Sunteți pe pagina 1din 2
INSPECTORATUL §COLAR JUDETEAN IASI Simulare Examen de bacalaureat 2019 Variants 2 Filiera teoretics, profil umanist, toute specializivile; Filiera voewionat’ - profil artistic, toute spectalizarile: profil sportiv, route specializirite; ~ profil pedagogic, specializarile: bibliotecar-documentarist, instructor- ‘animator, instructor pentru activitaiextrascolare, pedagog Scolar; - profil teelogle, toate speciulicirle + Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. + Timpul efeetiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL 630 de puncte) cu atenfie, sursele de mai jos: A. “Romanizarea Daciei, o evidenta culturald, nu este mai putin un fenomen istorie si politic Cuceririi romane, unui act politic, ti urmeaza un feromen de aculturatie progresiva, c¥ci noutagile venite dinspre Roma se imbind cu rispunsuri locale, Familiarizarea autohtonilor geto-daci cu elemente de civilizatie romana a inceput ined inainte de inglobarea teritoriilor nord-dunarene in Imperiul Roman prin importuri de obiecte felurite, prin circulatia monedei romane. chiar si prin patrunderea alfabetelor agree gi Intin [...]. Aceasta etapa este urmata. dupa anul 106, de un ampli proces de inlocuire a culturii materiale autohtone cu una superioar’, cea romani. [...] Colonizarea masiva, muljimea militarilor, aparitia si dezvoltarea oraselor in provincie sum aspecte determinante pentru romanizarea Daciei Colonisti si militarii vorbese cu totii, mai mult ori mai putin corect. latina. In Dacia |...) imbritigarea civilizatit si culturii romane se face constient gi voit: era pasul necesar spre a accede la un statu social superior si spre integrarea intr-o nowa lume care le era propusa autohtonilor — nw perfect, dar, fir8 indoiala, cea mai bund din céte se cunoscuserd pina atunci (Mihai Barbulescu, De fa romani pana la yfirsitul mileniului Lin Istoria Transilvaniei, vol. |. coord. loan-Aurel Pop, Thomas Niigler, Cluj-Napoca, 2003) B. “Dacia a fost pierduti de romani nu in urme unor infrangeri militare la nordul Dundii, ci ea a fost pur si simplu abandonata, fara a fi cedata in stipanirea cuiva. Din izvoarele narative, in special Historia Augusta (Vita Aurelian), reaulté limpede ca Dacia a fost pardsita nu din cauza unor lupte sau razboaie purtate de romani la fruntariile ori chiar pe teritoriul ei, ci pentru c@ nu mai putea fi mentinuta. De fapt. teritoriile romane din sudul Dundrii[..] erau de multa vreme devastate de necontenitele atacuri ale gotilor si carpilor, iar romanii sperau cA. retragndu-se pe linia Dunarii, pe un front mult scurtat, consolidat cu trupe aduse din Dacia, vor putea organiza o mai bund apiirare a tinuturilor balcanice.” (Academia Romand. /storia romdnilor, vol. 1) Pornind de la aceste surse, rispundeti la urmiitoarele cerinte: 1. Precizati secolul la care se face referire in sursa A, 2 punete 2. Numiti un spatiu istoric precizat atat in sursa A. cat si in sursa B. 2 puncte 3. Mentionati doi factor’ ai romanizarii precizati in sursa A. 6 puncte 4. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzitoare sursei care sustine cd retragerea aurel an nua fost rezultatul unei infrangeri militare la nordul Dunarii 3 puncte 5. Scrieti o relatie cauza-efect stabiliti intre dou’ informatii selectate din sursa A. precizand rolul fiecareia dintre aceste informatii (caucd. respectiv eft), 7 puncte 6, Prezentati doi istorici din epoca moderna ale c&ror idei contest romanitatea romanilor. 6 puncte 7. Mentionati o asemanare intre opinia cronicarilor, respectiv a scolii isterice din Romania din a doua Jumatate a secolului al X1X-lea cu privire la romanitatea roménilor. 4 puncte Proba scrisi la Istorie Pagina 1 din ‘Simulare Examen de bacalaureat 2019 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Marile actiuni militare antiotomane ale lui lancu de Hunedoara, caracterizate printr-o ‘mobilitate si o indrzneala putin obisnuite, au inceput in 1441, atunci cénd el a infrant, in teritoriul SArbese, pe Ishak, beiul de Semendria. Apoi, in anul urmator, lancu a ficut fata unei puternice ofensive gtomane, dupa infrangerea de la Santimbru (18 martie 1442), el reusind si-| zdrobeasca total, lang Sibiu, pe Mezid, beiul de Vidin [...], iar la 2 septembrie s& obfiné o noua mare victorie pe raul lalomita (.... «Campania cea lunga», una dintre cele mai stralucite realiziri militare ale vremii, pe care voievodul transilvanean @ condus-o impotriva turcilor la suc de Dundre, la sffrsitul anului 1443 si inceputul lui 1444, a contribuit in mod indiscutabil. la declangarea rascoalei antiotomane @ poporului albanez, condusé de Skanderberg, si la declansarea altor riscoale antiotomane in Baleani. In acelasi timp. iabanzite sale au stimulat $1 actiunile antiotomane din Anatolia turco-musulmana gi lau propulsat la valoarea unui adevarat erou al intregii lumi crestine (..)" (Eugen Denize, Romnii nore Leu i Semilund: relajile surco-venetiene si influenta lor ‘asupra spayiului roménesc) Pornind de la aceasta sursi, raspundefi In cerintele urmatoare: |. Numiti o institutie centralé precizata in sursa data 2 puncte 2, Precizaji secolul la care se referd sursa data. 2 puncte 3. Mentionayi doua locuri in eare romanii au obtinut victorii, amintite in sursa data. 6 puncte 4. Mentionati, din sursa data. doud informayii referitoare la strategia militaré adoptata de lancu de Hunedoara, 6 puncte 5. Formulati, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la «Campania cea lung, sustinandu-l cu doua informatii selectate din sursa. 10 puncte 6. Argumentati, printr-un fapt istoric relevant, afirmatia conform careia diplomatia promovaté de statele Fomane este © componenta a relatilor internationale la sfarsitul Evului Mediu si la inceputurile modemitatii (‘Se puncteaza prezentarea unui faptistoric relevant si utilizarea conectotilor care exprima ccauzalitatea si concluzia. 4 puncte SUBIECTULalIten ode puncrey Elaborati, in aproximativ dou pagini, un eseu despre Formarea statelor medievale romanesti Tara Roméneasca si Moldova, avand in vedere: ~ mentionarea a dowd formatiuni prestatale romanesti din secolul al Xlil-lea st precizarea unui izvor istoric care atesta formatiunile respective; = {mentionarea a doi factori intemniesterni care au favorizat constiwirea statelor romanesti cextracarpatice; ~ prezentarea unui fapt istorie referitor Ia procesul de formare a unui stat medieval romanese extracarpatie; ~ formularea unui punet de vedere referitor la semnificatia constituiri Tarii Romanesti si Moldovei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. Nota Se puncteaza si utilizarea limbajutui istorie adecvat, structurarea prezentrii, evidentierea cauzi-efect, elaborarea argumentului istorie (prezentarea unui fapt istoric relevant si utilizarea conectorilor care exprims cauzalitatea si concluzia), respectarea succesiunit eronologicellogice a faptelor istorice si incadrarea eseului in limita de spatiu precizata Proba scrisi ta Istorie Pagina 2 din ‘Simulare Examen de bacalaureat 2019