Sunteți pe pagina 1din 4

1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI

1.1

InstituŃia de învăŃământ

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca

superior

1.2 Facultatea

ŞtiinŃa şi Ingineria Mediului

1.3 Departamentul

Analiza şi Ingineria Mediului

1.4 Domeniul de studii

Calitatea Mediului şi Surse Energetice

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studiu /

Studii aprofundate-StiinŃa şi Ingineria Mediului

Calificarea

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Energia şi poluarea mediului. Surse clasice de energie.

 

2.2 Titularul activităŃilor de curs

 

Lect. Dr. Gabor (Timar) Alida Iulia

 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar

 

Lect. Dr. Gabor (Timar) Alida Iulia

 

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

 

I

2.6. Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

OB

3.

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)

 

3.1

Număr de ore pe săptămână

4

 

Din care: 3.2 curs

2

 

3.3

seminar/laborator

2

3.4

Total ore din planul de învăŃământ

56

 

Din care: 3.5 curs

28

 

3.6

seminar/laborator

28

DistribuŃia fondului de timp:

 

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe

 

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

 

10

Tutoriat

 

3

Examinări

 

2

Alte activităŃi:

 

-

3.7 Total ore studiu individual

   

60

 

3.8 Total ore pe semestru

   

111

3.9 Numărul de credite

   

6

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

---------------------------------------------------------------------------------

4.2 de competenŃe

---------------------------------------------------------------------------------

5. CondiŃii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

Sală de curs cu tablă şi videoproiector

5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar cu tablă, sală de laborator

6. CompetenŃele specifice acumulate

 

Cunoaşterea, înŃelegerea, analizarea şi aplicarea în perspective inter- şi trans-disciplinare, a fenomenelor şi proceselor legate de sursele de energii convenŃionale.

CompetenŃe

profesionale

Capacitatea de alegere pertinentă şi contextualizată a unor metode şi optimizări energetice în strict acord cu situaŃiile concrete şi de resursele disponibile.

Capacitatea de a analiza cantitativ situaŃii concrete, din lumea reală, în vederea elaborării de soluŃii creative şi pro-active.

 

Dezvoltarea unui raŃionamet critic, bazat pe interpretarea unor analize cantitative.

Disciplina îmbină noŃiuni de fizică, chimie, geologie şi discipline inginereşti ajutând la o mai bună întelegere a acestora. Prin urmare disciplina de faŃă va dezvolta competenŃa studenŃilor de a valorifica expertiza proprie şi resursele de învăŃare care le-au fost accesibile.

CompetenŃe transversale

 

CompetenŃe de a comunica şi de a colabora cu colegii.

Capacitate de analiză şi sinteză, bazată pe metode riguroase, adecvată în situaŃii de decizie complexe legate de probleme de mediu.

Devoltarea capacităŃii de a prezenta o tematică de mediu, bazată pe fundamente ştiinŃifice în public, de relaŃionare şi comunicare deschisă, cooperanta şi receptivă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate)

7.1

Obiectivul general al

Descrierea principalelor tipuri de surse de energie convenŃională,

disciplinei

argumentarea necesităŃii utilizării acestor surse, analiza riscurilor

asociate şi a soluŃiilor de optimizare/ reducere a pierderilor.

7.2

Obiectivele specifice

Cunoaşterea principalelor tipuri de surse clasice de energie şi a echivalentului energetic a fiecareia dintre acestea. Familizarizarea cu diferitele unităŃi de masură specifice.

 

Conştientizarea imposibilităŃii renunŃării la sursele convenŃionale de energie- abordarea catitativă a noŃiunii de randament. Abordarea unor soluŃii de optimizare.

Conştientizarea necesitătii stocării energiei şi a pricipiilor de stocare.

Realizarea unei viziuni de ansamblu asupra poluării asociate exploatării zăcamintelor de combustibili fosili şi a combustiei acestora, alături de aprofundarea unor noŃiuni legate de energetica nucleară.

8.

ConŃinuturi

 

8.1

Curs

Metode de predare

ObservaŃii

Mărimi şi procese fizice utilizate in producerea de energie prin metode clasice.

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Tipuri de energie. Energie mecanică (cinetică), energie potenŃială, energie termică şi căldură (capacitate calorică, căldură specifică, căldură latentă, randament termodinamic), energie electromagnetică etc.

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia.

2

ore

Introducere în noŃiui legate de mediile de scocare a energiei. Diagrama RAGONE.

   

Motoare termice. Randament. Transformări de fază. Pompe de căldură, Cicluri Brayton. Cicluri Rankine.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Stocarea energiei.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Resurse de combustibili fosili.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Energia chimică şi biologică. Combustibili fosili. Putere calorică. Producerea de energie în termocentrale.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Aspecte socio-economice privind producția de energie. Epuizarea resurselor de combustibili fosili.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia.

2

ore

Poluarea aerului cu produşi de combustie. Efectul de seră. Necesitatea stocării CO 2 .

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Bio-combustibili. Biomasa.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Hidroenergia.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Energetica nucleară bazată pe procesul de fisiune nucleară.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Fuziune nucleară.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Politici ecologice privind emisia se gaze cu efect de seră. Protocolul Kyoto, Copenhaga, Cancun. Politici de dezvolatare durabilă în ceea ce priveste producerea de energie.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Optimizarea consumului de energie. Tehnologii de reducere a pierderilor.

 

Prelegere participativă, dialogul, expunerea, demonstraŃia

2

ore

Bibliografie

1. R. Tossi, Energy and the Environment: Sources, Technologies, and Impacts, VerVe Publishers, 2008, https://www.thermalfluidscentral.org/e-books/book-intro.php?b=39

2. Ghosh, T.K., Prelas M.A., Energy Resources and Systems, Volume 1, Non-Renewable Resources, Springer, 2011

http://books.google.ro/books?id=fzHJo8ttinQC&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=false

3. Orecchini F., Naso V., Energy Systems in the Era of Energy Vectors, Springer 2012.

 

4. R.A. Ristinen, J. O. Kraushaar, Energy and the environment, 22nd Edition, Wiley, John & Sons

Inc.,2005.

5. http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/01/carbon_seq/7b1.pdf

 

6. http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-21-the-physics-of-energy-fall-2009/

7. http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-60-fundamentals-of-advanced-energy-

 

conversion-spring-2004/

8. http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-92-energy-environment-and-society-spring-2007/lecture-

notes/

9. Timar-Gabor A, notiŃe de curs.

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

ObservaŃii

Mărimi şi procese fizice utilizate in producerea de energie prin metode clasice. UnităŃi de măsură pentru energie şi putere. Tipuri de energie.

Rezolvarea de exerciŃii

 

1

ora

Motoare termice. Randament

Dezbaterea, Dialogul, Rezolvarea de exerciŃii.

 

2

ore

Stocarea si transportul energiei.

Dezbaterea, Dialogul, Proiect individual

 

2

ore

Aspecte socio-economice privind producŃia de energie.

Dezbaterea, Dialogul.

 

1

ora

 

Proiect individual

 

Combustibili fosili. Putere calorică. Producerea de energie în termocentrale.

Dezbaterea, Dialogul, Rezolvarea de exerciŃii Proiect individual

2

ore

Politici ecologice privind emisia se gaze cu efect de seră. Protocolul Kyoto, Copenhaga, Cancun. Politici de dezvolatare durabilă în ceea ce priveste producerea de energie.

Dezbaterea, Dialogul. Proiect individual

2

ore

Hidroenergia.

ExerciŃii. Proiect individual

2

ore

Energetica nucleară

Dezbaterea, Dialogul, Rezolvarea de exerciŃii Proiect individual

2

ore

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Structura conŃinutul disciplinei a fost realizată în urma studierii monografiilor recente din domeniu şi in urma consultării programelor unor şi notiŃelor disponibile din cadrul unor instituŃii recunoscute din domeniu, care au programe similare. CunoştinŃele dobândite în cadrul acestui curs vor ajuta cu siguranŃă integrarea absolventului ca specialist de mediu în industria energetică sau va fi considerată ca un atuu în angajarea sa într-o societate cu profil industrial care detine spre exemplu mici termocentrale proprii.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

ÎnŃelegerea noŃiunilor prezentate în cadrul cursului

Examen scris

3,0 p

10.5 Seminar/laborator

Rezolvarea unor exerciŃii

Colocviu

1,0 p

Prezentarea unui proiect individual

Colocviu

5,0 p

10.6 Standard minim de performanŃă

 

ObŃinerea notei cinci. Prezentarea unui proiectului.

 

Data completării

27 septembrie 2013

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs

Lector Dr. Alida Gabor

Semnătura titularului de seminar

Lector Dr. Alida Gabor

Semnătura directorului de departament

Conf. Dr. Bocos-BintinŃan Victor