Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

CAPITOLUL 1 .............................................................................................................................. 2

1.1 Considerații generale privind dreptul de beneficiere asupra resurselor


naturale..................................................................................................................................................... 2

CAPITOLUL 1
1.1 Considerații generale privind dreptul de beneficiere asupra resurselor naturale

2
În literatura de specialitate dreptul de beneficiere asupra RN reprezintă o instituție juridică din
sistemul dreptului ecologic, proprie acestei ramuri de drept, care cuprinde o totalitate de norme
juridice ecologice cu caracter omogen care reglementează relațiile dintre subiecți, în legătură cu
atribuirea, posesia, folosirea, autorizarea și licențierea exploatării resurselor naturale, precum și
retragerea din folosință a acestora.

Concomitent, dreptul de beneficiere asupra RN reprezintă un drept subiectiv real al unui


beneficiar concret, prin intermediul și cu ajutorul căruia acesta poate exploata cantitativ și calitativ
RN fie în scopuri personale și/sau în scopuri economice (de profit).

Din acest punct de vedere, dreptul de a utiliza RN se clasifică în două tipuri:

Beneficiere Beneficiere
generală specială

Beneficierea generală – tipul de beneficiere în urma căruia persoana fizică își satisface
necesitățile vitale utilizând RN.

Acest tip de beneficiere este recunoscut tuturor cetatenilor din momentul nasterii pana la deces
si este determinata de necesitatile vitale ale acestora , de a vietui intr-un mediu curat ,de a respira
de a consuma apa potabila ,de a se afla liber in paduri.

Acest drept este realizat de actre sbiectii respectivi fara autorizatii,licente ..etc

Beneficierea specială – tipul de beneficiere, prin intermediul și cu ajutorul căruia beneficierul


exploatează cantitativ și calitativ RN în bază de autorizație și/sau licență în scopuri economice (de
profit).Asadar, este recunoscuta doar unor categorii de PF, PJ si este determinatde regula de
necesitatișe economice ale acestora:

- Exploatarea zacamintelor minerale utile;


- Utilizarea apei in scopuri industriale, pentru irigare;
- Dobandirea energiei electrice, prelucrarea lemnului, vanat, pescuit, evacuarea in
atmosfera a substantelor nocive etc.

3
Acest drept este realizat in baza unui act juridic - licenta, autorizatie, bilet silvic, contract de
arenda, locatiune concesiune etc.1

In acest sens, merita a fi mentionat Ordinul ministrului ecologiei si resurselor naturale cu


privire la autorizarea activitatilor ce tin de folosirea resurselor naturale si prevenirea poluarii
mediului-nr.20, 14.03.2005 2
Examinarea cererilor şi perfectarea materialelor pentru autorizarea activităţilor ce ţin de
folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării mediului se efectuează de către direcţiile de
specialitate ale aparatului central al ministerului conform competenţelor:
- folosirea resurselor naturale - Direcţia principală resurse naturale (dl M.Coca), cu antrenarea,
după caz, a experţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Serviciului Piscicol;
- managementul deşeurilor - Direcţia principală prevenirea poluării (dl M. Iftodi), cu
antrenarea, după caz, a experţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi INECO;
- producerea, importul, exportul şi reexportul utilizarea substanţelor ce distrug stratul de ozon
(SDO), echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe - Direcţia principală arii
protejate şi biodiversitate (dna V.Caldaruş), Oficiul "Ozon" (dl A.Tărîţă).
Setul de documente necesar pentru iniţierea examinării adresării pentru obţinerea autorizaţiei
va fi constituit, după caz, din:
- cerere;
- copia Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat şi extras din Statut, care
atestă dreptul de a practica genul de activitate respectiv (cu prezentarea originalului actelor) -
pentru agenţii economici;
- copia licenţei;
- avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi altor instituţii de specialitate;
- avizele organelor teritoriale de mediu şi autorităţilor publice locale.
Cererile de autorizare a activităţilor ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării
mediului se vor examina în termen de pînă la 5 zile, cu excepţia cazurilor cînd este necesară
expertiza ecologică de stat, expertiza ştiinţifică sau obţinerea unor avize.

1
Dr Mediului – Pavel Zamfir, Vera Macinskaia. Chisinau 2009, pag. 48
2
Ordinul ministrului ecologiei si resurselor naturale cu privire la autorizarea activitatilor ce tin
de folosirea resurselor naturale si prevenirea poluarii mediului-nr.20, 14.03.2005

4
Ordinul stabileste urmatoarele autorizaţii:
001 - pescuitul industrial în bazinele acvatice naturale
002 - producerea, importul, exportul şi reexportul utilizarea substanţelor ce distrug stratul de
ozon (SDO), echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe
003 - dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, şerpi,
broaşte etc.)
004 - colectarea plantelor spontane, inclusiv medicinale
005 - gestionarea deşeurilor

Deși, beneficierea generală aparține persoanelor fizice în scopul satisfacerii necesităților


personale, legislația ecologică limitează acest drept. A se vedea: legea apelor, codul silvic, legea
privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura.

Se consideră că dreptul de beneficiere specială poate fi exercitat sub mai multe forme:

A) Beneficiere primară
B) Beneficiere secundară

C) Beneficiere comună
D) Beneficiere separată
Forma de beneficiere de RN este determinată de destinația, scopul și modul de folosire a RN.

Scopul – este stabilit, în conformitate cu legislația ecologică specială, în autorizații și/sau licențe
eliberate de către organele de protecție a mediului de competență specială. De asemenea, legislația
ecologică prevede și cazurile de sistare, suspendare, încetare a dreptului de folosință asupra RN.

Totodată, dreptul de beneficiere asupra RN se examinează în literatura de specialitate și în calitate


de raport juridic reglementat de normele juridice ecologice speciale, raport care apare între
organele administrației publice și persoanele fizice/juridice (potențiali beneficiari), în legătură cu
atribuirea în folosință a RN, exploatarea calitativă și cantitativă a RN, eliberarea licențelor și
autorizațiilor, inclusiv retragerea din folosință a acestora.

Delimitarea acestui raport juridic este necesară pentru a determina cu certitudine organul abilitat
cu gestionarea resurselor naturale, statutul beneficiarului de resurse naturale, volumul drepturilor

5
și obligațiunilor, inclusiv modalitatea și procedura de autorizare, licențiere și retragere din
folosință a RN.

Analizând legislația ecologică, putem determina câteva forme de realizare a dreptului de


beneficiere asupra RN după obiect:

A) Beneficierea funciară – exploatarea cantitativă și calitativă a cotelor de teren


și/sau sectoarelor de teren;
B) Beneficierea silvică – exploatarea cantitativă și calitativă a produselor
principale și/sau secundare (accesorii) ale pădurii;
C) Beneficierea acvatică – exploatarea cantitativă și calitativă a resurselor
acvatice și/sau corpurilor de apă;
D) Beneficierea subsolului (minieră) – reprezintă exploatarea cantitativă și
calitativă a zăcămintelor minerale utile
E) Beneficierea regnului animal – reprezintă exploatarea animalelor sălbatice,
aflate în libertate și /sau semi-libertate (inclusiv păsările sălbatice) – obiecte
ale vânatului;
(nu intră aici animalele domestice, animalele sălbatice în colecții private,
animalele de companie, animalele sălbatice aflate în captivitate);
F) Beneficierea piscicolă – exploatarea resurselor piscicole aflate în corpurile de
apă naturale (Prut, Nistru);
- Pescuitul de amator;
- Pescuitul sportiv;
- Pescuitul industrial (comercial).
Tot ce este crescuc în corpuri de apă private nu constituie obiect al beneficierii piscicole.