Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT COMERCIAL DE V^NZARE-CUMPARARE

Nr. ................................................. / 2013

I PARTILE CONTRACTANTE :
…………………………………………..In calitate de V^NZATOR,
]i
S.C. …………………… , [n calitate de CUMPARATOR.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Obiectul contractului [l constituie v@nzarea-cump`rarea:


1) ………………………Mc Oxigen tehnic gazos Tip A. STAS 2031/ 77, la tuburi, la
pretul de ………… RON/nMc in valoare de …………..

Valoarea totala a contractului este : …………….


Art.2.2. V[nz`torul se oblig` s` v@nd`, iar cump`r`torul s` cumpere ]i s` pl`teasc`
produsul [n cantit`\ile, calit`\ile, tipurile, sortimentele, specifica\iile ]i caracteristicile
prev`zute [n contract ]i anexa la contract.

III. DURATA CONTRACTULUI . TERMENE


Art.3.1. Durata prezentului contract este de 3 luni calendaristice, respectiv din data de
01 februarie 2013 p@n` la data de …………………. Durata contractului poate fi prelungit`
sau supus` altor modific`ri numai prin acordul scris al p`r\ilor contractante.
Art. 3.2. Cantit`\ile se vor livra e]alonat, potrivit [n\elegerii p`r\ilor, pe baz` de comand`
lunar` trimis` de cump`r`tor c`tre v[nz`tor p@n` [n data de 25 a fiec`rei luni, pentru
cantit`\ile solicitate [n luna urm`toare.
Modificarea comenzii este valabil` numai cu consim\`m[ntul scris al v[nz`torului care
poate s` accepte sau s` nu accepte comanda. Ritmul de livrare va fi de 24
MC/saptamana.
Art.3.3. In situa\ia [n care cump`r`torul nu accept` produsele contractate, acesta va
datora v[nz`torului, toate cheltuielile [nregistrate de v[nz`tor p[n` la data la care
cump`r`torul a refuzat s` accepte produsele , la care se va ad`uga 10 % din valoarea
produselor cu titlu de daune compensatorii.
Art.3.4. {n situa\ia [n care comanda nu este trimis` de c`tre cump`r`tor conform
alineatului precedent, v[nz`torul este indrept`\it s` nu livreze produsele [n intervalul de
timp stabilit in contract.
Art.3.5. Termenele de livrare ]i cantit`\ile pot fi modificate prin acordul scris al p`r\ilor
contractante.

IV. PRETUL, CONDITII }I MODALITATI DE PLATA

Art.4.1. Pre\ul produsului este cel prev`zut [n contract Cap. II, Art. 2.1. Pre\ul este stabilit
franco-depozit v[nz`tor, [nc`rcat [n mijloc de transport. La acesta se adauga cheltuielile
aferente cu serviciile si materialele. La acestea se adaug` TVA.
Art.4.2 Pre\ul este considerat a fi acceptat de c`tre cump`r`tor la data semn`rii
contractului sau a anexelor la contract. Pre\ul va putea face obiectul revizuirii periodice
1
de c`tre v[nz`tor. Cump`r`torul va fi notificat de c`tre v[nz`tor cu privire la modificarea
pre\ului cu 7 zile [nainte de data modific`rii. In cazul [n care cump`r`torul nu va accepta
(in scris) noul pre\, [n cadrul termenului de 7 zile VANZATORUL este in drept sa sisteze
livrarile, p@n` la primirea acceptului, fiind exonerat de orice obliga\ie ce decurge din
[ncetarea livr`rilor fa\` de Cump`r`tor.
Art.4.3. Plata produselor ridicate pe baz` de contract se va efectua de catre cump`r`tor
in AVANS.
Art.4.4. Cump`r`torul nu are dreptul s` am[ne plata nici unei sume scadente c`tre
v[nz`tor [n baza contractului pe seama unei reclama\ii oricare ar fi aceasta, emis` de
cump`r`tor cu privire la produse neconforme sau a oric`ror alte pretinse [nc`lc`ri ale
contractului dintre cump`r`tor ]i v[nz`tor ]i nici dreptul de a-]i atribui vreo sum` pl`tibil`
v[nz`torului [n baza contractului [n compensare pentru orice sume care nu sunt [n acel
moment pl`tibile de c`tre v[nz`tor sau pe care v[nz`torul le contest`. Orice reclama\ie se
va rezolva pe cale amiabil` sau de c`tre instan\ele judec`tore]ti potrivit art.11.1.
Art.4.6. Obliga\ia cump`r`torului de a pl`ti orice sum` datorat` [n baza acestui contract
va fi valabil` ]i dup` expirarea acestui contract.
Art.4.7. La cererea Vanzatorului, in termen de 15 zile, Cumparatorul va trebui sa prezinte
copii de pe ultimele situatii financiare ( bilant + cont de profit si pierdere, precum si
copie dupa Actul Constitutiv al societatii, stampilat conform cu originalul, si Certificatul
Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original), in caz contrar contractul
inceteaza de drept fara interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei
formalitati.
Art.4.8. Reprezentantul cump`r`torului declar` c` cump`r`torul are resursele financiare
necesare efectu`rii pl`\ii integrale a pre\ului produsului.
Art.4.9. Pentru nerespectarea condi\iilor de plat` v[nz`torul este [n drept ca, pe l@ng`
perceperea de penalit`\i, s` suspende livr`rile p@n` la achitarea integral` a debitelor
existente, fiind exonerat de orice r`spundere, de orice natur`, fa\` de cump`r`tor sau ter\i,
cu privire la orice consecin\e decurg@nd din suspendarea livr`rilor.
Art.4.10. {n situa\ia [n care cump`r`torul ini\iaz` plata pre\ului produselor livrate [n
temeiul acestui contract prin compensare, r`spunde de existen\a crean\elor certe dintre
partenerii circuitului ]i de finalizarea circuitului de compensare r`m@n@nd obligat, [n caz
de nefinalizare sau anulare a circuitului, fa\` de v[nz`tor, cu suma care a format obiectul
compens`rii.

V. CALITATEA PRODUSELOR, RECEPTIE

Art.5.1. Prin acreditarea laboratoarelor de [ncerc`ri de c`tre RENAR (Asocia\ia de


Acreditare din Romania) – conform SR EN ISO CEI 17025 ]i prin func\ionarea [n Sistem
integrat calitate-mediu ]i certificarea acestuia de c`tre TÜV SÜDDEUTSCHLAND - conform
ISO 9001 ]i ISO 14001, v[nz`torul asigur` condi\iile satisfacerii cerin\elor cump`r`torului,
conform specificatiei tehnice a fiecarui produs, specificatie insusita de cumparator la
semnarea contractului.
Art.5.2. V[nz`torul se oblig` s` livreze produsul potrivit normativelor de calitate [n
vigoare. Calitatea produsului este atestat` de c`tre v[nz`tor prin Declara\ie de
Conformitate. Contractul va fi [nso\it de Fi]a tehnic` de securitate a produsului.
Art.5.3. Livrarea produsului se face pe baz` de recep\ie cantitativ` ]i calitativ`. La
expediere, produsul va fi [nso\it de Aviz de [nso\ire marf`, Declara\ie de Conformitate,
Certificat de [ncerc`ri, Factur` fiscal`.
Art.5.4. Orice reclama\ie privind calitatea produsului este valabil` dac` este f`cut` [n
termen de 2 zile de la data primirii m`rfii de c`tre cump`r`tor, cump`r`torul fiind obligat
s` p`streze marfa p[n` la sosirea delegatului v[nz`torului, delegat care va sosi [n termen
de maximum 2 (dou`) zile lucr`toare de la comunicarea reclama\iei, astfel [nc@t
constatarea reclama\iei ]i stabilirea eventualelor modalit`\i de remediere sa se realizeze
[n termen de maximum 8 (opt) zile de la data livr`rii. In situatia in care reclamatia este
justificata, VANZATORUL are dreptul sa aplice oricare dintre procedurile mentionate la art.
5.7. de mai jos, iar, daca acest lucru nu este posibil,
se va diminua valoarea facturii cu valoarea marfii la care au fost constatate deficiente,
sub conditia restituirii acesteia de catre Cump`r`tor catre V@nz`tor pe cheltuiala acestuia
din urma.
2
Art.5.5. De asemenea, nu sunt valabile reclama\iile calitative ]i cantitative f`cute dup`
consumarea m`rfii.
Art.5.6. Reclama\ia va fi [nso\it` de urm`toarele informa\ii necesare : num`rul ]i data
contractului, denumirea produsului, num`rul avizului de expedi\ie, num`rul lotului, starea
ambalajului, greutate ]i marcare, obiectul reclama\iei .
Art..5.7. Dac` vreunul dintre produsele receptionate nu corespunde specifica\iilor,
cump`r`torul are dreptul s` îl resping`, iar v[nz`torul are obliga\ia, f`r` a modifica pre\ul
contractului:
a)de a înlocui produsele refuzate; sau
b)de a face toate modific`rile necesare pentru ca produsele s` corespund` specifica\iilor
lor tehnice.
Art.5.8 F`r` a se admite vreo excep\ie, responsabilitatea v[nz`torului aferent` oricarei
reclama\ii, confirmate ca posibil`, este limitat` doar la costul produselor care au fost
dovedite a fi neconforme, [n cazul [n care acestea nu pot fi [nlocuite.
Art.5.9 Reclama\iile par\iale privind calitatea produselor nu [l exonereaz` pe cump`r`tor
de obliga\ia de a pl`ti produsele care nu au fost respinse sau de a respecta alte obliga\ii
contractuale.

VI. EXPEDIERE, TRANSPORT

Art.6.1. Expedierea produsului se face [n ambalaje conform normelor [n vigoare ]i [n


mijloace de transport convenite cu vanzatorul.
Art.6.2. Riscurile asupra produselor trec de la v[nz`tor la cump`r`tor in momentul c[nd
produsele au fost livrate transportatorului [n punctul de [ncarcare.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7.1. ../Local Settings/DECLARATIE/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00104507.HTML - # (1)Plata cu


întârziere a obligatiilor de plata se sanctioneaza cu o penalitate de întârziere datorata
pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor de plata principale .
(2)Nivelul penalitatii de întârziere se stabileste astfel:
../Local Settings/DECLARATIE/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00104507.HTML - # a)daca stingerea se
realizeaza în primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza
penalitati de întârziere pentru obligatiile de plata principale stinse;
../Local Settings/DECLARATIE/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00104507.HTML - # b)daca stingerea se
realizeaza în urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de întârziere este de 5% din
obligatiile de plata principale stinse;
../Local Settings/DECLARATIE/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00104507.HTML - # c)dupa împlinirea
termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de întârziere este de 15% din obligatiile
de plata principale ramase nestinse.

VIII. FORTA MAJORA SI CAZUL DE FORTUIT.

Art.8.1 Forta majora sau cazul de fortuit intervenita in imprejurari ca: inundatii,
cutremure, un alt fenomen natural care se rasfrange asupra persoanei (o
imbolnavire grava) sau chiar intr-un fenomen social (razboiul), situatii conflictuale
violente, greve, explozii, interventii fortuite asupra cailor de comunicatii si de
acces, intreruperi fortate de alimentare cu combustibili, materii prime necesare
procesului de productie si/sau fabricatie, fenomene meteorologice grave si/sau de
mare intensitate, imposibilitatea executarii unei obligatii determinate de o
imprejurare imprevizibila, etc, dar nelimitate la acestea, exonereaza de
raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii prealabile
in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului
eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

3
IX. {NCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9.1 Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele situatii :


a) prin ajungerea la termen, partile avand insa posibilitatea sa-l prelungeasca
prin acord scris, in urma unei notificari emise de partea interesata in
prelungire, transmisa celeilalte parti cu cel putin 30 zile inainte de data de
expirare a valabilitatii Contractului;
b) prin acordul partilor;
c) in cazul in care oricare dintre parti nu isi executa una dintre obligatiile din
prezentul Contract;
d) in cazul in care oricare dintre parti este declarata in stare de incapacitate
de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de
inceperea livrarilor;
e) in termen de 30 zile de la data primirii notificarii prin care uneia dintre
parti i s-a adus la cunostinta de catre cealalta parte ca nu si-a executat ori
isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
Art. 9.2. Partea care invocă o cauza de incetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 zile inainte de data la care
incetarea urmeaza sa-si produca efectele, exceptie facand art. 9.1 lit a)
Art. 9.3. Rezilierea sau incetarea prezentului Contract nu vor avea nici un efect
asupra obligatiilor deja scadente intre parti. In lipsa de conventie contrara
incheiata in scris intre parti, obligatiile asumate pana in momentul rezilierii sau
incetarii Contractului vor fi executate.
Art. 9.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in
mod culpabil a cauzat incetarea Contractului.
Art. 9.5. Dispozitiile prezentului capitol au caracter general si ele nu afecteaza
dispozitiile speciale privind rezilierea sau incetarea Contractului stabilite la alte
capitole din prezentul contract, dispozitii care se vor aplica in mod corespunzator,
cu prioritate.

X. NOTIFICARI

Art.10.1. In cazul in care partile nu au convenit altfel, orice notificare ,comunicare sau
informare facuta de una din parti va fi redactata in scris si depusa personal de parte la
sediul partii destinatare ,sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea receptionarii
documentului la destinatar ,la adresele mentionate la Cap. 1, din prezentul contract.
Art.10.2. Orice notificare va contine o mentiune referitoare la nr. de contract acordat de
catre VANZATOR si va fi considerata receptionata , daca nu se prevede altfel, in cuprinsul
prezentului Contract.
(I) la momentul inmanarii ,daca este depusa personal de catre una din parti la sediul
partii destinatare ;
(II) la momentul primirii de catre destinatar ,in cazul trimiterii prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire ,sau
(III) in prima zi lucratoare dupa cea a primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in
care comunicarea este facuta prin fax sau e-mail.

XI. LITIGIILE

Art.11.1. Litigiile dintre p`r\i privind executarea prezentului contract se vor solu\iona pe
cale amiabil` iar, [n cazul ineficien\ei acesteia, se vor solu\iona de catre instan\ele
judec`tore]ti de la sediul v[nz`torului.
Art.11.2. Prezentul contract este guvernat numai de legile din Romania.

XII. PREVEDERI FINALE


4
Art.12.1 Cump`r`torul se angajeaz` s` restituie contractul semnat [n maximum 10 zile
lucr`toare de la data [nregistr`rii acestuia la sediul cump`r`torului. In cazul [n care
contractul nu este restitut in termenul mai sus indicat, v[nz`torul are dreptul s` decaleze
perioada de livrare ]i s` renegocieze to\i termenii ]i condi\iile contractului.
Art.12.2. Dac` exist` obiec\iuni referitoare la prezentul contract, contractul se consider`
a fi [ncheiat la data negocierii ]i accept`rii obiec\iunilor, stipulat intr-un proces verbal
semnat de ambele p`r\i contractante. Procesul verbal de obiec\iuni face parte integrant`
din contract ]i se consider` [ncheiat la sediul v`nz`torului.
Art.12.3. Contractul este considerat ca fiind [ncheiat la data [nregistr`rii, la sediul
v[nz`torului, exemplarului semnat de c`tre reprezentan\ii legali ai ambelor p`r\i
contractante
Art.12.4. Cumparatorul este de drept in intarziere cu privire la indeplinirea obligatiilor
sale asumate prin prezentul contract daca la scadenta sau termen nu si-a indeplinit
obligatiile.
Art.12.5. Cump`r`torul se oblig` s` aduc` la cuno]tin\` v[nz`torului orice modificare
intervenit` [n actul constitutiv (denumire, sediu, ac\ionari, asocia\ie, capital, etc) sau
declansarea procedurii insolventei.
Art.12.6. Faptul c` una din p`r\ile contractante nu insist` pentru [ndeplinirea exact` ]i
[ntocmai a prezentului contract sau nu []i exercit` oricare din op\iunile pe care le are [n
baza prezentului contract, nu [nseamn` c` respectiva parte renun\` la drepturile care [i
revin [n baza oric`reia din clauzele acestui contract.

Art.12.7. {n cazul [n care o clauz` sau o parte a prezentului contract va fi declarat` nul`,
clauzele r`mase valide vor continua s`-]i produc` efectele, cu excep\ia cazurilor [n care
clauza/partea anulat` va con\ine o obliga\ie esen\ial`.
Art.12.8. Modificarea contractului se poate face numai cu acordul p`r\ilor ,prin
incheierea unui act aditional semnat de ambele parti contractante.
Art. 12.9. Vanzatorul poate sa-si conserve privilegiul asupra produselor livrate prin
inscrierea contractului in arhiva electronica de garantii reale mobiliare (AEGRM) ,urmand
ca vanzatorul sa-i trimita o copie a avizului de inscriere in termen rezonabil,
cumparatorului ,conform legii.
Art. 12.10 Cumparatorul nu va putea cesiona prezentul contract unei terte persoane fara
acordul expres ,dat in scris de catre Vanzator.
Art. 12.11. Acordul prevazut la aliniatul precedent trebuie comunicat de vanzator in
termen de 5 zile de la data cand Cumparatorul i-a cerut acest acord ,in caz contrar se
prezuma ca Vanzatorul nu a consimtit cesiunea contractului.
Art 12.12. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor , informatiilor si
documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii cluzelor prezentului contract, si
a activitatilor realizate in temeiul acestuia.
Art.12.13. Prezentul contract, [mpreun` cu modific`rile ]i anexele sale, reprezint` voin\a
p`r\ilor, neechivoc` ]i irevocabil`, ]i [nl`tur` orice [n\elegere verbal` dintre acestea. Prin
semnarea acestui contract partile recunosc faptul ca toti termenii si conditiile contractului
au fost negociate in mod direct intre ele.

Prezentul contract s-a [ncheiat azi,……… , la Rm.V@lcea, [n dou` exemplare


originale, c@te unul pentru fiecare parte.

V^NZATOR , CUMPARATOR ,

ANEXA nr. 1 cu privire la tarifele pentru servicii butelii gaze sub presiune oxigen

5
Nr. Denumirea serviciului prestat UM Tarif lei/UM
Crt.
1 Verificare sumara butelie
2 Etichetare butelie
3 Reparatie butelie (inclusiv pret materiale)
- înlocuit robinet cu ventil butelie
- înlocuit garda de protectie butelie
- înlocuit inele din cauciuc butelie
- înlocuit piese simple – tijã, rozetã butelie
4 Vopsit
- capacitate 1 - 2 l butelie
- capacitate 10 - 20 l butelie
- capacitate 30 - 40 l butelie
- capacitate 50 - 60 l butelie
5 Înscriptionare cu vopsea butelie
6 Verificare ISCIR- exclusiv pret materiale butelie
7 Tarif închiriat butelie/zi
calendaristica
8 Casare butelie
9 Tarife butelie pierdutã butelie
V^NZATOR , CUMPARATOR ,

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,