Sunteți pe pagina 1din 8

ANUNT SELECTIE PARTENERI

Apelul de proiecte cofinantat din Fondul Social European prin POCU


Axa Prioritara 4.1 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile de romi,

Primaria Sanpaul - Mures cu sediul in, localitatea Sanpaul, str. Principală nr. 261A, judetul Mures , anunta organizarea
unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat de tip organizatie
neguvernamentala (denumita in continuare partener), in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru apelul de
proiecte cofinantat din Fondul Social European prin Programul Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 4 –
Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile de romi, Apelul de proiecte nr.1 „Dezvoltare Locala Integrata
(DLI 3600) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome”.
Procedura de selectie are la baza prevederile legislatiei in vigoare, respectiv:
-O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
-H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă;
-OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020;
-O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul specific al Axei Prioritare 4 din cadrul Programului Operational Capital Uman reprezinta reducerea numarului
de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie
apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din
totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate.

Obiectivul general al cererii de finantare este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie din comuna
Sinpaul prin implementarea unei serii de activități aferente unor masuri concrete, integrate, care sa contribuie la
incluziunea sociala si combaterea discriminarii acestora.

Activitatile obligatorii care fac obiectul proiectului si care vor fi derulate in parteneriat sunt activitati eligibile mentionate
in Ghidul Solicitantului, respectiv:

A.1 Managemetul proiectului


A.2 Dezvoltarea unui program de servicii integrate in cadul unui centru multifunctional de interventie integrate
A.3 – Implementarea unui program de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie
A.4 – Dezvoltarea unui program de sprijin adresat beneficiarilor in vederea participarii active si mentinerii pe piata
fortei de munca
A.5 - Dezvoltarea unui program de sprijin a beneficiarilor in vederea cresterii potentialului antreprenorial la nivel local
A.6 – Implementarea unui program de interventie in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit
A.7- Dezvoltarea unui program de asistenta juridica in cadrul CMI pentru reglementari acte
A.8 – Implementarea unui program in domeniul combaterii discriminarii si promovare a multiculturalismului
A.9 - Informare si publicitate in cadrul proiectului
A.10 - Monitorizarea si evaluarea activitatilor proiectului

Bugetul maxim al proiectului este de 6 mil. Euro pentru intreaga durata de 36 de luni.
Solicitantul si partenerii proiectului vor fi responsabili de implementarea activitatilor obligatorii enuntate mai sus si,
totodată, pentru dezvoltarea si implementarea subactivitatilor aferente acestor activitati. In functie de distributia
atributiilor in cadrul proiectului este posibil ca partenerul selectat sa aiba atributii secundare si una sau mai multe
activitati si subactivitati ale proiectului.

1
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectati în vederea constituirii
parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt
cele specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 - 2020 (varianta aprilie 2016) și în Ghidul
Solicitantului – Condiţii Specifice “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitati marginalizate in care exista
populatie apartinand etnei romilor” - axa Prioritara 4.1 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile de
romi, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
NOTĂ: Neîndeplinirea intergrală a acestor cerinţe, precum și a tuturor criteriilor de eligibilitate determină
respingerea candidaturii.

Conditii specifice de selectie

Partenerul ONG - va fi implicat in dezvoltarea si implementarea urmatoarelor activitati obligatorii:


A.2 Dezvoltarea unui program de servicii integrate in cadul unui centru multifunctional de interventie integrate
A.4 – Dezvoltarea unui program de sprijin adresat beneficiarilor in vederea participarii active si mentinerii pe piata
fortei de munca
A.5 - Dezvoltarea unui program de sprijin a beneficiarilor in vederea cresterii potentialului antreprenorial la nivel local
A.8 – Implementarea unui program in domeniul combaterii discriminarii si promovare a multiculturalismului

Pentru a putea participa ca si partener in cadrul acestei activitati partenerul aplicant trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii obligatorii de calificare/eligibilitate, iar neindeplinirea oricariea dintre ele conduce la
respingerea aplicatiei respectivului partener aplicant:
- Sa aiba, ca entitate, experienta relevanta de minim 2 ani in implementarea de proiecte/actiuni care
promoveaza abordarea integrata a membrilor comunitatilor vulnerabile. Dovada acestui criteriu va fi realizata
prin prezentarea unui portofoliu cu descrierea proiectelor/ actiunilor implementate in domeniu si fotografii
relevante.
- Sa aiba, ca entitate, experienta relevanta de minim 2 ani in implementarea de proiecte/actiuni in ocuparii si
antreprenoriatului. Dovada acestui criteriu va fi realizata prin prezentarea unui portofoliu cu descrierea
proiectelor/ actiunilor implementate si fotografii relevante.
- Sa aiba, ca entitate, experienta relevanta de minim 2 ani in implementarea de proiecte/actiuni care
promoveaza combaterea discriminarii romilor si promovarea multiculturalitatii. Dovada acestui criteriu va fi
realizata prin prezentarea unui portofoliu cu descrierea proiectelor/ actiunilor implementate si fotografii
relevante.
- Sa aiba, ca entitate, experienta relevanta de minim 2 ani in implementarea de proiecte/actiuni in domeniul
ocuparii. Dovada acestui criteriu va fi realizata prin prezentarea unui portofoliu cu descrierea proiectelor/
actiunilor implementate si fotografii relevante.
- Sa aiba, ca entitate, experienta relevanta de minim 2 ani in implementarea de proiecte/actiuni in domeniul
antreprenoriatului. Dovada acestui criteriu va fi realizata prin prezentarea unui portofoliu cu descrierea
proiectelor/ actiunilor implementate si fotografii relevante.
- Sa prezinte ca parte a echipei propuse 4 experti cu preferabil minim 2 ani experienta specifica pentru
domeniile proiectului (servicii integrate, ocupare, antreprenoriat si multiculturalism/non-discriminare).
Dovada indeplinirii acestui criteriu se va face prin completarea declaratiilor de disponibilitate pentru fiecare
dintre expertii propusi, contrasemnate de reprezentantul legal al partenerului aplicant si la care sa fie atasat
CV-ul respectivului expert in care exista descrierea detaliata a experientei specifice care il califica pentru
domeniul proiectului și orice documente suport considerate necesare de către expert pentru a proba
mențiunile din CV. Declarația de disponibilitate și CV-urile se vor depune în original, datate și semnate pe
fiecare pagină, iar documentele suport în copie conformată cu originalul.
- Sa prezinte ca parte a echipei propuse un expert cu preferabil minim 2 ani experienta in activitati de
management a proiectelor. Dovada indeplinirii acestui criteriu se va face prin completarea declaratiei de
disponibilitate pentru expertul propus, contrasemnată de reprezentantul legal al partenerului aplicant si la
care sa fie atasat CV-ul respectivului expert in care exista descrierea detaliata a experientei specifice care il
califica pentru domeniul proiectului, precum și documentația suport considerată relevantă. Declarația de
2
disponibilitate și CV-ul se vor depune în original, datate și semnate pe fiecare pagină, iar documentele suport
în copie conformată cu originalul.
- Sa prezinte o listă a resurselor materiale (echipamente IT, mobilier de birou, spații de lucru etc.) puse la
dispoziția proiectului

Entitatile juridice interesate de parteneriat vor depune la sediul Primariei Sanpaul str. Principală nr. 261A, judetul
Mures (fie direct, fie prin servicii de curierat) dosarul de candidatura in original, pe suport de hartie si pe suport
electronic (USB/DVD/CD), în plic închis, cu menționarea denumirii entității juridice, datele de contact și a
denumirea apelului pentru care depun aplicația, in maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, nu mai
tarziu de 18.07.2016 ora 12:00. Orice aplicație primită după această dată/oră nu se va înregistra și se va returna
nedeschisă aplicantului. Este responsabilitatea exclusivă a aplicantului să se asigure că aplicația ajunge pană la data
și ora limită.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa va adresati in scris la e-mail: dezvoltaresinpaul@yahoo.com mentionand la


subiectul comunicarii denumirea apelului pentru care se solicita informatii.

Dosarul de selectie va contine urmatoarele material:


1. Scrisoarea de intenţie (Anexa 1) – în original, semnată, datată
2. Fișa partenerului (Anexa 2) – în original, semnată, datată
3. Documente de suport prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate in scrisoarea de intenţie și fișa
partenerului, după cum urmează:
a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de
natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie
partener – copie conformată cu originalul
b. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 1 an în domeniul activităţilor proiectului,
după caz, pentru a proba că a implementat /implementează, în calitate de partener sau beneficiar, proiecte finanţate
din Fonduri Europene – copie conformată cu originalul.
c. Situatii financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil, extras de bilanț) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile
pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare integrală a activităţilor din proiect (sau copia documentului de
la bancă din care să rezulte acces la linie de finanțare necesară pentru implementarea proiectului, sau orice alt mijloc
legal de probare al accesului la finanțare suficientă necesară implementării integrale a activităților din proiect). Aceste
documente se prezintă în copie, semnate, ștampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal
d. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (înregistrată, semnată şi ştampilată de către acesta) că
respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate în
Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 - 2020 (varianta aprilie 2016) și în Ghidul Solicitantului – Condiţii
Specifice “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand etnei
romilor” - axa Prioritara 4.1 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile de romi.
e. Declaraţie pe propria răspundere (înregistrată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi
asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de
implementare a proiectului și susţinerea cofinanţării;
f. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
g. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor
Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele
publice, întruna din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele
12 luni;
h. Nota justificativa cu subactivitatile dezvoltate de partener pentru indeplinirea activitatilor obligatorii insotita de
documentatia suport cu privire la indeplinirea conditiilor obligatorii de calificare/eligibilitate:
- Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale,
echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului) și schema/planul
menționat mai sus.

3
- CV-urile în format Europass ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să
specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert precum
și documentația suport considerată relevantă. Declarația de disponibilitate și CV-ul se vor depune în original,
datate și semnate pe fiecare pagină, iar documentele suport în copie conformată cu originalul;

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor/candidaturilor de parteneriat va verifica


documentatia depusa conform Anexei 3 si va efectua evaluarea in baza unei Grile evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi
punctate de la 1 la 100 conform grilei atașate. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal sau mai
mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.
Orice ofertă/candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

In procesul de selectie a partenerilor privati se vor avea in vedere urmatoarele principii:


 Transparenta;
 Nediscriminarea;
 Tratamentul egal;
 Eficienta utilizarii fondurilor;

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ care va conţine informaţiile cuprinse
în anunţul de selecţie și informaţii privind candidaţii/ oferanţii participanţi la procedură admiși și respinși și punctajul
obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa
partenerului.

Anexe:
Anexa 1 – model Scrisoare de intenție
Anexa 2 – model Fisa partener
Anexa 3 – Grilă de evaluare a documentatiei depuse
Anexa 4 - Grila evaluare si selectare a ofertantilor

4
Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENTIE
Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din POCU
ce urmează a fi depus de către Primaria Sanpaul-Mures.

În urma anunțului privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public sau privat, pentru
depunerea unor cereri de finanțare pe Axa Prioritara 4.1 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile
de romi din POCU, ________________ (denumirea organizației) își exprimă intenția de a participa in cadrul
parteneriatului in calitate de PARTENER_ (selectati unul dintre partenerii mentionati) .

Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în categoriile de


solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa Prioritara 4.1 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile de
romi din POCU si ca organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune
de resursa umana specializata pentru implementarea activităților proiectului.

Declar pe proprie răspundere că:


A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;
B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu avem datorii
fiscale;

Având în vedere cele prezentate, precum și faptul că nu sunteți obligați să acceptați orice ofertă primită dacă nu
respectă integral cerințele procedurale, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină partener în cadrul unui
proiect cu tema și activitățile menționate.

Numele și prenumele reprezentantului legal


Data
Semnătura
Ștampilă

5
Anexa 2
FISA PARTENERULUI
Denumire organizatiei
Acronim
Cod de inregistrare fiscala
Numarul de inregistrare in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor
Anul infiintarii
Cifra de afaceri Pentru fiecare dintre ultimii trei ani 2015, 2014, 2013
Date de contact (adresa, telefon,
e-mail)
Persoana de contact (nume si pozitie in
organizatiei)
Descrierea activitatii organizatiei Pentru fiecare activitate solicitata in anuntul de selectie se va mentiona
relevanta pentru acest proiect experienta relevanta a aplicantului.
Resurse umane relevante pentru Descrierea resurselor umane solicitate conform conditii de eligibilitate.
proiect

Experienta relevanta
Pentru fiecare proiect/actiuni relevante conditiilor de eligibilitate/activitatilor descrise in anuntul de selectie, mentionati:

Titlul proiectului/actiunii
Scopul si obiectivele
proiectului/actiunii
Stadiul implementarii proiectului In curs de implementare, Implementat
Finantator
Rezultatele proiectului/actiunii
Valoarea proiectului
Sursa de finantare (bugetul de stat, bugetul local, surse externe, donatii, sponsorizari, s.a)
Nota: pentru fiecare proiect/actiune relevanta va rugam sa folositi acelasi model.

Rubricile for fi integral completate. Informatiile furnizate se considera conforme cu realitatea si asumate pe propria
raspundere de reprezentantul legal.

Nume Prenume reprezentant legal

Semnatura si stampila Data

Anexa 3

6
Grila de evaluare documentatie depusa

Aprobat
Sef comisie selectie

Criteriu de calificare DA NU
I Conformitatea documentelor
Au fost depuse de catre candidat toate documentele solicitate in anuntul de selectie
Documentele depuse (scrisoarea de intentie si fisa partenerului) respecta modelele propuse
in anuntul de selectie
II Capacitatea candidatului de a asigura implementarea activitatile propuse in proiect
Candidatul are in obiectul de activitate obiective/actiuni conforme cu activitatile care sunt
necesare in implementarea proiectului
A implementat/implementeaza, in calitate de partener sau aplicant principal
proiecte/actiuni relevante temei proiectului
Are experienta relevanta in managementul proiectelor
III Conduita participantului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si nu are datorii
fiscale

Nota: Candidatul se califica numai in cazul in care la toate criteriile de calificare a fost bifata rubrica DA

Nume prenume verificator


Semnatura

Anexa 4

GRILA EVALUARE SI SELECTARE A PARTENERILOR


7
Criterii de selectie Punctaj Maxim
1. Capacitatea operationala si financiara 50 puncte
1.1. Resurse umane 30 puncte
Numarul expertilor cheie cu experienta in tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) 15
propusi pentru activitatile proiectului
- 1-2 experti – 10 puncte
- 3-5 experti – 15 puncte

Evaluarea calitativa a experientiei din CV (evaluare se face pentru fiecare expert in parte) 15
- Nivel scazaut (experienta de pana la 1 an) – 5 puncte
- Nivel mediul (experienta cuprinsa intre 1-3 ani) – 10 puncte
- Nivel ridicat ( experienta mai mare de 3 ani) – 15 puncte
1.2. Situatia financiara ( media cifrei de afaceri in ultimii trei ani) 20
- Pana la 50.000 Euro – 5 puncte
- Intre 50.000 euro – 200.000 Euro – 10 puncte
- Peste 200.000 euro – 15 puncte
2. Capacitate profesionala 30 puncte
2.1. Dovada implementarii proiecte/actiuni relevante pentru proiect
- 1 proiect/actiune – 5 puncte 15
- Intre 1-3 proiecte/actiuni – 10 puncte
- Peste 3 proiecte/actiuni – 15 puncte
Nota: aplicatii care prezinta proiecte implementate cu suport FSE vor primi punctajul maxim
2.2. Dovada experientei de cel putin 1 an in domeniul activitatilor proiectului 15
- Intre 1-2 ani – 5 puncte
- Intre 3-5 ani – 10 puncte
- Mai mult de 5 ani – 15 puncte
Nota: Organizatiile care isi au sediul sau au experienta atnerioara de lucru in locatia de desfasurare a proiectului va
primi punctajul maxim.
3. Contributia partenerului la activitatile proiectului 20 puncte
3.1. Numarul subactivitatilor propuse de partener in nota de justificare aferente activitatilor
obligatorii conform anuntului 20
- Intre 1-2 subactivitati – 5 puncte
- Intre 3-5 subactivitati – 10 puncte
- Peste 5 subactivitati – 20 puncte