Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE ENERGETICÃ
Splaiul Independenţei, Nr. 313, Sector 6, Bucureşti
Tel: 4021 40 29 433; 4021 40 29 799; Fax 4021 318 10 15
http://www.energ.pub.ro

Către UTI GRUP SA

Planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de masterat ale Facultăţii de


Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prevăd obligativitatea studenţilor anului
II de a efectua un stagiu de practică cu durata de 4 săptămâni (28 de ore/săptămână). Pentru anul
universitar 2017-2018 acest stagiu este programat în perioada 19.02.2018-18.05.2018.

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică are drept obiectiv principal dezvoltarea


aptitudinilor de muncă pentru studenţii masteranzi ai Facultăţii de Energetică, în scopul creşterii
nivelului de calificare şi a unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii.

Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din


19.07.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24.07.2007 şi Ordinul nr. 3955 din
09.05.2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440
din 12.06.2008.

Fiecare student masterand al anului II va efectua stagiul de practică în mod individual, la un


Partener de practică, ce poate fi o instituţie sau o persoană juridică din România care are capacitatea
de a participa la procesul de instruire practică a studentului. În acest sens, este necesară încheierea
Convenţiei pentru practica studenţilor între Organizatorul de practică (Facultatea de Energetică) şi
Partenerul de practică. Această Convenţie se va încheia o singură dată pentru toţi studenţii
masteranzi care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică vor fi descrise în


Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, care va fi încheiată, în
conformitate cu legislaţia menţionată mai sus, între Organizatorul de practică (Facultatea de
Energetică), Partenerul de practică şi student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi
atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile
de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică, ce constituie
Anexă la Convenţia-cadru.

Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţii masteranzi în activitatea practică se face, pe


baza Programei de practică şi a Raportului de practică, de către o comisie constituită cadre didactice
ale Facultăţii de Energetică şi din reprezentanţi ai Partenerilor de practică.

Vă rugăm să acceptaţi efectuarea stagiului de practică în societatea Dvs. a studentului


Andrei Alexandru-Ionut, programul de studii de masterat MS9, Surse regenerabile de
energie.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat.

Decan,
Prof. dr. ing. Horia NECULA
Coordonatele Partenerului de practică

Societatea comercială: UTI GRUP SA

Reprezentant (numele şi calitatea): Ivan Nicolae, Project Manager

Adresa Partenerului de practică: Bucuresti, Sector 2, Strada Cernauti, nr. 27C

Adresa unde se va desfăşura stagiul de practică: Bucuresti, Sector 6, Soseaua Progresului, nr. 162-
164

Email: nicolae.ivan@uti.eu.com, Telefon: 0725600245

Coordonatele persoanei care va avea responsabilitatea practicantului din partea Partenerului de


practică:
Numele şi prenumele: Crisan Olimpiu

Funcţia: Director Executie

Telefon 0726392323, Email olimpiu.crisan@uti.eu.com

Data: 27.02.2018

Viza partenerului de practică