Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru - delinarea 1-2

1. Schimbați numărul substantivelor:

a)

t$= glw/tt$

k)

to\n neani/an

b)

t%= a)nqrw/p%

l)

oi( poli=tai

c)

tw=n glwttw=n

m)

tou\j stratiw/taj

d)

w)= me/llita

n)

t%= neani/#

e)

to\n lo/gon

o)

th=j yuxh=j

f)

tou= paidi/ou

p)

th\n ko/rhn

g)

ta\ paidi/a

q)

ta\j trape/zaj

h)

toi=j kuri/oij

r)

%)= poli=tai

i)

tai=j ko/raij

s)

o( kuri/oj

j)

ai( korai

t)

tw=n stratiw/twn

2.

Analizați și traduceți:

a) t$= xw/r# = decl. I, fem, D, sg, țării

k)

toi=j poli/taij

b) th\n timh/n

l)

w)= te/knon

c) tw=n korw=n

m)

tou\j didaska/louj

d) tai=j stratiai=j

n)

tou= gewrgou=

e) ai( nefe/lai

o)

t%= a)nqrw/p%

f) ta\j fwna/j

p)

ta\ o(/pla

g) w)= ko/rh

q)

tw=n lo/gwn

h) th=j xw/raj

r)

toi=j kuri/oij

i) o( xro/noj

s)

to\ te/knon

j) oi( e)tai=roi

t)

w)= a)/nqrwpe

Le/cij:

glw=tta, -hj, h( = limbă ko/rh, hj, h( = fată strati/a, -aj, h( = armată nefe/lh, -hj, h( = nor fwnh/, h=j, h (= voce, glas xw/ra, -aj, h(= țară timh/, h=j, h( = cinste trape/za, -hj, h( = masă yuxh/, h=j, h( = suflet melli/ta, -hj, h( = albină xro/noj, -ou, o( = timp e(tai=roj, -ou, o( = coleg, tovarăș

poli/thj, -ou, o( = cetățean te/knon, -ou, to/ = copil dida/skaloj, -ou, o = profesor gewrgo/j, -ou=, o (= țăran paidi/on, -ou, to/ = copilaș neani/aj, -ou, o( = tânăr stratiw/thj, -ou, o( = soldat a)/nqrwpoj, -ou, o = om o(/plon, -ou, to/ = armă lo/goj, -ou, o( = cuvânt kuri/oj, -ou, o( = stăpân

3.

Traduceți sintagmele:

a) th\n th=j ko/rhj swfrosu/nhn

b) h( th=j fugh=j ai)sxu/nh

c) ta\j tw=n Numfw=n fwna/j

d) ta\j tw=n presbutw=n boula/j

e) th\n tou= despo/tou oi)ki/an

f) ta\ tou= gewrgou= te/kna

g) e)n t$= ma/x$

h) e)n t$= xw/r#

i) e)n t$= filosofi/#

Le/cij:

ko/rh, -hj, h( = fată

swfrosu/nh, hj, h( = înțelepciune fugh/, -h=j, h( = fugă ai)sxu/nh, -hj, h( = rușine fwnh/, -h=j, h( = voce Numfh-hj, h( = nimfă boulh/, -h=j, h( = sfat presbuthj, -ou, o( = bătrân despo/thj, -ou, o( = stăpân oi)ki/a, -aj, h( = casă gewrgo/j, -ou=, o(= țăran te/knon, -ou, to/ = copil,fiu ma/xh, -hj, h( = luptă xw/ra, -aj, h(= țară filosofi/a, -aj, h( = filosofie

j) e)n t%= tw=n summa/xwn stratope/d%

k) dia\ tou= po/rou tw=n li/qwn

l) e)k tw=n a)/ntrwn

m) meta\ th\n ma/xhn

n) ei)j to\n potamo\n

o) e)k tw=n a)grw=n

p) ei)j th\n kw/mhn

q) e)n t%= tw=n a)nqrw/pwn bi/%

su/mmaxoj, -ou, o( = aliat stratope/don, -ou, to/ = tabără militară poroj, -ou, o( = drum, cale li/qoj, -ou, o( = piatră a)/ntron, -ou, to/ = peșteră potamo/j, -ou=, o( = râu a)gro/j, -ou=, o( = ogor kw/mh, -hj, h( = sat a)/nqrwpoj, -ou, o(= om bi/oj, -ou, o( = viață

e)k

ei)j + Ac = spre, către e)n + D = în dia/ + G = pe, prin meta/ + Ac = în timpul

+ G = din, de la