Sunteți pe pagina 1din 16

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.

3/2009

TRANSPORTURILE AERIENE AIR TRANSPORTS – COMPONENT OF


COMPONENTĂ A INTERNATIONAL TRANSPORTS
TRANSPORTURILOR
INTERNAŢIONALE

Lect. univ. dr. Mihaela Loredana PhD Mihaela Loredana LĂPĂDUŞI


LĂPĂDUŞI Prof. PhD Constantin CĂRUNTU
Prof. univ. dr. Constantin CĂRUNTU „Constantin Brâncuşi” University of Târgu
Universitatea “Constantin Brâncuşi“ din Jiu
Târgu Jiu

Abstract: Abstract:
Activitatea de transport aerian a cunoscut o Air transports activity has known an
importantă dezvoltare determinată de creşterea important development caused by the economic
economică, de implicarea României în schimbul increase, by Romania’s involvement in the
internaţional de mărfuri, în turismul internaţional. La international products trade, in international tourism.
aceasta se adaugă caracteristicile specifice ale They are completed by the specific characteristics of
transportului aerian, care, în corelare cu air transports, which, together with the characteristics
caracteristicile celorlalte moduri de transport, capătă of the other ways of transport, has certain transport
pentru anumite obiecte de transport o importanţă tot objectives with a higher and higher significance.
mai mare. Air traffic has a national commercial value
Traficul aerian are o valoare comercială and thus practices have been established in
naţională şi ca urmare în abordarea politicilor approaching national policies regarding: internal
naţionale a transporturilor aeriene s-au statornicit traffic protection through national air transporters,
practici privind: protejarea traficului intern prin granting access to foreign transporters to national
transportatorii aerieni naţionali, acordarea accesului traffic in international transports.
transportatorilor străini la traficul naţional în
transporturile internaţionale pe bază de reciprocitate.
Key words: air transports, air traffic, company of
Cuvinte cheie: transport aerian, traficul aerian, aerial transportations.
compani de transport aerian.

Aerial transportations are an important


Transporturile aeriene sunt o component of international transportation. They
componentă importantă a transporturilor cover a commerce area in which aircrafts are
internaţionale. Ele acoperă o arie de comerţ în used to transport passengers, merchandise and
care aeronavele sunt angajate pentru a post. Companies of aerial transportations use
transporta pasageri, mărfuri şi poştă. services on local, regional and international
Companiile de transport aerian operează aerial routes. They are the most dynamic
servicii pe rute aeriene locale, regionale şi transportation modality.
internaţionale. Ele constituie cea mai International transportations of goods
dinamică modalitate de transport. doubled at every 5 years. Today appeared aerial
Traficul internaţional de mărfuri s-a lines, specialized in goods transportation. To
dublat la fiecare 5 ani. Astăzi au apărut linii these contributed, first of all the efficiency and
aeriene specializate în transportul de mărfuri. rapidness of development of expedition, but
La acestea au contribuit în primul rând also the reduction in a constant manner of the
operativitatea şi rapiditatea derulării transportation price, comfort of receiving and

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
353
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

expediţiei, dar şi reducerea în mod constant a forwarding goods, safety and not last of all the
preţului de transport, confortabilitatea cooperation that exists between aerial
primirii şi expedierii mărfurilor, siguranţa şi companies, which simplifies more the activity
nu în ultimul rând cooperarea existentă între of the transportation beneficiaries.
companiile aeriene, ceea ce simplifică foarte These facilities were possible to be
mult activitatea beneficiarilor de transport. realized as a result of the development of the
Aceste facilităţi au fost posibile de technical – material basis. In the entire world,
realizat ca urmare a dezvoltării bazei tehnico- passenger’s and goods transportation in
materiale. În întreaga lume, transportul international traffic is realized only with the
pasagerilor şi a mărfurilor în traficul permission of the authorities from that state.
internaţional se desfăşoară numai cu Each state established own rules which
permisiunea autorităţilor din statul respectiv. complicated very much the activity of
Fiecare stat a stabilit reguli proprii ceea ce a international transportation on air way. Even at
complicat foarte mult activitatea de transport present moment, after signing, elaboration and
internaţional pe calea aerului. Chiar în adoption of a great number of multilateral
prezent, după semnarea, elaborarea şi conventions, aerial traffic is not realized in an
adoptarea unui mare număr de convenţii uniform manner, but is realized normally,
multilaterale, traficul aerian nu se desfăşoară having as basis some bilateral agreements.
uniform, dar se derulează normal având la Also, to be granted quality services in
bază şi unele înţelegeri bilaterale. the field of transportations in aerial traffic,
De asemenea, pentru a se putea have been adopted the international
acorda servicii de calitate în domeniul cooperation between navigation companies.
transporturilor în trafic aerian s-a adoptat This way, cooperation has different forms of
cooperarea internaţională între companiile contracts which allow the insurance and
de navigaţie. Astfel cooperarea îmbracă granting prompt and safe services.
forme diferite de contracte care permit Civil and international aerial
asigurarea şi acordarea de servicii prompte şi transportations are organized and developed
sigure. based on some International Governmental
Transporturile aeriene civile Conventions under the sign of International
internaţionale se organizează şi se derulează Civil Aviation Organization as a specialized
în baza unor Convenţii guvernamentale organism of ONU. Aerial transportations on
internaţionale sub egida Organizaţiei Aviaţiei established routes as well as aerial
Civile Internaţionale ca organism specializat transportations with charter routes know certain
al ONU. Atât transporturile aeriene pe curse particularities and structures which must be
regulate cât şi transporturile aeriene cu curse known taking into account the fact that involves
charter cunosc anumite particularităţi şi differences of organization and development as
structuri care trebuiesc cunoscute având în well as different costs and prices.
vedere faptul că implică diferenţieri de The diversification of the transportation
organizare şi derulare precum şi costuri şi means appeared from the necessity of using
preţuri diferite. new ways of communication, from their specific
Diversificarea mijloacelor de transport characteristics, which decide the efficiency of
a apărut din necesitatea de a folosi noi căi de transportation.
comunicaţie, din caracteristicile specifice ale The means of aerial transportation have
acestora, care hotărăsc eficienţa several specific characteristics, namely:
transportului. Mijloacele de transport aerian rapidness, convertibility, opportunity, comfort,
posedă mai multe caracteristici specifice, şi safety, accessibility and economy. The
anume: rapiditate, convertibilitate, economical effects obtained from aerial
oportunitate, confort, siguranţă, accesibilitate transportation is manifested directly from the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
354
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

şi economicitate. Efectele economice obţinute transportation activity, as well as indirect, from


din transportul aerian se manifestă atât direct the advantages and economies that are obtained
prin activitatea propriu-zisă de transport, cât in economic branches which enjoy aerial
şi indirect, prin beneficiile şi economiile ce se transportation services.
obţin în ramurile economice care beneficiază The main components of the
de serviciile transportului aerian. infrastructure of the aerial transportation system
Principalele componente ale are aircrafts and airports.
infrastructurii sistemului de transport aerian The environment of displacement of
sunt aeronavele şi aeroporturile. aircrafts is the terrestrial atmosphere to which
Mediul de deplasare al aeronavelor este will not be imposed conditions and
atmosfera terestră căreia nu i se pot impune arrangements (we can talk about some
condiţii sau amenajări (se poate vorbi de arrangements of the aerial space, concerning
unele amenajări ale spaţiului aerian, în ceea the flight leading, through systems of radio
ce priveşte îndrumarea zborului, prin sisteme positioning, installations of alienation of birds
de radiolocaţie, instalaţii de îndepărtate a and fog, illumination)
păsărilor şi a ceţii, iluminat). In conformity with the classified list of
În conformitate cu nomenclatorul the activities proposed by U.E., “the sector of
activităţilor propuse de U.E., “sectorul aerial transportations” contains activities
transporturilor aeriene” cuprinde which acts exclusively or mainly in person’s
companiile care activează exclusiv sau în and good’s transportation, in the air, in line or
principal în transportul de persoane şi de charter courses, as well as the activity
mărfuri, pe calea aerului, în cursele de linie performed with helicopters, taxi planes or
sau charter, precum şi activitatea prestată cu private planes.
elicoptere, avioane taxi sau avioane private. In conformity with this classified list „
Conform acestui nomenclator „traficul civil aerial traffic” is grouped in two great sub
aerian civil” este grupat în două mari sectors:
subsectoare: A. Commercial aviation;
A. Aviaţia comercială; B. General Aviation.
B. Aviaţia generală. A. “Commercial aviation” can be
A. “Aviaţia comercială” se poate classified on the following criteria:
clasifica după următoarele criterii: a) Depending on the object of
a) După obiectul transportului, avem transportation, we have passenger’s
transportul de pasageri (cu curse de linie transportation (with line or charter routes);
sau charter); transportul de marfă (cu merchandise transportation (with cargo
avioane cargo, avioane de transport combinat planes, planes of transportation combined with
pasageri/marfă sau de pasageri, cu marfă passengers/ goods or passengers, with goods
transportată în cala avionului); transportul transported in the hold of the plane);
de mesagerie şi de poştă. transportation of parcel posts and mail.
b) În funcţie de destinaţia transportului b) Depending on the destination of
există: transporturi interne, se organizează transportation there are: internal
şi se derulează in conformitate cu legislaţia transportations, will be organized and
internă naţională; transporturi developed in conformity with internal national
internaţionale, se organizează şi se derulează legislation; international transportations, will
în baza unor convenţii guvernamentale be organized and developed based on some
internaţionale sub egida Organizaţiei Aviaţiei international governmental conventions under
Civile Internaţionale (OACI) ca organism the emblem of International Organization of
specializat al ONU. Civil Aviation (OACI) as an ONU specialized
c) După principiul de organizare şi organism.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
355
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

cadrul de reglementare putem distinge: c) Depending on the principle of


transporturi aeriene pe curse regulate; organization and frame of settlement, we can
transporturi aeriene pe curse charter. distinguish: aerial transportation on
Aviaţia civilă îşi organizează established routes; aerial transportation on
activitatea în următoarele forme: curse charter routes.
regulate, curse charter, activităţi utilitare. Civil aviation organizes the activity in the
Asociaţia de Transport Aerian following forms: established routes, charter
Internaţional a fixat două perioade de timp routes, utilitarian activities.
pentru stabilirea orariilor şi anume: perioada The Association of International Aerial
de iarna: 1 noiembrie - 31 martie şi perioada Transportation established two periods of time
de vară: 1 aprilie - 31 octombrie. to establish timetables and namely: winter
d) După felul încărcăturii cursele period: 1st November – 31st March and summer
regulate sunt: de pasageri, de mărfuri şi mixte period: 1st April -31st October.
(pentru transportul pasagerilor şi pentru d) Depending on loading type,
transportul de marfă şi poştă). established routes are: of passengers, of goods
Pentru zilele sau perioadele de timp în and mixed (for transportation of passengers and
care cererile de transport depăşesc capacitatea for transportation of goods and post).
nominală a avionului se recurge fie la For days or period of times in which
înlocuirea acestuia cu altul de capacitate mai transportation requests exceed the nominal
mare, fie se organizează una sau mai multe capacity of the plane, will be realized either its
curse adiţionale, care au acelaşi ritm cu cele replacement with one of great capacity, or will
existente. be organized one or more additional races,
Prelungirea unei linii existente sau having the same rhythm as the existent ones.
deschiderea unei linii noi presupune The prolongation of an existent lien or
desfăşurarea de către departamentul de opening a new line supposes the development
logistică al companiei aeriene a următoarelor by the logistics department of the aerial’s
activităţi: company of the following activities:
1) studiul pieţei prin care sunt 1) the market’s study through which are
prospectate posibilităţile de trafic pentru noua prospected traffic possibilities for the new line
linie sau escală. Cu această ocazie sunt or stop. On this occasion are researched:
cercetate: traficul potenţial, componenta potential traffic, traffic’s component
traficului (călători, mărfuri, poştă), interesele (passengers, goods, post), interests for which
pentru care călătoresc pasagerii (turistice, de passengers travel (tourist, business), periods or
afaceri), perioade sau ziua din săptămâna the day of the week when traffic requirements
când cerinţele de trafic sunt maxime. Pe baza are maximum. Based on this study will be
acestui studiu se apreciază programul appreciated that the program of routes (number
curselor (numărul de curse săptămânal), tipul of routes each week), type of the plane;
avionului; 2) conclusion of the aerial agreement
2) încheierea acordului aerian semnat signed by government of interested states,
de guvernele statelor interesate, prin care se through which will be settled the regular aerial
reglementează transportul aerian regulat. transportation. Provisional, will be granted an
Provizoriu, se acordă o autorizaţie de operare, operation authorization, up to the conclusion of
până la încheierea acordului aerian; the aerial agreement;
3) încheierea contractului de 3) conclusion of the contract of general
reprezentanţă generală şi vânzări prin care se representation and sales through which will be
asigură reprezentarea companiei, precum şi ensured the representation of the company, as
vânzarea serviciilor oferite de companie. well as sale of services offered by the company.
Dacă contractul este încheiat cu o agenţie de If the contract is concluded with a voyage

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
356
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

voiaj, concomitent trebuie încheiat şi un agency, concomitantly must be realized an


contract “interline” cu compania naţională “interline” contract with he national company
pentru a se asigura recunoaşterea to ensure the recognition of the transportation
documentelor de transport în mod reciproc. documents in a reciprocal manner.
4) încheierea contractului de handling 4) conclusion of handling contract
prin care se asigură efectuarea servirii through which will be ensured the realization
avionului, pasagerilor, transportul bagajelor, of the service of the plane, passengers,
mărfurilor şi poştei, precum şi modul de luggage’s, goods or mail transportation, as well
decontare a serviciilor; as the modality of discounting services;
5) încheierea contractului de alimentare 5) conclusion of supply contract refers to
se referă la alimentarea avioanelor companiei supply of the planes of the company with fuels;
cu combustibili. În acest sens, este necesar să 6) stating the program of the routes will
se încheie un contract cu o companie be realized concomitant with its
petrolieră specializată; communication in international specialty
6) precizarea programului curselor care publication, with advertising to the passenger
se face concomitent cu comunicarea acestuia audience;
în publicaţiile de specialitate internaţionale, 7) receiving the cross – country
cu reclama către publicul călător; authorization from the aerial authorities of the
7) primirea autorizaţiei de survol de la crossed – countries and the cross – country and
autorităţile aeriene ale statelor survolate şi a landing one, for the state with final stoppage.
celei de survol şi aterizare, pentru statul cu After the analyze by the company of
escală finală. these stages, can be initiated a new route of the
După analiza de către companie a compny for which will be realised the program
acestor etape, se poate inaugura o nouă cursă and will be established the number of weekly
a companiei pentru care se întocmeşte orarul trips.
şi se stabilesc numărul curselor săptămânale. Connected with this problem, the
Legat de această problemă managerul manager of the company that is responsible
companiei responsabil cu logistica ia în with logistic takes into consideration a series of
considerare o serie de elemente: elements: technical availability (as number,
disponibilităţile tehnice (ca număr, tip de plane’s type and flight hour; crew availability
avion şi ora de zbor); disponibilitatea de (as time and plane’s type); traffic evolution (on
echipaje (ce timp şi tipuri de avioane); certain periods of the previous years); cross –
evoluţia traficului (pe anumite perioade ale country’s records; noise restriction, of technical
anilor precedenţi); fişele de survol; restricţii service, or commercial service of the route
de zgomot, de servire tehnică, de servire (time between two flights, for embarkation –
comercială a cursei (timpul între două curse, disembarkation of passengers); of traffic
pentru îmbarcare-debarcare a pasagerilor), de (conditioned by the capacity of serving
trafic (condiţionată de capacitatea de servire a airports).
aeroporturilor). B. Concerning the sector of general
B. În ceea ce priveşte sectorul de aviation of aerial transportation, they contain
aviaţie generală al transporturilor aeriene flights of the type of non conventional ones
acesta conţine zboruri de tipul celor (not necessarily a fore established flight plan)
neconvenţionale (adică nu urmează neapărat in this type of flight enters military, business,
un plan de zbor prestabilit) în acest tip de commercial, instructive or school, recreation
zbor intră zborurile şi activităţile militare, de flights and activities.
afaceri, comerciale, instructive sau şcoală, Aircrafts used for agreement, business,
recreaţionale. agriculture or other special or normal services
Aeronavele utilizate pentru agrement, for flight instruction can be named

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
357
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

afaceri, în agricultură sau alte servicii utilitarian aircrafts or of general aviation. The
speciale sau normal pentru instruirea în most spread usage of aircrafts for special
zbor pot fi denumite aeronave utilitare sau services is in agriculture , then are other uses of
de aviaţie generală. Cea mai răspândită aircrafts for special services which include:
utilizare a aeronavelor pentru servicii speciale cartography, patrol above forests. aerial
este în agricultură apoi urmează alte utilizări photography as well as control of chase
ale aeronavelor pentru servicii speciale care reservations and prowler animals.
includ: cartografierea, patrularea deasupra A sector of general aviation, the one for
pădurilor, fotografierea aeriană precum şi the industry of aerial transportation, contains
controlul rezervaţiilor de vânat şi al non – military activities and which does not
animalelor prădătoare. belong to aerial companies of line
Un sector al aviaţiei generale, cel transportation: flight in business interest,
pentru industria transportului aerian, cuprinde commercial flights, school flights and
activităţi nonmilitare şi care nu aparţin agreement flights. Flights for business persons
companiilor aeriene de transport de linie: include particular planes as well as great planes
zbor în interes de afaceri, zboruri comerciale, of some corporations
zboruri şcoală şi zboruri de agrement. Commercial activities refer to charter
Zborurile pentru oamenii de afaceri includ flights and to merchandise transportation flights
avioane particulare precum şi avioane mai as well as at utilitarian flights (treatment of
mari ale unor corporaţii. harvests, cartography and advertising).
Activităţile comerciale se referă la Business and commercial activities represent
zboruri charter şi la zboruri transport de about half of the total of flight hours, and flight
marfă precum şi la zboruri utilitare (tratarea for interest of business kind of a third of the
recoltelor, cartografiere şi reclame). total. About a third of the number of passengers
Activităţile de afaceri şi comerciale transported with plane on distances between
reprezintă aproximativ jumătate din totalul towns in USA is transported with planes
orelor de zbor, iar zborul în interes de afaceri belonging to general aviation fleet.
cam o treime din total. Cam o treime din From the beginning of year 1920, general
numărul de pasageri transportaţi cu avionul aviation become an integrant part of the aerial
pe distanţe între oraşe în SUA sunt transportation system in majority of the
transportaţi cu avioane aparţinând flotei de countries. The equipment of general aviation
aviaţie generală. contains: helicopters, one or two engines planes
Încă de la începutul anilor 1920, aviaţia and with reaction; their speed is being
generală a devenit o parte integrantă din echeloned from 240km\h (about 150 miles\h)
sistemul de transport aerian în majoritatea for mono engine up to 800km\h (about 500
ţărilor. Echipamentul aviaţiei generale miles\h) for reaction planes.
cuprinde: elicoptere, avioane cu un motor, cu Business and commercial planes
două motoare şi cu reacţie; vitezele lor se developed powerful in SUA and UE, Japan and
eşalonează de la 240km\h (cam 150 mile\h) other developed countries after the Second
pentru monomotor până la 800km\h (cam 500 World War, when, decentralization of the
mile\h) pentru avioanele cu reacţie. industry of these countries created the necessity
Zborurile de afaceri şi comerciale s-au of rapid displacement in business interest,
dezvoltat puternic în SUA şi în U.E., Japonia especially in small urban areas where there
şi alte ţări dezvoltate după cel de-al doilea existed precise aerial routes. Many of the mono
război mondial, când, descentralizarea – engine and smaller bi-engine planes are
industriei acestor ţări a creat necesitatea unei produces with turbo propel engines. Bi –engine
deplasări rapide în interes de afaceri, în planes and the reaction ones with greater
special în micile zone urbane unde nu existau passengers’ cabin, introduced in ’60, have been

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
358
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

curse aeriene regulate. Multe din avioanele pressurized, allowing economic and efficient
mono-motor şi bimotoarele mai mici sunt operations at great attitudes. Panii ’60, au fost
produse cu motoare turbopropulsoare. presurizate, permiţând operaţiuni economice şi
Avioanele bimotoare şi cele cu reacţie cu eficiente la altitudini mari. Activated by pilots
cabina de pasageri mai mare, introduse prin employed with entire program (full – time),
anii ’60, au fost presurizate, permiţând these planes host up to 15 passengers and are
operaţiuni economice şi eficiente la altitudini equipped with: pliable tables, compartments
mari. Pilotate de piloţi angajaţi cu program with snacks, drinks and toilettes. Even smaller
întreg (full-time), aceste avioane găzduiesc planes can have meteorological radar, and
până la 15 pasageri şi sunt echipate cu: complete ranges of board apparatus on greater
măsuţe pliante, compartimente cu gustări, planes can be a rival for the sophisticate
băuturi şi cu toalete. Chiar avioanele mici pot equipment on line planes.
avea radar meteorologic, iar game complete Remarkable is the fact that business
de aparate de bord de pe avioanele mai mari aircrafts have an outstanding flexibility in the
pot rivaliza cu echipamentul sofisticat de pe immediacy of working programs of persons
avioanele de linie. with executive power, allowing visits on
De remarcat că aeronavele pentru territory that might last longer by car or that
afaceri au o flexibilitate remarcabilă în might become disadvantageous because of
urgentarea programelor de lucru ale stable program of state’s aerial companies.
persoanelor cu putere executivă, permiţând Many great companies have own planes with
vizite pe teritoriu care ar dura mai mult cu services of commutation type between great
maşina sau care ar deveni neconvenabile din plants and urban markets for their sale agents,
cauza orarului fix al companiilor aeriene de engineers and potential customers. Using
stat. Multe corporaţii mari au avioane proprii, airplanes from general aviation, some
cu servicii gen navetă între marile uzine şi commercial operators conclude contracts to
pieţele urbane pentru agenţii lor de vânzări, transport correspondence from very small
ingineri şi clienţi potenţiali. Folosind avioane towns to great towns, for redistribution.
de aviaţie generală, unii operatori comerciali The development of internal and
încheie contracte să transporte corespondenţa international goods expeditions depends on the
din oraşele foarte mici către oraşele foarte evolution of some factors determined at world
mari, pentru redistribuire. Alţi operatori and national level. We can classify these factors
comerciali transportă cecuri pentru bănci şi in two great categories: exogenous and
instituţiile financiare. endogenous factors.
Dezvoltarea expediţiilor şi A. Exogenous factors
transporturilor interne şi internaţionale de 1. World economic appreciation. The
mărfuri depinde de evoluţia unor factori economical appreciation, on one side and
determinanţi la nivel mondial şi naţional. general decrease of tariffs on the other side,
Putem clasifica aceşti factori în două mari influenced the appreciation of goods traffic in
categorii: factori exogeni şi factori endogeni. the worlds, after Second World War. The
A. Factori exogeni decrease of the price of aerial transportation
1. Creşterea economică mondială. was a direct consequence of technical progress
Evoluţia economică, pe de o parte, şi realized in the constructive industry of
scăderea generală a tarifelor, pe de altă parte, aeronautic material. But, today, appreciations
au influenţat creşterea traficului de mărfuri în of aerial traffic depend to a greater extent of the
lume după cel de-al doilea război mondial. intensity of economic activity and the world
Scăderea preţului transportului aerian a fost commercial exchanges than of the technical
consecinţa directă a progresului tehnic progress in matter of flight equipment.
realizat în industria constructoare de material International conferences having as

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
359
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

aeronautic. Astăzi însă, creşterile de trafic theme the development of aerial transportation,
aerian depind într-o măsură tot mai mare de the world economic appreciation in the
intensitatea activităţii economice şi a following 10-15 years, are optimistic, the
schimburilor comerciale mondiale decât de rapport of increasing world annual production
progresul tehnic în materie de echipament de is estimated a over 3,5% until year 2015.
zbor. Western Europe and Northern America will
Conferinţele internaţionale care au ca register appreciations situated between 2-3%
temă dezvoltarea transportului aerian, (the smallest estimated appreciations), and the
creşterea economică mondială în următorii area Asia – Pacific, appreciations estimated at
10-15 ani sunt optimiste, rata de creştere a about 5% (the greatest figures), with more
producţiei anuale mondiale este estimată la appreciated quotes for the new industrialized
peste 3,5% până în anul 2015. Europa de Vest countries of Asia (South Korea, Singapore,
şi America de Nord vor înregistra creşteri Taiwan).
situate între 2-3% (cele mai mici creşteri At present moment, in Romania, due to
estimate), iar zona Asia – Pacific creşteri the cumulus of factors formed by the GDP
estimate la aproximativ 5% (cele mai mari obtained in the last years and the percentage of
cifre), cu rate încă şi mai mari pentru noile inflation, it can be observed the fact that
ţări industrializate ale Asiei (Coreea de Sud, purchasing economical increase of population
Singapore, Taiwan). lowered, fact that is reflected in the decrease of
În prezent, în România, datorită the local request of aerial transportation. The
cumulului de factori format de PIB obţinut în direct consequence of this factor lead to the
ultimii ani şi de rata inflaţiei, se poate encouragement of infiltration of companies of
constata că puterea de cumpărare a populaţiei aerial transportation, concurrent for the
a scăzut, fapt reflectat în scăderea cererii company Tarom at Bucharest and so, to the
locale de transport aerian. Consecinţa directă separation of the total goods traffic on local
a acestui factor a dus la favorizarea infiltrării market as well as on the one abroad.
companiilor de transport aerian concurente 2. The marking geopolitical phenomena
companiei Tarom la Bucureşti, şi deci la at the end of the 20th century is represented by
împărţirea traficului total de mărfuri atât pe world restructuring in three main blocks, as
piaţa locală, cât şi pe cea din străinătate. follows: European Union, which realized a
2. Fenomenul geopolitic marcant la powerful economic integration as part of
sfârşitul secolului XX îl reprezintă “unique market”: free circulation of goods,
restructurarea mondială în trei blocuri capitals, work force and which involves
principale, după cum urmează: Uniunea through a political integration axed on unique
Europeană, care a realizat o puternică currency, a defense politics and a common
integrare economică în cadrul „pieţei unice”: external politics. Economic relations with third
libera circulaţie a mărfurilor, a capitalurilor, a countries regarding the establishment of
forţei de muncă, şi care se angajează printr-o customs rights and conclusion of commercial
integrare politică axată pe o monedă unică, o agreement, already presents a communitarian
politică de apărare şi o politică externă politics. There is a comparable situation in the
comună. Relaţiile economice cu ţările terţe case of conclusion of international aerial
privind fixarea drepturilor vamale şi agreements between countries of European
încheierea acordurilor comerciale, relevă deja Union and the rest of the countries of the world;
o politică comunitară. Există o situaţie SUA and Canada, block established in 19940
comparabilă şi în cazul încheierii acordurilor Canada is the main commercial partner of
aeriene internaţionale între ţările Uniunii SUA, but, in which concerns the exchange of
Europene şi restul ţărilor lumii; SUA şi goods on aerial way, Japan is the main
Canada, bloc înfiinţat în 1994. Canada este economic partner of SUA, followed by Canada,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
360
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

principalul partener comercial al SUA, însă, Mexico and Brazil. Asia – Pacific, a non
în ceea ce priveşte schimbul de mărfuri pe institutional constituted block, made of
cale aeriană, Japonia este principalul partener countries, which, besides Japan, realizes rates
economic al SUA, urmată de Canada, Mexic of economical increase between 5-15% per
şi Brazilia. Asia – Pacific, un bloc constituit year.
neinstituţional, alcătuit din ţări, care, în afara The future of world economy depends on
Japoniei, realizează rate de creştere the evolution of these three blocks and of the
economică cuprinse între 5-15% pe an. nature of the relations established between
Viitorul economiei mondiale va them, as well as of other regions of the world,
depinde de evoluţia acestor trei blocuri şi de with tendencies of restructuring in regional
natura relaţiilor stabilite între acestea, precum blocks. It is all about Eastern European ex-
şi de alte regiuni ale lumii, cu tendinţe de block that, for the moment, raises more
restructurare în blocuri regionale. Este vorba incertitude than real perspectives, of Latin
despre ex-blocul Est European care, pentru America which attempt to be structured on
moment, ridică mai multe incertitudini decât areas of economical cooperation, of Middle
perspective reale, de America Latina care East and Africa. The future appreciation of
încearcă să se structureze în zone de aerial traffic in the stable geopolitical
cooperare economică, de Orientul Mijlociu şi context will be a consequence of increasing
de Africa. Creşterea viitoare a traficului the world economic activity and
aerian în contextul geopolitic stabil va fi o intensification of international exchanges.
consecinţă a creşterii activităţii economice 3. The price of petroleum is an essential
mondiale şi a intensificării schimburilor production factor for aerial transportation,
internaţionale. because: for aeronautic industry is not
3. Preţul petrolului constituie un factor replaceable as energetic agent (depending on all
de producţie esenţial pentru transportul probabilities it will be replaced before 2020 or
aerian, deoarece: pentru industria aeronautică even 2030); represents almost half of direct
este de neînlocuit ca agent energetic (după costs (about 45% or even 55% in case of a
toate probabilităţile el nu va putea fi înlocuit route of long courier). As a consequence of
înainte de 2020 sau chiar 2030); reprezintă petroleum shocks, this percentage increased,
aproape jumătate din costurile directe reaching 20% and even 30%.
(aproximativ 45% sau chiar 55% în cazul 4. Protection of the environment. Aerial
unei curse lung curier). În urma şocurilor transportations are powerful pollution factors of
petroliere acest procent a crescut, atingând the terrestrial atmosphere, reason for which
20% şi chiar 30%. great ecological organization of the world
4. Protecţia mediului înconjurător. imposed hard restrictions on activities of aerial
Transporturile aeriene sunt un factor puternic companies. So, ICAO – in the 16th annex of
de poluare al atmosferei terestre, motiv the Convention from Chicago establishes types
pentru care marile organizaţii ecologice din of planes and the effective measure of noise
lume au impus restricţii dure asupra activităţii level that is produced by them. Western –
companiilor aeriene. Astfel, ICAO – în anexa European and north – American countries
16 a Convenţiei de la Chicago stabileşte forbid aerial companies to realize common
tipurile de avioane şi măsura efectivă a routes with planes that exceed the limit that was
nivelului de zgomot produs de acestea. Ţările established for the admitted noise level.
vest-europene şi nord-americane interzic 5. Contribution of new communication
companiilor aeriene să efectueze curse techniques (fax, teleconferences, internet)
regulate cu tipuri de avioane care depăşesc imposed on the market of teleconferences
limita stabilită a nivelului de zgomot admis. services, as well as modern procedures of
5. Contribuţia noilor tehnici de contracting through internet and development

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
361
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

comunicaţie (fax, teleconferinţe, internet) au of good’s aerial transportation.


impus pe piaţa serviciilor teleconferinţe, Teleconference means „the ensemble of
precum şi procedee moderne de contractare procedures used for distance reunion and which
prin internet şi de derulare a transporturilor presents an endowment that is superior to the
aeriene de mărfuri. telephonic one ” (Jean-Philippe Husson).
Teleconferinţa înseamnă „ansamblul Teleconferences have as main factor
procedeelor utilizate pentru reunirea la writing and are assisted by computer where, a
distanţă şi care prezintă o dotare superioară centralized unit speaks permanently with
celei telefonice” (Jean-Philippe Husson). several individual terminals with the purpose of
Teleconferinţele care au ca factor canalization of messages on criteria established
principal scrisul sunt asistate de calculator previously (subjects, fix themes), ensuring the
unde, o unitate centrală dialoghează respect of their confidentiality.
permanent cu mai multe terminale Tele reunion, audio conference and
individuale în scopul canalizării mesajelor pe videoconference are seen as future concurrent
criterii stabilite anterior (subiecte, teme fixe), of the aerial transportation of persons, but
asigurând respectarea confidenţialităţii encourage aerial transportation of goods.
acestora. Analyzing these determining factors of
Telereuniunea, audioconferinţa şi the offer and request of aerial transportation of
videoconferinţa sunt privite ca viitoare goods, we can state the fact that they are
concurente ale transportului aerian de variable with powerful effect of influencing the
persoane, dar încurajează transportul aerian development of commercial aviation. In
de mărfuri. scheme no. 1, we present the interference of
Analizând aceşti factori determinanţi factors that influence aerial transportation of
ai ofertei şi cererii de transport aerian de goods with the form of structural analyzes.
mărfuri, putem afirma faptul că ei sunt From the analyze of endogenous factors,
variabile cu efect puternic de influenţare a we appreciate that, as resulted from the
dezvoltării aviaţiei comerciale. Prezentăm în presented scheme, the increase of the world
schema nr. 1 interferenţa factorilor care traffic of aerial transportation of goods is due to
influenţează transportul aerian de mărfuri sub the development of world economy and to the
forma unei analize structurale. technical progress of aeronautic industry. More,
Din analiza factorilor endogeni the request of aerial transportation of goods is
apreciem, aşa cum a rezultat şi din schema directly influenced by transportation tariff,
prezentată că, creşterea traficului mondial de which is dependant of the price of the fuel, of
transport aerian de mărfuri este atribuită the efficiency of aircrafts and the concurrence
dezvoltării economiei mondiale şi progresului that exists. Concurrency, in Europe, increased
tehnic al industriei aeronautice. Mai mult, as a result of taking over goods by high speed
cererea de transport aerian de mărfuri este trains on short and average routes. Protection of
direct influenţată de tariful de transport, care the environment will be able to influence the
este dependent de preţul carburantului, de increase of transportation tariffs as a result of
eficienţa aeronavelor şi de concurenţa taxes that have been applied to fuels. From the
existentă. Concurenţa, în Europa, a crescut ca presentation realized it can be observed that
urmare a preluării mărfurilor de către variables influences aerial transportation of
trenurile de mare viteză pe rute scurte şi goods through their complex and indirect
medii. Protejarea mediului înconjurător va interactions.
putea influenţa creşterea tarifelor de transport B. Endogenous factors which imprints
ca urmare a taxelor aplicate carburanţilor. on the development of aerial international
Din cele prezentate, se poate observa că transportations are in essence:
variabilele influenţează transportul aerian de 1. Technical evolution. Liberalization of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
362
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

mărfuri prin interacţiunile lor complexe şi aerial transportation, structure of routes,


indirecte. increase of traffic, ecology of the environment
B. Factorii endogeni care-şi pun and efficiency of the route, have imposed as
amprenta asupra dezvoltării transporturilor necessary, the realization of some performing
aeriene internaţionale sunt în esenţă: flying apparatus, all these depending on the size
1. Evoluţia tehnică. Liberalizarea of the plane. .
transportului aerian, structura rutelor, The market of aeronautic constructors
creşterea traficului, ecologia mediului knew a rapid development, due to increased
înconjurător şi eficienţa rutei, au impus ca needs of performing equipments and the
necesară, realizarea unor aparate de zbor requests of modernization of their fleets. On
performante, toate acestea fiind în funcţie de world plan are only three planes constructors:
talia avionului. Boeing, Airbus and McDonnell Douglas.
Piaţa constructorilor aeronautici a Boeing and Airbus launched planes of new
cunoscut o dezvoltare rapidă, datorită generation (Boeing launched B747-400 and
nevoilor crescute de echipamente B747-777 and Airbus A330 and A340). The
performante şi a cererilor de modernizare a very powerful concentration does not prevent
flotelor acestora. Pe plan mondial sunt numai the existence of a concurrence between USA
trei constructori de avioane: Boeing, Airbus and member states of UE, to occupy a place as
şi McDonnell Douglas. Boeing şi Airbus au market „leader”. The market is dominated by
lansat avioane de nouă generaţie (Boeing a Boeing, which has more than 50% from
lansat B747-400 şi B747-777 şi Airbus A330 worldwide sales. Specialists appreciate that this
şi A340). Concentrarea foarte puternică nu position is vulnerable due to rapid development
împiedică existenţa unei concurenţe între of Airbus plants
SUA şi ţările membre CE, pentru ocuparea Plane’s purchasing price represents a
unui loc de „leader” pe piaţă. Piaţa este totuşi considerable appreciation tendency, depending
dominată de Boeing, care deţine mai mult de on the adoption of new technologies that will
50% din vânzările mondiale. Specialiştii allow the decrease of usage costs (expenses
apreciază că această poziţie este vulnerabilă with fuel). They represent a variable of which
datorită dezvoltării rapide a uzinelor Airbus. depends the evolution of aerial transportations.
Preţul de achiziţie al avioanelor New plane’s orders different depending on
prezintă o tendinţă de creştere considerabilă, quotes registered on aerial traffic, of forecast
în funcţie de adoptarea noilor tehnologii care regarding its evolution, and the financial results
să permită scăderea costurilor de utilizare that have been obtained by aerial transporters.
(cheltuielile cu carburantul). Ele reprezintă o Between forecast traffic and financial results
variabilă de care depinde evoluţia there are great oscillation, causing problems to
transporturilor aeriene. Comenzile de avioane plane constructors which must adapt
noi diferă în funcţie de cotele înregistrate de production, depending on market conjecture,
traficul aerian, de previziunile privind meanwhile technical progress can not be
evoluţia acestuia, şi de rezultatele financiare submitted to the same laws.
obţinute de transportatorii aerieni. Între According to OACI, forecasts regarding
traficul prognozat şi rezultatele financiare planes orders up to year 2010 are favorable, the
există oscilaţii foarte mari, acestea punând increase of reaction planes delivery for
probleme constructorilor de avioane care passengers transportation being of about 6,2%
trebuie să-şi adapteze producţia în funcţie de pee year. The greatest appreciation will be
conjunctura pieţei, în timp ce progresul tehnic registered by planes of great capacity;
nu poate fi supus aceloraşi legi. meanwhile planes with capacity under 100
Potrivit OACI, previziunile în ceea ce places will register depreciations.
privesc comenzile de avioane până în anul 2. Politics of liberalization of aerial

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
363
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

2010 sunt favorabile, creşterea livrărilor de transportation. At the present moment, we


avioane cu reacţie pentru transportul de assist at a generalization, on world scale, of
pasageri fiind de 6,2% pe an. Cea mai mare liberalization movements, in the sector of aerial
creştere o vor înregistra avioanele de mare transportation, with the following: decrease of
capacitate, în timp ce avioanele cu capacitate the average price and powerful stimulation of
sub 100 de locuri vor înregistra scăderi. aerial transportation; development and
2. Politica de liberalizare a generalization of great informatics systems of
transportului aerian. În prezent asistăm, la o reservations (SIR5) which allowed the
generalizare, la scară mondială, a mişcărilor generalization of modern techniques of
de liberalizare în sectorul de transport aerian management of incomes (yield management6)
cu următoarele consecinţe: scăderea preţului and of development of programs of customer’s
mediu şi stimularea puternică a traficului faithful character. The main purpose of SIR
aerian; dezvoltarea şi generalizarea marilor functioning is represented by the increase of
sisteme informatice de rezervări (SIR1) care market’s parts that is possessed by a company
au permis generalizarea tehnicilor moderne and consolidation of dominant position;
de gestionare a veniturilor (yield foundation of star nets (hub and spoke7) based
management2) şi de dezvoltare a programelor on some pivot airports (hubs); more complex
de fidelizare a clienţilor. Scopul principal al tariffs than before the liberalization process
funcţionării SIR-ului îl reprezintă creşterea imposed the elaboration of some reduced
părţii de piaţă deţinută de o companie şi tariffs; a powerful concentration on horizontal,
consolidarea poziţiei dominante; înfiinţarea between great companies (called Majors), as
reţelelor în stea (hub and spoke3) întemeiate well as on vertical, between great carriers and
pe câteva aeroporturi pivot (hubs); tarifarea smaller, regional companies.
mai complexă decât înaintea procesului de Aerial companies have been obliged to
liberalizare a impus elaborarea unor tarife develop new surviving strategies on the market
reduse; o puternică concentrare atât pe and counteracting the effects of the
orizontală, între marile companii (numite concurrency. So, transformation, during years,
Majors), cât şi pe verticală, între marii of a system of aerial connection realizing a
transportatori şi companiile mai mici, complex net of direct lines, in a system
regionale. compose of several nets (hub and spoke)
Companiile aeriene au fost obligate să- organized first in North America and today all
şi dezvolte strategii noi de supravieţuire pe over Europe, realized an important effect of
piaţă şi de contracarare a efectelor liberalization.
concurenţei. Astfel, transformarea, pe 3. Agglomeration of the aerial space. The
parcursul a câţiva ani, a unui sistem de aerial space is great, more; planes can be
legături aeriene constituind o reţea complexă superposed, on aerial ways, as it is worked in
de linii directe, într-un sistem compus din mai tridimensional space. But, around great airports
multe reţele în stea (hub and spoke) of the world, at certain hours, the aerial space is
organizate mai întâi în America de Nord, iar saturated. This main problem does not depend
astăzi peste tot în Europa, a constituit un efect on saturation of the aerial space, but on
important al liberalizării. saturation of services of aerial navigation,
3. Aglomerarea spaţiului aerian. composed of: traffic controllers, radars,
Spaţiul aerian este mare, în plus avioanele pot connection system air - soil, computers. At the
fi etajate unele deasupra altora, pe fire present moment, this “virtual space” is
aeriene, deoarece se lucrează în spaţiu exceeded by the existent request in the field of
tridimensional. Dar, în jurul marilor aerial navigation, where the plane and not the
aeroporturi ale lumii, la anumite ore, spaţiul passenger or the consigner is the customer.
aerian este saturat. Această problemă In these conditions, an aerial company

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
364
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

principală nu ţine de saturarea spaţiului can not elect alone, based on marketing studies,
aerian, ci de saturarea serviciilor de navigaţie hours at which are planned own routes.
aeriană compuse din: controlori de trafic, Apportionment of slots8 will be realized in a
radare, sisteme de legătură aer-sol, sisteme de frame organized by IATA, before starting each
legătură sol-sol, calculatoare. În prezent, aviation season, in conferences of coordination
acest „spaţiu virtual” este depăşit de cererea of schedules of all aerial companies functioning
existentă în domeniul navigaţiei aeriene, unde in international traffic.
avionul şi nu pasagerul sau expeditorul este 4. Concurrency of the other
client. transportation modalities. The aerial
În aceste condiţii, o companie aeriană transportation is competed by road
nu-şi poate alege singură, pe baza de studii de transportation and railway transportation on
marketing, orele la care sunt planificate short distances. Great speed trains took over an
propriile curse. Alocarea de sloturi4 se face în important part of the aerial transportation,
cadru organizat de IATA, înainte de representing a powerful concurrent, with real
începerea fiecărui sezon aviatic, în conferinţe winning chances in front of aerial
de coordonare a orariilor tuturor companiilor transportation, in western European and Asiatic
aeriene care operează în trafic internaţional. countries.
4. Concurenţa celorlalte modalităţi de On great distances, in the category of
transport. Transportul aerian este concurat de goods’ transportation, aerial transportation is
transportul rutier şi de transportul feroviar pe competed by naval transportation, which
distanţe mici. Trenurile de mare viteză au presents the advantage of some smaller tariffs
preluat o parte importantă din traficul aerian, and the disadvantage of extended period of
reprezentând un concurent redutabil, cu şanse realization.
reale de câştig în faţa transportului aerian, In Romania, on the surface of the county,
atât în ţările vest europene, cât şi asiatice. as well as relief forms allow the development
Pe distanţe mari, în categoria of all transportation modalities. Still, road and
transportului de mărfuri, transportul aerian railway transportation have occupied and
este concurat de transportul naval, care occupies the greatest percentage in rapport with
prezintă avantajul unor tarife mult mai mici şi the cost of transportation by plane, and fluvial/
dezavantajul unui timp mai mare de realizare. naval transportation is not well developed. In
În România, atât suprafaţa ţării, cât şi the last years, border traffic road was developed
formele de relief permit dezvoltarea tuturor very much, which on relations with Hungary,
modalităţilor de transport. Totuşi, transportul Bulgaria, Turkey or Moldova Republic took
rutier şi feroviar au ocupat şi ocupă în over a great part of the aerial transportation of
continuare ponderea cea mai mare în totalul goods.
cererii de transport. Aceasta, deoarece The total request of transportation
puterea de cumpărare a românilor este mică (internal and international) presents the fact that
în raport cu costul transportului cu avionul, the percentage occupied by aerial transportation
iar transportul fluvial/naval nu este bine is different from one year to another, depending
dezvoltat. În ultimii ani s-a dezvoltat foarte on economic, political and social factors at
mult şi traficul rutier de frontieră, care pe national level. Aerial transportation can easily
relaţii ca Ungaria, Bulgaria, Turcia sau be settled, in the detriment of road and railway
Republica Moldova au preluat o mare parte transportation, which possesses the most
din traficul aerian de mărfuri. important part on the market of total transports.
Cererea totală de transport (intern şi As a conclusion, we appreciates that
internaţional) evidenţiază faptul că ponderea logistic processes o aerial companies transpose
ocupată de transportul aerian a diferit de la an the request of aerial services that are offered
la an, în funcţie de factorii economici, politici to the customers (safety, frequency of routes,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
365
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

şi sociali la nivel naţional. Transportul aerian services regarding planning of routes,


se redresează uşor, în detrimentul establishing hours, handling, depositing and
transportului rutier şi feroviar, care încă deţin controlling goods) in the request of
cea mai importantă parte din piaţa international aerial transportation. In this
transporturilor totale. context, the logistics department, to be able to
În concluzie apreciem că procesele contribute to satisfy the needs of the consumers
logistice ale companiilor aeriene transpun of aerial services must focus attention on
cererea de servicii aeriene oferite clienţilor following aspects: builders of aeronautic
(siguranţa, frecvenţa curselor, serviciilor material, technical endowments and materials
privind planificarea curselor, stabilirea as well as on the entire activity of the company
orarelor, manipularea depozitarea şi vămuirea of aerial transportation (price, promotion,
mărfurilor) în cererea de transport aerian distribution, storage, assembly, etc). As a result
internaţional. În acest context, departamentul of these preoccupations, logistic departments of
de logistică pentru a putea contribui la the aerial transportation companies obtained
satisfacerea nevoilor consumatorilor de positive results in the context of acerb
servicii aeriene trebuie să-şi îndrepte atenţia concurrency and from the other transportation
şi asupra următoarelor aspecte: constructorii modalities.
de material aeronautic, dotările tehnice şi
materiale precum şi asupra întregii activităţi a
companiei de transporturi aeriene (preţ, Bibliography
promovare, distribuţie, depozitare, ambalare
ş.a.). Ca urmare a acestor preocupări, 1. ALEXA C-TIN, International
departamentele logistice ale companiilor Transportations, ASE Publishing House,
aeriene de transport au obţinut rezultate Bucharest, 2003;
pozitive în contextul unei concurenţe acerbe 2. BUTNARU A., Transportations and
şi din partea celorlalte modalităţi de transport. international insurances of goods, Publishing
House of the Foundation România de Mâine,
Bibliografie Bucharest, 2002;
1. ALEXA C-TIN, International 3. CARAIANI GH., Transportations
Transportations, ASE Publishing House, treaty, Lumina Lex Publishing House,
Bucharest, 2003; Bucharest, 2001;
2. BUTNARU A., Transportations and 4. ENACHE S., ŞTEFAN C.,
international insurances of goods, Publishing Transportations and insurances, Independenţa
House of the Foundation România de Mâine, Economică Publishing House, Piteşti, 2003;
Bucharest, 2002; 5. FOTA C., International commercial
3. CARAIANI GH., Transportations contracts, Typography of the University of
treaty, Lumina Lex Publishing House, Craiova, 2003;
Bucharest, 2001; 6. NAŞCU I., Principles of transportation
4. ENACHE S., ŞTEFAN C., economy, Silvy Publishing House, Bucharest,
Transportations and insurances, 2001;
Independenţa Economică Publishing House, 7. STANCU I., Transportations,
Piteşti, 2003; expeditions and international insurances,
5. FOTA C., International commercial Universitaria Publishing House, Craiova, 2006.
contracts, Typography of the University of
Craiova, 2003;
6. NAŞCU I., Principles of
transportation economy, Silvy Publishing
House, Bucharest, 2001;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
366
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

7. STANCU I., Transportations,


expeditions and international insurances,
Universitaria Publishing House, Craiova,
2006.

GEOPOLITICA ECONOMIA
MONDIALĂ MONDIALĂ

POLITICA DE TRANSPORT
AERIAN DE MĂRFURI

AGLOMERAREA MEDIUL
SPAŢIULUI AERIAN ÎNCONJURĂTOR

NOILE TEHNICI DE TRANSPORTUL EFICIENŢA COMERCIAL-


TELECOMUNICAŢIE MONDIAL AVIOANELOR IZAREA
TRANSPORT-
PREŢUL ULUI AERIAN
PETROLULUI DE MĂRFURI

CELELALTE MODALITĂŢI
DE TRANSPORT

Schema nr. 1
Interdependenţa factorilor care influenţează transportul aerian de mărfuri
(analiza structurală)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
367
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2009

WORLD WORLD
GEOPOLITICS ECONOMY

POLITICS OF AERIAL
TRANSPORTATION OF GOODS

AGGLOMERATION OF ENVIRONMENT
THE AERIAL SPACE

NEW TECHNIQUES OF WORLD PLANE’S COMMERCIALIZ


TELECOMMUNICATION TRANSPORATION
EFFICIENCY ATION OF
AERIAL
TRANSPORTATIO
PETROLEUM
N OF GOODS
PRICE

THE OTHER
TRANSPORTATION
MODALITIES

Scheme no. 1
Interdependence of factors that influence aerial transportation of goods (structural
analyze)

1
Sisteme informatice care cuprind informatii cu privire la orarii, disponibilul de locuri, tarife si servicii auxiliare,
prin intermediul cărora pot fi făcute rezervarile si/sau emise de bilete de calatorie.
2
Maximizarea veniturilor la fiecare zbor în funcţie de caracteristicile proprii de umplere a capacităţii la fiecare
tip de avion si pentru fiecare cursa, procedeu care se realizează printr-o adaptare continua a tarifelor si ofertei la
diferitele tipuri de cerere.
3
Reţea care leagă aeroporturi cu trafic mic la un aeroport pivot către care converg pasagerii si mărfurile şi de
unde aceştia, prin asigurarea zborurilor în corespondenta, sunt dirijaţi către destinaţiile lor finale. Aceste tipuri de
„reţele în stea” cresc timpul parcurs între anumite destinaţii, în raport cu zborurile directe, însă oferă un număr
mult mai mare de frecvente si destinaţii (sistemul corespunde unei strategii de concentrare a ofertei în spaţiu – un
aeroport pivot si câteva axe privilegiate, si timp – perioade de afluenţa mare care alternează cu timpi morţi).
4
Ore alocate pentru aterizarea şi decolarea aeronavelor, pe zile de operare, pe durata unei perioade de
coordonare a unui aeroport.
5
Informational systems which contain information regarding schedules, available places, tariffs and auxiliary
services, through the agency of which, can be made reservations and/ or issued travel tickets.
6
Maximization of incomes at each flight, depending on own characteristics of filling the capacity at each type of
plane and for each route; procedure that will be realized by a continuous adaptation of the tariffs and offer at
different request types.
7
Net that connects airports with pivot traffic towards which converge passengers and goods and from where,
they, by ensuring flights in correspondence, are headed towards their final destinations. These types of „hub and
spoke” increase the time between certain destination, in comparison with direct flights, but offer a greater
number of frequency and destinations (the system corresponds to a strategy of focusing the offer in the space – a
pivot airport and several axes that are privileged in time – periods of great affluence which alternates with dead
periods).
8
Hours designated for landing and take off of the aircrafts, on operational days, during the period of
coordination of an airport.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2009
368