Sunteți pe pagina 1din 36

AsocIAȚIA

„sAlvAtorII prAhovenI”

InspectorAtul pentru
sItuAţII de urgenţă Paza bună trece
,,ŞerbAn cAntAcuzIno’’
Al JudeţuluI prAhovA primejdia rea!

Ascultă, învață,
respectă!
Jocuri, exerciții
pentru învățământul preșcolar

1
INSPECTORATULăPENTRUăSITUA IIăDEăURGEN ă
,,ŞERBANăCANTACUZINO’’ăALăjUDE ULUIăPRAhOvA

Coordonatori și consultanţi de specialitate:


(î) inspector șef lt. col. ing. Mihai drăgAn
adj. inspector şef col. ing. Florin ŞteFAn
Coordonatorii organizării și desfășurării activităților
în instituțiile de învățământ:
cpt. constantin croItoru
plt. adj. Marius MIhAI
plt. maj. raluca vAsIloAe

Colectiv autori: prof. înv. preşc. dr. Mariana Ilie


prof. înv. preşc. CorneliaăDragomir
prof. înv. preşc. Liliana Soare

Coperţi:ăPuiuăManu,ăŞerbanăAndreescu
Graică şi tehnoredactare: Laura Mihai

Materialulă aă fostă realizată înă colaborareă cuă Inspectoratulă Şcolară jude eană
PrahovaăşiăCasaăCorpuluiăDidacticăPrahovaăşiăesteăavizatădeăInspectoratulă
GeneralăpentruăSitua iiădeăUrgen .

DescriereaăCIPăaăBiblioteciiăNa ionaleăaăRomâniei
Ascult ,ăînva ,ărespect :ăpazaăbun ătreceăprimejdiaărea. - Ploieşti:
Explorator, 2016
ISBN 978-606-8726-00-7

087.5:614.8

© 2016, EDITURA EXPLORATOR

Tipar şi distribuţie: Editura Explorator


Ploieşti, Prahova, str. George Coşbuc nr. 2
Tel. 0244-511244, 0723-387255, 0745-367226, 0244-595348
Fax: 0244-519466
E-mail: ofice@cutezatorii.ro, www.crepuscul.ro, www.cutezatorii.ro

2
CUVÂNT INTRODUCTIV
Cuvânt introductiv
Necesitatea cunoaşterii şi aplicării normelor de prevenire, precum şi a
mijloacelor de intervenţie
Necesitatea pentru stingerea
cunoaşterii incendiilor
şi aplicării normelorconstituie o prioritate
de prevenire, a educaţiei
precum şi a
copiilor încădedin
mijloacelor copilărie.pentru stingerea incendiilor constituie o prioritate a educaţiei
intervenţie
copiilor încă din copilărie.
Lucrarea de faţă propune copiilor din învâţământul preşcolar o serie de exerciţii
interactive şi stimulative
Lucrarea printr-o copiilor
de faţă propune abordaredin
care are menirea
învâţământul de a-i provoca
preşcolar şi incita
o serie de pe
exerciţii
cei mici la dialog,
interactive cât şi prin
şi stimulative prezentarea
printr-o abordareunor
caretematici speciice
are menirea situaţiilor
de a-i provoca de urgenţă,
şi incita pe
caremici
cei vizează comportamentul
la dialog, copiilor în caz
cât şi prin prezentarea detematici
unor cutremure, incendii,
speciice alunecări
situaţiilor de teren
de urgenţă,
şi inundaţii,
care vizează urmărind formarea
comportamentul unor deprinderi
copiilor şi cunoştinţe
în caz de cutremure, care să alunecări
incendii, îi ajute pe de
ceiteren
mici
săinundaţii,
şi facă faţă urmărind
situaţiilor formarea
diicile, aiunor
căror protagonişti
deprinderi ar putea icare
şi cunoştinţe la un
să moment dat.
îi ajute pe cei mici
să facă faţă situaţiilor diicile, ai căror protagonişti ar putea i la un moment dat.
Plecând de la principiul că este mai simplu să previi un incendiu decât să intervii
pentru stingerea
Plecând de lui,
la preşcolarii
principiul căsunt
esteajutaţi să conştientizeze
mai simplu cauzele decât
să previi un incendiu şi împrejurările
să intervii
generatoare
pentru de incendii,
stingerea să-şi creeze
lui, preşcolarii suntun spirit să
ajutaţi preventiv, să cunoască
conştientizeze modul
cauzele de apelare a
şi împrejurările
serviciului unic
generatoare de urgenţe
de incendii, 112,creeze
să-şi să cunoască
un spiritşipreventiv,
să exerseze
să modul de comportare
cunoască în cazul
modul de apelare a
producerii unic
serviciului unei de
situaţii de urgenţă.
urgenţe 112, să cunoască şi să exerseze modul de comportare în cazul
producerii unei situaţii de urgenţă.
Cultivarea copilului în domeniul situaţiilor de urgenţă contribuie la formarea
unei personalităţi mai puternice,
Cultivarea copilului preîntâmpinarea
în domeniul situaţiilor deobstacolelor care apar
urgenţă contribuie în mod
la formarea
neprevăzut
unei precum şi
personalităţi luarea
mai deciziilor
puternice, în mod raţional.
preîntâmpinarea obstacolelor care apar în mod
neprevăzut precum şi luarea deciziilor în mod raţional.
Să ne gândim la copiii noştri! Educaţia lor este un atribut al maturităţii, munca
pentru educaţia lor este
Să ne gândim condiţia
la copiii vieţii,Educaţia
noştri! înţelepciunea,
lor estefericirea şi răsplata.
un atribut al maturităţii, munca
pentru educaţia lor este condiţia vieţii, înţelepciunea, fericirea şi răsplata.
Lt.ăcol.ăing.ăMihaiăDR GAN
(Î)ăINSPECTORăŞEFăALăINSPECTORATULUIăPENTRUăSITUA IIă
Lt.ăcol.ăMihaiăDR GAN
DEăURGEN ÎMPUTERNICITăINSPECTORăŞEFăALăISUăPRAhOvA
ă,,ŞERBANăCANTACUZINO’’ăALăjUDE ULUIăPRAhOvA

3
Efectele beneice ale focului

curățEnia
De
primăvară

D Ș lșur , pârjole te,


Omului, mult folose te.
DaȘ nu-i supravegheat,
Este greu șe Șontrolat.

prEgătirEa
hranEi

• IșentiiȘ i num r efeȘtele beneiȘe


ale foȘului.
• Deseneaz Șrenguțe usȘate.

4
Efectele beneice ale focului

)
brutarie
Moale, alb i pufoas ,
O g se ti pe oriȘe mas .

• Deseneaz proșuse șe paniiȘație.

• Taie obieȘtul Șare nu este proșus șe paniiȘație.

5
aprinderea focului
povestea: „Fetița cu chibrituri”

Cu Șhibritul nu m joȘ,
C -i periȘol, s iau foȘ.

• Care sunt persoanele responsabile pentru a folosi


sursele șe aprinșere ale foȘului? Coloreaz -le.
• Taie Șu o linie persoanele Șare nu au voie s umble Șu foȘul.

• Deseneaz beți oare.

6
Efectele negative ale focului
„Focul nu-i o joacă!”

Într-o șimineaț , M riuȘa r mas

singur în a luat Șutia Șu

i a aprins o .

Speriat , a șat șrumul lumân rii aprinse jos

i a strigat ajutor !!!


a intervenit repeșe i

a stins foȘul Șu . Cu Șe se poate stinge foȘul?

• Une te punȘtele i spune Șe Șuvinte ai


șesȘoperit.
• ÎnȘerȘuie te obieȘtele pe Șare le folose ti la
stingerea foȘului.
apa
• Deseneaz Șu Șe s-a juȘat M riuȘa.

7
Incendiul

Din sȘânteie m-am n sȘut,


Casa-n sȘrum am pref Șut.

• Une te punȘtele i al Șare este num rul la Șare


sun m în Șaz șe urgenț .

112 • Caut opusul Șuvântului APRINS.


• DesȘrie imaginea i spune Șe ai Șonstatat?
• Unșe sun m în Șaz șe inȘenșiu?

• Denume te bunurile șin Șas Șare pot i șistruse. Deseneaz .

8
Efectele focului asupra organismului

Frige, arșe i... m șoare!


Cine e șu manul oare?

• Povesteşte o întâmplare real sau imaginar legat șe


efeȘtele foȘului. De Șe este mânuţa banșajat ?
• IșentiiȘ organele șe simț Șare pot i afeȘtate în Șaz șe:
explozie, inȘenșiu. ÎnȘerȘuie te-le.
• JoȘuri șistraȘtive:
„DesȘhișe ureȘhea bine”, „De-a baba oarba”, etȘ. 9
Pompierii

• Une te punȘtele i spune Șe ai șesȘoperit.


Coloreaz .
• Deseneaz sȘara pompierilor.
• SȘrie în etiȘhet litera Șu Șare înȘepe Șuvântul
INSTINCTOR (sting tor).

SȘar , ap i furtun
Cu ma ina e pe șrum
FoȘul el îl potole te.
I
Ia ghiȘe te, Șine este? I
• Creeaz o poveste Șu înȘeput șat Șu i șespre
10
risȘurile profesiei șe pompier.
vreau să iu pompier!

Tat l meu e pompier.


Vreau s iu, i eu, Șa el.

• IșentiiȘ obieȘtele Șare aparțin pompierului. Coloreaz -le.

• DesȘrie eȘhipamentul pompierului.

• Caut opusul Șuvintelor: Șurajos, harniȘ, viaț .

• Vrei s i pompier? De Șe? 11


aparate care folosesc curentul electric

,,Chibzuie te bine înainte șe a aȘționa.”


PITAGORA

• ÎnȘerȘuie te i Șoloreaz aparatele eleȘtriȘe pe Șare le ai aȘas .


• Enumer alte aparate eleȘtriȘe.

• Deseneaz membrii familiei responsabili Șu utilizarea lor.

12
unde sunăm ... ?

Cânș periȘolul e mare


Ce num r apel m oare?

• DesȘoper num rul la Șare sun m în Șaz șe

• ÎnȘerȘuie te Șifrele. SȘrie num rul în Șaset .

7 2 5 1
6 1 8 34
13
Eroii noștri de azi

În eȘhip , toți luȘreaz .


Viața omului salveaz .

POLITIA

• Une te punȘtele i șesȘoper ma inile -


șenume te-le.
• DisȘut șespre ieȘare în parte i Șoloreaz .

14
Eu vreau să iu ...

Te-ai gânșit, Șe vei i oare,


Cânș vei Șre te i tu mare?

• IșentiiȘ i șenume te persoanele impliȘate în salvarea vieților.

• Deseneaz în etiȘhete obieȘte speȘiiȘe ieȘ rei profesii.


Ce vrei s ii?

• JoȘuri șe rol: „De-a șoȘtorul”, „De-a polițistul”,


• „De-a pompierul”.
15
rapiditate și promtitudine
Arșe Șasa i trosne te.
Cine foȘul potole te?

• Ajut pompierii s ajung la inȘenșiu în Șel mai sȘurt timp.


• Traseaz șrumul Șel mai sȘurt Șu albastru
i pe Șel mai lung Șu ro u.
• Coloreaz ma ina pompierilor i Șasa în l Ș ri.
16
GPS

Destinația g se te,
Misiunea înșepline te.

• Coloreaz literele i spune Șe ai șesȘoperit?


Ce tii șespre aȘest sistem?

• Une te punȘtele, spune Șe ai șesȘoperit i Șontinu .

• Deseneaz telefonul mobil sau GPS-ul pompierului.


17
Fenomene meteo periculoase

Norii grei, întuneȘați,


De-o s geat spinteȘați.

fulgerul • Deseneaz fulgerul.

ploaia
• Deseneaz o umbrel .

tornada • Deseneaz tornașa.

• Ce efeȘte negative poate avea fulgerul? Dar ploaia abunșent ?


• tiți Șe este tornașa? Care sunt efeȘtele ei?
Coșul Culorilor, pentru avertiz ri meteo.
condiții meteo foarte
Nu sunt Fenomene
pericol ridicat periculoase pentru
prevăzute meteo
de vânt/ ploi/ sănătatea oamenilor:
fenomene obișnuite, care
grindină/ ger / furtuni/ călduri foarte
meteo pot deveni
căldură mare. mari/ ploi abundente/
periculoase. periculoase.
18 geruri/ viscol.
visul lui andrei

MISIuNE
• Deseneaz în ieȘare etiȘhet un obieȘt Șare
s înȘeap sau s Șonţin litera șesenat .
• Une te punȘtele i spune Șe ai șesȘoperit.
• Moșeleaz literele.

• Deseneaz sting torul.


19
De sărbători

În brașul meu...șe CR CIUN,


ArtiiȘii...n-am s pun.

• Împoșobe te brașul!
• Care sunt periȘolele folosirii artiiȘiilor?

• Deseneaz br șuți în etiȘhet .

20
Evacuarea în caz de urgență

• Coloreaz bloȘul Șare are


sȘara șe inȘenșiu.

• DisȘut moșul în Șare eliberezi


Șl șirea în Șaz șe inȘenșiu.

evacuare
Cânș alarma sun taaaaare
Ne preg tim șe EVACUARE.

• Deseneaz s geți la stânga i la șreapta.

21
ce faceți în caz de cutremur?

Cu migal i r bșare
Ce-a Șonstruit Naf – Naf oare?

• Taie Șu o linie loȘurile unșe nu ai voie s te retragi


în Șaz șe Șutremur.
• Coloreaz obieȘtele Șare te pot proteja.
• Construie te șin Șuburi un imobil.
• Aminte te-ți povestea: „Cei trei purȘelu i”.

• Deseneaz o Șas trainiȘ Șa a lui Naf-Naf.

22
Orice secundă contează

Î i risȘ viața i....salveaz .


SECUNDA...pentru el Șonteaz .

• Creeaz o poveste în Șare s folosiți i


urm toarele Șuvinte:
pompier, apel șe urgenț , intervenție rapiș , eȘhip ,
plan șe m suri, Șuraj, prușenț i responsabilitate.
23
trusa de prim ajutor

tic
io
tib
an
Rivanol

Ce îți e șe ajutor
Cânș te-aȘȘișentezi u or?

• IșentiiȘ i înȘerȘuie te obieȘtele pe Șare le folosim


în Șaz șe aȘȘișent, șin trusa sanitar .
• Cine aȘorș primul ajutor?
• DisȘut șespre situațiile șe urgenț .
24
intervenție de urgență

Suntem prea miȘi Șa s folosim:


aragazul, ierul șe Ș lȘat, Șhibritul, lumânarea

i alte aparate Șare folosesȘ Șurentul eleȘtriȘ sau gazele.


25
protejează-ți capul în caz de cutremur!

Nu-i Șomputer i gânșe te


Spune iute Șine este?

• SeleȘteaz obieȘtele Șare


îți pot proteja Șapul în Șaz șe Șutremur.
• Coloreaz -le!

26
cum procedezi în caz de cutremur
când te ali în curtea grădiniței?
Capul tu ți-l oȘrote te
Cânș periȘolul pânșe te!

Evitați zonele în Șare ar putea Ș șea obieȘtele șe la în lțime:


aȘoperi uri, Ș r miș , țigl , geamuri, Șabluri, ȘopaȘi etȘ

• Ce trebuie s -ți aȘoperi Șu mâinile în Șaz șe Șutremur?


ÎnȘerȘuie te i Șoloreaz .
• ÎnȘerȘuie te i Șoloreaz Șopilul a ezat (CULCAT)
în poziția ȘoreȘt .
27
plan de evacuare
În Șaz șe periȘol mare folosim inșiȘatoare:

LOC DE ADUNARE ÎN CALE DE EVACUARE


CAZ DE EVACUARE

• InșiȘ prin s geți Șalea pe Șare trebuie s o urmeze


ieȘare Șopil spre Șalea șe evaȘuare i loȘul șe așunare.
• Deseneaz Șopiii în spațiul șe grupare.

28
alte echipamente de alarmare
în caz de cutremur
Spune-ți iute: Șine oare,
ș un semn șe avertizare?

• G se te sinonimul Șuvântului SEISM


• Coloreaz animalele Șare prevestesȘ Șutremurul.
tiați Ș ...
... în Șaz șe Șutremur se folose te un semnal șe alarm șistinȘt,
Șa șe exemplu: ȘinȘi sunete Șu șurat șe 8 seȘunșe Șu pauz șe
5 seȘunșe între ele!
... unele animale presimt Șutremurele? pe ti, Șâini, pisiȘi, oareȘi,
p s ri - șevin mai nelini tiți înaintea unui Șutremur.
29
ce a reținut măriuca?

Indicatoare pentru evacuare

CALE DE EVACUARE
PUNCT DE PRIM AJUTOR LOC DE ADUNARE ÎN
CAZ DE EVACUARE

Indicatoare pentru echipamente utilizate în caz de incendiu

BUTON DE DIRECŢIE ţ
STINGĂTOR
ALARMARE DE URMAT

Indicatoare de interzicere

NU FOLOSIŢI LIFTUL PERICOL DE ATENŢIE!


NU ATINGEŢI NU FOLOSI฀I LIFTUL ÎN CAZ DE INCEND
PERICOL
ÎN CAZ DE INCENDIU ELECTROCUTARE
ELECTRIC

M riuȘa i-a luat


JuȘ riile în pat.
Cartea u or r sfoie te,
NU FOLOSI฀I LIFTUL ÎN CAZ DE INCENDIU

P pu ile instruie te.


30
important de reținut!

• ÎnȘerȘuie te obieȘtele pe Șare trebuie s le Șonțin


ruȘsaȘul pentru situații șe urgenț

În Șaz șe Șutremur:
• întrerupeți alimentarea Șu gaze i energie eleȘtriȘ ;
• iți Șalmi! Nu intrați în paniȘ ;
• evitați sȘ rile;
• asȘultați rașioul i exeȘutați instruȘțiunile autorit ților;
• înșep rtați-v șe Șl șiri;
• nu atingeți Șablurile eleȘtriȘe;
• nu folosiți asȘensorul;
• nu v înghesuiți la ie ire.
31
Evaluare
1. Unșe suni în Șaz șe inȘenșiu?

2. Care este ȘasȘa pompierului? ÎnȘerȘuie te-o.

3. ÎnȘerȘuie te sting torul.

4. IșentiiȘ pompierul.

5. Ce a vrut s aprinș M riuȘa? ÎnȘerȘuie te.

6. Deseneaz sȘara pompierului.

7. Coloreaz etiȘheta în Șare sȘrie GPS.

R P S S R T G P S S P G

8. Compune o poveste în Șare personajul prinȘipal s ie un


pompier.
32
ISBN 978-606-8726-00-7