o00 218.62 0,00 34
10 CAP BALAN 1439.51 523.54 944 68 165.99 613
11 CAVAFII VECHI 358 71 0.26 358 .71 0.24 51
12 DESISULUI 3105.80 799.68 2781 .95 734 51 49
13 DIMITROV Al 559 49 119 47 558.60 119.31 29
14 DIMITROV B1 2512,98 922 76 2451 49 755.84 782
15 DOCTOR SION 707.32 171 69 704 08 164 18 11
16 DOROBANTI 5790,49 2249.99 5440,56 1878.49 426
17 DUNAREA 953 .31 38697 945 07 360.30 32
18 EROILOR 1 1423.35 316.87 1322.85 262 46 206
19 EROILOR 2 1047.35 254 75 1023.22 20687 5
20 FERENTARI 72 3642.53 657 25 2879.13 508.20 641
21 FERENTARIDEP 988.21 329 41 923.34 217.33 250
22 FERENTARI SC 3460.96 711 ,23 2965,62 455,35 866
23 FLOREASCA 11579 48 4086,75 11098,59 2670,94 4529
24 KISELEFF (AL TRANDl 2436 20 513.82 2356.23 398.03 23
25 LUTERANA 1606,11 679.95 1550,16 561 .03 59
26 MAGHERU7 2363 98 640 .66 2283.13 533.90 227
27 MARASESTI 11 2567.26 701 23 2535.26 652.41 81
28 MARASESTI 3 1411 43 53243 1360,20 441 ,62 52
29 MARASESTI 6 1910,34 687 54 1699,40 525.36 263
30 MARASESTI 9-10 5473 .87 1779.43 5073.04 127704 690
31 MOZART 1704 29 0.00 1589.07 O.DO 11
32 OUMPULUI 559.57 32.15 559.57 32 15 107
33 PAUNASUL CODRILOR 660.17 159 64 544 75 122 14 122
34 PAVEL CTIN 610 .39 OOO 409 .31 O.DO 82
35 PROTOPOPESCU 1381 07 5624 9 1284.63 454.41 33
36 REPUBLICII 1218.63 362 28 1168.58 326,72 19
37 ROSETI! 541 25 144.44 521 17 110.48 32
38 SALAJ 6382 .32 2682 .38 5925.44 1866.32 1714
39 SCALA 866.18 268.67 847 49 239 .16 59
40
41
ST MILITARU
STIRBEI VODA
2839.20
1593.67
670.97
555.22
2791 72
1546,02
571 27
491 .33
62
69 . \
.

42 TURN PALAT 1346.01 377.84 1301 ,40 342,08 24
I
43 TURTURELE 2143.80 913 .35 2003.46 848 92 4 17 '
44 VICTORIEI 405.75 167 31 402 .14 146.72 7
45 VIILOR 3222 29 1079 91 3135.82 735 11 1024
46 VI STEA 3637 79 885 80 3362.62 702.34 981
TOTAL CT 107879,99 33596,70 101168,75 26216,88 16234
fila 1/4
AS' DATE DE EXPLOATARE
privind sistemul de transport şi distribuţie a căldurii (STOC) compus din RTP-PT-RTS
nr. An
Marimea U.M
crt. 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4

1 Cantitatea de căldură intrată în RTP Gcal/ an 5.288.203,30 5.067.465,60 5.090.813,53 5.024.027,68


Cantitatea de căldură intrată în modulele
2 Gcal/ an
termice
Cantitatea de căldură intrată în punctele
3 termice ale agenţilor economici cu Gcal/ an 293.157,28 248.308,03 241 .508,74 210.264,35
puncte termice individuale
Cantitatea de căldură intrată în punctele
4 Gcal/ an 4 .242.296,70 3.889.149,39 3.839.093,22 3.817.300,48
termice urbane cu RTS
Cantitatea de căldură livrată din punctele
Gcal/ an
5 termice urbane cu RTS

Cantitatea de căldură vândută din RTS Gcal/ an 3.783.448,89 3.484.872,46 3.446 .11O,17 3.418.416,62
6

Nota
RTS- retele termice de distributie pentru incalzire si apa calda de consum
RTP - retea termica primara
PT - puncte termice
STOC - sistem de transport si distributie a caldurii (a energiei termice)

NOTA 1) cantitatea de cald ura =cantitatea de energie termica

2) Cantitatea de caldura intrata in modulele termice este inclusa la punctul 4 deoarece Modulul Termic ii asimilam cu un mini punct termic,......~

3) Care este diferenta intre punctele 5 si 6? (~ )

~
A5"
Producţia de energie termica la nivelul conturului MB in anul 2016

Nr. anul
Sursa de căldură U.M.
crt. 2016
o 1 2 3
Q) ·-....., CET Sud Gcal 2.062.397,92
- 12 u
o -
Q) (/)

- .b ~ :;
Q)
CET Vest
u....., u CET Progresu
Gcal
Gcal
886.088,41
1.037.770,54
-3 4 w
Q) c: ::l
co CET Grozăveşti Gcal 581 .366,41
5 CET Vest Energo Gcal 166.013,00
6 CET Grivita Gcal 144.608,33
7 CT Casa Presei Gcal 145.783,07
8 CT ale RADET Gcal 154.481 ,03

)
Anexa A.6 - Studii de caz privind racordarea la SACET a caselor individuale

Tara Suedia Suedia Suedia Danemarca


general,
cont. Danish
Locaţia Vt:!xjo Enkoping Rotskar
Building
Code - 2006
Zona racordată
[numărul de case
racordate din numărul 103din103 44 din 44 63 din 83 -
de case din zona
resoectivăl
1960-
Anul construcţiilor 1995-2004 1970-1980
1970 -
Consumul mediu 11 ,3
anual de energie pentru o
15 16,8 16,3
termică al unei case casă cu
[MWh/anl suor. 130 m 2
Consumul anual al
zonei de case 1545 740 1030 -
fMWh/anl
Cantitatea de căldură
livrată în zona de case 1908 900 1360 -
[MWh/an]
Pierderile anuale de
energie termică în 18 24 -
19
reţele [% din energia
livrată în zonăl
Lungimea de traseu a 30-40 m I
reţelelor de transport 3000 910 2100
casă
[m]
Densitatea liniară de 0,81 0,49 0 ,3 ... 0,4
0,51
consum [MWh/m .anl
Conducte Conducte
Conducte Conducte preizolate preizolate preizolate
preizolate tip simple în reţea tip tip twin- tip twin-
..
Tipul conductelor twin-pipes 78% şi · · house-to-house pipes şi pipes şi
conducte preiz. pentru a minimiza conducte conducte
simple -22% lungimea de traseu. pre izolate pre izolate
simole simole
CENTRALIZATOR · PUNCTE TERMICE

Cantitatea de Cantitatea de
Cantitatea de Cantitatea de apa
energie termica energie termica Lungime
energie termica de adaos 1n Pierderi in lnvestilla
vanduta la vanduta la traseu Densitate
nr crt Denumirea PT/SC/MT intrata ln Consum total c1rcu11ul de retelele de specifica Punctai Sector
consumatori consumatori re tele consum
PT/SC/MT in anul 1ncalzlre. in anul d1stribu\1e [lei/Gcal)
pentru incalz1re. in pentru ace. in d1stnbuhe
2016 2016
anul 2016 anul 2016
472 AMURGULUI o o o o O.O O.O 1890 O.OOO o Nu 1111111 in ZU 5
Nu e cezul de
analtU lntrll "' 2
104 4 PRIM PANTELIMON 401 193 173 366 9.0 8.7 o nu e cazul 699 ZU
Nu e cazul de
analiza lnlra "' 2
131 64 COLENTINA 383 214 142 356 70 7.0 o nu e cazul 718 ZU
Nu e cazul de
anaJtU Intra on 2
136 A2 1934 1258 569 1827 34 o 5.5 o nu e cazul 140 ZU
Nu e cazul de
anaJaa Intra "' 2
165 VILA 71 125 102 18 120 o.o 41 o nu e cazul 2142 ZU
Nu e cazul de
analiza Intra "' 5
474 5LIRA 3939 776 2672 3448 73 .0 12 5 o nu e cazul 74 zu
40 I GRIVITA 1054 685 295 980 3,0 7,0 45 21 ,787 417 35 00 1
22 PERLA 1274 838 327 1165 11 o 8.5 81 14,381 456 35,00 1
126 15 ABC 1040 680 277 957 31 .0 80 68 14 070 509 3500 2
177 3 CH ZANOAGEI 61 40 3758 1770 5529 474 .0 10 o 41 5 13.322 302 35 .00 2
100 P 10 FOISOR 2356 1529 760 2289 93.0 2.8 128 17.886 302 35.00 2
191 Ul AVRIG 1297 811 471 1282 12.0 12 120 10,681 518 35.00 2
206 1 CORNISA 6219 4309 1664 5973 202.0 4.0 545 10.96 353 35.00 3
204 M 14 2290 1388 674 2062 49,0 10.0 167 12 .35 399 35.00 3
477 MFAPANDURI 2952 496 2177 2674 83.0 9,4 250 10,695 414 35.00 5
51 150 GRIVITA 362 266 78 344 19,0 4.9 25 13,761 991 34 ,70 1
99 U2 AVRIG 495 320 148 468 8.0 55 35 13,369 801 34 ,70 2
13 CASATA 998 682 235 918 34 o 8.0 94 9 764 627 33.00 1
113 A.LM.O. 5815 3685 1679 5365 142,0 77 551 9.736 397 33.00 2
189 P7 904 552 275 828 48.0 8.4 90 9 195 679 33.00 2
300 1 CATELU 6371 4100 1692 5793 148.0 91 624 9.28 410 33 .00 3
301 1 XA 893 637 205 841 12,0 5.8 90 9.35 668 33 .00 3
255 G3 6929 4828 1498 6326 217,0 8.7 694 9 .12 41 3 33,00 3
262 s 14 7371 5087 1555 6642 66,0 9.9 725 9,16 41 0 33,00 3
386 SINCAI 5719 4022 1157 5180 557,0 94 573 9.040 426 33 .00 4
11 2VICTORIEI 2876 2015 559 2574 56,0 10.5 224 11,490 395 32.00 1
253 65 5180 3573 1000 4573 149.0 11 7 360 12 70 324 32.00 3
401 2 GIURGIU 5147 3394 1066 4460 464 ,0 13.4 37 120.5 86 32.00 4
428 1GIURGIU 8087 1984 5206 7190 576.0 11 1 633 11 .359 335 32 00 5
190 P7A 268 175 57 232 7.0 13.4 8 28.998 1221 31 10 2
56 156 GRIVITA 1670 1132 446 1579 23.0 5.5 192 8.223 576 31 00 1
20 2 DOROBANTI 2258 1466 693 2158 72.0 44 254 8.498 519 31 00 1
134 33 MUNCII 2171 1499 458 1957 56.0 98 228 8 584 527 31 00 2
101 C16 MIHAI BRAVU 4567 2976 1213 4189 100.0 8.3 510 8.213 475 31 00 2
188 P8 821 548 241 790 17.0 3.8 90 8 775 712 31 00 2
208 1 MUNCII 12820 7769 3808 11577 718.0 97 1403 8.25 434 31.00 3
281 2 UNITATll 6693 4592 1597 6189 1 149,0 75 719 8.61 436 31.00 3
530 2 UVERTURII 12860 8462 3181 11643 1245.0 95 1450 8,029 445 31.00 6
566 3A PLACARE 8382 5975 2180 8155 373.0 2.7 1002 8,139 449 31.00 6
513 PT117 prim 7581 5061 1942 7002 268 o 76 827 8.467 438 3 1.00 6
495 PT212 8369 6164 1523 7687 752 o 8 .2 946 8.125 452 31.00 6
503 PT5/5 13658 9199 3297 12496 1883,0 8 .5 1417 8,819 406 31,00 6
494 PT6/2 8541 6051 21 48 8199 621 ,0 40 930 8.817 417 31 .00 6
53 3 D GOLESCU 2244 1611 407 2018 49,0 10.1 203 9,941 469 30.00 1
334 11 FOISOR 6678 4509 1175 5684 295,0 14 9 602 9.44 405 30,00 3
256 13 3613 2537 637 3173 117.0 12 .2 326 9,73 430 30,00 3
431 9FARADO 6500 1376 44 74 5850 349 o 10.0 647 9 042 420 30,00 5
27 1261 MAI 1331 1070 135 1205 238.0 9 .5 169 7 131 689 29.00 1
34 MICIURIN 2746 1965 542 2507 106.0 8,7 346 7 245 571 29.00 1
97 1O PANTELIMON 14611 9203 4008 13211 384 .0 9,6 1873 7 053 501 29.00 2
98 11 PANTELIMON 9840 6169 2935 9103 244 o 75 1191 7 644 473 29.00 2
115 24 DELFINULU 7863 5176 1949 7125 155.0 9,4 982 7 255 505 29.00 2
288 1 X 5395 3367 1518 4886 246 .0 9 .4 632 7 73 492 29.00 3
275 2 PAPIU ILARIAN 6400 4458 1368 5825 4020 90 798 7,30 510 29.00 3
285 3 P ILARIAN 6327 4435 1308 5743 316 .0 92 800 7,18 518 29 00 3
247 7 PLACARE 5327 3543 1384 4927 504 o 7,5 624 7 90 483 29.00 3
327 7 VITAN 6971 4795 1505 6300 850 .0 9,6 802 7,86 473 29.00 3
317 E6 3789 2479 739 32 18 78.0 15.1 302 10,65 399 29.00 3
316 J2 6054 4636 1012 5648 148.0 6.7 779 7,25 514 29.00 3
384 2 LINARIEI 11585 8563 2309 10872 4 11 .0 6.2 1384 7 856 456 29,00 4
355 5ZONA li 5721 3873 1338 5211 138.0 8.9 735 7 090 529 29,00 4
459 5MARGEANULUI 10354 2500 6888 9388 407 .0 9,3 1301 7 216 498 29,00 5
572 1VETERANI 12278 8562 2595 11158 833.0 9,1 1477 7 554 473 29.00 6
568 21NDESIRl l 8208 5297 2121 7419 3 13.0 9,6 955 7 768 472 29,00 6
580 PT 7 GIULESTI 6478 4494 1361 5855 365 .0 9.6 820 7 141 520 29.00 6
521 PTMAN 3539 2246 721 2967 45.0 16 2 292 10 161 421 29.00 6
509 PT217 13013 9226 3244 12470 1984 .0 4.2 1688 7 388 48 1 29,00 6
524 PT4/10 8817 5575 2368 7943 5700 99 1090 7 287 499 29 .00 6
490 PT7/2 5834 4037 1325 5362 145.0 81 706 7 .595 495 29.00 6
505 PT8/5 9009 5876 2657 8533 570.0 5.3 1214 7 .029 514 2900 6
71 101 MAI 1805 1195 404 1i;qa 90 o 11 4 183 8 734 549 28 .00 1
57 BGOLESCU 2920 1928 690 2618 332 o 10.4 315 8 .311 507 28.00 1
167 1 CH ZANOAGEI 6345 3955 1713 5668 159.0 10 7 670 8.460 447 28.00 2
149 ION MAIORESCU 1944 1339 385 1724 143 .0 11 3 196 8 796 535 28 00 2
142 NADA FLORILOR 4206 2652 1125 3778 70 .0 10.2 465 8 124 486 28.00 2
308 9 C IV/2 9172 5702 2395 8097 160.0 117 995 8 14 449 28.00 3
403 1 OLTENITA P 4615 2992 1039 4032 109.0 12.6 494 8 161 480 28.00 4
421 NORILOR 1874 1326 3 10 1636 60 o 12.7 185 8,845 541 28.00 4
539 4 PLACARE 10952 6952 2595 9547 2866.0 12.8 1188 8.036 450 28.00 6
37 AGRANO 1308 963 283 1246 32,0 47 185 6 737 710 27,00 1
39 J GRIVITA 3657 2333 969 3302 115.0 97 496 6.657 588 27 00 1
16 VERONICA MICLE 6429 4248 1580 5828 416,0 94 889 6.556 563 27.00 1
95 8 PANTELIMON 6633 4474 1568 6042 129.0 89 932 6.483 567 27 00 2
314 1 MARASESTI 9021 6711 1816 8527 248.0 5.5 1268 6 .72 536 27 00 3
283 10 LABORATOR 11724 7692 2948 10640 1 089,0 92 1528 6 ,96 512 27,00 3
272 12 OR TOMIS 11276 7185 2996 10182 1 105,0 97 1482 6,87 520 27 ,00 3
242 15 C5/2 10818 7081 2864 9945 306,0 8.1 1654 6,01 591 27 ,00 3
201 2 BAIA DE ARAMA 4785 3272 1053 4324 34 ,0 9,6 694 6,23 605 27,00 3
252 3 T SPERANTA 2648 1820 577 2397 50,0 9,5 360 6,66 617 27,00 3
244 4 PLACARE 10073 6229 2866 9095 424.0 9,7 1504 6,05 590 27,00 3
299 5CATELU 4939 3458 1298 4756 57 ,0 3,7 723 6.58 571 27,00 3
321 6 MARASESTI 8962 6166 1918 8084 51 4 ,0 9.8 1339 6,04 595 27,00 3
223 7 C4/2 11739 8350 2455 10805 280,0 8,0 1784 6,06 585 27,00 3
278 9 LABORATOR 7209 4657 1864 6520 349,0 9.6 1011 6,45 566 27 ,00 3
342 1 STOIAN MILITARU 4243 2980 839 3820 375,0 10.0 614 6,221 614 27.00 4
424 B3 6397 5011 771 5782 148,0 9,6 849 6 811 543 27,00 4
374 POSTA 5344 3569 1395 4964 333,0 71 809 6136 606 2700 4
430 6FARADO 7689 1684 5443 7128 302.0 7.3 1102 6.468 562 27.00 5
429 GIURGIU FARADO 8239 2159 5292 7451 255.0 9,6 1177 6 331 571 27 .00 5
571 4ROSIA MONTANA 14482 10455 2673 13128 1406.0 93 2075 6 .327 557 27.00 6
542 7 PLACARE 10426 7015 2541 9556 815.0 8.3 1445 6,613 541 27 .00 6
551 9PLACARE 9188 6013 2340 8353 450.0 9.1 1240 6.736 535 27.00 6
501 PT13/4 6158 4516 1206 5723 267 .0 71 875 6,540 565 27 .00 6
518 PT5/8 11563 8134 2384 10517 623.0 9,0 1562 6,733 529 27 00 6
19 61-63 OOROBANTI 638 453 136 589 o.o 7.8 94 6 264 978 26 70 1
132 16 VERGULUI 6106 3696 1741 5437 150,0 11 ,0 756 7,192 520 26,00 2
170 2 CH ZANOAGEI 7175 4354 2068 6422 124.0 10,5 888 7 232 510 26.00 2
138 23 BAICULUI 8260 5257 2099 7357 836.0 10,9 1038 7,088 515 26,00 2
85 30 STEFAN CEL MARE 2714 1729 695 2424 37.0 10,7 307 7,895 536 26.00 2
122 4 IANCULUI 3806 2362 1028 3390 403,0 10,9 424 7,995 501 26,00 2
146 4 MOSILOR 8315 5273 2201 7474 340,0 10,1 943 7,926 463 26,00 2
114 5 LACUL TEI 8659 5463 2252 7715 690,0 10,9 1040 7,4 18 492 26.00 2
124 ZIDURI MOSI 3181 1980 836 2816 109.0 11 5 365 7 715 532 26 .00 2
304 1 SULEA 6634 4295 1533 5829 295,0 12,1 807 7,22 515 26,00 3
219 21 C5/2 9902 5688 3221 8908 190,0 10.0 1170 7.61 475 26.00 3
230 23 C5/2 6882 4250 1879 6129 392.0 10.9 838 7.31 507 26.00 3
322 4 MARASESTI 6515 4518 1313 5831 705,0 10 5 824 7.08 524 26 .00 3
293 6 CATELU 3725 2423 914 3337 83.0 10,4 432 7,72 517 26,00 3
280 DR INSULA 9948 6151 2488 8639 255.0 13.2 1206 7,16 504 26.00 3
320 E1 3405 2159 808 2968 111 ,0 12.8 383 7,75 525 26.00 3
412 1 SERBAN VOOA 1561 1045 334 1379 41 ,0 11 ,6 173 7 .971 612 26.00 4
402 4 TINERETULUI 11179 7634 2264 9898 691 ,0 11 5 1314 7 .533 477 26,00 4
405 LIVADA NOUA 15444 10444 3354 13798 1 030,0 10 7 1762 7,831 453 26,00 4
389 METALURGIEI 4939 3056 1365 4421 92.0 10.5 620 7.130 535 26.00 / TŢg ;---.......
425 VS SUD 6297 4525 989 5514 225,0 12 4 742 7 431 504 26,0.IY ·' 4
460 6MARGEANULUI 9808 2453 6217 8670 232 ,0 11 .6 1181 7,34 1 493 26.()0 .J :s„
'/
I • „ )

\
514 PT2/7 pnm 12827 8669 2729 11398 364 .0 11 1 1624 7.019 507 26,00 6
515 PT3nonm 11214 7237 2327 9564 303 o 14 7 1298 7 368 488 26.00 6
14 COSMONAUT! 1528 1092 327 1419 130.0 71 243 5.839 763 25.00 1
78 2 COLENTINA 7714 4809 2213 7022 177.0 9 .0 1395 5,033 712 25.00 2
84 29 STEFAN CEL MARE 2549 1654 664 2318 98,0 9 .1 431 5.378 743 25.00 2
109 3 PETRICANI 11082 6531 36 15 10146 733,0 8,4 1909 5,315 665 25,00 2
102 D5 MIHAI BRAVU 9370 6681 2089 8769 447,0 64 1542 5,687 627 25,00 2
282 3 UNITATll 6623 4492 1533 6025 191,0 90 1096 5,50 661 25,00 3
196 3X 1981 1254 429 1683 64 ,0 15 1 191 8.81 538 25.00 3
221 4 X 10724 7045 2952 9997 447 .0 68 1861 5.37 659 25.00 3
303 6 C4/2 9068 6537 1887 8424 296 .0 71 1461 5,77 620 25,00 3
198 8 C3/2 6291 4328 1477 5804 865,0 77 989 5,87 623 25,00 3
224 8 C4/2 5311 3855 1111 4966 219 ,0 6.5 860 5,77 640 25 ,00 3
331 9VITAN 5697 3849 1299 51 48 351 ,0 9,6 902 5,71 645 25 .00 3
340 2 STOIAN MILITARU 7930 5585 1897 7482 250.0 5,7 1466 5.104 700 25.00 4
375 2 VIFORNITA 11105 8076 2585 10661 478.0 40 2041 5.224 675 25.00 4
361 50LTENITA 4431 3063 945 4008 658.0 9,6 799 5,016 742 25,00 4
364 CURCANI 16469 11067 4744 15811 272 .0 4,0 31 42 5.032 692 25.00 4
341 P5A 3611 2776 549 3325 177,0 7.9 618 5,380 709 25,00 4
350 SABAOANI 131 07 8579 3439 12018 1 007,0 8,3 2040 5.891 598 25,00 4
366 Ul OARA 16409 11226 4526 15753 415,0 4,0 3103 5.077 686 25,00 4
562 15APUSULUI 4337 2915 1040 3956 120,0 8,8 784 5.045 739 25 .00 6
577 PT7 CRIVINA 6482 4528 1695 6223 320 .0 4,0 1057 5.887 619 25 .00 6
493 PT1 /1 12009 8263 2678 10941 853.0 8,9 1949 5.613 629 2500 6
499 PT11/4 18606 12877 4201 17078 994,0 8,2 2852 5,988 583 25,00 6
525 PT2/10 7374 4722 21 44 6866 700.0 6.9 1273 5,394 668 25,00 6
511 PT3n 14140 9051 3739 12790 960.0 9,5 2475 5.168 678 25,00 6
508 PT4/6 9802 6816 2393 9209 2018,0 6.0 1768 5.209 681 25.00 6
517 PT6/8 8715 5560 2310 7870 2370,0 9.7 1405 5.601 640 25 .00 6
497 PT9/4 12182 8154 3035 11189 1013.0 8,2 2186 5 118 687 25,00 6
76 7 CLUCERULUI 1702 1070 496 1566 102,0 8,0 305 5.135 826 24,70 1
178 201 MIHAI BRAVU 2174 1507 520 2027 222,0 6,7 405 5,005 806 24,70 2
43 2 TURDA 2643 1756 6 13 2368 70,0 10.4 361 6,561 626 24,00 1
18 3 TITULESCU 5840 3531 1496 5026 373,0 13,9 811 6,198 600 24.00 1
35 6 1 MAI 6565 41 33 1694 5827 169.0 11 ,2 895 6,511 566 24,00 1
52 7 DGOLESCU 1673 1025 455 1480 45,0 11 ,6 240 6 166 724 24,00 1
62 D CHIBRIT 4879 3133 1190 4323 132 o 11 ,4 720 6.004 625 24,00 1
48 D3 GARA 1425 1040 240 1280 96 o 10.1 202 6,337 737 24,00 1
125 1 IANCULUI 7671 4622 2263 6885 605,0 10.3 1101 6,253 581 24.00 2
87 1 TEIUL DOAMNEI 10654 6661 2790 9451 172 o 11 ,3 1547 6,109 584 24,00 2
116 113 COLENTINA 10491 6762 2569 9331 308 .0 11 .1 1496 6 237 573 24 00 2
133 13 LACUL TEI 8939 5590 241 9 8009 7860 10.4 1162 6,892 525 24 .00 2
157 19 PANTELIMON 7759 4774 2146 6920 796 .0 10,8 1153 6002 604 24 .00 2
123 2 IANCULUI 8793 5513 2221 7733 361 .0 12, 1 1205 6.41 8 563 24 .00 2
154 2 STEFAN CEL MARE 7194 4711 1711 6422 473,0 10.7 933 6,883 534 24,00 2
118 212 COLENTINA 12343 7631 3441 11072 985,0 10,3 1584 6.990 510 24,00 2
176 4 CH ZANOAGEI 9546 6385 2142 8527 128.0 10. 7 1384 6,161 582 24 ,00 2
88 7 MOSILOR 3936 2605 907 3512 26.0 10,8 570 6,162 625 24 .00 2
295 2 CATELU 3451 2276 840 3116 186.0 97 660 4,72 802 22 .70 3
213 8 C512 7705 4751 2215 6966 106.0 9 .6 1639 4,25 837 22 70 3
396 2 B OLTENITA 13237 9079 3629 12707 231 o 4 .0 2978 4,267 817 22 ,70 4
371 2 ZONA V 14013 9273 4180 13453 2960 4 .0 3359 4 005 868 22.70 4
397 3 B OLTENITA 6227 4383 1595 5978 166.0 4,0 1360 4.395 816 22 .70 4
398 5 B OLTENITA 12379 8808 3076 11884 2080 4,0 2747 4,326 807 22.70 4
377 6 VIFORNITA 9948 6646 2904 9550 218 o 4 .0 2295 4 161 844 22 70 4
414 7 B OLTENITA 12482 8825 3157 11983 658.0 4 .0 2769 4.327 807 22.70 4
404 HUEDIN 8219 5922 2013 7935 234 o 3.5 1886 4 .207 840 22 .70 4
418 PIEPTAN ARI 6044 4354 1299 5653 483.0 6.5 1371 4 123 870 22,70 4
466 1ALEXANDRIA 3323 993 2072 3065 228 o 7,8 710 4.317 871 22.70 5
465 3RAHOVA 5684 1339 3853 5192 232.0 8,7 1175 4,419 819 22 70 5
473 8ALEXANDRIA 3351 801 2395 3196 31 4 .0 4 .6 750 4.261 878 22.70 5
526 7 VIRTUTll 2319 1636 493 2129 66 o 82 495 4.302 911 22.70 6
578 PT 1 GIULESTI 3063 2086 726 2812 152 o 82 589 4 775 803 22,70 6
581 PT 1OGIULESTI 3511 2541 656 3197 78 o 8.9 720 4 44 1 846 22.70 6
590 PT9 CRIVINA 8451 5734 2375 8110 293.0 4,0 1949 4 161 849 22.70 6
502 PT NEFAM 2487 144 1 832 2273 419 o 8.6 460 4 941 801 22,70 6
516 PT4n onm 8809 5976 2007 7982 1378.0 9,4 1938 4 119 858 22,70 6
538 sc6n 3682 2559 76 1 3320 00 9.8 830 4 OOO 927 22 70 6
55 148 GRIVITA 885 639 206 846 22 o 4,4 186 4 .547 1051 22,40 1
73 91 MAI 1108 739 260 999 54 o 9,9 238 4 198 1066 22,40 1
46 PALAZUL MARE 999 723 194 917 61 o 8,2 212 4 327 1065 22 40 1
68 1 TITULESCU 4149 2672 918 3590 36.0 13,5 684 5.249 719 22.00 1
42 1 TURDA 6209 3683 1697 5380 184,0 13.4 1070 5 028 724 22.00 1
72 12 1 MAI 2216 1420 478 1898 88.0 14,4 348 5 .454 758 22,00 1
21 12 GOSTAT 1722 1188 358 1546 35 o 10.2 277 5.582 775 22.00 1
75 2 BANU MANTA 3683 2205 1084 3288 28 .0 10,7 646 5.091 746 22,00 1
4 1 2 PREFABRICATE 2375 1535 592 2127 142 o 10,4 375 5,671 720 22,00 1
17 9 TITULESCU 2075 961 446.0 13,4
63 N CHIBRIT
3508
41 58 2709 938
3036
3648 . 128 o 12,3
525
634
5.783
5.754
672
661
22 .00
22.00
1
1
143 1 MOSILOR 8421 5300 2117 7418 564 o 11.9 1337 5.548 647 22,00 2
111 13 PANTELIMON 4949 2766 1650 4417 258.0 10.8 867 5 094 725 22.00 2
156 18 PANTELIMON 4334 2434 1293 3728 459.0 14.0 743 5017 746 22 .00 2
144 2 MOSILOR 3738 2305 946 3251 168.0 13,0 547 5.943 651 22,00 2
89 2 TEIUL DOAMNEI 8345 5306 2167 7473 136 o 10,4 1307 5,7 18 629 22.00 2
172 202 MIHAI BRAVU 4894 3123 1060 4183 60.0 14,5 836 5004 741 2200 2
162 21 PANTELIMON 5445 3236 1650 4887 319 o 10,3 907 5 .388 683 22.00 2
79 3 COLENTINA 6124 4116 1359 5476 530 .0 10.6 1050 5 215 699 22,00 2
129 3 IANCULUI 8674 5406 2316 7721 3580 11 ,0 14 12 5 .468 655 22.00 2
80 4 COLENTINA 6856 4449 1664 6113 4880 10.8 1069 5 .718 636 22,00 2
110 4 PANTELIMON 9978 6057 2662 8719 1421 o 12.6 1691 5.156 689 22,00 2
90 4 SOCULUI 4831 3090 1187 4277 169 o 11,5 802 5.332 697 22.00 2
140 4 STEFAN CEL MARE 6225 3797 1754 5551 64 .0 10,8 1106 5.019 724 22.00 2
81 5 COLENTINA 10203 6623 2535 9158 870.0 10,2 1580 5 796 615 22.00 2
147 5 MOSILOR 7022 4462 1822 6284 374 .0 10 5 1072 5.862 621 22.00 2
182 8 MUNCII 1991 1297 443 1739 48 o 12.6 300 5 798 734 22.00 2
185 BARBU VACARESCU 3042 2147 562 2709 36 o 11 ,0 506 5,354 730 22,00 2
103 011 MIHAI BRAVU 4736 3188 1044 4232 132.0 10,6 675 6.270 603 24 .00 2
91 GALVANI TEI 2792 1694 788 2483 837.0 11 1 378 6 568 621 24 .00 2
141 JUDETULUI 3090 2048 696 2744 310 o 11 2 450 6 098 651 24 ,00 2
153 LUNCUSOARA 621 1 3763 1757 5520 218.0 11 1 916 6.026 611 24.00 2
266 1 VITAN 10919 6853 2841 9694 1 451 .0 11 2 1583 6.12 582 24,00 3
232 12 C5/2 12198 7596 3182 10779 713.0 11.6 1692 6 .37 557 24,00 3
243 14 C5/2 5888 3520 1683 5202 209.0 11 ,6 745 6.98 536 24.00 3
270 15 RACARI 8862 5521 2221 7742 372.0 12.6 1233 6.28 575 24,00 3
217 17 C512 4539 2609 1367 3976 209 .0 12.4 618 6.43 593 24,00 3
269 17 RACARI 6511 4092 1628 5720 1 115.0 12 1 91 4 626 588 24,00 3
236 18 C5/2 7898 4420 2342 6762 8730 14 4 1062 6.37 572 24.00 3
335 21 FOISOR 9643 6275 2134 8409 476,0 12.8 1330 6.32 568 24.00 3
297 24 A 2491 1573 594 2168 40.0 13.0 340 6.38 651 24,00 3
318 F6 4233 3053 682 3735 233 o 11 8 599 6.23 614 24,00 3
279 M BRAVU VEST 8374 5470 1900 7370 358.0 12.0 1126 6.55 554 24,00 3
315 M107 8554 6094 1520 7614 636.0 11 o 1105 6.89 527 24.00 3
209 MY 4530 3066 929 3996 57.0 11 8 584 6.84 561 24 00 3
382 2 TINERETULUI 16795 11062 3696 14758 545.0 12.1 2210 6,678 526 24,00 4
383 3 TINERETULUI 9536 6544 1937 8481 364,0 11 1 1236 6.862 526 24 .00 4
4 16 4 OLTENITA Placare 6039 4059 1258 5317 235,0 12.0 768 6.923 539 24 ,00 4
390 5 METALURGIEI 4773 3175 931 4105 659.0 14 ,0 650 6,316 601 24 ,00 4
457 1OMARGEANULUI 9074 2436 5532 7969 365.0 12.2 1199 6.646 544 24,00 5
455 7MARGEANULUI 8474 2001 5577 7578 243.0 10.6 1099 6.896 527 24,00 5
456 9MARGEANULUI 11978 3038 7604 10642 359,0 11 .2 1670 6,373 558 24.00 5
486 VS.NORD 6702 1211 4696 5907 273.0 11 9 856 6.901 536 24 ,00 5
546 13 LINIEI 5861 3636 1351 4986 328.0 14 9 820 6,081 610 24 .00 6
532 3 UVERTURII 6002 3973 1401 5374 484 o 10.5 815 6.594 563 24 .00 6
563 3PLACARE 12490 7763 3209 10972 1066,0 12 2 1663 6.598 539 24 ,00 6
535 5 VIRTUTll 4790 321 1 1086 4297 178.0 10.3 710 6,052 621 24 ,00 6
523 PTl/10 13360 8817 3153 11970 1760.0 10.4 1805 6,632 534 24.00 6
510 PT1/7 12517 8181 2752 10933 1052,0 12 7 1571 6,959 512 24 .00 6
498 PT10/4 10805 7173 2413 9585 762.0 11 ,3 1585 6,047 589 24,00 6
506 PT2/6 10927 6842 2636 9479 1040.0 13.3 1396 6.790 528 24 .00 6
507 PT3/6 12578 8243 2958 11201 995.0 10,9 1826 6.134 577 24 .00 6
151 1 DIMITROV 3696 2222 875 3097 382.0 16.2 426 7,269 550 2300 2
148 3 MOSILOR 6176 4005 1672 5677 183.0 81 1153 4 .924 736 23,00 2
163 3 SOCULUI 9707 6375 2698 9073 560.0 6.5 1821 4,982 7 11 23.00 2
120 COSMOS EXTINDERE 5378 3296 1577 4873 326.0 9,4 992 4,912 745 23 .00 2
291 Ul 1931 1204 419 1624 159.0 15.9 220 7 38 618 23.00 3
379 1 BOLTENITA 144 19 10347 3496 13842 111 .0 4,0 2835 4,883 7 15 2300 4
363 19 DOLHASCA 3002 2079 685 2764 192.0 a.o 571 4.840 795 23.00 4
406 2 OLTENITA Placare 7408 4716 1576 6292 850.0 15.1 884 7,118 5 18 23,00 4
413 6 B OLTENITA 12911 9228 3167 12395 387 .0 4.0 2778 4,462 783 23,00 4
441 1RAHOVA 6889 1873 4506 6378 248 .0 74 1390 4.589 781 23.00 5
591 PT 4 CRIVINA 12423 8488 3435 11924 351 .0 4.0 2470 4 827 726 2300 6
585 PT 8 CRIVINA 12902 8457 3929 12386 503.0 4.0 2641 4 690 746 23 .00 6
496 PT3/2 5841 41 91 1415 5606 238 .0 4.0 1198 4 680 772 23 Ol>--" I~
12 3 VICTORIEI 41 85 3301 516 3816 189 o 8.8 855 4,464 829 zvo ~

1" '
)...

( ......

.„
66 K GRIVITA 1065 613 304 917 72.0 13.8 176 5,213 931 21 70 1
96 9 PANTELIMON 5881 3178 1794 4972 494 .0 15 4 768 6,474 577 21 ,00 2
333 12 FOISOR 8334 535 1 1712 7063 731 o 15.3 1107 6,38 569 21,00 3
312 7 CALARASI 5607 3834 910 4744 152.0 15 4 753 6,30 594 21 00 3
415 3 OLTENITA Placare 7746 4981 1486 6467 845.0 16.5 944 6,851 536 21 00 4
222 6X 7194 4801 1697 6498 132.0 97 1652 3.93 904 20 .70 3
394 1 BIS ZONA 1 11308 7600 2674 10274 1 288.0 91 2636 3,897 897 20.70 4
376 4 VIFORNITA 9329 6623 2333 8956 260.0 4 .0 2375 3,771 930 20.70 4
373 LUICA 12534 8739 3299 12038 221 o 4 .0 3341 3.603 965 20.70 4
369 SPINIS 13382 9381 3465 12846 212.0 4 .0 3565 3.603 963 20.70 4
367 URZICENI 15861 10858 4368 15226 250 o 4 .0 395 1 3.854 899 20.70 4
467 VICINA 8696 2408 5589 7998 428.0 8.0 2260 3,539 993 20.70 5
549 1 PLACARE 15303 9870 3907 13777 536.0 10.0 3524 3,909 888 20,70 6
574 2VETERANI 6047 4134 1363 5497 946.0 9.1 1540 3.570 999 20,70 6
588 PT 1 CRIVINA 7185 4577 2320 6898 634 o 40 1852 3.724 950 20,70 6
592 PT 3CRIVINA 8810 5823 2635 8458 685 o 40 2341 3,613 971 20,70 6
587 PT 5CRIVINA 11840 7939 3428 11367 568,0 4,0 2979 3,816 91 4 20.70 6
385 1 OLTENITA NORD 10280 7629 2280 9909 136,0 3 .6 2877 3,444 1013 20,40 4
372 3ZONAV 7307 5360 1654 7014 277 .0 40 21 46 3.269 1077 20.40 4
365 DEALUL CERNEI 4802 3275 1335 4610 189.0 4 .0 1527 3 019 1182 2040 4
565 11 MARGELELOR 6120 4644 995 5638 923.0 79 1640 3,438 1034 20,40 6
438 4CHIRIGIU 903 167 655 822 10,0 9.0 235 3.498 1283 20,10 5
58 STIRBEI VODA 6342 4314 1255 5570 9780 12.2 1134 4 ,912 738 20.00 1
119 17/18 PETRICAN 11219 6942 3113 10055 490.0 10 4 21 45 4,688 751 20.00 2
160 3 VASELOR 9101 5923 2196 8118 599,0 10,8 1676 4.844 733 20.00 2
159 5 SOCULUI 4480 2701 1253 3954 160.0 11 7 855 4.625 800 20.00 2
117 6 PANTELIMON 6303 3865 1715 5580 205.0 11 ,5 1236 4 ,515 799 20.00 2
94 7 PANTELIMON 7476 4616 2105 6720 31 4 .0 10 1 1409 4,769 751 20,00 2
169 ILARIE KENDI 4317 2739 1058 3798 242 .0 120 762 4.984 750 20.00 2
326 1 LABORATOR 8960 5920 1924 7843 425 .0 12.5 1647 4 76 147 20.00 3
237 3 PLACARE 4317 241 5 1303 3718 271 .0 13.9 783 4 75 785 20.00 3
307 3 TOMIS 7534 4879 1810 6690 629.0 11 2 1416 4 72 758 20.00 3
245 5 PLACARE 10862 6445 2957 9402 1 186.0 13 4 2015 4.67 756 20.00 3
249 9 PLACARE 10737 6921 2633 9555 241 o 11 o 1916 4 99 709 20.00 3
400 12GIURGIU 1472 821 352 1173 31 o 20 3 163 7199 690 20.00 4
352 2ZONA li 9382 6104 2066 8170 300.0 12.9 1770 4.616 768 20.00 4
423 4 LINARIEI 5179 3669 975 4644 119,0 10.3 1002 4,635 789 20.00 4
349 5 ZONA 1 7020 4514 1792 6306 191 .0 10.2 1406 4,485 799 20.00 4
387 6 ZONA 1 6112 3964 1513 5477 218 o 10 4 1129 4.851 748 20.00 4
378 7 ZONA 1 6778 4355 1623 5978 225.0 11 8 1206 4 .957 729 20.00 4
339 IZVOR COSBUC 4759 3503 716 4219 119.0 11 3 911 4.632 795 20,00 4
485 2PANDURI 8710 1801 5924 7725 191 .0 11 .3 1630 4 .739 751 20,00 5
479 3/13SEPTEMBRIE 7002 1308 4879 6187 332 o 11 .6 1310 4 .723 761 20.00 5
445 3DR SARll 7122 1307 4910 6217 316.0 12 7 1385 4.489 799 20.00 5
450 4 DR SARll 6809 1486 4518 6004 429,0 11 .8 1254 4,788 753 20.00 5
439 5CHIRIGIU 4524 939 3077 4016 160.0 11 2 815 4 927 754 20,00 5
461 6RAHOVA 10043 2226 6473 8699 612 o 13 4 1866 4,662 759 20,00 5
564 1OARAGONITULUI 9600 7464 1106 8570 667 o 10.7 1921 4 461 792 20.00 6
105 Hl VICTOR MANU 2102 1483 392 1875 81 o 10.8 345 5.436 762 22 00 2
265 1 NIC PASCU 8967 5406 2462 7868 448.0 12.3 1465 5.37 666 22.00 3
231 13 C512 9923 6072 2792 8864 490.0 10 7 1747 5.07 699 22 .00 3
336 15 FOISOR 1770 1201 351 1552 133.0 12.3 277 5.60 772 22 .00 3
271 18 KLM 4278 2477 1175 3652 732 o 14 .6 726 5.03 746 22.00 3
324 2 MARASESTI 8610 5943 1710 7652 318.0 11 .1 1281 5 .97 603 22.00 3
268 2 VITAN 10893 6956 2666 9622 479 o 11,7 1677 5.74 619 22 .00 3
290 3 CATELU 3591 2267 902 3169 136.0 11 ,7 559 5.67 681 22.00 3
319 3 MARASESTI 7586 4764 1826 6590 795.0 13.1 1133 5.82 623 22 .00 3
241 4 CS/1 5905 3887 1423 5310 286.0 10.1 899 5.91 624 22,00 3
251 5 CALARASI 2288 1496 491 1987 48.0 13.2 353 5 63 733 22,00 3
323 5 MARASESTI 7463 4826 1751 6577 463.0 11 .9 1146 5.74 631 22 .00 3
235 6 PLACARE 13421 8408 3645 12053 867,0 10,2 2306 5.23 672 22,00 3
197 7 C3/2 3704 2392 873 3265 101 o 11 ,8 593 5,51 696 22,00 3
292 7X 6150 3820 1604 5424 266.0 11 .8 915 5,93 621 22.00 3
246 8 PLACARE 5114 2752 1599 4350 138.0 14,9 786 5,53 673 22 ,00 3
199 8X 2709 1788 589 2377 100.0 12 2 455 5.22 758 22,00 3
294 9 CATELU 4229 2623 1016 3640 214 o 13.9 666 5 .46 693 22.00 3
313 C3 CAUZASI 7097 4965 1100 6065 133.0 14.5 1033 5.87 621 22.00 3
381 1 TINERETULUI 18061 11694 4166 15860 614 ,0 12,2 2838 5,588 625 22.00 4
392 11 GIURGIU 4039 2833 780 3613 404 o 10.6 696 5,191 726 22.00 4
362 17 DOLHASCA 6468 4279 1453 5732 337 o 11 4 1139 5,032 720 22.00 4
360 2 OLTENITA 5201 3415 1213 4628 501 o 11.0 823 5,623 660 22.00 4
417 5 BRINCOVEANU 7110 4821 1375 6196 5590 12.9 1132 5.474 662 22.00 4
476 1/13SEPTEMBRIE 3947 737 2662 3399 153 o 13.9 640 5,310 716 22,00 5
475 103A 8948 1180 6728 7909 190,0 11 ,6 1486 5.322 671 22.00 5
462 11 MARGEANULUI 6721 1520 4309 5829 246.0 13,3 1117 5.219 695 22.00 5
481 1PANDURI 9616 1995 6414 8409 326 o 12,5 1420 5,922 605 22 ,00 5
478 2/13SEPTEMBRIE 5676 1185 3775 4960 248 o 12,6 940 5,276 696 22 ,00 5
434 2FERENTARI 8440 1807 5579 7386 277.0 12.5 1474 5,011 713 22 .00 5
447 2P ISPIRESCU 7235 1521 4878 6399 232.0 11.6 1155 5,540 654 22.00 5
458 2RAHOVA 7563 2285 4440 6725 515,0 11 ,1 1136 5.920 612 22 ,00 5
433 3FERENTAR I 7931 1908 5186 7094 406.0 10,6 1330 5.334 673 22 ,00 5
432 3SALAJ 3856 836 2560 3396 193,0 11 .9 647 5,248 723 22,00 5
436 4SALAJ 4507 1042 2839 3881 285.0 13.9 702 5.528 681 22.00 5
449 5P ISPIRESCU 3642 665 2553 3218 136.0 11 ,6 640 5,028 756 22,00 5
443 6SEBASTIAN 3684 711 2489 3200 77.0 13,2 582 5,498 698 22,00 5
444 7SEBASTIAN 7396 1593 5038 6631 292.0 10.3 1174 5.648 641 22 ,00 5
454 8MARGEANULUI 8258 2064 5137 7201 275.0 12 8 1206 5.971 605 22.00 5
482 T VLADIMIRESCU 3216 595 2223 2818 227,0 12,4 530 5.318 730 22.00 5
492 PT1/8 10536 7058 2257 9315 1406.0 11 .6 1657 5,621 632 22.00 6
500 PT12/4 12957 8416 3076 11491 1213.0 11 3 2065 5.565 633 22,00 6
49 1 Pî2/8 9889 6870 1980 8850 745,0 10.5 1483 5.968 599 22,00 6
522 Pî3/10 15111 9479 397 1 13450 11720 11 o 2364 5.689 617 22 .00 6
519 Pî3/8 8608 5566 2141 7707 2077.0 10.5 1296 5.947 605 22 .00 6
_ I;.
512 Pî4f7 12906 8279 3113 11391 1391.0 11 7 2163 5 266 668 22 .00
504 PT7/5 9125 5822 2032 7854 610 .0 13.9 1450 5.416 660 22 .00 6
26 1401 MAI 790 521 187 707 12.0 104 126 5,61 4 967 21.70
I '. '11.
.;::
......
r
\
531 2POLITEHNICA 8814 5766 1822 7588 1626,0 13,9 1700 4 463 795 20.00 6
520 PT4/8 12534 8511 2680 11190 878,0 10 7 2249 4 .976 706 20 .00 6
15 1PINTILIE 3309 2194 695 2888 83.0 12 7 612 4.720 809 19.70 1
61 2 BUCURESTll NOI 7432 4646 1758 6405 349.0 13,8 1578 4,059 878 19,70 1
25 2 PRIM 1 MAI 3524 2216 935 3151 110,0 10.6 692 4 .554 828 19,70 1
70 2TITULESCU 2229 1547 452 1998 47.0 10,3 439 4 ,552 875 19,70 1
36 3 TURDA 3604 2319 893 3212 65,0 10 9 739 4,346 862 19,70 1
23 71 MAI 3647 2428 804 3232 73.0 11 4 744 4 ,344 862 19,70 1
69 81 MAI 3961 2492 1018 3510 354 ,0 11 4 801 4 ,382 849 19.70 1
29 AVIATOR SANATESCU 2529 1688 585 2273 131 ,0 10,1 545 4 ,171 928 19,70 1
194 1 CAREI 5117 3122 1466 4588 188,0 10.3 1049 4,374 833 19,70 2
174 1 COLENTINA 4421 2775 1117 3892 54,0 12,0 952 4,088 897 19.70 2
155 17 PANTELIMON 3889 2495 939 3434 310.0 11 ,7 799 4 ,298 866 19,70 2
127 2/3 COLENTINA 10857 6431 3260 969 1 670,0 10,7 2309 4 ,197 837 19,70 2
152 22 PANTELIMON 8252 4962 2185 71 47 417.0 13.4 1726 4,141 857 19,70 2
145 3 STEFAN CEL MARE 5674 3468 1581 5048 188,0 11.0 1141 4.425 819 19,70 2
112 5 PANTELIMON 6953 4299 1732 6031 293.0 13,3 1412 4,271 838 19,70 2
139 CHIRISTIGll 2255 1497 526 2023 146,0 10,3 470 4,305 916 19,70 2
106 E2 VATRA LUMINOASA 2932 2127 496 2623 54,0 10,6 574 4 569 842 19.70 2
205 1 C3/1 9752 5982 2527 8510 186.0 12,7 1948 4,37 808 19,70 3
309 10AMBROZIE 2365 1502 593 2095 138,0 11 ,4 503 4.16 939 19,70 3
267 16 RACARI 5217 3207 1426 4632 430.0 11 ,2 1025 4,52 808 19,70 3
325 19 FOISOR 3634 2386 715 3101 736.0 14 7 675 4,59 823 19.70 3
226 2 C5/1 13006 9036 2523 11560 497 o 11 ,1 2735 4,23 827 19.70 3
302 4 C412 10475 7053 2277 9330 573.0 10,9 2164 4,31 816 19.70 3
220 5 C3/2 5837 3886 11 60 5046 154 o 13.6 1257 4,01 898 19 70 3
239 5 C4/2 5341 34 19 1349 4768 739.0 10 7 1141 4,18 867 19.70 3
212 5 C5/2 4722 3097 1142 4239 142.0 10.2 936 4,53 811 19.70 3
202 o 16 3264 2105 744 2849 79,0 12,7 634 4,49 847 19,70 3
407 1 VACARESTI 5106 3486 944 4430 55,0 13,2 1018 4,352 839 19,70 4
351 1 ZONAii 8353 5435 1685 7120 115.0 14,8 1710 4,164 853 19.70 4
357 2 NITU VASILE 8157 5676 1595 7271 529.0 10,9 1707 4,259 833 19,70 4
346 2 ZONA 1 6902 4399 1631 6030 354,0 12.6 1503 4,012 890 19.70 4
354 4 ZONA li 111 35 7717 2246 9963 227 o 10,5 2358 4,225 830 19,70 4
446 1DR SARll 4570 1002 3098 4099 320,0 10.3 941 4,356 843 19.70 5
442 1P ISPIRESCU 8302 1812 5521 7333 316.0 11 .7 1733 4,232 838 19.70 5
426 1SALAJ 8971 2255 5602 7858 321 o 12 4 1943 4 .044 873 19,70 5
448 3P ISPIRESCU 6041 1318 3925 5243 326 .0 13.2 1308 4,009 897 19,70 5
451 4P ISPIRESCU 6226 1350 41 58 5508 110,0 11 5 1327 4 151 866 19,70 5
470 4RAHOVA 14538 3283 9593 12877 1 003 .0 11 ,4 3080 4 181 833 19 70 5
463 6P ISPIRESCU 3222 668 2133 2800 90 .0 13.1 588 4,762 805 19 70 5
437 6SALAJ 3714 794 2430 3224 227 .0 13.2 686 4 700 803 19 70 5
487 TRIBUNAL 3283 491 2389 2879 163.0 12.3 710 4,055 927 19.70 5
533 1VIRTUTll 6868 4684 1393 6076 1326,0 11 ,5 1480 4 ,106 870 19,70 6
576 2VIRTUTll 7165 4850 1539 6389 534 o 10.8 1532 4,170 855 19,70 - 6
534 4 VIRTUTll 4883 3333 857 4 190 671 .0 14 2 1040 4,029 905 19.W- t1a a„~

544 5 DESISULUI 7812 5272 1608 6881 732 .0 11 ,9 1565 4,396 811 19''70 "6
\
1iJ~O

7-71
569 7LAVANDEI 7670 4938 1611 6550 557 .0 14,6 1625 4,030 883 - 11 '
II
,
/
559 SC8/9 6690 4592 1377 5969 O.O 10 8 1343 4 445 808 19.70 6
260 1 CALARASI 4858 3161 932 4093 91 ,0 15.7 752 5,44 687 19.00 3
261 2 CORNU CAPREI 1902 1300 309 1609 165,0 15.4 280 5.75 751 19,00 3
254 3CALARASI 5759 3748 1094 4842 219 .0 15.9 921 5.26 700 19,00 3
408 ()..TRU PETRESCU 5997 3577 1300 4876 599.0 18.7 937 5.204 706 19.00 4
540 5 PLACARE 12352 7524 2424 9948 1420.0 19.5 1708 5.824 609 19.00 6
543 8PLACARE 8093 4922 1923 6845 759 .0 15.4 1331 5.143 699 19.00 6
130 5 IANCULUI 1217 726 307 1033 36,0 15.1 185 5.585 857 18.70 2
9 6AVIATIEI 4863 3453 925 4378 3.0 10.0 1619 2.704 1316 18.10 1
337 16 FOISOR 559 356 94 450 14 o 19 5 87 5,17 1226 18.10 3
368 1 ZONA IV 4591 3299 1116 44 15 184 o 3.9 1608 2 745 1296 18 10 4
370 1 ZONA V 4693 3331 1174 4505 143.0 4.0 1590 2 834 1257 18.10 4
409 2 OLTENITA NORD 5328 3969 1172 5142 51 o 3,5 1772 2.902 1222 18. 10 4
347 3 ZONA 1 7205 4930 1660 6590 688 .0 8.5 2388 2 .760 1271 18,10 4
399 4 B OLTENITA 14416 10539 3300 13840 298 .0 40 5171 2 .676 1289 18.10 4
393 ALMASUL MARE 7728 5597 1822 7419 170.0 4,0 2589 2.866 1221 18.10 4
545 12 LINIEI 5253 3761 1008 4769 361 o 9,2 1640 2.908 1223 18,10 6
589 PT 2 CRIVINA 11251 7757 3045 10802 761 o 4.0 3747 2 .883 1203 18,10 6
582 PT J GIULESTI 5749 3839 1388 5227 201 o 9.1 1800 2 904 1220 18,10 6
329 6VITAN 3689 2199 750 2949 380 o 20,1 458 6.44 615 18.00 3
49 10-22 DUCA 1668 1168 361 1529 40,0 8,3 583 2,623 1464 17 80 1
5 4 AVIATIEI 6920 4938 1707 6645 151 ,0 4,0 2867 2,318 1505 17,80 1
203 C 4 3227 2239 732 2971 300 .0 7.9 1299 2.29 1573 17 80 3
24 131 MAI 5142 3267 1335 4602 799.0 10.5 1260 3,653 986 17 70 1
45 21 MAI 3226 1998 791 2789 98.0 13.6 733 3.804 985 17.70 1
32 NICOLAE RACOTA 7547 5195 1595 6791 469.0 10,0 1700 3 994 889 17 70 1
180 1 COLENT-SOCULUI 5372 3782 1027 4809 426.0 10,5 1311 3,668 980 17,70 2
128 1 SOCULUI 6888 4396 1763 6159 179.0 10,6 1610 3,825 930 17,70 2
173 2 FUNDENI 5375 3513 1242 4755 1 239.0 11 ,5 1247 3.813 946 17.70 2
187 60-NAGHICA 4142 2850 856 3706 230.0 10.5 967 3,833 956 17,70 2
186 7 D-NA GHICA 3179 2147 659 2806 206,0 11 .7 742 3,782 990 17,70 2
184 018 MIHAI BRAVU 5658 3845 1220 5065 383 .0 10.5 1304 3,884 926 17,70 2
225 1 C5/1 6431 4389 1337 5726 164.0 11 ,0 1524 3.76 950 17,70 3
276 1 TOMIS 7594 5213 1562 6775 195.0 10,8 1811 3 74 947 17 70 3
240 3 C5/1 8890 5358 2274 7632 380 o 14 2 2164 3,53 998 17,70 3
200 5X 5167 3169 1465 4634 255 o 10,3 1180 3.93 921 17,70 3
422 3 BIS ZONA 1 4482 3016 819 3834 142,0 14,4 997 3.846 951 17,70 4
529 1UVERTURll 8558 5878 1493 7371 341 o 13,9 1995 3,695 955 17,70 6
547 2PLACARE 6940 4773 1440 6213 513.0 10,5 1560 3 983 895 17,70 6
528 6 PLACARE 5844 4340 893 5233 403 o 10,5 1440 3,634 984 17,70 6
570 8GHIRLANDEI 10312 7185 1743 8928 1286.0 13,4 2440 3,659 958 17.70 6
489 PTMFA 11390 8194 1881 10076 679,0 11 ,5 2520 3,998 876 17,70 6
6 3 AVIATIEI 5481 3924 1338 5262 97 o 4,0 2534 2.077 1686 17,50 1
33 51 MAI 4299 2789 1062 3851 174.0 10,4 1212 3,177 1137 17,40 1
93 14 PANTELIMON 8111 4879 2311 7 190 101 o 11 ,4 2178 3.301 1066 17,40 2
164 2 VOINICENI 9003 5293 2392 7685 870,0 14,6 2188 3 .512 1001 17,40 2
171 3 FUNDENI 6230 3924 1492 5417 282.0 13,1 1656 3,271 1087 17,40 2
82 6COLENTINA 3396 2138 890 3029 574 o 10,8 926 3.271 1124 17 40 2
-
121 71RTA 3806 2401 984 3386 315,0 11.0 1005 3369 1085 17 40 2
183 7 MUNCII 2041 1275 482 1757 52.0 13.9 489 3,593 1092 1740 2
192 8 D-NA GHICA 2569 1662 536 2198 73.0 14 4 655 3,356 1129 17 40 2
216 10 C512 8477 5162 2347 7509 720.0 11 4 2161 3.47 1013 17 40 3
330 10 VITAN 6830 4642 1216 5858 243.0 14 2 1864 3.14 1126 17 40 3
215 11 C5/2 9288 5865 2059 7923 834,0 14 7 2283 3.47 1012 17 40 3
305 2 SULEA 4997 3165 1279 4443 127,0 11 1 1316 3.38 1065 17 40 3
214 6 C5/2 7942 4924 1941 6866 396,0 13.5 2200 3.12 1127 17.40 3
298 S1 -S3 1745 1092 447 1539 106.0 11 .8 401 3.84 1052 17 40 3
356 1 NITU VASILE 8900 6161 1700 7861 947,0 11 7 2248 3.497 1005 17,40 4
358 3 NITU VASILE 10358 6980 2125 9105 962.0 12 1 2954 3.082 1131 17 40 4
359 4 NITU VASILE 7257 4981 1248 6229 840,0 14 2 2005 3.107 1135 17,40 4
348 4 ZONA1 3737 2440 838 3278 58 .0 12.3 1039 3.155 1156 17 40 4
468 2ALEXANDRIA 9685 2440 6104 8544 471 ,0 11 .8 2505 3,41 1 1027 17 40 5
435 DOINA 2990 620 1992 2612 177,0 12 7 715 3,653 1029 17 40 5
471 SOLD CROITORU 12250 2448 8356 10804 699 .0 11 .8 3120 3.463 1006 17 40 5
584 PTPRUNARU 2854 1680 795 2476 66 .0 13.3 776 3.190 1169 17 40 6
28 POPI STEANU 828 494 231 724 10.0 12.5 186 3.895 1226 17 10 1
107 C1 VATRA LUMINOASA 2729 1984 435 2419 45 .0 11 4 799 3.027 1229 17 10 2
338 14 FOISOR 2834 1854 599 2453 245.0 13.5 792 3.10 1202 17 10 3
74 1 BANU MANTA 3458 1944 960 2903 52.0 16.0 582 4 989 770 17.00 1
3 10 1 AMBROZIE 11604 6845 2998 9843 129.0 15 2 2122 4,64 759 1700 3
207 1 L PATRASCANU 4636 3123 806 3929 303.0 15.3 794 4 ,95 752 17.00 3
306 3 SULEA 4493 2948 869 3817 162.0 15.0 793 4 81 773 17.00 3
296 IOR 9799 5872 2429 8301 292 .0 15.3 1682 4 ,94 720 17.00 3
567 11NDESIRll 9740 6210 1885 8095 906 .0 16,9 1689 4 793 74 1 1700 6
573 3DREPTATll 7845 4705 1725 6431 581.0 18,0 1360 4 728 759 17.00 6
44 4 TURDA 4603 2760 1102 3862 129 o 16,1 944 4 092 897 16 70 1
135 A4 231 4 1347 565 1912 379.0 17,4 450 4 249 934 16,70 2
263 2 CALARASI 7056 4506 1370 5876 732 .0 16.7 1423 4 ,13 867 16,70 3
250 5 CORNU CAPREI 4083 2734 734 3467 259 .0 15.1 741 4 .68 800 16.70 3
218 BA 3410 2066 819 2885 62,0 15,4 619 4,66 818 16 70 3
10 2 PINTILIE 1346 910 212 1122 27.0 16,6 262 4 284 1022 16,40 1
193 5 D-NA GHICA 1527 936 357 1293 83 .0 15.3 308 4,199 1008 16.40 2
264 3 LABIRINT 1987 1290 347 1638 15.0 17.6 407 4 ,02 1001 16.40 3
60 1 BUCURESTll NOI 2993 1684 941 2625 39 o 12.3 946 2 775 1323 15 10 1
7 BELLER BITOLIA 2790 1884 542 2426 77 o 13.0 882 2.751 1341 15 10 1
3 RADU BELLER 6191 4164 1200 5364 72.0 13 4 1907 2.813 1257 15.10 1
168 1 FUNDENI 4212 2720 926 3646 615,0 13.4 1292 2.822 1275 15.10 2
83 7 COLENTINA 3344 2060 881 2941 575 o 12.1 1048 2 806 1299 1510 2
166 ALEEA CIRCULUI 4509 2906 934 3840 99 .0 14 .8 1410 2 723 1315 15.10 2
150 OPANEZ 5226 3450 1217 4667 418.0 10 7 1837 2.541 1393 1510 2
227 10 NEFAMILIST! 4091 2488 1031 3519 591 o 14.0 1208 2 91 1240 15.10 3
210 16 C512 7932 5411 1638 7049 547 o 11 1 2786 2 .53 1380 15.10 3
287 2 STEJARULUI 2656 1782 479 2261 144 o 14 .9 762 2.97 1259 15.10 3
211 9 C5/2 6381 4046 1545 5592 222.0 12.4 2182 2.56 1373 15.10 3
345 1 ZONA I 8232 5235 1838 7073 431 o 14 1 2540 2 785 1257 15.10- ~,

420 8 BRINCOVEANU 5734 3936 999 4935 217 o 13.9 1800 2 742 1292 15(1'~ '' 'ii~A...

~ ~~/î
~s ,
483 10 TABEREI 5322 960 3657 4618 81 .0 13 2 1650 2799 1270 15.10 5
427 2SALAJ 5113 1061 3470 4530 145.0 11 4 1675 2.705 1314 15.10 5
579 PT G3 GIULESTI 5353 3634 1125 4760 152.0 11 1 1693 2 811 1263 15.10 6
67 R GRIVITA 2157 1538 410 1948 192.0 97 11 49 1,695 2137 14 .90 1
50 3-11 DUCA 1580 1065 319 1385 749.0 12 4 553 2.504 1543 14 .80 1
64 6 BUCURESTll NOI 721 518 118 637 o.o 11 7 216 2.948 1555 14 .80 1
181 2 COLENT-SOCULUI 1908 1251 456 1707 12.0 10.6 660 2.586 1465 14,80 2
92 COSMOS VECHI 2723 2075 337 2412 1196.0 11 4 972 2.481 1476 14 .80 2
41 9 6 BRINCOVEANU 11927 7815 2326 101 41 700.0 15.0 4198 2 416 1433 14 .80 4
464 GAROAFEI 3616 642 2469 3111 151 o 14 o 1210 2.571 1405 14 .80 5
137 1 REPUBLICII 4160 2570 856 3426 184 o 17.6 863 3.970 931 14 70 2
158 20 PANTELIMON 3966 1981 1264 3245 938 .0 18 2 817 3.972 935 14 70 2
277 2 TOMIS 5494 3531 955 4486 383.0 18 3 1217 3.69 979 14 70 3
575 6ROSIA MONTANA 8388 5368 1565 6933 449.0 17 3 1905 3.640 971 14 70 6
248 ILIOARA 804 744 60 804 o.o O.O 477 1 69 2336 14.60 3
4 1 AVIATIEI 12813 8985 2464 11448 322.0 10.7 5709 2,005 1718 14.50 1
2 2 AVIATIEI 6753 4407 1477 5884 1170 12.9 2800 2.101 1662 14.50 1
77 RAMURI TEI 3485 2475 649 3125 607.0 10.3 1404 2 226 1610 14 .50 2
469 TEIUS 6946 1538 4597 6135 717,0 11 7 2910 2.108 1654 14,50 5
47 A GARA 2294 1467 447 1914 152.0 16 5 495 3.867 1013 14,40 1
161 P16 MIHAI BRAVU 2372 1269 651 1921 63.0 19.0 599 3 206 1194 14 40 2
233 1 PLACARE 8354 4736 2282 7018 566.0 16.0 2052 3,42 1031 14,40 3
259 4 TH SPERANTA 9049 6154 1501 7655 642 o 15.4 2341 3.27 1073 14 40 3
410 2 VACARESTI 7537 4731 1452 6184 6 11.0 18.0 1991 3106 1136 14 40 4
453 7P ISPIRESCU 21 47 520 1296 1816 23.0 15,4 471 3.856 1023 14 40 5
554 12MARATONULUI 8824 5560 1759 7319 572.0 17 1 2235 3,275 1073 14 40 6
556 14PACll 3051 1925 536 2461 128.0 19 3 772 3.188 1170 14 ,40 6
536 3VIRTUTll 5078 3283 987 4270 317 .0 15.9 1300 3 284 1095 14,40 6
527 8 VIRTUTll 2073 1330 406 1737 2 15.0 16.2 510 3,406 1146 14,40 6
488 PT RAZOARE 3379 2588 242 2830 730 16.2 782 3.619 1030 14.40 6
228 4 XA 3431 2297 844 31 41 85,0 8.5 21 64 1 45 2424 14 .30 3
59 1O BUCURESTll NOI 1256 870 185 1054 90 16,1 318 3 3 15 1269 14 10 1
229 1 NUFARUL 2640 1595 559 2154 245.0 18 4 694 3 .10 1214 14 10 3
353 3ZONA li 9620 5775 1896 7671 219.0 20.3 1648 4 .655 764 14 .00 4
38 6ACM 810 o 755 755 o.o 6,8 582 1 297 2959 13,70 1
108 HATISULUI 3406 1859 704 2563 113.0 24,7 595 4.308 889 13.70 2
273 13TOMIS 6306 3423 1514 4938 1 312 o 21 7 1216 4.06 889 13.70 3
31 LOCUINT E STEAUA 323 249 61 310 00 4,0 216 1 435 3196 13.40 1
1 FLOREASCA 205 182 15 197 12.0 4 ,0 135 1 459 3631 12.50 1
328 4 DUDESTI 1478 952 369 1320 88.0 10.7 670 1 .97 1920 12.20 3
332 13 FOISOR 4377 2797 792 3590 780.0 18.0 1389 2.58 1387 12. 10 3
274 14 TOMIS 6717 4147 14 15 5563 736.0 17,2 1920 2.90 1220 12.10 3
484 2DR SARll 3716 601 2496 3097 88.0 16.7 1124 2.755 1317 12 10 5
583 PT B GIULESTI 5255 3455 910 4366 635 .0 16,9 1661 2.628 1352 12.10 6
8 5AVIATI EI 2206 1501 482 1983 59.0 10 1 1114 1 780 2039 11 90 1
195 4 COLENT-SOCULUI 2342 1648 44 9 2097 334 .0 10,4 1207 1 738 2079 11 90 2
175 MECANICA FINA 3573 2201 787 2988 3179.0 16.4 1160 2 576 1406 11 .80 2
234 2 PLACARE 10522 6303 2422 8725 377.0 17 1 3706 2.35 1474 11 .80 3

.....
391 MOLDOVITA 2805 1743 582 2325 1900 17 1 1002 2 321 1575 11 80 4
65 HRISOVULUI 1243 1015 79 1094 157.0 12 o 638 1 715 2216 11 60 1
179 3 COLENT-SOCULUI 4616 3454 691 4145 4537.0 10.2 2726 1 520 2298 11 ,60 2
30 SANDU ALDEA 645 460 87 546 18.0 15.3 210 2.602 1775 11 50 1
238 24 C5/2 1966 1284 341 1625 134.0 17 4 719 2.26 1662 11.50 3
289 M 1 1719 1023 353 1376 17.0 20.0 594 2.32 1654 11 .50 3
380 TUDORGOCIU 4142 2502 878 3379 189 o 18.4 1557 2,170 1642 11 .50 4
86 6 MOSILOR 2862 1613 635 2248 366 o 21 5 632 3.557 1070 11 40 2
395 PRASILEI 5503 3127 1242 4369 500.0 20.6 1449 3 015 1186 11 40 4
54 146 GRIVITA 436 291 81 372 O.O 14 7 199 1 869 2507 11 30 1
258 1 LABIRINT 2366 1464 373 1637 107.0 23.1 586 3 12 1227 11 10 3
480 MARINESCU 496 46 350 397 18.0 19,8 165 2,409 2056 10.90 5
557 2ROSU 1322 1010 190 1200 134.0 9.2 2115 0,568 6204 10.50 6
343 PLUGARILOR 5669 3715 1084 4799 353.0 15,6 2439 1.968 1781 9.50 4
284 11 LABORATOR 3953 2303 982 3266 87 o 16.9 2010 1 63 2158 6.90 3
541 SA PLACARE 769 365 284 649 743.0 17.8 331 1 959 2130 8.90 6
552 11 LINIEI 4099 2336 754 3089 425.0 24 .6 1259 2 454 1468 8,80 6
452 3SEBASTIAN 2225 512 1220 1732 40,0 22,1 794 2,162 1706 8,50 5
440 6CHIRIGIU 174 36 11 9 157 13.0 10,2 237 0.661 6782 7,50 5
561 SC 14 777 o 684 684 o.o 12 1 14 11 0.485 7390 7.50 6
550 10LINIEI 1461 874 341 1215 170.0 16.8 1035 1.174 3107 7,40 6
555 15PACll 2130 1200 350 1550 191 .0 27 2 725 2 139 1755 7,00 6
553 LOC ALCAZ 1064 656 73 729 191 o 31 5 305 2 390 1774 7,00 6
344 2 SERBAN VODA 1644 974 272 1246 40.0 24 2 647 1 925 1971 6,20 4
257 4 LABIRINT 1591 946 282 1230 52 .0 22 6 674 1.83 2070 5,90 3
411 9 BRINCOVEANU 1527 951 238 1189 12,0 22 1 653 1,822 2082 5.90 4
311 2 NIC PASCU 1795 1071 354 1424 152.0 20.7 1063 1 34 2718 5,00 3
386 6 ZONA li 1749 1049 358 1407 141 .0 19.6 1637 0.860 4137 4,50 4
548 LOCICPB 1543 731 288 1019 379.0 33.9 554 1 840 2099 4,40 6
537 SC 4/5 1642 o 1190 1190 O.O 27.5 1100 1,081 3359 2 .60 6
286 1 ANEXA 638 348 9 357 542.0 44.1 2066 0 ,17 20389 0,00 3
558 1ROSU 1278 519 115 634 37.0 50,4 1365 0,464 7725 0,00 6
586 PT ZAGANESCU 406 255 44 299 67,0 26.4 398 0,75 1 5382 0.00 6
560 SC 11 1423 o 910 910 o.o 36,1 966 o 942 3890 0,00 6

3629715 1 22175431 1021001 1 3238544 1 222987 1 10 al 697775 1 4,641 733 20,00


c~„ ! op
"'"' UJ&H
Tip tu(•• · .t.taZU
o.a. ,........
„ .... ,„
.....
Ar„...,.... „ ... .„ RT9

A.··· .•
,„''" o.
,.,
,„
...... „.
'"
....
.„
.„.„.„
.. ......
- ,„
.„
f;tTP RTS
RTP R'TS
....
....

,,. ....,. .. „„
...... .„
.„

........„ -
11:1.„
„ .„
.,,„.
„.
'"
·..
'·•
„ ...
,„.„
'"
,:•. ....... -„ ... AnL·
A1~ :A

.... "'
t,.j
.„
'"
.„
... .„
'"'
....·-
"" „.
t;1 .\•„
„. ,„
""
"'
""- "' L•

„„. '"'
„. (.

„......
„...
.„... ...
,„
"'
„.....
... -. ,„'"
.„
..,~.~ R1'3

.......... .,.
RIS
....
·~. ·'
." .. „.~ .. „„„r-ct.., .„.....
,,,
„„.... d4 '""' ...... '"'
·-
"' t .JJ •fN
crc.„P,,...
....... ...„• RTP ·e101 ...

....
„...
li B.ttl••„
..„„...
l1 a..i.~111 „...
·-··- „.
„.
llO

{.

„„ ""
„ 0~14 „,....
.„ IUS ""
19 Ott1u1AI<»• .tr. . .
.„
RTP RTS „ •••

j
1 01 n.. .....„ „.... Nu

Nu
RTP Rntui
RJP Rl'>
112 8dAwt-.cu~fUrn.tlHal

Udf1.1~to cic:..M -„. Nu


Nu
RTS

RT~

Rl'S
RTS
Nu

Nu RT!>

DII Yn"ll'fttlv• ... R TP FUS


o.
Nu n.
81,11.,...ard Nu 0•
RTS
RIS
RTS
-..„ o.
Nu
.......„ Nu o.
RTS
on" Rntul
Rl'l' NU
Bul-.J.rd Nu
o.
Nu
C l C•UPt9Mi RfP
e..-...·:i
,,„
I '"
BoPt·~

Bd ScM u MAout„no
... RT8
o.
D•

Nu

-„ •u
Nu Oa
1•1~„

Nu
Nu o.
„.... Hu Da
Hu
StrIC;)
148 8-l• ""
Piu
Do
0•
Nu
Hu
611•0• Hu

....„. flu
Nu

„.
Nu

,„ 0•
1$Ultd.1 Do
RTS Nu
RTS •lu

Nu O•
Nu

_ .... _„
,„
"'''ad• RTO '"
Oa

110 Bt..a. 'SmM.-.d.I Nu Do


Nu o.
Sll•da
"'"
Nu
l•

RTS
-• .,.„..,_.. RTS NU
lffl 910d·f"• 61r:tda Nu
,n 81HtU"1.I Ernnt 0-111
RTS
Sll.sd• RTS Tiui• -~ llM..rtMI• !a SA.CET
.>ll6'1il Do
,..,,
„ ...
'•Ha
„.
•„
o.

-- Oun„u
·211tta ... o.

9u1.:iida fh«ldot 5tr1J• tlu Do


~...
,., e ·~Sh-1..,,qr~ ,

•Q1 9~·
.......
"""''
NU

-._„
191 a~·A/14 „•·u•
... Do

o.
fHP J:ITS
RTP

....... ••„
„.
RfP

203 C.11n~O«M t lhH.I ""


Do
20fS i,AMp11M...i !Of\

.2'01 "•"'i "-'•


Nu Oo
Jte -ia...Vtlllh Oo
119 '•--flefta
RIS

...... Oo

RTP ~.....
..... ""
.... Oo ""
Oo

n• ,..~

-·-
'"""" .„........ Oo
Oo

„ .... .„"' Oo

......
"' ...
......
Oo

0•

,,..... .„.„
.... „.... .„
r„

.„ D•

,„
-
„,... Oo
••
.„„.„.
„...
„.... .„.
...
i5' .... ~•• ...•• F_..,.
...
.„„•
_t •J.i

•ns
...
..··-
-- • ...,wr.-• .„
... RTS

....„ ....."", Oo

r•·aca .„''" "'


.]l"r „.•
...
.„
.„......,
...,
,,,,..,,
,..,.,
.......
.'81
:Q ........ ,..,„,„
~,~.

.„.... "'
.........
,„
„111 _„„
..,.... .„„. o.

.-·· ·--~..-...··
,,
11
1 ••uflil Oa
„...
I

,...- Lut„....-.. RTP RTS


;•IC) ·, ,„ ....
„.„
..
.""
.„
....
„ „. .„
...•..„
-

., ... .„ ..
.....
„..... ....„
.......
··--
„...
..... .„
.„

--- .„
1 . . . . --·· J#"„ ••• ......
0•

,, ....
..„...
RTS
Ol '!)O Rîb
111 ...... o..i..r.
...
...... -.
)H)
11
[>i.,....,_,. Cut...
[)m• Dumol•u tOl4
··-....
„...
,,
.„.,,...
.....
lHI Ot<,..l'-M1

......
~„~,.

... RfS

.„''"'"'
·-
Jl.1 ·~°'"""""
,,..,.,_
„....

...... RTP

„,... ....
...
....
:tll !~Vn"9-
RIS .....
RTP RTS
......
D•

....
•„
o•
Nw
Nu -.
°'""' ""
Nu

"'""' Nu
-.
.... - Stl•da

.„,.da
"" -„
-„
....... C•

„,.... .„.. D•
Hu
„•
....
""·~
Do·- RIS

„„ .„.„ D•

"'
Nu '"
O•
Nu
1fi3 tr~r.,. .....," Oa
......1.1
''"
.„ RfP RfS

Nu
AiP RlS

HI •etMcu
RTS

.„,.
„,
l42 ·-
l'tli··~
.,,„.
...
,,.,
.„....
na.„..~ R111

'"
Jl!lţ~

,.,,„. „

... ,.,.,_ "" .......


...... RTP

.„ •anwt• ,. SA.Cl:f ......


..,„. RTS ~

...
.t'M fl\lfNHM
.„ ..
J'1e a..,-• V•U. III .„ llu

•oo a.-.... ....


v~t 1.„4 RTP RTS
..•
~g.tndn•M•"'•'"'•
„. o.
~ ~•d• t.lord RIP
Nu J•

"~·

.,. ·-·- .„...


„„ ',,J·· ~-.., ..... „~ .•
.„
.
-
~

.... „....
,,. ~

...... ......."" ..
:
....
lllCM ,..,

'
„.
'"
,„
.„.„
•• „ ... ,,„...

..„.....
...
C.t) t~"•
.....
... „ ... JffPAU

...... ...
C41t

4"1
~OumithJ ' pt••

·~·
„... .„.„ ,„

""„„
„.
„...
„• ·-
.„•„
•>e -
....... ...
..,.,„,
-·· ...„.
t"e•·· „. „
..,,„. u.
,„
...„.
.„
'· ..•
'1·'·"- •u
4 ·1 r-• .,.ne. A1l>.t
.....„
-~·
"'
......„
„.
„....
.....
.„
„-'ii ·.t 'j..:••·
...,..... „.... „
,,,„. r. ,,.f"::I,,.,...

Ir„„. "'
l.J
-... .„
.„
„,

...
....„. .„,„....
.111 'f"t C.0---• ....... .•. .„
,„
....,,
...
'""'.
........
.„....„....
.. .... ""-"·~·· ----·- ·CT"••
,,,„. .„.„ „
~'"

..
O•

'"' A:l"P RTI

, ..•,. .„..."' ' .


"iC..:a„
.„
. .......,.. .,.,.,„• „.
..... ' ............. · ...
.„....
loJ
,..„.
•rt1Me
:
. •• •.... ..1ftlf'l.t I.I„,.„

.„...,.,.
'1111 1•1 •A·"l"'I
'"'
,,, „, :.,.......
~"

:!: ''• ... „„••


......
„...
lrt•"IJ•
.........
...
'•• „

or; ~„ "'"•~ .... _..u~ '"*'•• NI.I I / u '/ -•


'"'"'" „.
.....
........ ... "'
„,.,.
-„
nttart -.
,„
'"' "'
0•
Mt lfltf•etWftfll

.„
C•

o.
01
AT&

"'

01

O•

RTO
-.
!l1J •f'lt 61blo••• 11'\ft-'• Nu Oa

ST5 IN ~ 1Mf4lle f't>I 0.1

·11.r.-... Nr.I
'IH ril'ia A.1
,„
ln1n11• „. '"
'"
...""
b lr.Mf
Nu
„,
,..... ... „.
„.... ,„
,„

- ...-..
rtu

...''"
.„...
'"
o•

...
.„
"•
Do
o•
•„
.„.„
...
ltl •••
SU.Ol
,, '"
„.
..... ....
ATS
l•
.„,...
HTS

'"' 01

•n i tnt.-..~ "'' "


""
...... .„.„ I['•

"'
111
.„„ I L~
lectorulul ...
.„ D•

.... '.
•JO l.ortl"l
.... „.
.,,
• ,, 11_,.._...... ,..,
•u -
'
...... .... 'li

--
....... :„

..."'
.„
.„
lllT \J~•rw

""·-
,„
... '"""'
D•

„. Nu

eAJL~r- ...... Nu

/ „ \•
"""' 'J•h·•
„..... Nu

,,.
Nu I
I
"""' .... ~

IM1
6'tl
luau C.llo,...
l„Du 'll•ttle .„ I ,/
I I
I
I
.Ir.CU \ I
Nu A , J

/~
„.. „t......., 1HOR9 ....
"''J U.llCullta&l.I „....
,'"'...
~! lu ...-„._1...,
-!I..„... .....,
.„ RT8 .„....

„.""„.
t.·~ ....

.„
,„ AIS

ţi,„.
""
,„
Nu

,..,
„ ....
•lf.O•
.„... -„

,, . Do

. ·1 "'""'"' ..............
''"
„ .„ v .... ~,-· ...... ...
., ......-.,........,..
.., „_ „....
.„
...'"
...,..;.
r.&I .............
...... .„.„"'„. '""
011

....."''", Do

-- .
•' v--„_., u ....
„. ,„
"
.„
~ •,1 •• ~
...„.
!.::-.oa

.•„„ ., .
f_.JI •.•:=n„ ·' , .• „.
..,
,„
m: •J..f'IQ, hft , ...
„ ....
.. .„„
,......,,
,,,
R'P
(li

,,_,.....,.,.,......,.. tt
'.'11
.,. ,,,„_.. p ...." .„
!~ JW'
..
't; V~t1

-- ....
.„..•
-

"
.„
·-
,.,„. ..
.„

„.
..•'"'
DII


...... „ „,...
~

„.
171 ..,...,...,... ...... .... r•
,„
„... .„
721 , . ~· •"Jt'• it
..,
•• , ' ·' •• ..1·"1.. Jlad i!rUe .„,,,
.... ..._ ..... ...
.„
\t,,„,.•
..... .„

..
Do

O•
,•• •''*·"'llM•
....,_„„ -......
"t"... ''"
t..,
„ ...
51,... Nu

Str.O:• D•
Strod• D•
6"„. Nu

„.... Do
Nu
o.
Nu

Do
O•
Nu
"u D•
111 Pad·•

'"• Nu

„ .... Dl

.
ln!Jltqlme

...
RTP

, •.•„...„„
Nu Po

711 Parc H.1Hln11


tllrada
Nu
RIP °'
Nu

C1

19J P.alru Âdt•.1'1 tJl


,,
Nu
Nu o.
Nu
RTS ...
S11~.1 Nu
'"'-"·„'~
„... ,„
Nu

S.1r~
...... "·'
D.J
Nu Oa
Nu

D•
....
R'S
'' ~'•~ilf..!"'cc„..,=''...;':..""='-'.:..'-+-'""-'::o.:C'-·-+---I

113
11•
PIM>ht •"'ti
Prta1 u.o, .„„.
......"' Oa
Oa
P'o·• 1:'WY«i• 'lf t•S... RTP Rf8
Nu o.
... Po

Da
Oa
Nu
Nu

ATB T~ecoro~bt•"S.at•l•SACl „ '"'....


Nu
.„ '9''.

""
Nu
-.•llJ• Nu
"'
„. Do
o.
W1 10...-Al°'dr• af„ WII Nu

...
Nu
RfP Rf5
:~

..„ .„
.... ··OINJ·•
it1.ld.t
„„
-.,... • n!f*J ··•

Nu
„.
Nu

··- °',.
su„a .„
Nu

··-...„
Nu

°'°',.
Nu

•••
...... ...
Nu

Nu n.

.„a .......
Nu
F
/ !--
.- ba
b~
RTP

,„ r>t.-~···~W •10 .... I ' ' /O.


Dv
'

Pta ''•·~nu V •ft„ rM / \\

e
.._
...... „'"'•
9-· Pt•lf~
.....
.„•„.„ Do

su„.
...... .„...
"•

„.
„. fUP RTS .„
„.
'"„,
187 ~.""4'„.
„ .... .„
........ ....'"
....
. .
....
.„„.
.... ro
Do

„. O•

.„ Co
.„
c„
" 11 . ..r!: CA
.• „. : • "-11t11·...... RTS

.....
• l ..i-,„~

,,..
,„.
R . • ..t .... :··

....
.„
„.
··~ >..-.:.ii•
.„
At·..a·
....„ ro
I• '6ACf -
,„
„.... „. î~t•C"ff'd 1f"" I' e Dr"lf'U'e

.„
;., I

..•..• o.„..

'""'
„.
... „.
,~

1„'
. ,. _„.„.„""!f
' ;t.tflO'e„t.r,t ......
·' .>Ja

.
.• „ ,..... •. .
...
......
Co

......
""'"''

....... .„ ATP ......


ro

.
„•
··-
'..:•
........ ..
„.
., .„

.„ .....
•li ~~K•
......„
~·-
.„.„„.
:.

..
..., ""'
......
.„.„
„.
„. .. ·-
......
""""'
•· •fa;t.t
•„
..„....„
.„

„. h. .... .,.
....„ "•
...„. ....„
..... .„ "•

.„....
I ';·- , ·~~lirN\I ~
.•.
.„.„
"'-:-) ·• 'P'·r.• l•l RTB

.„...
Co

„...
„ -.!~~··· ~lP RlS

„ ....
,fi

··-„_
~,,,

~.V.•
li)
;or- ....
-
li~- ....... ~
1115 .,_T.itlllta
.....
...... ..... ~ .. ew.~„„„

/
.e..iil. \ '-....i
J .

I
,..„•
•„ ..._..,..

-- ........-·
.......
,..,,...
.......
......
...
Nu
...... _ RTS

.„....
•„
"31 '•fft.n9N ,„
RlS

"•
"" 'r ••
Srrtd.t
'"'
1001 r-.utuii

'"
HJOl flftf„

„. RlP ......
""
tott.•.-t..,~...... V"hllot
tOOI
.........
„. '"
r,...,,
un~

l!l1Z TrunMl.a "'


D•
1V1J
tOU
tQ•ST~
1'rotuMU
t'1.iWdl ....... D•
........ ... RTP RTS ....
„.
ICTQ • ..,,...,.,... . . . . .
0• „ mer'Crul"'el RTS ""
•nt..a

Nu
lr„.a
.,..
.....
„ ...
IC.."'9\1••~

lc.ll l•mit• .......


....... „•
.„ "'
..
"'

„••
RTS ••• I Ui

tMJ' 11~,...,,..,. .r•.a.a ~


=-··
~V~ tracu Uu
1cr.i..1 IJt.t(JCleota• Ahl'M 1. „ .-.
"'" fi'''"
„„,,,
RU

RTP Rrc
„.
<o

'"
I•

IOIW I- t!r.aci•
''"
RlS
ton...,...,_ ?
tO/J '-'Ar'*'-' - .„
U>lt7

„_
A.I~••
-
•.„
RTS ......
Do

.„.
-........
RT&
RhJ
Ars Nu
prs

„„ ""

--....
'.)i) „ l ."'C9611o!8 IHS
""
Do
„„ RTS ,......
Do
RTP Rf S To.te ~·""'- llf•"WI• ~. SACET ,„,~

-·....--
RTS
""
Do

.. „ AJ„.„,.„
••:tA.~• „. Oa

AJ - ......
,,. ""
..
Da

--.......
..,
HTS ,
....
Do

Do

.„ Oo

Do
RfS
ttl'!I J...„ • • 1~
...... ...„„.
RfS lr41e~1WW'Wl • l.1 .,,,.,rFl'

.,. ... ,„
·- '··
112)

,._„
,\•tiu,• ,;,lv.

•~'~ .......
.. o•

•· r,.. ,„ ""
··•.u '·...
1'll loMt.,..,. ...„.11
Pf3 „ ....
.„
.......,,.
I• A ,=_p .1rU OJ •4" „„ „. "'"
·-·....:. •u
....... ....
tiJ .l·-- ..... lt "'"""'1"'•
,„ HTS

..•....
,,,
I O
.„„
-.........~- ars
.,„. ~.„ ,. ,„~„.„ ... lffd .,.„.
li

„...„ NfS
...„ .
a.. „ ........ ..... fi ... "*'l\Ol"et •••
.
Do

..•..,.
..... „.„, ~-

.„
1''A R•1 •.• „
...
"" Do

'"'
'w

..... .„
"l•Q R<tlt •lltel•iMntO
•• „ '" D•
i..•
.„
,.~„ ,.,., •Y t „.,. ....
IN .„
[•.llPwJl':t '··
.„ ·-'·
„ .„,„
HIP RTS
s,-. 1·1
0'1 • "·
,.....,,.,_,..„. .„.„.
,„,. .
„,
"" ,„
Pa

,, ' a,..„ ....


"" RTS
.„
„.
...... ,...
.„
• ,~ •Jl$). ....... c~-~ [,4
.... O•

"...
.....„ "•

......
·•n
1•12
-
aar.--.. .
Bo

,,.,... am..z ~
Cori4't„.... 'N

.„
.„.„
....
Nu
Rrs

•till!i Elotwîl~ ..., , '••


Do
''" o.
,„ ,. „
...... ~·
....... Nu
„.

.... „
1101 ftud1 I

RT8 t~1 r~._ b'lftWllt la SA.el I


1208 But0otwl • •
lo.t. ~u••<J~I· bl•ltUll ia~( t
t;tlO (Julaftdf• ÎOI"' M.t<W
:iiflldl ""
1111 0ur-........ dr
....
Slr-1• o.
Nu
RIS

1111 CalfftJll•u Nu ll•


NI
1,70 ··~
Nu
,.
t/Jt . •'•'-'
.....
1111 af;"UfUI ....„.
......
...
' .
'·'" ~ ........ „. NT&

t710 r ......
tnt 1C...-Alul

1131
t11<4 c.• .,.. Nk'fJIM
...
Nu

D>
Btr..O•
7 ...... o•

'"
Do
""
11~ r::a·~
"" D>
Do

,....
l<u Co
1 144 „,,,,..„,.., '•-ot.1orul Oo
Nu
-„..a. r.u

"'
„,,
..•
„.....
......
...... ...
Nu

.....
' .
Strada
""·-
.„
HTP qra

'"'"'
u.
Nu
t2'$7C~
"" Oo

l~lt~
t2etll"_~
.... ""
Nu

Nu
Rf& .... ..
1115'9 r'Uf„„
. _..,...... RT& Nu

1:ne I·:~ JO
Nu
Nu

....... "'
.
No

'" .,
.....
,r•art•
'"
Jll9"11 l •
t11e tc:~.wrt;• ,11.1d.li o.

.......
... ,„
.
Nu

..,
...... .„.„ .

..... :.
„s '"
Nu
Nu

.„ r;ns

.... ,,
"'
Nu
~TS
Nu Oa
t~ r"'t„ V.r--.a1 '>Ir.na o.
1105 e"'tncu o.rt-. t11 Jtf..u Oa •ntr191m1 RfP Ars

/
/ 1i•
l\\
I C\ \ -„
I \ Do\\< :7
'
l l f'I :.„„N~M-- -
&tr101 ~u
Nu \ -- \ tJilt. l t.'
....... ""
"" „
...""
llu

nu

.„'""'
......
„.... Do .....,.... ....
'~1(. r- „„ .......„ ......
...... '••
RTS
'"'
o.
Al& '"*·~„ ..... „SAU:t
,......

....
61•...

„,...
RfP RTI
RtP sus
HfS
'l~

,„,
-·~Aa
....... ""
o.
,„
1l:~ ~-R •.INS'a
.•.""
.„ :„

...... - . ..... ..."


.„
Dt

.„

'W.l
"."-·-··ncvVt•".'l't

f.d„ •.»il•
-..···--· Oa
.„
„.
1341 · er-1

""
. ,..... -- n~\t""• „ ...
, ...... .,, „.„
':-4 f „.} ...
,
..„..
,,,

,__1 .1„ ... o•

..
E ...
r„
.„
"'
.....„ •'A
„.
• ll!•UW'd ,,.......„~ ........
. " „„.„,,,.kl
'1_')
O•
U•

._„,.......,„
,„• ...„. o•
. .
''G"
. - ..
• ·.~...,. ...
.......
.„„.
t -~.. • ....... .Jt'1«1'··· .,,.,, Oa
'"'"
t • 1
I /.,;jf
~- ..... _...
lfW
.,,,„
.„, _•91"f' 'jJ

.... ,...,. „'·"•


,„ I•
.„
• _.• , •...C. 1'•1-;a Da
C 1. ~• Afl •• „,_
_„ ..••,..• ,
,.--: „,ba\r ""' '"'
.„
.„
,., ...... „....,..,,. ,•1.0.
.„,„ .„
1Ul - -... ~~.,..„.._

.....
···ld• , .„...
„. c.
.•
--
.•. ta a
ai.C ;;:!C1l""°"'
Ct.., t~
..... .„ .

"' ,,
,„
„ ....... .„
.„
('•

.„.„
,„.,
... '.
.„
..
D•

...''"•.,,„
'.&04 r.. "./O..t Dim l f „ .tfeda „ „.., ...._... ~„ ....... i.-....t.
1„:5 O.o.:u._..oc11111trM1r Str.MM W , ~• To.tltl ·on~1„Df~Wllllt&AI. t-T

,„.
14'.ai
~.-.... .
HalrrWU
-oll'.tda
~tr.u
"'"
f•1.1 I
->o.
~
,;
t.
1·-t-•IWMI ·.-1.a.a fa~ I 01 ,1 I/

__J
RTP RTS
su-
141"~
'"'
1416
14'.
Moramulul
I• ,„„„,„ St•- ''"
Nu
1411 ~·rM„ Dtt

Su.da Nu o.

....'•„
...•„ RTS

l>•
Stt.o•
O•
su„1a flu
Nu

,, ., ... Nu
Do•- RIS

I• I~ !„I Alt11nill'i
1„1111• 2 D•
lnttut

Nu

'""'•'• ....
RIS
• u• tnt Bobaitu „. o.
Nu D1
nlrlf• Nu o.
Nu
Nu
11\!f•••
u· 1 t"' ... ~•• ~"" \Olkl

„.,.,. Nu

I• lr•r• Nu Do

.... ~····
Nu
"'
'-, 1~11'"1 Nu
„„11 "' ' _..,,
t6C] •ntCeM'• mu1• ... '"'
.„. 1 ,, , •• "'1•••
lntrMe o.
l1lr.tft-

,„_*•"1 ....- lntr.1re


'"'
llU
0•
Do
Nu

1~ lr.t DeoGuM r•·art


..„.. -.,-,
147 1111.'< "l~•tlof RTS
Nu
.... 0•
tnmat• o.
''"
.,- "t r1•'•~• Nu
Nu

"~' "''''.s'V„ Nu

RIS
Nu

lou

.„
tH1 ( if'lfr"••n.1.V-• 1nh•• ~ Nu
N•

j"'ll

Int rare
„. Nu

'"
l•u Do

o•
.••„ ·~„,.,..-
Nu

Nu
Nu
14~1 ....t·~ ,„.,.,.. --.
1419 lnlMli!"IU...U Nu
I~ 1,.,1 M&l~••eta
llu O•
i.u
~flllllt Nu
Nu -„
Nu
"T"f~ Nu
tlu
RIS

1510 frt; PalmaNl\il tlu


1~11 Irit P-.!mt•ululi hllldl• Nu
0 11 ,,..p•"<Xlf• lnlr~u• Nu
lntntre Nu
11trare Nu /
RTS -""'-l \

„„. .
1518
tt,t1J
l„t P• l;&t_.tr
lfltl'1CM1Naf\
Nu I

l " \
t
...
O.l

I
t S2C
•· 21
ot P,.ec;uoet11 V~1
lf'llf·u....tof
lnlr.1•
lnl!IMI
"u
'lu
\ I \ 0J f
0/ •
\. I \
„.,.
,„
lf'lltM•
,„
....„.
.„""
Nu

,... ""
,„
.„,„"" P•
,...
-·...
....„•
....,
"""",„""
""
...... RTS

•,..,.„
lnbant
,.,.
„.""
.
Do

1!i-&A >t ,.i „. .


....„.
„...
·~
. ,...
.....
"'·•""""
,,.~,.~--
~„„.

....„• ......
r•. ~ ,„....
T.-. hl." .tr~ ..,,,.-..,a.vtJ „,.„. O.t
1•.•
„.,.•.,,,_ ••„
....„. D• ·1~1.-,rr•
RTB
RTS „„

...„.
.„ RTS
'"'"'

1„~ J'1!iw~~1
„.„
.„
f.•••it•
... RTS
c„
ll•·.,,~·~-··· •tts ·~t„

""'"" .,, ·..


u•
• •• -....-.--JI&#'
..."' ""
'"""'
„„ ' --'
„ ... '·
••·acsa ,„
'·' r •
lli:"a11

..• „ '"""""""'" H TS

'• o•
•„
.„ . „--.i. .....
„....,.
„.„ „
.,, ... ...
_...._-„ "'"""
··-..,. ,„
•rd,
'"" --
r„
..
".Sa ·~ P•


,.„. .„ HT& . ·~·c:onrt ll"'::f'UMet.lll!\&.lt• •• a..\..l.

--
··-
tll.411

„. ""
„,,. ""
-...
,„A':.1 1
„dl~„

......
......,.
""
n. '.I

'','}'• ,, .. ..
f.lfild.a
...:.. .„
.„
0•

.
··-- '

,
•'-"
,,._
.......
hs

•„
• n...-t ,-.,.,
:.. „_,.,.,.„
,,.,
RTS

RfS ,„.. ~„111 ......... ~LT ,.....
....
••„
.„,„ ~·
.„
c:.
„„„
,. ...
1• , . •''~·
Ull
.„
RTS ....
.„
,„

1.- .'I
lt-Z~
1 .'I)

11,.._-

ti;:~~j;~~~
M.-i·„u l/•.itn,,,,..,a
U.»01;.l()on\1'1..,.
a.&.t...-nc1' ton 11110.f

1-1-~· ~··;·j~....
.b.._.
.Job....
dii_,.

~~-~-~~::··=·==============t===
._.„ ,.._,.,; "''NI

;;::::::::::::::::::t:::~~--~
......
...
'"
...
... .., ...,.,...
O. ""l'~.m.

t"'
RTS

RîS
R r P ATS
To•1ttonur1m•""'-tK•••ut• •1Al'.:ll

...~-~...~===t==~==t=====t~~·=====t==================t=============t====================~.J~~-~~/=-~~e~··
...~==:t::i::t:::::t~~~·:::::ţ::::::::::::::::::ţ:::::::::::::ţ::::::::::::::::::;/2~""~,~·~;/~,~~~~
I
_/

~
I
,/ ,„

-
O.
,.....,.
t~ if

#
w
b
·--
-

·

\

L:_'l$J::.;_'...L:;''~:::::::..;:,,,_..::=;~'"'"c=.;""::;:_~~~~....l.~~_,,.=-==-~J........:.~.L...~~~'N=--~~.l-~~~~~~~~-L~~~~~~-L~~~~~~~~--'/L....~_,<~,,..o_.
....... ...
(/f -
UD1 \t~ \I'~ l>ha3a Nu
RTS ,...

16M Vlit• Va...ocl -,,,ll(lA ,,_, f'e

li•

o.

,.,
....
„.
......
U•
Dl
o•
RTS

1001 llYMl"li bir.O• Nu "


01
Nu 1„
.... 0•
'"' RTS
„ ,...
I.A .~ ••- ....... kWI ., Studa
,...
.„
,,.
1911 ....~
O••" ,,._,,.,,..,..„ ....„
~··~· ""'

1 11M ~itw:.~'t:inM!U.tBuai• ~t''~• Nu


•o&u 'J••t~a.ota rtild• ,..„
tf.,\1 N'lf• ~ P"I ~l1AIJ.1 1'9w O•
IM?
IMJ
~~~

OMlt•
,••:trtl
~....
Nw
Nu
,,
,....
, Moi OtNwul ""°"" ...:rw:e

........
.....„.
..„.. R1$

,„
.„
,... °"""""
""'"'
&l!•d•
5trad•
.„ RTS Tr •t•~Dtartt.'t'ela'ILM:' •
D•
0•

...
o..-
.
RTO

... _
RTS

..„ .... :

.......
1700
HDt
°'"""""
Olft.tfli .„ 0•
o.
... O•

"•
·-.....
!•MSa
...
Nu
0•
O•

"".....
.„ .....,,.... HIP H'TS

tft) µ-;n.i:f'W~„
.„
.„....„. U•
Ut

Nu Ot
t t~ Pa~ :&Ir.O.

--
1rn 1111t1rut.tu1 1' '·1d~ tiu
i>n..sa N"

....
.... t1

.„
•. „„.q

, • J~ P,„~ .\lb I/'~·

I
o. '

a.i.w. tl 1 I v.;e \. . „_,


J. ,,.,t>o„. l I\• \

..._
'''4iP'1 .. :~

... '\ ~'\ .


....... ,„
1'4• P~cu,._. „.
114'. Prihl'U Ion „~·-
.... RfS
RJ$ '"'"'
,..„. „.
17!>1 PtiwN·~• Ur• ""
o..-..- IU$

,„ RJ5

„... .„
1; l "''>OeRIOM.I
·-~ 1-...a ffil'w• li•

,.,.., l. . . . . . ţ ...
-.--
.„.
.„
,..,
-„
"" Rf5

.... .„.„
'"'
,„
,
.... .„
'"'
Nw
.„
lrflT Pfll:t-'•
.....
....„
„.
liTO ,..,.~::: "•CGM9.Jrlll

- „.
"'
,„
•„
,,,
o•

.., .„.......li!""-'...,
•·.~· ·_, 17a,:.~l!"Yftll ..... '"
·~

,••.:JJ
...'· Do

"""
"' Ri,i; '"1ul

'"· „•
....•„ o.rrs ....
L•
,,
'"„,
t .„ .... „ .,..,., ..... ~ „...,.
...... ... "•
·~
.„ ,„
""
.„,„
s:.·u• „.
.., RT"f' ;?-5
.....
...... ... . ,
. "· '.'"
·-
l.lrlda
. . •••
..
'"'Id.I
.„„.
[.

......
:.1'•.aJ.I

.„... ...
.„
·~ "
.„,„""
III·· l.i~"Jiof.t.f'.JI

'"...
.
'r•1ll

......... .•.„• [

.„
,„
li•
„•
....,. .. , .„
.„
• „ .,,_, ,,,,...
Rf&

llJ.'1 ,.,,, "''~


...... ,~,_,

11\.,'.'- --·
..... ,„
„.
·-t~

•·.li • J "'-'IC....trleJ•„
'"'·· .•„,.;..
..... „.
llw tl•
U;

'. '· ..,.,..ftt ...


t~il ·•- 'l..,..w*f
.„. --
""' ...
,.,. ...,.„. „ !IWI
D•
Da
. „. ~ .1'

,.
i-::~:~;-+'·~.~~
..~:..
~"'"
::::.:.......,
~,-,.-, ~~~~~-+~...,,:
;~::
=-~f--'~-+-~~~;~ .,..C:~::=,~-1-..;..~-j......
:~~-+~~~~~~~~~f-~~~~~~f-~~~~~~~~~~~-+-/
..... ~ ~ ~

... '• , .1ar. ~J


...
-
"

'
„ ... .„
Oli vtner.t.,- ... RT'P ATI
....
"" D•

M1"4• o.-
..."'"" RT5
im...,_ &h.ttM
....
...... R18
1167
1aGJ
ltm.t•·•·
""4·• "" RTS • -'•' • ~· brartU'• lot &Ar~. .....1..-
„..,.
„. ..,,
'"' ''"'tut

""
'"'' 5CftU1\.tUt ""
o.
iar„

"",
'°"ANII~

501 fJectrCWllC1
- l •
""
"li nwr-ft,...,.
....
RTP RT&
RTP R TS ,„„•.
l·•
.„
D• w ,,_,.. ··•• ATP R~ 1,•·•~•bl'.,....111ti.Ai:El

taeo .,..,.. °"'*•••


.....
.....
Rf5

-- ....
''"
RfP rus
D•
191.1.Jll

.....
D•

„......
..... ATP RT$
D•

"" Ot

••„
'"
11'11
1Hl
,~.,,„

..."" '"
D•

.•.
.„"" Rf~

.....„
llMH
lW1
St•••"' r,,,.__
t t &iCll
„fli
..........
su...
„. .„"" Rrs

RTP fHS

„....
2 Nu
fiu .
uua &vw-
.... .„
,•• , ,.,.....'1"9f'„
1917 TefftOa .„""
•ns f:.•I• ~ CfllMal• '9 ş.AC( T .......
„.... .... o.
·.„
reiu1~
Nu ..
'
1911
'"
""
·.!fac• "" c.
~ 11Hmt1Dol•
fiu

'"

tl;'• f.rwte'A•ebr >lu o.
1v„a """"'•• „ ... „„""
At&