Sunteți pe pagina 1din 6

TEST EVALUARE SUMATIVĂ CELULA EUCARIOTĂ R1 SEMESTRUL I

1.Elementele chimicefundamentale ale materiei vii sunt ..................................

2 . C e l u l a p r o ca r i o t ă:
a.are nucleu individualizat
b.nu are nucleu individualizat
c . c u p r i n de u n n uc l e o i d
d.este caracteristică tuturor organismelor

3.Apa este:
a . u n me d i u d e di s pe r si e
b . f a za d i s p er s at ă
c.un ansamblu de micele organice
d.o substanţă anorganică

4.Enumeraţi categoriile desubstanţe organice din protoplasm a


............................................................
5.Glucide din compoziţiamateriei vii sunt:
a.celuloza
b.amidonul
c.hemoglobina
d.glicogenul

6.Asociaţi noţiunile din cele 2coloane:


a. protein structural 1. Apără organismul de microbi
b. proteine enzyme 2. mesageri ce modifică activitatea celulară
c. proteine hormone 3. generează noi cellule
d. proteine anticorpi 4. Controlează viteza proceselor celulare

7.Heteroproteine sunt:
a . c r o mo p r ot e i n e l e
b.hemoglobinele
c.aminoacizii
d.fosfoproteine

8 . A D N - u l c o nţ i ne :
a.baze azotate purinice şipirimidinice
b.dezoxiriboză şi riboză
c.numai riboză
d.citozină, adenină, guanină şiuracil

9.Modelul mozaicului fluid:


a.se referă la aspectul uniform al membranei plasmatice
b.se referă la aspectul mozaicat al membranei plasmatice
c.permite deplasarea moleculelor proteice şi lipidice constitutive
d.permite deformări ample ale membranei

1 0 . E n u m e r a ţ i r o l u r i l e pereteluicelular...............................................................
...............................................................................................................................
1 1 . P r e c i z a ţ i p e d e s e n structura unui cloroplast.
1 2 . A u t o d i v i z i b i l i s u n t :
a.ribozomii
b.plastidele
c.reticulul endoplasmatic
d . mi t o c o n d r i i l e

1 3 . R i b o z o m i i s u n t consideraţi organite deoarece:


a.sunt alcătuiţi din 2 subunităţi inegale
b.au importanţă foarte mare însinteza proteică
c.sunt lipsiţi de membrană
d.au fost descoperiţi de Palade

1 4 . F a z a d e l u m i n ă a fotosintezei:
a.se cheamă fixarea dioxidului decarbon
b.are loc în stroma cloroplastului
c.are loc pe membranele tilacoidale
d.depinde de activitatea pigmenţilor asimilatori

15.Enumerati rolurile aparatului Golgi

16.Asociati notiunile din cele doua coloane:


a.proplastide 1. Frunze
b.leucoplaste 2. Petale
c.cromplaste 3. rădăcini, seminţe
d.cloroplaste 4. cellule meristematice

1 7 . R e c u n o a ş t e ţ i asemănările dintre mitocondrii şi plastide:


a.prezintă membrană simpla
b.prezintă membrană dublă
c.au aparate genetice de tip procariot
d.nu se pot forma “de novo”

1 8 . R e s p i r a ţ i a c e l u l a r ă :
a.constă în reacţii de sinteză
b.constă în reacţii de degradare
c.se face cu consum de energie
d.se face cu înmagazinare de energie în ATP

1 9 . N u c l e u l :
a.depozitează toată informaţia genetică din celulă
b.depozitează majoritatea informaţiei genetice din celulă
c.asigură transmiterea ereditară a caracterelor
d.nu se divide

2 0 . F i b r a d e c r o m a t i n ă :
a.reprezintă un cromozom spiralizat
b.reprezintă un cromozom despiralizat
c.are aspect de şirag de mărgele
d.prezintă unităţi repetitive nucleosomale
2 1 . Î n t i m p u l d i v i z i u n i i celulare în nucleu:
a.cromozomii se individualizează prin condensare şi spiralizare
b . a r e l o c r e pl i c ar e a AN D
c.cromozomii pot fi uşor vizualizaţi la microscop în metafază
d.cromozomii se despiralizează în metafază
22. Ciclul celular cuprinde:
a.doar interfaza şi perioada S
b.interfaza şi diviziunea celulară
c.perioada presintetică, sintetică şi premitotică
d.amitoza la toate eucariotele
2 3 . D e f i n i ţ i o c e l u l ă diploidă……………………………………………………
……………………………………………………
2 4 . P r e c i z a ţ i i m p o r t a n ţ a meiozei…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
2 5 . D i v i z i u n e a cariochinetică:
a.este o diviziune indirect
b.este o diviziune directa
c.se face prin strangulare
d.se face prin mitoza si meioza
26. Profaza mitotică secaracterizează prin:
a.despiralizarea cromozomilor
b.spiralizarea şi condensarea cromozomilor
c.dezorganizarea membranei nucleare şi a nucleolului
d.formarea unei plăci ecuatoriale

27. În anafaza I meiotic spre cei doi poli migrează cromozomi:


a.monocromatidici
b.bicromatidici
c.tetravalenţi
d.recombinaţi
28. Meioza e un tip de diviziune care:
a.are loc în 2 etape
b.se produce la plante diferit faţă deanimale
c.reduce la jumătate numărul decromozomi
d.are loc în celulele somatice

29.Cromozomii:
a.sunt structuri permanente ale nucleului
b.sunt în număr specific pentru fiecare specie
c.se autoreproduc
d.asigură transmiterea caracterelor neereditare

30.Asociaţi noţiunile din cele două coloane:


a. reticulendoplasmic 1. Fotosinteza
b . p l a s t i d e 2 . M i ş c a r e a
c . c i l i 3 . P r o t e c ţ i a celulei
d . l i z o z o m i 4 . t r a n s p o r t intracellular
TEEST EVALUARE SUMATIVĂ CELULA EUCARIOTĂ R2 SEMESTRUL I
1.Din punct de vedere chimic încelula vie se găsescurmătoarele categorii de substanţe
...................................................
2 . C e l u l a e u c ar i ot ă:
a.are nucleu cu membrană nuclear
b.este caracteristică bacteriilor
c.are un nucleu numit nucleoid
d.intră în alcătuirea corpului uman

3.Cea mai mare cantitate de energie rezultă prin degradarea unui gram de:
a.glucide
b.proteine
c.lipide
d.enzime
4.Enumeraţi categoriile desubstanţe minerale din protoplasmă ......................................................

5.Care din următoarele elemente nu intră în structura unui nucleotid:


a.riboza
b.baza azotată
c.aminoacidul
d . r a di c al ul f os f or i c

6.Asociaţi noţiunile din cele douăcoloane:


a . c l o r o f i l a 1 . S â n g e l e
b.hemoglobina 2.oasele
c . m i o z i n a 3 . C e l u l e vegetale
d . c o l a g e n u l 4 . m u ş c h i

7. Hemoglobina este:
a.cromoproteină
b.nucleoproteină
c.heteroproteină
d.holoproteină

8. ATP-ul:
a.se formează şi se desfacepermanent în celulă
b.este “moneda energetică” universal
c.este o moleculă foarte stabilă
d.se cheamă acid adenozin trifosfat

9.Peretele celular secundar:


a.se formează pentru a diminuapierderile de apă
b.conţine cutină, suberină, lignin
c . a c o pe r ă l a me l a mi j l o c i e
d.apare la animale

10.Enumerati rolurile membrane plasmatice

11.Precizati pe desen structura mitocondriei


12.Membrana dubla au:
a.lizozomii
b.mitocondriile
c.vacuolele
d.plastidele

13.Reticulul endoplasmatic:
a.poate fi rugos şi neted
b.face legătura dintre membrane nucleului şi periferia celulei
c.este alcătuit din vezicule alungite cu rol în sintezele de lipide
d.este neted dacă are ataşaţi ribozomi

1 4 . F a za d e î nt u n e ri c a fotosintezei:
a.se cheamă fotoliza apei
b.se desfăşoară în stroma cloroplastului
c.utilizează energia din ATP
d.duce la formarea glucozei

15.Enumerati rolurile lizozomilor

16.Asociati notiunile din cele doua coloane


a.proplastide 1. depozitare desubstanţe derezervă
b.leucoplaste 2. fotosinteza
c.cromoplaste 3. Perpetuarea plastidelor
d.cloroplaste 4. dau culoarea fructelor

17.Peretele cellular este:


a.lipido-proteic
b.celulozo-pectic
c . p r e ze nt l a t oa t e c el u l el e
d.caracteristic celulelor vegetale

18.Nucleul interfazic cuprinde:


a . me mb r a n ă n u cl e ar
b.carioplasmă
c.fus de diviziune
d.nucleol

19.Nucleosomii sunt:
a . d e f o r mă c i l i n dr i c ă
b.alcătuiţi din lipide histonice
c.legaţi între ei prin ADN linker
d.alcătuiţi din proteine histonice

20. Cromatidele unui cromozom:


a.apar doar la cromozomii metafazici
b.sunt omoloage
c.se formează prin replicare
d.sunt unite prin centromer
Diviziunea celulară:
a.realizează creşterea plantelor
b.asigură înmulţirea plantelor
c.începe cu diviziunea citoplasmei
d.se poate realiza direct şi indirect

2 2 . D i v i zi u ne a d i r e ct ă :
a.e un tip primitiv de diviziune
b.are 4 faze – profaza, metafaza,anafaza, telofaza
c.caracterizează organismele unicelulare
d.se face prin fragmentare
23.Definiţi o celulă haploid a
.………………………………………………………………………………………………………………
24.Specificaţi avantajele stării diploide
.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
25.Asociaţi noţiunile din cele două coloane:
a. perioada presintetică 1. sinteza ATP şi tubuline
b. perioadasintetică 2. sinteza de enzyme necesare replicării
c. perioada premitotică 3. condensarea şi spiralizarea cromozomilor
d. diviziunea propriu-zisă 4. replicareaADN

26.Omul are:
a.2n – 46 cromozomi
b . 2 n – 4 8 c r o mo zo mi
c.2n – 44 autozomi şi 2 heterozomi
d.2 heterozomi X pentru sexul feminin

2 7 . M e t a f a z a m i t o t i c a :
a. începe cu formarea fusului dediviziune
b. începe cu ataşarea cromozomilorde fus