Sunteți pe pagina 1din 15

ANEXĂ

METODOLOGIA
de desfăşururare a probelor examenului pentru obţinerea titlului de medic, medic
dentist şi, respectiv, farmacist specialist

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic


dentist specialist, respectiv farmacist specialist se organizează de două ori pe an, de
regulă în martie şi octombrie, conform Calendarului anual de examene şi
concursuri avizat de colegiile profesionale şi aprobat de Ministerul Sănătăţii.

Art. 2. - Examenul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei


Guvernului 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, în
centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele
teoretice precum şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi
terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de
urgenţă, pentru care examenul se desfăşoară numai în centrele universitare
Bucureşti şi Târgu Mureş.

Art.3. – (1) Examenul, pentru toate specialitățile, constă în susținerea unei


probe scrise, a una sau două probe clinice și o probă practică, conform
prevederilor tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate.
( 2) Fiecare probă de examen în parte este eliminatorie dacă nu se
obține nota minimă 7.00. Media minimă de promovare a examenului este 7.00
(şapte, zero-zero).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru specialitatea
Medicina de urgenţă, examenul se va susţíne conform Metodologiei aprobate
prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr.1333/6556/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, în sesiunea
octombrie a examenului de specialist, prima probă de examen, proba scrisă, se
desfăşoară în centrul universitar București. Aceasta constă din testul A şi testul B,
cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere. Fiecare test are 60 întrebări,
durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de către Societatea
Europeană de Anestezie.
(5) Începând cu sesiunea octombrie 2018, Ministerul Sănătăţii poate
organiza un program pilot în cadrul căruia proba scrisă a examenului să fie unică
pe ţară. Programul pilot va fi destinat unui grup de specialităţi selectate de
Ministerul Sănătăţii. În cazul acestor specialităţi examenul se va desfăşura în
centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi
Timişoara.
(6) Pentru sesiunea octombrie 2018, specialităţile prevăzute la alin.(5) sunt:
cardiologie, chirurgie generală, medicină internă, neurologie, obstetrică-
ginecologie şi ortopedie şi traumatologie,

CAPITOLUL II
Tematică, bibliografie, anunţ de examen

Art.4. – Tematicile, precum şi bibliografia orientativă, sunt propuse de


Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, avizate de colegiile
profesionale şi aprobate de Ministerul Sănătăţii.

Art.5. – Tematicile sunt postate pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la


rubrica „Examene şi concursuri naţionale”.

Art.6 - Anunţul de examen se publică cu minim 30 de zile înaintea desfăşurării


primei probe a examenului într-un săptămânal cu profil medical agreat de
Ministerul Sănătăţii şi pe pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica
„Examene şi concursuri naţionale”.

Art.7. – Anunţul de examen va cuprinde:


a) condiţiile generale de participare la examen:
b) locul şi perioada de înscriere;
c) conţinutul dosarului de înscriere:
d) alte informaţii generale de interes pentru candidaţi.

CAPITOLUL III
Dosar de examen, perioada de înscriere
Art.8. – (1) Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:
a) cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrele universitare în
care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se doreşte să se susţină
examenul, precum și direcția de sănătate publică unde doreşte să se transmită
certificatul de specialist şi un număr de telefon de contact
b) copia xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul,
documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate;
c) copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
d) copia xerox a certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist
specialist pentru candidaţii la a doua specialitate;
e) copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de
căsătorie, divorţ etc.), dacă este cazul;
f) xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor
cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor
colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
g) xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la
cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
h) xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima
specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate
(unde este cazul);
i) adeverinţă (în original) eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat
rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe
perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în
rezidenţiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident după caz,
precum și data încheierii pregătirii.
j) pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa de
finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program
în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității sanitare
emitente, număr și dată de eliberare, ștampila rotundă a unității.
k) recomandarea coordonatorului de rezidenţiat - obligatorie pentru cei care
beneficiază de prevederile alin (5) al art.15 din Ordonanţa Guvernului 18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare
l) medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite
perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor
anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii.
m) chitanţa de plată a taxei de examen (în original), prin mandat poştal sau prin
ordin de plată, achitate pe numele candidatului, în contul indicat prin anunţul
de examen;
n) xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii
pentru specialiştii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
o) certificat medical (în original) în care se precizează că este apt/inapt din punct
de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru susţinerea examenului de
specialist

(2) Documentele prevăzute la alin.(1), lit., b) - g) vor fi însoţite de original în


vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
În cazul candidaţilor care nu pot prezenta documentele prevăzut la alin.(1)
lit.l) dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii, însoţite de copiile documentelor
originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă stagiile de
pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de specialitate a
Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz
candidații vor prezenta un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox
(document orginal şi traducerea legalizată în limba română), precum și
recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea
stagiilor (recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).
(3) În cazul specialităţilor prevăzute la art.3, alin. (5) candidaţii se pot prezenta
la examen astfel:
i. în centrul universitar Bucureşti dacă au efectuat pregătirea la Bucureşti
şi/sau Constanţa
ii. în centrul universitar Cluj-Napoca dacă au efectuat pregătirea la Cluj-
Napoca şi/sau Oradea
iii. în centrul universitar Craiova dacă au efectuat pregătirea la Craiova şi/sau
Braşov
iv. în centrul universitar Iaşi dacă au efectuat pregătirea la Iaşi şi/sau Galaţi
v. în centrul universitar Târgu Mureş dacă au efectuat pregătirea la Târgu
Mureş şi/sau Sibiu
vi. în centrul universitar Timişoara dacă au efectuat pregătirea la Timişoara
şi/sau Arad
(4) Dosarul de înscriere al candidaţilor cetăţeni străini, care au efectuat
specializare pin Ministerul Educaţiei Naţionale, va cuprinde:
a) cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea, centrele
universitare în care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se
doreşte să se susţină examenul
b) aprobarea MEN privind înscrierea la stagiul de specializare,
c) documente privind specializarea efectuată;
d) copie legalizată a diplomei de licenţă ;
e) documente privind schimbarea numelui ( dacă este cazul-certificat căsătorie,
divorț, etc.), dacă este cazul;
f) chitanţa de plată a taxei de examen (original)

Art.9. - Înscrierea candidaţilor se face numai în perioada prevăzută în


anunţul de examen şi se încheie cu minim 15 zile înaintea începerii examenului.

Art.10. - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de


asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică
judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele sau instituţiile cu
reţea sanitară proprie.

Art.11. - Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi


specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, depun dosarele de înscriere
la sediul Ministerului Sănătăţii indicat prin anunţul de examen.

Art.12. - Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat


specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale depun dosarele de înscriere la
sediul Ministerului Sănătăţii indicat prin anunţul de examen.

Art.13. - Candidaţii care solicită susţinerea examenului cu derogare de


vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.18/2009, privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, depun dosarele de înscriere la sediul
Ministerului Sănătăţii indicat prin anunţul de examen.

Art.14 - Dosarele de înscriere ale candidaților pot fi transmise pe


răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, cu confirmare de primire, la
adresele indicate pentru depunere.

CAPITOLUL IV
Centralizarea înscrierilor, arondarea candidaţilor, repartizarea
candidaţiilor pe comisii de examinare
Art.15 - Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile de specialitate
ale ministerelor/instituţiilor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la
adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, în cel
mult 3 zile lucrătoare la la încheierea înscrierilor.

Art.16. - Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi, pe suport de hârtie,


însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite pe adresa
Ministerului Sănătăţii, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în cel mult 5
zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
şi

este

chitanta
de

de

solicita
de

munca pe durata

care s-a efectuat

taxa
cu

Centre univ. în

pentru
cu

Specialitatea in

Nr. Ord. MS de

Data încheierii

privind starea de
Centrul univ. în
nedeterminata/j

certificat spec.
iniţiala tatălui

examenului
confirmare
prenumele

Observaţii

de contact
susţinerea
pregătirea
confirmat

încadrare
pregătire

trimitere
stagiului

Unitatea

sănătate
rezident

contract
Numele

examen

Telefon
Judeţ

plata
DSP
udeţ
care

care

Nr.

Nr.
Se va Se va
codifica completa
“FP” pentru „apt” sau
rezidenţii „inapt”
încadraţi pe
perioadă
determinată

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului


de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine
direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor/instituţiilor cu reţea sanitară
proprie.

Art.17. - Arondarea numerică a candidaţilor admişi pentru susţinerea


examenului, pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi
comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica „Examene şi concursuri
naţionale „ în maxim 12 zile de la încheierea înscrierilor.

Art.18. – (1) Arondarea numerică a candidaţilor se aprobă de conducerea


Ministerului Sănătăţii şi este comunicată tuturor instituţiilor de învăţământ superior
cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic acreditate în vederea instituirii
comisiilor de examinare a candidaţilor.
(2) Instituţiile prevăzute la alin (1) au obligaţia ca în termen de 5 zile de la
notificarea de către Ministerul Sănătăţii, privind arondarea numerică a
candidaţilor, să comunice propunerile de comisii pentru examinarea candidaţilor.
(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) vor avea componenţa stabilită de art.2
din Ordinul Comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei
cercetării şi tinererului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii
prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) pentru susţinerea probei EDA
(proba scrisă a examenului de specialist anestezie şi terapie intensivă) se institue o
comisie naţională de examen din care fac parte toţi coordonatorii de rezidenţiat din
specialitatea anestezie şi terapie intensivă.
(5) În cazul specialităţilor prevăzute la art.3, alin. (5) pentru susţinerea
probei scrise se va desemna şi o comisie naţională formată din 6-12 membri,
coordonatori de rezidenţiat din specialitatea respectivă din toate centrele
universitare în care a fost organizată pregătirea. Preşedintele comisiei se
desemnează prin tragere la sorţi dintre membrii desemnaţi cu maxim 24 de ore
înainte de începerea probei.

Art.19. – (1) Comisiile de examinare ale candidaților sunt aprobate prin


ordin al ministrului sănătății, după avizarea de către colegiile profesionale.
(2) Nu pot face parte din comisiile de examinare persoanele care
sunt înrudite până la gradul patru cu vreunul din candidații care urmează să susțină
examen cu respectiva comisie. Membrii comisiei care se află în această situație, se
vor recuza de drept.
(3) Membrii supleanți vor deveni membrii ai comisiei cu drepturi
depline numai în situaţia în care unul din membrii desemnaţi sunt în
indisponibilitate de participare la examen.
(4) În cazul specialităţilor prevătute la art.3, alin (5) comisiile
locale de examen vor avea în componenţă obligatoriu minim un cadru didactic din
fiecare centru universitar dintre cele prevăzute la art.8 , alin (2), lit.a).

Art.20. – (1) Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi


centre universitare, precum şi clinicile de desfăşurare, preşedinţii comisiilor de
examen, data şi ora de prezentare a candidaţilor pentru susţinerea examenului, se
afişază pe site-ul www.ms.ro, la rubrica „Examene şi concursuri naţionale”, cu
minim 3 zile înaintea începerii sesiunii de examen.
(2) În cazul în care într-un centru universitar sunt instituite două
sau mai multe comisii de examinare pentru aceeaşi specialitate, candidaţii vor fi
repartizaţi în mod egal, în ordine alfabetică, după numele de familie. Pentru
specialităţile prevăzute la art.3, alin.(5) la o comisie de examinare se vor repartiza
de regulă în medie 10 candidaţi. Repartizarea acestora se va face prin tragere la
sorţi, în prezenţa candidaţilor promovaţi la proba scrisă, printr-o procedură
electronică desfăşurată la sediul comisiei locale.
(3) Candidații vor susține toate probele de examen cu comisia la
care au fost repartizați de Ministerul Sănătății, respectiv conform tragerii la sorţi.

CAPITOLUL V
Desfăşurarea probelor examenului de specialist

Art.21. - Formularea subiectelor de examen de specialitate pe baza


tematicilor valabile, a baremurilor de corectură, precum şi întreaga responsabilitate
asupra desfășurării probelor examenului şi a evaluării candidaților, revine comisiei
de examinare.

Art.22. – (1) Examenul de obținere a titlului de medic specialist/medic


dentist specialist/farmacist specialist debutează cu susținerea probei scrise pentru
toate specialitățile.
(2) Probele clinice şi practice (privind numărul acestora şi subiectele de
dezvoltat), se vor desfășura, în funcție de specialitate, conform tematicii aprobate.
(3) Toate probele examenului se vor susține în limba română.
(4) Toate probele examenului se vor desfășura în zilele lucrătoare, fiind
exclusă susținerea acestora în zilele nelucrătoare precum şi în cele declarate libere
la nivel național.

V.1 PROBA SCRISĂ

Art.23. - Este secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de


examen pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din totalul
subiectelor tematicilor probei scrise, la specialitatea respectivă. Durata probei
scrise este de 3 ore.

Art.24. Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă de promovare este 7.00.
Art.25. - (1) Candidații se vor prezenta pentru susținerea probei scrise la
sediile comisiilor de examen, la data și ora stabilite și afișate odată cu listele
candidaților, pe specialități şi centre universitare.
(2) La intrarea în sală fiecare candidat se va legitima cu actul de
identitate în termen de valabilitate, iar secretarul comisiei va nota cu această ocazie
absenții.
(3) În catalogul definitiv candidații vor fi înscriși cu numele şi
prenumele corecte, cu diacritice, conform actului de identitate prezentat la intrarea
în sala de examen.
(4) În cazul în care există diferențe între numele candidaților din listele
transmise comisiilor şi numele din actul de identitate, inclusiv în ceea ce priveşte
diacriticele, candidatul va aduce comisiei o copie a actului de identitate, care va fi
transmisă împreună cu cataloagele definitive, în vederea confirmării corecte.
(5) Așezarea candidaților în sală se va face păstrând cel puțin un loc
liber între doi candidați, astfel încât să se evite așezarea în bănci alăturate a
candidaților soț-soție sau frați-surori.
(6) Candidații nu au voie să păstreze asupra lor pe parcursul probei:
cărți, cursuri sau orice alte materiale informative (calculatoare, telefoane). Frauda
sau tentativa de fraudă va fi consemnată ca atare într-un proces verbal întocmit
special în acest sens, semnat de comisia de examen ,de candidatul în cauză, precum
şi de trei martori din rândul candidaţilor
(7) Tragerea la sorți a subiectelor de examen se desfășoară în prezența
comisiei de examinare în sala de examen.
(8) Președintele comisiei pune într-o urnă biletele conținând fiecare un
număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat în
ordine alfabetică va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat
cât şi de președintele comisiei de examen, după care comisia de examen se retrage
pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror
tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.
(9) Prin excepţie de la alin (7) şi alin.(8), în cazul specialităţilor prevăzute
la art.3, alin. (5), comisia naţională va formula în dimineaţa examenului subiectele
probei scrise, care vor fi transmise prin-un canal electronic securizat, comisiilor
desemnate în centrele universitare în care se organizează examenul. Pe perioada
probei scrise comisia naţională va întocmi baremul de corectare ce va fi transmis
comisiilor locale la sfârşitul probei. Subiectele vor fi formulate numai din
bibliografia adusă la cunoştinţa candidaţilor cu minim 90 de zile înainte de
examen.
(10) Pentru proba scrisă se utilizează exclusiv caiete de teză Tip, eliberate
de Ministerul Sănătății, conținând 10 file și buzunarul pentru secretizarea caietului
de teză.
Secretizarea caietelor se face în fața fiecărui candidat în parte, prin
introducerea unui bilet ce conține datele de identificare (nume, prenume, seria
BI/CI) în buzunarul situat în partea interioară a coperții.
Înainte de introducerea biletului respectiv, secretarul comisiei verifică
datele înscrise de candidat pe acesta, apoi lipeşte buzunarul şi aplică ștampila
stabilită de comisie, astfel încât să se cuprindă şi o porțiune din afara plicului.
Președintele comisiei de examinare semnează toate caietele astfel sigilate.
(11) Cele 10 subiecte stabilite de comisie sunt dictate candidaților care vor
trece fiecare enunț pe fila corespunzătoare din caietul tip pentru examen.
(12) Terminarea enunțării ultimului subiect corespunde cu ora începerii
probei, oră ce va fi trecută pe tablă alături de ora terminării probei. Timpul acordat
pentru proba scrisă este de 3 ore.
(13) Redactarea tezei scrise se face în limba română.
(14) În prima jumătate de oră de la începerea examenului niciun candidat
sau membru al comisiei nu va părăsi sala de examen.
(15) În timpul probei scrise, candidații vor fi supravegheați. Încălcarea de
către candidaţi a prevederilor metodologiei de examen (prin fraudă sau tentativă de
fraudă) ducând la eliminarea din examen a candidaților vinovați, cu respectarea
prevederilor alin.(6)
(16) Pentru redactarea tezei scrise candidații vor folosi exclusiv cerneală sau
pix de culoare albastră, altă culoare constituind semn distinctiv, motiv pentru care,
nerespectarea acestei prevederi va duce automat la anularea probei scrise.
(17) În situații excepționale, candidații pot solicita schimbarea caietului de
teză, care va fi anulat. Candidații pot schimba un singur caiet de teză. Reluarea
scrierii tezei pentru schimbarea caietului nu modifică timpul de examen, care
rămâne de trei ore.
(18) In timpul probei scrise comisia va elabora baremul de corectură, care
va fi semnat atât de președintele comisiei cât şi de membrii comisiei.
(19) La sfârșitul celor trei ore, fiecare candidat va bara spaţiile goale
rămase pe fiecare filă a caietului sub forma literei „z”. Caietele se strâng, se
numără şi se sigilează în prezența întregii comisii şi a doi candidați care vor semna
alături de comisie pe pachetul respectiv.
(20) Caietele anulate şi nefolosite se vor împacheta și sigila separat.
(21) Secretarul comisiei va întocmi un proces verbal care va cuprinde
numărul de candidați prezenți, numărul absenților, numărul caietelor primite și
folosite, anulate şi rămase nefolosite, care va fi semnat de toți membrii comisiei.
(22) Pachetele sigilate cu caiete de teză vor fi păstrate într-o cameră în
condiții de securitate, unde nu vor avea acces decât membrii comisiei de corectură.
(23) Notarea se va face de către fiecare membru al comisiei pentru
fiecare subiect cu note de la 1 la 10. Nota fiecărui subiect rezultînd din media
aritmetică a notelor acordate de fiecare membru.
(24) Deschiderea tezelor se va face imediat după corectare şi rezultatele
se vor afișa la sediul comisiei.
(25 )După afișarea rezultatelor probei scrise, comisia va accepta în
decurs de o oră de la afișare, eventualele contestații formulate în scris, la care va
trebui să răspundă, de asemenea, în scris candidatului, după reverificarea tezei.
Răspunsul la contestații se acordă candidaților în termen de 24 de ore. Fiecare
candidat va semna de luare la cunoștință asupra răspunsului formulat la contestația
depusă.
(26) În final secretarul comisiei va întocmi catalogul probei scrise, cu
notele obținute de fiecare candidat şi cu mediile rezultate din aceste note, calculate
cu 2 zecimale.

Art.26. - Numai candidații care au obținut media minimă 7.00 vor fi


programați pentru următoarele probe, ceilalți candidați sunt declarați respinși.

V.2 PROBELE CLINICE

Art.27. - Numărul probelor clinice este cel prevăzut în tematicile de


examen valabile, pentru fiecare specialitate în parte.

Art.28. - Probele clinice prevăzute la art.27 se desfășoară într-o clinică


de profil acreditată pentru pregătire în specialitatea respectivă.

Art.29. – (1) Comisia desemnată pentru probele clinice va stabili seriile


de examene prin tragere la sorți, după afișarea rezultatelor probei scrise.
(2) După tragerea la sorţi prevăzută la alin (1) se întocmeşte
un tabel al zilelor cu seriile respective, care se va afișa la sediul comisiilor
prevăzute la alin (1).
(3) Președintele comisiei are în vedere ca niciunul dintre
candidați să nu primească cazuri cunoscute, în cazul în care aceștia şi-au
desfășurat activitatea în clinica în care se susțin probele clinice.
(4) Candidații din seria zilei respective vor fi izolați într-o
cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia va alege câțiva
bolnavi, de preferință din cei nou internați, pe care îi examinează, le fixează
diagnosticul şi întocmește pentru fiecare un buletin care cuprinde numele
bolnavului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi
semnat de toți membrii acesteia.
La alegerea bolnavilor se va avea în vedere ca diagnosticul pacientului să
corespundă tematicii publicate.
(5) Numele acestor bolnavi sunt scrise pe câte un bilețel, iar candidații în
serie de câte doi extrag din urnă în fața comisiei biletul de examen ce este
semnat de președintele comisiei şi de candidat.
(6) După aceasta, candidatul însoțit de cel puțin doi membri ai comisiei
este condus la patul bolnavului indicat pe bilet, pentru examinare care va dura
20 de minute.
(7) In timpul examinării, candidații pot solicita comisiei rezultatele
examenelor paraclinice efectuate bolnavului şi necesare pentru stabilirea
diagnosticului.
(8) După examinarea bolnavului, candidatul este condus într-o cameră de
meditație unde va avea la dispoziție 20 de minute pentru pregătirea expunerii.
(9) Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet
diagnosticul bolnavului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu
președintele comisiei de examinare. În continuare candidatul face expunerea
clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de
minute.La sfârșitul expunerii, președintele comisiei arată candidatului buletinul
cu diagnosticul comisiei pentru a lua cunoștință.Tot timpul cât durează proba
clinică, foaia de observație a bolnavului respectiv se reține de către președinte.
(10) Notarea se face de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10.
Nota finală a probei va fi egală cu media aritmetică a celor 3 note primite de
candidat de la cei 3 membri ai comisiei şi va fi comunicată candidaților la
sfârșitul examenului din ziua respectivă, prin afișare la sediul comisiei.
(11) După finalizarea probelor clinice, eventualele contestații se pot adresa
comisiei de examen în timp de o oră de la anunțarea mediei finale de la proba
clinică respectivă, comisia având obligația de a răspunde candidatului în scris,
în termen de 24 de ore. Candidatul va semna de luare la cunoștință asupra
răspunsului primit la contestația depusă.
(12)În final secretarul comisiei va întocmi catalogul probei clinice, cu
notele obținute de fiecare candidat şi media rezultată din aceste note.
(13) Media minimă de promovare a probelor clinice este 7.00
(14) Numai candidații care au obținut media minimă 7.00 vor putea fi
programați pentru următoarea probă, ceilalți candidați vor fi declarați respinși.

V.3. PROBA PRACTICĂ

Art.30. – Proba practică se desfășoară potrivit celor menționate în tematica


specialității şi criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcție de specialitate
(număr de subiecte, timp de executare, expunere, etc.).

Art.31. - După finalizarea probei practice, eventualele contestații se pot


adresa comisiei de examen în timp de o oră de la anunțarea rezultatelor, după
afișarea mediei de la proba practică, comisia având obligația de a răspunde
candidatului în scris, în termen de 24 de ore. Candidatul va semna de luare la
cunoștință asupra rezultatului primit la contestația depusă.

Art.32. - Secretarul comisiei va întocmi catalogul probei practice, cu


notele obținute de fiecare candidat şi media rezultată din aceste note.

Art.33. - Media minimă de promovare a probei practice este 7.00

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art.34. – (1) La finele susținerii tuturor probelor prevăzute în tematica de


examen a specialității, secretarul comisiei întocmeşte catalogul definitiv al
examenului pe baza cataloagelor pentru fiecare probă.
(2) Media generală se calculează cu două zecimale şi rezultă din
adunarea mediilor obținute la fiecare probă în parte, totalul fiind împărțit la
numărul probelor de examen.

Art.35. – (1) Catalogul definitiv este întocmit în ordinea descrescătoare a


mediilor obținute de candidați. Numele şi prenumele candidaților sunt
consemnate cu majuscule, corespunzător numelui şi prenumelor înscrise în
actul de identitate.
(2)Candidații respinși şi cei absenți vor fi înscriși în catalogul
definitiv, ca atare: Respins, respectiv, Absent.

Art.36. - Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii datelor înscrise în


cataloagele de examen revine membrilor respectiv secretarului comisiei.

Art.37. - Pentru examenele care se desfășoară în Centrul universitar


București, secretarii de comisie vor transmite Ministerului Sănătății, la sediul
din Str. George Vraca Nr. 9, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea
examenului, următoarele documente:
1. catalogul definitiv, cu semnătura şi parafa membrilor comisiei, precum şi
ștampila clinicii;
În catalogul definitiv candidații vor fi înscriși cu numele şi prenumele
corecte, cu diacritice, conform actului de identitate prezentat la intrarea în
sala de examen.
2. cataloagele pentru fiecare probă;
3. procesul verbal tip referitor la modul de desfășurare a examenului și
eventuale procese verbale speciale;
4. eventualele contestații ale candidaților, respectiv răspunsul comisiei de
examen la aceste contestații (copie xerox );
5. caietele de teză ale candidaților/ caietele anulate/ caietele restante.

Art.38.- Pentru celelalte centre universitare secretarii comisiilor prezintă


documentele prevăzute la art.37 la sediul direcției de sănătate publică din centrul
universitar în care s-a desfășurat examenul, în cel mult 5 zile lucrătoare de la
încheierea examenului.

Art.39. - Direcţiile de sănătate publică prevăzute la art.38, transmit


Ministerului Sănătății, materiale de examen, cu excepţia caietelor de teză care sunt
păstrate la sediul acestei instituţii, în cel mult 2 zile lucrătoare de la centralizarea
tuturor rezultatelor.