Sunteți pe pagina 1din 77

MEMORIU JUSTIFICATIV

Dotarea fermei vegetale prin


achizitionarea de echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atenție! Informațiile solicitate în cadrul documentației care sunt completate în cadrul Memoriului
Justificativ între paranteze pătrate și utilizând culoarea roșie se vor înlocui cu informațiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitările/indicațiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regăsesc la începutul fiecărui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastră.

Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa: [.................]
Reprezentant: [.................]
Tel./Fax: [.................]
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

Pagina 2/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale................................................................................................................................. 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4
2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 12
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 18
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................21
3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 21
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................21
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 21
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................22
5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................53
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...56
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 62
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................62
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 62
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
...................................................................................................................................................................... 62
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................64
9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................64
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................66
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................69
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 71

Pagina 3/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare: [cod unic de înregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurtă descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel puțin a următoarelor
aspecte:
 Data înființării solicitantului și forma de organizare juridică;
 Descrierea succintă a activităților derulate de la înființarea solicitantului până în prezent;

 Alte informații relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0111 – „Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”, iar
domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea plantelor de camp: grau comun, orz, porumb,
floarea-soarelui, soia, rapita si fasole boabe.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin înscrierea principalelor mijloace fixe aflate în patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziției, valoarea netă la data ultimului bilanț și numărul de
bucăți.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Valoare neta la data intocmirii


Denumire mijloc fix Data achizitiei ultimului bilant Bucati
-RON-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

Pagina 4/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- RON-
[Se va completa [Se va
[Se va completa suprafața
județul și completa
terenului și categoria de [Se va completa regimul juridic al
valoarea
1 localitatea terenului folosință a acestuia] terenului cu indicarea documentului
înscrisă în
deținut de către care atestă regimul juridic indicat]
600.000 mp / arabil contabilitatea
solicitant] solicitantului]

Pagina 5/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societății de consultanță cu care a fost încheiat contractul de consultanță pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (dacă este cazul) și/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
puțin următoarele informații pentru societatea de consultanță și sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activității principale, respectiv al activității secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data întocmirii Memoriului Justificativ și cursul de schimb valutar utilizat în
cadrul proiectului.
Se va menționa în mod clar faptul că pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descărcat, data descărcării și titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:


Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „Dotarea fermei vegetale prin
achizitionarea de echipamente specifice”, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, județul și localitatea în care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei

Tema proiectului
Prezentul proiect de investitii are ca scop dotarea cu utilajele agricole necesare unei ferme vegetale ce
produce plante de camp: porumb, grau comun, floarea-soarelui, orz, soia, fasoale boabe si rapita.
Capacitatea de productie a fermei vegetale este de 60 ha, defalcate dupa cum urmeaza:
Capacitat
Nr.
Nr Denumire cultura i Nr. UDE
UDE/ha
(ha)

Pagina 6/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
1 Grau comun 15,00 0,174 2,61
2 Orz 12,00 0,181 2,17
3 Porumb 15,00 0,241 3,62
4 Floarea-soarelui 4,00 0,198 0,79
5 Soia 2,00 0,211 0,42
6 Rapita 5,00 0,230 1,15
7 Fasole boabe 7,00 0,198 1,39
TOTAL 60,00 - 12,15
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
 Tractor de 100-120 CP
 Plug reversibil cu 3 trupite
 Combinator cu tavalug
 Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
 Semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, pe 6 randuri
 Semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Masina de erbicidat
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul plantelor de camp, sector ce face obiectul masurii 121
„Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole noi, performante,
necesare activitatii de cultivare a cerealelor.
Pana in prezent, activitatea solicitantului in ferma s-a desfasurat cu ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la
terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context, costurile de exploatare sunt ridicate, iar
profitabilitatea activitatii este afectata.
Utilizarea masinilor agricole noi si performante reduce perioada de timp necesara realizarii lucrarilor agricole,
consumul de combustibil, costurile cu reparatia si intretinerea utilajelor si reduce gradul de dependenta fata de
terti ceea ce conduce la o productivitatea a muncii mai ridicata.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile apicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa
ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
GAEC 2. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prasitoare, inclusiv semanatul, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.
III. Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

Pagina 7/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 9. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
agricole.
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu sunt folosite in scopul productiei.
V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
gospodarire a apelor detinuta de agricultor1.
Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Clasificarea plantelor in functie de protectia pe care o ofera solului se face in urmatoarele categorii:
 foarte bune protectoare - gramineele (speciile de lolium si dactylis) si leguminoasele perene (lucerna,
trifoi, ghizdei);
 bune protectoare - cereale paioase (grau, orz, ovaz, mei, iarba de Sudan etc.);

 mediu protectoare - leguminoase anuale (mazare, mazariche, soia, lupin, fasole etc.);

 slab protectoare - culturi prasitoare (porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfecla de zahar, dovlecei, vita de
vie etc.).
Desi planul de cultura propus de solictant include si plante slab protectoare pentru sol (porumb, floarea-
soarelui), prin intermediul rotatiei culturilor se va asigura ajungerea pe acele suprate si a culturilor cu un grad
mai ridicat de protectie, astfel incat sa existe un echilibru.
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.
Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau
reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa,
aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate
inainte de a semana cultura urmatoare.
Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:
 acoperirea solului la suprafata cu vegetatie;

 evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la
suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea;
 deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,
chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest
lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la
reducerea compactarii zonei;
 folosirea culturilor cerealiere de toamna, precum: graul, secara, orzul, sau dintre plantele tehnice
mustarul ca plante protectoare in special pentru perioada de iarna
 aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat
Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.

1
Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de
protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creștere), produse de uz veterinar (medicamente,
substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și alte produse
utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi
specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
351/2005, cu modificările și completările ulterioare

Pagina 8/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:
 calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin
aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de
culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;
 stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a
dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;
 verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor
si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii
solurilor de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare
a apelor cu nutrienti de origine agricola;
 furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:
 Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
Tractorul si accesoriile specifice propuse a fi achizitionate inglobeaza o tehnologie noua, moderna,
reprezentand prima dotare a fermei vegetale cu utilaje agricole. Cu ajutorul acestei tehnologii, societatea
poate sa inregistreze costuri mai mici de exploatare, dar si un randament mai ridicat al muncii, ceea ce
conduce la o productivitate mai buna la hectar si cresterea competitivitatii producatorului agricol pe piata.
 Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
Efectuarea lucrarilor de infiintare si intretinere a plantelor de camp cu ajutorul tehnologiei, in epoca optima,
asigura dezvoltarea corespunzatoare a plantelor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate
la hectar. Astfel, in urma comercializarii productiei, solicitantul va obtine venituri mai mari, iar alaturi de
reducerea costurilor de exploatare activitatea devine mult mai profitabila.
De asemenea, realizarea investitiei va permite reducerea consumurilor si costurilor cu combustibilul utilizat in
lucrarile agricole (comparativ cu lipsa unei finantari nerambursabile si achizitionarea unor echipamente la
mana a doua) si a costurilor cu serviciile prestate de terti. In plus, se va reduce si gradul de dependenta fata
de utilajele prestatorilor de servicii agricole, asupra carora solicitantul detine un grad redus de control.
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
 Obiective de ordin tehnic
Achizitionarea unui tractor cu plug, combinator cu tavalug, prasitor pe 5 randuri cu fertilizator, semanatoare
pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, semanatoare pentru paioase cu disc si fertilizare si masina de

Pagina 9/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
erbicidat conduce la dotarea tehnica a fermei, care in prezent nu detine utilaje agricole, fiind dependenta de
serviciile prestate de catre terti. Cu ajutorul acestor utilaje agricole va creste productivitatea muncii, se vor
imbunatati conditiile de munca, dar si calitatea produselor obtinute, iar tehnologia de cultivare a plantelor de
camp utilizata in cadrul fermei va fi performanta si eficienta.
 Obiective de ordin economico-financiar
Reducerea costurilor de productie ale exploatatiei se va realiza in mod concret prin reducerea costurilor cu
serviciile prestate de catre terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze
costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.
 Obiective de mediu
Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna. Aceste
aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea consumului de combustibili si
lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a ingrasamintelor, erbicidelor, pesticidelor si
substantelor de tratament
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cultivarea plantelor de camp,
productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru culturile ce fac obiectul proiectului de
investitie fiind:
Potential agricol
Nr. Denumire cultura
(kg/ha)
1 Grau 4.200,00
2 Orz 4.800,00
3 Porumb 4.800,00
4 Floarea-soarelui 1.920,00
5 Soia 1.800,00
6 Rapita 2.160,00
7 Fasole boabe 1.440,00

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect ii sunt necesare solicitantului deoarece in prezent nu
detine nici un utilaj agricol, realizand toate lucrarile necesare cu ajutorul tertilor, prestatori de servicii.
Tractorul va fi utilizat pentru a efectua lucrarile de infiintare si intretinere a culturilor de camp. In vederea
realizarii araturii impuse de tehnologia fiecarei culturi in parte, este necesar un plug reversibil cu 3 trupite.
Plugul reversibil scurteaza durata de realizare a araturii, comparativ cu plugul standard; se ataseaza la tractor.
Semanatoarea pentru plante paioase cu disc si fertilizare permite realizarea mai multor lucrari la o singura
trecere, reducandu-se astfel costurile cu combustibilul. Avantajul acestui utilaj consta in faptul ca poate fi
utilizat si pentru fiecare lucrare in parte, individual (doar discuit, doar semanat sau doar fertilizat). Poate fi
folosita doar atasata la tractor.
Semanatoarea pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, pe 6 randuri se va utiliza pentru cultura de
porumb si floarea-soarelui. Asemenea utilajului anterior, este eficienta pentru ca realizeaza mai multe lucrari in
acelasi timp. Poate fi folosita si pentru fiecare lucrare in parte (doar discuit, doar semanat sau doar fertilizat).
Poate fi folosita doar atasata la tractor.
Combinatorul cu tavalug se va utiliza pentru pregatirea terenului in vederea insamantarii sau pentru
distrugerea buruienilor de pe teren.
Prasitorul pe 5 randuri cu fertilizator este necesar pentru culturile de porumb si floarea-soarelui. Se va
utiliza pentru distrugerea buruienilor si afanarea solului, permitand in acelasi timp administrarea de
ingrasaminte chimice in functie de necesitati.
In vederea completarii parcului minim de utilaje pentru ferma vegetala, solicitantul are nevoie si de o masina

Pagina 10/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
de erbicidat cu ajutorul careia sa realizeze combaterea chimica a buruienilor. Poate fi folosita doar atasata la
tractor.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei2


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare desfasurarii activitatii de cultivare a
plantelor de camp, apeland la terti prestatori de servicii agricole.
Necesitatea investitiei porneste si de la situatia agriculturii in Romania, la ora actuala. Conform unui studiu al
Bancii Mondiale, Romania ocupa locul 17 la nivel mondial in ceea ce priveste suprafata agricola raportata la
numarul de locuitori, dar acest avantaj este diminuat de randamentul scazut al productiei agricole. Desi este o tara
cu o economie stabila si care dispune de fonduri pentru agricultura din partea Uniunii Europene, randamentul la
productia de cereale la hectar este sub media globala si la nivelul tarilor cu economii emergente.
In perioada 2009-2012, productivitatea medie a cerealelor a fost de aproximativ 2,8 tone/ cap de locuitor in
conditiile in care la nivel mondial productia medie pentru perioada mentionata a fost de 3,6 tone/ cap de locuitor.
Desi Romania are o suprafata arabila de 10 milioane hectare, fiind al doilea producator de cereale din Europa
Centrala si de Est, productiile la hectar sunt mici si instabile. Sectorul productiei cerealelor este influentata de
conditiile meteorologice, lipsa infrastructurii de irigatii si fragmentarea suprafetelor agricole, iar in acest context
randamentul la hectar este redus (la unele culturi ne situam la jumatate fata de media UE).
O alta problema cu care se confrunta sectorul cerealelor este lipsa spatiilor de depozitare a productiei. Astfel,
competitivitatea producatorilor pe piata si preturile sunt afectate. Agricultorii care nu au spatii de depozitare sunt
nevoiti sa vanda productia imediat dupa recoltare fapt ce conduce la un pret de vanzare foarte mic. In acest
context, rentabilitatea fermei este scazuta, fiind acoperite cu dificultate costurile de exploatare.
Conform datelor din Registrul Agricol si APIA, structura agrara in Romania in 2012 era urmatoarea:
Felul exploatatiei Marimea (ha) % Suprafata (mii ha) %
Gospodarii nefinantate <1 71,1 5.073 34,5
Ferme de subzistenta si
1-10 27,1 3.108 21,2
semisubzistenta
Ferme comerciale din care: 10-55.000 1,8 6.504 44,3
Familiale 10-100 1,5 1.494 10,2
Societati 100-55.000 0,3 5.010 34,1
Total general 100,0 14.685 100,0
Sursa: http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2012/01-OTIMAN.pdf
Sustinerea si finantarea fermelor de familie este necesara pentru a le ajuta sa isi creasca capacitatea de a
genera venituri. Rezulta astfel ca dotarea fermelor de familie cu utilajele necesare este foarte importanta,
pentru a asigura productivitatea fermei si un randament al muncii ridicat.
Toate aspectele mentionate mai sus stau la baza fundamentarii necesitatii investitiei propuse de solicitant –
achizitionarea utilajelor si echipamentelor necesare in ferma vegetala.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
 La nivel sectorial

2
Sursa informatiilor:
- http://www.recolta.eu/piata-agricola/analize-de-piata/romania-in-primele-tari-din-lume-in-ceea-ce-priveste-suprafata-agricola-pe-cap-de-
locuitor-dar-cu-un-randament-al-agriculturii-sub-media-globala-raport-bm-25083.html
- http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-13/Marii+producatori+si+comercianti+de+cereale+au+crescut+in+timpul+crizei
- http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2012/01-OTIMAN.pdf

Pagina 11/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
o Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa vreme,
acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un impact
negativ asupra mediului;
o Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul
fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In
aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;
o O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este
performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia.
 La nivelul pietei de desfacere
o Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de productie
mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va determina o
crestere a concurentei. Cresterea concurentei este un lucru pozitiv deoarece elimina producatorii
neperformanti. In plus, oportunitatile de valorificare a cerealelor sunt extrem de variate, inclusiv export,
fapt ce ofera loc suficient atat pentru producatorii vechi, cat si pentru cei nou intrati pe piata.
 La nivelul fortei de munca
o La ora actuala solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii
proiectului va avea posibilitatea sa angajeze 2 persoane care sa lucreze pe noile utilaje achizitionate
(in doua schimburi). Astfel, va crea 2 noi locuri de munca stabile in mediul rural, pe langa zilierii
necesari in perioada de varf a sezonului agricol.
 La nivelul conditiilor de sol si clima
o Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum
redus de combustibili, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra
solului si climei.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt necesare pentru asigurarea reducerii
poluarii. Achizitiile propuse sunt nesemnificativ poluante si nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar
putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si
controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pagina 12/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care Termenul de Termenul de


Standardul la care
se realizeaza pentru Valoarea Lei gratie al realizare a
se face adaptarea
adaptarea la standarde standardului investitiei*

Nu este cazul

Bugetul indicativ

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total,
0 0 0
din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0 0 0
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
842 0 842
care:
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 842 0 842
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 84.160 0 84.160
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 84.160 0 84.160
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
84.160 0 84.160
specifice
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3.572 3.572
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 3.572 3.572
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

Pagina 13/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
TOTAL GENERAL 85.002 3.572 88.574
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 85.002 3.572 88.574
Valoare TVA 20.400 20.400
Total general inclusiv TVA 108.974
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului 06.05.2014
VALOAREA PROIECTULUI Justificativ
Curs EUR 4,4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 484.062 108.974
VALOARE ELIGIBILA 377.578 85.002
VALOARE NEELIGIBILA 106.484 23.972
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 34.001 34.001
Cofinantare privata, din care: 51.001 23.972 74.973
- autofinantare 23.972 23.972
- imprumuturi 51.001 51.001
TOTAL PROIECT 85.002 23.972 108.974
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 17.000
Suma avans mai mica de 50%
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor3


Productia de cereale si oleaginoase a inregistrat in anul 2013 o crestere de aproape 70% (24 milioane de
tone) comparativ cu anul 2012 cand din cauza secetei productia a fost foarte scazuta (14 milioane de tone).
Dependenta in mare masura a agricultorilor de condiitiile meteo conduce la fluctuatii semnificative ale
productiei de la un an la altul. Aceste fluctuatii se reflecta in special in pretul de vanzare al recoltei pe piata.
In anii cu supraproductie preturile scad foarte mult deoarece pe piata este disponibila o cantitate mare de
cereale, iar producatorii care nu au capacitate de depozitare sunt nevoiti sa vanda recolta imediat. In anul
2013 pretul cerealelor a scazut cu aproximativ 40% din iunie pana in septembrie (38% la grau si 43% la
porumb).
Preturi de 0,5-0,6 lei/kg de grau si porumb si de 1 leu/kg de floarea-soarelui au fost insuficiente pentru ca
agricultorii sa isi recupereze investitia si sa poata relua ciclul agricol toamna. Pe de alta parte, conform

3
Sursa informatiilor:
- http://www.agerpres.ro/infografice/2013/10/16/produc-ie-record-de-cereale--n-2013--profituri-minime-pentru-agricultorii-rom-ni-
- http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17170703-din-nou-mila-vremii-productiile-cereale-afectate-ploi-proportie-10-iar-cele-
legume-pana-5-procente-riscam-apelam-importuri-plin-sezon.htm
- http://www.recolta.eu/piata-agricola/analize-de-piata/care-va-fi-recolta-de-cereale-a-romaniei-in-2014-25095.html

Pagina 14/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
presedintelui Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, din cele 9
milioane tone de porumb care se produc in medie in Romania, doar jumatate ajunge pe piata pentru a fi
comercializata, cealalta jumatate fiind destinata consumului populatiei.
Principalul motiv al scaderii preturilor la cereale in anul 2013 a fost lipsa spatiilor de depozitare. Marii
comercianti dispun de silozuri si ajung astfel sa impuna pretul de achizitie de pe piata. Vanzarea ulterioara a
productiei depozitate permite obtinerea unor preturi mai mari. Astfel, intr-un an cu productie record, agricultorii
care nu acces la spatii de productie ies in pierdere, neacoperindu-si nici macar costurile de productie.
Problema capacitatilor locale de depozitare ramane de actualitate, chiar daca in ultimii patru ani s-au finantat
investitii in silozuri si capacitatea de stocare totala a Romaniei a crescut cu 20%.
O evolutie pozitiva pe aceasta piata se inregistreaza in ceea ce priveste exporturile. Acestea au devenit
profitabile in ultimii ani, in special pentru culturile de grau si porumb. In anul 2012, aproape 5 milioane tone de
cereale au fost exportate in tari precum Egipt, Arabia Saudita, Iran, Italia sau Spania.
Estimarile privind recolta din anul 2014 iau in considerare o scadere cu 8% a productiei cerealiere fata de anul
2013. Diferenta va fi data de reducerea suprafetei agricole cultivate cu aproximativ 4% si a randamentului la
hectar.
Pe de alta parte, ploile abundente din prima jumatate a anului 2014 a condus la compromiterea unei parti din
productia de cereale, rapita, dar si legume. In aceasta situatie, exista riscul de a apela la importuri in plin
sezon, fapt ce va conduce la o crestere a preturilor.
Pierderea cantitatii de cereale obtinute va conduce la cresterea preturilor doar in situatia in care consumul nu
va putea fi acoperit din productia interna, fiind necesare importurile. In schimb, scaderea calitatii productiei va
conduce la o scadere a exporturilor.
Dupa cum se poate observa, piata romaneasca a cerealelor si plantelor tehnice este destul de instabila din
cauza mai multor factori, dintre care cei mai importanti sunt meteodependenta agricultorilor si lipsa spatiilor de
depozitare a recoltei. Preturile fluctueaza foarte mult si exista posibilitatea ca producatorii sa nu poata nici
macar sa isi acopere cheltuielile, de profit neputand fi vorba.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


In vederea infiintarii culturilor de camp, solicitantul necesita seminte, ingrasaminte, ierbicide, pesticide,
fungicide si combustibili pentru utilajele agricole.
Achizitia semintelor se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va
tine cont de urmatoarele caracteristici ale semintelor:
 Calitatea
 Soiuri performante
 Rezistenta la conditii de mediu, boli si daunatori
 Adaptabilitatea la tipurile de sol
 Rezistenta la frangere si cadere

 Productivitate ridicata
In plus, este foarte importanta si relatia cu furnizorul, astfel incat vor fi luati in considerare si urmatorii factori:
 Pret
 Termene de livrare

 Termene si modalitati de plata

Pagina 15/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii Produs furnizat si Valoare % din
prime / materiale auxiliare / Adresa cantitate aproximativa total
produse / servicii aproximativa -RON- achizitii
[Furnizor 1] [adresa furnizorului] Seminte, 7.600 kg 11.247,5 11%
Ingrasaminte, insecticid,
[Furnizor 2] [adresa furnizorului] erbicid, fungicid – 19.427,5 19%
10.000 kg, 65 l
Motorina pt lucrari
[Furnizor 3] [adresa furnizorului] 71.575 70%
mecanizate -4.300 l
Total 102.250 100%

Politica si piata de desfacere


Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate comertului cu ridicata, deci principalii clientii vor fi societatile
comerciale sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.
Principalii cumparatori ai culturii de grau vor fi:
 Morile care comercializeaza produse de morarit (faina, tarate, etc.)
 Producatori care comercializeaza produse de panificatie si patiserie
 Producatori care obtin fulgi de grau prin expandare
 Silozuri
Pentru cultura de porumb, au fost identificati urmatorii clienti potentiali:
 Fabrici de ulei
 Producatori de alcool
 Producatori de amidon, indulcitori, dextroza, faina de gluten
 Morile care comercializeaza produse de morarit (malai extra, faina de porumb, uruiala, tarate, etc.)
 Silozuri
Pentru cultura de floarea-soarelui, au fost identificati urmatorii clienti potentiali:
 Fabrici de ulei
 Producatori si comercianti de seminte de floarea-soarelui
Cultura de orz va fi valorificata catre:
 Morile care comercializeaza produse de morarit (faina de orz)
 Producatori care obtin fulgi de orz prin expandare
 Producatori amestecuri furajere
 Producatori de malt
Principalii cumparatori ai culturii de rapita vor fi:
 Fabrici de ulei alimentar si/ sau industrial
 Producatori de turte de rapita (furaje)
 Producatori materiale de constructie (paie de rapita)
Cultura de soia poate fi vanduta catre:
 Procesatori produse din soia (lactate, mezeluri, granule, boabe de soia, etc.)
 Morile care comercializeaza produse de morarit (faina de soia)
 Fabrici de ulei
Cultura de fasole boabe poate fi comercializata catre:
 Procesatori (conserve)
 Vanzatori de legume (aprozare, supermarketuri, hypermarketuri, magazine alimentare)
Rezulta asadar, ca plantele de camp propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare,
putand fi valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj

Pagina 16/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
real deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai
mare.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr. Client (Denumire si adresa) Valoare (lei/an) % din vanzari
1 [denumire client si adresa] 23.501 10%
2 [denumire client si adresa] 58.752 25%
3 [denumire client si adresa] 82.252 35%
4 [denumire client si adresa] 35.251 15%
5 [denumire client si adresa] 23.501 10%
6 [denumire client si adresa] 11.750 5%
Total vanzari 235.006 100%

Analiza concurentei
Competitia pe piata cerealelor si leguminoaselor este destul de ridicata deoarece exista multi producatori.
Pentru solicitant, principalii concurenti sunt producatorii persoane fizice si juridice cu o suprafata de teren
similara (60 ha), care au cheltuieli de exploatare si randamente la hectar similare.
Micii agricultori nu pot fi considerati concurenta deoarece produc in mare parte pentru consumul propriu si
vand in foarte mica proportie din recolta obtinuta. De asemenea, acestia au costuri de exploatare mai mari,
dar nu pot sa ceara un si un pret mai mare deoarece acesta este reglat de piata si astfel ei nu sunt foarte
competivi.
La nivelul anului 2012, 6.579 firme aveau ca si activitate principala cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, aproximativ 60% dintre acestea
fiind situate in zonele tarii cu soluri fertile – Sud Est, Sud si Vest.
Barierele de intrare pe aceasta piata sunt destul de reduse, si tin mai mult de aspectele financiare. Investitia
initiala presupune achizitia sau arendarea terenului, achizitia si/ sau inchirierea utilajelor agricole, forta de
munca si cheltuieli de infiintare a culturii. Pe de alta parte insa, producatorii neperformanti sunt eliminati
repede de pe piata. Problemele apar atunci cand costurile de exploatare sunt foarte mari si veniturile nu
acopera sau acopera in mica masura aceste cheltuieli (de ex. Lipsa utilajelor agricole necesare, utilaje
invechite care au costuri de functionare si intretinere ridicate, cheltuieli mari cu serviciile prestate de terti,
soiuri utilizate cu un randament scazut, etc.).
Desi concurenta este ridicata pe piata, posibilitatile de valorificare a recoltelor sunt variate si ofera oportunitati
celor care obtin produse de calitate. Procesatorii mari, in special fabricile de uleiuri alimentare si industriale,
morile, producatorii de produse de panificatie si morarit achizitioneaza materie prima de la mai multi furnizori,
fiind astfel loc suficient pe piata pentru cei care pot sa ofere un raport calitate-pret bun.

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de
calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor
(tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se
asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.
In plus, solicitantul isi propune si incheierea de contracte cu clienti inainte de infiintarea culturilor, astfel incat
sa isi asigure comercializarea unei parti din productie.

Pagina 17/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Politica de pret
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa
creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea
produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia
a clientilor.
Politica de distributie
In vederea plasarii produselor pe piata, solicitantul va apela la furnizori de servicii de transport specializat
pentru produsele sale. Termenele de livrare se vor stabili prin contract, iar respectarea acestora va fi
esentiala, seriozitatea fiind foarte importanta in orice domeniu de afacere.
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:
 Participare la targuri de profil organizate in zona si in regiune;
 Elaborarea unor materiale tiparite precum brosuri, cataloage, pliante informative, carti de vizita, etc.
 Anunturi pe site-uri de specialitate;
 Spoturi publicitare pentru radio si televiziune cu acoperire cel putin locala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
EG1 – Proiectul respecta: Cresterea competitivitatii pe piata se va realiza prin
achizitionarea utilajelor agricole necesare pentru cele 60 de
conformitatea cu obiectivul
hectare ale fermei vegetale si reducerea costurilor cu lucrarile
general al masurii:
efectuate de catre terti.
cresterea competitivitatii De asemenea, cu ajutorul utilajelor se vor crea conditii mai
sectorului agricol printr-o bune de munca si se va asigura un randament mai ridicat al
utilizare mai buna a activitatilor desfasurate in ferma.
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a) Introducerea si Utilajele propuse a fi achizitionate sunt noi si inglobeaza o
dezvoltarea de tehnologii si tehnologie performanta. Cu ajutorul lor consumul de
procedee noi, diversificarea combustibil va fi redus, iar costurile de functionare si
productiei, ajustarea intretinere vor fi de asemenea mai mici, contribuind la
profilului, nivelului si calitatii ajustarea solicitantului la cerintele pietei, in principal din

Pagina 18/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
productiei la cerintele pietei perspectiva preturilor mai avantajoase de vanzare ca urmare a
inclusiv a celei ecologice, scaderii costurilor de productie.
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b) Adaptarea

exploatatiilor la standardele Nu este cazul.
comunitare;
c) Cresterea veniturilor Realizarea investitiei propuse prin proiect va conduce la
exploatatiilor agricole dotarea fermei de familie cu utilajele agricole necesare
sprijinite; infiintarii si intretinerii culturilor de porumb, grau, floarea-
soarelui, orz, rapita, soia, fasole boabe, etc. In acest context,
solicitantul previzioneaza obtinerea unor venituri anuale din
comercializarea producției de 235.006 lei.

d) Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor 
forme asociative in vederea Nu este cazul.
incurajarii fenomenului de
asociere.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
intr-o zona de campie cu potential ridicat la productia de
cereale.

b) sa demonstreze imbunatatirea Prin dotarea exploatatiei cu utilajele agricole necesare,


performantei generale a solicitantul va putea sa isi reduca costurile de exploatare
exploatatiei agricole la data darii si sa devina astfel mai competitiv pe piata.
in exploatare a investitiei:
Obtinerea unor venituri anuale de 235.006 lei sunt
datorate in cea mai mare masura existentei
echipamentelor tehnologice necesare exploatarii terenului
agricol.
Obiective tehnice: Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si care
- achizitia de tractoare, combine, inglobeaza tehnologii performante conducand la
masini, utilaje, echipamente etc, obtinerea unor randamente sporite, in conditii de eficienta
care determina cresterea si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
productivitatii muncii, utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, se urmareste
imbunatatirea calitatii produselor realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
agricole, introducerea de
tehnologii performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
 Nu este cazul.
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in  Nu este cazul.

Pagina 19/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economico- Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
financiare: fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei
- reducerea costurilor de rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
productie si cresterea rentabilitatii reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
economice a exploatatiei agricole; asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
genera productivitati ridicate.
- cresterea valorii adaugate brute Previziunile privind activitatii exploatatiei in urma
(VAB ) a exploatatiei agricole. implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv exploatatia agricola isi
va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna  Nu este cazul.
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea  Nu este cazul.
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice  Nu este cazul.
etc.;
- cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie  Nu este cazul.
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.

Pagina 20/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 2 persoane pe pozitia de tehnician agricol.
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 21/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare Valoare
Valoare Valoare
Nr. Cantitat (fara TVA (fara TVA
Denumire (cu TVA) (cu TVA)
crt e TVA) TVA)
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor 1 34.000 8.160 42.160 151.028 36.247 187.275
2 Plug reversibil 1 6.150 1.476 7.626 27.318 6.556 33.875
3 Combinator cu tăvălug 1 1.760 422 2.182 7.818 1.876 9.694
4 Prășitor pe 5 rânduri 1 3.300 792 4.092 14.659 3.518 18.177
Semănătoare pentru plante
5 1 6.050 1.452 7.502 26.874 6.450 33.324
păioase cu disc și fertilizare
Semănătoare pentru plante
6 1 14.900 3.576 18.476 66.186 15.885 82.070
prășitoare cu disc și fertilizare
7 Masina de erbicidat 1 18.000 4.320 22.320 79.956 19.189 99.145
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 84.160 20.198 104.358 373.839 89.721 463.560
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
 Tractor : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Putere: 100-120 CP;

o Aer conditionat

 Plug reversibil: 1 buc - caracteristici tehnice:


o Nr. trupite: 3;

o Latime de lucru: 30-55 cm/ trupita.

 Combinator cu tavalug: 1 buc - caracteristici tehnice:


o Latime de lucru: 215-230 cm;

o Adancime de lucru: 40-45 cm.

 Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator: 1 buc - caracteristici tehnice:


o Sectii de lucru: 3;

o Distanta intre randuri reglabila: 450-750 mm.

 Semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare: 1 buc - caracteristici tehnice:


o Adancime de lucru a discului: 0-170 mm;
o Volum cutie de fertilizare: 350-400 dm;

o Volum cutie de seminte: 550-610 dm.

 Semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare: 1 buc - caracteristici tehnice:


o Nr. randuri semanate: 6;
o Distanta intre randuri: 40-75 cm
o Volum cutie de seminte: 20-30 dm/ rand;

o Volum cutie de fertilizare: 180-220 dm.

Pagina 22/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
 Masina de erbicidat: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Capacitate bazin: 2.000 – 2500 L;
o Bazin de spalare circuit;

o Bazin spalare maini.

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de
compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare foarte bune si bune pentru fiecare cultura in parte.
Plante premargatoare:
 Grau
o Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita
o Bune: floarea-soarelui, porumb hibrid timpuriu
o Contraindicate: unde s-au cultivat cereale paioase mai mult de un an
 Porumb
o Foarte bune: cereale paioase, leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei
o Bune: floarea-soarelui, porumb anul I si II
 Orz
o Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita
o Bune: floarea soarelui, soia - soiuri timpurii
o Contraindicate: orz si orzoaica de toamna/ primavara, chiar in anul I de cultura, porumb tratat
cu erbicide triazinice
 Floarea-soarelui
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: porumb
o Contraindicate: monocultura, soia, fasole, rapita, porumb tratat cu erbicide triazinice;
revenirea culturii pe aceeasi suprafata mai devreme de 5-6 ani
 Rapita
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: plante furajere
o Contraindicate: monocultura, floarea-soarelui, soia, fasolea
 Soia
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: porumb
o Contraindicate: floarea-soarelui, leguminoasele, rapita de ulei
 Fasole boabe
o Foarte bune: cereale paioase
o Bune: porumb
o Contraindicate: floarea-soarelui, leguminoase, porumbul erbicidat cu tranzinice

Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:

Pagina 23/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Plan de rotatie a culturilor ha
N An 1
Denumire cultura
r implementare
1 Grau 15,00
2 Orz 12,00
3 Porumb 15,00
4 Floarea-soarelui 4,00
5 Soia 2,00
6 Rapita 5,00
7 Fasole boabe 7,00
TOTAL 60,00
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor ha


N An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Denumire cultura
r operare operare operare operare operare
1 Grau 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Orz 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Porumb 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Floarea-soarelui 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Soia 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 Rapita 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Fasole boabe 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


In cadrul fermei vegetale se cultiva 7 plante de camp: grau comun, orz, porumb, floarea-soarelui, soia, rapita,
fasole boabe.
In vederea obtinerii celor mai bune rezultate,

1. Grau comun - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Aratura se executa cu plugurile in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil si se incheie cu
doua saptamani inainte de semanat: pana la 10 septembrie. Pregatirea patului germinativ se
realizeaza prin lucrari cu grapa cu discuri, imediat inaintea semanatului.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea
 Fertilizarea minerala se foloseste in functie de gradul de fertilitate a solurilor. Epoca de aplicare:
gunoiul de grajd, ingrasamintele cu fosfor si potasiu se vor aplica sub aratura adanca. Fertilizarea

Pagina 24/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
faziala (ingrasaminte foliare cu macro si microelemente) asociate cu combaterea chimica a buruienilor
sau a bolilor si daunatorilor, aduce sporuri eficiente la productia de grau.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa colt reglabil

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Indici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 500-
600 boabe germinabile/m2, sau 30-40 boabe germinabile/metru liniar. Distanta intre randuri: 12,5 cm.
Norma de semanat este de 250-300 kg/ha iar epoca de semanat este intre 15-30 septembrie.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic

o Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere


 Combaterea buruienilor se efectueaza prin respectarea tuturor lucrarilor agrotehnice si fitotehnice sau
prin aplicarea de erbicide, in functie de gradul de imburuienare si structura speciilor de buruieni.
 Combaterea bolilor se efectueaza prin respectarea masurilor agrotehnice (rotatie, lucrarile solului,
epoca de semanat, densitate, etc.) si prin aplicarea unor substante chimice. Combaterea daunatorilor
se efectueaza si aceasta in functie de specia daunatoare.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca cisterna

o Remorca

Etapa 5 - Recoltarea
 Recoltarea se efectueaza mecanizat in totalitate, cu combinele de recoltat cerealele paioase, in faza
de coacere deplina, cand umiditatea boabelor este cat mai aproape de 14%. Durata optima a
recoltarii graului este de 7-9 zile. In functie de soiul folosit, paiele reprezinta 55-65% din recolta totala
a partii aeriene.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP

Pagina 25/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
 Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan

o Remorca

Pagina 26/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Fisa tehnologica a culturii – Grau comun

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA
Grau comun Productivitate medie (kg/ha) 4.200,00
(la hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea combustibil
Nr. in care se
lucrarii Cantitate Denumir Pret TOTAL
crt. executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Cost
agricole e unitar
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar
(zile material (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat )
Tractor, tractor încărcător
Fertilizat cu hidraulic, remorcă, mașină
îngrășăminte de amendat și fertilizat,
1 chimice, arat, septembrie plug purtat cu 3 trupite, 383,57 0,1 20,6 2,06 Fosfor kg sa 60 1,37 82,20 467,83
grăpat, grapă stelată, grapă cu
discuit discuri, grapă cu colț
reglabil
Discuit, Tractor, tractor încărcător Insecto-
grăpat, hidraulic, grapă cu discuri, fungicide,
2 pregătit pat octombrie grapă cu colț reglabil, 207,67 0,21 20,6 4,33 grâu - 1 519,77 519,77 731,77
germinativ, combinator, semănătoare sămânță
semănat plante păioase certificată
Fertilizat cu Tractor, tractor încărcător
3 îngrășăminte februarie hidraulic, remorcă, mașină 33,66 0,1 28,03 2,80 Azot kg sa 135 1,17 157,95 194,41
chimice de amendat și fertilizat
Tractor, remorcă cisternă,
4 Erbicidat aprilie 28,17 0,08 28,03 2,24 Erbicide - 1 54,92 54,92 85,33
mașină de erbicidat
Aplicat
Tractor, remorcă cisternă, Fungicide,
5 tratamente iunie 65,12 0,16 28,03 4,48 - 1 176,53 176,53 246,13
mașină de stropit și prăfuit insecticide
fitosanitare
Recoltat
grâu, încărcat Combină, tractor, remorcă,
6 iulie 507,37 0,12 28,03 3,36 Sfoară kg 2 16,34 32,68 543,42
recoltă, presă de balotat fân
balotat paie
Transport
7 august Tractor, remorcă 12,24 0,73 32,29 23,57 0,00 35,81
baloți
1.237,8 1.024,0 2.304,7
Cost unitar total - 0,00 - - 42,85 -
0 5 0

Pagina 27/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Situația 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Grau comun Productivitate medie (kg/ha) 4.200,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate Denumir Pret
Cost Cost Tarif Cost Cantitat Cost TOTAL
crt. agricole executa Echipament e unitar
unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar
lucrarea utilizat / capacitate (zile material (lei/UM
(lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat )
Tractor
Tractor, plug purtat cu
Fertilizat cu încărcător
3 trupite,
îngrășăminte hidraulic,
1 septembrie semănătoare pentru 239,73 79,91 0,1 20,6 2,06 Fosfor kg sa 60 1,37 82,20 403,90
chimice, arat, remorcă, grapă
plante păioase cu
grăpat, discuit stelată, grapă
disc și fertilizare
cu colț reglabil
Tractor, combinator Tractor Insecto-
Discuit, grăpat, cu tăvălug, încărcător fungicide,
2 pregătit pat octombrie semănătoare pentru 129,80 hidraulic, grapă 43,27 0,21 20,6 4,33 grâu - 1 519,77 519,77 697,16
germinativ, semănat plante păioase cu cu colț reglabil, sămânță
disc și fertilizare remorcă certificată
Tractor
Fertilizat cu Tractor, semănătoare
încărcător
3 îngrășăminte februarie pentru plante păioase 21,04 7,01 0,1 28,03 2,80 Azot kg sa 135 1,17 157,95 188,80
hidraulic,
chimice cu disc și fertilizare
remorcă
Tractor, mașină de Remorcă
4 Erbicidat aprilie 17,60 5,87 0,08 28,03 2,24 Erbicide - 1 54,92 54,92 80,63
erbicidat cisternă
Tractor, semănătoare
Aplicat tratamente Remorcă Fungicide,
5 iunie pentru plante păioase 40,70 13,57 0,16 28,03 4,48 - 1 176,53 176,53 235,28
fitosanitare cisternă insecticide
cu disc și fertilizare
Recoltat grâu, Combină,
6 încărcat recoltă, iulie Tractor 105,70 remorcă, presă 105,70 0,12 28,03 3,36 Sfoară kg 2 16,34 32,68 247,45
balotat paie de balotat fân
7 Transport baloți august Tractor 7,65 Remorcă 2,55 0,73 32,29 23,57 0,00 33,77
257,8 1.024,0 1.887,0
Cost unitar total - 562,22 - - 42,85 -
8 5 0

Pagina 28/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2. Orz - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in
forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Aratura se executa vara sau toamna, la adancimi de 22-25 cm pe solurile grele si 20-22 cm pe solurile
usoare, cu plugurile in agregat cu grapa stelata. Lucrarile de pregatire a patului germinativ se
efectueaza cu grapa cu discuri sau cu combinatorul, inaintea semanatului.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea
 Perioada mai scurta de vegetatie si sistemul radicular mai slab dezvoltat al orzului, face ca aplicarea
directa a gunoiului de grajd sa nu fie eficienta. De aceea orzul valorifica mai bine efectul remanent al
gunoiului, aplicat culturii premergatoare.
 Ingrasamintele chimice sunt bine valorificate de orz, aplicarea lor se face in functie de gradul de
fertilitate al solului.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Indici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 450-
500 boabe germinabile/m2. Distanta intre randuri: 12,5 cm. Norma de semanat este de 180-220 kg/ha
iar epoca de semanat este intre 20-30 septembrie.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic

o Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere


 Combaterea integrata a buruienilor (musetel, romanita, turita, iarba puturoasa, mac, soparlita, mustar,
ridiche salbatica, susai, iarba vantului si odosul) se realizeaza, de regula, primavara, cand acestea

Pagina 29/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
sunt in faza de rozeta, intre infratire si formarea primului nod al graului. La buruiana odos combaterea
se face cand aceasta este in faza de 2 – 4 frunze.
 Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor se face prin tratarea semintei (pentru prevenirea
atacului gandacului ghebos si a viermelui sarma) si tratamente in vegetatie: impotriva fainarii,
ruginei, septoriozei, fuzariozei, gandacului ghebos, a fidelor s.a.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca cisterna

o Remorca

Etapa 5 - Recoltarea
 Lucrarile de recoltare se efectueaza mecanizat, fara pierderi, in maximum 4-6 zile. Orzul pentru boabe
se recolteaza in faza de coacere deplina, cand umiditatea bobului este sub 14%.
 In cazul orzului furajer, destinat pentru fulguit, recoltarea se face la umiditatea boabelor de 28-30%. In
acest caz boabele se insilozeaza, in silozuri de suprafata sau semiingropate, la fel ca si masa verde
furajera, realizandu-se un furaj cu o valoare nutritiva foarte ridicata.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
 Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan

o Remorc

Pagina 30/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Fisa tehnologica a culturii - Orz

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Orz Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea in care se
Cantitate Pret TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Denumire Cantitat Cost
unitar
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar material UM e unitar
(zile (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) )
Tractor, tractor
încărcător hidraulic,
remorcă, mașină de
Fertilizat cu
amendat și fertilizat,
îngrășăminte
1 septembrie plug purtat cu 3 621,25 0,1 28,29 2,83 Fosfor kg sa 80 1,88 150,40 774,48
chimice, arat,
trupite, grapă
grăpat, discuit
stelată, grapă cu
discuri, grapă cu colț
reglabil
Discuit, grăpat, Tractor, combinator, Insecto-
pregătit pat remorcă, fungicide,
2 octombrie 192,22 0,2 28,29 5,66 - 1 445,11 445,11 642,99
germinativ, semănătoare plante orz sămânță
semănat păioase certificată
Tractor, tractor
Fertilizat cu
încărcător hidraulic,
3 îngrășăminte februarie 43,94 0,1 38,48 3,85 Azot kg sa 100 1,62 162,00 209,78
remorcă, mașină de
chimice
amendat și fertilizat
Tractor, remorcă
4 Erbicidat aprilie cisternă, mașină de 38,66 0,08 38,48 3,08 Erbicide - 1 37,02 37,02 78,76
erbicidat
Tractor, remorcă
Aplicat tratamente Fungicide,
5 iunie cisternă, mașină de 89,38 0,16 38,48 6,16 - 1 187,11 187,11 282,65
fitosanitare insecticide
stropit și prăfuit
Recoltat orz, Combină, tractor,
6 încărcat recoltă, iulie remorcă, presă de 829,20 0,24 38,48 9,24 Sfoară kg 3,4 22,44 76,30 914,73
balotat paie balotat fân
7 Transport baloți august Tractor, remorcă 28,00 1,21 44,42 53,75 0,00 81,75
Cost unitar total - 0,00 - 1.842,6 - 84,55 - 1.057,9 2.985,1

Pagina 31/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Orz Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea in care se
Cantitate Pret TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Denumire Cantitat Cost
unitar
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar material UM e unitar
(zile (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) )
5 4 4

Situația 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Orz Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea in care se Cantitate Denumir Pret
Cost Cost Tarif Cost Cantitat Cost TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament utilizat / e unitar
unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar
lucrarea capacitate (zile material (lei/UM
(lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat )
Tractor
Fertilizat cu Tractor, plug purtat cu încărcător
îngrășăminte 3 trupițe, semănătoare hidraulic,
1 septembrie 388,28 129,43 0,1 28,29 2,83 Fosfor kg sa 80 1,88 150,40 670,94
chimice, arat, pentru plante păioase remorcă, grapă
grăpat, discuit cu disc și fertilizare stelată, grapă cu
colț reglabil
Insecto-
Discuit, grăpat, Tractor, combinator cu Tractor
fungicide,
pregătit pat tăvălug, semănătoare încărcător
2 octombrie 120,14 40,05 0,2 28,29 5,66 orz - 1 445,11 445,11 610,95
germinativ, pentru plante păioase hidraulic,
sămânță
semănat cu disc și fertilizare remorcă
certificată
Tractor
Fertilizat cu Tractor, semănătoare
încărcător
3 îngrășăminte februarie pentru plante păioase 27,46 9,15 0,1 38,48 3,85 Azot kg sa 100 1,62 162,00 202,46
hidraulic,
chimice cu disc și fertilizare
remorcă
Tractor, mașină de Remorcă
4 Erbicidat aprilie 24,16 8,05 0,08 38,48 3,08 Erbicide - 1 37,02 37,02 72,32
erbicidat cisternă
Tractor, semănătoare
Aplicat tratamente Remorcă Fungicide,
5 iunie pentru plante păioase 55,86 18,62 0,16 38,48 6,16 - 1 187,11 187,11 267,75
fitosanitare cisternă insecticide
cu disc și fertilizare

Pagina 32/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Recoltat orz, Combină,
6 încărcat recoltă, iulie Tractor 172,75 remorcă, presă 518,25 0,24 38,48 9,24 Sfoară kg 3,4 22,44 76,30 776,53
balotat paie de balotat fân
7 Transport baloți august Tractor 17,50 Remorcă 5,83 1,21 44,42 53,75 0,00 77,08
806,1 729,3 1.057,9 2.678,0
Cost unitar total - - - 84,55 -
6 8 4 3

Pagina 33/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
3. Porumb - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Pregatirea terenului, in vederea semanatului, constituie o veriga importanta, deoarece influenteaza
intreaga tehnologie de cultura a porumbului.
 Dupa recoltarea plantelor premergatoare se executa aratura adanca de vara sau de toamna. Aceasta
se efectueaza la adancimea de 22-25 cm pe solurile cu textura usoara si de 25-30 cm pe solurile
grele, argiloase cu plugurile in agregat cu grapa stelata. In verile mai secetoase, cand aratura nu se
poate executa, se lucreaza superficial cu grapa cu discuri, sau se efectueaza o aratura usoara de 18-
20 cm adancime, in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor
o Disc greu
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea
 Porumbul face parte din categoria culturilor agricole mari consumatoare de substante nutritive. Astfel,
pentru realizarea unei tone de boabe, se extrag din sol, in medie, 25 kg N, 10 kg P2O5, 22 kg K2O.
Stabilirea dozelor de ingrasaminte chimice se face in functie de urmatorii factori: nivelul productiei
programate, consumul specific al elementelor nutritive si rezervele existente in sol din aceste
elemente.
 Ingrasamintele organice influenteaza sporirea productiei de boabe la porumb, obtinandu-se sporuri de
40-100 kg boabe la tona de gunoi de grajd . Ingrasamintele chimice cu fosfor si potasiu se aplica prin
imprastierea uniforma pe toata suprafata si se incorporeaza prin aratura.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna

o Grapa colt reglabil

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Din punct de vedere calitativ samanta hibrida de porumb trebuie sa indeplineasca doua cerinte
minime mai importante: puritatea de 98% si facultatea germinativa de 90%. Cantitatea de samanta
necesara asigurarii densitatii optime oscileaza intre 15-20 kg/ ha, in functie de densitatea
semanatului. Distanta intre randuri este de 70 cm pe terenurile neirigate.
 Distanta intre boabe pe rand variaza intre 22-30 cm, iar numarul de boabe germinabile pe un metru
liniar, la distanta de 70 cm intre randuri, este de 4-5, in functie de densitate. Semanatul se executa cu
semanatori combinate pentru semanatul de precizie a plantelor prasitoare, echipate cu fertilizatoare,

Pagina 34/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
echipamente de erbicidare si de aplicare a insecticidelor.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere


 Combaterea buruienilor constituie lucrarea de ingrijire cea mai importanta, mai ales in cazul culturilor
neerbicidate. Lucrarea se executa cu grapa cu colti reglabili si prin prasile manuale sau mecanice.
 Prima lucrare de prasit se efectueaza la o saptamana de la rasaritul plantelor, iar urmatoarele la
intervale de timp determinate de aparitia buruienilor.
 Prasilele mecanice se executa la adancimi diferite, in functie de stadiul de dezvoltare a porumbului:
prima prasila trebuie efectuata la 10-12 cm adancime, iar urmatoarele la 5-7 cm adancime.
Combaterea buruienilor din lanurile de porumb pe cale chimica are cea mai mare eficacitate.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic

o Remorca

Etapa 5 - Recoltarea
 Maturitatea porumbului se realizeaza in timp de aproape doua luni de la aparitia stigmatelor, cu
parcurgerea urmatoarelor faze:
o coacerea in lapte, cand boabele au umiditatea de peste 50% si acumularea substantelor
organice este finalizata;
o coacerea in lapte-ceara, cand boabele au in jur de 40-45%, apa;
o coacerea in ceara, cu umiditatea boabelor de 35-40%, iar acestea devin sticloase;

o coacerea deplina, cand boabele sunt tari, iar continutul in apa este sub 30%.

 Recoltarea mecanizata a porumbului se realizeaza sub forma de stiuleti depanusati sau nedepanusati.

 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
 Utilaje de la terti:
o Combina
o Combina recoltat stiuleti

o Remorca

Pagina 35/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii – Porumb

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Porumb Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea lucrarii in care se
Cantitate Pret TOTAL
crt. agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Denumire Cantitat Cost
unitar
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar material UM e unitar
(zile (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) )
Tractor, disc greu,
tractor încărcător
hidraulic, remorcă,
Discuit, fertilizat
1 octombrie mașină de amendat 570,97 0,1 28,63 2,86 Fosfor kg sa 70 1,9 133,00 706,83
chimic, arat, grăpat
și fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite,
grapă stelată
Tractor, grapă cu colț
reglabil, grapă cu
Grăpat, discuit,
2 aprilie discuri, remorcă 275,62 0,08 38,94 3,12 Erbicide l 0,4 561,99 224,80 503,53
erbicidat
cisternă, mașină de
erbicidat
Tractor, combinator,
Pregătire pat remorcă, Insecticide,
3 aprilie 152,58 0,136 38,94 5,30 - 1 783,14 783,14 941,01
germinativ, semănat semănătoare plante sămânță
prășitoare
Prășit mecanic și Tractor, cultivator
4 mai 55,80 3,03 51,5 156,05 0,00 211,84
manual de corecție plante prășitoare
Tractor, tractor
Fertilizat, prășit
încărcător hidraulic,
5 mecanic și manual iunie 65,06 3,03 51,5 156,05 0,00 221,11
remorcă, cultivator
de corecție
plante prășitoare
Recoltat știuleți Combină, combină
6 mecanic și manual, septembrie recoltat știuleți, 216,22 3,43 45,23 155,14 Azot kg sa 100 1,63 163,00 534,36
încărcat recoltă tractor, remorcă
7 Eliberat teren de octombrie Tractor, remorcă 21,25 3,86 38,94 150,31 0,00 171,56
coceni și resturi

Pagina 36/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Porumb Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea lucrarii in care se
Cantitate Pret TOTAL
crt. agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Denumire Cantitat Cost
unitar
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar material UM e unitar
(zile (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) )
vegetale
1.357,5 628,8 1.303,9 3.290,2
Cost unitar total - 0,00 - - -
0 1 4 5
Situația 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA
Porumb Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
(la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. in care se
lucrarii Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. executa Echipament utilizat /
agricole unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM e unitar unitar
lucrarea capacitate
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, disc greu,
Tractor, plug purtat cu 3
Discuit, fertilizat tractor încărcător
trupițe, semănătoare kg
1 chimic, arat, octombrie 118,95 hidraulic, 356,85 0,1 28,63 2,86 Fosfor 70 1,9 133,00 611,67
pentru plante prășitoare sa
grăpat remorcă, grapă
cu disc și fertilizare
stelată
Tractor, semănătoare
Grapă cu colț
Grăpat, discuit, pentru plante prășitoare
2 aprilie 172,26 reglabil, remorcă 57,42 0,08 38,94 3,12 Erbicide l 0,4 561,99 224,80 457,59
erbicidat cu disc și fertilizare,
cisternă
mașină de erbicidat
Tractor, combinator cu
Pregătire pat
tăvălug, semănătoare Insecticide,
3 germinativ, aprilie 95,36 Remorcă 31,79 0,136 38,94 5,30 - 1 783,14 783,14 915,58
pentru plante prășitoare sămânță
semănat
cu disc și fertilizare
Prășit mecanic
Tractor, prășitor pe 5
4 și manual de mai 46,50 3,03 51,5 156,05 0,00 202,54
rânduri cu fertilizator
corecție
5 Fertilizat, prășit iunie Tractor, prășitor pe 5 40,66 Tractor încărcător 13,55 3,03 51,5 156,05 0,00 210,26
mecanic și rânduri cu fertilizator hidraulic, remorcă
manual de

Pagina 37/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
FISA TEHNOLOGICA CULTURA
Porumb Productivitate medie (kg/ha) 4.800,00
(la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. in care se
lucrarii Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. executa Echipament utilizat /
agricole unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM e unitar unitar
lucrarea capacitate
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
corecție
Recoltat știuleți
Combină,
mecanic și kg
6 septembrie Tractor 45,05 combină recoltat 135,14 3,43 45,23 155,14 Azot 100 1,63 163,00 498,33
manual, sa
știuleți, remorcă
încărcat recoltă
Eliberat teren
7 de coceni și octombrie Tractor 13,28 Remorcă 4,43 3,86 38,94 150,31 0,00 168,02
resturi vegetale
599,1 628,8 3.064,0
Cost unitar total - 532,07 - - - 1.303,94
8 1 0

Pagina 38/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

4. Floarea-soarelui - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Aratul cat mai timpuriu si intretinerea araturii prin nivelare si grapare tarziu in toamna au efecte
pozitive: zvantarea uniforma in primavara si reducerea numarului de lucrari. Cand aratura a fost bine
intretinuta, primavara terenul se pregateste printr-o singura lucrare. Daca sunt necesare doua lucrari,
ultima se face cu combinatorul, cat mai aproape de semanat.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea
 In cazul solurilor cu indicele de azot cuprins intre 2-4, se vor aplica 100-115 KgN/ha.

 Fosforul influenteaza puternic procentul de ulei, iar de cele mai multe ori determina si o sporire a
productiei de samanta, chiar mai accentuata decat azotul. Ca urmare se vor aplica 65-140 kg
P2O5/ha, in functie de aprovizionarea cu fosfor a solului. Nici potasiul nu este neglijat fiind necesare
60-80 kg K2O/ha.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna

o Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Hibrizii de floarea soarelui au o valoare agronomica si tehnologica ridicat si de aceea sunt preferati la
infiintarea culturilor.
 Se vor utiliza hibrizi a caror puritate varietala este de peste 95%. De asemenea, valoarea culturala a
semintei este ridicata, corespunzatoare normelor in vigoare in Romania.

 Samanta este tratata cu fungicide ce asigura protectia plantulei la atacul de mana, putregai alb si
putregai cenusiu. Inainte de semanat samanta se va trata cu produse insecticide contra ratisoarei.
Semanatul poate incepe cand la 10 cm de sol se realizeaza 7°C timp de o saptamana. Distanta intre
randuri 70 cm. Adancimea de semanat 5-7 cm.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Pagina 39/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
Etapa 4 - Lucrarile de intretinere
 Combaterea chimica a buruienilor: palamida si cornacii de pe terenurile arate si discuite in toamna se
pot combate inainte de pregatirea terenului pentru semanat, aplicand roundup 2-3l/ha iar dupa 3-5 zile
pauza pentru translocare se poate efectua prima lucrare mecanica de primavara.
 Palamida din seminte, costreiul din seminte, precum si alte buruieni se combat aplicand preemergent
aplicand harness in doza de 1,7-2,2 l/ha astfel: inainte de semanat, printr-o mobilizare superficiala a
solului cu combinatorul la 3-5 cm, dupa semanat, pana la rasarirea culturii. Combaterea bolilor: prin
executarea tratamentelor cu fungicide specifice.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
 Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea
 Recoltarea mecanizata incepe la umiditatea semintelor de 14-15% si trebuie sa se incheie pana la
continutul de 12-13%, altfel se produc pierderi prin scuturare.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Combina cu echipamente de recoltat integral floarea-soarelui
o Grapa cu colti reglabili

o Remorca

Pagina 40/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
Fisa tehnologica a culturii – Floarea-soarelui

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Floarea-soarelui Productivitate medie (kg/ha) 1.920,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea in care se
Cantitate TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Denumire Cantitat Pret Cost
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar material UM e unitar unitar
(zile
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha)
Tractor, tractor încărcător
Fertilizat cu
hidraulic, remorcă, mașină
îngrășăminte
1 octombrie de amendat și fertilizat, plug 325,31 0,1 21,11 2,11 Fosfor kg sa 70 1,21 84,70 412,13
chimice, arat,
purtat cu 3 trupite, grapă
grăpat
stelată
Fertilizat cu Tractor, tractor încărcător
îngrășăminte hidraulic, remorcă, mașină
chimice, erbicidare de amendat și fertilizat, Azot,
2 martie 147,46 0,2 30,62 6,12 - 1 184,92 184,92 338,51
totală, discuit remorcă cisternă, mașină de erbicide
pentru încorporat erbicidat, grapă cu discuri,
erbicide grapă cu colț reglabil
Pregătire pat Tractor, combinator, Fungicide,
3 germinativ, martie semănătoare plante 112,32 0,2 28,74 5,75 insecticide, - 1 141,47 141,47 259,54
semănat prășitoare sămânță
Prășit mecanic și
Tractor, cultivator plante
4 fertilizare, prășit aprilie 52,42 3,03 37,9 114,84 Azot kg sa 50 1,41 70,50 237,76
prășitoare
manual de corecție
Fertilizat, prășit
Tractor, cultivator plante
mecanic și manual
prășitoare, remorcă
5 de corecție, iunie 83,29 3,06 37,9 115,97 Fungicide l 1 150,1 150,10 349,37
cisternă, mașină de stropit și
aplicare tratamente
prăfuit
fitosanitare
Combină, echipament
Recoltat mecanic,
recoltat integral floarea-
transport recoltă,
6 august soarelui, tractor, grapă cu 332,45 0,4 28,74 11,50 0,00 343,95
eliberare teren de
discuri, grapă cu colț
resturi vegetale
reglabil, remorcă

Pagina 41/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
1.053,2 256,2 631,6 1.941,2
Cost unitar total - 0,00 - - -
6 9 9 4
Situația 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Floarea-soarelui Productivitate medie (kg/ha) 1.920,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate
Cost Cost Tarif Cost Denumire Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa Echipament utilizat/
lucrarea unitar Descriere unitar zilnic unitar material UM e unitar unitar
capacitate (zile
(lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha)
Tractor, plug purtat cu
Fertilizat cu 3 trupițe, Tractor încărcător
1 îngrășăminte octombrie semănătoare pentru 203,32 hidraulic, remorcă, 67,77 0,1 21,11 2,11 Fosfor kg sa 70 1,21 84,70 357,91
chimice, arat, grăpat plante prășitoare cu grapă stelată
disc și fertilizare
Fertilizat cu Tractor, semănătoare Tractor încărcător
îngrășăminte pentru plante hidraulic, remorcă,
Azot,
2 chimice, erbicidare martie prășitoare cu disc și 92,16 remorcă cisternă, 30,72 0,2 30,62 6,12 - 1 184,92 184,92 313,93
erbicide
totală, discuit pentru fertilizare, mașină de grapă cu colț
încorporat erbicide erbicidat reglabil
Tractor, combinator cu
tăvălug, semănătoare Fungicide,
Pregătire pat
3 martie pentru plante 93,60 0,2 28,74 5,75 insecticide, - 1 141,47 141,47 240,82
germinativ, semănat
prășitoare cu disc și sămânță
fertilizare
Prășit mecanic și
Tractor, prășitor pe 5
4 fertilizare, prășit aprilie 43,68 3,03 37,9 114,84 Azot kg sa 50 1,41 70,50 229,02
rânduri cu fertilizator
manual de corecție
Fertilizat, prășit Tractor, prășitor pe 5
mecanic și manual de rânduri cu fertilizator,
5 corecție, aplicare iunie semănătoare pentru 52,06 Remorcă cisternă 17,35 3,06 37,9 115,97 Fungicide l 1 150,1 150,10 335,49
tratamente plante prășitoare cu
fitosanitare disc și fertilizare
6 Recoltat mecanic, august Tractor, semănătoare 69,26 Combină, 207,78 0,4 28,74 11,50 0,00 288,54
transport recoltă, pentru plante echipament
eliberare teren de prășitoare cu disc și recoltat integral
resturi vegetale fertilizare floarea-soarelui,
grapă cu colț

Pagina 42/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

reglabil, remorcă

554,0 323,6 256,2 631,6 1.765,7


Cost unitar total - - - -
9 3 9 9 0

Pagina 43/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

5. Soia - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Aratura, se face vara, pana la 15 august si toamna, pana la 15 noiembrie. Adancimea araturii este de
25-30 cm, pe solurile mijlocii si grele si de 20-25 cm, pe cele usoare. Aratura de vara sau de toamna
se intretine prin discuri si grapari.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug cu 3 trupite
c. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor
o Disc greu
o Grapa stelata
o Tractor incarcator hidraulic

o Remorca

Etapa 2 - Fertilizarea
 Aplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la
cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor
nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna

o Grapa colt reglabil

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Pregatirea patului germinativ se face primavara, imediat inaintea semanatului, la o adancime de 6-
8cm.
 Cantitatea de samanta/ha este de 60 – 120 kg, in functie de calitatea semintei, de cultura irigata sau
neirigata, de hibrizii folositi si de tipul de sol.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere


 Cele mai frecvente buruieni, care aduc pagube mari sunt: iarba barboasa, zarna, loboda, stirul,
mohurul, mustarul, ridichea salbatica, costreiul, scaietele popii etc. Combaterea se realizeaza prin

Pagina 44/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
masuri agrotehnice (rotatia culturilor, executarea corespunzatoare a aratului si a patului germinativ), la
care se adauga combaterea chimica prin tratamente, inainte si dupa rasarirea plantelor.
 Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor (fuzarioza, putregaiul alb, putregaiul cenusiu etc.) se
face prin tratarea semintei si tratamente pe perioada vegetatiei.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Masina de erbicidat
c. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea
 Lucrarile de recoltare incep odata cu brunificarea pastailor, cand boabele au o umiditate de maxim
14%. Intarzierea recoltarii genereaza pierderi, deoarece pastaile pierd din boabele pe care le contin.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
 Utilaje de la terti:
o Combina
o Remorca

o Presa balotat fan

Pagina 45/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
Fisa tehnologica a culturii - Soia

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Soia Productivitate medie (kg/ha) 1.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea lucrarii in care se
Cantitate Denumir TOTAL
crt. agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost
lucrarea e
utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
(zile material
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat
Tractor, disc greu,
tractor încărcător
Discuit, fertilizat cu
1 octombrie hidraulic, remorcă, 114,41 0,1 18,58 1,86 Fosfor kg sa 70 1,06 74,20 190,47
îngrășăminte chimice
mașină de amendat și
fertilizat s
Tractor, plug purtat cu 3
2 Arat, grăpat noiembrie 256,51 0,00 0,00 256,51
trupite, grapă stelată
Tractor, grapă cu colț
Grăpat, erbicidat, reglabil, remorcă
3 discuit pentru aprilie cisternă, mașină de 116,40 0,08 25,31 2,02 Erbicide l 1,5 48,68 73,02 191,44
încorporat erbicide erbicidat, grapă cu
discuri
Tractor, combinator, Insecto-
Pregătire pat
4 aprilie semănătoare plante 128,15 0,206 25,31 5,21 fungicide, - 1 366,21 366,21 499,57
germinativ, semănat
prășitoare, remorcă sămânță
Tractor, tractor
Fertilizat, prășit încărcător hidraulic,
Azot,
5 mecanic și manual, iunie cultivator, remorcă, 99,47 2,58 33,16 85,55 - 1 145,97 145,97 331,00
erbicide
erbicidat remorcă cisternă,
mașină de erbicidat
Recoltat soia și Combină, tractor,
6 transport, balotat vreji octombrie remorcă, presă de 232,51 0,655 28,73 18,82 Sfoară kg 1,5 11,8 17,70 269,03
și transport balotat fân
947,4 113,4 677,1 1.738,0
Cost unitar total - 0,00 - - -
5 7 0 1

Pagina 46/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

Pagina 47/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
Situația 2. In perioada de operare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Soia Productivitate medie (kg/ha) 1.800,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate Denumir Pret
Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Cost TOTAL
crt. agricole executa e unitar
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar
(zile material (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat )
Tractor,
Discuit, fertilizat cu Tractor, disc greu,
semănătoare pentru
1 îngrășăminte octombrie 23,84 tractor încărcător 71,51 0,1 18,58 1,86 Fosfor kg sa 70 1,06 74,20 171,40
plante prășitoare cu
chimice hidraulic, remorcă
disc și fertilizare
Tractor, plug purtat
2 Arat, grăpat noiembrie 160,32 Grapă stelată 53,44 0,00 0,00 213,76
cu 3 trupițe
Tractor,
Grăpat, erbicidat, semănătoare pentru Grapă cu colț
3 discuit pentru aprilie plante prășitoare cu 72,75 reglabil, remorcă 24,25 0,08 25,31 2,02 Erbicide l 1,5 48,68 73,02 172,04
încorporat erbicide disc și fertilizare, cisternă
mașină de erbicidat
Tractor, combinator
cu tăvălug, Insecto-
Pregătire pat
4 aprilie semănătoare pentru 80,09 Remorcă 26,70 0,206 25,31 5,21 fungicide, - 1 366,21 366,21 478,21
germinativ, semănat
plante prășitoare cu sămânță
disc și fertilizare
Tractor, mașină de
Fertilizat, prășit Tractor încărcător
erbicidat, prășitor Azot,
5 mecanic și manual, iunie 62,17 hidraulic, remorcă, 20,72 2,58 33,16 85,55 - 1 145,97 145,97 314,42
pe 5 rânduri cu erbicide
erbicidat remorcă cisternă
fertilizator
Recoltat soia și
Combină, remorcă,
6 transport, balotat octombrie Tractor 48,44 145,32 0,655 28,73 18,82 Sfoară kg 1,5 11,8 17,70 230,27
presă de balotat fân
vreji și transport
447,6 341,9 113,4 677,1 1.580,1
Cost unitar total - - - -
0 3 7 0 1

Pagina 48/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
6. Rapita - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Pregatirea terenului se efectueaza prin lucrarea de arat la adancimea de 20-22 cm (realizata cu cel
putin o saptamana inainte de semanat), urmata de lucrarea cu combinatorul sau grapa cu discuri. In
toamnele secetoase se recomanda tavalugirea terenului, inainte de semanat.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea
 Deoarece rapita furajera reactioneaza foarte bine la ingrasaminte se poate aplica urmatoarea schema
de fertilizare: inainte se semanat, prin lucrarea cu discul, se incorporeaza in sol 150-200 kg/ha
ingrasaminte complexe, iar spre sfarsitul iernii se aplica ingrasaminte cu azot in doza de N50 (150
kg/ha azotat de amoniu). Pe terenurile ingrasate cu gunoi de grajd, la cultura premergatoare nu se
mai aplica fertilizarea de toamna, ci numai in primavara cu N70 (200 kg/ha azotat de amoniu).
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator si disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna

o Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Se realizeaza in perioada optima, respectiv intre 1-10 septembrie in zonele de deal si 10-20
septembrie in zonele de campie. Semanatul mai tarziu duce la o scadere puternica a productiei sau la
compromiterea acesteia. Din punct de vedere tehnic, semanatul se efectueaza cu semanatorile de tip
SUP, la distanta de 12,5 cm intre randuri si adancimea de 2-3 cm, cu o cantitate de samanta de 12-15
kg/ha.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere


 Daca rapita se seamana pe terenurile unde au fost cultivate cerealele de toamna (grau, orz), pentru

Pagina 49/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
evitarea samulastrei se poate aplica erbicidul Treflan (4 l/ha), incorporat in sol cu grapa cu discuri,
inainte de semanat. In toamnele mai secetoase, deoarece exista pericolul aparitiei puricilor de pamant
(Phylotreta sp.), care pot produce pagube insemnate, se aplica tratamente cu diferite insecticide.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca

o Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea
 Rapita furajera de toamna se recolteaza, in functie de conditiile din primavara, incepand din prima
jumatate a lunii aprilie. Recoltarea se face in functie de modul de valorificare:
o pentru consumul proaspat: sub forma de masa verde, cand plantele au 30-40 cm inaltime (in
aceasta faza rapita poate fi si pasunata direct cu animalele, cu ajutorul gardului electric);
o pentru insilozare: recoltarea se realizeaza in intervalul dintre inceputul infloritului - mijlocul
fazei de inflorire (pe durata a 5-7 zile).

 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
 Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan

o Remorca

Pagina 50/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Rapita

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Rapita Productivitate medie (kg/ha) 2.160,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea in care se
Cantitate Denumir Pret TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Cost
lucrarea e unitar
utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar
(zile material (lei/UM
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat )
Tractor, tractor încărcător
hidraulic, remorcă, mașină
Fertilizat cu
de amendat și fertilizat,
îngrășăminte Potasiu,
1 august plug purtat cu 3 trupițe, 485,90 0,1 24,21 2,42 - 1 175,15 175,15 663,47
chimice, arat, fosfor
grapă stelată, grapă cu
grăpat, discuit
discuri, grapă cu colț
reglabil
Tractor, tractor încărcător
hidraulic, remorcă cisternă,
Erbicidat, fertilizat
mașină de erbicidat, grapă Erbicide,
2 cu îngrășăminte septembrie 151,73 0,18 24,21 4,36 - 1 206,8 206,80 362,89
cu discuri, grapă cu colț azot
chimice
reglabil, mașină de
amendat și fertilizat
Pregătire pat Tractor, combinator,
Fungicide,
3 germinativ, septembrie remorcă, semănătoare 162,06 0,18 24,21 4,36 - 1 147,19 147,19 313,61
sămânță
semănat plante păioase
Fertilizat cu Tractor, tractor încărcător
4 îngrășăminte februarie hidraulic, remorcă, mașină 35,40 0,05 32,94 1,65 Azot kg sa 60 1,38 82,80 119,85
chimice de amendat și fertilizat
Aplicat tratament Tractor, remorcă cisternă,
5 aprilie 46,00 0,08 32,94 2,64 Insecticide - 1 11,52 11,52 60,16
fitosanitar mașină de stropit și prăfuit
Recoltat rapiță și
transport, balotat
Combină, tractor, remorcă,
6 producție iunie 509,50 0,725 37,26 27,01 Sfoară kg 1,7 19,21 32,66 569,17
presă de balotat fân
secundară și
transport

Pagina 51/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
1.390,6 656,1 2.089,1
Cost unitar total - 0,00 - - 42,43 -
0 2 4

Situația 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Rapita Productivitate medie (kg/ha) 2.160,00
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate Denumir
Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa Echipament e
lucrarea unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
utilizat / capacitate (zile material
(lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat
Tractor, plug purtat cu
Tractor încărcător
Fertilizat cu 3 trupițe,
hidraulic, remorcă, Potasiu,
1 îngrășăminte chimice, august semănătoare pentru 303,69 101,23 0,1 24,21 2,42 - 1 175,15 175,15 582,49
grapă stelată, grapă fosfor
arat, grăpat, discuit plante păioase cu
cu colț reglabil
disc și fertilizare
Tractor încărcător
Tractor, semănătoare
hidraulic, remorcă
Erbicidat, fertilizat cu pentru plante păioase Erbicide,
2 septembrie 94,83 cisternă, remorcă, 31,61 0,18 24,21 4,36 - 1 206,8 206,80 337,60
îngrășăminte chimice cu disc și fertilizare, azot
grapă cu colț
mașină de erbicidat
reglabil
Tractor, combinator
cu tăvălug,
Pregătire pat Fungicide,
3 septembrie semănătoare pentru 101,29 Remorcă 33,76 0,18 24,21 4,36 - 1 147,19 147,19 286,60
germinativ, semănat sămânță
plante păioase cu
disc și fertilizare
Tractor, semănătoare
Fertilizat cu Tractor încărcător
4 februarie pentru plante păioase 22,12 7,37 0,05 32,94 1,65 Azot kg sa 60 1,38 82,80 113,95
îngrășăminte chimice hidraulic, remorcă
cu disc și fertilizare
Tractor, semănătoare
Aplicat tratament
5 aprilie pentru plante păioase 28,75 Remorcă cisternă 9,58 0,08 32,94 2,64 Insecticide - 1 11,52 11,52 52,49
fitosanitar
cu disc și fertilizare
Recoltat rapiță și
transport, balotat Combină, remorcă,
6 iunie Tractor 106,15 318,44 0,725 37,26 27,01 Sfoară kg 1,7 19,21 32,66 484,25
producție secundară presă de balotat fân
și transport
656,8 502,0 656,1 1.857,3
Cost unitar total - - - 42,43 -
3 0 2 8

Pagina 52/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

7. Fasole boabe - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 – Lucrarile solului
 Aratura, se face vara, pana la 15 august si toamna, pana la 15 noiembrie. Adancimea araturii se
recomanda a fi de 25-30 cm, pe solurile mijlocii si grele si de 20-25cm, pe cele usoare.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Grapa stelata

o Grapa colti reglabili

Etapa 2 – Fertilizarea si erbicidarea


 Aplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la
cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor
nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator si disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Tractor incarcator hidraulic
o Remorca
o Remorca cisterna

o Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul


 Cantitatea de samanta/ha este de 80 - 200 kg/ha, in functie de caracteristicile boabelor, de densitate,
de cultivarea in regim neirigat sau irigat, de tipul de sol. Adancimea semanatului este de 5-6 cm la
cultura neirigata.
 Semanatul se recomanda sa se realizeze la o temperatura a solului de 8 - 9˚C si trebuie finalizata
pana la 30 aprilie.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
 Utilaje de la terti:
o Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere


 Combaterea integrata a buruienilor (in principal costreiul) se face, de regula, prin erbicidare. Timp de
12 -14 zile dupa tratamentele cu erbicide, cultura se recomanda a nu fi prasita.
 Pentru prevenirea transmiterii prin sol si resturi vegetale a unor agenti patogeni ca: fuzarioza,

Pagina 53/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
rizoctomioza, putregaiul alb, antracnoza etc. se recomanda respectarea cu strictete a rotatiei
culturilor, epoca optima de semanat si folosirea de seminte sanatoase. Combaterea integrata se face
prin tratamente la samanta si tratamente in timpul vegetatiei.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
b. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
d. Masina de erbicidat
 Utilaje de la terti:
o Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea
 Recoltarea se realizeaza atunci cand 75% din pastai sunt ajunse la maturitate, iar boabele din partea
superioara a plantelor sunt suficient de tari. Dupa treieratul pastailor, umiditatea boabelor trebuie sa
fie de maxim 14%, pentru o buna pastrare.
 Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 100 CP
 Utilaje de la terti:
o Combina
o Presa de balotat fan

o Remorca

Pagina 54/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii – Fasole boabe

Situația 1. In perioada de implementare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea in care se
Cantitate Denumir TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost
e
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
(zile material
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat
Tractor, tractor
încărcător hidraulic,
Fertilizat cu
remorcă, mașină de
îngrășăminte
1 octombrie amendat și fertilizat, plug 440,01 0,1 23,64 2,36 Fosfor kg sa 60 1,35 81,00 523,37
chimice, arat,
purtat cu 3 trupite, grapă
grăpat, discuit
stelată, grapă cu discuri,
grapă cu colț reglabil
Tractor, remorcă
Erbicidat, discuit cisternă, mașină de
2 pentru încorporat aprilie erbicidat, grapă cu 112,05 0,08 32,16 2,57 Erbicide l 1,25 85,5 106,88 221,50
erbicide discuri, grapă cu colț
reglabil
Pregătire pat Tractor, combinator, Fungicid,
3 germinativ, aprilie remorcă, semănătoare 177,57 0,109 24,12 2,63 nitragin, - 1 625,275 625,28 805,47
semănat plante prășitoare sămânță
Cultivator plante
4 Prășit mecanic mai 81,72 0,00 0,00 81,72
prășitoare
Prășit mecanic și Tractor, cultivator plante
manual, aplicat prășitoare, remorcă Azot,
5 tratamente iunie cisternă, mașină de 169,65 1,61 18,09 29,12 fungicid, - 1 297,99 297,99 496,76
fitosanitare, stropit și prăfuit, mașină erbicid
erbicidat de erbicidat
Aplicat Tractor, remorcă
6 tratamente iulie cisternă, mașină de 45,00 0,08 24,12 1,93 Fungicid kg 1,5 31,575 47,36 94,29
fitosanitare stropit și prăfuit
Dislocat tufe de Tractor, cultivator plante
7 august 251,55 0,00 0,00 251,55
fasole prășitoare

Pagina 55/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Nr. Denumirea in care se
Cantitate Denumir TOTAL
crt. lucrarii agricole executa Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost
e
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
(zile material
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat
Treierat fasole și
transport
Combină, tractor,
producție, balotat
8 septembrie remorcă, presă de 407,52 0,845 36,45 30,80 Sfoară kg 2 15 30,00 468,32
și transport
balotat fân
producție
secundară
1.685,0 1.188,5 2.942,9
Cost unitar total - 0,00 - - 69,42 -
7 0 9

Situația 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate Denumir
Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa e
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
(zile material
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat
Tractor, plug
Tractor
purtat cu 3
Fertilizat cu încărcător
trupițe,
îngrășăminte hidraulic,
1 octombrie semănătoare 275,01 91,67 0,1 23,64 2,36 Fosfor kg sa 60 1,35 81,00 450,04
chimice, arat, remorcă, grapă
pentru plante
grăpat, discuit stelată, grapă
prășitoare cu disc
cu colț reglabil
și fertilizare
2 Erbicidat, discuit aprilie Tractor, mașină 70,03 Remorcă 23,34 0,08 32,16 2,57 Erbicide l 1,25 85,5 106,88 202,82
pentru încorporat de erbicidat, cisternă, grapă
erbicide semănătoare cu colț reglabil
pentru plante
prășitoare cu disc

Pagina 56/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate Denumir
Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa e
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
(zile material
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat

și fertilizare

Pregătire pat Tractor,


germinativ, semănat combinator cu
tăvălug, Fungicid,
3 aprilie semănătoare 110,98 Remorcă 36,99 0,109 24,12 2,63 nitragin, - 1 625,275 625,28 775,88
pentru plante sămânță
prășitoare cu disc
și fertilizare
Tractor, prășitor
4 Prășit mecanic mai pe 5 rânduri cu 68,10 0,00 0,00 68,10
fertilizator
Tractor, Remorcă
Prășit mecanic și semănătoare cisternă
manual, aplicat pentru plante Azot,
5 tratamente iunie prășitoare cu disc 106,03 35,34 1,61 18,09 29,12 fungicid, - 1 297,99 297,99 468,49
fitosanitare, și fertilizare, erbicid
erbicidat mașină de
erbicidat
Tractor,
semănătoare
Aplicat tratamente Remorcă
6 iulie pentru plante 28,13 9,38 0,08 24,12 1,93 Fungicid kg 1,5 31,575 47,36 86,79
fitosanitare cisternă
prășitoare cu disc
și fertilizare
Tractor, prășitor
Dislocat tufe de
7 august pe 5 rânduri cu 209,63 0,00 0,00 209,63
fasole
fertilizator
Treierat fasole și
Combină,
transport producție,
8 septembrie Tractor 84,90 remorcă, presă 254,70 0,845 36,45 30,80 Sfoară kg 2 15 30,00 400,40
balotat și transport
de balotat fân
producție secundară

Pagina 57/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achiziționarea de echipamente specifice
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
Fasole boabe Productivitate medie (kg/ha) 1.440,00
hectar)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Luna 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Nr. Denumirea lucrarii in care se Cantitate Denumir
Echipament Cost Cost Tarif Cost Cantitat Pret Cost TOTAL
crt. agricole executa e
lucrarea utilizat / unitar Descriere unitar zilnic unitar UM e unitar unitar
(zile material
capacitate (lei/ha) (lei/ha) (lei/zi) (lei/ha) (UM/ha) (lei/UM) (lei/ha)
lucrate/ha) utilizat
451,4 1.188,5 2.662,1
Cost unitar total - 952,80 - - 69,42 -
3 0 5

Pagina 58/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 59/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Grafic de implementare – Anul 1

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
0 0 0 281 0 281 0 0 281 0 0 0 842
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza -
0 0 0 28.053 0 28.053 0 0 28.053 0 0 0 84.160
total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 28.053 0 28.053 0 0 28.053 0 0 0 84.160
Cheltuieli ELIGIBILE

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
0 0 0 28.053 0 28.053 0 0 28.053 0 0 0 84.160
transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cheltuieli eligibile 0 0 0 28.334 0 28.334 0 0 28.334 0 0 0 85.002
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
Cheltuieli NEELIGIBILE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
0 0 0 67 0 67 0 0 67 0 0 0 202
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza -
0 0 0 6.733 0 6.733 0 0 6.733 0 0 0 20.198
total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 6.733 0 6.733 0 0 6.733 0 0 0 20.198
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montaj (procurare)

Pagina 60/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
0 0 0 6.733 0 6.733 0 0 6.733 0 0 0 20.198
transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.572
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.572
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cheltuieli neeligibile 0 325 325 7.125 325 7.125 325 325 7.125 325 325 325 23.972
TOTAL 0 325 325 35.459 325 35.459 325 325 35.459 325 325 325 108.974
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 34.786 0 34.786 0 0 34.786 0 0 0 104.358
- achizitii de active fixe necorporale 0 0 0 348 0 348 0 0 348 0 0 0 1.044
- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si comisioane aferente creditelor
0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 3.572
bancare aferente proiectului
TVA 0 0 0 6.800 0 6.800 0 0 6.800 0 0 0 20.400

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL


Surse de finantare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 28.334 0 0 0 56.668 0 0 0 85.002
Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 17.000 0 11.334 0 0 0 5.667 34.001
Aport propriu 23.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.972
Credit bancar 51.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.001
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 13.600 0 0 6.800 0 0 20.400

Pagina 61/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi
pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si
serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
din data
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro 06.05.2014
de
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
463,56
TOTAL CAPITOL 4 373,839 84,160 89,721 104,358
0
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
468,19
TOTAL GENERAL 377,577 85,002 90,618 105,402
5
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]

Pagina 62/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Data: 06.05.2014

Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 63/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 393,443 88,574 90,618 484,061 108,974
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 64/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.cr (fara TVA) (inclusiv TVA)
Specificatie
t Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000 0,000 0,000 0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 0,000 0,000 0,000 0,000
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 0,000 0,000 0,000 0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral
0,000 0,000 0,000 0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000 0,000 0,000 0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi 0,000 0,000 0,000 0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi
0,000 0,000 0,000 0,000
auditului energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii 0,000 0,000 0,000 0,000
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
executie
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când 0,000 0,000 0,000 0,000
aceasta nu intră în tarifarea proiectării

Pagina 65/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.cr (fara TVA) (inclusiv TVA)
Specificatie
t Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea
contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru 0,000 0,000 0,000 0,000
verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
TOTAL 3,738 0,842 0,897 4,635 1,044
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1 Achizitie utilaje agricole
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de
2 rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000
compartimentări, finisaje)
3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalaţii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalaţii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje şi echipamente de transport 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
3 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 373,839 84,160 89,721 463,560 104,358
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 66/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.cr (fara TVA) (inclusiv TVA)
Specificatie
t Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
5.1.1 0,000 0,000 0,000 0,000
santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
comisionul băncii finanţatoare 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
0,000 0,000 0,000 0,000
controlul calităţii lucrărilor de construcţii
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
0,000 0,000 0,000 0,000
urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 15,866 3,572 0,000 15,866 3,572
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numărul de oferte estimative de preț obținute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 67/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 108.974 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 34.001 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
Plan financiar neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 34.001 34.001
Sursele de finantare pentru completarea
51.001 23.972 74.973
necesarului de finantare din care:
- autofinantare 23.972 23.972
- imprumuturi 51.001 51.001
TOTAL PROIECT 85.002 23.972 108.974

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 108.974
Valoarea eligibila (Euro): 85.002

Valoarea neeligibila (Euro): 23.972 Euro, include:


 comisioane bancare si costul creditului: 3.572 Euro
 valoarea TVA: 20.400 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 – septembrie 2016.

Pagina 68/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Grafic de implementare – Anul 1

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta x x x
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice x x x
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x

Pagina 69/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Solicitantul are in exploatare o suprafata de 60 hectare, cultivate cu grau comun, orz, porumb, floarea-
soarelui, soia, rapiță și fasole boabe. Suprafata aferenta fiecarei culturi se va pastra in fiecare an de
operare, dar se va realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel
incat sa se obtina o productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Productivitat
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura e
operare operare operare operare operare
(kg/ha)
1 Grau comun 4.200,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Orz 4.800,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Porumb 4.800,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Floarea-soarelui 1.920,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Soia 1.800,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 Rapita 2.160,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Fasole boabe 1.440,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL - 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
 Valoarea totala a investitiei propuse este de 484.061 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
 Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
 Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.

 Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

 Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

 Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea plantelor de camp

 Capacitatea fermei vegetale va fi de 60 ha cultivate cu grau comun, orz, porumb, floarea-soarelui, soia,
rapita si fasole boabe
 In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: grau comun, orz,
porumb, floarea-soarelui, soia, rapita si fasole
 Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pagina 70/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
 Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
 Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
 Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Valoare
Valoare de Valoare Durata de
N amortizare
Denumire echipament intrare amortizabila amortizare
r anuala
(lei fara TVA) (lei fara TVA) (ani)
(lei/an)
1 Tractor 151.028,00 90.616,80 6 15.102,80
2 Plug reversibil 27.318,30 16.390,98 5 3.278,20
3 Combinator cu tăvălug 7.817,92 4.690,75 5 938,15
4 Prășitor pe 5 rânduri 14.658,60 8.795,16 5 1.759,03
Semănătoare pentru plante
5 26.874,10 16.124,46 5 3.224,89
păioase cu disc și fertilizare
Semănătoare pentru plante
6 66.185,80 39.711,48 5 7.942,30
prășitoare cu disc și fertilizare
7 Masina de erbicidat 79.956,00 47.973,60 4 11.993,40
TOTAL 373.838,72 224.303,23 - 44.238,77
 Se considera ca in anul anterior implementarii proiectului, solicitantul a avut un disponibil de numerar in
valoare de 40.000 lei, aferent activitatii agricole desfasurate
 Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca media perioadei 2008-2012 astfel:
Anul Anul Anul Anul Anul Pret
Cultura
2008 2009 2010 2011 2012 mediu
Grau 0,71 0,48 0,59 0,89 0,93 0,72
Orz 0,83 0,57 0,59 0,92 1,02 0,79
Porumb 1,01 0,67 0,71 1,01 1,05 0,89
Floarea-soarelui 1,19 0,88 1,22 1,64 1,88 1,36
Soia 1,32 0,96 1,23 1,31 1,71 1,31
Rapita 1,24 0,97 1,25 1,62 1,83 1,38
Fasole boabe 3,96 6,58 7,14 4,44 2,7 4,96
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica
 Subvenția pentru anul 2013 a fost stabilită la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-
presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subvenția aferentă anului 2013.

Pagina 71/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

INCASARI
 Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha


N An 1 Luna valorificare
Denumire cultura
r implementare cultura
1 Grau comun 15,00 iulie
2 Orz 12,00 iulie
3 Porumb 15,00 septembrie
4 Floarea-soarelui 4,00 august
5 Soia 2,00 octombrie
6 Rapita 5,00 iunie
7 Fasole boabe 7,00 septembrie
TOTAL 60,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul anului de implementare sunt
sintetizate in tabelul urmator:

Ipoteze incasari
implementare
N Productivitate Pret vanzare Luna primire
Denumire cultura UM Subventie
r (kg/ha) (lei/kg) subventie
1 Grau comun 4.200,00 0,72 kg 711,48 septembrie
2 Orz 4.800,00 0,79 kg 711,48 septembrie
3 Porumb 4.800,00 0,89 kg 711,48 septembrie
4 Floarea-soarelui 1.920,00 1,36 kg 711,48 septembrie
5 Soia 1.800,00 1,31 kg 711,48 septembrie
6 Rapita 2.160,00 1,38 kg 711,48 septembrie
7 Fasole boabe 1.440,00 4,96 kg 711,48 septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul
„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
 Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 106.484 lei.
 Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
 Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 226.547 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

51.001 EUR
Valoare credit
226.547 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni

Pagina 72/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 1 0 0 0 226.547
Luna 2 0 1.442 1.442 226.547
Luna 3 0 1.442 1.442 226.547
Anul 1 de implementare

Luna 4 0 1.442 1.442 226.547


Luna 5 0 1.442 1.442 226.547
Luna 6 0 1.442 1.442 226.547
Luna 7 0 1.442 1.442 226.547
Luna 8 0 1.442 1.442 226.547
Luna 9 0 1.442 1.442 226.547
Luna 10 0 1.442 1.442 226.547
Luna 11 0 1.442 1.442 226.547
Luna 12 0 1.442 1.442 226.547
Luna 13 3.776 1.442 5.218 222.772
Luna 14 3.776 1.418 5.194 218.996
Luna 15 3.776 1.394 5.170 215.220
Anul 1 de prognoza

Luna 16 3.776 1.370 5.146 211.444


Luna 17 3.776 1.346 5.122 207.668
Luna 18 3.776 1.322 5.098 203.893
Luna 19 3.776 1.298 5.074 200.117
Luna 20 3.776 1.274 5.050 196.341
Luna 21 3.776 1.250 5.026 192.565
Luna 22 3.776 1.226 5.002 188.789
Luna 23 3.776 1.202 4.978 185.014
Luna 24 3.776 1.178 4.954 181.238
Luna 25 3.776 1.154 4.930 177.462
Luna 26 3.776 1.130 4.906 173.686
Luna 27 3.776 1.106 4.882 169.910
Anul 2 de prognoza

Luna 28 3.776 1.082 4.858 166.135


Luna 29 3.776 1.058 4.834 162.359
Luna 30 3.776 1.034 4.809 158.583
Luna 31 3.776 1.010 4.785 154.807
Luna 32 3.776 986 4.761 151.032
Luna 33 3.776 962 4.737 147.256
Luna 34 3.776 938 4.713 143.480
Luna 35 3.776 913 4.689 139.704
Luna 36 3.776 889 4.665 135.928
Luna 37 3.776 865 4.641 132.153
Luna 38 3.776 841 4.617 128.377
Luna 39 3.776 817 4.593 124.601
Anul 3 de prognoza

Luna 40 3.776 793 4.569 120.825


Luna 41 3.776 769 4.545 117.049
Luna 42 3.776 745 4.521 113.274
Luna 43 3.776 721 4.497 109.498
Luna 44 3.776 697 4.473 105.722
Luna 45 3.776 673 4.449 101.946
Luna 46 3.776 649 4.425 98.171
Luna 47 3.776 625 4.401 94.395
Luna 48 3.776 601 4.377 90.619
Luna 49 3.776 577 4.353 86.843
Luna 50 3.776 553 4.329 83.067

Pagina 73/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 51 3.776 529 4.305 79.292
Luna 52 3.776 505 4.281 75.516
Luna 53 3.776 481 4.257 71.740
Luna 54 3.776 457 4.233 67.964
Luna 55 3.776 433 4.208 64.188
Anul 4 de prognoza

Luna 56 3.776 409 4.184 60.413


Luna 57 3.776 385 4.160 56.637
Luna 58 3.776 361 4.136 52.861
Luna 59 3.776 337 4.112 49.085
Luna 60 3.776 313 4.088 45.309
Luna 61 3.776 288 4.064 41.534
Luna 62 3.776 264 4.040 37.758
Luna 63 3.776 240 4.016 33.982
Anul 5 de prognoza

Luna 64 3.776 216 3.992 30.206


Luna 65 3.776 192 3.968 26.431
Luna 66 3.776 168 3.944 22.655
Luna 67 3.776 144 3.920 18.879
Luna 68 3.776 120 3.896 15.103
Luna 69 3.776 96 3.872 11.327
Luna 70 3.776 72 3.848 7.552
Luna 71 3.776 48 3.824 3.776
Luna 72 3.776 24 3.800 0
TOTAL 226.547 59.858 286.405 0
 Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
 Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 162.034 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 63.096 lei

o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate

conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
 Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

 Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:

Pagina 74/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Alte plati lei
N Valoare Luna efectuare
Denumire plata
r (lei) plata
1 Cheltuieli administrative 80,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 150,00 PLATA LUNARA
TOTAL 230,00 -
De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


lei/an
N An 1
Denumire plata
r implementare
1 TVA 32.739
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 7.133
3 Impozit pe venitul net 9.146
TOTAL 49.017
 Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 463.560 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha


N An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Denumire cultura
r operare operare operare operare operare
1 Grau comun 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2 Orz 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3 Porumb 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
4 Floarea-soarelui 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 Soia 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 Rapita 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7 Fasole boabe 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


N Productivitate Pret vanzare Subventie
Denumire cultura UM
r (kg/ha) (lei/kg) (lei/ha)
1 Grau comun 4.200,00 0,72 kg 711,48
2 Orz 4.800,00 0,79 kg 711,48
3 Porumb 4.800,00 0,89 kg 711,48
4 Floarea-soarelui 1.920,00 1,36 kg 711,48
5 Soia 1.800,00 1,31 kg 711,48
6 Rapita 2.160,00 1,38 kg 711,48
7 Fasole boabe 1.440,00 4,96 kg 711,48

Pagina 75/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul
„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
 Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
 Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 173.730 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 102.250

o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate

conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
 Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor

Contributii asigurari Total plati aferente


N Nr. Salariu brut
Functie sociale si de sanatate salariilor
r persoane (lei/luna)
(lei/luna) (lei/luna)

1 Tehnician agricol 2 950,00 266,00 2.432,00


TOTAL 2 - - 2.432,00
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul


net
N An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Denumire plata
r operare operare operare operare operare
1 TVA 25.161 25.161 25.161 25.161 25.161
Contributii fiscale datorate de
2 4.481 4.671 4.862 5.052 5.242
Intreprinderea Individuala
3 Impozit pe venitul net 1.856 2.380 2.903 3.427 3.950
TOTAL 31.498 32.212 32.925 33.639 34.353
 Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:

Pagina 76/77
Memoriu justificativ Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Alte plati lei


N Valoare Luna efectuare
Denumire plata
r (lei) plata
1 Cheltuieli administrative 80,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 150,00 PLATA LUNARA
TOTAL 230 -

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Total an
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4
5
UM
Nr.crt
Specificatie Valoare
.
Valoare investitie(Vi)= valoarea
1 LEI 393.446
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a
2 ANI 1,5659
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
3 numerar (RAFN) - trebuie sa fie Numeric 1,70 1,81 1,92 2,05 2,20
mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare 8%
Valoare actualizata neta (VAN)
5 LEI 1.461.714
- trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
6 sfarsitul perioadei - trebuie sa fie LEI 203.178 214.601 228.771 245.690 265.356
pozitiv

Pagina 77/77