Sunteți pe pagina 1din 1

CABINET VICEPREŞEDINTE \ *•••*

R O M Â N IA
i S l i i 2 0 iG iS A fiD Â T O R l.M ÎM P R E U N A

" C o n siliu l S u p e r io r al M a g is tr a tu r ii e s te g a r a n tu l in d e p e n d e n ţe i ju stiţiei" (a r t. 133 a lin .l d in C o n s titu ţie , r e p u b lic a tă )

Nr. bvb/2018 FvllNiSTERUL P U B LIC


CA3ÎNETUL PROCURORULUI
GENERAL
Nr. M M /O .....
2 0 Luna ...1 0 Ziua

D om nului Augustin LAZAR,


Procuror General al Parchetului de pe lângă în alta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stimate domnule Procuror General,

Urmare a adresei dum neavoastră nr. 2 6 3 l/C /2 0 18, vă aducem la cunoştinţă că în urm a
verificării docum entaţiei ataşate la lucrarea noastră nr. 8012/2016 (având ca obiect avizarea
propunerii m inistrului justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a dom nului A ugustin Lazăr, procuror general al Parchetului de
pe lângă Curtea de Apel A lba Iulia), nu a fost identificat niciun docum ent cu obiectul invocat în
solicitarea dumneavoastră.
Cu stimă,

Vicepreşedinte

JAdresa: (Bucureşti, Caka (pCevnei, 7&.1 41 (B, Sector 6


TeC. 311 69 10 T c u q 311 69 58
‘Web: w w w . csm l909. ro