Sunteți pe pagina 1din 9

COMEDIA

Proiect didactic
DATA: 23.05.2017
SCOALA GIMNAZIALA MATASARU
CLASA: a VIII-a
PROFESORUL: Marin Georgiana
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: O scrisoare pierdută
TIPUL LECŢIEI: fixare și formare a priceperilor și deprinderilor

COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse.
5.
COMPETENŢE SPECIFICE:
- încadrarea textului în specia literară comedie şi explicarea semnificaţiei titlului;
- precizarea structurii și semnificațiilor;
- cunoașterea și evidenţierea tipurilor de comic;
- evidenţierea şi explicarea temei;
- argumentarea apartenenţei textului la genul dramatic.
METODE DIDACTICE: conversaţia euristică, exerciţiul, analiza lexicală, demonstraţia, munca pe
grupe.
RESURSE UMANE: 20 elevi
MATERIAL DIDACTIC ŞI BIBLIOGRAFIC: manualul, fişe de exerciţii, fişe cu exemple.
BIBLIOGRAFIE:
1. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Învăţământ
primar şi gimnazial, M.E.C., C.N.C., Bucureşti, Editura Aramis Print, 2002
2. Cerghit, I. - Metode de învăţământ, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998
3. Pânişoară, Ioan Ovidiu – Comunicare eficientă, Editura Polirom,
4. Ionescu, M.; Radu, I. - Didactica modernă, Cluj, Editura Dacia, 1995
5. Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi,
Editura Polirom, 1999
6. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 2003, Editura
Paralela 45, Bucureşti;
7. Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, vol. 2, 3, Editura Artemis, Bucureşti ;
8. Ion Pop (coord.) - Dicţionarul analitic de opere literare româneşti, vol. I-IV, Cluj-Napoca, Editura
Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998-2001
9. Ramona Gaman, Lăcrămioara Mutoiu – Propedeutica și pragmatica textului dramatic, Iaşi, Editura
Versus, 2006 ;
10. Al. Săndulescu – Dicţionar determeni literari, editura Academiei, Bucureşti, 1976.
COMEDIA

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Observaţii


Momentul Notarea absenţilor. Pregătirea pentru lecţie. Conversaţia
organizatoric Pregătirea pentru lecţie.
Verificarea temei Ce aţi avut de pregătit Elevii au fost împărțiți în cinci echipe de câte Conversaţia şi
pentru astăzi? 4-5 și au avut de pregătit niște planșe care să explicaţia.
ilustreze tipurile de comic și modalitățile prin Munca pe grupe
care se realizează. Aceștia au avut libertatea
de a da o notă de originalitate cunoștințelor
dobândite la lecția anterioară.
COMEDIA

Deschiderea În lecţia de astăzi ne vom Problematizare şi


cadrului tematic îndrepta atenţia asupra conversaţie
comediei O scrisoare
pierdută, scrisă de
I.L.Caragiale și mai exact Explicaţia
asupra categoriei estetice la
care apelează scriitorul
pentru a-i conferi operei
literare caracterul de
Anunţarea lecţiei. comedie, respectiv comicul. Elevii notează titlul în caiete.
Profesorul notează titlul
Anunţarea lecţiei pe tablă.
competenţelor Lecţia de astăzi are în
vizate vedere familiarizarea Explicația
voastră cu tipurile de comic Problematizare
și fixarea deprinderilor de a Conversaţia
recunoaște, identifica și
ilustra modalitățile prin care
se realizează, vom efectua
exerciții de analiză literară
și de interpretare a textului.
La sfârşitul lecţiei fiecare
dintre voi va fi capabil:
- să încadreze textul în
specia literară comedie
şi să explice
semnificaţia titlului;
- să precizeze structura și
semnificația textului;
- să cunoască și să
evidenţieze tipurile de
comic;
- să evidenţieze şi să
explice tema;
- să argumenteze
apartenenţa textului la Comicul este categoria estetică presupunând Comicul
genul dramatic situații care provoacă râsul cititorilor și al
Vă mai amintiţi ce este spectatorilor prin disproporția dintre esență și
comicul? aparență, dintre efort și rezultatele lui, dintre
scopuri și mijloace.

Pentru început, vă propun


un exerciţiu uşor.
Acum că ne-am reamintit ce
este comicul, să încercăm să
descoperim care sunt
tipurile de comic prezente în
COMEDIA

Temă Alcătuiți două echipe de Elevii primesc fișe cu tema.


câte zece elevi și un juriu
format din trei membri
(profesorul și doi elevi).
Fiecare echipă va monta
prima scenă din Actul I al
piesei O scrisoare pierdută.
În cadrul echipei, împărțiți-
vă rolurile astfel:
- un regizor (care concepe
întreaga organizare a acestei
activități, propune o
interpretare originală a
textului, dă indicații
actorilor și tuturor celorlalți
membri ai echipei);
- doi asistenți ai regizorului
(care-l vor ajuta să planifice
și să urmărească întreaga
activitate);
- doi scenografi (unul se va
ocupa de costumele
actorilor, celălalt va avea în
grijă decorul);
- un elev care va asigura
ilustrația muzicală (de la
începutul și sfârșitul scenei)
- un elev care se va ocupa de
machiajul actorilor
- doi actori (care vor
interpreta rolurile lui
Tipătescu și Pristanda)
- un sufleur

TEMĂ ACASĂ

Alcătuiți două echipe de câte zece elevi și un juriu format din trei membri (profesorul și doi elevi).
Fiecare echipă va monta prima scenă din Actul I al piesei O scrisoare pierdută. În cadrul echipei,
împărțiți-vă rolurile astfel:
COMEDIA

- un regizor (care concepe întreaga organizare a acestei activități, propune o interpretare originală a
textului, dă indicații actorilor și tuturor celorlalți membri ai echipei);
- doi asistenți ai regizorului (care-l vor ajuta să planifice și să urmărească întreaga activitate);
- doi scenografi (unul se va ocupa de costumele actorilor, celălalt va avea în grijă decorul);
- un elev care va asigura ilustrația muzicală (de la începutul și sfârșitul scenei)
- un elev care se va ocupa de machiajul actorilor
- doi actori (care vor interpreta rolurile lui Tipătescu și Pristanda)
- un sufleur

TEMĂ ACASĂ

Alcătuiți două echipe de câte zece elevi și un juriu format din trei membri (profesorul și doi elevi).
Fiecare echipă va monta prima scenă din Actul I al piesei O scrisoare pierdută. În cadrul echipei,
împărțiți-vă rolurile astfel:
- un regizor (care concepe întreaga organizare a acestei activități, propune o interpretare originală a
textului, dă indicații actorilor și tuturor celorlalți membri ai echipei);
- doi asistenți ai regizorului (care-l vor ajuta să planifice și să urmărească întreaga activitate);
- doi scenografi (unul se va ocupa de costumele actorilor, celălalt va avea în grijă decorul);
- un elev care va asigura ilustrația muzicală (de la începutul și sfârșitul scenei)
- un elev care se va ocupa de machiajul actorilor
- doi actori (care vor interpreta rolurile lui Tipătescu și Pristanda)
- un sufleur

FIȘĂ DE LUCRU
TIPURI DE COMIC

Comicul este categoria estetică presupunând situații care provoacă râsul cititorilor și al spectatorilor prin
disproporția dintre esență și aparență, dintre efort și rezultatele lui, dintre scopuri și mijloace.
COMEDIA

Tipuri de comic
1. ......................................................
2 ......................................................
3 ......................................................
4 ......................................................
5 ......................................................

Comicul de nume – reliefează efectele general comice ale numelor.


- Zaharia Trahanache
* Prenumele derivat de la „zahăr” = zahariseală, decrepitudine, ramolisment, e tratat cu amabilitate
disprețuitoare
* Numele de familie derivat de la „trahana”= cocă moale traducând caracterul ........................................
- Ștefan Tipătescu
* Numele derivat de la „tip”= june prim, aventurier, definind ............................................................
- Nae Cațavencu
* Numele derivat de la „cață” = mahalagioaică (definind caracterul ...........................................) sau de
la „cațaveică”= haină cu două fețe (caracter ...................................................................)
- Ghiță Pristanda
* Numele derivat de la „pristanda”= joc moldovenesc în care dansatorii joacă după cum comandă un
altul, definind
caracterul .........................................................................................................................................
- Farfuridi și Brânzovenescu
* Nume derivate de la „farfurie” și „brânză”= aluzii culinare primare definind dependența unuia față
de celălalt, caracter de cuplu comic
- Agamemnom Dandanache
* Prenumele face trimitere la numele eroului grec din Iliada lui Homer, care refuzând să o redea pe
sclava Briseis, furată de la Menelau, prelungește războiul troian => diminutivul Gagamiță rostit de
Trahanache sublinează căderea în puerilitate a personajului; cuvântul de alint „ga-ga” semnifică o formă
lipsită de conținut ce caracterizează vorbirea copiilor
* Numele derivat de la „dandana”= încurcătură, definește ramolismentul personajului,
caracterul .........................
- Zoe
* alintul Joițica subliniază un zoonim diminutival

Comicul de situație – constituie rezultatul faptelor neprevăzute, apare la nivelul acțiunilor și este
provocat de unele întâmplări surprinzătoare:
- prezența unor grupuri insolite ...............................................................................................
- triunghiul conjugal:..............................................................................................................................
- încurcături privind persoane ................................................................................................................
- încurcături create de pierderea și găsirea succesivă a scrisorii,
- coincidențe sau întorsături neașteptate de situație ........................................... ................ .........................
........
- acumularea progresivă........................................................................................................................
- evoluția inversă – răsturnarea de situație.......................................................................................
COMEDIA

- paralelismul intrigii..........................................................................................................................

Comicul de moravuri – rezultă din relațiile care se stabilesc între personaje.


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Comicul de caracter – reliefează defectele general-umane.


I. L. Caragiale creează o tipizare comică prin generalizarea unei categorii, eroii fiind individualizați prin
detalii care se referă la situația socială, intelectuală, temeperament, limbaj. Cea mai cunoscută tipizare
este cea a lui Pompiliu Constantinescu
- Tipul încornoratului
– ................................................. .........................................................................................
- Tipul amorezului
– ..................................................................................................................................
- Tipul cochetei și al adulterinei
– .......................................................................................................................
- Tipul politic și al demagogului – ........................................................................................................
- Tipul cetățeanului
– ................................................. .........................................................................................
- Tipul raisonneurului – ................................ .........................................................................................
- Tipul servitorului
–................................................. .........................................................................................

Un alt tip de comic este comicul de limbaj. Acesta este provocat de:
- Prezența numeroaselor greseli de vocabular:
 Pronunțarea greșită e unor
cuvinte .................................................................................................................
 Folosirea etimologiei populare ..................................................................................................
 Lipsa de proprietate a
termenilor ....................................................................................................................
- Încălcarea regulilor gramaticale și ale logicii:
 Contradicție în termeni
..................................................................................................................................
 Asociații incompatibile
..................................................................................................................................
COMEDIA

 Pleonasm ..........................................................................................................................................
............
 Truismele (adevăruri evidente)
......................................................................................................................
- Ticuri verbale
 Pristanda: .........................................................................................................................................
................
 Trahanache: ......................................................................................................................................
..............
 Dandanache:.....................................................................................................................................
.................
- Neconcordanța stilurilor, personajele folosesc un limbaj în contradicție cu situația în care se află
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................

BINGO

Completați cu atenție fiecare rubrică și după ce ați rezolvat toate cerințele, reprezentantul grupei ridică
mâna și strigă BINGO!

1. Precizați rolul pe care îl are 2.Menționați două trăsături ale 3. Cum se numește cel mai derutat
comicul de nume în opera genului dramatic. personaj al comediei? Explicați
caragialiană. alegerea făcută.

4. Ce rol au indicațiile scenice 5. Pe baza cărui mod de expunere 6. Precizați tipul de relație care există
care însoțesc replicile este alcătuit textul dramatic? între prefectul Tipătescu și polițistul
personajelor? Pristanda (prietenie, rivalitate,
subordonare, egalitate) și comentați.
COMEDIA