Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. De ore: 2 h/sapt. Avizat director


Clasa: a V a L1
Manualul: PRIME TIME 2 (Student’s Book)
Virginia Evans & Jenny Dooley

PLANIFICARE CALENDARISTICA LB ENGLEZA 2018-2019


SEM.I SI II

UNITATEA DE CONTINUTURI COMPETENTE NR. SAPT. OBS


INVATARE DE
ORE
Revision To be – have got – there is/are 1.1 să confirme înţelegerea unor
Nationalities/ jobs, instrucţiuni de orientare în spaţiu
appearance, rooms & 2.1. să rostească enunţuri afirmative,
furniture, daily routines, negative, exclamative, interogative cu
family, the weather, places in intonaţia corespunzătoare
town 2.3. sa participe in interactiuni pe
Describe a room subiecte familiare
Describe the weather 3.1. să extragă informaţii generale si
Describe appearance specifice dintr-un text citit în gând
Tell the time 4.2. să descrie persoane si locuri
după un plan dat

Prepositions of movement
Present simple/ present 1.1 să confirme înţelegerea unor
1. Home and away continuous instrucţiuni de orientare în spaţiu
Stative verbs 1.2. să identifice elemente cheie dintr-un
Modals (can/can’t, be able to, discurs standard pe subiecte familiare
could, have to, must/mustn’t, 1.3 să desprindă informaţii factuale
should/ought to) dintr-un mesaj clar articulat emis cu
Comparative/superlative viteză normală
Adjectives to describe 2.1. să rostească enunţuri afirmative,
city/country negative, exclamative, interogative cu
Features of a city/country intonaţia corespunzătoare
Places & activities 2.2. să descrie pe scurt persoane şi
Modes of transport locuri
Dangers in the countryside 2.4. să exprime păreri în legătură cu
Types of housing teme familiare
Homes & chores 3.2. să transfere informaţiile dintr-un
Public services & facilities text citit inserându-le într-un tabel/
Police, Camera, Action diagramă
The Florida Everglades: 4.1. să scrie relatări simple ale unor
Surviving the Swamp evenimente trecute şi experienţe
Emails about different types personale
of houses 4.3. Să scrie texte scurte pe teme
Buying a ticket familiare
Compare places
Make requests in the home
Ask for/ giving advice
A list of survival tips in the
jungle
Are you a good citizen?
Language review 1; Skills
practice 1; Revision
Countable/uncountable nouns
(a/an-some/any) 1.2. să identifice elemente cheie dintr-un
2. Food & Drinks Quantifiers discurs standard pe subiecte familiare
Too/enough 2.1 să rostească enunţuri afirmative,
-ing form/ (to) infinitive negative, exclamative, interogative cu
Food/drinks intonaţia corespunzătoare
Containers/partitives 2.3 sa participe in interactiuni pe
Supermarket sections & subiecte familiare
products 3.1 să extragă informaţii generale si
Food preparation specifice dintr-un text citit în gând
Tastes 4.2. să descrie persoane si locuri
Lemon Art: French Style după un plan dat
Buying things in a 5.1 să selecteze informatii privitoare
supermarket la locuri/ zone de importanţă turistică/
Chillout culturală în configuraţia spaţiului anglo-
Can unhealthy be healthy saxon
A recipe 5.2 să descrie si să reprezinte aspecte
Talk about your eating habits generale ale vieţii cotidiene din spaţiul
Order food in a café anglo-saxon
Make a restaurant booking
Give instructions on how to
make a dish
A description of a food
festival
A descriptions of your own
strange restaurant
Eating out in the UK
Food for Life
Language review 2; Skills
practice 2; Revision
3. Great people and Past simple (regular/irregular
legends verbs) 1.1. să confirme înţelegerea unor
Wh – questions instrucţiuni de orientare în spaţiu
Past continuous 1.2. să identifice elemente cheie
Linking words (because, so, dintr-un discurs standard pe subiecte
and, too, also, but) familiare
Subject/object questions 2.4 să exprime păreri în legătură cu
People & achievements teme familiare
Past activities 3.1. să extragă informaţii generale si
Historical figures specifice dintr-un text citit în gând
Legendary creatures 3.2. să transfere informaţiile dintr-un
Crime & breaking the law text citit inserându-le într-un tabel/
Jobs & nationalities diagramă
Is this the most talented 3.3 să deducă sensul cuvintelor
person who ever lived? necunoscute din context
Heroes of the Ancient World 4.2. să descrie persoane si locuri
Creatures of Legend după un plan dat
The Vanishing Smile 4.3. Să scrie texte scurte pe teme
Discuss past activities familiare
Talk about past actions
Read dates
A descriptions about a
traditional celebration in your
country
A biography of a famous
person
The Pilgrims – Sailing to a
new life; Christopher
Columbus
Language review 3; Skills
practice 3; Revision
4. On holiday Will 1.1 să confirme înţelegerea unor
Be going to instrucţiuni de orientare în spaţiu
Present continuous (future 1.3 să desprindă informaţii factuale
meaning) dintr-un mesaj clar articulat emis cu
Time clauses viteză normală
Conditionals (types 0, 1 & 2) 2.1. să rostească enunţuri afirmative,
Might, may, could, will, negative, exclamative, interogative cu
probably, will definitely intonaţia corespunzătoare
Relatives 2.3. sa participe in interactiuni pe
Types of holydays subiecte familiare
Holyday activities/ 3.1. să extragă informaţii generale si
experiences/ problems specifice dintr-un text citit în
Eco-tourism gând
Places in a city 3.3 să deducă sensul cuvintelor
Tourist attractions necunoscute din context
Adventure Tour South 4.1 să scrie relatări simple ale unor
America evenimente trecute şi experienţe
Sculptures Under the Sea personale
Six Reasons to see Sydney 4.2. să descrie persoane si locuri
Future plans & intentions după un plan dat
Ask for information
An itinerary about a tour in
your country
A pamphlet advertising a
national park or area of
natural beauty in your
country
How to be a responsible
tourist?
Language review4; Skills
practice 4; Revision
Present perfect
5. Helping hands Yet, already, since, for, never, 1.1 să confirme înţelegerea unor
ever, just instrucţiuni de orientare în spaţiu
Present Perfect vs Past 1.2. să identifice elemente cheie
Simple dintr-un discurs standard pe subiecte
Present Perfect Continuous familiare
-ing/-ed adjectives 2.3. sa participe in interactiuni pe
Conditional type 3 subiecte familiare
Wishes 3.1. să extragă informaţii generale si
Have been/have gone specifice dintr-un text citit în gând
World problems 3.2 să transfere informaţiile dintr-un
Natural disasters text citit inserându-le într-un tabel/
Social problems threats to diagramă
animal species 4.2. să descrie persoane si locuri
Injuries după un plan dat
Activities at an eco-camp 4.3 Să scrie texte scurte pe teme
Haiti earthquake familiare
From climbing Mountains to
…Moving Mountains
Animal SOS
Talk about disaster
A short diary entry about a
hurricane
An email giving your news
Red Nose Day
The World’s Amazing Oceans
Language review 5
Skills practice 5
Revision

6. Art & culture The passive


Reported speech 1.1 să confirme înţelegerea unor
Reported questions/orders instrucţiuni de orientare în spaţiu
Reflexive pronouns 2.1. să rostească enunţuri afirmative,
Question tags negative, exclamative, interogative cu
Forms of art intonaţia corespunzătoare
Materials 2.3. sa participe in interactiuni pe
Shop & products music & subiecte familiare
musical instruments 3.2. să transfere informaţiile dintr-un
Places of cultural interests text citit inserându-le într-un tabel/
The Terracotta Army diagramă
Roadside Attractions you 4.2. să descrie persoane si locuri
really can’t miss după un plan dat
It’s Venice…but not as you 4.3. Să scrie texte scurte pe teme
know it! familiare
Totally cool! 5.1 să demonstreze interes pentru
Describe a process/ building cunoaşterea unor aspect geografice
monument specifice spaţiului anglo-saxon
Post a parcel
Report people’s words
Express preferences
Pronunciation: assimilation
Describe an experience
Create your own mall
An email describing a visit to
a place
The Garma Festival
Art Styles
Language review 6; Skills
practice 6; Revision

Vocabulary Bank; Writing


Bank; grammar reference;
Word list; Irregular verbs